Cultuur-nota geeft bouwstenen voor het gemeentelijke beleid Een eigen cultureel leven voor Schiedam Kinderen lezen voer uit hun lievelings boek lÊSi&SSte SCHIEDAM Marifoons voor Havendienst Mej. H. Migchelsen verlaat Schiecarton FA. J. MAK EN ZN. 'KUNSTZINNIGE VORMING' STAAT DAARBIJ VOOROP 268 spelers bij schoolschaak- en damtoernooi Negen li enhonderd gulden ontvreemd HANS BAKKER WINNAAR EINDSTRIJD Inbraak tuinhuisje Autodief sla Lo Looko Sint Nicolaas Gruno begum Maarten Kemper in Galerie De Graaff SPORTFLITSEN Bezwaar wijkraad tegen verkoop te saneren woningen Jaarlijks softbaïl- lournooi van „Schiedam" Diefstal uit hul tanker Lid Rijmuondraad signaleert gebrek aan coördinatie bij bruggenbouw KOERIERSTERS donderdag 24 oktober 1968 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. „Het is een misverstand te me nen, dat een gemeente onder de rook van een grote stad in cultu reel opzicht uitsluitend zou kun nen teren op de mogelijkheden, die de naburige grote stad biedt. Schiedam heeft met 83.000 inwo ners een voldoende potentieel om een eigen cultureel leven te lei- den". Zo wordt opgemerkt in de Cultuur-nota. Maar een goede ruimtelijke ge meenschapsvoorziening is merle voor waarde voor de ontplooiing van het plaatselijke culturele leven naar bui ten. Daarby gaat hel niet alleen om een goede toneel- of podiumaccomino- datie, maar ook om een zaal die dc evenementen akoestisch tot hun recht doen komen en die verder in sociaal opzicht voldoet aan «1c eisen van goe de smaak en gezelligheid. Schiedam telt wel 23 zalen, maar de inrichting voldoet in het algemeen niet aan de eisen, die men in deze tijd moet stellen. De commissie betreurt het dat de pogingen van het gemeentebestuur zijn mislukt om van het Passagethea ter een bruikbaar cultureel centrum le maken. Gewezen wordt op het plan van de Stichting Opbouw Schiedam om te komen tot de bouw van een ontmoetingscentrum met een grote en enkele kleinere zalen. Zou het onmogelijk blijken dit plan te realiseren, dan zou onderzocht kun nen worden om enkele bestaande za len (de commissie noemt Musis Sa crum en Arcade) door verbouwing voor dit doel geschikt te maken. Het cultureel beleid dient er op ge richt te zön zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met de cultuur, door de vorming van een zo breed mogelijk vast concert- cn theaterpu bliek. Dan zal het nodig zijn om de cultuur zo dicht mogeljjk bU dc men sen te brengen, in de eigen vertrouw de omgeving. Dc commissie pleit daarbij voor ecu programma van con cert- en theater-evenementen in eigen stad. Maar ook de amateurverenigingen willen de resultaten van het werk aan het publiek tonen. D't kan alleen wanneer er accommodatie is en wan neer men. hulp kan krijgen van be roepskrachten; regisseurs, dirigenten en een begeleidingsorkest. Deze ver- belering van kwaliteit brengt echter hoge kosten. De commissie beveelt dan ook een verhoging aan van de ge meentelijke subsidiëring van de ama- leur-kunst verenigingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In na volging van de rijksloodscu cn dc Rotterdamse havenloodsen willen b. en w. ook de Schledamse havenlood sen gaan uitrusten met z.g- „mari foons". Dit is zend- en ontvangappa- ratuur voor dc communicatie met sleepboten, passerende zeeschepen eri de radarposten langs de Nieuwe Wa terweg. Bij het huidige drukke scheepvaart verkeer op de rivier is het gebruik van marifoons onontbeerlijk. Voorge steld wordt vijf van die marifoons aan le schaffen voor de Havendienst. Daartegenover staat dat de Haven dienst best een van de twee motorbo ten kan missen. De „Havendienst I" werd uitsluitend gebruikt voor het aan boord brengen van havenloodsen. Maar aangezien de roeiverenigingen dit transport verzorgen, is er geen emplooi meer voor de „Havendienst 1", die dan ook is opgelegd. Voorge steld wordt om die boot van de hand te doen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Bij de Schiecarton N.V. zal de procuratie- houdster, mej. H. Migchelsen na een 40-jarig dienstverband wegens pen- sioenermg het bedrijf gaan verlaten. Zij houdt de afscheidsreceptie op don derdag 31 oktober van 16.15 tot 18 uur in de kantine van Schiecarton, Burg. Honnerlage Gretelaan 159. (ADVERTENTIE) VOOR DE GROOTSTE SORTERING CAMPING-, SPORT. "EN WATERSPORT- ARTIKELEN, NATUURLIJK NAAR; Hoogstraat 125, tel. 267982 TENNISTAFELS va 09,50. Bats, netpos- ten, hallen enz. TAFELBILJARTS speelmaat 70 140 cm. GEHEEL cotnpleet ƒ250.50. Roulettespe len, sjoelbakken, schietsport caz. enz. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In de Cultuurnota Schiedam heeft de samenstellende commissie geen „alomvattend cultureel beleid voor Schiedam" ontworpen. Het is de vraag, zo stelt de commissie, of dit binnen de moment-opname van een enkel rapport ook wel mogelijk zou zijn. Wel draagt de commissie een aantal „bouwstenen" aan, <he zij op de weg naar een globaal inzicht omtrent de culturele situatie in Schiedam heeft aangetroffen. Deze bouwstenen kunnen, zo meent de commissie, „een nuttige bijdrage vormen voor het beraad in het voorgestelde culturele orgaan over het te volgen culturele beleid in Schiedam." Voor de commissie slaat daarbij voorop öc „kunstzinnige vorming". De bevolking in het algemeen, maar vooral de jongeren, moet ln de gele genheid gesteld worden, naast hun In tellectuele vermogens, ook hun kunst zinnige aanleg overeenkomstig eigen aard cn belangstelling te ontwikkelen. Daarbij wordt gepleit voor een Sectie kunstzinnige vorming in de Schicdam- sc Gcmccnschap-uleuwc-sRjL Enkele mogelijkheden zjjn al aanwezig: dc Muziekschool, de kunstklassen in het Museum, de openbare bibliotheken. De Sehiedamse Muziekschool telt rond 80Q leerlingen, wat ver beneden het landelijk geldende gemiddelde van l'/s a 2 procent van de rtedelijke be volking blijft. Daarom moet gezocht worden naar wegen om steeds grotere groepen jongeren te betrekken bij het muziekonderwijs. Gewezen wordt op een mogelijkheid van een eerste muzi kale vorming (niet te verwarren met dc A.M.V., alg. muzikale vorming) bij het onderwijs, evcnuteei met inscha keling van de Muziekschool. merkt de commissie op. Cultuur om vat het hele terrein van ile vorming van de mens, de overdracht van ken nis en het geven van inzicht om aan dc samenleving te kunnen deelnemen, De commissie wijst ook op de „verve ling" en het onbehagen bU de Jeugd, die hier en daar tot explosief gedrag hebben geleid. Bij het cultureel beleid zal daarom aandacht moeten worden gegeven aan. 2involle activiteiten in de vrije tijd, Onderzocht zou moeten worden of in Schiedam (eventueel met andere ge meenten) niet een instituut zou kun nen komen, dat met eigentijdse me thoden (vooral veel discussie) hot ontwikkelingswerk ter hand kan ne men. Ideaal wordt genoemd een „plaatse lijk Instituut voor musische vorming", doch voorlopig zou kunnen worden volstaan met cursussen (of een werk plaats) in 's avonds toch leegstaande schoolgebouwen. Wat de kAuistklassen in het Sted. Museum betreft, werkplaatsen waar kinderen en volwassenen onder des kundige leiding creaitef bezig kruinen zijn, is de oommissie van oordeel, dat dit werk uitgebreid moot worden. In nauw contact met het onderwijs, maar eventueel ook met jeugdorganisaties, wijkgebouwen, enz. Naast muziek en beeldend bezig zijn, ook amateurtoneel, mime, bewe gingsexpressie (kunst- of volksdans), kunstzinnige handvaardigheid, foto en film. In de jeugdafdelingen van de open bare bibliotheken worden de kinderen vertrouwd gemaakt met hot boek. Door activiteiten als voorlees- en ver- teVuurtjes, ook de voorleeswcdstrijd. De commissie wijst op mogelijkheden als literaire lezingen in do bibliotheek en een begeleiding met boeken van le zingen, tentoonstellingen, enz. Gepleit wordt voor een muziek-bibliotheek en discotheek, maar ook voor een „dia theek" voor beeldende kunsten. levende cultuur is steeds in ont wikkeling. „Daarom kan geen cultu reel beleid zich veroorloven alleen aandacht te schenken aan gevestigde Instellingen cn organisaties, aan tradi tionele activiteiten, aan In hun artis tieke en financiële consequenties overzienbare mogelijkheden. Er moc- iTlSliiUlXt ten ook ontplooiingsmogelijkheden zjjn voor nieuwe ontwikkelingen en ruimte voor experimenten", zo meent de commissie. Daarom is het gewenst op de begro ting ook een post op te nemen, waar uit bij voorkomende gelegenheden subsidies verleend kunnen worden voor initiatieven en experimenten die buiten het geijkte patroon vallen. Het Cultureel Fonds van de S.G. biedt op dit punt ook mogelijkheden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De be langstelling voor bet schoolschaak- cn damtoernooi, dat dit Jaar voor het eerst voor leerlingen van het voortge zet onderwijs wordt gehouden, is bij zonder groot: 2G8 deelnemers, onder- wie 10 meisjes. Het zUn 115 scha kers en 153 dammers. Het toernooi wordt gehouden in dc aula van de R.K. Technische School.' Ingang Mr, Nolenstaan. Van de 10 declnemedc scholen is de RKTS hst sterkst, vertegenwoordigd met 68 inschrijvers, gevolgd door het Spieringshoeklyceiun met t>4, de Chr. TS met 55 en de Algemene TS met 31. Het schaaktoernooi wordt gespeeld op maandag 28 en dïhsdag 29 oktober. De spelers zijn naar de leeftijd inge deeld in groepen van spelers. Als bijzonderheid wordt dinsdagmorgen een simultaauwedstrijd gespeeld, waarbij alle deelnemers uitkomen lo gen twee sterke jeugdschakers, de ho ren A. van Seterg cn C. van Wijger- den. Het damtoernooi heeft plaats oc woensdag 30 en donderdag 31 oktober.. Ook hier zijn de deelnemers naar de leeftijd ingedeeld in groepen, maar dan van 9 spelers. De beide toernooien, waarvoor vele prijzen beschikbaar zijn gesteld, be ginnen *s morgens om half negen e» eindigen omstreeks half vijf. Ouders en andere beLwngslellenden zijn wei- kom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. UU een geldkistje, dat 'n een niet afgesloten kast bi de winkel van de N.t. Dc Gmaf-Van Loon aan de Koltcrdamsc- dijk xvns opgeborgen, Is vannacht een bedrag van 1900 ontvreemd. De inbrekers zijn via de achterzijde van hot ï>and naar binnen geklommen en hebben daarbij een ruit geforceerd. Ook ingebroken is bij het loodgic- tersbad'i'ijf N.V. Van de Moezel aan de Schie. Hier is men om hel pand bin nen te komen over een dne meter hoge muur geklommen. De gehele ad ministratieruimte werd grond' g door zocht. maar tot nu toe wondt nlc.s (Van een oneer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Ui een tuinhuisje op het complex Thurlcde g.storen een radio gestolen. De e'ge- ivanr. de 62-jarige E. J. B.. dee i h.er van vanmorgen aangifte bij de poli te Reeds eender zijn op hc* eomnH"- Thurlei" nb-nken g-'pteoffi. maar dat i t *r, i e bu maak (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Bij de landelijke finale „Kinderen lezen voor uit hun lievelings- „Receptief "Wat de „receptieve kunstbeoefe ning" betreft (de term „passieve kunstboefeatog" wordt verworpen), gebeurt er in Schiedam reeds het een en ander, stelt de commissie vast. Maar intensivering van het bestaande cn bezinning op nieuwe mogelijkhe den Ijjken gewenst. Nagegaan moet worden of het be staande systeem van schoolconcerten en toneeluitvoeringen wel het gewen ste effect heeft. Meer „nazorg'C even tueel met discussie; ook uitbreiding tot de reeds werkende jeugd. Ook de museumlessen en de rondleidingen in het museum kunnen geïntensiveerd. Door een betere programmering en voorlichting kan meer belangstelling gewekt worden voor het Cultureel Jongerenpaspoort. De commissie hecfl waardering voor de „amateuristische kunstbeoefe ning in groepsverband". Aandacht wordt gevraagd voor vraagstukken als veroudering van de leden, bijscholing, repertairvavming, deskundige leiding van dirigenten cn regisseurs, maar ook versterking van de ensembles met jonge leden. Gepleit wordt voor een soepel beleid voor een onwtikkeling van „nieuwe groepsvorming buiten het bestaande kader". Historie Bescherming van het historisch be zit vormt een essentieel element van liet gemeentelijk cultureel beleid. Op dit terrein zün werkzaam het Sted, Museum, het gemeentearchief en Ar cheologische werkgemeenschap „IJeli- nhim", terwijl de S.G. in de serie „Mi niaturen" boekjes over bepaalde as pecten van de plaatselijke historie uit geeft. De commissie betreurt het ontbre ken van een historische vereniging, die activiteiten coördineert en de be langstelling stimuleert. Gepleit wordt voor de instelling van een historische sectie van de S.G., die lezingen, rond leidingen of cursussen kan animeren. Nieuw is de idee om het cultureel orgaan ook In te schakelen bij de vormgeving op het terrein van dc ste- debouw, de planning van openbare gebouwen ca de monumentale versie ring van de stad. Aanbevolen wordt een consequente toepassing van de I of V/s% regeling voor beeldende kunstwerken bij die gebouwen, maar ook om de „consu ment" (bv. de schoolgemeenschap) in het beraad te betrekken. Bij de monu mentale versiering van de stad wordt aandacht gevraagd voor de speelplas- tïek als kunstuiting Ontwikkeling Maar cultuur is méér dan alleen de kunst of het kunstzinnig bezig zijn. pOMMMlSSARIS Van der 'Haagcn heeft ons ervan overtuigd, dat we in Schiedam nie. van au tod iel stallen maar van joy-riding moeten spreken. De talrijke berichten be»reftcnae een autodiefstal, die in dc maanden sep tember en oktober onze krantenko lommen hebben gevuld, hebben ons nodeloos afgeschrikt. Dat we hier met series diefstallen te maken zouden hebben, blijkt namelijk een idee flxe to zijn. Dit jaar zijn er tot nu toe in totaal „slechts" 25 auto's ges,oion. waarvan er slechts vier niet zijn teruggevonden. De andere 21 werden ergens in Rijnmond onbeheerd aange troffen. Hier is dus duidelijk sprake geweest van joy-riüing en niet van diefstal En die vier auto's dan zuil u wagen. Inderdaad vier wagens zijn spoorloos vera wenen, alhoewel zich hieronder twee sloopauto's bevonden en één, waarvan pas verleden week aangifite is gedaan. Resumerend: schokkend zijn de autodiefstallen, in casu joy-riding, dus beslist niet. De eigenaren van gestolen auto's spreken wel altijd va»i „ik had hem afgesloten geparkeerd". „In de meeste gevallen zal dat ook wel zo zijn", zegt commissaris Van der Haagen, „maar dan alleen de deur bij de chauffcui Laat men daarom vooral bij het par keren opletten of ook het andere por tier afgesloten, is. Want een betere prooi voor een joy-rijder is cr niet". "ILTENSEN, mensen, je krijgt ze steeds meer: de in hoge mate on bescheiden clubblad! edaclcuren, die menen alle losbandigheden te moeten publiceren. Zo op de man af. Natuur lijk, wij zijn gek op buitensporighe den. Maar de persoon-in-kwestie? Toegegeven moet worden, dat deze clubbladredacteuren met deze verkap te vorm van openheid een speciaal, gedurfd cn veelgelezen tintje aan hun periodiek geven. DWS heeft zo'n scri bent in de persoon van ene Pedro. TSF in die van Lo Looko. Om zomaar twee met plezierige regelmaat op onze redactie verschijnende (dank, dank) clubbladen te noemen. Deze keer in hel kort iets over Lo Looko. We cite ren één van zijn vele, tloor ons graag gelezen „dwars door deze smasher" puntjes: „Weet u hoe ze de nieuwe weekbrief willen gaan noemen? ik wel: 't Smetje", het onechte kind van de Smasher. Wie de vader is, is overi gens een duidelijke zaak. Of zouden ze de moeder zoeken? 't Zijn zulke ei genaardige lui, die tafeltennissers", al dus Lo Looko. TIE brief Is binnen: op zaterdag 16 november a.s, zal de Sint onze stad voor de eerste keer bezoeken, Hoe en waar de goedheiligmsn Schie dam zal binnenkomen hopen we de moeders binnenkort nog te berichten. TAE Randstadspeulers, ons allemoal •L/ bekend, komen bie „Gruno" Schiedam speulen op zoaterdag 2 no vember nam. 20 uur. 2e brengen het toneelstuk „Maaike", 'n stuk van de LFI OP! «JKH» ■tuffel Hans Bakker binnenkort voor de tv. boek", die binnenkort in het ka der van de a.s. Kinderboeken week zal worden uitgezonden op de televisie, zal Schiedam.verle- tenwoordigd worden door de vandaag twaalf jaar geworden Hans Bakker. Hij presteerde het namelijk gisteravond in de aula van het Stedelijk Museum met een passage uit hot door Enid Blyton geschreven boek „De vijf cn de geheime doorgang" de jury op dc meest verfijnde manier te boeien. „Hij clecil het zoudei overdreven grapjes, hU acteerde niet te uitbundig, kortom hij lus hel verhaal voor op een zeer natuurlijke cn door ons zo graag gehoorde wM*c", vertelde mej. R. G. P. Visser (irugilbibUolhecaresse), een van dc juryleden, na afloop. Toch had Hans Bakker, een vrien delijk en beleefd kereltje met een voor zijn leeftijd buitengewoon goede mtirulutic, zelf nooit verwacht win naar van deze eindstrijd le worden, Om in de eindstrijd geplaatst te wor den, hebben namelijk 58 Scbiedamse lagere schoolkinderen aan voorselec tie wedstrijden deelgenomen. „Ik heb inanr één' avond kunnen oe fenen", vertelde Hans Bakker, die on langs uit hel ziekenhuis is ontslagen voor een blindedarmoperatie. „Ik had wel meer boeken gelezen waaruit wol een gedeelte voorgelezen kon worden- Maar ik vond juist dit bock hel span nendste," Ilans Bakker „ik lees zeer veel en heb een poging gewaagd om con bock over een detective te schrijven won gisteren de boekenbon, omdat zijn uitspraak zijn intonatie, zijn arti culatie cn zijn Jcestempo nel hel nodi ge boven tlio van de andere kandi daat; cs uitstak. Voordat de tien kinderen hun ver haaltje hadden voorgelezen hield wet houder mej. G. D. de Graaff een kor te toespraak, wat ln feite neerkwam op eon pleidooi voor goede boeken, omdat de kinderen dan reeds vroeg denkbeeldig ln contact komen met mensen en kmderen uit een ander Icehmheu. Dc eindklassering luidde als volgt: 1. Hnns Bakker (Pr. Gunninghschool) 2 Carla Jongeburgcrs (Kon. Juliana- school), 3. Yvonne Kluin (Alb. Mag- nusschool) en verder: Mario de Vries (Goeman Borgesiusschool), Berrie van Ditlcn (St, Marllnusschool), BUy van Akkeren (Alb. Magnubschool), Belty Mauer (St. Bcrnardusschool), Miijam Landman (St. Cnlhnrinaschool), An neke van Ham (Alb. Magmisschool) cn Amta Krabbendam (St. Maria- school). Zij allen werden beloond met een boekenbon. (Von een on/er verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In de Galerie De Graaff, Oude Kerkhof 20, wordt lot 21 november een tentoon stelling gehouden van aquarellen van Mam ten Kernper. Kunstredacteur Gei rit Kleijwegt zal de tentoonstelling openen op zaterdag 26 oktober om 16 uur. De galerie is geopend op werkda gen van IÖ tot 18 uur, op vrijdag avond van 19 tot 21 uur; zondag en maandag gesloten. De 25% aankoop- subMdictcgcling is van klacht. Gemeente-ambtenaren zijn niet al-~ leen voorzichtige, maar ook zorgzame lieden. Zoals blijkt uit het bord „Let op! Verkeer" dat is aangebracht bij de tuindeur van de gemeentesecre tarie, uitkomend op het Oude Kerk hof. Inderdaad, als je die deur uit komt, sta j'e meteen midden op de weg. Doch toen de fotograaf dit plaatje wilde maken, moest hij te lang wachten op „verkeer", toen heeft onze verslaggever maar even een fiets geleend, om zelf voor het gevaarlijke verkeer te zorgen. zeekant in drci bedrieven deur Rosita Peters, overzet in 't Grunncns deur H "P. Houwmg. Het mout 'n hail mooi zoal kriegen en dat 't weer 'n gezellige Grunneger onvond worden mag. Nfi- tuurluk hollen wie weer 'n tombola cn prieskes binnen allied welkom. Nait vergeten om joen lidmoatschapskoart rolt te nemen". Aldus siklaris C. M. Brauns van de vereniging van Gro ningers in Schiedam- INE lawn tennissers van TSF gaan hun clubkampioenen '68 huldigen. Dal zal aanstaande vrijdagavond ge beuren in zaal Beatrix. Ter herinne ring: het betreft hier Wim v. cl. Heu vel, Huug Wittop Koning, Marjoos Zoetmulder, Leo Nefkens, Frieda Bac ker. Hans de Ruiter, Monique Egbers cn Rence Koppe. ft Bij SVV „kweekt" men sportjournalisten. Het bewijs is daar enkele jaren geledon reeds van geleverd. Pupxllenpromotor Kees Magielse is de initiatiefnemer van deze SVV-school voor sportjour nalisten. Wie meer daarover wil we ien belt 151971. ft Zaterdag speelt zo wel de dames- als do herenselectie van de handbalvereniging DWS uit togen EMM in Middelburg. De heren- selectie zal daar in de sporthal tevens ontmoeten het Amsterdams Niloc. ft In Schiedam kunnen sportliefhebbers genieten van de semi-derby SVV b- Forutna b. Aanvang 2.30 uur. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, donderdag. Wanneer het aan de woningbouw vereniging „Rotterdam aan Zee" ligt, dan zullen een kleine twintig wonin gen aan de le Scheepvaartstraat in Hock van (Rolland worden verkocht aan dc bewoners of aan andere geïn teresseerden. Het betreft hier de zoge naamde bootwerkershuizen, die lange tijd gemeentelijk bezit waren, maar die vorig jaar tegelijk met enkele honderden andere woningen aan de woningbouwvereniging werden over gedragen. De huizen aan de le Scheepvaart- stoaat, die ruim. 50 jaar oud zijn, war den echter als onrendabel beschouwd en men vond het beter ze te verkopen, bij voorkeur aan de bewoners die vaak kostbare verbeteringen hebben aangebracht. De Hoekse wijkraad deelt echter hot standpunt van de woningbouw vereniging niet. Wijkraadsvoorzitter L. van der Houwen althans toont zich een tegenstander van de verkoop. De wijkraad heeft namelijk een aantal jaren geledn al de wens uitgesproken om le zijner tijd do woningen te sane ren wanneer de algemene woningtoe stand dit toelaat. Gaat men echter nu de huizen verkopen aan particulieren, dan wordt later de onteigeningsproce dure veel moeilijker. Het is namelijk gemakkelijker met een eigenaar te moeten onderhandelen over alle wo- nigen, dan met twintig verschillende woningbezitters. In dc wijkraadsvergadering van 29 oktober zal dezo zaak nan ham gig wor den gemaakt eu zal de wijkraad als geheel zijn standpunt moeten bepalen om b en w van Rotterdam te kunnen adviseren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De soft- builsifdeling van de Sportvereniging Schiedam heeft besloten een jaarlijks terugkerend softballlotimool to orga niseren. tc spelen op Hemelvaartsdag. De inzet wordt de Johan SpralJt-tro- fee, vernoemd naar de enkele jaren geleden overleden wedstrijdsecretaris van „Schiedam", die enorm veel heeft gedaan voor het softball in Schiedam. Dc sof Iba Haf deling gaat heit seizoen afsluiten mol een gezellige avond op zaterdag, maar 's middags wordt er om 4 uur op htsl terrein van „Schie dam" een damos-voetbalwedstrijd ge houden lussen dc softbaU-speelstors van „Schiedam" en van heit Rotter damse Eurostors. (Van con onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, De 43- jarige A. C., opvarende van hot nog steeds bij de werf Wilton-Fijenoord liggende tanker Agua Clara, deed gis teren aangifte bij de politie van dief stal van ce» plastic zakje, waarin zich 26 rijioKiaalders en 6 Duitse Marken bevonden. Hij had hel zakje in zijn hut ach- tergelaten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het volledig gebruik van de Hnrmscnbrug over het Hartenkanaa! cn de aanslui tende brug over hel Brielscmeer, dte al bijna gereed is, zal ernstig worden vertraagd door het niet tijdig gereed komen van dc afrit van de Groene Kruisweg. Dezo vrees uit ir, J. A. Beukers, lid van de Itijtimondraad voor de VVD in een toelichting d'ie hij gecDt op een schriftelijke vraag aan het dagelijks besïuur. Deze vraag luidt: wat heeft het da gelijks bestuur van Rijnmond gedaan (of zou het kunnen doen) om een be- te-e coördinatie van de aanleg van wegen en andere kunstwerken in hot Rilnmondgcbicd te bevorderen en zo doende de overhoidsbeslissingen op iuis'e wijze te doen plaatsvinden. He; voorbeeld van de Groene Kruisweg wordt aangehaald om een km noli ik gebrek aan coördinatie ie signaleren. SCHIEDAM. Geboren: Maria J, d. v. S. H. J BotnHaas en N. Bsanvlnger, Sandra d. v, J. van Nieten en V. A. J. Ltthc, Nancy M d. v. J. A. Meijer en C H. M. van Voe len. Overleden: M. Spanjuraherg. 67 Ji„ -t.V. M. van dor Drift. J. Lammers, 58 ir-. cv. W. H Poort. J F, Putttn?, 77 jr., O. H. Lokken. 62 irM. F. Hershnch. 40 jr., E. J. van der Horst, S4 Jr. F atnil teber ichten Directie cn personeel van Lenderink Co. N.V. te Schiedam delen tot hun leedwezen mede, dat, nog onverwachts, is overleden, de heer Johunn Smit op de leeftijd van 63 jaar. Wij verliezen in hem een trouwe roedewerker, die gedurende de 19 jaren, dat hij aan ons bedrijf verbonden was, zijn werk nauwgezet verrichtte. Schiedam, 22 oktober 1968. Lenderink Co. N.V. Westerkade 2822. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool} vraagt vaste BE ZORG ERS(STEHS). Aanmel den Hoogstraat 7e. Schiedam, tel. 267270, *s avonds na 7 uur tel. 155960. B028 Polo, tijm cn projectie Pasfoto's klaar torv/ljl u -vacht. FOTO Van Vurn-en, Hoog straat 10B, Schiedam, Tel. 266720, Let op juiste adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2