AAL) JANSEN WINNAAR NA KNOCK-DOWN ROTTERDAMS 'DAGEOEK Raadslieden aan het werk Midden-Delfland nieuw nieuwe functie yw OPEN RUIMT GROENE BUFFER s ROTTERDAM RIJNMOND Meningen verdeeld over uitslag SPORTFLITSEN EET OOSTEN ACHTEROP BIJ PAPENDRECHT VDV favoriet Goed spel van 'Rotterdam' niet beloond Roodnat, Stek en Snoeck bij amateurselectie Yeldloop voor scholieren Kijken naar oud-Rotterdam Disco-soui-r, en b. jazz-pop show Pictogrammen slavenburg's 43r™" Rijnmond gaat geluidshinder onderzoeken T. Schalekamp in Perais overleden £ag.-4 -dinsdag 8 oktober 1968 (door Dick van den Polder) nwmn ROTTERDAM, dinsdag. Do uitslag van de jury V ^ad Jan8€n winnaar op punten is gisteravond in de Rivlera-hal door een deel van de toeschouwers met applaus, door een ander deel met gefluit begroet. De meningen waren zeer verdeeld. De een vond dat And Jansen in de zevende en voorlaatste ronde de partij In zijn voordeel had beslist, de ander was van oordeel dat de knock-down van Aad Jansen in de laatste ronde hij ging toen even neer na een rechtse counter op de kaak de balans naar de kant van de Fransman Maurice Plouvler bad doen doorslaan. Ook onder de drie Juryleden heerste «reen eenstemmigheid. Twee weren Jansen als winnaar aan, een vond dat Plouvler de overwinning toekwam. Op zletuelf ls dat niet zo vreemd, rruiar als men de puntenbrlefjes van de Ju ryleden naast elkaar legt 85—88. 38—36. 4034 komt men tot de merkwaardige onflekkln* dat dc ene rlnjrrechter Jansen met drte punten verschil vtrllezer en de ander Jansen met zot punten verschil winnaar had. nat ls onbegrijpelijk en Serge La in oite, de manager von Plouvler. had dan ook volkomen selljk. toen hl) In de kleedkamer uitriep: „Dit !s bela chelijk. Zo jets heb Ik nog nooit mee gemaakt. Eén Jurylid heelt Jansen het maximum ear.lal punten 40 tea. celcend. Heeft hij dan niet gezien dat Jansen In de laatste ronde la neerge gaan?" Zelf hadden we „onbeslist" de juiste ultslng gevonden. Naar onze mening hadden belde boksers elk twee ronden op hun naam gebracht en eindigden vier ronden o."beslist. Jn do eerste zes ronden was het een technisch goed, maar vrij kleurloos gevecht, waarin de Fransman Iets meer risico durfde U> nemen. In dc zevende ronde schudde Aad Jansen echtor alle schroom van zich. Met goed geplaatste hoeken pompte hij dc lucht uti het lichaam van Plouvler en ev«m leek hei er op dat de Fransman het einde nlot zou halen. Maar ln de laatste ronde kwam de sensatie. Jansen stapte in. werd ge- couterd („Ik heb de stoot niet eens gezien", zei hij later) en ging neer. Even slechts. Dij de derde tel stond hij al weer recht en knikte hij gonust- stcllenc) naar Theo Hulzenunr. Dc klap bk*?k niet zo hard anngekomen tc zijn. Jansen ving de furieuze aanval len van de Fransman daarna good op en nam ln de laatste minuut zelfs nog het Initiatief. Triest OOR Theo Hulienaar was hel ver der een wat trieste avond. Hutten zijn «huid kon de tweede profparllj, waarin de Utrechter Joop Verbon tOU sljn uitgekomen, niet doorgaan. Ecnt Hot Msrc Deafourneaux hot afweten en zondagmiddag deeldo ma- dag nager Joon Traxol mee dat plaats ver vanger Emmanuello plots ollng ziek wns geworden, Traxel beloofde HuSza- naar alsnog voor c«n goede boksor tc zorgen een belofte dl« hij mnon- dsgmorgen herhaalde maar or kwam niemand opdagon. „Ganaslermethodön", zei een woe dende Hulzenaw,„Mei dlo Trexcl wl) 4k nooit moor lel* te maken hebben". JOOP Verbon ondervindt or ln leder geval «eon schade vtm. Hij ontvangt Kljn volledige gage. fADVERTENTIE nu... beduiden gqèdkoper Mikkalljker k*n 't a) niat... U hsngt d«« k«nt en klaar övtrgordljnon zó op, oiridst b«t tuktnbsnd «h d* onderzoom ar rcidi'faxlttenl Een grote partij afgepaste overgordijnen, fn twsa uit- voeringen» roulwu-druk gor- dljfutcf vin 15,53 an modarne w«ef<tofv«n 17-50- Ideul voor sluff, log sar- en huliksmcr, nu door elki*r pir «tik voor nog gdén acht guldan. afgepaite overgordijnen 250 x 120 cm rouleaudruH sopdljnalof Morgenvroeg om 9 uur bag'ni ds vsrkoop v«n d«a affepMta overgordijnen, ln roulaau- druk gordijnstof of modarna woe ft tof, kent cn Maar mm on- «Janoom #n h»kanb*n<J, 250 cm lang, 120 cm bried, doorilkair oorituk voor fok mimfmrtts tfwi fUn ttk efuknfï, hn. Voor de toeschouwers had Huize naar een elegante oplossing gevonden. Op vertoon van hun plaatsbewijs krij gen ze bij de volgende profwedstrij den op 4 november een flinke reduc tie, Hoeveel? „Dat moet ik nog uitreke nen". zei Huizenaar. De voornaamste uiUiacert (H'dam) w.o.p. van Francis V«- m;tnaoro (Fr.i, Gerard Sok (R'cJamj emWe- #Hst tejr«n Tltl L*rM (Tt.), NUchelnn Kui per {Ivdamj onbeslist 1 (Fr.j. i Henri Plouvler Den Hoed fü'dnm) W.O.P, Reoyakker* (Rredan Krijgsman. rScWodam) onbeslist tegen Helnerljk (Urcdan f>r1jl*ra (Breda) wint dwr opgave tn tweede ronde van De Haan IHoilordom»; Stan Drlwso {Rotter dam) W.O.P. van Du uren (Breda), Gerard Hok kreeg van de Jury de stij(prijs toegc- 9 Dc Vlaamse televisie zendt woensdagavond om 22.40 uur de tweede helft uit van do wedstriid Pelgj2-Finland die in de voorronde van het were! dka mploenschn p in Wcrcgcm wordt gespeeld. Do eerste wedstrijd tuisen de twee landen werd mot 2—1 door België gewon nen. Q Anderlccht bttfle dat Bever en Waas zondagmiddag kort voor tijd bij ace» stand van 33 een sSref- achop mlato. Op dat moment stond middenvoor Jean Dovrindt bij An der lacht in het doel. omdat Treppe- niers gewond was geraakt. 0 In do 1/16 finales ven de Belgi sche bekorcompetitfe lootte Ander- iccht een uitwedstrijd tegen de be kerhouder Club Brugge. A In Spanje heeft Real Madrid, dat dit weekei mie met 1—0 van AUotlco Bilbao won, na vlor cojnpetitiedagen mei fl punten do leiding voor FC Sa- bad oil, dal zw punten verzamelde. O Irj Itallti sloan AC Milan. Fleren- tlna en Cash&rl twee wedstrllden aan dc kop, Inter verspeelde zondag een punt legen Napels, A Na ParU®-Tours leidt Hermon van Springes nog steed* in dc slrltd om de Supcr-Prcjtigc-Prijs. Glmoadi 10 tweede, Oodefroot derde. Jon Jsnwen vierde en Bckly Merckx vijfde, A Jon Janssen ztl deze winter asp vier zsrsdsagscn deolnemen, t,w. in Dortmund, Zliricli, Auieierdam en Aïtlwerpen, MD JANSEN (rechts) (h zijn ge vecht met de Fransman Maurice j Plouvler van wie hij op punten i won. (Van onze medewerker) fgy.VMLHyi ROTTERDAM. Lui til Li HU dinsdag, In dc provinciale daincompetltic verspeelde het Oosten een kiwtbaar punt iloor te gen liet liels) 7Avakkcr ceachte Char- lois gelijk tc sjJcJen. Na een bijzonder spannende wedstrijd kwam dc score Hl10 op het bortl. Daarvan profiteerde In de eerste plaat* Papendrecht, dut met de overi gens weinig imponerende overwinning op Denk en Zet, Schoonhoven (128). eon punt voorsprong nam. In elke ronde vallen verrassingen. Zo bleef ln de nu gespeelde vierde ronde het nog puntloos zijnde Rijs wijk in dc meerderheid legen MDV- Monier <11—7; wordt wnarschijnlljk 12—8). Mo ar nog onverwachter was de cro'e 137 overwinning van HDC/ODJ3, In het eigen Haagse club- lokanl behaald op het bezoekende, naar promotie lonkende Dordrechtse DDV. CDR, Rotterdam, kon het thuio niet bolwerken tegen SWZDV. Den Haag, dat met 128 zegevierde en opnieuw cun gegadigde werd voor do topp)nab>. Van onze rian;medewerker) ROTI KRO AM. dinsdag. Het lijkt erop, da. VDV. VJaardingen. weinig moe.Ie /al !iibb.ut als eera c te eindi gen in de Ro v.'ednmsj damcotnpn.l'ie. Nu-'l alleen wonritn dc VI sard urge r,s zc*)f in;-: nk'. rnlnJcr rlnri 173 van ODR 'ii, maar He O*!.* en 2 lee.1 ln Ro zenburg U'g.-r) DOS om vcriUT-Sv'iui U lil- -7. Overigen uTdag.-;r. OG, Balast- Ma's-a-irK.Ouys. M^'sluls 1010, ChaNois 8-Slm'datn 1 SI-11; Con- b.iin, 2-Vree-Aijk J3—08. f (Van onze waterpolomedewtrker) UT f J1, J J .f KOTTEK- Hul 111K "J y?J DAM, dinsdag In dc strijd om de ItNZB-bekcr heeft Rotterdam, dat «leze zomer naar! de eerste klas van de I4NZ& is gepro moveerd, een ukstekende wedstrijd gespeeld tegen bet Utrechtse Zwero- lu#t, ondanks het feit dal de Rotter dam roers met 4-5 verloren. fn df» eerste periode nam Zwemlust door Harm Drenih een 1-0 voor sprong. die ln de tweede fase werd opgevoerd lo: 4-0 door Wim Muklei en Honk v.d. Linden (2x). In de derde periode kreeg Roller- dam va: op ho'. snelle spei van de] Utrechters en ho: nam he. Initiatief, over. Him% v. Veen (2x) cn Hans de .long zorgden veor een 3-4 stu;i:l bij hot ingaan van.de slotperiode. Rotterdam moest (thulsspelend) winnen om over te gaan naar de vol gende ronde cn hot nam wb: meer ri sico's, Hierdoor ko nv Zwem lus i door Henk v.d. Linden uitlopen tot 3-5. Kort voor tijd scoorde 'R' door Hans v. Veen, waarmee dc eindstand op 4-5 kwam. S.V.H. behaalde -in een mallg ge speelde wedstrijd een 8-4 zege op het Z'Jii'De Nïo'unus. in de ecrsli; neriode gttut de strijd jtolljfc op. Joop Hooft en Kees v. Wijk scoorden voor S. V. H. De ZonnkanIers s.elden hier een trcf- fcr.cgenover. Joop Hooft (2x) en. Martin Bijl ver grootten de voorsprong tot 5-1. Voor dat Neptunes tegenscoorde 6-2. Door doelpunten van Hans v. Hagen en Joop Hooft (2x) werden de acht treffers volgcnna'c. Nepltnius noleer- rle pas ln dc slotfasu ook nog twee treffers, S.V.H, ging dus ov?r naar de vöJ- gando rondo. (V^n onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Gatls Stek cn drs. Martin Snoeck van Xerxes en Paul Roodnat van Öe Mus- sclien maken deel tilt van de nationale aelecüegroep voor amateurs, die van middag Ier voorbereiding op de Inter land tegen W'e«t-I)uitsland (6 novem ber ln Vemdam) in het KNVHB-cen trum tc Zeist' bjjeen is gekomen. Bonds! rain er Slem PJooyer had voor deze eerste centrale training achttien spelers uil genodigd. Behalve dc drie Rotterdammers waren dat Weber (SC A-'iscn), Giozen (Victoria Boys), v. d. Avoort (TSC), Mulder en Mei (belden DCGLogoi, Hol en Plezier (allen TjfVS Van Londen (De Graafschap), De Vries. Hoek en De Wit (alien ZVG). Drijstcn en De Vries (beiden ZdvornK-cuwert) en Schuurlnk (Quick '20). ROTTERDAM, dinsdag "Meer dart 11(10 jongens pn meisjes hemen zalerdazmlddag deel aan de veldloop 'die ln Jirt KraUngse Bo» d»M>r dc Rot terdamse StlcJi'lug voor dc ïJebame IJjke Opvoeding wordt georganiseerd, D.-z c v.--'ij'Ltip ls gcr.ri i rij doch een pres a ieloop. waarbij het de bv-JoeJing I» rL afs ani binnen oeji te- 'Vpren goileltle tijd te lopen. Da eerste groep gaat om twee uur van »:art. A.s. zaterdagmiddag 13.30 uur fevcn de Rotterdamse Elck'rlsehe 'rum Hprmenie niét dc Amsterdamse Tram Harmonie cn de Haagse Tram Harmonie ccn concert vcp hot S'a'i- huïipleln weiRO STADSTRAMS SMi^i^iSTAPSBUSSEN pEHEia^ lot uw dienst". Mei <M inow-t» zijn wjcaIo raatUll»'- den in Rottorjom official hun sverk beiProtien. Het sunschot viel tijdens da opening v*n it» F«mbv«' Op deze expositie i« ccn stand ingenebt, waar de «ociolc ra«A»llocU*n, »oii voor het cé-iwi in hot opcnlwiar j*n\«cnteren, Ho: Raai vr óm. <Ux olkö Jt«>wcrtl«owner, ODgca ch t leeftijd, 1 o vomib w-chix rwcl ij - ko of politieke ovenuiging in con vcr- trouwelljit gcspirk muj Ix-rof-p ka» doe» op <to *od«l« r#*4ön<m. De rusdsmon holpt h«n ko»t*Utf» moi kweatltm cn moeilijkheden die hij zelf piel kon oplosten, Hieronder volgmi de adrwscj) wear mfrn een *od*aI j-o»djmwin kan bereiken. Wijk e» *dro«: Sp*n«grn, Coovnht 19. aprevkuur p—ll uur. Oude Noorfe», Jonsiuwjvraat 37. 2—4 uur. BlU - dorp Pn »vir;is c:r>w tj it. Prove nic r» Inxe 1 67, 0-11 uur. Omrloi», Kl«\T^»lra#,. ft'i. 0—41 uur. Groot U*»clrtv>nsci«:, ütö- d Ion laan 14, 2—4 uur. Bovengonocnwic apreckumi worden ««houden 0j> mnnolflg. d'.rü*ifg. «lon- derdag en \Ti,j»4««g. HIih1 miio f/1 li i kfriuipB «8 ïOe :,A {ra n t 11, O—II uur (tua*»rl. en dnivJ.), 3—4 uur (iUi*d. en vrtJd.L Centrum, Kor te Lijnbaan iftc, 12—2 uur («ttnri., wocnaid., <ior?L cn wijd,), 70 Uur vrijdagavond), CérvtPMil bureau, Hil- ktlijk 71, tolcfoou 17874-1. [('R *u» nti eenmeal uwtiscn die niet i J oenoeiï kunwen fcrijoen ran Om«I« Rottcrrfam. Voor «tere nosffllafscht' rif fen teorrft ffcrorprf. De tafifoon^tclfing „Grotten iiIt Rotfcrrfam" fprentbrte/- Jv«orien rn n//tchej uit «llc jjoerfc omic ftjd) die een «ftrifol muonden pe{«»dcn tn het pcuiccntclijk archief werd (jr- houdeh, reilt than* door de stad. De wijk' rilc nu mm ri« bourt is, is Uésebnond*. Vanavond opendt dc twecdn voorzbtcr vnn de wijkraad voor IJiBt-lmonde. de heer C. Hsspel» deze ex positie, Ocmecnv-twehivam dis. H. A- D. Renting houdt wn cause rie. Tot en mei 17 oktober kunnen de bewoners Viin Rotterdam 7-uid-Oosi het hart ophalen jiart hei Botterdam vnn de bmtstv jaren vnn de 10de fcn de eerste jurcn van de 20*tc eeuw. In dc Pelgrims kerk aan da ïteljcrdljk. 'TIENERS, rocker*, bloter* haai Op li oktober houdt sociéieit .,!I*Aw" een djsco-soui-rhyihm en bJiicfi-ja?,,:-pop-*ln>w ln de Riviarahol. Wtc i?r komen; racBo Verordca's dri- DIT zijn zogeheten pictogram men, vierkante blauwe bordjes die de Nederlandse spoorwegen aan het plaatsen is op alle sta tions. De afbeeldingen zijn voor een deel internationaal vastge steld. Dit tableau staat sinds enige tijd op het Rotterdamse Centraal Station. Wie nou nog niet weet hoa het moet kan niet iezon. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het wijde, .maar wat kale boom-arme landschap van Midden-Delfland zal in de komende jaren gewijzigd worden tot. een landschap van geheel andere allure. Dit bij gebrek aan wegen moeilijk toegankelijke,"voor de toeristen haast onherberg zame gebied, is een grote plaats toegedacht in de recreatie voor de miljoenen-bevolking, van groot belang om de zuidelijke Randstad leefbaar te houden. Daarvoor heeft de Stichting Onderzoek Midden- Delfland een groots plan ontworpen, dat rond 300 miljoen zal kan kosten en ca. twintig jaren in de uitvoering zal vergen. vo-ln *how. act-jfroun .Connection" c» *ou]-*UM?or» „Tho Ebonies". Verder „Crime; «en sroep die wvnig met mis daad en vc?l met R c« B heeft ma ken. TcmloHe ibe Joz/-traders en The NowpOri#- Het speltt*itel be«lnt om *cht uur cn duur; tot half twee. Kaarien ver krijgbaar bij de lociëicit i>n hel JeugAccpsriim Dc Boeuicran# a*» dc Vondel 20, bij Dan kers aan de Coölsinjïc! cn 's Awnds aan dc zoal. De Stichting, in 1964 gegroeid uit een Intergemeentelijk werkcomité dat in 1963 ontstond, heeft het onderzoek neergelegd in een elnd-rapposi-in- hoofdlijnen, dat gisteren op een pers conferentie in het Provinciehuis te Pm Haag in de openbaarheid ia ge bracht. „Hierin liggen de basi&-gegevem> vrij definitief vast", heeft mr. II. van. Hiel. gedeputeerde van Zuid-Hollland en voorzitter van het Stichtingsbe stuur, verklaard. Wat niet wegneemt dat ong zeer veel. onderzocht en georganiseerd zal moeten worden, vóór eind 1971 begonnen kan worden met de uitvoering van de eerste deel- plapnen. De „open ruimte Midden-Delfland", bedoeld als long voor de zuidelijke Randstad, maar ook als „groene buf ferzone" tegen de aanstormende be bouwing, Van de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, maar eveneens tegen het opdringen van het glasdistrict in het Wesfland, zal over 20 jaar rond 3.400 ha bcslaan. Twee-deJig Gescheiden door. ruw-wc« geno men, dc Vlaardingervaart, zal liet ge bied naar de ovzet lil tweeën geschei den worden. Het oostelijk deel van 1.300 ha, omsloten door de stedelijke bebouwing van Delft, dc Rijksweg 23 en de Provlnclalcwcg 20 (ajs noord grens van de Waterweg-gemeenten), krijgt Jn hoofdzaak een recreatieve be stemming, met behoud van een aantal agrarische bedreven; het westelijke deel krijgt daarentegen in hoofdzaak een agrarische bestemming niet pas op het tweede plan een recreatieve func tie. Voor het recreatiegebied Midden- Del fis ml Oost zijn de plannen in bel rapport vr.f.t concreet vermeld.' Het krijt ccn regionaal ka rok tor. afge stamd op een belangstelling van 430.00Q dag-recivaUe zori<"nden, met een verwachte toeloop van 00.090 per sonen per dag. Er komen speel- en ligweiden. rij en wandelwegen met grolc parkeer terreinen bij de toegangswegen, waar' ook amusementsparken kamen. Er ko men bossen als afscheiding van dc' massa- on de stille recrealic en ook vele waterpartijen, waarvan de VTaardingcrvftort, de Maaslaudsc Vlie ten en een nieuwe water sportcentrum asn de Schie de belangrijkste zijn; met mogelijkheid voor /.ellen, kanoën en zwemmen, ook met srimdjos. Voor het overwegend agrarische Midden-Delfland West 1b men nog niet toe aan een compleet Indellngs- plan. Vest staat echter dat dit plan aanzienlijke agrarische offers zal vra gen. Cultuurgrond zal verloren gaan voor wegen cn recreatie-doeleinden; do tuinbouw zal zich niet verder kun nen uitbreiden. Het zal neerkomen op een herstructurering var» het gebied. Bestuur Wat het bestuurJUk aspect betreft Is aanvankelijk gedacht aan een gemcen- Bch»ppeHikc regeling, waaraan zou worden deelgenomen door provincie cn de betrokken gemeenten, Om de belangatelling tonende rljkioverheid er bij te betrekken, raat de gedachte nu uit naar ren bU wet te regelen recht»- peraoonlUkheid bezittend lichaam „Midden Delfland". Het H»venwhap Delfzijl heeft hier, zij het ln gewijzig de vorm, model voor gettaan. Het bef tuur van het. Lichaam zou gevormd kunnen worden uit verte gen woordlgerz van Vier betrokken mi nisteries. van de provincie, van het Hoogheemraadschap Delfland en van do gemeenten Rotterdam, Schiedam, VlmmÜngen, Delft. Maassluis en zeker van Maasland cn Schipluiden, op wier territoir liet gebied grotendeels is ge legen. Kosten Van de totale kosten, op ƒ300 mil joen geraamd, zijn de grooUto pos ten rtl« voor de grondverwerving 77.000,000) en de inrichting van re creatiegebieden en de ontsluiting 167.000.000). Het rUk heeft reeds toegezegd de kosten van de grondver werving volledig voor «li» rekening tc nemen. Dc rest zal grotendeels moeten ko men uit subsidies cn bijdragen van dc deelnemende Instanties. In eerste In stantie Zal tot 1971 ccn bedrag rati 42.BOO.000 nodig zijn. Daarna ts ge streefd naar een evenwicht in baten en liuten. Op 18 oktober zal het Stichtingsbe stuur de plannen voorleggen aan dc regering. (ADVERTENTIE) b'rtn» «in diidcrliMildiRlrijr. ri v. (ADVERTENTIE nu... bèduidënci goedkoper Zo'n' fijne trui willen ze allemaal dolgraag hebben... heerlijk warm en modern door het zo feuke kabejóreisel. Een pracht van een trui voor jongens en meisjes. Van een prima kwaliteit, 70% wol, ver sterkt met 30% andere vezels. Fully fashioned,' met raglan mouw en 3 leuke Ingehrelde kabels. Deze trui, voor jongens en mels- Jes'ln de leeftijd van 4 tot 10 jaar, ln vier mcble kleuren, uit de series van 13.75 en 15.75 nu vele guldens goedkoper. maat 40-45 P a/v maat >0-55 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze kinder- truten, met leuk kabelpstroon, ln de kleuren lichtgrijs, rood, beige e/i hardgroen, in de maten kO-^Sen 50-55. Ook muncfif morgen open. gWn tel. óf schrift, best. (Van een onzer voralaggever») SCHIEDAM, dinsdag. Het dage lijks bosteur van het openbaar li chaam Rijnmond ls bereid de ernst van de overlast, veroorzaakt door oe- fenvluchten van KLM-stmatvIlegtul- gen boven Schiedam en Vlaardingen. nader t« onderzoeken. KM bestuur antwoordt dit op vra gen van het raadslid mevrouw L. van Duiin-SpriUjt (pvda) uit Vlaardingen. Rijnmond neemt terzake contact op met het Komeentebettuur van Schie dam, dat sortgolljke vragen van het gemeenteraadslid J. Dijkstra om ad vies heeft doorgetond&i naar d« mi nister van verkeer en waterstaat, de provinciale commissie geluidshinder en de directeur van de luchthaven JRoUemjftm. (Van onze correspondent) PERNIS, dlndag - Na een langdu- rige stekte la zondag overleden de heer T. Schalekamp. oud 62 Jaar en ln leven oudste directeur van het schil dersbedrijf N.V. aan de Nieuwedyk te PeraLs. Dc heer Schalekamp was on- der meer besiunrahd van de coöperatieve Ralftelsenbank, voorzit ter van de vereniging voor zieken- hulsverpleglng, voorzitter van het be- A ute ..Het Havenlicht", secre tary van de Oranjevereniging en or- v?n d* hervormde kerk- Het brrtitf zal word-rj voortgezet door zijn oudste zoon drz. J. M. Schalekamp, De begrafenis, vindt dorvdcrdagmlddag om half vier te Pc-rnis plaats.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1