Nasser zou vergaand verdrag met Moskou hebben gesloten Bij aanrijding op kruispunt drie doden AFSLUITING VAN LAUWERSZEE IN LAATSTE FASE 'Voorlichting aspirant- vrijwilligers onjuist' HONDENSHOW IN HOUTRUSTHALLEN jESGEBBSE m-A 'Jkz PRO-ISRAËLISCHE BRONNEN IN WASHINGTON: Automobilist rijdt door na scheppen motorrijder In Eindhoven gearresteerde Duitser bekent roofovervallen Ambassadeur van Zwitserland niet auto verongelukt Rector De Jong van hervormd seminarium overleden Proeven niet caissons voor resterend sluitgat Haagse caféhouder schiet ongewenste bezoeker in knieën Schipper verdronken Radiodebat over jongeren-ontwikkelingshulp Binnenvaartuig op ÏJsselineer gezonken skt Minihond "Karei Doorman' nn 'Twenty-fifth of May' Eindhovense kerk gangers stemmen vóór stenn-telegram aan mgr. Bluyssen Deel van Zaandam enige uren zonder stroom na steekvlam in elektrieiteitsgebouw Plan voor veerdienst Delfzij 1 en Emden Nieuive opleiding gezinshelpster vanaf 16e jaar pag. 4 - maandag 14 oktober 1888 EINDHOVEN, maan dar De Eindhoven*© pollti© heeft vrijdagnacht In een hotel de *5-Jarige Duiteer H, 8, olt Saarferüeken aangehouden, die ■wordt verdacht van de overvallen vo rige maand op een beiulnetankslatlon te Leende (halt gering) en een greiw- wiawlkantoor te Bergeyk (Duit 21.000). D© man heeft bekend en *»I woemdflg bij de of/Jcler van Justitie Ia Den Bosch worden voorgeleid. De Duitser van wie bekend was dat hij regelmatig in een Eindhovcns hotel verbleef, word al geruime t{fd gezocht in verband met autodiefstallen. Vrij dag ontdekte de politie de auto waarin hij meestal reed voor het hotel. In de wogen werd een gereedschapstas ge vonden, die afkomstig bleek te rijn uit het in Leende overvallen benzinesta tion. De Elndhóvcttse politie zocht daarop contact met do rijkspolitie die het on derzoek in de twee zaken leidt. Er kwam vaat te rtaan dat S. kort tevo ren was gjton wonen in Brussel waar hij een nieuw gemeubileerd apparte ment had betrokken. HuLsxoeJdnf daar leverde een vuurwapen op, da overeenkwam met het wapen dat bij de roofovervallen in Brabant waa ge bruikt. S. werd na zijn arrestatie gecon fronteerd met de bedienden van het tankstation en het wisselkantoor, die hem horkonden. De Duitser bekende dat HU een dool van het Jn BergeiJk gestoten geld had gebruikt om ziln Brusactee appartement te meubileren. Een deel van het geld zou hij In «en bos bij Saarbrïlcken hebben begraven. DEN HAAG, maandag (ANP, DPA). Do 38-jarige ambassadeur van ZwUscrlaix! In on# land. de heer Even Stiaor, U zaterdagavond bij een auto-ongeval op de Rhetntnl-autobahn ten noorden van Freiburg In We*u Duitelaod om bet teven gekomen. Zijn echtgenote, die bfj hem ln de auto zat, werd opgenomen In een ziekenhui* Een derde Inzittende bltscf ongedeerd. Volgens de politie van Freiburg is <te auto waarin de heer Stlnor reed door nog onopgehelderde oorzaak op de Unkwrübfian geraoki, tegen de m«kl«n berm beveiliging gebotst en enkoio maten rond dc na gedraaid. Hot echtpaar Stiner onderweg van Nc- dorlarvd naar Zwitserland voor oen vakantie werd uit de suto £««Un- gord. (Nieuwsdienst New York Times) WASHINGTON, maandag. De Amerikaanse regering maakt zich in groeiende male zorgen over berichten uit pro-IsraéUsche bron nen aangaande een belangrijk nieuw akkoord over wapenleveran ties van de Sowjet-Unie aan Egypte. Het akkoord zou gesloten zijn tijdens het bezoek van president Nasser aan Moskou in juli van dit jaar. Het bewapeningsakkoord zou deel uitmaken van een uit vier punten bestaand politiek en mili tair verdrag, dat een lange gel digheid zou hebben. "Volgens het verdrag «oa de Sow- Jol-Unie viMr midden 1989 Egypte KW of 150 supersonische Sn-7 ca MiG-ZI gevechtsvliegtuigen leveren en 500 tanks van de typen T-54 en T-55. De T-55 heeft een Infrarood-systeem voor de vuurgelcldlng. Een woordvoerder hoeft gezegd dal dc v/aperUevc rentte geheel los staa' van een loven ng van Amerika» me Pnantomg aan Israël. Eerder wa« gc meld dat de Russen Egypte pas mei MiG's vorder zou bewapenen als Amerika de Phantoms zou leveren. De woordvoerder, wiens identiteit nirt wordt ontsloten. verJdaardo da} het akkoord met Nasser drol uitmaak,*, van oe© Russische penetratie tn de Arabische wereld, die voor een lange poriö'te gepland Is, Volgens een diplomaat Is Moskou w*xI bereid in Europa de invloed-vere ren van de NATO en van het War- pchnu-ptirt streng gescheiden te hou den. maar willen de Russen in het Midden-Oosten hun Invloed zo snel en m vt-r mogelijk uitbreiden en liefs' in con tempo dat door de Amerikanen nlrt bij gehouden kan wonden Het tola te akkoord tussen Moskou cn Naasor zou «te volgende vier pun ten omvatten: Voldoende BuMische militaire hulp om alle land te heroveren dat in de zesdaagse, oorlog aan. Israel te verlo ren; Politiek fuih> by hot vinden van eert politieke oplossing vóór hol geschil In het Midden-Oosten. Dit zou een op lossing moeten worden die in feite een Arabische overwinning inhoudt ctj géén echte vrode met laraél; 'Dtestemming- voor de Russen om Egypte aU een politieke cn militaire basis te gebruiken voor verdere ex pansie In hot MuWen-Oonlon: Voortduring vrn de Arabische (Trok -root «leun van Moskou- op Is raël, inclusief spionage en sabotage. {ADVERTENTIE) (Van «©n medewerker) DRIEBERGEN, maandag. Zater dag Lb In Düsseldorf overleden dr. J. M. de Jong, rector van het theologisch «emtnarlnm van de Nederlands her vormde Jrerk te Doom. Dr. De Jong die In 1911 geboren werd, was een theoloog van groot formaat wiens be langstelling voor a i uitging naar tic vertolking van de bffbelse geloofsin houd In eigentijdse taal. HIJ was praktisch de enige theoloog In ons Land die zich voortdurend bozig hield met dc verhouding van ge'oof en natuurwetenschappen, öp dit gebied verschonen verscheidene deskundige artikelen en oocken van zijn hand. De tealate meestal samen met weten schapsmensen geschreven trokken zeer dc aandacht. Via radio en televi sie boeide hij velen door run lozingen en discussies Dr. De Jong had zich eveneens ver diept In toekorostvragen. Mei name Sn r?e gevolgen die aulomaüe en cyber netica zulten hebben op het loven en denken van de mens. Over de gevol gen van het experimenteren en mani puleren met de mens mankte hfi vori ge me and In Gcnèvc een Internatio naal beraad mee met geleerden uit vele landen. Vete groepen theologische studenten hebben de Invloed ptiaergaan van de penoon van dr. J, M. de Jong, «in denken en theologie, Dr De Jong werd in 1015 kandidaat In GcWerkiart en ging «ch op 12 sep- tnmhci '37 wijlen aan he jeugdwerk In Amsterdam In 1941 werd hij pre dikant v-oor Ölerleck cn Noord-Sener- mcr tt Stomprtorcn Daar bteef hü W 10-18 toon hij voorganger werd van de vrijzinnig hervormden te Amsterdam In 19*5 werd hij conrector van he hervormd seminarium, zijn benoeming to« r oor volgt - In 1851, Hei s'oftelijk oveisfhy van 5r P* Jong wordt cloirlor.lagmlddag om 2 uur 's inUtiies in S'.ompetoien Ier aatvlc besteld. Da autobus en de sportwagen die zaterdagavond op de Abra ham van Stolkwag in Rotterdam met eikaar in botsing kwamen. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag. Op ccn werkeiland, drie kilometer voor de kust van noordoost Groningen, is de laatste fase begonnen van dc afsluiting der Lauwcrszee. Dit is een onderdeel van de Delta werken, waarbij 9001) ha land wordt gewonnen, (Van onze correspondenten) OOSTERHOUT, maandag. Omstreeks half twaalf gisteravond zijn bij een verkeersongeval in Oosterhout op de weg naar Raams- donksveer drie personen om het leven gekomen. Op de „Stap horsterkruising" verleende de bestuurder van een personenauto, de heer F. van Dongen (52) uit Ryen geen voorrang aan een twee de personenauto. Als gevolg van de aanrijding kwamen de heer v. Boeren, en een Inzittende van de tweede auto, mej, A. M. Bavel (19) uit Raamsdonksveer, om het leven. De bestuurder van de andere auto, dc heer A, B. uit Roosendaal werd ernstig gewond. Tot de afsluiting is ook besloten om het noorden van het land meer veiligheid te bieden, de af watering te verbeteren en nieu we mogelijkheden voor recreatie te scheppen In dc bouwput op het werkeiland nu 26 caissons klaar van 30 m lang, 12 m hoog cn 15 m breed (kos ten: 8 ton per stuk), waarmee nog voor Pinksteren volgend Jaar het laat ste sluitgat uordl gedicht. Volgens dc berekeningen 7ijn er'25 caissons nodig Een van de grote cais sons en nog ccn paar kleinere worden alleen gebruikt wanneer die berekenin gen niet blijken te kloppen. Op dit moment worden er in do bouwput proeven genomen met het afzinken van dc caissons, die stuk voor stuk worden beproefd om eventuele afwij kingen te bestuderen en tljdberek©- nlngcn te maken Een vorige weck af gezonken exemplaar had een afwij king van slechts twee graden. Inmiddels wordt on dc drempel van hel MuiLgat. op een diepte van 8 50 m een fun lering van i ij shout aange bracht waarop do caissons straks k'»m©n to staan Dc betonnen gevaarten worden met twee tegelijk naar het sluitgat gcrlcept en de kleppen voor net afzinken gaan open op een mo ment dut «r vrijwel geen stroom ls !>e dijk van de bouwput wordt vóór het afzinken door gebaggerd, Dc put wordt lal er ren Jachthaven voor de watersport. Inmlrtdrls is Lauwersoosr geen eiland meer: het is nu van de Groninger kust over de Lauwerszee- dflk bereikbaar Deze verbinding ls da afgelopen maanden tot stand Beko men. l'r z)jn daarbij nlouwe geulen ontslaan, die zich later hebben gesta biliseerd. Enkele maten werd daarbij dc waterieldlngioevocr naar het ei land vernield. Op het oude 3and wordt gewerkt aan verbeteringen van aansluitende wegen én aan plannen de afsluiting van de Lauwerszce komend voorjaar, feeste hik te vieren DEN HAAG, maandag (ANP) - Da 36-jarige caféhouder A. eige naar van de Goldflugcr bar aan de Jurrlaan Kokstraat in Sc he veilingen, is zaterdagavond door dc Haagse poll tic ingesloten, nadat h(j een bezoeker op straat voor dc bar met een pistool In beide knieén had geschoten. Het slachtoffer, de 22-jange sloper A van der Lwerd naar een zieken huis v.-rvoerd Gisteren kon hy weer paar h us worden ovet gebracht De sloper kwam zaterdagavond de bi- b'men trwnr werd er doo- O uit- •i /e omda hit /nn schulden nog me be aald bad Op straat dreigde dc taféhotrtei me zijn pistool Van der h. lacn'c h©m ui', waarop O de scho en afvuurde TEUNEUZEN, maandag (ANP). De 40-}arige schipper van dc sleep boot Anjo-2 A P M Pont int Ha- mrsw. udc is in de nacht van ra ter- dag op zontteg. vermoed el nk toen hu an hiiid van rijn «ch:p wilde gaan in een kam ilarm van het ka mal Gcnl Terncurcn verdronken Zirn luk weril zondagochtend door dc rijkspoli tie te walci opgedregd (Van e«n onzer verslaggever*) nrLVERSUM, saterdag. D« voorlichting, die de SNV, de Stichting Nederlandse Vrijwilliger* aan n* pi ran I-vrijwilliger» voor ontwikkelingshulp Verstrek!, geeft een onjitin beeld van de moeilijkheden, die de vrijwilliger te wachten staan m terugkeer in Nederland". Deze opinie werd door een aantal oud-viijwilJigerg naar voren ge bracht tijden» het debat over jongerenontwikkelingshulp, dat zaterdagmiddag In de VARA-sludio werd gehouden en waarvan zaterdagavond gedeelten voor dc radio werden ujtgezonden, Asalaldln* tot bet debat, (Ut omter letdlPs stnnd van dr, K. Uo*kam. w*« de publlkftH* van een kritische brochure, die eert vtjftnl oud-vrO- wHlUen hebben opgesteld over hun ervafineco In Columbl*. Keilli Oud-vrtJwUIUera hadden **n de ttlt- nodlflrur het deb»i deel te nemen tevolf fereven. Volen van hen ichten de sociale poai* de v*n de vrlfwilliaer die weer naar Nederland temzkeert, zeer wankel Dc heer A. Fraeilng, die n» een ver blijf van tw«c juftr tn Kameroen, tn PRONTE N, roajwd** (ANP). GhtertnlddaB la oen kilometer 'eb noorden van de lloutrtbaluUen hij .e- lyitad het 950 ton raetenda blrtneu- schlp Albatros roionlten In de v**r- «eiif AaisteriUm-Lemmfr-Ksnipeiv Schipper J, de Laat olt Oodetkerk aun dte Lïsel wtsl *lch met vrouw en kinderen to een roeiboot ia velllfbeld te tellen. Het scblpporaaeiln werd even later door de bomenntnt v»n. e«n ander btnneavaartul* opgepikt. Hat gezon ken »chlp «tookl atieen nog met een doel van 6e atuurhut boven water ulL mol "67 naar Nederland Ururicw&m. ontdekte, dat hot bedrljfslevan brtn ntet meer accepteerde, omdat hü vrywjlllgcr gewéést. „Voordat ik naar Afrika vertrok, ver zekerde men mij. dat dc baamjf» in. Nederland al op me lagen te wach ten." aldui da be«r Frcdlng, „Dat ls boshut nlrt zo, Ik b«n van beroep technisch tekenaar; een opmerking, dfe ik vank te honen kreeg bil het eoEUcitoten s\a* „la het ontwikke lingsland heafr u de technische om wikkeling ntet by kunnen houden u bent achter geraaktH« heeft vflf oiaon<ten geduurd, voordat lk weer In mijn oude beroep te werk kon worden gesteld Avonturiers Dc heer 8, de Ligt uil MmumIuIs. ,„Mrn heachouut de ex-vrUwllIlger alt een avonturier. Je gaat w*f, omdat je uit Ncdrrlatd wet wil, omdat jo moeilijkheden hebt. Ik heb «elf ook de grootate moeite gehad om weer aan de slag te komen. Vaak werd me ronduit verteld: „Wc nemen u niet. omdat we het rlifco niet willen Jopen, dat u na een paar maanden weer vertrekt. V heeft awtrvenihloed. daarom beat u on- bruikbaar." Verder richtte de heer De Ligt enkele opmerkingen aan h« adres van de SffV: ,Ala Je Ui Nederland tent*, komt. Ha Je op atraat, bont ver- rtoken van sociale uitkeringen. Het SNV beschouwt de toelage van vierduizend gulden ala voldoende. Ik noem het aotertogeld", Enkek andere puntert, die dr. Roskam juuirot-rde waren Had de vtUwSUI- gor con duidelllkc taakomscbrli- vuig* Was cr Iemand, dlc de vrli- wHRgcr opvolgde? De heer De Ligt- ..lk ben boekhouder van beroep, in het Columblaanae Narlno werd lk gupUfltat ala klua- jesman: ecu weck voor mijn vertrek naar Zuld-Amerika kreeg ik van de SNV-coördlnntor de opdracht: „Ga no# even leta nnn weven doen". MUn tiiakomschrijvltM was tn het kort' „Je zin maar, je pakt maar Iets aan". „In Narlno heb ik totaal niets <te- dftun," aldus derc teleurgestelde ex-vrlJ\s'ini*or „Na een janr wvrrl ik overgeplaatst nnnr La Meta, waar lk meubeltjes heb gemaakt; maar een vrij williger wordt niet i.ï'gezonden om let» tr maken, maar om kermt* over te dragen op de lo kale bevolking, tót nu toe heb lk nog geen enkele vrUwilliger ont moet, die daar in geslaagd ls". Op deac bowerla* kwameti een ann ul reacties van oud-vrijwilligers, die meenden, dat hun huln wel de* geJtjk effect hrefi gesorteerd. D. Sc he Items ws» In Ivoorkust werk- *aam al» osscntralner; verpleegster» hebben meisje* geïnsfruterd, ook al bleek dit vaak erg moeliUk, De meeste «x-vrijwilliger* rlln van mening, dat cr ten etsentletl ele- inerst sar, d« Jongcren-ontwtkkc- llngthtilp ontbreekt De ervaringen van dc ex-vrijwilliger worden niet voldoende benut; cx-vrll williger» ontvangen loms brieven uit de ont- wtkkellrtgslaAden, waaruit bIHkt, dat men Jaren later nog op hetzelf de oude patroon doorborduurt, ter wijl er Inmiddels (tlri)ke iiimm les tot verbetering tUn gedaan. Aan het »lot van het debat, dat onge vear vijf uur duurde, besloten de «x-vrijwllltger» een vereniging va oud«vtUwilliger» op i# richten. DEN HAAG. maandag. Een groot aantal (23) buitenlandse keurmeesters naven gisteren de Kofstadshow In Den Haag een uitgesproken Internationaal karakter. Deze kampioenschapi ten toonstelling voor honden had boven dien een dermate groot aantal in schrijvingen. dat er enige honderden moesten worden geweigerd. Er waren 1013 bUin-rvdcr fraaie hon- ADVERTENTIE) 20 sinks: 1.1,511 den te bewonderen, verdeeld over meer dan 100 verschillende rassen. Wat aantallen betreft, gingen ook nu weer de dashonden (83) en de poedels (80) aan de top. Vooral de dwergpoedels schllnen enorm popu lair, want er waren niet minder dan 52 stuk» van dw allerkleinste varië teit. Do collies, die enkele jaren geleden onder invloed van de Lassie-televlsle- programma's een geweldige llfl kre gen, zl)n thans over dat hoogtepunt heen. Toch waren er In de Houtrust- hallen nog 21 stuks. Ook de Duitse herders, die Jarenlang voor massale aantallen 2orgden. schijnen wat over hun top heen (slechts 25), Dc boxer handhaaft zich daörente- gen uitstekend en dan ook nog op zeer goed niveau. Er waren 30 aanwezig met een hoge doorsneekwallteit. Het roer talrijke publiek kon ook een aantal niet alledaagse honden rten. roaïs de Shl-Tzu, ccn ras van Aziatische oorsprong, langharig en enigszins gelijkend op een kruising van pekinees en malthezor leeuwtje Daarnaar, waren er enkele Yorkshire- terriër», die met de Mexicaanse Chi huahua tot de mtnira&en behoren Vooral de laatste Jeuk enige jaren ge leden door rlin uitzonderlijk kleine gestalte snel in populariteit te zullen stijgen, doch het enntal fokken en ex posanten bhjft klein, zodat hei ras niet de grote vhtchl heeft genomen route rfx'ibijvoorbeeld ia Engeland on middellijk na de import van de eerste Awnkjanse) exemplaren ho' geval Tol beste hond van do ten'oonttet Hn* uerd gekozen dc bUzonder fraaie New Foundlander Cid van den Papen hof r># ult*J*i;en tu)C<t«n Iterdcrsluinden Old rnjtlsh iheapdej ttaf Shag»>- Wondtr P«r»on*J Wcnrter <ioSi«ht!j«n New youndlartder r»u Cld van den l'apenhor windhonden whippet- te«( Sjwi«»ri 8ummerbfe«< jachlhondan Un«hJrl«e da»hör»t t«tf yiore v*n <S* wy»- tiuhoeve heesaeliitee #n poolhond«n fsnnd ren R»rl van wolühwm pint-hco »n htip iuurn dwcrgwhnauizer rau Plnokklo va. hwl Stedaxe terrier* Kerrybjue Ur- rlor t*#f Kerry Dien'» Bonn* of Troeot» damf»hornSte* YorXahireterrler txu 5»uó- fall riomnt> the Hip. ÏL OVgRDJCP SOEST. Een verkeersongeluk op de rijksweg 1 B onder de gemeente Soest heeft gisteren morgen om half twee het leven gekost aan de 28-jarige H. van Dalen uit Amersfoort. Twee andere personen, die bij hem in de auto zaten, de 20-jarige A. P. L. Middelman en de 21- jarige J. A. Sukkel, beiden uit Soest, raakten zwaar gewond. Twee scooterrijdsters uit Amersfoort, de 20-jarige mejuffrouw L. d. L. en de 21- jarige duopassagiere mejuf frouw A. K. kwamen er met lichte verwondingen af. LEIDSCIIENDAM. De 18-jarlge J. PluÜmers uit Middelburg ïs In fle nacht van vrUdag op zaterdag op rijksweg 4a ter hoogte van Leló- schendalm b(J een aanrijding om bet leven gekomen. De Jongeman reed op zyn motor In noordelijke rich ting, locn hU werd geschept door een hem Inhalende personenauto. Deze wagen ls doorgereden. De po litie In Lcidschendam verzoekt eventuele getuigen zich te melden, VENRAY. In Venray is zaterdag avond een personenauto met grote snelheid, tegen een ooom gebotst. Van de vier inzittenden werd de 25-jarige woonwagenbewoner Burhenne uit Deurne op slag ge dood De 49-jange G, Burhenne, de 17-jarige F Burhenne en de 2Ö-ja- rige H. Snijders, allen uit Deurne, werden zeer ernstig gewond. IJMUIDEN, Zaterdagavond om streeks acht uur is op de rijksweg tussen Haarlem en de Velzertunnel Oen personenauto met vier inzitten den uit de bocht bij de tunnel go- vlogen en over de kop geslagen De wagen kwam In een sloot terecht De bestuurder, de 24-jange M. de Jong uit Hillegom kwam om het le ven De andere inzittenden werden licht gewond, BORGER. In Zuidbroek stak tij dens het weekeinde de 77-jarige mej E Lubbers plotseling rijksweg 42 over. Zij werd gegrepen door een personenauto en was vruwel op slag dood. VOORST. Dc 62-jarige S J. de Krosse uit Voorst is zondagmiddag b{j een verkeersongeval op de rijks straatweg Apeldoorn-Deventer om gekomen. Hy reed op zijn bromfiets de voorrangsweg op en werd gegre pen door een personenauto MIDDELBEERS. Doordat de be stuurder de macht over het stuur verloor is gistermiddag om ongeveer twaalf uur op de Diessenseweg te Middel beers een auto tegen een boom gereden. De 13-jarige Toos van de Laar uit Gemert werd daar bij zo zwaar gewond dat z\j op weg naar hei ziekenhuis is overleden. ASSEN Gisteravond omstreeks half acht ls op de Zevenhulsterweg in Nieuw Roden de 28-jarige mej. J. Alkema uit Nieuw Roden, die op een fiets reed, aangereden door een tegemoetkomende auto, bestuurd door de tö-jarlge J. G. uit Nieuw Roden. Mej. ATkema was op slag dood ROTTERDAM De 32jarige student R Groothuize uit Apeldoorn ts za terdagavond by een verkeersonge luk op de Abraham van Stolkweg In Rotterdam om het leven gekomen Hij zat in een sportauto, bestuurd door de 26-jarige tand technicus J uit Rotterdam, die bu een inhaal manoeuvre In een slip raakte en vervolgens tegen een stadsbus bol ste EMMEN, In Emmer-Erf scheiden' veen (gemeente Emmen) ls zater dagavond de 26-jange H. Frenkel uil Emmen om het leven gekomen nadat zijn auto van dc weg was ge raakt cn in een oouwland over de kop was geslagen. LICHTENVOORDE Gistermiddag overleed ln een ziekenhuis te Lich tenvoorde de 21 -jarige W Kuenen uit Halle Hu was diezelfde middag In Marten vel de op de motor tegen ccn boom gereden. DEN HAAG. maandag (ANP). - Het vltegdekschip „Karei Doorman dat dinsdag tn Den Helder door de Koninklijke Marine uit dienst werd gesteld, zal morgen en woensdag on eer zijn rueuwu naam „Twenty-fifth of May" van Den Helder langs rie Ne derlandse kust naar de werf van Wil son Fijcnoord te Scniedam worden ge* «leep: Het slecptran sport van hei 20 QUO ton metende ichlp rel worden uitgevoerd door de IJmuidcnse sleep boten „Gronuigen", ..Titan" en ..Hec tor" Dc voormalige Kafct Dcorrtun heef: nog J0 Nederlandse en Argentijnse marinemensen aa*t boord tijdens dt jlceprels van Den Helder naar Rotter dam Verwacht wordt, d*t het transport Indien de u ersomstandigheden giin- i'.ts lUn, morgenochtend vroeg vanuit Den Helder zal starten en woensdag morgen op de Nieuwe Rotterdamse Waterweg zal aankomen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN, maandag. Pastoor Jenneskens van dc parochie der Heili ge Harten in het Genderdal te Eind hoven heeft zaterdag en zondag in alle missen bU handopsteken de goed- of afkeuring gevraagd voor een telegram van trouw en aanhankelijkheid aan mgr. Bluyssen, De bisschop van Den Bosch heeft zoals bekend m Rome zijn beleid moe ten verdedigen tegenover Vaticaanse functionarissen, die het niet eens wa ren met enige van zijn beslissingen, onder andere ten aanzien van uitge treden priesters. Slechts enkele parochianen waren het met eens met het telegram. De overgrote meerderheid begroette het met applaus. Het verzoek om een tele gram aan mgr. Bluyssen te sturen, was uitgegaan van enkele parochia nen. (Van onze correspondent) ZAANDAM, maandag. Zondag morgen vanaf 8.25 uur heeft de wijk Poelenburg tn de gemeente Zaandam enige uren zonder stroom gezeten als gevolg van een brandje ln het hoog- spannlngsgobouw van het gemeente lijk electrlclleilsbedrUf aan de Abra ham Kloosstraat. Terwyl werklieden van het GEB ln hei gebouwtje werkzaam waren voor een omschakeling, ontstond plotseling een steekvlam Twee personen, de he ren L Bonkerk, technisch ambtenaar, cn N M Weldeme, hoofdopzichter, raakten daardoor gewond aan het ge richt en de handen. Een derde, de heer C. G, Wiegman, liep lichte brandwonden op. De twee laatsten konden na tn het 5'. Janziekenhuis te rijn behandeld naar huls. GRONINGEN, ra(.»n-3ae (ANP). Vermoedelijk reeds in de loop van het volgend Jaar zal er tussen Termnnter- zUl cn het aan Duitse zijde gelegen De Knock ecu veerdienst beginnen. De bedoeling Is dat deze veerdienst, die door particulieren zal worden on derhouden, achtmaal per dag plaats vindt De vaartijd bedraagt ln de toe komst tussen Termunterzijl en De Knock slechts twaalf minuten, het geen voor het verkeer tussen Delfzijl en Emden een afsiandsverkortmg betekent van 160 km. TN zeven gemeenten begint blnncn- kort een opleiding voor gezinshelp ster volgeos een soort leerllngenstel- sel. Dit heeft tnej. A. W. Wolff, hoofd van de afdeling gezinsverzorging van de generale diaconale raad van de Ne- derlandsche Hervormde Kerk, zater dagmiddag meegedeeld tijdens de raadsvergadering ln Utrecht. De nieuwe opleiding, die wordt ge geven ln Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht. Goes, Tilburg, Heerlen en Den Bosch, opent de mogolukheld dat meisjes reed» op 16-jarige leeftyd als gezinshelpster kunnen gaan werken. In de gezinsverzorging worden de meisjes pas op 18-jarige leeftijd toe gelaten Het vacuüm tussen 36 en 18 jaar was er oorzaak van, dat veel meisjes een andere baan zochten en voor de gezinsverzorging verloren gingen De gezinshelpster wordt be schouwd als de aanstaande gezlmver- zorgster. Ook komt er een opleiding voor leidster bij de gezinsverzorging. In september 1969 start deze cursus, die twee jaar duurt en waarvoor de deel neemsters eenmaal per week naar school moeten. De huidige vrljwlIUs* leidsters kunnen ook Hnn de opleiding deelnemen. De opleidingen zullen worden gegeven ln Groningen, Vught cn vormoedchtk Rotterdam De opleiding: tot gezinsverzorgtier» zal ook nader worden bezien. De toe latingseisen zullen worden verhoogd, omd«t men verder wil vorderen ln de richting van dc professionalisering Mej. Wolff merkte op dat verdergaan de specialisatie op het terrein van de gezinsverzorging alleen mogeiyk is als meer «men wordt gedaan met andere levensbeschouwelijke groeperingen (ANP).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1