'Achterstand, halen we zo nooit in' Jfemi/m ROTTERDAMS -DAGBOEK mm Structuur RvdLO moet anders worden Artistieke leiding Nieuw Rotterdams Toneel uitgebreid met jonge mensen f&eMs1bèste:voelballèrfy Prins Friso Bredere top voor N.R.T. ROTTERDAM RIJNMOND TELEURGESTELDE RVB-VOORZITTER JAN BIJLOO: Dick v. d. Polder Andere plaats Samenwerking dagelijks10-17 en 19-22.30 uur Bernard Drukker speelt wereldmelodieën John van de Rest en Jules Rooyaards Onderwijs wil inspraak in r*"4ionale T.V. Abbey's Al IF8' VerKk«ring»-Im«teHap.a^A Rollnco plus-plan AANDELEN-ZEKERHEIDS-PLAN voor ail© verzekeringen. Boekje van "Vilitk; FT' Bestratings- offensief Gouden paar pag,j4 - zaterdag 12 oktober 1368 "^OOR de tweede maal binnen tïen jaar wordt een aanslag be« raamd op bet complex sportvelden aan de Abraham van. Stolkwcg. De eerste keer, in de jaren 1959/1960 toen er plannen betonden ora de Nederlandse Economische Hogeschool aan het verlengde van de Stadhouder «weg te vestigen, kon het gevaar vftftt de daar gehuisveste voetbalverenigingen nog worden afge wend, maar ditmaal schijnen er offers gebracht te moeten wor den- In do afgelopen week is bekend geworden, dat de overplaatsing van de Energiehal naar de Abraham van Stolkweg ten koste zal gaan van drie voetbalten-elnen en een hockeyve d en de vrees be staat dat ook de overige zeven voetbalvelden in de toekomst zullen moeten verdwijnen. De twintig aan de Abraham van Stolkweg dom Ie Uitrende voetbalver enigingen hebben zi* ti Inmiddels met ©en protestbrief tot bet yemeenlcbe- stattr ra tot de raadsfracties gewend, nwar het U twijfelachtig of dit veel zal uithalen. Vooruitlopend op de beslissing van de gemeenteraad Ls men aan de Abraham van Sluikweg al begonnen met de afbakening van het terrein waar de E-hal moet komen te slaan. „Ja, dö geschiedenis heeft zich herhaald' 'stolt Jan Bljloo, de voor zitter van de afdeling Rotterdam vin dc KNVB, somber vast, Negen Jaar geleden zond de Raad voor de Li chamelijke Opvoeding op zijn initia tief een profesinota naar het ge meentebestuur, die er toe bijdroeg, dat de velden nan de Abraham van Stolkwcg gespaard bicven en dat dc plannen voor de bouw von do NEH gewijzigd werden". Jan Bijloo heeft nu geen zitting meer bi do RvdLO. Enkele woken geleden heeft hfj zich teleurgesteld en een tikkeltje geërgerd terugge trokken. Bljloo: „Een van do taken van de RvdLO i» om bij do voorbereiding van gemeenleraadavoorstellen op Het gebied van sport on recreatie het college van b, cn w, van advies te dienen. Maar tn de praktijk kwam het er op neer dat wo bijna ftceds Vöor een voldongen feit werden ge steld. Als er «en pion op tafel kwam, xwax hol ai voor 00 procent in kwi- Ten en kruiken. Ook nu is dat weer gebeurd. Voor zover mij bekend i#, heelt <lc overplaatsing van dc Encr- giehal naar dc Abraham van Stolk weg nog niet op dc agonda van de RvuLO gestaan cn hoewel het plan ook nog door de gemeenterend moet worden goedgekeurd is men toch reeds met do voorbereidend® werk zaamheden begonnen. Dit weekend kan er al niet meer op dc drie vel den gespeeld worden. DU vind ik een. rare en onbcvredlgondc zaak. tun US, waar de E-hal aanvankelijk gepland was, ongeschikt is voor een dergelijke hal, maar het moet toch mogdUk zijn om een andere oplos sing tê vinden. Eén waarbij Keen sportvelden hoeven te sneuvelen. Men weet niet wat men d« club» van tic Abraham van Stolkweg aan doet, Door h«n naar Zevenhoven t» verjagen, draaft men hen de nek om. Bovendien halen wc op deze manier onze achter stand op het gebied van dc velden nooit In 2odor weekend moeten er 400 6 SOO elftallen langs dc kant blijven bij gebrek nan vel» dan Dit probleem krijgt veel minder onndacbt dap het verdient. Hot ge meen teberit uur moet beseffen dat de sportverenigingen een groot doel van. de laak van de vroegere jeugdver enigingen hebben overgenomen en dat dc behoefte aan accommodatie* daardoor ook is toegenomen. Do lieer Bljloo 1* over de huidige ontwikkeling des tc meer teleurge steld, omdat er in het gemeentebe stuur naast dc goedwillende wethou der Langcrak nog verscheidene heren zitten dia geïnteresseerd zijn in sport Toegegeven, burgemeester Tho massen ziet men zelden of nooit op een sportveld, manr wethouder Dc Vos Is voorzitter van Leonid**, wet houder Jcttlnghoff slaat bijna geen voetbal wedstrijd over en wethouder J'oiak is ook »1 e«jn aportfeve figuur Nam hij lantst niet deel aan de gent leman koers? JAN BIJLOO: „Het moet mogelijk zijn om een andere plaats voor de Energtehal te winden". i Wij van de RVB hebben op 10 september voor hot eerst kennis ge nomen van dc plannen, Wethouder Langcrak en mr. Duchc/nln van do afdeling Sport cn Recreatie hebben on* toen op het raadhuis de tekenin gen voor de neus gelogd. Tot m'n ■lotnme verbazing heb Ik toon ook gatier» dat er een voetbalveld op- fuofferd moest worden voor dc hoc- oyvcrcniEing Aeolus. Twee dagen later hebben wc een protoetbrief naar d« afdeling Sport en Recreatie ven de gemeente gezonden, wsarin wo hebben herinnerd aan do belofte dat geen voetbalvelden moor zou den verdwijnen, voordat or nieuwe inreed zouden rijn Op deze brief Asbben we nog geen antwoord ont- -FTJtt war er bis de heer HU loc niet '4""> voor 4r itcrglehal, dit» tamn vijhsuu. vwr d*> Medische F«- calfcali, bbhhi- plaat* gevonden ka» way*#». „CU ben geen grondde*- Jturtdlye"', zegt hij, „en Ik mar du» niet in twijfel «rekken of het ge meentelijke op*L|;terreln naast Nep- Volgen* do heer Bljloo *ou er *1 heel wat jjewonncn *lln al* de struc tuur van de Raad voor do Lichame lijke Opvoeding werd gnwfjilgd en er een betere samenwerking kwam met tic afdeling Sport en Recreatie. Het is volgen* dc heer Bljloo geen gelukkige situatie dat de secretaris v»n het da «olijk» bestuut van dc Rnnd voor uo Lichamelijke Opvoe ding cn h«t hoofd van do afdeling Sport cn Recreatie een en dezelfde persoon zlju. EcnorzJJda la hij do spreekbuis van dc sportorganisaties die in do RvdLO zijn vertegenwoor digd, anderiijds dc „rechterarm" van dc wethouder voor Sport en Recrea tie Twee moeilijk t«* combineren functies In o«n slrue*' "oaU zich die nu voordoet. Dc heer Bjjloo ia e voorstnn- vpn dat er nok gomeente- "*.»Hs!<?den 4tlnf( zullen nemen de Hand "tor de I tchn^ïtj- k*» Opvoeö- te behnef- ©n de iden *»jt de sper"1 b* te U 'en k»"*- -n", beshk hij, ti AtnU* larattl "WTlL VAN BEVEREN van SVV, onze hoogst-' W peuifisrcierde voetballer van het afgelpoen weekeinde, heeft m ons voetbailersfclassement ee?i geweldige sprong gemaakt. Door zijn negen steeg hij van de met zes anderen gedeelde twaalfde plaats naar de vijfde plaats. Wil van Beveren staat nu nog twee punten achter zyn broer Jan, de doelman un» Spar fa, die de naaste belager van koploper Rmuy Israel tg geworden. De Fexjenoorder kreeg voor zijn spel tegen Ga Ahead een zeven, en met zoals maandag door een zetfout werd ge suggereerd een één. Achter de naam- ban Piet Romeijn, die overigens in de top van ons klassement niet Doorkomt, had tn onze editie van maandag een vijf moeten staan. Het klassement ziet er nu als volgt utf: 1. Israel (Feljenoord) 7,57 (53 uit 7), 2 J, van Beveren (Sparta) 7 43 (52 uit 7); 3/4, Eikelenboom (Fortuna) en Van Hancgem (Feijenoord) 7,29 (51 uit 7); 5 W, van Beveren (SVV) 7,14 (50 uit 7); 6 t/m 9. Koudijzer (SVV) en Pijl (Fortuna) 7,(49 tut 7),v. d. Meet (SVV) en Rffce (Hennes DVS) 7,resp42 uit 6 en 21 uit 3); 10. t/m 14. Laseromi, Veldhoen (betden Feyenoord), Pys, Ter Horst (SparfnJ, HordyL (Fortuna) 6,86 (48 uit 7), 15 Eykenbroek (Spai- ta) 6,83 (41 uit 6J, 16 t/m 24 Prefers Gran/Jand, JansenKmdvall (allen Fetjenoord), v d KorputVan Meeleren (beiden SVV), G den Buffer, Kleingeld, v. d fle\jdcn allen Excelsior) en Stuwen- berg Ilernws DVS) 6,71 (47 uit 7) ADVERTENTIES FEMINA - de gezellige beurs met de vele nieuw- tjes voor het hele gezin: 1 grote miniatuurspoorbaan •ruimtevaart» uit de brand ben je Interessante nieuwtjes op het gebied v vansanitair» sportmen- vsen houden spreekuur Entree f 2.50 Kinderen f 1.50^ ^tste internationale consumentenbeurst AHOY' ROTTERDAM 4 i/m 15 OKTOBER a.s. dir»dag geopend van 10-17 u. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, zaterdag. De heer Mar lus Kip, zakelijk leider van het Nieuw Rotterdams To neel heeft gistermiddag aan de pers een toelichting gegeven op het besluit om regisseur Johri van de Rest en regisseur/acteur Jules Rooyaards met ingang van 1 september 1969 op te nemen in de artistieke leiding van het ge zelschap. Met nadruk stelde de heer Kip, dat het besluit wm genomen tn nauw overleg met vooral algemeen directeur Bob de Vries, wiens gezondheidstoe stand na een verblijf la het ziekenhuis weer zo goed la dat h{j binnenkort aan hel werk kan met dramaturge Anty Westerling. „Wij hebben gemeend de artistieke leiding te moeten uitbreiden met Jon- rc mensen die enerzijds de mogelijk heid. tot vernieuwing in zich hebben en zich anderzijds willen Inpassen ln de tc volgen koers van het NRT Met rite ver longing willen wil doorstro- mmg en pei »pectiof \<xu dc toekomst bereiken We geloven dat we met ïtoynaids cn Van dc Rest een goede keuze hebben gedaan Dc artistieke leiding (waarin w leemte was ont- ctnan door het ovei „tjden van Richard Flink, jub '67 - redis weer com- ZLgnouoen mot oe propagandistische neelgebeuren. Etat de Rest een zg, pleet. We kunnen een team vormen dat één taal spreekt", aldus de heer Kip John van de Rest (29) zal zich naast dn regie bij het NRT gaan be zighouden mot de organisatorische en kant van hot to- Dit seizoen al zal Van zg. „kleme-zaal produk- tio" van hot NRT in het Piccolothea ter gaan regisseren of mede-regisse ren. Het betreft een stuk, dat oven- gens nog niet bekertd is, waarvan eind maart of begin april de première 2a! gaan, Julos Royaande (32) ?al het regisse ren en hel acteren blijven combineren Aanvankelijk was er bij het NRT sprake van om ook Johan Grete-r op te nemen in de artistieke Iet-ding Vorige week kwam echter het bericht dat Groter wagens „interne moeilijkhe den" van verdere samenwerking met het NRT afzag. Over zijn vertrek zei de heer KLp gistermiddag onder meer' „De gedachten van Johan Greter over toneel en zijn carrière hadden een aadete lijn dan voor ons wenselijk was. In de laatste anderhalf jaar is hem bij ons duidelijk geworden dat znn toekomst met in het regisseren ligt Hij wtl zich gaan verdiepen jn het tonee]oi%derwjj3 Naar ik heb ver nomen, kriljct Johan Greter een be langrijke functie bu de Amsterdamse Toneel school, waar hij vooral met spelsoorten zal gaan experimenteren Zijn wil om de vomieuvnpg van het JOHN VAN DE REST JULES ROOYAARDS toneelspelen te gaan bestuderen, was nu eenmaal met ln te passen in ons gezelschap, aat een normaal speelpro- gram ma heeft Van enige controverse tusser het NRT en Greter ts echter geen spiake De zaak is rceei bespro ken" a,xi\ regionale le- Hi k",. Wil hel onder- W s T '""tHik, re blilkt uil een ïwU Iir**" Nieuwe we- gen" tu«i; s van do afdeling Rot tor dam [t 'c nlgcmcnc bow* -nit onder -wij a d personeel. f4Di w .'li ^og in gulden»? O! met afindelanBe^gginfl Hob dan ook, juist nu wanst u oena objeollal. ouWhankeiuk en belogglngsdaskundlg !o worden geadviaoord rttsr ANTHONY VEDER CO. ASSURAterSENSUf. Rottardam Westplein 11 - tel. 114*32! Als u zekerhoid vyenat r«ndld*-i onderstaond» coupon - naam adres - plaats - -gob .datum -toleloon ~gcplan<^*Jiigave i tJ«orrf#ti V- '«jramnifl*# V i OF z(j 1( .,-.4 t»wi« rda tJ t,i>a d* moe#' i ma itf t? n *c |«tc?i w nadfrer r ni*t r»* i sodzakrlljk aai f>i dl* iffvcru »i ft WtOtt'tn wrfr. Jv*wnen, hfcrb W"f plaoltrn l ttflj zóu ter, t ruik* iaira omdat tt n ut ie* W\J i vu?» u»aoen it deze pub t ken dat dc Hoiu rr'ri bnng k li* 1T ztanotje me- omd..,' wij /ouden 'i£.-ï li* zulk* nic* vorrn. opgc <i i rïttssraac AU 1c 0\ er* t onderv. J p!aAt*cl,;v liet cle kvuw oUiwr lijk n *na*cn in- maet vaal wonU noo krtp Cfl bind dat rwV i HOr cducnftc- u orden inoepo»' •*ft'0*1 Het Komt jvvjr, ln- d< toe a' nu'cnc it <**d*rwi t hier- ||ET KLAPPFRTJE" nieuwsblad ,,11 van de t'ict ilcinacbool In Delf»- liavcii cn to langzamerhand de be- roermktc schoolkrant van Rotterdam) heeft rraotles verzameld van leertip» zen op do geboorte van prins Frlio. I.cn bloemlezing. PjuIc re» der pijl' „Misschien kan hij dan zijn bioct opvolgen". Sntascha /ftttmefjnr „Ik hnd het wol leuker gcvtmclen nis or con prln- h boi cn was Missdüen komt er m l cc» prinses bsj Jnwc „lk heb zelf ge^j broer- „ji lk zou er ook wel een willen ïVfman Jiakcnkrizocr, „Weer een ak r»r bij. acht pond en vier kilo" WltVms „liet mnakt toor mij e- mi want WIHcm-Alcc ander toch kroonprins n« prmsea I van de Pepper' dat hij Ptiao h<N»t lk, vind het zijn roep- FOSt i W^- d i iwn., >*t de •1* *rh/vi a <a> K *rfrn h<z- WlUy Muis. „Een hele lt'tke naam. xïiöJ vc»>r oarc kleine, kleine l«vd- Jan Michw „W« ovn bevelhcb- r erbij" gehr- *u He- nldu> OOI ui „nirt 'iCö >#-■ h ermoe- Ou t L> vi.s.moei u f-..- r.itl? jtlccfd- U'*g %egcn Indcr- lift. (la «T VOt» Cik-jndkr- napruiik It tsU zal -IJ» had lutcr ar1-tcrwcfic in bhc-n «luldc- +an balonri vjc, dot .TCclaim "e weet i. i"t bedoek 'irmflt (Kin da ïkiÏI- ■v j dg Femiiw ft »i duudap) sa tic voor raad trektccn 'M ln vattende een tW-nlal t. .r hirtnfdmp uflft de tnJj- t i fiidul' blftditjden wordt ver- ecu ure aUcnacl rnocf«» doen ert wn om TJiudnjrcri tc voorkomen Da u «Tia staan wreken cHpenlljk 1 i oor r rh IV i» roiuicii ze zelf awM bedenken, maar hef voor de tt uitend* wordt voak achterwege -.e Daarom ia het toch cc» nuttig i« n ?«»t plezteripc iz. dat het tl ,.~trt en ln normaal Nederland#, of - t „urf van bulten df politie of irr- politieman, die zijn atadhvl#- oars£s«aöoeA (hui* het zich a/- tsa hoe icy je dat ook ai wacr in ?«ss&- zmtl. De afdelhui bc*tr»tln«en va» meen tewerk nu l* ln het offensief, De- irr digcn zljtl bries cn uU«c<imui aan dc bewoners van een groot aantal straten met de mededeling dat met herbeatrattnyauerk moet worden be zonnen, ln vel© gevallen geeft dat oaxemak, maar aan de unrkaautnheden valt niet te ontkomen. 3i«i saat urn de Kcuche- nlusstraat tussen de Gordel we* en de Talmantraat, de TerbremJaa», Sscnd- - «.liaan, Orleglaan, ObrechtUan. Wil le borduavtraat. Gouw-straat en Jaers- veltslniat ZoaLs bijna altijd ln Rotterdam verft hel werk door het vernieuwen of op boo<t« brenyen van leldlman en riolen tamelijk veel HJd. Maar het re- Op 16 oktober zijn de heer J. A van der Vorst (71) en mevrouw J t V. van der Vorst-Dame (70) vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar Van der Vorst, dat aan de Bingley- straat 100 woont, heeft zeven kinderen, 20 kleinkinderen en I twee achterkleinkinderen. feest van deze gouden bruiloft i wordt vrijdag 18 oktober gevierd In feestzaal „Ons Bulten" aan de Van Melleweg. 'WVAlVVVWVV\M/VVWv\M/Wl,» sulUzt U brt«re atrzten. Indien er loorricnlnyen moeten warden zetrof- fon bU bU>"oorbe«ld huwelUken of sterfycvillen, Kan mm hei diftrlcU- kintoor vau cm ren tewerk en bellen. h*M kunnen de »odiy« ma*tre*elan w ordcu jcetroffen. JQE artistieke top van het Nieuw Rotterdams toneel wordt uitge breid Hoewel dc/e uitbreiding pas op 1 september van het volgend jaar een feit zal worden, kan nu al worden ge zegd dat het naar alle waarschijnlijk heid een verstandig besluit 2ai blijken te zijn. Bij het Nieuw Rotterdams Toneel dreigden moeilijkheden. Na het over lijden van Richard Flmk op 24 juli 19G7, bleef diens plaat* als arttsiJek leider open Directeur Rob de Vries en dramaturge Anty Westerling gingen alleen verder. Maar ln do regiesector deden zich problemen voor. Hot aan trekken van gastregisseurs als Karl Guttmann en Johan Greter was een tijdelijke oplossing Toen Rob de Vries augustus j l ziek werd, bicken de fun damenten waarop do artistieke leiding van hot NRT rustte, kwetsbaar, te kwetsbaar De gelederen zullen nu volgend seizoen worden versterkt door John ven de Rest en Jules Roovaard*. Rob do Vries zal gaan samenwerken met twee jonge talentvolle en ambi tieuze regisseurs. Van de Rest heeft rtch na zijn eindexamen aan de Arn hemse toneelschool zoveel mogelijk georiënteerd over de mogelijkheden van toneel spelen Daarnaast verraste hij al spoedig mot zeer persoonlijke regies en experimenteerde hij als tele visieregisseur naar hartelust. Hij re gisseerde bijna a'le genres, van musi cal tot absurdistisch toneel. Julos Roojaard neeft bij het NRT bewezen niet alleen een voortreffelijk acteur, maar ook een regisseur met vele mo gelijkheden te zijn. Een artistieke top van vier personen lijkt op hat eerste gezicht misschien wat zwaar voor het NRT Men moet echter niet vergeten dat naast de voorstellingen in dc Rotterdamse schouwburg, de zg kleine-zaal pro- duktlcs van hei NRT Sn hot Plecolo- thcater meer en meer belangstelling krijgen en mede daarom extra en spe ciale behandeling verdienen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1