Rotterdam gaat zendmachtiging bij minister aanvragen ROTTERDAMS DAGBOEK' I w*f/p Herinneringen van Greetje: voer voor oude Rotterdammers Televisie *f*3& AMRQ-LENING Dagbladen commercieel en journalistiek inschakelen Meesterlijk spel in twee meesterwerken ROTTERDAM RIJNMOND Nota b en w over Hoogvliet na de explosie Komy op 31 okt. in raad mm Huisvrouw uit Alexanderstad winkelde vijf minuten gratis De makelaar en de Botsograaf f 62,07 p.m. (18 mnd.) f 118,37 p.m. (24 mod.) f 189,39 p.m. (24 mnd.) pafeta 4 - vrijdag 4 oktober 1968 HAN VAN DER MEIJDE XJET wordt AXfaoog tijd dat we in Botterdam zélt een ra dio- en televi siestation krijgen. Als het zo ver is hopelijk eind 1869, be gin 4970 zal Rotterdam en omgeving betere infor matie over deze regio krijgen dan bijv. van. de week is ver strekt door de NCRV. Zo la gen de papieren ongeveer gistermid dag |n de gemeenteraad, waar een goed deel van de discussies over ra dio en televisie ging. Eerst iets over de NCRV, die afgelopen maandag zonodig de zaak-Nieuwesluis uit het archief moest halen. Zoals dezer da gen al in Het Rotterdams Parool ie lezen is geweest, heeft de NCRV met een film over Nieuwesiuifi en het wegspKten van dat doep een zeer eenzijdige informal se gegeven, die Rotterdam (opnieuw) in een kwaad daglicht heeft gesteld. Want het Ss ui te. tord geen stijl om een partij, Rotterdam, niet aan het woerd te la ten en de andere partij onvolledig, Dat moet een scheef beeld van de zaken geven, hetgeen dan ook is ge schied. Wethouder H. C. G, L, Polak ver telde gisteren, dat hij was gevraagd ook op de buis tc verschijnen. Hij zei dat hij daar niet voor voelde, omdat de NCRV bezig was een oude koe uit de sloot te halen. Anders ge zegd; Nieuwesluis was voor Rotter dam een afgedane zaak. Wel heeft hij er voor gezorgd dat de NCRV aBc informatie kreeg die beschik baar was. Re NCRV heeft daarvan geen gebruik, zelfs geen gewag ge smaakt Wethouder Polak beeft vanzelf sprekend het recht te weigeren per soonlijk op de „buis" tc verschijnen. Inhet algemeen is het niet verstan dig dat to doen. Achteraf bekeken zou het misschien beter zijn geweest .als Polak wel naar Bussum was ge- 'gaQn en zijn mening zelf had gege ven in plaats ven zijn dienst van stadsontwikkeling Informatie te la ten verstrekken. Dat garandeert overigens weinig, want nog niet zo tong geleden liet een omroepvereni ging een hoge ambtenaar van volks huisvesting in Rotterdam zeggen, dal «en bepaald rijtje krotwoningen best nog mee kon. Interessant J# het dan te weten dat die ambtenaar die uitspraak wel had gedaan, maar op tooenmt dat het over heel gndere «toningen ging. Bussum had In de film geknipt en het kwam hint beter uit de bedden In de verkeerde volg orde te plaatsen. De zaak Nieuw e- (sjfuls kwam gisteren nan de orde (foor middel van mondelinge vragen «Am mevrouw A. H. Schilthute—1Van ïSniggen van de PvdA. Zij stolde hacir vragen in de trunt van: kom eens over de brug, ooilege van b. en w. w*t heeft u nu weer voor een rotstreek uitgehaald. Dat viel dus, zo Week uit de beantwoording van de dragen, nogal mee en dat had mc- drouw SchUthuts ook van te voren kunnen, weten, door bijv. een tele foontje te plegen met de burgemecs- tpr van Hcenvliet. Dat heeft Het Rotterdam» 'Pörool ook gedaan. En als J« de burgemeester van Tlern- vliet hebt gehoord, ga Je je vragen apdem toMedeo, nog iets over ons .eigen' ra dio- en televisiestation. Gister- steurde het KW in Botter dam een brief naar het college van 8. en vf., d« gemeenteraad en dc pens- waarin bezwaar word gemaakt tegen <V pogingen een eigen radio- en te- lovisk»tatdon op te richten. Andesc zaken zouden voorrang moeten krij gen voor het miljoen dat nodig fa voor het station. Als het WW geweien had dat do PvdA-fracUc (op drie leden na) deze brief naast zich neef zou leggen on dat de CPN- en de PSP-fracties riiet de inhoud zouden instemmen, zou het KW or waafedijjnüjk nooit aan begonnen zijn. De verstandisate dingen over dcre zaak zijn gisteren door de KVP-er „zyr. dr. S. Vf. C, M. Couwenberg, r&iï' A, J. Lems (pvdö) en door de wethouder, dw het voorstel voor tref feil jk) verdedigde, gezegd. Cou- wmberg trachtte de tegenstanden! te overtuigen door de zaak van de an dere kant t« benaderen. Gebruik een ttool van eon subsidie che i leeds door de gcm«sote was betaald en nu door "het rijk wordt vergoed, voor het ra dio- cn TV-stalion, suggereerde hij. hems premie de wethouder goed fn dat het onjuW. is de Jaarlijkse in breng von do gemeente in ie trekken wanneer de programma's ni« geheel tiaar de zin van de raad zouden z(|n Journalistieke onafhankelijkheid ipaat voor. ït\ tweede instantie lier- stelde de wethouder zijn vergissing. Ondanks de goede verdediging is -de heer Van der Ploeg er niet In ge klaagd drie-«n -«en-zesde fractie te overtuigen van hun ongelijk. Jam- 'ituxe, -want Rotterdam zou in Den Haag, bij de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, een beier figuur gestegen hebben als d+ raad ais een man een aanvraag om een zendmachtiging zou hebben 'feeêtotmd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Rot terdam gaat minister Klompé van. cultuur, recreatie en maat schappelijk werk een zendmach tiging vragen voor een regionale radio- en tv-omroep mét reclame. De gemeenteraad heeft het colle ge van burgemeester en wethou ders daartoe donderdagmiddag gemachtigd. Negen raadsleden waren teren een aanvrage: drie PvdA-ers, vier PSP- cn, een CPN-cr ca ccn SGP-er, De heer C. N. van DU toep) verwachtte veel zondara van het nieuwe feno meen. De andere tegenstander* yon, den de bijdrage van een miljoen tul- (Van een onzer verslaace vers) ROTTERDAM, vrij dar In de versadcrln* van de wijkraad voor Hoot vliet heeft voorzitter nr. M. A. B- L. van Meetelen meegedeeld, dat de Rotterdamse temeenteraad op don derdag 31 oktober zich raat beraden over Hoogvliet-tu-de-exptosle. Aan de orde komt onder meer het technisch rapport, dat Shell heeft op gesteld naar aanleiding van de gewel dige explosie die op 20 januari een deel van haar raffinaderij te Pernis vernielde. Verder zal een nota van b en w In behandeling komen waarin het vraagstuk van de leefbaarheid van Hoogvliet zal worden behandeld. Met name ook zullen b en w meedelen hoe zij zich de afbouw voorstellen. Daarbij wordt ook de vraag of er een veilig- heidigordej moet komen betrokken. De bevolking van Hoogvliet krijgt fa- ter gelegenheid om tijdens een open bare debatavond vragen te stellen san het college van b cn w van Rotter dam. Duro vergadering wordt In het rccrentfcgebouw gehouden, vermoede lijk In november. den die de gemeente In principe be schikbaar wil stellen, te hoog. De drie PvdA-er-» waren bovendien gekant te gen de invoering van reclame In de regionale omroep. Wethouder dra, J. G, van der Ploeg was optimistisch over het zowel com mercieel als journalistiek laten mee spelen van de regionale dagbladen bij de Rotterdamse omroep. Hij ver wachtte dat de minister voor een ge zamenlijke aandrang van Rotterdam en Amsterdam in die richting wel zou zwichten. Op commercieel gebied zouden de dagbladen een vinger in de pap moe-i ten hebben bij de .reclamewerving. Voorts wordt gerekend op medewer king van journalisten van de dagbla den b(j de samenstelling van het pro gramma. TV-deskundlge Erik de Vries, die zowel Rotterdam als Amsterdam advi seert bij de aanloop naar regionale ra dio en TV. zei in een toelichting na de raadsvergadering, dat de exploitatie kosten op minimaal drie miljoen gul den moeten worden geschat. Ri-fierdom stelt zich voor. dat het rijk en de gemeente elk eendel de var» de kosten betalen en dat uit de recla me-opbrengst ook eenderde van de exploitatielasten kan worden betaald Voör bet heffen, van een speciale luis ter- en kljkbtjdragc voelde wethouder Van der Ploeg in beginsel niets. In november heeft dc Ito tl er dam se wethouder te ramen met zijn Amster damse oollega W, Polak en Enk de Vncs een gesprek met minister Klompé. Tijdens dat gcspiek moet bljjken of de Rotterdamse opzet haal baar is. Zo ja, dan wordt er spoedig een onafliankeiiikc stichting gevormd Tijdens het debat in de raadsverga dering verdedigde wethouder Van dei Ploeg „het miljoen" door erop te wij zen. dat dit bedrag in 1970 als de om roep van start moot gaan. slechts 0.1 percent uitmaakt van het totaalbedrag van de begroting. Hij onderschreef de woorden van dc KVP-er dr. Gouwen- berg die een regionale omroep voor Rotterdam een belangrijk instrument bij het sociale cn culturele opbouw werk had genoemd. De heer Couwen- ber* had ook geconstateerd, dat Rot terdam door de landelijke radio cn tv-om roepen vaak als assepoester wordt behandeld. Het is de bedoeling, dat dc Omroep In studio's die in het Bouwcentrum tn aanbouw zijn wordt gevestigd „Maar", zei welhoudez Van der Ploeg, „ate de sh'chrtng meent dal dc hmu te hoog is Jcan zii beat naai een ander onderkomen gaan uitzien". De zendmast moet In elk geval In het centrum van Rotterdam komen. Het bereik van de regionale zender wordt geschat op 40 tot 50 kilometer. ADVERTENTIEJ 1 *r - \.,r T' V elke vrijdagavond ..Kót 9 uur open U bent wet Iets van ons gewend op 't gebied van langspeel- banden.,. maar deze aanbieding iteekc met kop en schouders boven al 't voorgaande uit! Een groot aantal BASF lang- speetbanden, waarvan dc kwa liteit een begrip is... verkopen wij ru voor ongekend lage ter Heulen prijzen. Splinternieuwe Basf tang- speel banden, In de originele fabrleluverpakklng, voor prij zen die 't mogelijk maken tien tallen meters meer te kopen! BASF langspeel banden 8 cm 61 mtr. Iiu cm ïw mtr. 1 cm 270 mtr. 18 cm 540 mtr. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze fabrtcks- nleuwe originele Basf banden, voor prijzen die voor zichzelf spreken. Ook waitidigmorgtn open tién tel of scfciïft. Jbe«. Twee meesterwerken sierden het programma van het drukbezochte R. Ph. O,-concert gisteravond m de grote Doelerzaal. Meesterwerken, die in de afzonderlijke keuze aowel als in de' samensmelting bot één concertpro gramma typerend waren voor Jean Fournet en dat "blijkens hun realisatie tevens bleken te zijn voor de magni fieke Interpretatiekunst van deze zeer grote dm gent. Mozart's Jupitersymfome is een re- pertovrestuk van alle orkesten en van zelfsprekend heeft ook het R. Ph. O. die opus vele malen gespeeld. Tournet echter wist met zijn uiterst sobere, maar ongelooflijk efficiënte gebaar te bewerkstelligen, dat dg bijna ongrijp bare sublimatie vn Mozarts klanken- taal ongrijpbaar omdat elke ver groving'van het klankbeeld, door welk orkc&tlid dan ook bedreven, de boven aardse werking kan verstoren ïr realiteit werd omgezet Het geheim van Fouraets Mozart vertolking schuift in de volstrekte helderheid van het muzikale verloop, zo goed in de logi sche opbouw van motieven en frasen als m de transparantie van de samen klanken. De lichtheid van toon en de gratie in de frasering, die het R. Bh. O. gisteravond het horen, hief het or kest ver uit boven zijn normale ni veau, waarmee dus gezegd wil zyn, dal de Rotterdamse musici dit niveau bentten zodra zij worden geleid door een. kunstenaar, wiens artistieke geza? groot genoeg is om tot dit uiterste aan spe c tv aardigeheid te inspireren. Deze memorabele interpretatie werd gevolgd door een tweede daad van ar tistiek belang, namelijk de weergave van het Requiem van Gabriel Fauré, waarvan het Groot Omroepkoor van de Nederlandse Radio Unie zijn on volprezen medewerking verleende Fournet had er goed aan gedaan, deze introverte verklanking van de Be- Cjuiem-tekst door een beroepskoor te laten uitvoeren. Ook voor deze zo sterk persoonlijk getinte muziek, waarin het harmonische avontuur tot de schoonste akkoordsamensteUingen en -verbindingen heeft geleid, geldt, dat de geringste mislukking in de rea lisatie de gesublimeerde sfeer kan schaden. Door een prachtige versmel ting van koor- en orkestklank bracht Fournet ook dit werk uit het hoofd dirigerend de partituut vrijwel ideaal tot leven. Slechts een enkele maal (door een regi&tratievergissmg aan het begin en door een ritmische inexacthdd bij de aanvang V3n het laatste deel) voegde het orgel zich niet volkomen gaaf in het geheeL De sopraan Mirjam Krieg verving de plotseling geïndisponeerde sopraan Elly Ameling goed cn de bariton Ber nard Kruysen zong zijn soli, behou dens een wat te groot vibrato, even eens bevredigend. Wat de toehoorders echter vooral zal bijblijven is de sfeer van diepe-verinnerlijking, die Fauré als musicus op dezelfde wijze moet hebben bezield als de grote Joodse fi losoof Martin Buber, ten hu schreef „In .plaats van ons onszelf voor te stellen als levend hoewel dood. willen wu ons vooibereiden op een uerkely ke dood, die misschien de eindpaal van dc tijd is, maar die, als dat zo is, zeker de drempel is van de eeuv heid." Deze troost ging uil van Fau raumek en de hnsteraars konden niet anders dan degenen huldigen die diens klankschoonheid onthulden. ELL.Y SALOMÉ "ij, Greetje Schrocter-De Nooyer (53) heeft een boek geschreven, dat ia uftgegeven door Wyt en Zonen: /Herinneringen van een Rotterdams volksmeisje". In dc paperback 8,- vuiiaf heden In dc boekhandelgetuigt Greetje ïoals zc zichzelf steeds noemt van haar bewogen cn armoedige jeugd in het oude, maar to gezellige" Rot terdam. Dat vooroorlogse Roller dam, mol nnmc dc mi weggehom bar deerde Elconornsli nat, is de nieuwe roman cière «at» het hait gebakken. Zc vertelt /onder opsmuk, In de duidelijke niet mis te wistane (nul %*an 'i> volksmeis je hoe ze zich als minder-valide een plaats moest veroveren lussen dc fa- btieksmoisjcs vtm Dobbclman. Het bock eindigt met de afsluiting van haar jeugd zc woult door een nmn verleid ert [reedt min of meer ge dwongen met hem In het huwelijk. In ccn eerder gepubliceerd latei - view tn dt/c kj,«r»t heeft Greetje Schroeter al gezegd „geen literaire as piratie*" te hebben Dnt Is ook moei lijk vol te honden m Ic/ing van hoor eerste bock. Er komen zinnetjes in voor als: „Gaan we iwemmen" vroeg A"J. badpak jet mooen jullie meenemen". „Knalllg", zei \Vurt tegen JUicz. Daarmee wordt wol ongeveer de sfeer nnagegeven in welke stijl de „herinneringen" zijn geschreven. Soms Jnnl Greetje te \«1 aan de fan tasie v«n dc lezer over laat dingen weg. Dan worden haar belevenissen tc summier en fragmentarisch weerge geven. Oudere Rotterdammer*, die zelf nog de zaterdagse pantoffelparade op dc Coobungei hebben meegelopen zullen Groetje Schroder's belevenissen waarschijnlijk geboeid uitlezen Voor de jonge generatie is deze schildering van iu moede dronkenschap, ruzie* en de schaaree vrolijke dagen letterlijk een voorbije tijd, Inimddels zijn er pion nen om liet niet bij tk-n bock ie Intcu Gi eet je kondigde al aan deel twee: „Groetje als verpleegster" en deel tliic „Mijn nietiu leven* Er zija genoog oude Rotterdammers In leven om van een goede inaikt tc Bprckcn vooi deze lectuur. In dc loop der tijden is langs me chanische weg op allerlei mimici ge- probceid om nachtelijk gesnurk legen te gann. AJIerhnnd grillige werktuigen zijn uitgevonden om er iets tegen te doen. Inhei personeelsblad van Vomklm- gcnplaat NV stond een grappig arti keltje, waanut ik graag \oor u clleei. Het snuikprobleem werd sntileldlng tot hei Engelse octrooi nummer 358 878 Een speciaal op snuiktoncu Ingestelde microfoon komt Jn werking ali hi} snurktonwi opvangt en sluit dan ren stroomknng, waardoor de slaper een iiehtc elektrische schok te verduren krijt?* Andere hulpmiddelen die uw omge ving voor nachtelijk snurk geweld kunnen beiiocden zijn ten boord vim celluloid om de onderkin, die u dc kiezen op elkaar drukt cn ccn mond- miuker, dot een klep bevat die u wM toestaat door dc mond uit tc ademen, maar de inademing nlleen toestaat door dc neus In hoeverre mrn bij dc vervamxli- ctng van deze produkten aan veilig heid heeft gedacht, vertelt het ver haaltje niet, maar een echtelijke |K>r In dc ribben luikt roU "Off altijd hel minst rfakant In het kader van de verkoop actie van het levensmiddelen bedrijf De Gruyter heeft de Rot terdamse mevrouw H. W. Olmer van het Jacob van Campenplem een van de hoofdprijzen gewon nen, Mevrouw Olmer mocht daarom „Vijf minuten gratis win kelen". Dat gebeurde woensdag avond in de supermarkt van De Gruyter aan het Esmeyerplem m Rotterdam-Alexanderstad. Even na sluitingstijd om zes uur mocht mevrouw Olmer daar de gratis run van vijf minuten gaan ondernemen Dal deed ze bij zonder vaardig. Toen de vtjf mi nuten waren verstreken had me vrouw Olmer voor meer dan dui zend gulden bijeen gegnst Ze mocht voor 999,99 gulden aan boodschappen moe naar huis nemen. TN Rotterdam is enige verwarring t gerezen rond de vraag wie nu ei genlijk de uitvinden van de ,jSotso- craaf" U geweest. De Botsograaf. een schnbloon' met behulp waai van nauwkeurig de situa tie van een veikcersongoluk kan wor den geschetst, was volgens een on lang* in het Algemeen Dagblad cn ut Het Rotterdams Nieuwsblad versche nen artikel uitgevonden door de assu radeur F. van Harskamp. Maar de werkelijke uitvinden, die reeds maan den eerder in het nieuws was geko men, is de makelaar m assurantiën C van Steemei jr Hl| klom na het lezen van de arti kelen onmiddellijk in dc telefoon en legde uit dat hij als ontwerper van de Botsograaf octrooi heeft gekregen Zijn botsograaf u, In verkoop gegeven aan het Instituut voor verzekeringswezen en a«n een fabriek iu Stolwijk die deze schabloneu vooj hein vervaardigt De heer Van Harskamp zei vanmor gen Ik heb dit ding nooit een BoKo- sirtuf genoemd Er is door een Jour na- IM ook aan mij gevraagd of ik dit ge tekend heb. dnt heb ik ontkend. Het enige wat ik gedaan heb is /eventien honderd vtm de/c scbablone» bestel len bij een firma in Stolwijk om die aan mijn relaties te geven. Ik had vo rig jaar in Engeland al eens zoiets ge zien cn heb zelf een Hjd geleden ook zo'n ding uitgedokterd. Maar ik heb nog nooit van een meneer Van 'Steen- <»ol gehoord". Intussen schijnt de zaak door een tv code artikeltje in het Algemeen Dagblad weer rechtgetrokken ie zun (ADVERTENTIE) UNDHOME m eubelen kKlEIWEG 780 R'DAM O.w.th.i TEL 010-28 71,78 ^TNVAflTJANSTR. 49^ (ADVERTENTIE) Geld voor u: De AMRO Bank leent u graag het geld voor die nieuwe meubelen, die wasautomaat, die verhui- 8 zingen noemt u maar op. flCC 0," In die 18 mnd betaalt u: 18xf 62,07»f 1117,26. Dat is slechts f 117,26 aan financieringskosten, incl. rente, vergoeding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus slechts ca. f 6,50 p. m, :2:ö,- In die 24 mnd betaalt u: 24xf 118,37=12840,88. Dat 'is slechts f340,88 aan financieringskosten, incl. rente, vergoeding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus slechts ca. f 14,20 p. m. f4O,- In die 24 mnd betaalt u: 24xf 189,39=f 4545,36. Dat is slechts f 545,36 aan financieringskosten, incl. rente, vergoeding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus slechts ca. f 22,70 p.m. IComt u eens langs bij de Amsterdam-Rotterdam Bank in uw buurt (Bellen of schrijven mag ook!) Wij vertellen u graag alles over de bedragen die u kunt lenen, over het aantal terugbetalingstermijnen, over de kwijtschelding bij overlijden. Een uitgebreide fol der met alle inlichtingen en tarieven ligt voor u klaar. Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u deze folder ook opvragen bij Postbus 342, Amsterdam. EEKSERVlCJEVaNDEAMSXESDAM-ROriBtOAM BANK Ir. Van Willigenburg nu directeur van telefoondienst (Van een onzer verslagge\crs) ROTTERDAM, donderdag: De adjnnct-dfrecteur van de telefoon dienst In bet district Rotterdam Ir, II. v. Wllilgeobury is benoemd tot direc teur van deze dienst. Deze benoeming wordt jerekeud op 1 aurustus te zijn ingegaan. De 56-jange heer Van WilHgeniburg, m Leeuwarden geboren, slaagde m 1S33 aan de technische hogeschool m Delft voor Ingenieur w de zwakstroom elektrotechniek Tot 1953 bekleedde hij verschillende functies by de PTT, onder meer m VHcrtogenbosch, Haarlem en Den Hoag Op 1 novem ber 1053 werd hij adjunct-directeur van hel telefooncUstrict Leeuwarden, tien jaar later kwam hij in dezelfde functie naar Rotterdam Thans is hij dus benoemd als opvol ger van wijlen ir G F Verhage Klassiek/modern bij Topform ROTTERDAM, In ccn! artikel over Topform, dat was opge-' nomen In de extra Femlna-editie van het Rotterdams Parool, fa Jen onrechte gesuggereerd dat er een scheiding in assortiment zou bestaan tussen de twee Rotterdamse Topform-dealers Zowel dc Stam als Fokkclmar» verko pen cn moderne en klassieke meube len. (ADVERTENTIE) Dubbele akte-tassen, de Ideale tassen voor de kinderen naar schooi, maar evengoed voor hun vaderj, die naar kantoor zo'n tas kunnen gebruiken. Magnifieke lederen dubbele akte-tassen, niet twee ruime vakken, twee grote voorzakken, zó solide, dat de fabrikant voor elke tas 10 Jaar garandeert..., nu voor iets meer dan eert tientje. Vrijdagavond om uur begint de verkoop van deze dubbele akte-tassen, met 10 jaar garantie op het led er, JFB\JU Oot m«mi«jmacjen opta tU" ef ithrlft. bot. |f.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1