BETER LAAT DAN NOOIT VAN OLIE NOG GROTER PvdA uit op progressieve concentratie met andere partijen [möbïï: oil! (olie) Antwerpse pijpleiding vijfde van Rotterdam CQUZY ROTTERDAM RIJ N MOND Parkeerterrein Metrostation Slinge lijkt te klein opgezet 'GOOILAND' EIND VAN DE MAAND TE WATER Kamerlid vraagt besprekingen met België over E-10 HOOGLERAAR VAN HARVARD KRIJGT EREDOCTORAAT IN ROTTERDAM iHÉis 16 maanden feel voor inbraak .bij juwelier CONTAINERCENTRUM PORT TERMINALS IN ROTTERDAM Lo van Hembergen Van de Rest en Royaarcls in top van NRT vervan"! Maxim Hamel in Albee UW SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM D'r uit wandelen Symbool over Kledingbeurs pag.,4 - vrijdag 11 oktober 1988 HET ROTTERDAMS PAROOL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrlfdag. BU de bouw van bet metrostation De Slinge is voorzien in de aanleg van een par keerplaats voor ongeveer zeshonderd auto's. Dit parkeerterrein zou op straatniveau komen te liggen. Nu de bouw van dit station Is begonnen zijn er bij de gemeente enige vragen gere zen, onder meer of Uit parkeerterrein gezien de functie van het station niet meteen maar moet worden uitge breid. NAT0LE1D1NG] foUe) JMED.OASUNIÉI (oardgas) 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Voorzitter C. M. L. Roozemond van de federatie Rotterdam van de Partij van de Arbeid verwacht zeer binnenkort een initiatief van zijn. partij ora in de Maasstad te komen tot een gesprek met PPR, D'66 env PSP over de vor ming van een progressieve con centratie, die aan de gemeente raadsverkiezing van 1970 zou moeten deelnemen. ,.Tot nu toe la een Initiatief onzer zijds achterwege gebleven, gezien de opbouwperlode waarin de PFR to Rotterdam zich nog: bevindt, gezien de gereserveerdheid waarmee D'Bfl zich ook plaatselijk heeft opgesteld en ge zien dc Innerlijke verdeeldheid van de Rotterdamse PSP", aldus PvdA-voor- zlttcr Roozemond. „Zeer spoedig vindt in het federa tiebestuur beraad plaats over deze zaak. Persoonlijk verwacht Ik, dat be sloten wordt een initiatief voor een gesprek te nemen, Verder uitstel kun nen wij ons niet veroorloven, omdat de voorbereidingen voor de aanstaan de gemeenteraadsverkiezingen al vlug moeten beginnen", zei de heer Rooze mond. „Persoonlijk hecht Hu zeer veel waarde aan de vorming van een pro gressieve concentratie", voegde hij er aan toe. Over Nieuw Links zei de Rotter damse PvdA-voorzitter: „In Rotter dam is geen Nieuw Links-probleem. De vrij sterke Nieuw Links groep heeft praktisch vanaf de dag, dat zij naar voren kwam binnen de partij geopereerd onder verantwoordelijk heid van het federatiebestuur. De ge spreksleider van Nieuw Links zit ook in dat bestuur. De Nieuw Links groe pen in de rest van Nederland kunnen zich spiegelen aan de methodieken van Nieuw Links in Rotterdam. Hier denkt Nieuw Links constructief mee in dc partij". DBN HAAG. vrijdag (ANP). Het Twcode Kamerlid -drs. T, E. Weslcr- t&rp (kvp) heek de minister van ver keer en watertaal gevraagd bespre kingen te beigimnen met de Belgische minister van openbare wei-ken over h&t aanbod van de Belgische inter communale vereniging voor de E-3 om het Belgische gedeelte van de E-10 (BrecSa-Amtwcrpen-Brussel) ann leggen, en hoi Belgische goTceLe van d# zoomv/eg (Rotterdam-Borgen op Zoom-Arutwerpen In een toeliohtinig haalt dms. Wester terp persberichten aan, volgens welke di» ondervoorzitter van de intercom munale, de Arotiwonpse gedeputeerde R de Vocht, dit aanbod hceCt gedaan- Hij zou daanbU de vrees hebben uil ge sproken. -dat de E-10 wiel tegen het einde van 1971 gereed zal zijn. zoals tussen dc Belgische en Noderlandse regeringen is axgeapnoken. De heer De Vocht zou „een ernstige ach.: eis tand" verwachten air, de Belgische regering vasthoudt aan -de traditionele werk wijze, waarbij dc staat optreedt als bouwheer, Arnhem RAFFINAKRUÉNl ONDERLING (oUé en diverse producten?! Rotterdam. Daarbij komen nog wat vragen: om dat. volgens de gemeente de groen strook van Zuidwljk wordt geschaad door de aanleg van een parkeerter rein, zou eventueel een parkeergarage bij dit station kunnen worden neerge zet. Een dergelijke garage past echter, alweer volgens de gemeente, uit ste debouwkundig oogpunt niet bij deze wijk. Een derde mogelijkheid is dan nog een dak boven het parkeerterrein gelijkvloers aan tc brengen en daarop ook gelegenheid te geven tot parke ren. Over deze mogelijkheden vraagt de gemeente thans adivies aan de wijk raad van Pendreebt. [NATO LEIDING] 1 (olie) IPETROFINA- ESSQ-B.f? folie) Breda**1 ïitburj! ilmond Eindhoven SHELL - DOW] (ethyteen) I0TTERDAM - F PIJPLEIDING (olig) u«Mönchen-<5 Glodbach: 1J h Beek [esso - staatsmijnen! f (naphta /benzine) I llAEuropoorT] B- Botlek |P4 Perms' I -vAKeulen'-'T* o r f ^;;^A::''AA''Wess etinafe (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Ne derlandse economische hogeschool viert het elfde lustrum van ivcensdag 6 tot en met zaterdag 9 november. TUdens een openbare senaalszitting zal vrijdag 8 november een eredocto raat worden uitgereikt aan prof. Hol lis B. Chcnery, hoogleraar aan Har vard University In de V.S. Als promo tor treedt op prof. dr. J. Tinbergen. Diezelfde dag geeft ïn De Doelen het Rotterdams Philhsrmonïsch Or kest 's avonds om 0 uur een galacon cert met solistische medewerking van Henk Lagendaal, oud-student van de N.E.H. Een ontvangst van het ge meentebestuur van Rotterdam gaat aan het concert vooraf. Zaterdag 9 no vember om half drie 's middags ïs in het Sparta-stadion een voetbalwed strijd tussen een elftal van de weten schappelijke staf en een elftal van het administratief en technisch personeel. Het is de bedoeling, dat deze voetbal wedstrijd een jaarlijks weerkerend festijn wordt. Woensdag 6 en donder dag 7 november zijn er enkele festivi teiten in het nieuwe gebouw van dc N.E.H. oan de Kralingse Dreef. Rotterdam wordt meer en meer centrum van een net van pijp leidingen. j?; (Van een onzer verslaggever») ^'ROTTERDAMvrijdag. Do offi- mcrL'van Justitie by dc Rotterdamse •jrtohtbank mr. W. D. Mee ter heeft gls- 'term tegen de 22-Jarige monteur WU- cn de negentienjarige clektri- clen Edooard B., die verdacht worden •van'diefstal roei inbraak van twlnllg «ouden ringen, gevangenisstraffen jgeïiat van respectievelijk zestien maanden met aftrek en van acht maanden met aftrek waarvan drie voorwaardelijk. "ATïöI- plan sieraden te stelen uit dc étalage van de JuwelierswitVkel J, C, A. Verbeek aan ac* Futsel aan kwam van P. Zij hadden geen gold meer nadat zij op de avoncf van dc derde juli verscheidene dancings hadden be zocht- Ze namen een bromfiets weg aan hel Stfeltjesplein waarmee zij naar dé Putaelnnn reden, Willem P. gooide een kinderhoofdje door dc ruit van do etalage terwijl zijn vriend met draaiende motor klaar stond om vlug met hem weg te rijden. Op het beslissende moment sloeg de motor evenwel af. Op hun vlucht gooiden de jongens een aantal ringen weg. Achteraf bleek dat ze een schade hacldon aangericht van zo'n /0500. In zijn requisitoir sprak de officier vooral over Willem P. die «1 drie keer la veroordeeld. A-Alk heb tegen hem gezegd dat hij j'iïti'..wol' voldoende faam bij zijn .vriendjes heeft verworven met zijn .'Inbraken maar dat hU nu moet ophou- <'dcn, Anders zal een volgende keer lijn ooien worden overwogen hem ter beschikking van de regering te slel- lep," aldus mr. Meetor. J,,LDc rechtbank zal op domler&ag 24 oktober uitspraak doen. EIND oktober wordt het nieuwe motorschip Gooilandvan de Koninklijke Hollandscha Lloyd te water gelaten. Het schip wordt gebouwd door machinefabriek en scheepswerf P. S-mit jr. JV.V. te Rotterdam. De snelheid is (beladen) 15'knopen. De „Gooi land" wordt voorzien van 4 laadruimen, terwijl een beperkt aantal containers kan worden vervoerd. De bemamiingsverbiijpe» zijn heel bijzonder: vrijwel uitsluitend eenpersoons hutten, die volledig air conditioned zijnDe bemanningsverblijven zijn -midscheeps onder gebracht. ,,v (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Port Terminals Inc. uit Boston (Mass,) gaat In Roltcrdam een container- groupage centrum vestigen. Tot agent la benoemd N, dc Groot cargaöoora- en expeditie bcdr(jf Rotterdam. Het ompakken van de la o eik is ten (groupnge) zal in een speciaal cen trum plaatsvinden, waarvan de vesti gingsplaats nog nlcl bekend Is. Het havenbedrijf van Boston zal in de om- pnkkosten le Rotterdam een belangrij ke bijdrage geven. Begin november gaat Universal Shipping een lijndienst openen tussen Rotterdam en de Amerikaanse oost kust. die wordt uitgevoerd met drie 15.000-ions vrachtschepen „Falcon", „Split" en „Dirth", voorlopig met een afvaart in de veertien dagen tussen RotterdamAntwerpen, Boston en Newark. Universal Shipping wordt in Rotterdam eveneens door N. de Groot vertogen woord Igd. Di t cji rgndoorsku n - toor is sinds kort tevens agent voor dc „outsiders" (Non-conference maat schappijen) Adolf Bratms (Bremerhn- vcii) Universal Puctfic Lino (Antwer- pcn-Noord Amerika), Ohio River Company en A.L. Meehling Barge Li nes (voor bestemmingen in het Mis sissippi cn Mlssourigebied). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, Met do pijplijn naar Antwerpen krijgt Rotterdam nu zijn vijfde leiding voor olie of aardolie produk- ten. Met de ontwikkeling van Eu ropoort-Botlek is Rotterdam nu dus een distributie-centrum, van betekenis van waaruit een groot gedeelte van noord-west Europa van olie wordt voorzien. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. John van de Rast en Jules Royaands zijn. opge nomen in dc artistieke ledtidwg van het Nieuw Rotierdsms Toneel. Hoewel deze .reorganisatie In de top van het gezelschap pas op I septe-mbor van het volgend jaar officieel ingaat, zullen zy binnenkom reeds betrokken worden bij de voorbereidingen van het seizoen 1969-1Ö7Q. Rob de Vries, hersteld van zijn ziekte, begkut in .november weer. Hi] blijft algemeen directeur, terwij] Manlus Kip beiast blijft met de zake lijke leiding. AraAe Westerling blijft dramaturge van het NRT- John van de Rest wordt naaste me- diwerkw van Rob de Vries, die zelf op verdeling van zijn taak heeft aan gedrongen, Gezondheidsredenen heb ben hierbij een rol gespeeld. John van de Rost gnat ook regisseren. Jules Royaands zal zijn werkzaamheden ais tctour gewoon voortzetten. Zakelijk directeur Manlus Kip ver telde vanmorgen, dat een verjonging van -dc top hot uitgangspunt van de mutaties is geweest: „Je moet zorgen, dat je 'in de leading rutet vergrijst en dat je op tijd aan verjonging denkt". (Van onze kunstredactie) (ADVERTENTIE) AMSTERDAM, vrijdag. Maxim Hamel :s in bel toneelstuk „Alles voor de tuin" van Albec door de Neder landse Comedic vervangen tloor Lo van Hensbergen. Woensdagavond bleek een kwartter voor dc voorstel ling in Den Haag dat Maxim Harncl, die de mannelijke hoofdrol vervult, wegens een slemaandoening niet kon spelen. Op verzoek van het publiek werd dc voorstelling niet uitgesteld. De rol werd toen door Lo van Hens- bergen gelszen, In de voorstelling gis teravond in Utrecht heeft Lo van Hensbergen eveneens Maxim Hamel vervangen. Dit zal ook vanavond in Amsterdam gebeuren, waarbij de eer ste af en toe nog genoodzaakt zal zijn het manuscript te raadplegen. Twee concurrerende havensteden Amsterdam en Antwerpen worden nu ook vla Rotterdam bevoorraad. Op aandrang van de oliemo*toehappen wel ie verstaan en onder hevig verxet van de respectieve» havenbeheerder*. De stccdfl groter wordende mam- inooUnnkcr* hebben deze twee havens (voorlopig) buitenspel gezet. (Voorlo pig. want Antwerpen zint op andere oplossingen.) Voorlopig heeft Rotter- dn meen voorsprong eb kan reeds eind volgend jaar schepen tot 250.000 ton ontvangen. DM heeft voor de oliemaatschap pijen het zwaarst gowogen. Volgens de öiMseurs vnn dc BclgJsche regering koot het vervoer van een ton ruwe olie van Rottendam naar Antwerpen nu ongovecrr f 15. Gn*,l deze aardolie per plfpleidlng (afsdirljving pijplei ding In 8 jaar) .don komt dit op H per ton. Dal zou du« een hesparing zijn voorde betrokken oliemanütchap- p(|cn van 4 per ton cn OP 20 miljoen ton otic een totale besparing van /80 miljoen voor de betrokken otlomaal- sohappUen. Geen wonder, dat do oliemoalschap- ptlcn zo'n belang aan deze pijpleiding hechtten. Maar hot Belgische rapport goal nog vender. Hot \x<yrdecl van «en pijpleiding maar tijdelijk, zo wondt gezegd, want wanneer dc olie in een grote ovorjilaghaiven van grote naar kleine tankers wordt overgeheveld, verdwijrvt hot voordeel van dc pijplei ding naarmate de schei>cn groter wor den. Bij overalxag van een schip van 200.000 ton na*r een tanker van 70.000 ton is de prijs per ton nog bijna 12, m«nr bij overslag van een tanker van 500,000 ton naar een tanker van 80.000 ton al 10 per ton, Waar dat dan moet gebeuren, zeg gen de Belgen er nog niet b(j. Het prpjeet fcectorufige wordt genoemd, maar deramingen voor de investerin gen vnridren van 500 miljoen tot miljard (ter vergelijking: ./Je geul" kont Rnttordom totaal f 160 miljoen). ZoaU wij ginteren reeds publiceer den. liggen de tekeningen voor dc üg- nlofttsen van deze 500,000 tonners In Botterdam al klaar, Van dc oliemaat schappijen heeft alleen dc Ameri kaanse Gulf al voor het „overslagsy steem" gekozen. Dat moert gribcuron In Bantry-boy in Zuid-Icriond. Een fabriekspanIJ van de meest luxe fllmdnik gordijnstoffen, de Dolnn en Polynoslc stoffen, bie*. der» wij nu aan vèr beneden de helve prijs. Prachtige rijke - gordijnen, een lust voor 't oog en toch zo practisch," went U hoeft zé niff;. meer ta strijkèh..... filmdrukstof- fen in meer dan 10 dessins en kloüren, per meter voor nog gMn vier gulden. ADVERTENTIE DE COMPLETE SONY-SORTERING VINDT U BIJ AERT V. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL 118811-235327 (ADVERTENTIE Doian en Lf-| Polynosicij ji; Hoe viak voolt U niet 't.gaffll* van een «tedites. zo'n handige tas, tutsan vitlUrtai on bood* schaptas ln„^ wearmoe U In Uw beeta spulletje* kunt gaan wfnke- Tfln^,, of dia zo prectlsch zijn voor mee naar 't werk! Maar nu gaat U tó'n etegante en zeer practische t*i aanschaffen^ niet tegen de normale prl]»..« 8,75, maar nu voor oen vorbijs- tarend fago prijs, voor nog gMn vijf guldm. kkwirecht krimpvrij zo droog niet strijken T^R zijn mensen die staan te trnppe- •L-4 jen van ongeduld om u cn mij mee te nemen op een herfstwandeiing. Dat Btjn de natuurgtdsen van de na- tu u rbesch enn ings wacht „Rotterdam en omstreken". Misschien staat u ook te trappelen, welnu don is daar het komende weekeinde lots aan te. doen, U kunt uw opgekropte frustraties eruit lopen tijdens een. -twee of drie Herfsl- wandelingent zaterdag kan cr gewan deld worden door de heemtuin in het Beatrixpark in Kethel. Aativang 9,30 uur bij het zwembad Groenoord aan de Schiodamseweg. Wie dan heel vlug is kan om 14.45 uur In Hoek van Hol land zijn om daar deel te nemen aan een natuurpad-wandeling, te beginnen bij het station van de hoek. En dan de volgende dag om 9.30 uur alweer klaar staan voor een forse tippel door het Kralingse Bos (naast de manege aan do Królinsjseweg). Wie voor hij dc benen strekt uil weten wat hem te wachten staat: effe bellen met de na- tuurbcscbermlnRSwacht (tel. 2438Ö2). Vrijdagavond om 6 uur begint do verkoop var» dare grota partij- overgordljnstoffsn, met alléén maar prettige eigenschappen, Dolan en Polynoslc, in vele des sins en kleuren, 120 cm breed, per meter s/(f voor nis een nj jaren gedragen jas. waar het prljskaurfjc nog nfgchnald moet worden. OfficiSlc openingen bicden gczagH- dragers c.o. veelal de gelegenheid tot plttfgo opmerkingen. Daar wns na tuurlijk nu geen sprake van, want do dingen die men drie jaar geleden bij een opening had kunnen zeggen zij'* inmiddels achterhaald. De sprekers trorpn dan ook echfe sprekers, die eikanr oucr en teeer lof (oe zwaaiden .elkaar dankten voor dc b(j:r>Tider prettige cn hechte samen- teerking (nattmrl(Jk teas er teel eens een woordje ycvallen, «taor maar ge beurd dat niet) en, eigenlijk niet goed u'Cfenrf toat te tepgen, zich uitputten in a/orismen en epiprfjrnmcn, rorfat «a drie kwartier de ucruelinp van de pc- richtcn der aanwezigen u'o* te mij den. Toch staat er nergens, lint een offi ciële opening weltelijk verplicht is. Als een gebouw drie jaar nu B» do foitoHJko ingebruikne- niing nog een officiële ope ning krijfft, moet er Iels bijzon der aan do band zijn, dacht ik loon deze weck op hei Zuidpicin hel Ikazia Ziekenhuis officieel door 5tBalssecrotnris Kruising» werd geopend. Ook mundagmoc^an open Géén te/, al tcfirlft ben. DE geboorte van eert okapt in Bltjdorp, juist in deze donkere dagen, kan mij tot tranen toe ontroeren. Het leven in BHjdorp gaat gewoon door, moet door gaan. Is dat niet prachtig. En dan uitgerekend een okapi. Dat kan geen toeval zijn! Heeft u een okapi weieens goed beke ken, Een okapi is het schattig- ste, liefste dier dat bestaat. En dan zo'n okapi-baby, je moet zo'n dier zien kijken; als een heilige. Onschuldiger dier is er 'niet. Zo'n okapi is gewoon sym bool voor de collectieve on schuld van de dieren in BHjdorp aan de huidige moeilijkheden. Men moei weten, dal de cerate nfde- Ungcn van het Ikazla ziekenhuis reeds 1» februari 19C5 in gebruik werden genomen. Wie hel aandurft ruim drie j«ftr te laut loch nog officieel te ope nen moet bijzondere redenen hebben. Ik heb me er gisteren suf op zitten piekerenWaarom oen staatssecretaris lasiig vallen, waarom ook zoveel ge nodigden lastig vallen, waarom al die moeite. Het I* toch al zo'n gedoe, zo'n officiële opening. Gisteren U aan de OostzcedUk het verbouwde peilt restaurant „Maasboulevard", van de familie A. v. d. Windt, heropend. Hoewel het inte rieur jx>K niet geheel gereed was kwam duidelijk tot uitleg «kt «kt vloer oppervlakte, tharw 170 vierkante me ter, ta vergroot. In het restaurant Is thans ook een biljart geniaalst. ROTTERDAM, vrijdag. Voor dc afdeling Rotterdam van de NVVN houdt dr. B. de la Housaaye. genees- neer-directeur van kinderinrichtingen Zeist, dinsdag 15 oktober in gebouw Atrium, Karei Doormanstraat 143. een lezing, met als onderwerp: „Gii of voeding", Aan de hand van voorbeelden zal drHu< aantonen welke invloed ten jr.. oi ten lovade de voeding hecii op onïe gezondheid. Er is gele genheid tot het stellen van vragen. On dc hamg zal tevens gelegenheid zijn ped verbouwde groenten, aardappe len. fruit en volkorenbrood, gebakken van op de juiste wijze verbouwde tar we, te kopen. De lezing begint om 20 uur. Toegangsprijs 1.50. Vrijdagavond om 8 uur begint dc, verkoop ven deze prtcllKho «n toch vlotte itedittnen, in cognac en zwart, A s\ GEDRAGEN kleding wordt niet al leen naar onlwikkeJingshmden gestuurd, neen ook in eigtn land is cr nog belangstelling voor. leder jaar wordt In het AMVJ -gebouw een ver koopbeurs gcliouricn van zo goed als nieuwe dames- heren- en kinderkle ding. Ook nu weer. Op 14, 15 en ld oktober van 10.30 toi 17.00 uur cn op 17 oktober van 10.30 tot 14.00 uur cn op 15 oktober bovendien 's avonds van 19.00 21.00 uur, in het AMVJ-gebot, t aan de Maurjlaweg. 'ADVERTENTIE* Op de zuidelijke «frit van de Vnn Brlenenoordbrug achoof glstorcp. een kwwe laadvloer met twintig ton carton van een oplegger. D« l»<Mng be#cba- digde de vangrail over een afstand van dertig meter. Het verkeer werd ernstig gehinderd. Er deden rich geen persoonlijke ongelukken voor. Ik was graag met onthullingen thulj gekomen, ziïnnr de enige ontdek king die ik gedaan heb J«, ant cr nog mensen zijn die het gewoon zo kofll vinden een gebouw zonder toespraak van minister of staatssecretaris in ge bruik te hebben. Een gebouw dnt niet officieel ia geopend, is niet af. Zoiets

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1