W^eer conflict over otterdamse beurs st. joris tapperij Drie jaar geëist tegen caféhouder wegens doodslag ROTTERDAMS DAGBOEK Piet Struijk 25 jaar in koren FFemifitr Roofoverval benzine station in Schiedam vlees aten i» verootwoord etan». Kwetsbaar RPhO toch succesvol Pompbediende neergeslagen, buit f 500 DEEL VAN KRALINGSE BEWONERS WIL GEEN IJSBAAN ROTTERDAM RIJNMOND Vinken vangen in Oude Noorden J. F. van der Jagt krijgt Italiaanse onderscheiding Een Femlna die u nlat mag missen DOORGAAN EDAWIMA' BEDREIGD Propaganda-avoml van 'De macht van het kleine' Leeuwen voor flatbewoners SPEEL NIET MET WATER MAASBOULEVARD (ADVERTENTIE) Zomaar, In het hartje van Rotterdam, eed "echte" Bngetee pub: de St. Joriatapperij Ju concertgebouw de Döe- leu (ingang restaurant Harmonie). Waar man nen éven zïohzelf kun nen zijn bij een verruk kelijk glas bier. Waar het darta-spel volgens de orlglnole regels kan worden gespeeld/Waar ook üw favoriete whis ky wordt geschonken. Waar ('n noodzakelijke concessie) eveneens het voortreffelijke va derlandse gedistilleerd in kle In e gl aas Jee k lokt. Pub In hot OoofafiQobQuw On- Oiftfl Hvmoftla) Talafoon (010) 132W0 ÖChöuwbvrBPi»!" W Rotterdam. (Van een omar vwalaggever*) ROTTERDAM, woensdag Twaalf gele vinken tUn Otasdafftnlddag In de Vfnltenstrwri, In de RoUerdarooe wijk Het Oude Noorden, door de Wethou der Van Ohflerwtls, Jeugdtaken en Vormingswerk, dr«, J. O. van der Ploeg» I «tela ten uit een kool. De vo* geitje* hebban aan een van hun poo tje* een briefje mei het adre» van hel Buurthui* De Vink, Vtnkenflraat ?0. We daar efeu vos eitje mét briefje te rugbrengt kan rekenen op een klw^b verrassing. De wethouder heeft de vinken laten vlieden tér gelegenheid van <lo officië le opening van het buurthuis Dé Vink, dat oVerlgena al een juni" in gebruik is. Drs. Van der Ploeg «prak sfiriersn tijdens rijn openingatoMpraok dc wens uit dat de stichting buurthui* De Vink, die van oorsprong «tooit op ge reformeerde grondslag, uit an.1 grocTen tet «*n algemene stichting. Het buurthuis De Vink. onderge bracht in het gobouw van ao voorma lige Da Costa-schooi, slant ovorigom opén voor jongelui en volwassenen ven alle gezindten. De Vink is aange sloten bi) het Rotterdams Centrum voor Soc la al-Cultureel Vormingswerk en bil de Nederlandse Buurthui» Vér- miking. Dia uc activiteiten in het fiöbouw ivör- dén ten dele geeubaidleerd door het rUk en ten dele door dc gemeente, Voorzitter dr. K. J, Kraan hoopte, dat deze «ubaldie» spoedig zo hoog zijn, dat alle exploitatielasten worden ge dekt. Directeur van Dé Vink l* da heer A. L. Braankw. Hij wordt gaatslateerd door vijf vaste krachten an ongeveer veèrtlg vrijwilUgc medewerkewfater*) Verder is «r oc^i concierge, nl. dé héér A. de Haan, én een kdmiftl- «trfltieve kracht (Van e«n öiiaer verslMgevète) ROTTERDAM, tmwtite*. De hter J, F. van dee Jagt, directeur van O.M.VM SUlwOldi N, V. te Rotter- dam. 1« benoemd tot O avail ore Offi ciate van de republiek IlkUfe wegens iljn verdiensten op het gebied van dfc Italtaanóé titetoxport. (ADVERTENTIE) tk gtmIBg» \mkbtm toorMtgeihi! AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 18 oktober diaoHJks ttan 16.17 ten van 10-22,36 uur^ ZOHOAGS CLOPTNO VAN II. 1/ UUH (Van een onzer verslaggevers) KOTTERDAM/UTRECHT, woensdag, In Rotterdam speelt een nieuwe beursruzle. Organisa tor H. H. Barkmeijer van de in mei 1969 geplande „Etawima" be ticht jaarbeursdirecteur drs. J, H. D. van der Kwast or van dat hij met de in maart 1969 in Utrecht geplande „Macróshöp" oneerlijk concurreert. Unfair ook, omdat Barkmeijer zijn (vak)beurs voor etalage- en winkelmateriaal eer der aan het organiseren zou zijn dan Van der Kwast, die pas aan de voorbereiding begonnen zou zijn toen Barkmeijer al halverwe ge was, Barkmeijer zet ondanks de Utrecht- m beur* zijn eigen plannen door. ,,Ik moet wel, Ik kan niet ander». ïn het voorjaar In maart ben ik begonnen met de publiciteit voor Rtewlma, Het wordt «en beun, die betrekking heeft op allea wit met winkelt, et al aces en magaiUnen samenhangt, HU dnurt van fl lot en mat 10 mei 1089." „Begin maart héb Ik allerlei organi saties in Nederland aangeschreven met de vraag of ze belangstelling had- don. Dal bleek het geval (hij toont enige tientallen gunwlgo reactie*). Kon dogrop rei dc Jaarbeurs in maart van tööö met „Macrorhop" te willen kömén. Ik ben nisr Van dei4 Kwast ean orn te probéren of wij elkaar Ion vinden. Ik heb voorgesteld, dat de Jaarbeurs als organisatie zich terugtrekt, mair dat Jk een gecombi neerde „Dtawima/Mflcrojdiop'' in de J aarbeurs-rulrrvten zou organiseren Daarvoor was overleg nodig van dé kunt van de Jaarbeurs met de RZB texpodtie zelfbediening), omdat de EZB el een }«or of wat In Utrécht wel Iets organiseerde. dat op „Etftwt- m*' lijkt. Dhama is er correspond en tte gevoerd tussen enerzijds dc heer Barkmeijer en anderzijds bestuur en directie van dc Jaarbeurs. Die hrief- wUsoling mondde uit In een aanbod van Van der Kwast tot schadevergoe ding. WAt Zégt Van der Kwast over deze zaak? ..D« eerste besprekingen over da beurs in Utrecht dateren van aeptem- Itef JW?, To«n w«« er weer een „EZB" gehouden in Utrecht, waarop enige kritiek werd geleverd. Dc stich ting rationele distributie, die d* „EZB" organiseerde, kwam met mtj praten over een samenwerking mét dé „ftokn". (De ,»EZB" 1* een beurs, die zich ook op het etalage, en winkelgebied beweegt, manr dan uit*! ui tend in de. Idvcnamtddeicneector.) Kr zijn drie bctprekmgen geweest, wsnrna er een hele tijd nicis gebeurde. En in die tUd 18 de heer Barkmeijer begonnen, In juni zijn d« stichting rationele diatrl- butio an ik het «mg geworden, \V« de den niei sam«n met de „Rok*", maar we organiseerden een nieuwe beurs, „Maeroshop". Die lijkt op „Euroshop'' In Duïwldorp. Dezo ..Macrvsiiop" om vat «Des op hét gebied van étalages- én winkelinrichting. Wo« hel een combinatie mk de „Rok*" geworden, dan zou het terrein beperkt zttn ge bleven tot „Icvcnamlddélen", Ik héb tegen Barkmeijer gezegd: was dan eerder komen praten. Bovendien kwam hij niet met een nieuw Idee, want wij wiaten ook van „Euroshop In DusaeJdorp. ik weet ook. dat „Eu- roubop" het niet leuk Vindt» «Ut wij in Utrecht mat „Maeroshop" komen. „Ik heb hem Khadevergoediog aan geboden," Weerom beodl u d*l a«ii? „Barkmcijftr ia èèn kleine orga nisator. En ik wil niet da naam hebben kleinere organisatoren de nek om te drnnien. Juridisch was Ik het niet verplicht. Ik heb het gedaan op ir.orclo gronden. Ik achreèf do laatste brief. Ik heb van de heer Barkmeijer niets meer gehoord" (Van een onzer v*rel«ggevcri) ROTTERDAM, woensdag In Jougdgébouw Steg werd glfiteravwid dé eertte propaganda-avond v&n hel nieuwe wiroen gehouden door da af deling Rotterdam-Zuid van de veréjtl- glitg voor verpleging van lijden» aan vallend* ziekte ,.D« macht van 't kWmj". Hei belongrijkata doel van de avond wa* aen forge ultbroldlng te ge ven aap het ledental, dat thorn ca. 4 SDU bedraagt; ook word een beroep fWaan on do loden tot mevr mode- werking bil de hulp «an de ptttenien In het zuWéiijk deel van Rottvrdom, De hcér R van Ommcrlng, reizend brooder vfln dc verpleeginrichtingen, dié da bijeenkomst opende, vroeg in tijn openlngawoord om moer flnanuié- le ateun voor dc afbouw van da ,»Cru- quluaiioovo" in Vtjfhuizon, d« nl«njv.Trtc kbniek van de veraniglmr. J>azo U al wol te gebruik maar nog niot voltooid. Tot filoi von d« avond werd door hél tonéélgezclachap „Rotterdam-Zu la" do klucht ,p9 doffer op do dakgoot" van P, Joh. Jtonntlter opgevoerd, die bij do talrljké aanweztgon voel «ucooa hsa. BétengsteUondén kunnen ook v*n avond nog oen bljaonkomat tn 't Steg bljwbncn; meer van deze avonden volgen te november en te hoi voorjaar van. ïoea. Drs. J. H. D. v, d. KWAST H. H. BARKMEIJER ROTTERDAM, woensdag. Tegen de 48-jarige caféhouder Jan P. B- uit Groningen, die wordt verdacht van doodslag op zijn 53-jarige collega Jacob Huizinga in de nacht van 5 op 6 juni van dit jaar in Hoek van Holland, heèft dè officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank, mr. B. van der Meulen, gistermiddag een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek geëist. „Hot in doodslag. B, handelde in drift, 2iijn optreden wa zo ruw oa zo direct, htj had de optel Huizinga te doden", aldua de officier in zijn requi sitoir, De roadfman van B., mr. J. de Boer, bestreed dit. Hij verwierp zowel het primair ten l»6le gelégde al* het sub- sldialré zware mishandeling de dood tengevolge hebbend. De raadsman, die trop wee* dat Huitlnga een hartafwij king had en onder invloed van alcohol was. stelde dat een kind van drie Jakr hem met één vinger aan de half had kunnen doden. Da Groningse caféhouder Huizinga ttierf, volgens de officier door wur ging voor de deur van hotel Amerika In Hock van Holland, waar hij met B. de nacht had willen doorbrengen. Zij waren die dag naar de paarderwmen op Dutedigt geweest. Vermoedelijk hadden zij vanuit Hoek van Holland naar Engeland willen gaan om geld te halen Huülnga nad duizend gulden schuld bij B. Op een vraag van de president tfan dc rechtbank mr. C» J. E, Poerteg zei verdachte dat deze schuld geen rol metr speelde bij de ruzie die hij teler met Huizing» kreeg. Volgens hem had hij dit bedrag allang afgeschreven. Verdachte kon hun aanwezigheid in Hoek van Holland overigens niét ver klaren. Hij zei dat hij zich niets meer kon herinneren vanaf het moment dat zij samen op hiin kamer ln het hotel waren gekomen, Hij was toen boos geworden omdal Huizinga met zijn kleren op bed was gaan liggen. 's Avond» dronken zij samen in het Hotel. De atemmink was volgens de kelner M, Jaspers die als getuige op trad, niet gespannen. HIJ verklaarde dat zij over hun reis naar Engeland praatten, In de loop van de nacht waren er moeilijkheden ontstaan tussen Hulzin- ga en de kelner. Laatstgenoemde ver klaarde clat Huizinga pas betaalde na dat hij de eigenaar van het hotel erbij had geroepen. De heer Jdspers voegde daaraan toe dat Huizinga daarna rus tig naar buiten was gegaan. De officier betwijfelde dit. Hij zei het idee te hebben dat Huizinga naar buiten Is gewerkt. Tegen de politie heeft verdachte gezegd dat hij zijn vriend voorover liggend op straat vond toen hij hét hotel wilde verlaten. Verklaring Wat er daarna precies Is gebeurd, werd tljdans de rechtszitting niet dui delijk. Getuige Jaspers zei dat hij ver dachte heeft aangetroffen zittend op de rug van Huizinga. Volgens hem had verdachte zijn handen om de hals van Huizinga liggèn én drukte deirè het hoofd van zijn collega enige keren tegen de straat. Uit een bij da politie afgelegle verklaring van hoteleige naar E dé B!e las de rechtbankpresi dent voor dat hij verdachte heeft ho ren roepen: „Ik krijg nog duizend gul den van je". Getuige Jaspers ?éi nog d&l ver dachte bij de komst van de politie hoeft gezegd ..AI heb ik hem hart stikke doodgeslagen, het kan me niks schelen". De pathblóèg-anatoörn dr. J. Mak kink, die sectie op het lichaam van. Huizinga heeft verricht, verklaarde als getuige dat deze door wurging om het leven Is gekomen. Hij zei verder dat de hartafwijking en hét alcoholge bruik de dood bespoedigd kunnen hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In het benzinestation, gelegen xn het winkelcentrum Mgr. Nolcnslaan, is gisteravond omstreeks kwart over acht, toen het nog vrij druk was in deze woonwijk, een roofover val gepleegd. De 21-jarige pompbediende J. M. Schippers uit Rotter dam is met een boksbeugel neergeslagen en de onbekend gebleven overvaller is rbet een bedrag van 500 h 600 gulden uit eèn geldkistje verdwenen. Pompbediende Rlnus Schippers met een bui i op zijn hoofd. Over de persoon van verdachte werd niet veel bekend. Mr, Poerrnk las voor dal B. reeds een keer eerdèr Sa veroordeeld wegens bedreiging mét zware mishaztdelin en dat hij moei lijkheden had met zijn café, Ere goed legén drank kan hij niet, öp ae be wuste junidag had vérdadhte een al- coholpromülage van 1,50. Huizinga van 2.40, De raadsman zei de mogelijkheid niet uit te sluiién dat Huizinga de verwondingen aan zijn gezicht opllêó toen hij uit het hotel werd gezet. Hij zei ook nog dat B. stellig niet met op zet zal hebben gedood omdat hij nog geld van zijn collega te goed had. De rechtbank bepaalde de uitspraak op 23 oktober. (ADVERTEJVT/E) w te- teiJiwitv v DE bewoners van de Maasboule vard hebben er ongevraagd een statussymbool bij gekregem leeuwen dio do voormalige Ho rn ngs brug markeerden. De leeuw die u hier ziet (evenals de ande re drto trouwens) hoeft een ouderdom van 181 jaar. In 1787 namelijk maakte de beeldhou wer J. Heers bergen vier leeuwen, dio kwamen te liggen rond e«n obelisk bi) de hoofdpoort. In 1838 verdween dé poort, de leeu wen werden bewaard en aan da beeldhouwer J, Strake werd ge vraagd zo bij ta werkan om ais versiering van de Koningsbrug over do Oude Haven te dionen. Dezo brug, die nu da naam kreeg „Vier Laeuwonbrug" werd in i860 voor het publiek open gesteld, Ongeveer een eeuw la ter verdween deze brug, maar de leeuwen zijn er nog. Eén ver huisde naar Ede en staat alwaar een helo tijd op het kazerneplein van da Elias Beekmankezarne. Mat da andere drie is de ge meente nu een baetja aan het sollen, Velo jaren hebben za aan de waterkant van de Maasboule vard gdlegón, maar hun defini tieve bestemming is In zicht» ze gaan de drié hoge flats aan de boulevard opsieren. Twee zijn a! geplaatst, de derde volgt bin nenkort. Tie dirtrent van het Rotterdams •L' operojroor, Fiet Strou*. flm maand zUu zit veruit dirt*cntenjubl- letim vieren. Tijdens een concert van het Rotterdam* operakóor op donder- dlfavTmd 10 oktober In de Doelen zal aan dU feit aandacht worden ireschon. ken, terwöt 28 nwvemWr een jubi leumconcert wordt eesreven door een aantal koren die t«ven« onder leid in* van de heer Struijk itsan. Plot Steuijk begon ale leraar Voor tokkeltewifumetvten aan hot conserva. torlum van wlllom Pijper én Jo®. Holt- ha us. In ïijn geboorteplaats Pernïs <1 teruden <ié eerste twee koren zich bij hom a«n voor letdin*?. „Swnsum Cor- <11 j" êh „Ohrierlmig Genot", Daar k,vam «1 spoedig het Rotutrdams poli- Ué mamienkoor „HM-mandad'1, het „Owrtvoom* mannenkoor" en «en jeugdkoor uit OoBtvoome bU. Koren in Pernds en Géewllel, hét RET-miui- ïterücoor, het Rotterdamse d&msflkoor „Zimgiuat" en een «oldatenkoor (go- boren na een concert voor aoMaton op het eiland Rozenburg), dot zich OhAcr meer bediende van het ei®en lied „Ik «U op waakt". Intuawn «tuAeende Plot SUM ijk koordteoetlé en later orkesvdireoUe bij Plet Kétttag «an het toonkunst eort- servédórium «n deed in 1952 eindexa men, oanWtë mold. - dliitf&ri nodigde h«n uit orfi in korte tijd dc „MaithRus paseion" in te a'.u- dvren, Dat lukte bijzonder goed en sindsdien leMt Pte\ Struijk de Vlaar- dtryreni leder jaar in Bach'a meester- went. Dan kom» hel Rotterdams ope rakoor bij hem aankloppen erv Süruljk stenit toe als dirigent t« gaan opre den. In IÖ65 tenslotte ontstond onder zlin teldimt het Roteordams opera- cn ^ymfonlta-ot1c«»t Plet Struijk ts nu in oktober 1958 dlrigcm van de volgende orkcatcn cn koren: hei Rottexdams opera- en symfonie-orkest., het Rotterdami ope- rakoör, het Rotterdams dameskoor „tatvglust". het RET-mannenkoor het Rhoais kerkkoor. h« RUnmonrtkoor Vlaardhtgen, het Wcsüattds mannen koor, het Voorns dameskoor, het WCitthinds meisjeskoor en „Heiman-* dart". n. Ook t-oiêdé hij een dlrtgenten- Vsué bij prof Kurt ThWnas In Dbt- Ld. „De atem d« wlks" te Vlsar- T)E heer Rogier Mek el uit Schiedam heeft een prUs gekrecen v*u dc Rotterdamse brandweer, Zijn affiche „Speel liever met water", waarop een jongetje mei pen waterpistool een doosje lucifer* uit de handen van een ander jongetje schiet, is bekroond. D« directeur van het Rouerdampe drink waterleidingbedrijf vindt dat niet leuk. Hij meent: drinkwater ia tc duur om me* tc spelen, zeker hot Rotterdamse drinkwater, Nu denkt u misschien, dat de direc teur van de DWL oon grapje maakt. Welnu, dan vergin u rich. De direc teur van de DWL meent wat hij zegt. Hit heeft er dc wethouder over opge beld. HU vindt de bekroning v*n dete inzending eren gelukkige keuze. HteruH blijkt, ijst 3« DWL-direc- tour een teer hoge opvatting van zijn taak he«ft. HU waakt over „xün" pe perdure drinkwater. Dat f* moot, maar ook een beetje potsierlijk, want hot spoten met weterptetoten houdt nlemend tegel- T-ÏÊT is jammer het te moeten zég gen, maar na alle goede dingen de laatste tijd over het Rotterdams Phil- harmoniach Orkest, een negatief ge luid. De kopersectie van het orkest is ritmisch inexact. Dat kwam tijdens het spel van gistermiddag tot uiting, ten overstaan van een dertigtal toe schouwers op het Excelslor-terreln. De blazers wierpen elkaar Wat losse noten toe en konïden, een uitzondering daargelaten, niet tot een memorabele Interpretatie komen. Gelukkig was echter, dat het Radio Phllharmoniech Orkest in exU«6o registratie vergissin gen maakte en bovendien de toch wel gewenste metrische soliditeit miste. Het RPhO kon hierdoor met moeite de boventoon voeren. Een sterke affini teit tot het gehaakte nylon leidde tot zeven open doekjes, tegen vijf voor do radio-musici. Detaillerend kan worden gesteld, dat de basisopstelling van het RPhO gistermiddag voor de psuze erg kwetsbaar was. Onverwachts prachtige versnellingen kondén dit wel tijdelijk verhullen, doch na verloop van tijd blèek duidelijk, dat het mistigè gé- joftglèer van ae musici weinig hout sneed. Na de pauze een kleine renovatie, De ritmesectie was meer naar het centrum getrokken cn kon door extre me intervalsprongen tot betere resul taten komen. De toen zonder oen en- kol determlneerbaar motief spelende radiomensen verloren meer cn meer de frisheid van toon In de frasering jrtet alle gevolgen van dien. Met name de Rotterdamse hoornist Van Leeu wen wm hier gebruik van te maken. Virtuoze «oli bestempelden hem tot een speler van allure, temeer omdat hij de aandacht voor het vibrato geenszins liet verslappen. In de op bouw ondervond hu veel steun van fluitist Delnoye, die keer op keer fraaie grondtonen produceerde en van slagwerker Schulonbera, die vooral stuwend op de voorgrond trad. Over da leiding ten slotte niets dan goeds. Principieel strak, maar souplea- «pel Het Rotterdams Philharmonisch Or kest won de voetbalwedstrijd tegen het Radio Philharmoniaeh Omes» met als inzet do Coupe Tournet, met 7—6. Eén Juiste ultal&g. RESERVE (ADVERTENTIE) Aan het Oostplain hoek Slaak, heeft Krallngan nu een gezellig restaurant ««kregen; CaM/p»lil-re«taurar»t Mauboutevord U belangrijk uigt«breld! Exquis U de k«ukfcrt, Intiem de *feer, volmaakt de bediening. CAFÉ/PITIT-RISTAURANT heropent na uitbreiding! Morgenmiddag heropent Café/peth-restaunnl rijn deuren. Do heer en mevrouw A. van der Windt zullen de aanwezigheid van hun vrienden en zakelijke relaties tijdens de openlngsïceeptte vin 3 tot 5 uur hoog op prijs stellen. Vanmorgen zat pompbediende Rlnus Schippers m zijn huiskamer aan. de Nassauhaven in. Rotterdam nog wat versuft voor rich uit te staren. Toch kon hij zich nog precies herinneren wat er de vorige, avond had plaatsge vonden. „Ik had het éap juffrouw ge holpen en wilde het ontvangen geld in de lade stoppen", vertelt hij „Ik hoor de de voetstappen van een man ach ter mij. Op zichzelf natuurlyfc niets bijzonders. Ik vroeg zelfs nog wat hu wenstmaar kreeg geen antwoord. Op hetóèlftte moment tilde deze man mij met twee handen hardhandig naar achteren, waardoor ik over een rub- bermat struikelde en iegéa de muur v;el. Toen pas besefte ik wat de man, een zuidelijk type, in de zin had. Ik 2ag dat hij zwarte handschoenen droeg en vërmoeddê dat zich daaron der boksbeugels bevonden." „Zonder zich een moment te beden ken liep de man naar de kassa. Ik sprong weer overeind en wilde hem te lijf Maar nog voordat Ik hem had. be reikt, haalde hij hard uil. Dat móét tenminste wel, want ak kwam weer tot mijn bewustzijn torn hij met de buit hij nam alleen maar briefjes van 100 en 25 mee naqr zijn gereed staande auto vluchtte, Ik rende hem achterna, maar kon hem niet meer in halen Zyn auto moet een Taunus 17M geweest zijn. Ik bon namelijk op dje automerken en hun geluiden getraind. En deze keer kan ik me zeker niet vergist hebben, omdat hij extra hard op het gaspedaal drukte, om snel weg te komen. DaatibU komt nog dat bet portier pas werd dichtgeslagen toen de auto al reed. Er bestaat dus ook geen twijfel over de vraag of ik in het don ker wel dè goede auto hèb zien weg rijden," zo vertelt Ramis Schippers. De heer Schippers werd even later, enigszins duizelig, in zijn kantoortje aangetroffen door een automobilist, die kwam kijken wat er aan de hand was toen hij niet geholpen werd aan de pomp. Deze klant heeft toen de po-* li tie en de boven het benzinestation wonende eigenaar, de heer 3. van der Ende, gewaarschuwd. Voor onderzoek van de hoofdwond Is de heer Schippers 's avonds nog naar het ziekenhuis gebracht, Na be ha ndeh mg kon hy naar huls terugke ren. (Van een onzer verriasi&veré) BOTTERDAM, wOen#iag. Na méns ruim tweehonderd, appeliantert uit Kmllngen heeft «vsieten ma\ L. A E. Bmet voor een cdrhrnlSSlG uU puteerde staten in Den Haag ernstig bezwaar oa ingetekend tegen het voor nemen van de gemeente Rottendam langs de Krallftgsé plascoom eert över. dèkté Uataan te attohten, annex «en sporthal, kantoren en fcwéö flats van, respectievelijk 45 sn 53 meter hoogte. Dc gemeente werkt bij dit bestem mingsplan voor Krolingen nauw samen met de U«elu!b Krahngen. dié haar- terrein voor dit doel beschikbaar heeft gestéld. Uit het onderzoek van de commissie bleèk gisteren echter dat voor de gronden van de ijselub géén bestemming wa® aangegeven, zodat dé gemeente möt de bouwvetbnienin# in de hAnd rustig haar gang kan gaah. inge- zor.der acht te slaan op de velé i diende bezwaren. Dat zij toch haar medewerking ver leent aan deze procedute kenechétot* gemeentevertégenwPordigex wethou der mr. H. C. G. 1». Polak den ook haastig als een soon; democratisch» toegift van de gemeente. De bouw van een kunstijsbaan leef- reedy lamg bij het bestuur van d« IJsclub. Br werd zelfs reeds een voor lopig koopcontract opgemaakt over een «tuk grond met Van der Vorm» aanaemmgwteatschflpriij, aanne mer zou de IJsclub 3.SOO.OOO guldén voor dit «tuk grond betalen, waarvan de aanleg van de Ijsbaan met Interna tionale maten, een tribune voor dria- duizend toeschouwers ruimschoot* van kon worden betaald. De g«rne«ni« groep zijn kans can hier wn moderne stedebouwkundige begranztofl van d» Krabng&e Plas, een plan dat reed* lan# tn gemeentekrtngen lééft, uit t« voeren er twee Hotfe flut* meer ta zetten. Zowel tegen de U»baan «k togen d« daarbij geprojecteerde parkeergarage en tegen de flat» rezen beswaren tn Krotingen. Velé bewonen» vonden dat de allure van de wijk werd bedreigd en vreemden voor overlaat door lawaai, de te name \-an het aantal auto's en eveneens voor een aantasting van de Krallngse Plas m nnmtélijk opzicht. He; grootste bezwaar, aldu» hun woorthporder mr. BritJt, was het uit breken van een breed opgezet ropirvle- ijsbaan v«n belang i* voor de vele schaatsliefhebbers en voor de ontspanning bi h»*, «l*emeen. HIJ merkte op dat Krolïnffen ah stadswijk van RoUerdsm. al dutdehik aan het vcrstcdclijJten was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1