NSR WIJST SELECTIEVE EXAMENS AF i >n senoritas zonder flauwe kul. geween tabak. lOO% tabak. Automobilist komt na slippartij om Hulsen wil in tent wonend gezin niet in buurt DE SOHÏEDAMMER léésdiekmnt! Ray Charles: mikken op verschillende publieken v Verbond medische studentenfaculteiten akkoord met voorlopige numerus clausus Gedetineerde in Van Mesdagasiel i n hongerstaking Uiterste data voor verzending van kerstpost Belgisch gezin bracht nacht gedwongen door op zandplaat in Oosfersclielde PRESIDENT VAN NIGER OP BEZOEK IN NEDERLAND Deputatie Wijk bij Duurstede naar minister over schade door opgravingi Drie personen door kolendamp gedood BE SCHIEDAMMER van Hofnar 10 stuks f2,- Stal bij boerderij afgebrand PROTESTBRIEVEN NAAR RAAD EN MINISTERIE Uitbreiding dienst containerschepen Man verdronken in Groningse haven Brazilianen wonnen songfestival Rio pag.4 - maandag 7 oktober 1968 UTRECHT, maandag (ANP). Do Raad van Vijftig yan de Neder landse Studentenraad heeft zaterdag tijdens een vergadering in Utrecht de instelling van een vergelijkend examen aan de medische faculteiten afgewezen cn het bestuur opgedragen propaganda tc maken voor het welslagen van een examen-slaking. De Raad van Vijftig heeft zich verder met algemene stemmen ge steld achter het bestuursvoorstel om zich principieel en onvoorwaar delijk uit te spreken tegen de invoering van eer. numerus fixus. Het NSR-bestuur zal zich heftig verzetten tegen pogingen om dergelijke maatregelen toch in te voeren. (Van onze correspondent) GRONINGEN, maartdag. De in het Rijksasicl Dr. S. van Mesdag tc Groningen verblijvende verpleegde Max K. Is sinds 0 september in hon gerstaking. Hij zou het plan hebber, dezo staking nog een maand vol ie houden. Het is niet de eerste keer dat K. die als een der ernstigste gevallen wordt beschouwd In do inrichting, in hon gerstaking u gegaan. Op deze wijze wil hij demonstreren tegen de aniollci- ding. K. staat onder een zorgvuldige medische controle. Zoals al eerder gemeld is voor deze verpleegde in het Groninger asiel eni ge tijd geleden een speciaal voor hem gebouwde cel ingericht. Eén van rfc grieven van K. is dat hU niet onaf ge luisterd met o.a. de geestelijken van de inrichting mag spreken. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdag. Voor Kerst en Nicuwjaartforrespondcmle, die per zeepost wordt verzonden naar bollen-Europese bestemmingen, heeft de PTT de dat* vastgesteld waarop zij uiterlijk gepoot moet worden wil *U voor 25 december respectievelijk 1 Ja nuari haar bestemming bereiken. Dc Verschillende data sljn: giara) 3 december. Argcnttn!» <Bueno« Aire#) 13 november, Australië (FremnnUe, Adelaide, Melbourne, Sydney) 31 okto ber, Bahrein (Bahrein) 13 november. Bar bados (Bridgetown) 22 november, Birma BnrUta (Rio de Janeiro, Santos) tJ no- vembor, Burundi (Bujumbura) 31 okto ber, Canada (Montreal) 22 november, Ceylon (Colombo) 1 november. Chill (Val paraiso) 24 oktober. Chlns (Nationalistisch gedeelte! (Keelung) 5 november. Chlm» (Volksrepubliek) (Peking) 20 november, Columbia (Bomnqulila) v november. Costs Rica (San José) 7 november. Dominicaan se Republiek (Santo Domingo) 13 novem ber, Ecudsdor (Quito) 7 november, Egypte (Alexandria! 29 november. K) Salvador (San Salvador) 12 november, Ghana. (Ta- koradi) 30 oktober, Guatemala (San José) 12 november. CJuyurto (Georgetown) 21 no vember, Haïti (Port au Prince) e novem ber, Honduras (Republiek) (Puerto Cor- toi) 6 november. Hongkong (Honjpcong) 4 november, India (Bombsy) Jfl oktober, IrtdtmMlë (Djakarta) 17 oklobor, Irak (Bag dad) 24 november, Iran (Teheran) 18 no vember. 1st*él (Halfs) 10 november. Ja maica (Kingston) 22 november, Jflpan (Yo kohama) 25 oktober. KonU (Mombasa) 30 oktober, Koeweit (Koeweit) 16 november. Kongo (Bepubliek) (Lumumbnshl) 4 no vember, Kongo Republiek (Kinshasa) 18 november. Libanon (Behcet) 18 november, Liberia (Monrovia) 7 novomber, LtbJB (Tri poll) 20 november, Malawi (Limbo) 20 no vember, MalolsUt (Kus l« Lumpur) B no vember, Marokko (Tanger) 2» november, Marokko (Casablanca) 22 november, Mexi co D.n 8 november, Mozambique (I/w- renco Marques) 14 november, Ned. Antil len (Willemstad, Oranjestad) 22 november, Ned. Antillen (PhUlpsburgl 13 november. NfearigUA (Corlnto) 7 november, Nleuw- Zcelana (Auckland) 23 oktober. NlgerW (Logo*) 7 november, Oeganda (Mombasa 1 22 oktober, Paklstan-Oosl (Dneen) 17 ok tober, Pakl»ion-Wc»t (Karachi) 17 oktober, Pftnamn (Cristobal) 14 november. Para guay (Asuncion) 13 november, Peru (Li ma) 7 november, Phlllpptlnon (Manilla) t noyemttfcr. Porto ftie» (San Juan) 13 november. rihodcslB (Hulawayoj 8 novem ber, Rwanda (KlgsJH 22 oktober, Saoedl- Arablë (Djcddnh) O november, Senegal (Dakar) 13 november. Sierra Leono (Free town) 7 november, Singapore (Singapore) 0'november. Soedan (Port Soedan) a no- vcmbor, Suriname (Paramaribo) 52 novem ber, Syriö (Damascus) 20 november, Tan* aanla (Dar-es-Salaam) 31 oktober, Thai land (Bangkok) 1 november, Trinidad (Port of Spain) 13 november, Tunesi# (Tu. nis) 20 november, Uruguay (Montevideo) 13 november. Venezuela (Ld Oualra) 14 november. Ver. Staten vsn Amerika tOoitt INbw York) 13 november. Ver. Sisten van Amctlka (West) (New York) 11 november, Zsmblé (Lusaka) 8 november, Zuld-Afriks (Kaapstad) 8 november. De overkomstduur Is In het algemeen berekend toi <ie plaatsen achler de landen vermeld. Voor ondere bestemmingen in bedoelde landen la In sommige gevallen een vroegere verzending nodig. Pakketten Met het oog op een tijdige verzen ding van z.g. kerstpakketten geeft do PTt voor enige overzeese bestemmin gen (hoofdzakelijk ominrnttcinndcrv) do dam op waarop dezo pakketten bi) rechtstreekse zecpostverzcwling uiter lijk ter post moeten zün bezorgd, ten einde onvoorziene omstandigheden voorbehouden vóór Kerstmis te kunnen worden besteld: Australia 31 oktober. Cinada 13 novem ber, Indonesië 17 oktober, Nederlandse An tillen (Aruba, Bonaire, Curacao) 23 no vember. (Saba. st. ffuatatlus. fit. Maarten (NM eedeclle) 13 november, Nteuw-Xeo. oktober. Rhode*» 8 november, november. Omutrt ds daU van vemradtne met niet-recbUtreekse zeepoatsorblndloiea k.m da PTT, In verband met de lijd van ver- werKlnj ln de irinrillanden, |ren lallcb- tlnjen verstrekken. Hei Verbond van Medische Studen- tenfacnlteltcn heeft zich zaterdag eveneens principieel tegen een nume rus fixus of een vergelijkend examen uitgesproken, maar heeft zich wet be reid verklaard onder bepaalde voor waarden een voorlopige numerus, fixus te aanvaarden, Indien „op korte' termijn maatregelen worden genomen die het tijdelijke karakter ervan, vol doende waarborgen". Voorwaarden De door het verbond gestelde voor waarden rijn: 1. dc propaedeuse en de selectie moe ten representatief zijn voor dc me dische studie cn het medische be roep; 2. alle mogelijkheden tot affiliatie moeten worden onderzocht. 3. de minister, het parlement cn de fa culteiten moeten zich garant stellen voor een effectieve realisering van de affiliatieplanning; 4. heit gebrek ean coördinatie tussen do verschillende medische facultei ten moet worden opgeheven door het wettelijk regelen van het inter facultair overleg. Het verbond stelt de faculteiten, de regering en het parlement verant woordelijk voor de „misère" bij de medische opleiding. In een motie wordt erop aangedrongen dat „ob jectief wordit onderzocht hoe de huidige noodsituatie is ontstaan en dat maatregelen worden genomen dal de fouten, die bij dit onderzoek aan hot licht treden, in de toekom*' niet meer gemaakt hoeven tc wor de»". Onaanvaardbaar De Raad van Vijftag van de NSR heeft zaterdag uitgesproken, dat hot on aanvaardbaar Js, dat incidentele maadxcgolen nis een numerus fixus genomen worden, zonder dat de achterliggende ideologie en de con- ïsequeivties principieel in discussie zij» geweest. Een voorlopige nume rus fixus wordt afgewezen omdat dit een legalisatie zou kunnen bete keuen voor toekomstige noodsitua ties- Ook de Raad van Vijftig i» van me ning, dat de regering In gebreke Is gebleven. „Maatregelen ala de nu merus fixus of vergelijkende exa men» zijn niet meer dan het af wentelen van de door het falen van medische faculteiten, regering en Tweede Kamer ontstane misère op de schouders van de studenten". (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag. Een Belgisch gezin, bestaande uit man, vrouw cn twee kinderen heeft ïalerdagn&oht op een zand plaat in de Ooiterschddc moeten overnachten, nadat do speedboat waarmee tU waren uitgevaren zonder bctlzlne was geraakt. Zon dagmiddag kwam dc boot met de totaal verkleumde en uitgehon gerde familie aandrijven MJ een dük op Tholen, De houder van de camping, waar xlj de nacht zouden door brengen, waarschuwde zaterdag avond de rijkspolitie te water. Deze beeft met een aantal vissers de gehete nacht cn de daaropvol gende ochtend zonder resultaat gezocht. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door mUtlg weer. DE PRESIDENT van Niger, Diori Hamani, en zijn echt genote zijn gisteravond in Den Haag aangekomen voor een officieel bezoek, dat tot tien oktober zal duren. Minister-president P, J. S. de Jong en de grootmeester van het huis van Hare Majesteit, J. J. L. baron van lynden, v/aren ter verwelkoming aanwezig De president staat aan het hoofd van een delegatie van vertegenwoordigers van een aantal'Afrikaanse landen, die behoren tot de Organisation Commune Africaine et Malgache, de zogenaamde Brazzaville- groep. Vandaag bezocht het gezelschap Amsterdam. WllK BIJ DUURSTEDE, maandag (ANP). Een deputatie, bestaande uit Kamerleden, leden tuin Gedepu teerde Staten van Utrecht en mld- dcnsl.mders uit WJjk bi) Duurstede, zal morgen met de minister van c.r.m,, dr. M. A. M. Kiompé, gaan praten over de schade die W(|k Hi Duurstede ondervindt door de opgravingen naar de resten van het middeleeuwse Do pes tad. Er is tussen het gemeentebestuur en dc Rijksdienst voor het Oudheidkun dig Bodemonderzoek een controverse ontstaan doordat de uitgebreide ter reinen, waarvoor de R.O.B. belang stelling heeft onder de werking van de monumentenwet zijn gebracht. Door het tempo waarin dc opgravin gen en onderzoekingen kunnen wor den uitgevoerd, zouden deze vele jaren gaan vergen. Tal van bouwplan nen en voorbereidingen voor indu striële vestiging zouden hierdoor .zo danig worden vertraagd, dat daaruit voor de gemeente een schade van 4 tot 5 miljoen gulden zou voortsprui ten. Het gemeentebestuur ziet slechts drie mogel lik heden: 1. De R.O.B. stop* de onderzoekingen; 3. Ze worden met viervoudige snelheid uitgevoerd, of 3. De zank blijft zoals 20 is, maar het ministerie verklaart zich bereid de fi nanciële strop voor de gemeente voor zUn rekening te nemen. (Van onze correspondent) OISTERWUK, maandag. In Olster- wijk is zaterdag dc 20-jarige me vrouw M. A, van Riel-Hoogcdoorn door kolendampvergiftiging omge komen. Haar 24-jarige echtgenoot M. C. M. van Riel is in hoogst ern stige toestand in een ziekenhuis op genomen. Ongerust geworden buren waren omstreeks het middaguur de woning binnengedrongen van het pasgetrouwde echtpaar. Do vrouw bleek reeds te zijn overleden. BERGEN OP ZOOM, Vrijdagav is op een camping op i'hoïen Belg J. Lomans uit Antwerpen door kolendampvergiftiging om hei leven gekomen. De campinghouder, die zaterdag de man en zijn echtgenote hun vakantiehuisje niet zag verla ten. waarschuwde de politie. Deze trof do man dood op bed nan. Zijn vrouw moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Zij Ss buiten levensgevaar. ROTTERDAM. —In Rotterdam is dit weekeinde de BO-Jarige P. Dongel man door kolendampvergiftiging om hei leven gekomen. Het slachtoffer werd zondagmorgen door zijn vrouw dood op bed gevonden in zijn huls in Rotterdam-Overschie, Ko lendamp, veroorzaakt door een slecht trekkende schoorsteen bleek dc doodsoorzaak. (ADVERTENTIE) Deze bon kan in open envelop zonder postzegel worden verzonden, Antwoordnr. 1705 Rotterdam BON (ongefrankeerd verzenden) Naam; Adroa:. W oonpl aats: wenst O een gratis proefabonnement O ten wockabonnement 0,96) O een kwartaalabonnement 12,48) Maak het gewenste rondje zwart (Van onze correspondenten) CULEMBORG, maandag. Zaterdagmorgen is dc 43-jarige heer W. C. Gooijaards uit Amsterdam op de rjjksweg Den Bosch-Utrecht met zijn auto verongelukt. De man overleed later aan de opgelopen verwondingen. Het. ongeluk gebeurde doordat de auto, waarin de neer Gooijaards met zijn echtgenote zat, slipte tegen de vangrail botste, over de kop sloeg en vervolgens in een sloot terechtkwam. Omstanders slaagden erin de Inzitten den te bevrijden. De heer Gooijaards overleed in het zieken huis. Zijn echtgenote kon na behan deling In het ziekenhuis naar huis terugkeren. WIJDE WORMER Zaterdagavond Is op de provinciale weg tussen Zaandijk en Purmerend de 19-Jari- ge mej. P. N. ter Neuzen uit Zwa nenburg om het leven gekomen, toen zij met haar auto na een mis lukte inhaalmanoeuvre tegen een links ,van dc weg staande boom bot ste. Haar naast haar zittende ver loofde, de 24-jarige C. Vermeulen werd ernstig gewond. BARNEVELD Op de rijksweg AmersfoortApeldoorn bij Garde- ren is in de nacht van zaterdag op zondag de 21-jarige A. W, Nieuwen- huis uit Apeldoorn met zijn auto in een bocht van de weg tegen een boom gereden en om het leven ge komen. Twee inzittenden, G. K. en H. van E., beiden uii Apeldoorn, werden gewond. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Op rijksweg 3 nabij Nieuwer kerk aan den IJsse! is zaterdagmiddag de 41-jarige heer W. Don uit Bussum om het leven gekomen bü een botJ sing met een auto die van een pompstation de rijksweg opreed. De wagen van dehéér Don vloog na het ongeluk in brand. Een derde personenauto botste tegen de bran dende auto op. De bestuurder van de auto die de rijksweg op reed is na het ongeluk doorgereden. De groepscommandant van de rijkspolitie te Nieuwerkerk aan den T-Tssel verzoekt de bestuur- der van deze wagen en getuigen van het ongeluk zich met hem in ver- binding te stellen (tel. 018032201) RAAMSDONKSVEER, Op rijksweg 25 onder de gemeente Raamsdonks- veer is gisteravond de 63-jarige H. 1*. Gcradts uit Amsterdam om hel leven gekomen, toen de door hem bestuurde auto In de bocht slipte en over dc kop sloeg. De lieer Gcradts werd uit dc auto geslingerd en was direct dood. (Van onze correspondenten) R1JSBERGEN. maandag. In de nacht van zaterdag op zondag is de stal van de boerderij van de land bouwer L. P. W. Kennis, gemeente Rijsbergen, afgebrand. De landbou wer was verzekerd. De schade wordit op 25 tot 30.000 guide» ge schat. GENDEREN. Gistermiddag is een schuur bij een boerderij te Gentle- ren afbsbrand. Een duizendtal pak ken hooi en stro dat in de schuur was opgeslagen ging verloren, Dc schade wordt geraamd op 75.000. Dc ooi-zaak van de brand is nog niet bekend. OE FAMILIE Van Engelen leeft Ir» deze tent. Op de kale grond moet wor den geslapen en gewoond. (Van onze correspondent) NIJVERDAL/HULSEN, maandag De bewoners van de buurt schap Hulsen in de Overijsselse gemeente Hellendoorn hebben gepro testeerd tegen het besluit van'het gemeentebestuur om een woning toe te wijzen aan het gezin Van Engelen, dat op het ogenblik met tien kinderen in een tent leeft. De twaalf gezinshoofden van Hul sen, die niet willen dat het gezin een woning in dc buurtschap betrekt, heb ben een gezamenlijke protestbrief ge stuurd naar de gemeenteraad. Ook aan het ministerie van volkshuisves ting cn ruimtelijke ordening willen ze hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken. Het in Hulsen ongewenste ge zin heeft Jarenlang In een woonwagen door Overijssel getrokken. In Hellen doorn brandde de wagen geheel uit, waarna dc gemeente voor een nieuwe zorgde. Deze zomer verkocht de heer Van Engelen deze wagen, bracht het geld terug naar bet Hcllendoorns ge meentehuis cn vertelde daar: „Ik wil niet langer ala woonwagenbewoner rondtrekken. Mijn kinderen moeten re» betere atart in de maatschappij hebben. Ik wil een huls. Jullie moeten me dat geven." De gemeente was daar wel toe bereid, maar slaagde er niet in onmiddellijk een woning vrij 1c maken. Man, vrouw en tien kinderen wonen daar om op het ogenblik nog steeds in een bestelwagen en een tent. In de tent is geen grondzeil aanwezig. De bodom is drassig en bij regen stroomt water het onderkomen birmen. Intussen heeft de gemeente t.n op lossing gevonden door een inwonei va» Hulsen een woning in de dorps kom van Hellendoorn uan te bieden, De woning die door zijn vertrek in Hulsen zal vrijkomen heeft men aan het gezin Van Engelen toegewezen. In Hulsen is men daar niet gelukkig mee. „We moeten die mensen niet." is door dc gezinshoofden verklaard, „Ze hebben altijd ruzie, vallen onze kinde ren lastig en stelen alles wat los en vast zit. In Oist en Schuilenburg heb ben ze huizen die ze bewoonden tot ruïnes gemaakt. Wie zegt ons dat,hier niet hetzelfde gebeurt". In hun pro testbrief aan het ministerie willen de bewoners van Hulsen er bovendien op wijzen, dat de woning die het gezin is toegewezen veel te klein Is om door twaalf mensen te worden bewoond. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, maandag De dienst met containerschepen op Amsterdam zal deze week weer worden uitge breid. Morgen wordt nl, het nieuwe 22.000 ton metende containerschip Sea Witch van de American Export Lines in Amsterdam verwacht. Iedere drie weken zal dit schip achtereenvolgens Bremen. Amsterdam, Felixstowe en Le Havre aandoen op zijn geregelde dienst tuisen New York en Europa. RAY CHARLES .voor allemaal wat... ZATERDAGAVOND en nacht in *-* respecfïeueiük De Doelen in Rot terdam en het Concertgebouw i» Am sterdam: Ray Charles, the Ray Char les Orchestra cn the Realets. Een «iet al tc mechanisch en onmenselijk ver lopende show, kortom in een relaxed sfeer, met instrumentale en vocale muziek in de soul, blues en ballad re gionen, olies geënt op een basis van jazz. In Rotterdam voor een matig be zette zaai een 1oat mat programma dat niet compléét werd afgewerkt, in Am sterdam een vrijwel volledig gevuld huls met een warm publiek waarvoor dc show volledig werd gebracht, met hier en daar uitbreidingen omdat het allemaal heel fijn ging Voor de pauze een half uurtje voor namelijk instrumentale grote band Jazz. Het orkest (vier trompetten, vier trombones, vijf saxofoons met de Ne derlandse tenorsaxofonist Rijdy Brink als invaller, en piano, bas, gitaar, drums), o.l.v. eerste trompettist Wal lace Davenport, telde solistisch welis waar geen enorme uitblinkers, maar was als ensemble een voortreffelijke big band. Exact, maar geen swlngma- chine, warm van geluid, meet weinig opzienbarende en aan ook terecht kor te soli van trompettist Phillip Gil- beau, bugelspeler Virgil Jones, trom bonist Gerry Elliott, en de tenorsaxo fonisten Daniel Jackson en Rudy Brink (die zonder mankeren en zonder tevoren één noot gezien te hebben overal exact in sprong). Billy Preston speelde naast piano fraai elektronisch orgel, zong een beetje h la Ray Charles en deed een aantal dansjes en be- wegingen die men vermoedelijk alleen in. top-shows in het Apollo Theater in Harlem, New York, ziet. Na de pauze de door een eng-gladde Master of Ceremonies natuurlijk als „The Genius" aangekondigde Ray Charles. Eerst rechtuft jazzpiano in een instrumentale blues, daarna de zanger Ray Charles. Altijd gepassio neerd, welk materiaal dan ook naar de blues toetrekkend, tot en met Yester day en Eleonor Rlghby, Er zijn liedjes bij die we hier pure smartlappen zou den noemen, als andere uiterste een even pure blues, I've had my fun, en als uitsmijter natuurlijk What'd I say?. De vier gloednieuwe Realets, mooie meisjes die onwennig en dulde- lijk nerveus hun best doen en In elk geval op tijd een mooi helder geluidje produceren, zingen dan voor de laatste maal mee cn delen voomamellik door hun verschijning en aanwezigheid In het enthousiaste'slotapplaus. Ray Charles mikt duidelijk op ver schillende publieken. Op hen die de oude Ray Charles blues willen horen zingen, op de mensen die voor zijn hits komen als Georgia. Ze kregen al lemaal %vat, en daardoor waarschijn lijk niemand echt genoeg. MICHIEL DE RUYTER Cj GRONINGEN, maandag. fit de Noorderhaven In Groningen is zater dagmiddag om twee uur het stoffelijk ov&rschot gevonden van de 3l-jarlge losarbelder C. Niewzwaag uit Gronin gen. De man moet 's morgens tegen zes uur in het water zijn geraakt. Op dat tijdstip hoorden omwonenden hun hulpgeroep en enkelen ven hen zagen de man in het midden van de haven zwemmen. Plotseling was hij ver dwenen. Er is onmtdellijk begonnen met dreggen en ook duikers gingen te water. De duikers hadden geen resul taat maar de dregploea vond het stof felijk overschot ra acht uur dreggen. BÏO DE JANEIRO, maandag (HTR). Brazilië heeft het derde In ternationale songfestival van Rio de Janeiro gewonnen De verte gen woor- d.gers van Canada, de Verenigde Sta ten en Italië bezetten respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1