•ver 4 jaar in Rotterdam heeft historische bui TWEE TORENS VAN 35 HOOG VOOR 300 'OOR IN '68' GROTE MISLUKKING Asm m m Wie is beste voetballer? ROTTERDAM RIJNMOND ül® W. Thomassen: burgemeester Samkalden treft hier geen blaam Tentoonstelling van Wereldhandelscentrum in Stadhuis-hal D 12.000 folders verspreid: 50 aanwezigen Tien abri's erbij voor RET in 1969 II AL-on dersclieid in g voor kapitein A. Wepsler liiiêi jg£È||g0 Er is nog één 'heerlijk recht' GEEN KRANT ONTVANGEN? Rotterdam gaat met Schiedam praten over water en R.E.T. Vijftig jaar in dienst van SHV zaterdag 26 oktober 1968 (Van een onzer 'verslaggevers) SïffiTÈRDAM» zaterdag In in 1975 zal het W^èTdhandelscentrum in Rót-/ gerealiseerd zijn. Binnen arSËÉSilf jaar gaat de eerste paai de grond in, Het komt te staan in het Leuvehavenbekken, op~de'plaats waar nu twee ver voersbedrijven zijn gevestigd en die elders onderdak zullen vin den. Het kost 300 miljoen gul den en bestaat uit twee 35 ver diepingen tellende gebouwen yan elk 144 meter hoogte, Dit is gistermiddag tijdens een persconferentie in het Hotter- damse-;stadhuis door burgemees- itë&NWi: Thomassen meegedeeld. Op^hétzelfde ogenblik werden in Në^JXork en Chicago persconfe renties/gehouden, waar medede- ling[?Wjèrd gedaan van de Rotter- d^óBfe^Iannen. Desgevraagd zei burgemeester Thomassen, dat er van de minister van/ëcoüomlsche zaken geen goedkcu- rlng.tS/.Vereist om In Rotterdam een Wereldhandelscentrum te stichten, Doze' opmerking sloeg op het verzoek va» de;'gemeen{e Amsterdam, die de betreffende minister heeft fevraafd een.,uitspraak te doen in de controver se of'ecn dergelUk centrum In Am- oS in Rotterdam zou moeten Hpf'«orüoopkredietdei door de ge- mwihteraad le beschikbaar gesteld, is voot dé helft voor rekening van Rot- terdkih^fch voor de helft voor de pen sioenfondsen van Philips en Shell (hel total#/ -'Sahloopkreddet bedraagt zes ■tón.TJ'&Blj de persconferentie weren vertegenwoordigers van de beide maarmitwbedrijven aanwezig. Verwijlen van de pers Is burgc- Thomassen, gesecondeerd door de wethouder van Sladsontwik- kql jpg,/mr. If. C. G. L, polak, uitvoe rig ingegaan op de verwijten van de gemeente Amsterdam als zou Rotter dam unfair gehandeld hebben. (Elders leeat "men over het conflict tussen do hoofdstad en dc Maasstad meer.) m Deze maquettefoto geeft een goede indn/k van de plaats en de vorm van het toekomstige wereldhandelscen trum. Op de achtergrond de Maas, links de Blaak. Het gebouwencomplex komt te staan op de plek waar nu de Bterhaven en de Rederijhaven zijn. Deze worden gedempt. Een groot terras en een lagere promenade langs de Leuvehaven. Op de achtergrondde verbinding tussen wereldhandelscentrum en Schiedamsedijk. van het Wcreldhnn- °P n grondoppervlak van één hecta_ Na afloop van de persconferen tie kwamen de Amerikaanse mi nister van transport, Boyd, de, Amerikaanse ambassadeur in ons land, Tyler, de Amerikaanse con sul Foster, zomede de staatssecre taris van verkeer en waterstaat, M. J. Keyzer, de maquettes en tekeningen bekijken. ROTTERDAM, zaterdag „Burgemeester Samkalden treft geen schuld. Hij wist nergens van. Het is wethouder Hamm geweest, die steeds heeft, gewei gerd 6amen met Rotterdam een gesprek met de minister van economische zaken te hebben. Tenslotte liel) ik de heer Sam kalden opgebeld en nu zal dan het gesprek over bet gesprek over het wereldhandelscentrum in november plaats hebben.'" Alsdus een geëmotioneerde burgemeester W, Thomassen van Rotterdam na afloop van de pers conferentie, die gistermiddag in het Rotterdamse stadhuis is ge houden over het Wereldhandels centrum, dat in 1974 gerealiseerd zal zijn. T|jdens de persconferentie zei bur gemeester Thomassen over de donder dag door de Amsterdamse weihouder gedane beschuldigende en verwijlende uitlatingen: „Op 25 maart 1086 heb ik ttfdcns een diner voor de buitenlandse pers, waarbij ook Rotterdamse jour nalisten aanwezig- waven, de plannen aangekondigd. Rotterdam Is Amster dam één a twee jaar vóór. Dat blfjkt ook wel als ik hier ccn ANP-berlcht voorlees waarin eerst staat dat de eer ste paal spoedig de grond In gaat en waarin Iets verderop staat, dat er naar een architect gezocht zal worden voor het maken van ccn schetsontwerp". Ton bewijze dat Rotterdam te goe der trouw is (geweest), zei de burge meester vorder: „Wij hebben én de minister van economische zaken én de gemeente Amsterdam voortdurend op de hoogte gehouden van onze voorbe reidingen. Daarentegen hebben wij van Amsterdamse plannen nooit iets gehoord". En verder: „Onlangs ben ik bij mi nister De Block (economische zaken) geweest om te vértellen over de stand van zaken met betrekking tot Let Rot terdamse Wereldhandelscentrum. Hij zei: vertel maar niks; Ik weet er alles van. Uw ambtenaren hebben mij steeds op de hoogte gehouden. Hij kondigde toen het gesprek tussen Am sterdam en Rotterdam aan. Maar wet houder Hamm heeft geweigerd die be spreking bij te wonen". tater toen er weer een vraag over de controverse werd gesteld: .Amster dam is nu eenmaal moeilijker be stuurbaar dan Rotterdam dat weet Iedereen". .d&iscentrum zal In 1972 gereed zijn. Hckkjygt een verbinding met hel Wc. tröstaüon Leuvehaven, verschaft on derdak aan bedrijven, diensten en In- -BtWïr^h, .die zich met de internationale handel bezighouden. Voorts vindt een dcctvan het gemeentelijk havenbe drijf onderdak in het centrum. Ook is erj£or| hotel bij geprojecteerd, met een accommodatie vnn 300 kamers. Verder zijn, er twee parkeergarages gepland met/een capecitei t van 2000 auto's. Do/arefiitecten van het Wereldhan delscentrum zijn Skidmore, Ovrfngs en de VS, die grote ervaring hebben opgedaan op dit gebied.(Bin nen, ecir.paar dagen vertrekken do Ar chitecten, die Rotte.dam hebben bij- gestaan-naar Anxbië. waar eenzelfde Project vnn circa 600 miljoen gulden in oprichting is.) Volgens dit architectenbureau be draagt dc bou-wtljd voor de eerste fase 30 maanden en voor de tweede fase achttien,.maanden. Waarschijnlijk is dat/d0;;bouw van de tweede kantoren flat begint als de cerate tot op halve hcxwrto-.ifi gekomen. Het bouwen van het onderkomen voor het gemeentelijk havenbedrijf «al voorrang hebben bó ven-de bouw van dc tweede dat. (Dc beide .gebouwen worden de hoogste gebouwen van Nederland hoger dan- de-Euromast, 114 meter, cn do Medische Faculteit, dik 120 meter. BovdndJen wordt het Rotterdamse Wereldhandelscentrum het eerste be langrijke van Europa.) Z Interesse Of hef plan in zijn gohevl zal wor den Verwezenlijkt hangt volgens bur gemeester Thomassen nf vnn de be langstelling. Onderzoekingen hebben ultgowp7.cn dat die interesse gunstig Is en bipnenkort zal cr door de gemeente Rotterdam iemand worden aangewe zen. die zich met de werving van ge gadigden voor huur vua de ruimte za! bezighouden. De 'twee kantorenflats hebben elk een... verhuurbare oppervlak;o van 114.000 vierkante meter. In bijkomen de .gebouwen komt een ruimte van ,2B.W>0/*vierkante meter beschikbaar. De totalq vloeroppervlakte is 250.000 vierkante meter. cHe gevestigd worden (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Van maandag 28 oktober af kan Iedereen gratis gaan kUkcn naar dc maauctte, schetslpkejilugcn, plattegronden, bouwschema's en dergelijke in dn lial van liet stadhuis. De openingstijden van liet stadhuis zijn van Mot 17 uur en op vrijdag ook tydetis do koop. «vond. E race tussen Sparta-doel- man Jan van Beveren en A Feyenoorder Rinus Israël duurt onverminderd voort. Beiden werden voor hun spel in de zon dag gehouden derby met een acht gewaardeerd en dat bete kent dat zij samen ons voetbal lersklassement blijven aanvoe ren. Jan Rijke weet zich nog al- Rlnue Israël Jan van Beveren tijd goed te handhaven in de bovenste regionen. Ook hij kreeg een acht en dat bracht zijn gemiddelde op 7.40, goed voor de derde plaats. Eikelenboom vierdeen Van Hanegem. vijfdehebben inmiddels een achterstand van respectievelijk drie eh vier punten op de koplopers. Het klassement ziet er nu als uoïgt uit: - 1/2. Van Beveren (Sparta) en Israël (Feyenoord) 7,56 (68 uit 9); 3. Rijke (Hermes DVS) 7,40 (37 uit 5); 4. Eikelenboom Fortuna 7/22 (65 uit 9); 5. Van Hanegem (Feijenoord) 7,11 (64 uit 9); 6/11 Eijkenhroek Spartaen Kwakkernaat (Excelsior) 7.(56 uit 8); Van Beveren, Koudijzer (beiden SVV) en Hordijk. (Fortuna) 7,— (63 uit 9); Pijl (Fortuna) 7,— (49 uit 7); 12/13 Veldhoen (Feijen oord) en G. den Butter Excelsior6,89 (62 uit 9); 14. Kleingeld Excelsior6,88 (55 uit 8); 15/23 Pieters Graajland, Laseroms, Jan sen (allen Feijenoord); Ter Horst (Sparta), v. d. Roer (SVV), Geil- man, Kort, Libregts, v. d. Heijden (alien Excelsior) 6,78 (61 uit 9). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag „Oor in'68", gisteravond door de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren gehouden gehouden in het Speelweekpand aan de v. d. Heijdenstraat, is op een mis lukking uitgedraaid. Meer dan twaalfduizend folders door heel Rotterdam en herhaalde (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Bij de gemeente is in studie een nieuw ont werp voor een abri (wachthuisje voor tram of bus). Wethouder H. W. Jet- tinghof van Openbare Nutsbedrijven heeft dit vrijdag meegedeeld aan de betreffende raadscommissie. De heer Jettlnghof vertelde, dat er in Rotterdam 7t wachtkamers zijn, die dienst doen in het kader van het open baar vervoer, en 235 "abri's. In 1969 zullen er tien abri's bijkomen. Bij het nieuwe ontwerp voor de abri's zal voornamelijk aandacht wor den besteed aan de vormgeving. ROTTERDAMM, zaterdag. De bron zen medaille van heInstitute of navi gation werd dit jaar toegekend aan kapitein A, WepstOr, nautisch advi seur van de Holland-Amerika Lijn. Deze onderscheiding wordt verleend uit erkentelijkheid voor dc opmerke lijkste bijdrage aan The journal of the institute of navigation. Dc verbande-' ILng vnn de heer We pst er had betrek king op aanvaringen in Wcslcuropcse wateren. De medaille werd de heer Wepsler gisteren tijdens d ejnarlijkse vergade ring van het Institute of navigation te LoiKien overhandigd. Het interieur van het hotel dat langs de Glashaven wordt gebouwd als onderdeel ven het wereldhandelscentrum. Loopbruggen verbinden de ga lerijen waarop de kamers zijn gevestigd. "O OTTERDAM hee-fl op het ogenblik ccn hlatorische bui* In Kra Hitgen wordt de tentoonstel ling „Kralingen nog steeds een heer lijkheid" gehouden. In het gemeente-archief wordt de tentoonstelling „dubbcMoto's van Rotterdamse stadsdelen" gehouden. Binnenkort verschijnen vior histori sche fotoboekjes over Rotterdamse wijken, ln de serie „In oude ansich ten". De tentoonstelling van prentbrief kaarten „Groeten uit Rotterdam" reist no? steeds dooi- de wijken. Eerst tets ovor dc dubbelfoto's. Tot en met 1 december Jcunt u in het ge meente-archief aan dc Mnthoncsser- iaan gaan kijken nnnr een schitteren de serie foto's van ccn groot aantal plekken uit Rotterdam van „Toon" cn „Nu". „Toen" heeft betrekking op do periode tusson 1880 on ID30; het „Nu" Ik van zoor recente datum. De foto graaf in vaste dienst van het gemeen- tc-nrchief heeft de laatste weken de stad afgestruind om de plaatsen te zoeken waar dc „fotograaf van toen" heeft gestaan. Op werkdagen van 10 tot 17 uur. op zondagen van 14 tot 17 uur is deze bijzonder geslaagde tentoonstelling te bezichtigen. Dc entreeprijs bedraagt 0.25. Aanleiding tot deze expositie is de verschijning vnn vier boekjes over Rotterdamse wiiken ln de serietti oude ansichten", waarvoor de illustra ties geközon zijn uit de verzameling van het gemeente-archief. Verschonen is inmiddels „KraUngen in oude ansichten". Dc teksten zijn van di-s. R. A. D. Renting, Binnenkort komen „Ovcrschie-HIllOKcrsbeiy- Schlebroek" door mcj. M. Rnmperti: Rotterdam-Zuid door P. Ratsma én Rottordnm-West door J. C. Okkomo. Deze drie auteurs zijn allen werkzaam bij het gomcente-archief. Ann het Westlaiid. Den Hang, Rijswijk, Voor burg Leiden, Dordrecht en Briellc word reeds een deelt'e gewijd. Schiedam, Vlaardtngcn en Vöorne- Putten komen nog aan de beurt. De boekjes verschijnen bij de Europese bibliotheek te Zoltbommel. Een dina is jammer; se :l)n te duur. De pr\}a bedroog} namelijk 16,00, en dat is rijkelijk aan de hoac kant. Het kart trouwens nog duurder. Volgend noorjaar ucrschijnt „Rotterdam in dc I7e cn ISc eetito", een U'aar kunst werk (tekeningen en gravures). Dc prijs zai om en nabij dc vijftig gulden tippen. Dus: toachten tot hes o(j De Slégte ligt. El'Nh-.ïOiïMI y Burgemeester Thomassen is 'sterfheer van Kralin- gen'. Hü weet dat pas sinds kort. Gemeente-archivaris drs. Renting heeft hem erop attent gemaakt. Dit in verband met de gisteravond geopende tentoon stelling 'Kralingen nog steeds een heerlijkheid'. Een en ander schreeuwt om een toelichting. Hét zit zo: 300 jaar gele den (in 1608) verkocht Simon de Fa- get. heer van Kralingen, zijn heerlijk heid Kralingen uit geldnood aan Rot terdam. iemand, die heer van Kralingc was, was tevens leenman van de graaf van Holland, diie leenheer was. Bij overlij den van de leenman ontving de leen heer een. zeker bedrag. Nu Kralingen was verkocht, dreigde deze bron van nkomsten verloren to gaan. wan: een tad (Rotterdam in dit geval) kan nieit sterven". Daarom werd het insriUmi .sterfheer" in het leven geroepen. 5e'n sterfheer bezat de zogeheten „heerlijke rechten"./ Die rechten werden in de loop der eeuwen geleidelijk opgeheven. Maar een is er gebleven: het recht van zwa nendrift. Dat houdt in. dat burgemees ter Thomassen, sterfheer van Kralin gen, het recht heeft zwanen te laten zwemmen in de Kralingse vijvers. De tentoonstelling wordt gehouden tn gebouw Centrum Kralingen aan de Hoflaan, onder auspiciën van de wijk raad'. Naast oude en nieuwe foto's van Kmlingen zijn er te zien: oude prenten en kaarten. Openingstijden: werkdagen van 10 lot 17 en 19 tot 21 uur, zondagen van 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Tot en met 3 november. Toe gang Is gratis. [)E Rotterdamse stadsgalg heeft lange tijd op Kralin gen gestaan, waaruit blijkt, dat Kralingen niet voor iedereen een 'heerlijkheid' was. Tot 1940 is de galg bewaard gebleven. Wat er daarna mee gebeurd is weet niemand. Vermoedelij'k is het strafwerktuig bij het bombarde ment verwoest. Geeu krant ontvangen? j wendt u tot uw plaatselijke J agent Hij zal u er graag alsnog een t geven. Onze abonnees in Vlaardin- X gen kunnen zich tot hun agent wenden via tel. nr. I J 341668. ,jr***rAAA A A A A A»* aankondigingen ia dag- en weekbla den hebben niet het verwachte resul taat gehad: van een massale bijeen komst, waarby Rotterdamse Jongeren met gemeentebestuurders over be stuur en beleid zouden praten, is niets terecht gekomen. Niet meer dan zo'n vijftig jongelui en een handjevol organisatoren be volkten het Speelweekpand, waar op een heel - wat groter gezelschap was gerekend. Speelweek-organlsator Ab Steonsma was te "vermoeid om zich er erg druk om to maken: „Ik ben klaar met dc voorbereidingen voor de speel- week en dat is voor mij voldoende. Voor het overige zal het me allemaal zo een zorg zyn". Hoewel het er aanvankelijk naar uit zag, dat men -de manifestatie niet zou laten doorgaan, loodste men omstreeks kwart voor negen (driekwartier later dan de geplande aanvangstijd) de be zoekers najar de tribune om de vragen op wethouder drs. J. G. van der Ploeg een gemeenteraadslid drs. L. van Leeuwen (vvd) af te vuren. Hert kwam echter niet veel verder dan een matte discussie over het be sluit van burgemeester Thomassen om de „Levende Opjektcn Sjoo" (vier blote vrouwen en een blote man ver pakt ln doorzichtig plastic) van dc Amsterdamse schilder Hans Frisch in het_ kader van de Speehveek te ver bieden. Wethouder Van der Ploeg merkte daarbij op: „Als ik burge meester was geweest zou ik er geen behoefte aan gehad hebben om die show te verbieden". Do discussie met de vroede vaderen eindigde tenslotte in een zurewoor denwisseling tussen A'b Steensma en "Wethouder van dor Ploeg. De stille hoop vnn de organisatie, dat de zaal in de loop van de avond wat drukker bezet zou worden, werd niet vervuld, Integendeel, steeds meer mensen verlieten het Speelweekpand. Aanleiding genoeg om er tenslotte een punt achter te zeiten on de „Oorin. *68" voortijdig te beëindigen. Een laatste bezoeker: „Wie komt er nou ook op het idee om een avondje gezellig te gaan zitten prAten!" (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Binnen kort vindt een bespreking plaats tus sen delegaties van de gemeentebestu ren van Schiedam cn Rotterdam en over de drinkwatervoorziening van Rotterdam aan Schiedam. Tevens zal het openbaar vervoer, dat de RET in Schiedam verzorgt ter sprake komen. Wethouder H. W. Jetinghof heeft dit vrijdagmiddag aangekondigd in de commissievergadering over Openbare Nutsbedrijven. De heer Jettlnghof vertelde, dat de watervoorziening aan Schiedam de gemeente Rotterdam elke maand 150.000 gulden kost. Over de kosten van het openbaar vervoer zal niet alleen met Schiedam, maar ook met Vlaardingen een ge sprek worden gevoerd. Rotterdam be taalt per jaar 1,5 miljoen gulden voor het plaatselijke openbare vervoer in deze steden. De commissie van Openbare Nuts bedrijven uitte kritiek op deze al ja renlang beslaande situatie. De wet houder gaf toe, dat als de gemeenten Scnledam en Vlaardingen, die nu geen cent voor het openbare vervoer beta len, niet van gedachten veranderen de Rotterdamse bevolking de meerkosten voor zijn rekening moet blijven ne- men. Op een suggestie van de WD-er W. Baggerman om desnoods het open baar vervoer in Schiedam en Vlaar dingen stil te leggen, ging de heer Jet tlnghof niet in. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De heer r. A. Sponselee wordt op wijdag 1 november gehuldigd, omdat hij vijftig jaar in drenst is van de S:eenkü>Xen Ha rndedsveremging. üil Heeft tijdens zijn lange loopbaan op vrijwel alle sleepboten van dc SHV gevaren, waakt hij minia tuur-sleepboten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1