Groot winkelcentrum Zuidplein over 30 naanden afgebouwd ROTTERB AMS-: DAGBOEK Neo-romantiek in Ridderkerk Dick van Rii maakte het weer bont wmsmm IJVie is beste voetballer? Cleuskens was het sterkst in kadertoernooi Ongerief in Tunnel STIK nam toch weer de kop ROTTERDAM RIJNMOND w Gigantisch plan ter waarde pan vijftig miljoen is klaar Schuilkelders in oost-wesl-mctro als Rijk betaalt SAMARDZIC EN IIAAK NIET TEGEN SPARTA Aan Argentinië verkochte Karei Doorman verliet Den Helder POSITIE VAN DYNAMO NIET IN GEVAAR 'VRIENDEN VAN BLIJDORF: GEEN COMMENTAAR UITBREIDING BIJ RDM GESTART JOOP VERSCHOOF STAL DE SHOW IN ODEON Jon Biuming op de vuist na kampioenschap karate in ödeon RZ naar Amsterdam Rondgang RKB R'damse brand- weervrijwilligers dreigen met ontslag jp>%,A. zaterdag 19 oktober 1068 .j» Pt% ifrMiXFJr. r(,Vun een onzer verslnKRCvor») .0 ROTTERDAM, zaterdag. De plannen voor het winkelcentrum ^p^het Zuidplein zijn klaar. Eind -19691 zal met dit ongeveer 50 miljoen kooiende project worden begonnen. De bouw zal 2 lé J«ur duren. Dit is gistermiddag be kend gemaakt door wethouder lb C, CJ, L. Polak (stad so ut wikke ling) een perAeoniercntle. ■T Daarop werden door de Stichting .^jnk^jXcerttrum Zuidplein bijzonder- rhedeo meegedeeld over het plan Ge sproken werd vim een «totwdeclcen- .trunv waarmee wordt bedoeld een Winkelcentrum dat de lacune luimen wükwinkök'cntrum cn city-centrum moet opvullen. Hot assortiment zal duldoiijfc worden afgestemd op de ge ringer* grootte van het ver?orging»ge bied. Het la nlel do bedoeling, rlnt er zovfabl- keu ?o «mogelijkheden komen alH lh de binnenstad. Concurrentie tuaaen wlnkleeiitra mooi worden voorkomen, /o luidt de filosofie. Dam- ont«B.'ö zlrt #enoenufe stichting wel bclï In concurrentie binnen het win kelcentrum. Gestreefd wordt n&nr oen i q gta>pt mogelijke vcincheldenheid vah" W&rikeis. Vrijwel alle voorname zaken in do binnenstad rijn voorne men* op het ZuldpJeiti eon fill.-uil te y^lgen. ■AnooU rocn weet komt het winkel centrum op ongeveer ze* meter boven het straatniveau. Op do «trant cn er onder (Itt ifnr&gttc) ral voldoende par keergelegenheid zijn Do «lichting winkelcentrum Zuldplcln (faal dc gn- ragw exploiteren. Vnn tic ongeveer 3P.OOÖ vlerkanta mrter bcmhlkbnre rujmto gaan C ii AV ie I) en do Hem» er ca CHOO fn beslas nomen. Dr reet wordt verdeeld owt 200 tol 23 middenstanders, Én er /uilen, nl* er ftnlmo voor Is, zeer kfdno winkeltjes bij zijn. Dit Ier verhoging van de ge- gclfifihctd van het centrum Dlè gezelligheid tol er overigen1 toch wel komen» wniiS het centrum zal Ondanks rij" moderne strakheid een „doolhof worden vnn «truien en glclitljcs, waarvan een doel overdekt, cvwrrnding cn expeditie moeten ge- «chK-dcn door middel vim li firn, dl«* Vanaf stront niveau kunnen woelen gebruikt Uiteraard zullen In dit ver- lioö^tlc winkelcentrum geen auto's cn andere voertuigen worden toegelaten. Vlet wordt een voetgangers-paradijs. Hel centrum zal via diverse wegen bereikbaar rijn' met roltrappen vanuit de parkeergarage* (capaciteit 1500) vanaf het metrostation en ook vanaf het toekomstige sportcentrum. Dit nieuwe Zuidplein gaat deel uit maken van oen groter geheel, want nan de rand ervan komen nog drie hoge woontorens, een motel, <en hotel, een kantoorgebouw cr» een bioscoop, maar dat zijn plannen voor een verdo lt' toekomst. (Vim een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag. Hei ge- mern'cbrBtuur onderzoekt dc moge lijkheden om In de oo«lwest-verbin ding van de metro In sommige sta tion* schuil gelegenheden te maken, die dienst kunnen doen in oorlogstijd. Voorwaarde Is dat het rijk de kosten vergoedt. Dlt 1« een van do dingen die t lezen zijn in de beleidsnota vnn fle burgemeester inzake Algemeen lte- hoer, waaronder ook de Bcxchcrmlng Bevolking valt. Arulcio nieuwtjes; Voor de politic wordt de aanschaf fing van een mobiel (gesloten) tolevl sleurt overwogen Hel aantal geconstateerde overtre dingen van artikel 20 van do Wegen verkeerswet frijden onder invloed var» alcohol) neemt geleidelijk toe. Ét Is firrr» aanleiding de huidige ge- mecntchjko opzet van hu lp verlening bij rampen to wijzigen. 13ij de gebeur- l< nissen In januari JBMt Is gebleken dat de hr«mlweer, dc CJG en GD, de iwlltle cn dc nnderc gemecnlcllike diensten, die hij dc hulpverlening waren Ingeschakeld, opgewassen zijn tegen flltu.illm, dlo dc omvang van ren ramp dreigen sim te nemen Het Open Boek. liet onderdeel van het But etui Voorlichting en RuhlJcltrtt v.»n de ge- mecni Rotterdam dat In het Bouw centrum ann het Kruisplein la onder* gebracht, zit te krap in zijn ruimu ten under onderdak zou wenselijk zijn Kr wordt naar gezocht - lu ninu V. J»n van Oever*» AAN (ie top 1'öri arts voel* bnllerr.klaiscinvnt heeft Sparta~dtwlman Jan van Bevaren xtrh namIltnu.t Israel van Fcljenoorif gt'm'Mcld f)e tiofc intërnafiotiflfjï voelen dc ranglijst «au pipf een pemtddd- de van precies ieve«en/ialj, Wou van Hancgcm heeft wat Icruun moeten prljspreven; Elkelcn- boom, de doelman van Fortum, cn de spil ran Hermes DVS, Jan Rijke, die ider utekvn buitenspel heft gestaan, cyn nu dc naaste bctagern. Voorts werd tvinst peborkf door Eicelstor-middenvoor Thy* .KtoflJffccmaaf. Door zfyn nepen, het Iway&lc e\jfcr dof «/ijcto. pen weekeinde werd toegekend, ploafste Inj zich naast Hans L\iken- brock van Eparfa op de vy/fiende plaat? Het klassement ïtcf cr nu ols rolgl «ir 1/2, Van Bevaren (Spana) en Jsrad (Fetjcnoord) 7fio (CO uit 8); 3/i,^BiUelenboom (Fortuna) cn Rijke {Hrrmes DVS) 7J5 (resp BS vit 8 cn 29 uit 4); 5, Van tfonugem Frtjciword) 7,13 (57 uff 8); 6/10. Van Bcveren, Koudijzer (betden SVV) en ffordfyfc (fVrfujia) 7r>(56 uit vd. Meer (SVV) 7.. (42 u\t en Pijl Fortune) 7 (i9 uit 7); 11114. Veldhoen (fV|jem>urd). G. den Buffer en Klein geld (beiden Éareclsior) en Sunvcuhcrg (llcrmes DVS) 6,88 (55 uit 8); 15/36. Etikenbroek (Sparfa) cn Kumkkernaaf (Excelsior) d.Sti (48 uif 7); 17/25, Platers Graafland en Easerotus FeijcnoordPljs en Ter Horst (beiden Sparta), vd. Roer (SVV^, CJeiltnan, Kort, Llbregts en v, d. Heijden (alien Excelsior) 6,75 (5*1 uit 6J. Rechts op deze maquette-foto van het winkelcentrum Zuidplein het metrostation, dat via het busperron aansluiting zal ge ven op de winketstraten en straatjes (breedte 14 en 7 meter). Achteraan drie hoge woontorens en eon kantoorgebouw. Links het hotel. (Van ouzo sportmlacfic) ROTTERDAM, xnterdft». Guua Hank cn Paja Samardzio rullen mor gen in do derby* tegen Sparta nog nlei hun rcntréc mogen maken In het ocr- «le elftal van FcUenoord. FflJcnoord1! kcuzohcrcn hebben be sloten om hetzelfde elftal In hel veld tv brengen als veertien dagen geleden tegen Go Ahead Dat wil zeggen, Ple- tor** Graafland; Romeljn, Israël, Lase roma, Veldhoen, Boskamp, Jansen; Wcry, Klndvnll. Vnn Hanegem en Mouüjn. Het elftal van Sputta 1b nog niet be kend Het is zeker dut Hans Vonneker cn Ben Bosma van de partij zijn, maar of Jan Klljnjan en Hans Bcnl- zon tijdig vnn nun blessures zullen zijn geno/en ls nog de vmag. De laat ste twee zijn vandaag opnieuw naar Limburg gegaan om zien door mas seur Coumnru te laten behandelen (Van onze correspondent) DEN HELDER, zaterdag. Het voormalige Nederlandse vliegkamp- schip Karei Doorman, nu eigendom van dc Argentijnse marine en omge doopt tot "25 de Mayo" (25ste mei). 1« gistermiddag om vijf minuten over Vijf uit Den Helder vertrokken, Drie sleepboten van Wijsmuller uit Umulden voeren met de voormalige Doorman de haven uit. De binnen lig gende marineschepen lieten de scheepsfluiten loeten, honderden men sen hadden zich op het Wierhoofd aan het eind van de Buitenhaven verza meld om de „uitvaart" gade te slaan. Het vllegkampschSp Is naar Schie dam gesleept wdar het op dc werf van Wilton voor Argentinië wordt gerepa reerd. Kapitein T. Brrzuela die het be vel over bet schip zal gaan voeren en die met dertien andere Argentijnse marinemensen reods aan boord »s, zei cat het schip zich in een voortreffelij ke staat bevindt De nieuwe naam, aldus de heer Bri- zuela. herinnert aan de zeeslag op 25 mei 1830 die do onafhankelijkhc.d van Argentinië mede bewerkstelligde. De 25 de Mayo wordt het vlaggeschip van de Argentijnse marine. ROTTERDAM, zaterdag. Tn de twee ronden van dc wedstrijd om hel distrlctskampiocnsohap derde klas ka der 38-2» die door de biljartvereniging Kunst cn Vermaak In de biljartzaal Imperator wordt georganiseerd *Ün nog maar weinig belangwekkende partijen gespeeld. Van de acht deelne mers zijn er maar twee die geen ont moeting verloren en van hen beeft de L.M.O'cr Cleuskens de leiding geno men met een algemeen gemiddelde van 0.43. Z(Jn naaste concurrent, Gra- vendljk van De Maasstad moest met een moyenne van 8.77 tevreden zijn. In d[t districtstoemöol komen uU R. GravendiJk, A Zwijsen, H Ooms, C. G. Meeuwese, L. Kerkum, B, Bonders, A. Everwijn cn H, Cleuskens, die par tijen van 250 caramboles moeten spe len. De moyennegrenzen lopen van 0 tot 10 als gemiddelde. Van dit achttal kwamen er tot nu toe maar weinig in dc buurt van <lo promotie-grens. Cleus kens kwam één keer tot een moyenne van II 30 terwijl Everwijn met 11.27 eindigde. Ook GravendiJk en Kerkum kwamen een keer tot tien of meer. Hot spannendst was de partij tussen Cleuskens en Everwijn. Nadat laatst genoemde een serie van 83 had ge scoord kreeg hij eer. grote voorsprong (174 tegen 10Ö), doch met beurten van 40 en 43 Uep Cleuskens In en tenslotte werd de stand 244 tegen 247 in het voordeel von Everwyn, Diens tegen stander maakte dc partij uM. doch Everwijn, die de nastoot had zag geen kans om het tot rem' 248 bleef hij steken. te brengen, op 250 165 34 34 83 30 735 4J55 250 2se 26 20 35 24 8 62 7.80 260 249 22 22 49 53 11 30 1127 260 197 23 25 60 00 10 00 7.88 250 147 31 31 47 25 800 4 74 250 230 28 28 50 34 8 92 82] 250 227 20 29 43 51 0 83 783 250 200 23 33 35 10 HO 8 69 (Van onze handbalmedewerker) FFUREWf ROTTERDAM, IjUihl J'Jml" zaterdag. Leden van Dynamo waren het er fijdcDs een enkele maanden geleden gehouden bijeenkomst roerend over eens dat in de toekomst alle aandacht op het zaal handbal gericht zou worden en dat het veldhandbal nog slechts als „tyd- verdrijf" beschouwd zou worden. Dat dat niet betekent dat de Dyna mo's het in de veldeompctilie wel ge loven, bewijst de riante plaats, die de heren in de districts eerste klasse in nemen. Met negen punten uit zes wedstrijden staan ze direct achter lei der Hertnes Er is ook geen reden om aan te nemen dat de positie zondag in gevaar komt. Gastheer DWS behaalde tol dusver uit vijf wedstrijden slechts een punt De dames van Dynamo komen zon dagmorgen (aanvang kwart over elf) op het Schuttersveld in Zuid uit tegen Wilton, dal er heel wat minder gun stig voorstaat. Bij de heren zal het duel MeeuwenQuintus (terrein Ar- gonautenweg; aanvang half twee) on getwijfeld de nodige spanning opleve ren. De Westlanders hebben zieh na een slechte start goed hersteld en"ze zullen Meeuwen de zege bepaald niet cadeau defcn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag, Het be stuur van de vereniging .Vrienden van Blij dorp', dat zich tot nu toe van elk commentaar op de gebeurtenissen Ir» de diergaarde onthouden heeft, zal vooralsnog niet reageren. In een pers bericht meldt het bestuur dat hetpiög niet op de weg ligt een mening te ge ven over de ganj? van zaken, zolang daarover geen duidelijk inzicht Is ver schaft door een rapport van de daar toe door het gemeentebestuur van Rotterdam ingestelde commissie. ROTTERDAM, zoterdas (ANF). Op het terrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij N,V. ia Van morgen <te eerste paai geslagen voor een forse uitbreiding, die een Investe ring zal verben van f 25 miljoen. De RDM bouwt namelijk een nieu we hal mot installaties voor het stt- menlassen en machinaal bewerken vnn uiterst zware drukvaten voor de nucleaire- en de procesindustrie, Zo dra het bouwplan volledig ls gereali seerd (1 januari 1070) zal de totale accommodatie voor apparatenbouw eon vloeroppervlakte beslaan van ruim 15.000 m2. De nieuwe produktiehal wordt 125 meter lang, 35,5 meter breed en 43 meter hoog. Tot de uitrusting van do werkplaats behoren oa. een kraan met een hefvermogen van 750 ton en een reusachtige carrousseibank bere kend op werkstukken tot een gewicht van 400 ton en een diameter van 13 meier. Het bouwplan is ontworpen door het raadgevend ingenieursbureau Derkzcn te Rotterdam dat ook de su pervisie tijdens de bouw zal uitoefe nen. Hoofdaannemer is de N.V. to; aanneming van werken v/h H J, Ne- derhorst te Gouda. De staalconstructie van de hal wordt vervaardigd en ge monteerd door N.V. Kloog te Kinder dijk. ROTTERDAM, zaterdag. De 18- Jarige Rotterdammers Joop Verschoof, een rappe ka ra te ka uit de school van Loek Hollander, heeft gisteravond bij de nationale kyokushinkai-titelstrijd ïn zaal Odeon de show gestolen. Al door erg beweeglijk rond zijn kleine tegenstander Maarten Orle manoeu vrerend, heeft Verschoof vorig jaar bij deze kampioenschappen, ook win naar van de gtyipr^j» in de finale met uiterst geraffineerde trappen ruimschoots die punten verzameld, die nodig waren voor de prolongatie van z(jn llchtgewlchUite!. Zijn optreden was overigens het eruge wedstnjdhoogtc-punt van de avond, die verder rijk was opgevuld met alle mogelijke demonstraties Wat het publiek bijvoorbeeld van de fina les midden- en zwaargewicht bad ver wacht, is niet uitgekomen. Hc; werden weinig boeiende, kwaliteit-arme kara- tepartijen. Zo won zwarte bander Reus in het zwaargewicht zun titel niet omdat zijn klasse ver boven de ander (in casu groen bander Faas) uitstak, maar omdat deze laatste er nog fantasielozer op los hakte. Gok de titelstrijd in het middenge wicht miste een spectaculair karakter. Wel moest de strijd tussen Hi me en Lenders met een minuut worden ver lengd, maar boeiender werd het er met op. Jüs Hinze (Den Haag) werd ten slotte door de jury als winnaar aangewezen. Gul applaus uit de mudvolle zaal klonk wel voor de demonstratie tame- si-wara het breken van hout en stenen), ook deze keer foutloos door zesde dan Jon Blumlng en vierde dan Look Hollander uitgevoerd. Uitslag kata-kamploenschappen het uitvoeren van oefeningen zonder tegenstander): 1 Van Baal 337 pnt, 2. Koomen 352 pnt3 Pteplonborst 28U pnt., en 4. Jaspers 240 pnt ROTTERDAM, zaterdag, —Na af loop van de gisteravond In gebouw Odeon te Amsterdam gehouden Kyo- kushinkal-titelstrijd ontstond er In het restaurant in het gebouw na een kor te, scherpe woordenwisseling lussen Jon Biuming (zesde dan Kyokushln- kal-karate) en Jan Stoker (eerste dan teak wond o) een bloedig gevecht, dat eindigde tussen de stoelen In de zaal. Dc animositeit tussen bovengenoem de karateka's. ontstaan nadat Stoker, eens een leerling van Blummg een ei gen school heeft opgericht, bereikte hiermee een hoogtepunt Vele toeschouwers om deze tijd nog aanwezig vanwege hot optreden van een beat band moesten m aller ijl een veilig heenkomen zoeken. Jan Stoker is later met hoofdwond- jes naar het ziekenhuis overgebracht GEST.ÏWKÜ jM^inir'tarofimiwy'sss'i, A^JsaOTawOTscBniiicKm BASKETBALL ROTTER DAM, zaterdag Rotterdam is dit weekeinde versto ken van topbasketball. Zowel de da mes als de heren van Rotterdam-Zuid trekken zondagavond naar de hoofd stad om het op te nemen tegen The Blue .Stars. Voor de belde Rotterdam' se teams een zware opgave, daar de dames en de heren van Blue Stars nog ongeslagen zijn en dit laar duidelijke kampioensasplxaties hebben. De heren- ontmoeting vangt in de Appollohal aan om 20.15 uur terwijl de dames om 21.30 uur blnncp de Hjnen komen. ylAAT in du Mjuistunnd U jjeeti radio ontvangst mo gelijk is kan mij erg ihvnrs zitten. U ytdt waarschijnlijk uit roepen nuin, waiir maak je je druk om Er 7(jn belangrijker dingen. sullig, maai Ik blijf hel era onge rief vinden, tlat de lutdsjuvkvr »an mijn auto-mdlo stom woidt op het moment \im binnenrijden der tuimel Kii tachtig proi,«ut u>n hot leven wordt rui eenmaal bepaald door dit *«oi t vmgtn lef lijk heden DB te; teehtsaardiging \«n dit elnkje Uuveudinji klagen <jv cr open- gobiöken miaitn, utun1» on binden die niet op tijd rijden, drink w ut ei «lat niet lottkei K gemeenledk-mden die nlrt goed functioneren doe ik nooit, mag ik het dan nNJeblicft hoogst vervelend vinden, dot jn dr- Man-.tunnel radlo- oMVHtigrt onmogelijk i* Ik uU nlei ïo ver gnau door te reg- gon, sint daar iet* ann gedaan mwt wouUn hoewel een *tmi<c)e onder riioom »Uundc draad at uitkomst biedt. Maar Vooruit filet /Cu»en de gemeente heeft wel wat ntulen te dtKi» Muur het blljlt lastig, want «HUd Ik met do radio „bij* de tunnel bin- net rijd i en dat gebeurt no,tal een.» i tstirdi een uinr«t btl&ngryk beikht onderbroken Ik mi* de uitslag van fill sportlef iwcm-stw-rU ik i.i de pointe \an een mop ilhheivum 111 ls rierfc In moppen, iooU u wcllkht vs eet). Wie zondag omrimk* \»cr uur door de MoajUimjcl rijdt kan net niet op vangen wet Sparta heeft gedaan Zolct* i* ongerieflijk. De Kerksingel bij ouderwets lamplicht, met rechts het geres taureerde huisje in een stlj! van eeuwen her. Ook de andere ge vels hebben historische waarde. INE eeuwenoude Ketkmngcl t« Rid- dei-kerk bnudt zich *indf kort m het licht en w«*t tied bljtonder ïichi. De moderne lar»;«arnpalen die hei ge- meenieberiuur cr al enige laren Bele den m «n voi>ruitsirevende bv:l had iM-erg/.jn duur hrt en« tgicbitlrljf verwijderd Zy nut vervangen door ouderwetse gegoten janlatun*. Dus geen TL-licht, maar weer antieke poortje», die een gw?l gaMampr.chtlg schijnsel verspreiden. Hoc it oen tnttiutief geweest van de Inwonen» v«n Siikkeiveer. die een duidelijke .tulginjj tot neo-romantiek venoncn De lieer W van Geut en dien* ouder*, du» een gere-taurecni huisje ann dc Kcik^ingel bewonen, londc-n de sir.ikke TL-armaturen rond de H«r.eirm<ic Singeikerk name lijk volkomen misstaan. Daarna slaagde £ic voorzitter vnn de Stichting Oud-Ridderkerk erin dertien lanuarns van het gashchLypo uit Rotterdam naar Ridderkerk te krygen. Bij ES«»ctro-Smii in Slikkerveer. v.«ar Van Gent werkt, werden de palen In oveivwriemnvng gebracht met dc Wensen van Monumentenzorg. En nog ko*t'.e hei moeke de ge- mee.Jte zover te krijgen, dat deze hla- torisch kon w-orden gt-dwan. Wie nu een Avondwandeling over de Kerksingel maakt k,n zicJ» een teuw In de tijd terugwanen. Dat effect u-ontt nog versterkt door het feit, dat de Singel ge«Joten is voor auto-vcr- keer. (door Dick van den Polder) Radioreporter Dxck van Rijn» die zich ook bij vorige grote sportevene menten. reeds heeft onderscheiden door zijn vele versprekingen en fou ten, heeft hot gisteravond weer erg baai gemaakt. In zijn verslag van de zesde aene van de 100 meter vrije slag dames, waann Tops Beu mei* uitkwam, pres- teende hij het om de Nederlandse zwemster minstens vijf maal Nel Bos te noemen. Toen hy daarna de uitslag aflas van het atektronasch uu'slagenbord, had hy het opmeuw over Nel Bos. En hy be sloot zijn reportage met: „Hierdoor is Nel Bos dus uitgeschakeld voor verde re deelneming" Nel Bos had kort daarvoor haar se rie gewonnen ui een tüd die ruim- schoo s voldoende was voor een plaats itj de halve finale Ook van die serie had Dick van Rijn een verslag gege ven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het is nog maar het begin van het kegeltoer- uool, dat enkele maanden zal duren, doch nu reeds na de eerste ronde, die op de banen van Courzand (Heyplaat) ls gehouden, heeft STIK uit Gouda zich weer kandidaat gesteld voor het Rotterdamse kampioenschap. Met 1144 hout namen de Gouwenaren dc leiding in dc Rondgang van de Rotterdamse Kegelbond cn dat is 37 hout meer dan hun stadgenoten van WRD bijeen wierpen. Ogenschijnlijk Is dat niet veel, maar om zo'n achterstand weg te werken valt tegen: Nu de eerste ronde voorbij is, blijkt DOK toch wc! In do moeilijkheden te zitten en wanneer er niet flink aangepakt wordt door de Rotterdammers, dan kon er wel eens een verhuizing naar de B-klasse Inzit ten. Zeer goed zijn de Woudslopers ge start, want ze wisten het vechtlustige Belvédère achter zich te dringen. Dat zullen de Scnoonhovenaren niet op zich laten zitten en in de tweede ron de op de banen van Rijnmond te Schiedam mag dan een hardnekkig gevecht verwacht worden. Dat is trouwens ook het geval in de klassen C en D. waarin Ënck uit Vlaardlngen en KIOS u»t Ridderkerk erop uit zijn om naar een hogere klasse te promo veren Over 't algemeen wordt er niet hoog gegooid, want het leidende team bleef ruim tweehonderd hout beneden het maximum te gooien 1350 hout Bij de persoonlijke prestaties waren die van dc heren Verkaaik uit Gouda en De Vries uit Ridderkerk hot hoogst. Zij kwamen beiden lot 238 hout Bij de dames bleven de cijfers ook aan dc lage kant. Nn de eerste ronde is dc stand Korpswedstrt]d Jclass<! A* 1 STIK, Gouda, 1144 ht. 2 ORD. Gouda, 1107 ht 3 Acht om de Lange Gouda, 1002 ht. 4 DOK, Rotter dam 1035 ht Klasse B J De AVoudslDpers. Rotterdam, 1130 ht, 2 Belvédère, Schoonhoven, 1133 ht, 1 NHRV Rotterdam. ltMft ht. 4 Alle Ne gen, Gouda, 1039 ht Klasse C 1 Pro Patria, Rotterdam. 1031 ht. 2 ENCK. Vlflardtngail, 1010 ht. 3, VOG, Rotterdam, 1010 ht, 4 EVM, Gouda, 873 ht, 8 KIF, Rotterdam BOI ht Klasse D 1 KIOS. Ridderkerk, 1083 ht, 2 Blijtiorp. Rotterdam. 1004 ht, 3 TIK, Schoonhoven, 1003 ht, 4 NAPB, Rotterdam, 938 ht 5 DSK - Gouda 00i ht Persoonlijke klassering Heren klasse A 1. A Verkaaik, Gouda, 238 ht, 2 D Vermeulen Rotterdam. 237 hr, 3 W vnn Engelen Schoonhoven, 230 ht 4 Jac de Jong, Gouda. 229 ht 3 A Heer- kent., Gouda. 228 ht Klasse 13 1 J de Vdet, Ridderkerk, 233 ht, 2 M. Kalmeyer Gouda, 231 ht 3 P Kegel. Rotterdam, Z32 ht. 4 J Brunncr. Rotterdam 230 ht, 5 H. Ramp, Gouda 2J0 ht Dimes, klasse A* lmevr. W. Brunncr, Gouda, 232 ht, 2 mevr C Schmlemann, Schoonhoven 213 ht, 3 mevr N v rt Jagt, Rottcrtiam, 203 ht, 4 mevr C. Sljnder Schoonhoven. 196 ht. 5 mevr S. dc Jong, Goud), 181 ht Klasse B 1 metr S Heerkens Gouda, 211 ht 2 incxr J Kamphuis SchoOnhovtn 2<)8 hl, 3 mevr D Krlns, Schoonhoven, 204 ht. 4 mevr A Brull, Vlnardlngen, 204 ht, 5 mevr W v Engelen, Schoonhoven. 201 ht ROTTERDAM, zaterdag (ANP). De organioatue* van vrUwUllge brandweerlieden in Rotterdam *U" verontrust over een reorganisatie- maatregel van b. cn wdit- Inhoudt dal men btf zogenaamd „klein alarm" de vrijwilligers niet meer zal oproe pen. In een brief aan dc directeur eu het college van hoofdlieden schrijven zij: „Ge*len de vele reacties uit alle geledingen van het vrijwillig gedeelte van hel korps, zijn wil helaas genood zaakt u tc wüzen op een eventueel te verwachten ontslagaanvrage." De organisaties - het college van vru wills ge brandmeesters, de vereni ging van onder-brandmeesters en de brandweer vereniging „Vriendschap 7ii o'is doel" zeggen in deze brief ook dat het laten vervallen ran klein alarm de geoefendheid en paraatheid van dc vrijwillige brandweerlieden zou schaden. Deze maatregel I* niet In het belang van de brandweer en vnn de brandveiligheid In de stad, aldus deze organisaties. In een beleidsnota hebben b en w. van Rotterdam gesteld, dot bij „kietn alarm" de vrijwilliger* wel gemist kunnen worden omdat zij vaak pas ten tonele verschijnen, ais de brand door do beroepsmensen al geblust ia Bij grotere branden d:e langduriger aanpak vergen, kunnen de vrijwilli gers niet gemist worden, zo menen b en w. Een Rotterdams brandweer korps geheel bestaande uit bcroeps- brandbt-ytrijdere zou de gemeente op zeer hoge kosten komen te staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1