ARP bepleit sterke NATO m Betoging zaterdag sterdam rustig verlopen Auto botst tegen slagboom voor open brug: 1 dode STUDENTENPASTOR WIL TROUWEN EN IN AMBT BLIJVEN m mm&m m t-. Prof. Hirsch Balliri tegen tatoeëring van donors V 'NODIG VOOR BEHEERSEN CRISES' i MIA FARROW INCOGNITO PRINSES KREEG f 25.000 VOOR NATUURFONDS DUBCEK PLANT LINDEBOOM Steun van Amsterdamse collega's Slapende man door jongeman met fles op hoofd geslagen Ledenvergaderingen gaan beslissen over voortzetten gesprek D'66, PSP, PPR en PvdA in Amsterdam Onderwijzers willen meer geld voor verkleining klassen Comité dankt voor hulp aan Tsjechen door Nederlanders 4 - maandag 28 oktober 1968 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Prof. P. H. Kooymans, die zaterdag tij- dens het najaarsconvent van de ARP is gekozen tot ondervoor zitter van die partij, heeft in zijn inleiding op het NATO-de- bat gepleit voor versterking bondgenoot- „ei weten tun nu scnap. Deze versterking mag £ccn voorstander was van een verbod echter naar zijn mening alleen op dc act,e van nm>H< betrekking hebben op een ver betering van de politiek van het beheersen van crises en het voorkomen, dat deze uitgroeien tot grote conflicten. terdag meegedeeld dat het partijbe stuur binnenkort zal praten over de donaties van de AR-radlcaien aan de politieke Partij Radikalen. t>c heer Veerman zei het niet ver standig te vinden, dat leden van z|Jn party de PPR met gcltl steunen, maar anderzijds noemde hy bet een begry- pelyke geste. De heer Veerman zei dit naar aanleiding van een kritische op merking van een der afgevaardigden. De AR-Voorzitter liet weten dat hU geen voorstander was van een verbod op de actie van de radicalen, omdat het „ieders pcrsooniykc verantwoor delijkheid Is zoiets Ie doen". Tegen kabinet-De Jong De Vü'booglerxar in het volkenrecht, die zich ln de AR-leidlng speciaal zal bezighouden met do buitenland se politiek, had zijn referaat geba seerd op een aantal stellingen, die de grondslag zullen vormen voor een discussie over NATO binnen de ARP. De resultaten van deze discussie rullen ln het partijpro gramma worden verwerkt. De hoogleraar pleitte ervoor dc tegen- «rtellingen tussen Oost en West uit de sfeer van de Ideologie tc halen, omdat de beklemtoning van derge lijke tegenstellingen de verhoudin gen onnodig heeft verscherpt. De contacten moeten ln plaats daam-n eon pragnaüsche rationele grond slag krijgen. Er is alle aanleiding de NATO-sa- raenwerking te versterken, aldus prof. Kooymans, „na de Sowjet- Uole op brute w|jzc het desintegra tieproces binnen bet Warsohau-pact een hall heeft toegeroepen", Vol gens hem «peelt de NATO alleen ln het huidige bestel een rol en kan het in een totale oorlog de leden niet beschermen. De AR-ondorvoorzitter achtte het on waarschijnlijk, dat de Sowjet-Unlc het Westen zou willen aanvaller.. ..Het werkelijke gevaar ligt ln het uit de hand lopen van een aanvan kelijk beperkte crWssHuatle", meende hij. Ale beste middelen bij een beheereingspolltiek van crises zag hij het verhogen van de mobili teit v«a de militaire eenheden en het op peil houden van dc daarvoor noodzakelijke bewapening. Een Eu ropese kernmacht zou zijns Inziens de verhouding tussen de twee pac ten bemoeilijken. Prctertlies Volgens prof, Kooymans, die voorzit ter ia van hen, oomité Vrij Grieken land. heeft de kwestie-Griekenland duldolijk gemaakt, dat de NATO dJn Ideologische pretenties (verde diging van de democratie, bescher ming van Individuele mensenrech ten) niet kunnen waarmaken. .Amerika heeft de keus gedaan voor do strategische belangon" in nlaals van voor een ideologische ge- tulgenis. zo stelde hij. Een NATO-politick van ontspanning moet gericbh vorder, op de Sowjci- Unfe zelf en niet op satellietstaten „waar de respons groter vos. waar door de vrees en de achterdocht bij de Sowjet-UnJo werd versterkt". Prof. Kooymans sprak ricb uit voor een beperkte erkenning vbd de DDR en voor erkenning van dc Oler-NelsiegTons. Ill] vroeg „Iels minder angst voor de tegenpartij. Iets meer angst voor de situatie als zodanig, Iets meer vertrouwen ln de tegenstander, tets minder vertrou wen in bet systeem". Verkiezingen Prof. Kooymans werd mot 90 stem men gekozen tot ondervoorzitter. Prof. ar. W. Albeda kreeg er 22. Tot voorzitter van dc organisatiecom missie werd gekozen drs. D. F. Kui per, terwijl dm. J. H. van dc Bank on dr. J, H, Jonker werden gekozen tot leden van hot centras) comité. De voorzitter van do ARP. dr. A. Veerman, heeft hot pnrtijconvent zn- (Van onze correspondenten) MUIDEN, maandag. Zaterdagmiddag is in Midden de 52-jarige heer I. Riaskoff, Bulgaar van geboorte, uit Blaricum met zfên auto m volle vaart tegen de slagboom voor dc geopende verkeersbrug gereden. was direct dood. De auto werd geheel vernield. De jongerdemonsfratte tegen het kabinet-De Jong bij het vertrek vanaf de Westermarkt (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. -Enkele duizenden jongeren Het ongeluk gebeurde, nadat de beer Riaskoff door dc oranje knipper lichten, die Op flOO, 600 en 300 meter afstand, van de brug zyn opgesteld,' was gereden. Kennciyk heeft by ook de zestien auto's, die ln de twee rechtse rijbanen stonden te wachten niet gezien. De heer Riaskoff was directeur van Parkers Service in Amsterdam. De actrice Mia Farrow, ex-echt- genote van Frank Sinatra, was gisteren in Parijs, waar zij do première van Polanski's „Rose mary's Baby" bijwoonde. Zij was vermomd mot pruik an bril om de verslaggevers om de tuin te lei den. BERGEN OP ZOOM. Gisteravond w op de Rucphenseweg tc Zunriert de 21-jarige A. Kennis uit Strijbeek met zijn nuto in volle vaart uit een bocht gevlogen en tegen een aantal bomen opgebotst. Hij overleed ter plaatse. Een mede-inzittende, 20-jarige mejuffrouw A. Goossen uit Rucphen, liep zware verwondin gen op. De auto werd totaal ver nield. LEEUWARDEN. Te Oudwoude in dc Friese gemeente Tl et jerksler fi deel is gif»: era vond dc driejarige Cobi Prins, toen zij de weg opliep, door een personenauto aangereden. Zij overleed ter plaatse. GULPEN. De 74-jarlge J. H. Rie- mersma uit Gulpen is gistermorgen ln zijn woonplaats tc voet door een personenauto aangereden cn om het leven gekomen. HOOGE EN LAGE MIERDE. De 20-jarige kraamverzorgster M. A, A. vim Gestel uit Hooge cn Logo Mier de is gistermiddag op de bromfiets in haar woonplan:s tegen een boom gereden cn ter plaatse overleden. SCHÖORL. Op de voorweg ln Schoort ie zaterdagavond de 4-jari ge Maria Delis toen zij de rijbaan opliep door een personenauto over reden. Het meisje overleed ln een ziekenhuis. AMBT DELDEN, Zaterdagmiddag Is in Ambt-Dolden op de provinciale weg tussen Delden en Almelo, de 40-jarige heer H. P. W. QuMgers uit Almelo met zijn fiuto met grote snolheid uit een bocht gevlogen ep tegen een boom gebotst. Pe heer Guttgmj overleed ter plaatse. VEGHEL. De 73 Snrlgc mevr. A. M. M, Meger-Katienbelt uil Enschede is zaterdagmorgen bij een verkeers ongeval op de provinciale weg in Veghel om het leven gekomen. Zij raakte met de door haar bestuurde personenauto betrokken tn een ket tingbotsing. LEIDEN. De negenjarige Leldse scholier W. P. de Groot Is vrijdag avond in een ziekenhuis overleden aap verwondingen die hij eerder op de dag had opgelopen toen hij op zijo fiets door een vrachtauto werd aangereden. VENRAV. In een ziekenhuis Is In de nacht vnn zaterdag op zondag de 20-jarige II. Snijders overleden, dia op 12 oktober zwnnr werd gewond bij «en verkeersongeval op dc Over- loonsweg over Venrny. PRINSES MARGRIET heeft zaterdagmiddag in het Arnhemse rijcentrum een cbèque van 25.000 In ontvangst genomen ten bate van het Wereldnatuurfonds. De prinses verving haar vader prins Bomhard, die president is van het fonds, Het bedrag Is het resultaat van de derde actie van de „Wild life rangers", de jeugdafdeling van het Wereld- ^natuurfoods. Het Is bestemd voor het behoud van het moerasgebied in de Delta van do Gueldaquiver In Spanje waar ook veel Nederlandse trekvogels komen. Op de foto In het midden prinses Margriet, die de enveloppe in ontvangst neemt van do 13-Jarige Lottie Mar- giorio uit Amsterdam. Rechts t.v.-presentalrlce Rla Bremer. De Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubcek helpt hier mee met het planten van een lindeboom,, de „nationale boom" van het land, in de zogenaamde Praagse Paleistuin. Het gebeurde ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Tsjechoslowaakse Republiek, dat vandaag officieel wordt herdacht maar waarvan de viering gisteren reeds werd ingezet. AMSTERDAM, maandag (KNP) In alle diensten van de Am sterdamse Ignatiuskapel is gistermorgen aangekondigd, dat studen tenpastor Jos Vrijburg (36) zich heeft verloofd en na zijn huwelijk ln het ambt wil blijven. Htj is met ingang van zondag uit de Jezuïten- orde getreden. De beslissing wordt gesteund door de Amsterdamse «tudonlonpsstores rnr. dr. P, Dresden. J. van Kilsdonk. Hutib Ooslerhuiï en T. van der Stap, on door hun collega's in Utrecht, waar studentenpastor J. Gooakons reeds eerder bekend heeft gemaakt dat hij verloofd Is en na zUn huwelijk in het ambt wil blijven. In een tijdens dc dienston gedistri bueerde schriftelijke verklaring zeg gen bovengenoemde Amsterdamse sludentenpastores. dat zij wensen, dat Vrijburg ne ziln huwelijk ln functie blijft. De reactie van de kant van dc studentenparochie zal worden afge wacht. Verzetten do studenten zsch niet tegen de gang van zaken, dan wordt dc gehuwde priester ln feite geaccepteerd, aldus het communiqué. De pastores hebben dc bisschoppen gevraagd voor 1 december bekend te maken, welke procedure zij ln do- kwestie van de gehuwde priester den ken tc gaan volgen. De bisschoppen hoeven echter niet eerder dan een Jaar over hot geval Vrijburg te beslis sen. De andere studentenmoderatores hebben intussen verklaard achter de ontwikkelingen in Utrecht cn Amster dam te staan. ZU stemmen In met de gevolgde procedure, waarbij de ge meente op eigen initiatief de beslis sing Heeft genomen en het episcopaat dnt»rvbn op dc hoogte heeft gesteld. Resoluties Dc deken van Roermond, P. van dar Bruggen, heeft zaterdag bU de instal latie van pastoor N. Schlangen Inj Mammie! meegedeeld, dat namens del dekenalen van SSttarcf, Gelecn, Schil len en Susteren bij de bisschop vanl Roermond, mgr. P. J. A„ Moors, vier resoluties zijn ingediend, waarin wordt gevraagd om: openstelling van hel priester schap voor gehuwden, bewaren van gehuwde priesters voor geschikte pastorale taken, erkenning van de gelijke rechten van do vrouw op het priesterambt, positieve opstelling van het bis-- dom tegenover part-time priester schap. Mgr. Moors heeft de resoluties voor verdere besprekingen naar de ver schillende dekenale centra in Lim burg gezonden. Ze zullen worden be handeld op de eerstvolgende deken vergadering. (Van onze correspondent) DEN BOSCH .maandag, - De Bos sche recherche heeft een 20-jarlt© Jongeman gearresteerd, die afgelopen nacht de heer J. Dlekalra die lag te slapen ln rijn flat aan do Rmisbroeck- slraat in Den Bosch een klap met con fles op het boofd heeft gegeven. HIJ wa« de flat via ecu raam binnenge drongen. De jongeman, die werd aangehou den op «rond van tips van buren, ver telde de politie gehandeld le hebben onder een onweerstaanbare drang om iemand op hoi hoofd te slaan. De heer Diekstra werd htet ernstig gewond. hebben zaterdagmiddag in Amsterdam deelgenomen aan een betoging tegen het kabinet-De Jong. Gedemonstreerd werd onder meer tegen de halvering van het aantal medi sche eerstejaarsstudenten (numerus fixus), voor ar beidstijdverkorting, afschaffing van jeugdlonen, waarde vast loons verlaging van dc stemgerechtigde leeftijd en on verkort stakingsrecht. De demonstratie, die was georganiseerd door de Socialistische Jeugd en waarvoor door burgemeester dr. I. Samkaldén toestem ming was verleend, verliep vrijwel zomler incidenten. Het ver keer, dat op een aantal punten langs de marsroute dreigde vast te lopen, werd waar nodig door politiemannen omgeleid. De optocht, die op de Wester- martkt was begonnen, werd in het Vondelpark ontbonden. Daarna trokken enige honder den jongeren door de Leidse- straat via het Spui naar de Dam. Een demonstratie van taxichauf feurs, die onafhankelijk van en kor na dc jongcrendemonriratio plaa'shad, leidde daarna op verscheidene knoop punten in dc binnenstad tot verkeftrs- stggnat'es. Motoragenten, in gereed heid gehouden in verband met de jtm- gerendemonstralie, leidden ook op die punten het verkeer om. De taxichauf feurs die al jarenlang strijden voor meer verkeorsfaciliteiten bij hun werk demonstreerden tegen de zaterdag van kracht geworden afsluiting van het 'Prins Bernhardplein bij het Amstel- siation voor hei verkeer richting Wi- bautstraat. De maatregel geldt niet voor het openhaar verveer. Politiemannen van de mobiele'een- .heid kwamen omstreeks zes uur een maal in actie op de Dam, waar zich enige ongeregeldheden hadden voor gedaan nadat do stoet, van taxichauf feurs daar was gepasseerd. Er werd door de politie geen gebruik gemaakt van geweld. AMSTERDAM, zaterdag (ANP) De best uursde legaties van de Amster damse afdelingen van D'66, PPR, PSP en PvdA hebben gLstercn tijdens be sprekingen besloten aan do ledenver gadering. voorzover deze zich hierover nog niet hebben uilgesproken, de vraag voor te leggen of het gesprek tussen de part yen voortgezet moet worden. Dit hééft de secretaris van de Am- sterdamse afdeling van de PvdA me- degedesld. De bestuursdelegaties van de deelnemende partijen 2ullen dan h-ri volgamie voorstellen: 1) een delegatie van vijf personen uit alke partij samen te stelten voor, verdere besprekingen met betrekking! tot de gemeenteraadsverkiezingen van: 1970; 2) de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre de Amsterdamse bevolking in een vroeg stadium betrokken kan worden by de inhoud en de vormge ving vat» mogelijke samenwerkings verbanden. De eerstvolgende bijeenkomst van de bestuursdelegaties zal plaatsvinden o». donderdag 21 november. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag, De Al gemene Nederlandse Onderwijzers Federatie wil, dat op de Onderwijsbe groting van het rijk voor 1069 onge veer 25 miljoen gulden méér beschik baar wordt gesteld voor de verklei ning van de klassen bU kleuter- en basisonderwijs. Om deze wens kracht bij te zetten is do ANOF begonnen met een lande lijke bandtekoniniron-ncUe. Aan het onderwijzend personeel wordt ge vraagd om zoveel mogelijk handteke ningen van volwassenen te verzame len onder een verzoekschrift aan de Tweede Kamer. Hel is de bedoeling om het verzoek schrift, waarin de wens van de ANÖF is vervat, vergezeld van de handteke ningen begin november aan de Twee de Kamer aan te bieden. Op 6 november begint de Tweede Kamw met do behandeling van de on derwijsbegroting. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De Amsterdamse jurist professor dr. E. 1). Hirsch Ball in vindt ta toeëring alg middel om aan te ge ven, dat men bi) overlijden bereid Is een orgaan voor transplantatie af tc slaan, onaanvaardbaar. De hoogleraar zei dit zaterdag tijdens een college over juridische aspec ten van de orgaantranspiantatle. een onderdeel van de 22e Am sterdamse universiteitsdag. HJj maakte deze opmerking naar aanleiding van liet bericht ln de Times van veertien dagen geleden, dat de Zuldafrikaonse Hartspecialist dr. Barnard de ge dachte naar vore» beeft gebracht, dat personen, die bereid zUn als hartdonor op te treden dit door een tatoeëring bUvoorbeeld op de voetzolen zouden kenbaar maken voor het geval zU plotseling om het leven zouden komen. Professor Hirsch Ball in zei, dat een dergelijke tatoeëring onver enigbaar is met de menselijke waardigheid en te dicht benadert, wat In Auschwitz ia gebeurd, nog afgezien van het feit, dat de ta toeëring niet zomaar kan worden verwijderd Ir geval Iemand van gedachten verandert. Beter vindt de hoogleraar het voorstel van een Engels Jurist, die deelnemers aan het verkeer voor- opgemaakte akten wil laten teke nen, die zij dan bU bun auto of andere papieren met zich zouden meedragen. Een dergelijk plan zal echter als het wordt gerealiseerd volgens professor Hirsch Ballln niet voldoende zyn om de schaar ste aan (ransplantaten op te hef fen. Door ongeïnteresseerdheid zullen neg veel mensen sterven zonder een afspraak te hebben gemaakt, aldus do hoogleraar. AMSTERDAM, maandag (ANP). Het comité „Hulp aan Tsjechoslowa- ken In Nederland" beeft vandaag vtjftlg jaar na de stichting van de Tsjtchoslowaakse staat in een brief vele honderden Nederlanders bedankt, die met geld en andere bijstand de ln ons land verblijvende vluchtelingen hebben geholpen. In deze brief bok gericht aan de Koningin en prins Bomhard wordt t>.m. gezegd: „Vanaf 2) augustus 1968 ruim driehonderd jaar na Komensky cn vijftig jaar na de stich ting van hun staat, drieëntwintig jaar na dc bevrijding, van het bar baarse nationaal-soclalisme. enkele maanden na de blijde dageradd van een nieuwe vrijheid zoeken weder om Tsjechoslowaken achtervolgd door onverdraagzaamheid toevlucht ln ons land. Dal w(j hun de helpende hand bie den kunnen, danken wij aan de tradi tionele geest van het Nederlandse volk dat reeds zo vaak mensem in nood heeft opgenomen." Namens het comité ondertekende o.m. de heer J. J, Wittenberg, voorzit ter, een Nederlander van Tsjechische afkomst, die in 1938 voor de nazi's uit Tsjechoslowaklje ts gevlucht. Het gi ronummer van het comité, dat in bij' zondere gevallen nog steeds actief is t.b.y. dc Tsjechoslowaken in ons land luidt; 71.00.00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1