OTTERDAM Praatslag rond tien pilaren Verolme's jachtterrein wordt mammoetdok miin-ë vandaaë 'T ransport-omgeving aanpassen aan de moderne ontwikkeling Vrijwilligers Café geeft sleutels Tollens-verf fusioneert met Brits concern ROTTERDAM RIJNMOND gereed gekomen IMS V.S.-minister van transport Boyd: R.-k. vereniging wil in Ommoord 142 eengezinswoningen Voetgangersgebied Lijnbaankwartier wordt uitgebreid Reconstructie bij nieuwe Bergwegbmg kost half miljoen De Spaarbanken in dit gebied werken samen om u meer service te geven! Een spaar-1 girorekening bijvoorbeeld. pag. 4 - donderdag 24 oktober 1988 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, „Hoewel aan de ene kant technologi sche ontwikkelingen snelheid, effieiëncy en kostenverlaging heeft ge bracht san de transport,middelen", staat daai aan de andere kant te genover: verkeersdrukte, lange wachttijden; opeenhoping van docu menten en moeizame inspecties. De gehele transport,,omgeving" zal in. overeenstemming moeten worden gebracht met de transport„uit- rusting" van vandaag, wanneer we ons voordeel willen doen met de kansen, die de wetenschap biedt." Dit stelt de Am et ik aan se minister van transport Alan 8. Boyfl ln een boodschap aan de derde Internationale transport- en exporttentoonatelllni Nedex ln Rotterdam. De rede van de Amerikaanse minister werd jrlster- middap door de Amerikaanse ambas sadeur ln Nederland William R, Tyler in do Rotterdamse Doelen uitgespro ken. Veel industriële organisaties in de Verenigde Staten richten nu hun Aan dacht op juist deze transportkosten, aldus de Amerikaanse minister, die vaak het verschil uitmaken tussen al dm niet concurreren op een Interna- florale markt. Het ministerie van Transport heeft nu juist een „Handelsverèenvoudl- glrvgswct 1968" bij het conufre» inge diend. Deze wet zou nan een aatrtal essentiële behoof ten voldoen. Om beginnen met een vereenvoudiging van de documentatie noodzakelijk voer „deur tot deur" verkeer. Deze wet, aldus mr. Boyd, is 4e eerste stap in de richting van de soort •or«naportdlenstdie de wereld nodig heeft. „We geloven, dat de transport- gemcCnschap veel kan winnen, wan neer zij bevnid is va» de beperkingen clie beter passen bij de tijd van het cllppcrschip. dan bij de tijd van de container en straalvrachtvliegtuig Mr Boyd brengt vrijdag een bezoek aon Nodex (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De verffabriek Tollens én Co. te Overscbïc gaat fusioneren met net Britse verf- toncern Donald MaePhcrson Ltd. Tollens en Co is een ruim 200 jaar oud famikebedrnf en heeft naast Rot terdam nog ves'igmgen m Assen en in Panma (Kalle), MacPhetr&on behoort tot de vjjf grootste verfeoncems van het Verentgd Koninkrijk. Samen heb ben beide bedrijven een omzet-waarde van ongeveer 150 miljoen per jaar, waarbij de omzet van het Britse con cern vier maal zo groot is als die van Tollens De aandelen van MaoFherson wor den verhandeld op de Londense beums. Overwogen wondt óók een notering op de Amsterdamse effectenbeurs te ver krijgen Het Britse bedrijf wil vla de N-d'&rlanjdsz pan nar een vast voe, binnen de EEG verkrijgen. Hol Over- sotue^e bedril f geeJSi als reden ,r6Cbaa!vergrotinig" op. Volgens de directie kan het nlevtwc bedrijf binnenkort tot de grootste verf industrieën van Europa worden gere kend. Eveneens volgens d«s direCne van Tollens en Co heeft het btdrijf ln de afgelopen vijf jaar een bijzondere groei doorgemaakt De omzet stee? in dm pen ode m-t 300 procera carwni de export relfe met 460 procent gestegen Tollen® heeft momenteel 200 perso neelsla )en m dienst volgens de direc tie mllen er door de fusie meer pro- mo'iekanson worden geschapen MacPhersón bekijk' op he ogenblik ook verdere fu-stemogell |khe den ln Engeland zelf. (Van êen onzer verslaggever^ ROTTERDAM, donderdag. De r.-k. bouwverenigljic Voor het huisge zin wil ln Ommoord 142 eengezinswo ningen bouwen in dc particuliere sen ior, waarvan do brtUohuurprlJs per maand 338,50 zal bedragen. Het rijk verleent een bijdrage die ln het eerste jaar 110.60 per maand bedraagt, maar in een periode van tien jaar ge leidelijk afneemt tot 0.00. B en w stellen de gemeenteraad vooi om garant te gaan staan voor rente en aflossing van een lening van bijna zes miljoen gulden die de ver eniging bij het Algemeen Burgeilijk Pensioenfonds wil sluiten WETHOUDER J. Worst heeft de commissi*» van economi voor de commissie van economische aangelegenheden nog eens duidelijk uiteengezet waarom en hoe de Rotter damse brandweer van structuur dient te veranderen. Weliswaar hebben gro te branden ln het nabije verleden aa"getoond dat de brandveiligheid nn en rond Rotterdam is gewaarborgd, maar dit ne^mt met weg dat een aan passing noodzakelijk ts Aanleiding tot deze reorganisatie vormt onder meer de geringe belang stelling van de vrijwilligers om over dag uit te rukken, VoQr een deel laat hun werksituatie dit niet toe, voor een ander deal voelen ze er wesinng vtxxr uit te rukken voor eer> brand, dae reeds door de beroepsmensen is ge blust Met het moderne materiaal heeft men nu eenmaal minder manschappen nodig voor het blussen van kleine branden en in de praktijk is thans de uitruk van een kleine beroepsploeg voldoende. Deze situatie wordt nu bestendigd, met ala resultaat - zo hoopt de wet houder - een meer zinvolle taak voor de vrijwilligers Want deze blijven no dig. Ze moeten er alleen nog even aan wennen dat het unieke instituut van de vrijwillige brandweer zoals Rotter dam dat kent, aan een zekere recon structie toe ia. De praktijk heeft hun - voor een deel emotionele - tegenargumenten achterhaald. En wellicht zullen de vrijwilligers In de vérre toekomst er nog eens aah moéten wennen dat de goh el a stedelijke brandweer uit be- i oepsbrandwoer lieden zal bestaan Want dat zit er wel in al is het thans nog met opportuun. ROTTERDAM, donderdag. Het stuk Van Oldénbarncvcitstraist tusicn Hennektjnslraat cn Karei Doorman- straat wordt toegevoegd aan liet voet- gangersircbled van het Lijnbaankwar- tior. Alle wegverkeer zal hier worden geweerd, behalve dc tram. Aan het begin van de Van Oldén- barnevelistraat en bij de kruising mei dc Xaiel Doormanstraat wordt een tiamhaltc aangebracht De trambaan zal dóór struiken en perken worden afgeschermd ter beveiliging va nde voetganges De tram komt op hel gedeelte van de Van Oklenbarncveltstiaat tussen Kat el Poormanstraat en Mauritsweg op een eigen baan te rijden In dit ge deelte wordt éénrichtingsverkeer In gesteld Ook tussen C ooisingel en Hennekijnstraat zal éénrlchtingver- keer worden ingesteld. Deze reconstructie van de Van 01- denbarnevcitfitraat leggen b. en w. san dc gemeenteraad voor in het kader van de verbetering van de verkeersaf wikkeling in de binnenstad. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Voer de herprofilering van dc Bergweg tus sen de Gordelweg cn de Blommcrs- dfjksel&an vragen b, en w aan de ge meenteraad een krediet van 478 000 gulden De herziening la noodzakelijk «Is gevolg van het gereedkomen van de nieuwe Bergwegbrug Er zullen O n vluchtheuvels voor trampasaagiers worden aangelegd. Het vroegere jachttorroln van scheepshouwer Vcfolme op het eiland Rozen, burg la al flink op weg om veranderd te worden In hot mammootdok, waar In schBpen tot ca, 1 miljoen ton gebouwd en gerepareerd kunnen worden Medio dit jaar zijn de cutterzuigers en baggermolens begonnen ove vijftien maanden zal het worden opgeleverd. Gisteren Is officieel het con tract getekend (foto onder) waarbij Aanneming mij. Dirk Verstoep Neder land N.V. in Den Haag de officiële bouwopdracht kreeg. Het mammoetdok, dat de naam Prins Wtllem Alexander draagt, wordt 600 motBr lang, 80 meter breed en 12 meter d'ep. Halverwege het dok komt een beweegbare tussendeur die de afscheiding vormt tussen de reparatie- en meuwbouwafdolmg. Op de grote foto loopt het dok van links naar rechts aan de overkant van de weg. Unks onder is de 255.000-tons Esso-tankor in aanbouw op de hel ling. Die mammoetholllng geschikt voor schepen tot 400.000 ton dead weight Is vandaag gereed gekomen. De lengte daarvan Is 360 meter bij een breedte van 80 meter. Begin december word de eerste paal geslagen. Met deze outillage is de Verolmewerf een dor grootsten ter wereld. jyORGENAVOND wordt een 'Oor-in* gehouden. Dat is oen modern woord voor een praal- bfleenkomst. Organisator is de stichting Rotterdamse raad voor Jeugd en jongeren. Aanleiding: de komende elfde nationale speel- week. Plaats van handeling: het 2500 vierkante motor grote spoel» -weelspand aan de Generaal Vat! der HeUdenstraat (bjj do Vee markt). W«r men ever gaat pralen? Over do onderwerpen die JorvRore^ plegen benig te houden. Daartoe zal gebruik worden gemaakn van hedendaagse oómmundcatiemtddelon als (ik citeer au): „Kreten, standiwerkcrwnothodcn, prrovOccren-iö uitroepen en het kalken van slogans, tekenlagen enz". De tien pilaren die de zaal aan een zUde flankeren zuilen worden benut ad* „praatplckkan", waarbij zich raadelcaen en andere deskundigen op het ffebiod van bestuur cn beleid zul len opstellen om or met de aanv, ezlge en te discussiëren. Kritiek zal rurnj, npontaan en onver bloemd gespuid kunnen worden. De mot slogan» volgekaUelö papie ren worden na afloop van de discussie naar de .grote praatplek" gebracht om ah inspirerend en waarschijnlijk ook provocerend decor te dienen van hat forum dat daar van 22.00 tot 24.00 uur aal zetelen om de belangrijkste onderwerpen dia op dc praatplekken aan de orde zijn gekomen, met de jon gleren te behandelen. De selectie van de onderwerpen ia èaa werk op zich. Zogeheten „Mobiele waarnemers'' selecteren de gespreks- a of voor de ..grote praat plok Het xlln de heren G. G, J, M Pocth (le vens voorzitter van het forum), de heer G A Nap (voorster vt»n dc stichting RRJJ) en prof. K Wentholt. Do verdeling over de „kleine praat- plokken" van raadsleden en anderen die sla z moeten leveren met de dB ar aanwezige jongeren en eigenlijk ellen dt" zich Jong voelen ia «U volgt: Wat kan en doe* de md? (prof. mr H v.d Brink, de heer A. J, T. van Eyodhoven) 2. Informatie over Jong zijn (Mr J. G Bannink, de heer P, Sl(jkerman) 3. Wat zettt het #tsdrt>«leid? (W«rt- houdet dn> L van Leeuwen) 4 He: gezag fde heer J. H, Daim jr. en een poitticiuhCLionmrlji) 5 RuimtelIJkö voorzieningen (de he»r J de Looper, mevr, A. M. van WcrinR-Commljs cn It B Eokklnga) 8. Studeren en werken (mej, A. Do men en dc heer L. F. Melcherta) 7. Aktuoel I, o.m. kunst (de heer A, van Geest en O». W, R, v,d. Zee) 8 Aktueel 2, o m. Wekljn (dir. A. P. v.d. Made, de hear H. Been en d« heer H. vxt, Pol») 1 Aktueel 3. om sport en rekreatto (do hoer N. Schouten en mr. J. G Du- chemin) 10 Alclueel 4—onbeperkt— (do héér R J. Ouwendtlk en me-J. D. D. S-ioek) Leden van de gemeenteraad verde len zich over de praainlokken, Dc toe gang is jtmhfl. NU IS HET nog erg rommelig in Taverne d'Antique, m het feest gebouw Peramont op Feijenoord, maar morgenavond om 19.00 uur zal alles er als een zonnetje bijstaan voor de feestelijke opening. Links de heer De Blok, beztg met het bevestigen van een beddepan. Het vo^rtlcn ja»r adeden ficoo» nde café Do Sttckdöm aan de Oianjc» boom/draal 03 vordwijiit Eno-oi in dc &!aat* komt Tavciix d'Aiwiquc m «e- auw Parament aan d-» S amptoen- inrast Morgen is do feestelijke opc- rtlryg De heer L. E P dc Blok (5«), ci«enflar van De Strekdam cn gebouw Poramont vcr.clt o\cj de/e vcrhui/J»ig binnen dc Wijk Peijenooid „Caro Do Svekdam wordt opgeheven Da» moe; e zijner tyd toch weg ui xerband met <U' bouw van de Willom^'unuol Ik brxng de hek zaak over naar dc Para- nv>nt Het wordt een besloten goiegem- hcid. Mensen d'c binnen willen moe ten bellen, vaste klanten krijgen een sim'el Dan kan ik de sfeer bet et in i .hand houden Dionken mensen of ucden die ien andet lastig vallen kunnen dan wonden geweerd. De in- r.cn'ng is in a mek' rtij! hc mces'e komt mt De Sinkdmn Ann de hm k mien t\x mti^ nun-.cn zitten on n-»g eens .wmtig aan taMtjes. Ik heb een prach'ige an'ickc ron te tafel me zcn stoelen De prij/cii £(Jn noinjajl 65 cil voo. et.n p.-i.ijc 75 ctm voor een borrel" De exjilora te van het bekende fec« gebouw Pat imon' k m hoge mate ee.i fainihc-aangeDflcnhcId Vader De Blok inet txx'ce doch ers. vier zónen, twee schoo:i/on',ii e.i een schoondoch ter, Geen wotvdei*. dat he rondMihru* ven aan kennissen Cn relattss er gele genheid an dt opening van het nieu we café de zinsnede bevat „Een jirnchtipc ruimte m korte tyd pehecf door ottre jonyetis ecrljouwd en inge richt "t oude iiiittt'kc stt/l" UJVtRffciVJt» Mei deze betalingsrekening kunt u bij een van de 15 spaarbanken in het Delta-gehled gegarandeerde spaarbank-cheques krijgen met een spaarbankpas. Elke cheque la tot maximaal 50,— gegarandeerd. U kunt deze cheque voor alle doeleinden gebruikenoveral Ir» Nederland, En zon der dat de spaarbanken daar ook maar iets voor rekenen. Ook automatische overschrijvingen zoals bijvoorbeeld huur, verzekering, enz,, kun nen via een betallngsrekenlng worden ver richt. Van elke mutatie ontvangt u een handig dagafschrift thuis. Met een beta- lingsrekemng hebt u weinig contant geld meer in huls nodig: het staat rente-gevend op de Spaarbankelk moment van de dag tot uw beschikking! Meer dan 200 kantoren van de Spaarbanken in het Delta-gebied staan klaar om u alle gewenste informatie te geven. De Spaarbank te Rotterdam Spaarbank Ar.no 1820 Schiedam Spaarbank Vlaardingen Nutsspaarbank Maassluis Spaarbank te Dordrecht De Spaarbank te Gorinchem Nutsspaarbank Alblasserdam Spaarbank te Delft Nutsspaarbank te Tholen Vlissingsche Nutsspaarbank Nutsspaarbank te Middelburg Nutsspaarbank Mlddelharnls- Sommeladljk Nutsspaarbank Zlerlkzee Nutsspaarbank Gouda Leidse Spaarbank 'n publicatie van de BONDSSPAARBANKEN, SAMENWERKEND IN HET deltagebied

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1