Paus vine I reacties in ons land vaak oii Man evend verbrand bij ongeluk met auto PROJECTEN VOOR AUTOMATISERING BIJ OVERHEID Nieuwe politieke partij Binding Rechts opgericht 'Abortus provocatus door ae kundige hoort niet in de strafwet' Kort geding directieleden EMS tegen Zwoisman Rapport over EMS wordt gepubliceerd Bisschop Bluyssen terug na overleg met Rome: Mercurius eist rectificatie van De Telegraaf BOZE BRIEVEN OVER 'PREEK.' VAN MIERLO IN SPUKENISSE Politie-ortderzoek naar identiteit in bos op Terschelling overleden man DIRECTIE VAN TEHUIS TEGEN BEZOEK VAN BEJAARDEN AAN OPERETTE Dode door kolendamp TWEE INZITTENDEN ZWAAR GEWOND HARM SEN:BOLWERK TEGEN LINKS Werkgroep gaat problematiek van druggebruik bestuderen Vragen in Kamer over propaganda van Grieks bewind op Nato-basis op Kreta Pag. 4 - maandag 21" oktober 1B66 Mr. Rood over opvatting Socralet-congrei: (Van eert onser verslaggevers) UTRECHT, maandag. De opzettelijke afdrijving van de vrucht (abortus provocatus) bij een zwanere vrouw door een be voegde deskundige (arts) behoort in beginsel niet in de strafwet thuis. DEN HAAG, zaterdag (ANP), Volgende week zuilen voör de president vöo de Haagse rechtbank twee korte gedingen dienen, aanhangig genmakt door dn. A. H. Langeraar en Jhr. M. R. van Lenncp, beiden lid van de raad van bestuur van de Ex ploitatie Maatschappij Scheve- ningen N.V., tegen dc heer R. Zwoisman, prcsident-coinrnissa- ris van do EMS, mej, Zwois man, commissaris van de EMS, en tegen dc maatschappij zelf. Zowel drB. Langeroar als jhr. Van Lennep eisen van de gedaag den afgifte van hot rapport, dat de heren dr. W. H, van den Ber ge, A Jiskoot, W. A, dc Jonge, mr. A. E. J, Nyslngh on dr. G. M< J. Veldkamp (do „Groep van wijze mannen") een tiental dagen geleden hebben uitgebracht over de toekomst en structuur van het EMS-concem De ©Iwr# tol Ion recht to hftbbon op dit rapport, la de comto plaaU om zich te kunnen verweren, {cgen do In het jaarverslag van do EMS opgeno men motivering ovor het ontbroken van hun handtekeningen onder de ia»r*tukken. Ten aan?.ion van do heer Langernar ww gesteld, dat deze „we- panft ziekte", en ten aanzien van de heer Van Lennep dat deze „ï&ndcr motivering" op de vairtateUlttgsveTgtv dering ontbrak. Belde horen bestrijden die motive ringen'en etsen Inzage van alia atük ken, zoals accüuntnntarnpporton e.d,. nodig om het Jaarverslag to kunnen beoordelen. Tenslotte el*cn jrU eon dwangsom van 0,000 voor iedere dug waarop nft do uitspraak niet aan hun eiwn zal zijn voldaan. ZoaLa gemeld ml volgende weck vrildag in do jaarvergadering van do KMS een voorstel *»n dc orde komen om do road vnn bwrtuur tn to krimpen cn onn dc heren Langeronr cn Vftn Letuiop omslag te verlenen, UTRECHT nuiilMÖR (ANP), D, bij h«t KW aangegoten algemene bond ..Mercurlus" heeft via Klln advo caat mr. M. O. Bood do hoofd redactie v«n De Telegraaf gesommeerd uiter lijk wocrwdag 23 oktober oen op 11 oktober door De Tolegntaf-medewer- ker Lccmherd Huizing* gMane be- «chuldljrln* tc retimemn. Indien de a ran n «een gevolg wordt gegeven z»l mr. Hood namen# Mercurius een kort geding aanspannen tegen Do To- ^adat Mercurius nanr aanleiding van de iffaire-Frit* van der Poel zijn verontrusting hsd ultgesproksn over de rechtszekerheid van de program- msmedowerkers bU de omroep, deed De Telegraafcolumnist oen aanval op Mercurius. HIJ noemde hel bestuur van de bedrtlfigroop radio «n televisie van dew bo.KJ. „een stelletje neo-an-: tl-aemletcn". Dit mvw volgens de samenvatting van voorzitter mr. M. O. Rood de unanieme opvatting van de dee Ine mors oon een zaterdag gehouden congres over abortus 1 in de Hump' nlstijiche Stichting Socrates. Con gressisten waren voornamelijk le den van de medische cn de juridi sche sectie van de stichting, In dc beide pre-adviezen die dc dis- cusgicgrondftlag vorm don (van de zonuwwrtn movr. C, F. van Biao- deren-Stok cn mr. F. E. FnenkeJ) was gesteld dat wijziging van de wel op dit ogenblik niet opportuun is. De huidige wot biftdt, aldus mr. Frenkel, voldoende mogelijkheden ïIW komt bij dat de reehtnpraak de wet heeft anngepaat aan do Idt« lijk veranderde toestanden. In zijn samenvatting Melde dc h-or Rood hier tegenover dat voor dit congres niet de opportuniteit aan de orde was. maar de vraag wat de 0 lichting Soera tos en het Humanis tisch Verbond In hun streven naar dtmiorintJftcreuda rr» humaniserende hcrvo-rnlngcn op dit punt verlan- Ïen. Mr. Rood stelde dat het voor e congressisten gaat om dc vraag of het onderwerp in het wetboek van «trafrcchl thu£»behoort. Commissie Het tweede hoofdmotief van de dis cussie vormde de poging to thet antwoord op de vraag: ..Moet bij een vcrxock om abortus de wens van do betrokken vrouw of de me> nlng van dc arta(en) de doorslag geven?" Volgen» mr. Rood was uil de dlftfitsslo over dit punt niet een duidelijk ant woord gekomen. Hi JbepteHte daar om de Instelling v*n «wn commissie om het standpunt van Soera te* ton deze natler te bepalen. HEERLEN De 4-J«ri*e Jonk* fimiMris uH Vlij non b fUteirnldd** m« zJJn riep door <ten motor aansa ralen, Het kind wa* op slag dood. De motorrijder V. went door deze botsing licht gewond. 8PIJKENISRE. maandag (ANP) Pastoor P. WmmIIüK uit Htdlkenbsc heeft uil hei hele Isml eei» groot aantal bo*e brie ven ontvangen mei vrijwel *Uo demlfdo Inhoud: het past niet de politiek de kerk binnen tc balen. Of-te- gramschap heeft de pastoor van d« K«nmaü*paroehl<! sleh op de hals gehaald door *ondagmor- gen de eurhartrtle-vteritig te on der breken om de fractieleider van ll'fifl In de Tweede Kamer, mr. H. A. F* M. O. van MJcrlo vanaf de kansel tr laten spreken over het onderwerp: „tVat U tr mei de men» gebeurd", De „preek" h*d een politieke inslag, doch politiek was niet het hoofd bestanddeel van d« toe spraak. Mr. Van Mlrrlo belichtte de met» In al atju ho««tin li heden lp de hedendaagse lijd. waarbli hij hel belreorde dal de men* *o wetutg betrokken wordt bü de be*lt»slftgen die men op politiek gebied voor hem neemt- tn de kerk ontbrak bet niet aan bel*ng»l«lllug. Velen moesten ge noegen nemen stel een staan plaats. Pastoor Wesselhjg bracht self dp veru IJlen die san hem sU" ge richt |er sprake. Tijden# de mt* verklaarde hUt ..Kr t»U verwe ten dal Ik dc kerk Uft; gebruiken voor een politicke arena. Maar de mensen in dc provincies Brabant. Limburg en Friesland «eten niet dat óezp kerk hier dc enige ruim te waar tete kan gebeuren, een ruimte, waarin onder andere ook „gekerkt" wordt. Verdenkt u er ml) tn godftnaam niet van flat Jk u pen politieke pony wil opdrin gen, W|) halen hier te SpUkenUsc op deso manier slecht» een gast dit achterland binnen". DEN HAAO Op de Tolweg in Den lUit taterdagavond dc 32-larfjte mschlnizt C J. Kuyper uil Sohsvc- nltJgen mot xi|n bestelauto door on- bekondo oorzaalt tegen een Ucht- mfial gereden. Do heer Kuyper overleed later In het ïickenhuU. (Van onze vers!aggeverg) AMSTERDAM, maandag „Paus Patilus beeft bewonde ring voor de temperamentvolle Nederlandse geloofsbeleving, maar ziet loeb ook gevaren in de ontwikkeling ltirr. Hij be treurt het dat hij soms persoon lijk zo hard wordt aangevallen. De felheid van de reacties bier ia voor hem vaak pijnlijk". Dit zei mgr. J, Bluyssen, bis schop van Den Bosch, zaterdag middag op Schiphol bij zijn. te rugkeer uit Rome, waar hij be- sprekingen had gevoerd met de congregatie voor de geloofsleer naar aanleiding vau zijn schor sing als lid van de raad voor de liturgie. Mgr. Bluysfitm, die #md« vorige week weer deelneemt non het werk van de raad. verklaarde „het Incident voor gesloten". Op eigen verzoek was hij vrijdag ontvangen door de paus om. zo zei de bisschop, over zRn schorsing tc pra ten. Dot de paus zijn toestemming had gegeven aan de strafmaatregel tegen hem. beschouwde mgr. Bluyssen al* een gevolit van het feit dat het voor dc pous een ambtelijke ?.iak was, waarin hij zich niet had kunnen ver diepen. De bisschop bevestigde, dat zijn moeilijkheden in Rome In verband stonden met zijn handelwijze In drie concrete gevallen. ..Ik heb mijn ma nier van handden kunnen verklaren cn ik ben daar zeer content over", zei hij. Communicatiefout „ïu Rome", nidus mgr, Bluyssen. „dacht men dul ik inbreuk wilde ma ken op de daar va»t*estelde betelfl»- l||n; *e «aren het nis een principiële saak, terwijl hel Incidentele aevallen waren. Hun beiwaren tegen mlin han delwijze bestaan nok, Dat zal, geloof Ik, mUn beleid In de toekomst nlei beïnvloeden, tenzy in deze zin: dat ik ftfleerd heb dat Ik bet waf opener moet «pelen, dat er een fout In de communicatie til". Verder Inguunde op de communica tiestoornissen tussen Rome en Nedcr- Inrd meende de bisschop, dat d-e span- ningen Inderdaad zijn toegenomen, maar, zo zei hij. „Ik meen toch niet te moeten geloven Ir» de mogelijkheid van een explosie, al ipreken wij ioms op verschillende «olftenjztcs". 'Bretje vreemd' Mgr. BJuyisen gaf toe het prettig te vinden als Rome officieel zou verkla ren, dat de bezwaren itln opgeheven. De methode en procedure bl} *|}n schorsing en het onderzoek fan prof. dr. E. Schlllebccokx vond hij „een beetje vreemd e» moriljik te accepte ren". Mgr. Bluyssen werd later op de avond door een honderdtal menaen toegejuicht, toen hlf met zlin moeder en vicaris C. van Laarhoven bh hel bisschopshuis In Den Bosch aankwam Bil dc mgnng van het huts had een onbekende twee meter hoge blocmen- nillcn laten oprichten, terwijl in het huis minstens 50 bloemstukken ccn plaats hadden gevonden Naast vele andere geschenken waren cr stapels brieven en telegtammen Vertrouwen Minder dan honderd van dc kleine 3000 priesters cn religieuzen in he! bisdom Den Boich. die hebben geant woord op oen verzoek v#n dc dekens van Den Bfwch, Eindhoven. Nijmegen cn Tilburg om hun vertrouwen uit te spreken In mgr. Bluyunen. hebben ztch niet akkoord verklaard met de voor gelegde uitspraak. Gevraagd werd verontwaardiging uit te spreken over tic wM/c. waarop mgr 1Jlu>'«en In Rome als bbscbop i* behandeld. ?»ch uit te «preken over d« verbondenheid met en vertrouwen In de Integriteit van de bisschop. Ook werd gevraagd te verklaren, dat het kerkelijk gezag momenteel niet op dc luiste wijze functioneert Over dere laatste vraag onthielden xlch ondervraagden van «temming DEN HAAG. maandag (ANP). Ter nadere Informatie van aandeel houder* heeft Z^olsman-Kxploltmte Mo.i1*chiippij Sche veilingen (EMS) N.V. »nn de Contmle Administratie Maatschappij N.V. verzocht toestem' min# te verlenen om over te gaan tot hol ier beschikking stelten aan n»n dcelhoudcra van dc letterlijke tekst, vnn het door ric „groep" uitgebrachte rapport voorzover dit betrekking heeft op tte tocKOinstigc ontwikkeling on structuur van het E M4J.-eoncerp Een cn ander ten einde aandeelhou dors zo volledig mogetijk te oriënteren omtrent bet «gendavcwrstel tot wijzl' ging van de statuten van de vennoot- «hap. (Van onze corrcapondent) LEEUWARDEN, maandag. Dc politie op Terschelling tracht al drie dagen tevergeefs vast te stellen wie de ongeveer Sl-Jari*e man ift, wiertft stof felijk overschot vrijdag door Duitse gasten In een bo* by West-Terschel ling werd gevonden. Bl| sectie, zaterdag in eon Hariinger ziekenhui», la komen vast te staan oat hij is omgekomen door vergiftiging. Er is volgen» de polltic geen bewiji van zelfmoord, Bij de mnn zijn twee lege ver- mouthflessen gevonden en een pillen- flesje, wat op zelfmoord zou kunnen wUzen. maar de politie acht daarmee niet te rijmen dat alle merken uit zijn kleding waren verwijderd, dat een door hem gekocht retourkaartje voor de boot Harllngen-Terschelling on vindbaar was en dat ook het identl» tctiabewlJi op naam van André Breton ontbrak, waarmee hij zich. naar 1» komen vast tc staan, vorige week dlnedag legitimeerde bij bet hotel 't Noorderke tc Harlingen. Het onder zoek heeft voorie uitgewezen dat hjj woensdag naar Terschelling is gegaan. De man sprak Frans, volgens mensen die hem hebben ontmoet. De Franse politie heeft meegedeeld dat niets bekend ls van vermissing van een André Breton. VEENENDAAL, maandag (ANP). De directrice van dé stlchling Hervormd bejaarden centrum De Engelenburg in Vec- n rod aal heeft geweigerd mee 1« werken aan dc verspreiding van gratis kaarten voor de operette „Victoria en-haar Huzaar" (door hel Haags operette gezelschap) onder de bejaarden In het cen trum. De personeelsvereniging van de Swecdse koeeUagetfabriek had de kaarten voeï belangstel lende bejaarden beschikbaar ge steld. De directrice sloeg het aanbod echter af en weigerde de uitnodl- gjng aan de bejaarden door te ge ven. „Het woord operette kennen we In ons bejaardencentrum naet. Bovendien bestaat de bevolking van het tehuis voor het meren deel uit bejaarde inwoners van Veenendaal en die hadden vroe ger geen behoefte aan operette, dus nu ook niet", aldus de direc trice. De bejaarden van De Engelen burg zijn nu via een plaatselijk dagblad tot het bijwonen van de operette uitgenodigd De weigering vim *!e directrice wordt toegeschreven aan streng orthodoxe principes die volgens de leiding van het bejaardencen trum moeten worden nagestreefd. Kortgeleden nog bleek bij de ge meenteraadsvergaderingen in Veenendaal dat twee Rooms-Ka tholieke echtparen opneming Sn het tehuis op grond van hun overtuiging was geweigerd. Het bejaardencentrum is het enige in Veenendaal. (Van onae correspondent) STEENBERGEN, maandag. In het schip Helena liggende aan het zo- genamde Boven Sas in de Roozen- daalse en Stecnbcrgse Vliet te Steen bergen Is de afgelopen nacht de 25-ja- rige ongehuwde knechl A. Baartmans door kolendamp om het leven geko men. (Van onze correspondenten) HARMELEN, maandag. Op de Utrechtse straatweg onder de gemeente Harinelcn is zaterdagavond een inzittende van een na een botsing in brand gevlogen auto in de vlammen omgekomen. Twee anderen werden ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde toen een auto bestuurd door de 34-jarige A. B. uit Amsterdam in een scherpe bocht van de weg die ter plaatse in verband met werkzaamheden is opgehoogd tegen een houten licht mast botste. De lichtmast knapte af. De auto vloog onmiddellijk na de botsing in brand. De 26-jarige inzittende A. C. Syahaüatua uit Wormervecr kwam onder de auto terecht en verbrandde levend. De bestuurder A. B, wist brandend uit de auto te komen. Met ern stige brandwonden is hij in het ziekenhuis opgenomen. DEN HAAG, maandag (ANP) Minister mr, H. K. J. Beernink van binnenlandse zaken heeft de Tweede-Kamercommissie 'urn bin nenlandse zaken gegevens verstrekt over een aantal automatiserings projecten bij rijksdiensten, die de laatste tijd tot stand zijn gekomen of waarvan de opbouw is begonnen. Op hét mlnUlcrks van binnenland»* zaken la een béfto cemaakt met dc ccr- te fa»c van de feïnlegrrérde sakuia- en personeel»-adxnIni»rtatle. Het project wordt nltrevocrd op de apparatuur van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie. De door do RMA aan de ministerie* en *udere diensten door- i berekende kosten voor pc«<roeels- en salaris werk bedrofftrn in 1067 rond 2 miljoen. Enkele r^jeoten op defensie: voor de person ecvygUtraUe Koninklijke Landmacht 1» dp oompalcrinsUIlatic bU de afdeling MËVAO te De Lier uit. gebreid met een cvmputer, waarvan de Jaarhuur rond een kwart miljoen ruiden bedraagt. Het project Indeling dienstplichtigen is uitbesteed. Kosten 85.000 per 2 maanden .Dc voorraad administratie van de KL; dc pons- kaartemnachines bij de centrale voor raadadministratie in Alpben a/d RRn lUn voor een deel vervangen door twee computer*, waarvan dc Jaarhuur 142.000 bedraagt. Project rijkswerf Koninklijke Mari ne: ponsksartenmaehmes bij dc Ityki- werf to Den Helder moesten worden vervan ven door een kleine computer, waarvan dc jaarhuur omstreeks 07 000 b«-Iran«t. Voor projecten van Rijkswaterstaat was het nodig de aanwezige computer tc verjm>tcn. Hiermee W3« een inves tering gemoeid van 325 000. Voor het KNMI tc Dc Bilt w«« hot nodig een computer aan tc schaffen met aan koopprijs f 1,8 miljoen. Ook by finan ciën wend ccn computer in gebruik genomen, vooi welk apparaat jaarlijk» 750 0f)0 aan huur wordt neergeteld Het «nat hier In hoofdzaak om bet ndrc^Mcren van Aangiftebiljetten aanslagen, hot bevokoncn er» vervaar digen vnn voorlopige aanslagen en het vaiiBtcllon vnn verminderingen op be. 7.wBAr*chrifum, vergezeld van be schikkingen cd. eigen verzoek) hetzij door herplaat sing,binnen ric eigen dienst. Zo zei het automatiseringsproject ln de wetor der directe belastingen bU een aantal daarbij betrokken afdelin gen een netto personeelsvermindering vnn ongeveer 100 man opleveren, wel ke op hierboven geschetste wijze in de komende jaren zal worden gereali seerd. Bij herplaatsing wordt steeds getracht functies te kiezen, overeen komende met de rang, de bekwaam heid en dc geschiktheid van betrokke nen. Een derde inzittende, de 26-Jarlge J. H. M. uit Amsterdam, werd uit dc auto geslingerd. HlJ werd zwaar ge wond naar het ziekenhuis vervoerd. De auto brandde geheel uit. HENGELO Gisteravond zlfn even buiten Hengelo op de rijksweg Hen- geio-Almelo de 59-jarige mevr. Dij kerman en. haar 62-jarige echtge noot uit Almelo en de 25-Jarlgc G. H, Hulsman uit Dalben bij een verkeersongeluk omgekomen. De heer Hulsman was medepassagier van een auto. die rijdend op de lin kerweghelft. met drie tegemoetko mende auto's in botsing kwam .met de laatste frontaal, In deze auto zat het omgekomen echtpaar Dy kerm an. De bestuurder van de auto, waarin de heer Hulsman zat werd eveneens zwaar gewond. Haar echtgenoot werd zwaar ge wond, De bestuurder van de auto, waarin 4e heer Hulsman zat werd eveneens zwaar gewond. De vier bij de botsing betrokken au to's liepen zware schade op. Het verkeer lussen Hengelo en Almelo was lange tijd gestagneerd. ZEVENBERGEN De 24-jarige me vrouw Kleiman uit Dordrecht en haar tweejarig dochtertje zijn giste ren op ac weg van Breda naar Dordrecht om het leven gekomen, toen de door haar echtgenoot be stuurde auto van achter op een graafmachine inreed. AMSTERDAM De 27-jarige me vrouw E. G. Sariemijn-Schutten is gisterochtend bij een auto-ongeluk op de FJevoweg in Amsterdam-Oost om het leven gekomen. Mevrouw Sarlemljn zou om onbeken de reden plotseling het stuur heb ben gegrepen waardoor baar echt genoot, de 31-Jarige vertegenwoor diger H. A. J. Sariemijn. de macht over de auto verloor. De wagen be gon te slingeren, raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stil stand, De heer Sariemijn bleef on gedeerd. HEERHUGOWAARD De 24-jarige D. Goos uit Helloo Is ln de nacht van zaterdag op zondag om het le ven gekomen toen hij op de Wes- terweg met zUn auto tegen een boom botste. De twee andere inzittenden van de auto. het Ifl-jarlge meisje R. S. uit 'Schagcn en de 23-jarige F .H. uit Hoorn werden zwaar gewond. Meetnet Ton behocvv van dc ontwikkeling vnn een landeliik meetnet met auto matiftche gegevensverwerking ter be atrtjdmg van da luehtvprontrcinlainK sloot sociale zaken en volksgezondheid een ontwikkeltn-jacontract met een Nederlands bedrijf. De daarvoor noodzakelijke uitgaven voor het ge bruik vnn ven computer bedroegen ),75 miljoen Op economische zaken werd porrikaartspporatuur vervangen dooi ccn computer, waarvan de Jaar- huur 128 500 beloopt in 1609 en volgende Jaren zuilen onder mevr nog projecten worden omwikkeld bij dc Koninklijke Lucht macht. do Koninklijke Marine, de mo- torriiiulgonbelastlng en «oeiale x«kon De masiiale automatisch* verwerking veroorzaakte volgen* minister Beer nink geen massale UukwU/lglng of vermindering on Wa pluat*. Dc bezetting van personeels- cn sa lorteburcju* i* in hei algemeen gelük gebleven, Dc formatie willigde »otns mede ln verband met Interne reorfM' niette*. Minister Beernink mecnl te kunnen «.tellen dat bU de toenemende gecompliceerdheid v#n de administra tie de automatisering con aanzienlijke por»onc4>lsuitbre:ding v#r» di* bureaus heef; voorkomen. Wijziging Bij projeci die een wijziging van het totale wt pakket en verminde ring van personeel tot gevol* hebben, wordt d»o verminde ring mogelijk te- maakt hetzij door natuurlek verloot» (n iel-aan vullen van vakaturt*. ont staan door pensionering of ontslag op HILVERSUM, maandag (ANP) In Hilversum ie» fcaterdag een nieuwe politieke partij opgericht. Binding Rechts, die volgens de heer E. J. Uarmsen, inor/itter van de groep-Hnrmsen van de Boe renpartij in de Tweede Kamer» een dak wil zijn waaronder «Be rechtgezinde Nederlnu Jer» ziel» iliuia voelen „en een bolwerk wil opwerpen tegen oprukkend link» in Nederland1'. De partij, tot de oprichting waarvan werd besloten om yan de aanduiding groep-Hamsen af te komen, heeft het beginselpro gramma van de Boerenpartij als basis aanvaard. Een studiecom missie zal dit programma, vooral wat betreft buitenlandse politiek en onderwijs, voor het in maart tc houden congres verder mtdie» pon. Binding Rechts heeft zaterdag ont- werp-ftUtuten en een huishoudelijk reglement aanvaard en «en waarn*- rnend bestuur van 13 leden gekozen. Tot de funcUw ta dat bestuur tijn verdeeld i» dc heer J. S. Wynla voor zitter. Het voorzitterschap vip dt par tij en hei lidmaatschap van de Twee de Kamer zullen onverenigbaar xUn. De ongeveer 300 personen die d* vergadering bijwoonden zijn en bloc Ifd geworden. Onder hen waren be stuursleden cn vertegenwoordigers in openbare lichamen van de Boerenpar tij. Dezen zullen in dlc lichamen een verklaring afleggen, volgens welke ztj zich voortaan beschouwen als verte- genwoordteers van Binding Hecht*. Mr. H. C. J. Kronenburg, lid van de Tweede Kamer voor de groep-Harm- sen, woonde dc vergadering met bij. Hij verschilt met oe hoer Hormsen van inzicht over vorm «n tijdstip van oprichting van de nieuwe partij, maar volgen* de heer Ilamuen niet van plsn ..roet m het eten te gooien". Binding Rechts zal, „om persoonlij ke redenen" (Harmson), met aanwe zig zyn bij de oprichtingsvergadering v»n Nieuu- Rechts, die op 20 oktober onder leiding van Max Lewin wordt gehouden. De partij „wil geen oorlog" met de Boerenpartij en onderhoudt contacten met individuele leden van de Noodrtad cn de Christen-Democra tische Unie, Twee oud-leden van de; CDU zijn ltd van het waarnemend be stuur van Binding Recht*. ASSEN BU de Leembrug op de rijksweg in Smilde is gisteravond het echtpaar Ten Hoor uit Smiide, dat op een bromfiets wilde overste ken, door een auto aangereden. Mevr, Ten Hoor-Mulder overleed ter plaatse, haar echtgenoot werd gewond. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, maandag. „Wij zullen moeten trachten de behandeling en de opvang van misbruikers van verdovende •middelen, hetzij medisch, het zij justitieel, hetzij op beide wijzen, zo te differentiëren, dat zij op een zo humaan mogelijke wijze tot een normaal gedrags patroon worden terugge bracht. In dit verband moet vooral de verhouding tussen de misbruiker. 2ijn milieu en het verdovend middel bestudeerd worden." Dit zoj vanmiddag de staaissecretarls van sociale zaken en volksgezond heid dr. R, J. H. Kmisinga, tijdens <le installatie in Den Haag van de werkgroep Verdovende Middelen, die op last van dc ministeries van justitie en volksgezondheid de pro blematiek van het gebruik van ver dovende en andere middelen gaat oestuderen. De taak van de werk groep. die verantwoording schuldig Lb aan beide ministeries, bestaat uit drie onderdelen: het onderzoek naar de oorzaken van het toenemende gebruik van verdovende en andere middelen; het tegengaan van onverantwoord gebruik van die middelen door doeltreffende opsporing van illegale handelskanalen en gebruikers en het geven van voorlichting over het gebruik aan de bevolking en aan degenen, die beroepsmatig met die middelen in aanraking komen: het onderzoek naar de Juiste medi- sche-soclale behandeling van perso- nen, die van de middelen afhanke lijk of er aan verslaafd zUn. DEN HAAG, (ANP), Ne- deriandse Journalisten die hebbén deelgenomen aan een door de lucht- machivoorlichtingsdiertst georgani seerd bezoek aan de Nato Missile Fi ring Installation (Namfi) op bet Griekse eiland Kreta hebben op d« basis zelf propagandamateriaal van het Griekse regime ontvangen. In enkele gevallen met het stempel Nam- fl-publlc r (relations) office, Het Tweede Kamerlid P, D&nkeri (pvda) heeft de ministers van defen sie en bujtenlandse zaken gevraagd of dit m overeenstemming Is met het multinationale karakter van deze ba sis. waar ondermeer Nederlandse troepen oefenen ln het afvuren van raketten. L-zelfde vraag kan worden gesteld naar aanleiding van het feit dat ttf- dens net gehele bezoek een voorlich tingsambtenaar van bet bureau van premier Papadopoulos de delegatie heeft ve<*ge2eid. Indien deze feiten !n overeenstem ming worden geacht met het multina tionale karakter van de basis, zijn de ministers dan niet van mening dat d« Nederlandse deelname in het Namfi- project niet kan worden losgemaakt v»n de politieke situatie in Grieken land en, indirect, van instemming met het bewind in Athene, aldus de heer Dankert. Zo de minuten van opvatting zijn dat het multinationale karakter van dc basis geweld i* aangedaan, dan dienen zij bij dc AUantische Raad cn de Griekse regering stappen te onder nemen om san de ongewenste toestan den bij Namfi een eind te maken, al dus dc heer Dankert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1