'NATO moet ook naar ontspanning iven streven' "1^3 APOLLO-7 CABINE IN LAGERE BAAN wnam JAMIN Kersfreis naar Amerika retour,J 845.-. HET ROTTERDAMS PARCOL Houder PTT- bijkantoor verdacht van fraude Astronauten met grappen voor televisie "Boa: DIDAS BROSIO OVER TWEE TAKEN VAN ALLIANTIE: Opnieuw aantal Russische intellectuelen gearresteerd Jolinson: VS hechten belang aan souverein Joegoslavië Raketaanval op stad in Z.-Vietnam VARA wil Heintje niet in Rndi Carrell-show In Nederland zijn 22 academici uit T sjechoslowaki je aan het werk Duitser in arrest wegens autodiefstal Amerikaan met nieuw hart overleden In breker aan gehouden Vrouw door fout echtgenoot hij parkeren gedood DE SCHIEDAMMER 25 C °°n' Redactle <0l°) 26 65 05- Administratie (010) 26 «2 #9, na 17.30 uur iOlO) 13 M 30. Abonnement 96 et per «wk, 12.por kwartaal. Losse nummers 25 et. Postgironurmner 39S644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rottordom. JAARGANG No. 243 ONAHlAN'KELIJiv DAGBLAD UITGAVE X.V. HKrr PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SAN'DBERG DIRECTIE: ürs. W. VAN' NORDEN', B. DE VRIES.» DINSDAG 15 OKTOBER 1968 LISSABON, dinsdag (Reuter, AP, NY Times), De se cretaris-generaal van de NATO, Manlio Brosio, heeft er gis teren bij de leden van het bondgenootschap op aangedron gen de weg van de ontspanning niet te verlaten na de Tsje- choslowaakse crisis. Hij erkende echter dat de nadruk thans noodzakelijkerwijs meer op de defensie is komen te liggen. Sprekend tot de jaarlijkse vergadering van de Atlantische ver- dragsassociatie, zei de secretaris-generaal, dat cr in principe geen verandering is gekomen in de twee doelstellingen va ndc NATO: verdediging en ontspanning. Nederlandse atletes kwamen maandag voor de. erste keer in actie in het Olympisch Sta dion van Mexico Stad, De resultaten .waren voortreffelijk. Myrna van. der Hoeven won haar serie op de 400 me ter in de nationale re cordtijd van 53,1 sec. Wilma van den Berg drong met de uitste kende tijd van 11,4 sec. door tot de halve finales van de 100 meter da mes. Truus Hennipman werd op die sprint in de kwarteindstrijden uit geschakeld. De Amerikanen be gonnen in het atletiek- toemooi aan hun „gold- rush". Jim Hines greep het goud op de 100 meter in. 9,9 sec., een. evenaring van het wereldrecord en een verbetering van het Olympisch record. Voor het eerst in de geschie denis liepen in de eind strijd van de sprint geen blanke atleten mee. Randy Matson veroverde het goud bij het kogelstoten met een machtige worp van 20.54 m. De Nederlandse hoc- keyploeg revancheerde zich voor de verplette rende nederlaag tegen Pakistan door nu de Argentynen met 70 te verslaan. De natio nale waterpoloformatie startte voortreffelijk met een zege van 9—5 op Griekenland. Van der Voet benutte maar liefst vijf strafworpen. Al het nieuws over de spelen op de pag. 11 en 13 Klaas Peereboom ondergaat Cultuur en Spelen in zonnig Mexico pagina 7 1 Anton Koolhaas: Filmacademie door tekort aan middelen geremd in activiteiten pagina 6 (ADVERTENTIE) Het genootschap dat een groot aantal prominente leden telt en zich ten doel stelt begrip en steun bij het grote publiek voor de NATO te verkrijgen, is voor de veertiende jaarlijkse vergade ring tot 18 oktober in Lissabon bijeen om de toekomstige taken van het bondgenootschap te be studeren. De militaire les die uit het gebeuren rondom Tsjechoslowakije getrokken kan warde», Is volgens Brosio, dat vlo Sowjet-Unie over een indrukwekken de macht beschikt die in staat is mas sieve militaire operaties uit te voeren op '/.eer korte termijn. De invasie in Tsjechoslowaklfe diende volgens Brosio echter niet te worden „overged-ramatiscerd". Zij heeft de mogelijke gevaren voor het bondgenootschap weliswaar-groter ge maakt maar betekent geen recht streekse bedreiging van het bondge nootschap. aldus Brosio. Zwakte De invasie was volgons de secreta ris-generaal een teken van politieke zwakte van het Sowjet-syslecm en „de geschiedenis laat zien dat grote mogendheden met een bijzonder grote militaire macht eerder meer dan min der gevaarlijk worden wanneer zij een periode van politieke moeilijkheden doormaken". De eenheid van Europa is derhalve meer dan ooit geboden evenals duidelijke steun voor West- Duitsland. Dit zijn volgens Brosio de beste antwoorden op de Sowjet-drei- ging. „Tenzij de NATO zijn bereidheid toont West-Duitsland in de tijd van vergrote druk en onrust bii le staan, zal er twijfel rijzen aan de toekomst van de vrije instellingen in Europa als geheel en zouden meer Europeanen zich tot het communisme kunnen wenden om hun veiligheid te verzeke ren", aldus Brosio. Middellandse Zee HU waarschuwde voor passiviteit tegenover de bedreiging van de groeiende Sowjctrusslsche vlootmacht in de Middellandse zee. Als w\J niets doen om deze vorm van Russisch ini tiatief tegemoet te treden zullen w(j noch hun ontzag wekken noch de kans op een politieke oplossing vergroten", aldus Brosio. De Portugese minister van buiten landse zaken Alberto Franco Nogueira riep op tot een nieuwe politieke soli dariteit onder de bondgenoten en stel de voor dat de NATO zijn activiteiten zou uitbreiden lot het gebied van de zuidelijke Altantisehe Oceaan. De vei ligheid kan volgens hem niet gewaar borgd worden als men zich tot het noorden beperkt. Nogueira verzekerde dat zijn land onder de nieuwe premier Caetano zijn politiek ten aanzien van AErika en de NATO niet zal verande ren. verwacht: I KNMI Dc Bilt ENKELE BUIEN Wisselend bewolkt mei enkele buien. Matige tot krachtige, langs Je kust wellicht af en toe harde I wind tussen zuidwest en west. 3 Weinig verandering in tempera- s tuur. Zon op*. 07.06*, onder: 17.44 Maan op: onder: 16.10 DONDERDAG j Opgesteld door het KNMI op J maandag om 18.00 uur; Zonnige perioden, maar later weer toe-1 nemende kans op regen. I Weergvaorultzlcbten in cijfers gemiddeld over Nederland voor donderdag: Zon: minder dan 40 procent, min, temp. 0 tot 4 graden boven normaal, max, temp.: omstreeks 1 normaal. Wans op een geheel droog etmaal: 30 procent; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 50 procent. I Normalen voor 13 tot 17 okL: nu». temp. max. temp. Den Helder 10 14 Eelde 6 11 De Bilt 7 15 VHssintrn 10 15 Vlv. Z -Lltnb. 1 14 Twijfel aan overval in '62 (Van een onzer verslaggevers) BLEISWïJK. dinsdag. Er Is twij fel gerezen aan het verhaal van de 57-jarige kantoorhouder II. J. R. van hel postkantoor tc BleiswUk over een in 1962 gepleegde overval op dit post kantoor. R. heeft nu tegenover de of ficier van justitie in Rotterdam be kend, dat hl) fraude heeft gepleegd, tot een bedrag van ongeveer tiendui zend gulden, R. zou zes jaar geleden door twee mannen zijn beroofd van ongeveer 4000- Het kassaldo van één dag. Bii de overval op het Blciswijkse post kantoor raakte de kantoorhouder ge wond. Van dc daders is nooit een spoor gevonden. Met de vórige week door R. afge legde, volgens PTT gedeeltelijke, be kentenis van fraude, komt deze over val in een ander daglicht tc staan. MOSKOU, maandag (Nieuwsdienst, New Vork Times). Opnieuw z(jn zes Russische Intellectuelen gearres teerd die zich niet konden verenigen met de Söwjet-inval In Tsjechoslowa- k(je. Twee advocaten en drie ingenieurs zouden in Leningrad zijn aangehouden omdat zij illegale publlkaties hebben doen verschijnen en omdat zij In een brief hun sympathie hebben betuigd met partijleider Dubeek. In Moskou zou volgens deze berich ten de econoom Krazin zijn aangehou den die tot de ondertekenaars behoor de van de brief aan de conferentie van communistische partijen in Boe dapest, 'waarin aandacht werd ge vraagd voor de onderdrukking van het intellect in de Sowjet-Unie. Dc andere vijf gearresteerden wer den geïdentificeerd als Dunilow, Gen- dra, Sjasjenkow, Kratsjcwsky er Stoedcnkcw. WASHINGTON/MOSKOU, dinsdag (Reuter, AP). President Johnson heeft gisteren uiting gegeven aan zijn „bewondering" voor het Joegoslavi sche volk en daarbij de nadruk gelegd op het belang dat hU hecht aan de handhaving van de onafhankelijkheid en dc soevereiniteit vun Joegoslavië, alsmede aan dc economische ontwik keling van dat land. Dit slaat in oen bekendmaking die gisteren is uitgegeven na afloop van een onderhoud tussen de president en de Amerikaanse ambassadeur in Bel grado. Elbrick, die voor overleg in Washington is. De president wees op de „lange traditie van bijstand van dc VS aan Joegoslavië en op do toewij ding van het Joegoslavische volk voor de zaak van de vrgheid," De Joegoslavische minister van bui tenlandse zaken, Nikezic. heeft giste ren in de Algemene Vergadering der VN gepleit voor terugtrekking van dc troepen van het Warsehau-Pact Tsjeehoslowakijc cn gezegd dat de Sowjet-Unie geen enkel recht heefi ziéh in do binnenlandse aangelegenhe den van andere Oosteuropese landen te mengen. Hij voegde cr arm toe dat „zelfs de kleine landen clic niet tot enig bondgenootschap behoren hier door worden gewaarschuwd dat niet in leven kunnen blijven zonder bij dit of dat blok tc behoren". SAIGON, dinsdag (NY Thnes) lie Amerikaanse luchtmacht heeft Rls- Icren cn vandaag «ware aanvallen ge daan op Noordvietnamc.se troepencon centraties nabjj tic Zuidvictnamesc provinciehoofdstad flunng Ngal. aan de kust ruim 500 kilometer ten noor den van Saigon, De stad was gisteren met raketten cn mortieren, door dc Noordvictnamcmi bestookt/ \vaarl>U enkele hulzen werden beschadigd en drie burgers werden gedood, liet aan lal militaire slachtoffers wordt „licht1 genoemd. In Quang Ngai is het hoofdkwartier van de tweede Zuidvictnamesc infan teriedivisie gevestigd. Andere Amerikaanse vliegtuigen hebben doelen in het zuidelijke deel van Noord-Vie tnom bestookt. Door de laaghangende bewolking knn niet worden geconstateerd hoeveel schade door de bombs rdem en ten is aange richt. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag. Een voorgenomen optreden van hel der tienjarig zangertje Heintje uit hot Limburgse BlcÖerhe'de in dc Rutll Carrell-show. die door dc VARA op 2 november wordt uitgezonden, gaat niet door. De VARA kan zich als verantwoor ds] Ijke opdrachtgever voor de Car re 11 -show niet met het plan verenigen. De Arbeidsinspectie verbiedt het optreden va» de jonge zanger voor de televisie. Helmie is nog maar één keer op de Nederlandse televisie te zien ge weest. namelijk in Mies-en-scène. Rudi Carroll wilde het verbod van de Arbeidsinspectie omzeilen door de opnamen van Heintje in hot Duitse Bremen te laten plaatsvinden, liet op treden van de jonge zanger zou dan op Ampexbnnd worden vastgelegd en In de show genuMiteoid. (ADVERTENTIE) r^v gram van cwarvoer Wr» oïot duur wot hccriilk (ADVERTENTIE l IS T/M 23 OKTOBER 1063 - CROSS EL AANTER REIN - UTRECHT dagoüjkfl geopend - behalve zondag-, vaq 9.30 uur 17,30 uur VAKBEURS VOOR MACHINES APPARATEN INSTALLATIES VOOR DE PROCESINDUSTRIE chemische petrochemische farmaceutische industrie» voeding»-en genotmiddelenindustrie zuivelindustrie Installaties en apparaten voor: .afval- watftrzuivering» proces- en drinkwster- wianlitg-luchtzuivering* vuilverwerking engineering«omwerpen en constructie van fabrieken en complete installatie» voor genoemde industrieën *24.000 m* netto etandoppervlakte ISQ0 inzendingen uit alle Europese Industrie landen» landenlnzsndiagen van Kngeland, Italië en de Verenigde Staten Voordelig* relsbHJ.op 150 N.S.-aUtlon* INLICHTINGEN: Koninklijke Nederlandss Jaarbeurs - Utrecht Tel. (030) 1 84 21 Zo verschenen de astronauten in de Apollo-7 gisteren op de beeldbuizen. Links Donn Elscle, rechts Watter Schirra. Cunningham is buiten het beeld. Schirra houdt een kaart op met de tekst: „Mensen, zorg dat de stroom kaarten en brieven aanhoudt". KAAP KENNEDY, dinsdag (Reuter). Tijdens de 48ste om loop om de aarde is de Apollo-7 cabine gisteren in een lager gele gen baan gebracht, van waaruit direct naar de aarde kan worden teruggekeerd. Volgens de NASA, het Amerikaanse bureau voor lucht- cn ruimtevaart, betekent dit niet dat het de bedoeling is de Apollo voortijdig te Jaton landen, maar is hot een veiligheids maatregel voor het geval zich weer storingen in het elektrische systeem mochten voordoen. Gisterochtend out,stond even pa niek aan buord van dc Apollo toen het elektrische systeem overbelast raakte. De storing werd direct ver holpen, maar de NASA wil geen enkel risico neme». Vanuit <lc nu ffckoacti Ingcrc baan kan zonder veel brandstof tc gebruiken dc lan- dingsmanoenvre worden Ingezet, indien dit nodig zou zR». Vorder Is alles aan boord van cto Apollo-7 in orde. De proefnemin gen en experimenten worden ge heel volgens plan afgewerkt. De gezagvoerder Walter Sehlrra heeft meer last van zijn verkoudheid en ook Donn Eiscle Is nu „echt" ver kouden. Cunningham heeft nog steeds last van zijn neus. die geïr riteerd is door hel inademen van dc zuivere /uurpiot tn de cabine. Millocnen televisiekijkers heb ben gisteren rechtstreekse beelden vanuit dc Apollo kunnen zien. Zij zagen hoe dc astronauten, die en kele (trapjes mankten, in de cabine zitten en zij konden uit het raam. van dc A polio k liken, die zich juist boven de Amerikaanse zuidoost kust bevond. VandHöR,zou er weer een tv-uitzending komen. Dr. Leonid Scdow. hoofd ven de Russische delegatie op hot 19de concres var. do Internationale Fe deratie van Ruimtevaart te New York heeft gezegd dat zijn land geen plannen zou hobben om in de nabije toekomst een bemande vlucht naar de inunn te maken. DEN HAAG, maandag (ANP). Sinds dc Inval van dc Warschaupact- troepeu in Tsjech eslo wak ijc hebbe» 22 academici uit dal lant! in Nederland een passende werkkring gevonden. ZU bel»oren lot fle academici die zich op het tUdstip van de bezetting als toe rist, of congresganger In het buiten land bevonden cn die althans voor lopig ntet naar TsjechostowakUc willen, of kunnen terugkeren. Van deze groep meldden zich 46 aan bh hel eind augustus opgerichte In- ter-unlvcrsitalr comité voor In Neder land gestrande Tsjccboslowaaksc ncit dcmici. Acht hunner «Un Inmiddels naar hun land teruggegaan, twee ver- irokkeu naar West-Duitsland. De bemiddeling vraagt, aldus heeft dc secretaris-penningmeester van het inter-universitair comité, mr. J, Th. Vondracek uit Den Haag meegedeeld, in het algemeen veel tijd. De me «sen die zich hebben aangemeld hebben vaak niet ullc vereiste papieren bij zich cn ook is de academische oplei ding die zij in hun land gevolgd heb ben. moeilijk te vergelijken mei die in Nederland. Een van clo instellingen die bij de bemiddeling een rol spelen Is het Cen traal punt voor de bemiddeling var» academici en hoger leidinggevend per soneel, gevestigd bii de GAB In Den Haag. Volgens mr. dr, H. A. G. J. 1', de Jonge van dit bureau is de bemid deling het moeilijkst voor de Tsjc- choslowaakse juristen en economen. Voor de medici bestaat vrij veel be langstelling. VENLO, dinsdag (ANP). De Haagse politie heeft de Ui-jarige VA S. uit Öreitscheid (Duitsland aangehou den. Hy zul morgen naar Roermond worden overgebracht en voor de offi cier van justitie worden geleld. De Duitser wordt ervan verdacht samen met. andere jongens autodiefstallen te hebben gepleegd in Venlo, Horst» Venray cn Berlïcum. Ook zoti ïte aon- gehoudenc op enkele plaatsen sigaret- tendie(stallen hebben gepleegd. De andere verdachten zijn nog voort vluchtig. HOUSTON, diuRdag (AP). Louis J. l-Terro, ccn 54-Jarbrc rna» die in Houston n|s vierde een ander hart heeft gekregen, is vandaag overleden. Vermoedelijk heeft zijn lichaam het hart afgestoten. De hartoverpianting bij Fierro werd op 21 mei uitgevoerd. Hij werd vorige 'week weer in hot ziekenhuis opgeno men mot symptomen, die op een af stoting wezen lage bloeddruk en een snelle pols. Met soortgelijke symptomen ligt in hot St. Luk as-ziekenhuis de eerste man. die in Houston een ander hart hoeft gekregen, dc 47 jaar oude Eve rett C. Thomas uit Phoenix in Arizo na, Dc behandelende geneesheren ma ken zich zorgen over zijn toestand. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, -r Dc politie in Amsterdam heeft gisteren de 27-ja- rige classificeerder E. R, H. een Belg. zonder vasle woon- of verblijf plaats aangehouden, die cr van wordt verdacht 1» het afgelopen weekeinde ingebroken tc hebben In de woning van de 42-jarige portier H. I. R, in Schiedam en daarbij een filmca mera wt fototoestel buit heeft ge maakt. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. - De v(|ftigjarige mevrouw M. Nelcn- Kocndcr» Is gisteravond ln het \VU- hclmlnagaslhuls overleden, enkele uren nadat «y op het Raampleln door dc auto van haar echtgenoot tegen Oen andere auto was gedrukt. De 54-jarlgo heer Nclen wilde zijn auto achteruit, parkeren en kreeg hierbij aanwijzingen van zijn achter dc auto staande echtgenote. Toen deze een slopteken gaf, schoot de voet van linnr man van het rempedaal op het gaspedaal, met het gevolg, dat de auto achteruit tegen een daar geparkeerde wagen schoot. Mevrouw Kelen werd omstik gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed. RIDDERKERK. Dc 31 -Jarigc ver- Ugonwoerdiger A. vön der Beek uit Nieuw Lckkorland Ls gisteren in een ziekenhuis overleden aan de gevol gen van ven verkeersongeval. Hij raakte eind augustus zwaar gewond »a een slippartij op rijksweg 15 on der Ridderkerk. (ADV&KTENTIEI (re/scluur 2J dagen) PP- Loftloidir organiseert een begeleide Kerstreis van Luxemburg naar Now York voor alle Nederlandse echtparen. Ook indivjduele reizigers zijn welkom. Retour v.a. f 1.045,- p.p. (Reisduur 21 dagen). Vertrek 18 december 1968. opsturen naa voorrmeereflogtvons.lnopenen- lveluppofwenrcp 12 et» posUegel) I op«ufei<n»8f Aerouens nv.,Am»l«tdom,A'.r I H Centre. S ogel 640. tolafoon 226317 I Naam: B Arirns:. Woonplaats:. I 'ft ft I Telefoon:. laiAheicAiHUMi Didas herkent u aan de poes. KwolïJeitsSymbool voor dckenSi gordijnen en japonst'oJlori,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1