ü- Zware eis tegen man die agent ontvoerde N. G. Veger: en lichaam staan dicht hij elkaar Rotterdam strijdt voor behoud kerkorgel St Joris won het nederlaag- toernooi THERAPIE VAN 'TOVERKAPPER': ROTTERDAM RIJNMON ARRESTATIE 'NA WILDE RIT DOOR ZUID-HOLLAND «^'p^kundige r;?„* Biljarten bij „De Pijp" M. Vis onderscheiden Verkoop in november Bert van Polen Nood Tussenpersoon Mr. clr. Witteman uit commissie orkesten Delgado traint bij Sparta pag. 4- woensdag 16 oktober 1868 (Van een onzer verslaggevers) daar de rijksweg 13 versperd. K. liet zich toen gewillig arresteren- ,Jk vind dat u zich als een beest hebt gedragen. Een tijger had het niet erger kunnen doen", zei da president van de rechtbank mr. A, R. Jolles. Gevaarlijk In ïUn requisitoir ze! de officier dat hU nooit een (voorwaardelijke) ter ROTTERDAM, woensdag. Tegen de 24-jarige lithograaf Ru- dolf Th. K. uit Rotterdam die on 1 juni in zijn woonplaats na een i t n "V Mw»» cv;a ivovrwMrucmsc inbraak een hoofdagent van politie m diens patrouillewagen ont- beschikkingstelling vraagt als een voerde en pas na een wilde achtervolging door Zuid-Holland kon verdachte tevoren niet tn een psychta- worden gearresteerd, heeft de officier van justitie hij de Rotter- tft'achef„k',!jllek i^ geobserveerd. HU damue rechthank mr. J. D. de Jong gistermiddag ccn gevangenis- straf van drieëneenhalf jaar met aftrek geëist Do rechtbank besteedde niet veel aandacht aan de feiten K. stond terecht v.^gens bedreiging: mot doodsleg van de hoofdagent W. II. Hoogeveen en wegens vfjf inbraken maar hield zich vooral be zig met de vraag wat or met verdachte moet gebeuren. De Arnhemse zenuwarts dr. W, Liglvoet die Joirt zUn anto waste. k. werd gehoord, adviseerde opna- Ifoogevern met het eetiolca pistool, me in een kliniek. Volgens hem nam hem xlln dienstpiMool af, ver- b K. zeor intelligent m^r enigs- r" zins verminderd toerekenbaar. Do vraag of verdachte als hij weer vrij is een gevaar is voor de maatschappij, liet de arts on beantwoord. Pc raadsman van verdachte mr. 6. Ivcna sloot alch hierbij aan en vroow om een kortere vrtfhcidsstrar gevolgd door een voorwaardelijke ter beschik kingstelling van de redering. Volgen* de raadsman heeft hot mis lukte huwelijk van K. een rol ge speeld bij dletvfl misdrijven. Hij ver keerde dcctlfds (n {inancJÜJc moeilijk heden doordot het grooteto deel van ziln salaris naar zijn vroegere vrouw giag. Hij begon te drinken cn ver zuimde- veel op z(Jn werk. In do periode van oktober 'fl? tot juni '68 pleegde K. Uen inbraken, voornamelijk Jn de „duurdere" vdjkcn van Rotterdam, Krallngen en HHIc- gerrt>crg. De gouden sieraden en hor loge# on hol geld dal hij «tal, hadden een waarde van vcerticndulzcnri gul den. Eind mei ontmoette hU de 25-jorlge carosstrlcbouwcr Ana tol y B. uit Rot terdam dlo hij vier Jaar tevoren in do gevangen!* had leren kennen. Deze was depressief doordat zfjn verloving wa* uitgeraakt, 2c besloten een nuto weg te nemen en near Zandvoord tc rijden. Htm keus viel op ccn hui* aan de Wilgenlcl in Scbicbroek waarvan ze wisten dat Ho bewoner niet thuis tva*. B, klom door een raam naar binnen cn opende de garagedeur. In het hul# z&g K- een pistool. Toert ze vorder zochten vonden ze ook nog sieraden én geld. Ze worden ovenwei gestoord door een vriendin van de bewoner, de heer H, von Leeuwen, die thuis kwam. Het werd con wilde rit die leidde via Capolle aan den Lïssel, Gouda, Zoctermccr, Lcidschcmdnm naar Delft. Tientallen agenten nnmen aan de ach tervolging deel. Tijdens de rit gedroeg hy zich agressief mnar ook kinder lijk. Zo maakte hij volgons dc hoofd agent dc opmerking; „Ik mag je wel want je rijdt wel goed." Ook zei hij: „Ik heb hier veertien pistolen en ik kan hiermee heel wat agenten neer knallen." De rit eindigde waar hij begonnen was: In Schlebroek. De politie bad verzocht de rechtbank de raak terne te verwfjzen naar de rechter-commfa- sari* ah zU bU k"1" oordeel tot een tbr komt. De officier noemde de misdrijven van verdachte „ernstige vormen van criminaliteit". Volgens hem te K. erg gevaarlijk geweest. De officier wilde de andere verdachte een straf van twintig maanden mot aftrek opgelegd zien. De raadsman van K., mr. Iven* noemde de om voering von de agent „puberachtig". Volgens hem is K. nog een kind dat opvoeding nodig heeft. Hij zei verder niet te geloven dat K. het op het leven van de agent had ge munt „ondors hod hij hem aan het be gin al bedreigd." Mr. Jf. J. Dacms, raadsman van 0. wees er nog op dat zijn clldnt, die van Russische afkomst Is ftr? sinds 1956 tn Nederland te, geen vestigingsvergun ning krijgt en waarschijnlijk zal wor den uitgewezen. HU verzocht de rechtbank hiermee rekening te hou den. De rechtbank 'opanlde de uitspraak op 2ö oktober. Bedreiging B. werd enkele straten vérder go- grepen door poli (iecommi saari* I'. K., na zijn arrestatie op Rijksweg 13 bij Zefitienhoven. (Van een onzer verslaggever») BOTTERDAM, woensdag. Het *al voor de jonge biljartelab KOT uit Slikkerveer wel een teleurstelling rijn, dat de ploeg, die zolang dol ei ding had in het nedexlaagtoerpooi van De Pijp vlak voor het einde van de wedstrijd werd verdrongen door St, Jforta uit Ridderkerk. Tegen dit team moesten de gasthe ren bet onderspit delven met een ver schil van 2135 procent, want Si. Joris 'maakte 585 caramboles van de 603, die gescoord konden worden 87-01 procent, tcrwyi De Pfjp met <54 van dc 604 te scoren caramboles of 75,|3 procent. In de laatste ontmoetingen was De PUP minder fortuinlijk dan in de we ken, die voorafgingen. Dit negentiende Jaar, dat de waardevolle wteselprljs word verspeeld, bracht een winnaar, dié nog nimmer eerste werd en wan neer volgend jaar voor het laatst dit toernooi plaste vondt, dan zal de spanning zeer groot zijn, want het is dan dc vraag of er een ploeg wint. die al eerder de naam gegraveerd kreeg op het mooie schild. Het Noorden uit Dolfi heeft de beste papleren, want het Is dc enige, die al tweemaal zege vierde. Zou een van do zeventien win naars er in slagen om ook een tweede keer te zegevieren, dan zal uitgemaakt moeien worden wie van de twee defi nitief eigenaar word tvan het Oranje- boomschilci. Hieronder volgt de rangorde van dc negen clubs, die het tot winst braeh-' ten: 1. St. Joris, Rldderke/k, 21.85 procent, 2. Schjebrdek, Rotterdam, 8.fi8 pet, 3. KOT, Slikkerveer, 0.OB pet, 4- Vredonoord, 7.67 pet, 5. Dc Poédel. Delft, 6.Ü7 pet, 0. He tOostcn, Vlaar- dlngen, 4.(iö pet, 7. Twaalf Provtnctön, Rotterdam, 1.09 pet, 8. Tonegido, Vlnordingcn. 0.66 pet. fl. Het Groene Laken, Rotterdam 0.42 pet (Van ecu onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Aan ito beer M. Vis, die vandaag itjn vcer- lig-Jarig jubileum bU dc N.V. Werf Gu*;o te Schiedam viert, te wegens langdurige trouwe dienst do Erc-sne- daUlc In zilver, verhonden aan de Orde van Oranje Nassau, toegekend. Tijdens een bijeenkomst op de werf heeft vanmiddag burgemeester H. Roel f,ie ma de jubilaris met een. waar- tieren do toespraak het ere-metaal op gespeld. De heer Vis werd op 20 augustus 1014 tc Schiedam geboren en woont aan de Vlnardingemfjk 444. DIT is het vermaarde Walcker- orgo! van <Je Nieuwe Zuiderkerk d3t op 20 november bij openbare Inschrijving zal worden verkocht. De stad Stuttgart heeft belang stelling voor het instrument, dat in 1915 door E. F. Walckör en Co. te ludwlgsburg werd gebouwd en doorgaat voor een van do mooiste barokorgels van ons land. Twoe jaar geledon werd hef Instalment geheel gerestaureerd. y ROTTERDAM staat op hot punt een van zijn mooiste orgels kwijt te roken: het vermaarde Walckor-orgel van dc Nieuwe Zuiderkerk aan de West- zeedijk, „Verkoop bij openbare inschrijving", is reeds geadver teerd. De tekst heeft vele Rotter damse orgelliefhebbers de schrik om liet hart doen slaan. HU luidt: Noteri# P. O. Hoek fc Rotterdam. Afrtrh<mc#*rrJn<m 173 te uoorncmciu op U'0ï?udnp 20 november J!)i58 (U't u.m. }(i uur In «ten der bljlakalcn van dc percf.kcrk, dc Nteutre Zuidcrfcark, WeiterrdyJt 43 te /folterdan», in pen Htlinp bU openbare irwchrljmnp tc Vérkopen met bekende tVolcéer-prpel pan dc Nieuwe Zuiderkerk te Rotter dam, Dc nieuwe Zuiderkerk moet ver dwijnen in verband met de verhoging van de Wetvteedljk tot delta- hoogte. Hel eer He j con deze kerk te «1 erg ge noeg, moet nu ook dit prachtige orgel verloren paan, zepoen rfc Rotterdamse orpelvrienden, En d<« ?yn er heel unit, m bjyfcl. Vrijdag Jf, ktrrtm het comité tol be houd pan hel Zvldcrkcrkorgcl reed* lot doden. Een rondiehry&en ging uil. Het retulioAi te eerbU*terend. A. J. Lu Btilttahar (een volt de co- nilUsIrtlen): „Zulrrdar hrb tk van half zei lol half twaalf aan t!e, telefoon *r- aeten. Het btOkt, dal duizenden meu ken achter on» nlaan. Al» we de kerk nlrt kunnen behouden, dan tenminste no* hei orieb Botterdam heeft weinli «oede oritel* meer. Veryeiyk Botter dam een» met «leden al* Amsterdam. Gouda, Zwolle. L het nodig dat er *o a-cult a reel wordt gehandeld. Wordt er dan in Rotterdam alleen maar aan de bualnr» gedacht. Hebben we dan niet» over voor het behoud van onze pu It uur-monumenten. n> «lopen maar". Dé gereformeerd* kerk verkocht de Nieuwe Zuiderkerk voo» zavcn ton *»n dc gvrneonte Botterdam, Feike A*ma gaf eert afxchelduconturt op het orgel. Do kerk wm «fge»tampt. Wof kon h«f cotrdld doen? Dc heer Bötticher: „Eerst kijken ot er in Botterdam voldoende bulangatel- llng ia voor behoud v*n het orgel, We kunnen nu wel hard lopen voor FeUenoord - of voor Sparta. - maar De heer A. J. L, Böttichert „Het zou wel irt-triest zijn als dit or- gef naar het buitenland gaat." het gnnt nu om een cultuurmonument, dat voor Rotterdam behouden moet blijven, Ali' «r een wil Is, is er zeker ook een weg. De commissie v»n beheer van dc gereformeerde kerk Rotterdam cen trum geeft er de voorkeur aan het or gel tc varkopon. Er Is geen plaats voor luidt hot argument. De heer Bötticher ziet hierin het zoveelste bewijs van t*n ccn anti-cut lurele houding der gereformeerden. Er zijn plannen. Het comité kan cr nog niet alle# over zeggen, maar gespeeld wordt met dc gedachte bet orgel te kopen om het op die manier voor Rot terdam te behouden. Maar hoe komt dit geld bU elkaar? Het is kort dag. Op 20 november zal over het lot von hot orgel worden be- #Jist, tenzij er een wonder gebeurt. Inmiddels hl "ïn de odlwde-beiui- ging«n bil h< eomttd blnneitetromcn. De heer Böttichor: „Een brie/kaartjo van twee rebels I* voldoende". (Het adrt-s Honingerdijk 13, tel, 13.12.85) Nlcoiaas Godefriedué Vegen „Vrad4' lichaam staan heel dicht bij elkaar. De verzorging van het uiterlijk... ik hoop dat het als therapeutisch middel wordt aangewend Foto; Kees Weeda Psychiaters kennen Nicolaas Godefriedus Veger (50) als een kapper die patiënten er toe kan aanzetten me dewerking aan hun proe ven te verlenen. Zijzelf praten maanden lang voor niks maar als Vegers to- verhanden het haar en het gezicht van zo'n patiënte beroeren, is het ineens an ders. Een voorbeeld. Veger vertelt het zelf. „Dan zegt de psychiater: Ik zit zo 'V-rdomd moeilijk. Ik zit al vilf maanden met een vrouw en die geeft zich manr niet bloot. En ik moet weten war er met haar aan de hand is. „Dart zen ik: geef mü die vtouw miar. t Was een dame utt de society. Die hebben we opge maakt al*of ze een avondje uit ging. -Ze zag er prachtig uit. Nou, die avond wilde ze wel met de psychiater praten. Proe ven doen." Én nog een voorbeeld. „DY was een vcrsehrikkeiyk ver krampte vrouw. Die vond zich zelf het aanzien niet waard. Ze was verbeten, kwaad. Op zich zelf en ,op de hele wereld. Ztf had ook huwelijksmoeilijkhe den. .Tenslotte vroeg re of Ik: veranderingen aan wilde bren- cep. 'En daarna ging het veel bet«"'. We zijn aangeland by Vegers kernthema: samenhang tussen het gedrag en de verzorging van het uiterlijk. Psycbblogen zijn bet daarover niet eont maar Veger meent dat er een duidelijke correlatieve relatie bestaat, vooral bij vrouwen. HU zegt: „Vrouw en lichaam staan heel dicht bij elkaar. De verzorging van het uiterlijkik hoop dat het als therapeutisch middel wordt aangewend". Zijn thoorieén worden al toege past in de psychiatrische in richting Koudewater bij Den Bosch. PsychJaers cn psycho logen zijn er zeer tevreden over» zegt Veger. Er Is meer. Vier cursisten van Vegers Rotterdamse Kappers- Gccndemfc gaan straks naar Koudewater m Wolfheze om in deze inrichtingen praktijk op te doen; een sociologisch student schrijft ccn scriptie voor zijn doctoraal en het sociologisch Instituut va» de rijksuniversi teit in Groningen heeft veel be langstelling. Hoe komteen supetkapper als Veger nou aan zijn belangstel ling voor psychologie en psy chiatric? Hi) zegt: „Vrouwen zyn openhartig in dc kupstoel- Wij staan dicht bU de mensen. Wie staat u toe aan uw lichaam te komen? Een vrouw geeft zich heel gemakkelijk aan onze handen over. Dé geest volgt dan heel gemakkelijk. „Je word steeds weer met een grote nood geconfronteerd. Want er is verschrikkelijk veel nood, De mensen zfjn zo ver schrikkelijk met zichzelf bezig. „Vrouwen dia bij me komen om dat ze niet knap zijn. Dan zeg gen ze: en al ben ik dai\ niet mooi. ik ben toch ook een vrouw. Als ik ze nou kan in prenten dat ze charme heeft, gaat ze weer aan zichzelf gelo ven. Ze zal merken dat het niet alleen aan haar man ligt dat hü geen aandacht meer voor haar heeft maar aan haarzelf. „Wat belangrijk ls: ze moet zich zelf goed verzorgen. Haar ge zicht moet er mooi uitzien. Je moet niet proberen er een mas ker op tc drukken. Dat is ge vaarlijk, Dan je ver keerde resultaten. Dat zie je met Bonnie en Clyde. Met voet ballers, Mensen die geen per soonlijkheid hebben, probéren Iemand anders te Imiteren. Niet alleen qua ui ter Hik maar ook innerlijk. Dat zie je in de da mesblaadjes. Daarin worden vragen gesteld over bekende personen. Wat voor belangstel ling dia en die heeft, hoe die cn die leeft. „Wanneer ik begin te werken, wil ik niet alleen dat zo'n vrouw er mooi uit komt te zien. nee. ik wil er ook iets mee bereiken. Ik ga werken aan het appèl. Een goed gezicht |s geen ding. het appèllcert, het roept iets op, in hel extreme sympathie en anti pathie. „Neem vrouwen'Van vijftig jaar. Dan gebeurt er heel veel met ze. Met mannen trouwens ook. Kaal worden. Dc poten'ie neemt af. H\j ls dan nlei meer de jager, de charmeur, de rid der. Er wordt niet meer naar hem gekeken. En hy zou nog zo graag een vrouw kussen. En nog veel meer. Maar er wordt niet meer naar hem gekeken. „Wat gebeurt er dan? Hij gaat z'n uiterlijk minder verzorgen. Het gevolg Is dat ze zichzelf niet meer normaal gedragen. Heel vee] mensen doen dal heel veel. Daar heb jc geen idee van. Als je dat in dc geest kunt recht trekken, Is er niets aan de hnnd. „N'tl wordGn dit soort zaken bij de bulsart* uitgesproken. Maar die kan er niets aan doen. Vaak zijn zij niet van dien aard dat ze er voor naar de psychiater hoeven. Maar voor een huisarts zijn ze te groot. „Maar het individu blijft ziek. Het zijn ongelukkige mensen en daar is niemand mee bezig. Iedereen trekt er zijn handen van af. Maar de vrouw verwij dert zich steeds meer van de anderen. Tenslotte is het zo erg dat ze wel naar een psychiater moet om opgepept te worden. „Er zou een tussenpersoon moc- ten komen. Dat hoeft geen al- gestudeerde psychiater of psy choloog te zün. Hij moet de mensen wel die steun geven dat ze weer aan zichzelf gaan. geloven en zichzelf niet meer in de weg staan. „Het is geen taak voor de kapper. Néé, dat niet. Of ik toch een dergelijk instituut zou willen oprichten? Tja, ja. Want er is zo verschrikkelijk veel nood. „Er zijn al zo veel instellingen met sociale werksters van alle gezindten. Maar wat gebeurt er? Niet veel. De nood blijft. „En kyk eens in de ziekenhuizen. Zo'n vrouw ligt daar maar. Welk respons verwacht je dan van het zieltje? De artsen vin den het heel gewoon dat zo'n vrouw zes maanden met dezelf de kop in bed blijft liggen. „Er wordt niet aan gedacht. Eet gaat hun om darmen en gebro ken poten maar dc mens daar staat de arts veel te wei nig bfj stil. „Ik heb het wel eens geprobeerd bij ziekenhuizen. Zo'n genees heer-directeur heeft weinig tijd, dat begrijp ik best. Hij denkt natuurlijk: daar heb jc weer zo'n vent met z'n gemeier. Nou. in het Havenziekenhuis ls het toch gelukt. Daar mag ik een leerling In de kapsalon plaatsen. „Ik zeg tegen mijn leerlingen: je bent bezig met de mens. Je bouwt geen muurtje, je legt geen tegeltje, nee» je bent bezig met de mens. Dat dwingt ze tbt meer respect. Dat is nodig. Want je verandert niet alteen het uiterlijk., je beroert ook het innerlijk. „Mijn theorie kan ook heel goed voor de ontwikkelingshulp worden gebruikt. Wat gebeurt er nu? Vanuit Amerika sturen ze graan naar India. Heel goed. Maar je bereikt er niet veel mee. „Aan de mens moet aandacht worden besteed. Eerst: de hy giene, de verzorging van het uiterlijk. Als je dat hebt be reikt gnat zo'n man zich al an ders gedragen. Dan denkt hij: nu k«n ik ook een krantje aan de deur verkopen, nu kan ik m'n gezicht laten zien, nu hoor ik er bij." V»n e«n onier vemhtetever») ROTTERDAM, woensdag-. De eom- mteaie die aan mlnUler mej. dr. Klompé advies moet uitbrengen over 0.», de positie van het Rotterdams ï*hllharmonisch orkest «al onder voor- littersciup staan van de oud-staatsse cretaris van O.K. en \V„ mr. y. Schol- ten. Mr. dr. P, J. Witteman, die tot dus ver voorzitter was van do commissie voor de orkesten, heeft om persoonlij ke redenen bedankt. De commissie werd gewoonlijk naar hem dc „com missie Witteman" genoemd.- Zij bracht in de afgelopen jaren eert aanlaj rap porten uit, waarmee het Rotterdamse orkest weinig gelukkig was. De commissie is rut ook uitgebreid met de heren L. Hanekroot en J. van Vlijmen. De leden die zijn gebleven zijn dc heren F. van A ms tel voort, dr. J. Daniskas, dr. J. HuUkcr. dr. L. van Lier. J. Mul, W. Paap, Tb. .van dei Pas, 0. Wagemans, dr. C. L. Woliher Boer. Secretaris 1* de heer A, Scrlle. De vergaderingen worden bijgewoond door de heren mr. B. S. Frenkel en H. C. de Loos. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De 22-jarige Spanjaard Julio Delgado, die in december voor Sparta gaat «pelen, ts In het begin van deze week aange komen, Hij heeft gisteren voor het eerst deelgenomen aan de training van Sparta. De vroegere «pcler vin Atletico Madrid logeert bij d« heer Schut in Maassluis, die enkele jaren geiederj ook de Spanjaarden Marqui- io« en Beke van Excelsior huisvesting he«ft verschaft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1