'Horecajongens weten waar ze Moeten Waan zitten "1 ROTTEKDM4S '1M&BGEK Triumph ■1* Tekening in Schouwburgplein i SS 29 r 5 J. VAN LOON: AFSCHEID DRANKWET Met taart voor schut MAAR MENEER... ROTTERDAM RIJNMOND hoofd- elektro- monteurs HOOGOVENS IJMUIDEN Barendrechtse jongen geeft toe vrouwen le liebben aangevallen Vragen in Kamer over opvolging in inspectie LO te Rotterdam Soulgroep opende tweede Modsliop van West End J-. E nvDJREURE Felicitatiedienst bracht 500.000ste bezoek aan bruid Intieme muziek vóór altviool op lunchconcert Ambtskostuum Een manifest Sparen onder de Metro HEEFT ZE... KAREL DOORMAN Prof. mr. II. van den Brink aanvaardde ambt NEH pag. 4- donderdag 31 oktober 1968 (DOOR HANS RATSMA) i'fer Vrijdagmiddag zal het on~ .'-getwijfeld druk worden in '■^Qtlajita: de Rotterdamse Ho- f récdwereld wordt dan in de ^gelegenheid gesteld afscheid l'téjnemen van Jan van Loon, .chef. van het bureau drank wet. Van Loon die wegens '-zijn pensionering de wettelij ke aspecten van de drankver* koop.voortaan met rust moet (aten, maakt zich geen zor gen over de te verwachten 'r drukte. Hij zegt: ,.ik kan ze wel aan. *Ik heb nooit de indruk gehad dat het uit de hand dreigde te "lópen." Dit afscheid komt na ruim 45 Jaar gemeentedienst. Zoals zovclcn van V'StUn generatie werd ook )j(j ln zekere zin slachtoffer van tie slechte jaren twintig: de voornaamste onderwij zer moest na les te hebben gegeven -.op zo'n vijftien scholen tenslotte .overstappen in gemeentedienst om althans entge zekerheid tc krUgen. HU heeft er nooit spUt van gehad. „Het is een beetje nunr om weg le gaan. Met Je werk laat Jc al je .vrienden los, want Je staat er naast. Men kijkt alleen maar nnnr dc man die op die stoel zit. Ze hebben wel eóns gezond: joh, begin een adviefl- burcou. Mnar d">Qr is geen markt voor te vinden." Hot gesprek met hem heeft plaats ln een restaurant nan het Stadhuis plein. Meteen bU hei binnenkomer, tfrbët hU een bekende uit de horeen- wcrcld: later 5n het gesprek zegt hij: -,;AIa ik op stront iemand tegenkom zeg Ik. o ja, met jou heb tk dnt ge- had en met die raak dat." .Horecajongens", legt hU uit, •„hebben een fijne neus r® weten wanr ze moeten gaan 7Lten. Je moei niet tegen ze zeggen, do ar en dnor is nog wat. Dat mnken ze zelf wel uit." Voorbeeld: de spontane groei van de Binnenweg tot een nieuw ver- mnaksoentrum, met waorschijnlljk een uitbreiding ln dc richting van de, Mlddellnndstranl. „Wij licbbcn mei het horecabedrijf vrijwel nooit JAN VAN LOON moeilijkheden. Ze lonen begrip en wal zeer belangrijk is: we hebben vee! medewerking van de organisa ties." „Ze doen het bijzonder goed, ook in Kalendreeht waar wel ecna mis verstand over Is. Het is niet minder dan dc rest van Rotterdam, alleen wat laten wc zeggen rauwer. Het fs daar ook erg moeilijk voor ze: één verkeerd woord cn de zaak Jigt in elkoiir. Het is nu eenmaal een ander genre, maar daarom be slist niet minder." Van Loon heeft het allemaal mee gemaakt: dc nieuwe wel in 103], de opvolgende drankwet van verleden jnar. en de forse klap die Rotterdam «ls prcLslad kreeg toen bij het bom bardement vijfhonderd horecabedrij ven verdwenen. Concentraties 'Of (ADVERTENTIE}' Hoogoveni iJmulden vraagt om zelfstandig ondorhoudo- on reporotlewerkznomhodon aan do cloktd9cho apporniuur uit te vooren on otorlngon oen Instollfitloa van zeer uiteenlopende aard op te sporen cn to vorhelpen. Dlpfcmo V.E.V.- sterkstroommonteur Konnla en ervaring op hot gebied van hoog- en loogoponnlngslnotollotles Leeftijd 27 tot 45 jaar. Mon ken In dagdienst of in ploegendienst wordon .Het basis aanvangssalorlo is f 11.002.— por jaar. ovoreonkomond met co. f 210,— bruto per week In dagdienst on cn. f 250, bruto por week in ptoogondlonet. Voor gohuwdan komen woningan beschikbaar. Schriftelijke •olllcltatlo» onder nr. RF 331 te richten aan Pers onoelevoorxlenlng. Hoofdkantoor 2, Hoogovene Umulden. „Vroeger had je in Rotterdam een zekere concentratie. Jammer dat dit nu zoek Js, de Ice/baurhoid heeft er onder geleden, Het Is nu dikwijls \s avonds een dooie boel. Daarbij komt ook dat de smaak van het pu bliek anders ia geworden: dc ont- wUtcUtig gaat ln He richting van de kleine zaak, dc grote is te kostbnar geworden," Dc Kot ter da miner hi Van Loon wordt wakker: hij mijmert over do HJtl vnn Koomaii» In dc Hoofdstceg („Daar gin* Je zaterdag of zondag» hren om le luisteren naar de mu ziek") over het oude Onland, over Tlvoll. De nieuwe drankwet vergemak kelijkt dc vestiging? „Och, door dc nieuwe wel is het oude maximum stelsel overboord gezet. Het horeca bedrijf kon zieh nu ontwikkelen lot een volslagen en volwassen m lelden- autndsbedrijf. Vroeger was men erg afhankelijk van de vergunning, nu in dal minder geworden. Maar dc vrees voor een plotselinge toenninc vnn hel onntnl horecabedrijven is onge grond gebleken. Er zijn er we] bij gekomen. mnar er zijn ook vele be drijven vertl wenen Is de nieuwe wel vollediger dan dc oude? „Onder de oude wet kon je de vergunning wel verpachten, mnnr wat dreigt nu tc ontstunn. Stel jc voor: ik begin ren zank. mnnr ik voldoe niet aan do eisen. Dan gn ik naar eon vent die zün papieren wel heli en zeg: kom als beheerder met Je papieren In riiensi. Die vent be kommert zich weinig om dc zaak en laat alles aan mij over. Dnt fs een zwak punt, daar kan misbruik uit ontstaan." Niet alleen de wetten zijn ver nieuwd. ook dc instelling ten op zichte vnn liet cafébedrijf verander de. Van Loon: „liet sluiten van een café wegens bepaalde overtredingen komt niet meer zo veel voor als vroeger. Het ging er toen wilder toe en dal Imr misschien aan de nnrd vnn de zaakjes. Het kan ook zijn dat de politic iets ruimer is geworden. De shows ln de nachtzaken 7.IJn niet zo beperkt meer als voor de oorlog. Mijn persoonlijke mening is, laten wq alsjeblieft niet te puriteins doen. Die niet zien wil, die «nat eenvoudig niet kijken. Rotter dom Is tenslotte ecu havenstad, ook op rilt gebied moeten we bijblijven, Mnnr Ik moet zeggen: wo hebben nooit moeilijk heden gehad cn het contact was al tijd prettig." In Atlanta zal dit contact vrij- clag voor de laatste maal tot stand komen, daarna klinkt voor de heer Van I,oon definitief de roep „hoogste tijd". In IJssclmonde is voor hem ecliter nog genoog tc doen: het bestuur van twee beiaardente huizen on de afdeling IJssel- monde van het Ronde Kruis zien verlangend naar hom uit. Barerwirccht, donderdag: De Ba- rond rechtse politic heeft een twaalf- of dertienjarige jongen aangehouden, die woensdagmiddag voor de Rotter damse offlcic-r van justitie Is geleid. Hij heoft .toegegeven vrouwen bij avond te hebben aangevallen, en hen zand in dc ogen te hebben gegooid. De gedragingen van de jongen liepen ln de gaten toen de politic na vele klachten te hebben gehad ln noord I en noord IV ging posten. De BorcndroehlseV politie heeft ook een a ml ere twaalfjarige jongen met een jaar oudere kameraad aangehou den. die verschil lende Inbraken op hun go weten hebben. Zij stalen onder meer gereedschap uit een werk keet die zij openbraken en fictóen uit de stallingen bij het station. DEN HAAG, donderdag (ANP), De Tweede-Kamerleden C. Laban «n mr. J. W. Mas ma n (belden pvda) hebben zich met schriftelijke vragen tot de staatssecretaris van onderwijs, mr. J. H, Grosheide, gericht over de opvolging van de vertrekkende coördinerend inspecteur van het lager onderwijs ln de inspectie Rotterdam. „Is het waar dat deze functionaris, die is voortgekomen uit het openbaar on derwijs, zal worden opgevolgd door iemand, nrkomstfg uit de protestants- christelijke onder wij «sector", zo infor meren deze Kamerleden. Verder vragen zij. indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, of de bewindsman het een bevredigende si tuatie acht dat in Rotterdam, waar ca. 45 procent van de leerlingen bij vrij wel alle lakken van onderwijs een openbare school bezoekt, van de acht coördln erend e inspecteurs triceser zeven werkzaam zijn geweest bij het bijzonder onderwijs en slechts één bij het openbaar onderwijs. De heren Laban en Masman verbin den .hieraan voorts de vraag of bij de voorziening in vacatures van het in spectoraat naar redelijke maatstaven rekening moet worden gehouden met de verhouding van de onderwijsin richtingen in de betrokken rayons. ZJj vragen een totaaloverzicht voor geheel Nederland, waaruit blijkt dat dc hier boven genoemde uitgangspunten ten grondslag liggen aan het onderiuivige b e noem i ngsbe le id. ROTTERDAM, donderdag. Door middel van het doorknippen van een tiental linten cn met begeleiding van de koperseotie hoert de Rotterdamse soulgroep „Swinging Soul Machine" het tweede filiaal in Rotterdam van Modsbop West End aan de Beljerland- selaan geopend. In Nederland zijn er in totaal vier van deze modshops, waar men moderne en hippe kleding voor dc jongeman uit eigen atelier en naar modellen van o-o. Vigroble en Card in verkoopt. Het grote aantal belangstellenden, dat bij de openingsplechtigheid aan wezig was. bestond hoofdzakelijk nil jeugdige hand tekeningen jagers, die zagen, hoe de musici van de soulgroep een dronk uitbrachten op;het succes van de nieuwe boetiek. Ondanks het feit, dat de opening ordelijk verliep moesten twee politie agenten een boete geven, omdat de „Swinging Soul Machine" per open bestelauto werd aangevoerd. Er begint tekening te komen w het Schouwburgplein op het dak van de parkeergarage. Links bo ven op de foto aan de kant van het Rijnhote! is een vijver ge pland. In het midden Is het te gelmozaïek van de toekomstige promenade zichtbaar. Het plein zal volgend voorjaar klaar zijn. ADV.ViTENTlKl MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 AMSTERDAM, donderdag. Gis teren heeft de Felicitatiedienst Neder land het 500.000ste bruidspaar be zocht. Het waren Mirjam Lour en f (20) uil rlc Uiterwaardenstraai 205 Ln Amsterdam en dc heer H. Kuyper: f22). die nis hovenier bij de gemeen telijke Plantsoenendienst werkt. Zij zullen 30 december in het huwelijk treden. Het half miljoenste bruidspaar werd in het Apollo-hotel gehuldigd, DE altist Tasso Adamopoulos en de pianiste Elizabeth van Malde heb ben het publiek der lunchconcerten gistermiddag onthaald op een half uur dat niet alken een oase te midden van veler dagelijkse beslommeringen betekende, maar ook tc midden van het drukke conccrtscizocn zelf. Hier werd op evenwichtige, harmonische wijze muziek gemaakt, wars van elk effectbejag. De primarius der altengroep van het R.Ph.O. heeft ondanks zijn nog vrij jeugdige leeftijd een natuurlijkheid en ingetogenheid in zijn musiceren be reikt die hartverwarmend werken en ieders aandacht direct op de muzikale waarde der gespeelde noten vesti gen. Zijn techniek is geperfectioneerd, zijn muzikaliteit volkomen gerijpt en daardoor krijgt elke passage bij hem een even grote welsprekendheid als vanzelfsprekendheid. In het bijzonder verraste zijn rustig-medi la lieve aan pak van Schuberts prachtige Arpeg gio ne~son ate, die (bij gebrek aan de in onbruik geraakte 6-snarigc arpeggio- ne) meestal op cello gespeeld wordt, maar op alt minstens zo goed voldoet. De bezonken lyriek van het driedelige werk kwam in Adamopoulos" interpre tatie geheel uit de verf, on in Eliza beth van Malde had hij oen even be gripvolle als volgzame secondante. Beiden presenteerden ook de Sonate op 18e-ccuwse thema's van Milhaud op haar voordeligst, d.w.z. met een ele gante, Franse charme. De beide musi ci moesten een bijzonder hartelijke bijval in ontvangst nemen. S. NIBBOER -ZATERDAGAVOND om negen ral Rotterdams burgerlijkste TN „Contact", maandblad van dc Evangelisch-Lutherse gemeente In Rotterdam, overweegt dr, H. J. Jaunus het voor cn tegen van het ambtskos tuum voor predikanten. Dr. Jaunus neemt oen nogal onzijdige houding mm en dnt komt door de volgende er varing: „Jnrcn geleden reisde ik <>p een zon dagmiddag per trein om ergens ln een jeugddienst „voor te gaan", zoals dat heet. Ik zat wat bij een nirsmpjo tc le zen, en na verloop vnn tijd viel 't mij op dat inijn overbuurman een meer dap vluchtige belangstelling voor mijn jacquet bleek le koesleren, zodat ik meende dat er iels haperde aan mijn toilet. Maar hij bleek bepaald het woord tot inU te willen voeren. Hij begon over het weer, zoals beleefde mensen dal doen, maar Ik zog duide lijk dat hem Iets anders op het hart lag. Dat kwam alras aan de dng. Met de ogen op mijn zwarte kledij sprak hij: Meneer is zeker in hd cafe-bc- ririjr. Nee, zei ik, in dal bedrijf ben Ik niet. Hij was kennelijk niet gerustge steld, praatte wat door en eindelijk vroeg hij dan wnt Ik met mijn jacquet voor had. ik zei hem dnn ook maar dnt Ik dominee was. Daarvan keck bU op alsof hij kennis maakte met Ie mand vim een verre planeet. O, zei hij, tk heb nog nooit een dominee ge zien en ik ben nl 50 jaar ln mijn fa milie doet een verhaal de rondo, dat bij een tante vnn mU 40 jaar geleden eens zo iemand op bezoek moet zijn geweest. En nu kan ik tenminste thuis vertellen dat ik er gewoon met een heb zitten praten". Misschien Is 't toch goed zo af en toe iii dc trein een jocquet aan te trekken. «ar burgerlijkste mo nument monsieur Jncqiies op o'e hoek pan dc Cootningel cn dc Oude Binnen weg middelpunt zijn uon eert mum/cs- (at ie, die dc allures pant krijpen van een r radii ie cn tradities zijn schaars in Rotterdam, zoals u tocct. Voor dc dorde keer namelijk zal rond het beeldje een bij een komst wor den gehouden door leden van de socië teit Monsieur Jacques. Aan een verte genwoordiger van de gemeente Rot terdam (misschien wet burgemeester Thomassen zelf) zal een manifest worden overhandigd over dc leefbaar heid van dc start. En een goed mani fest Is nooit weg. Tevens zal een be drag worden overhandigd ter stichting van een fonds om cUe leefbaarheid le bevorderen. Sociëteit Monsieur Jacques zal wat die leefbaarheid aangaat zelf een gloedvol voorbeeld geven door de vie ring vnn hel 3-jarig bestaan te laten voortduren tot vier uur in dc ochtend. TAE spaarbank is mi op drie plaatsen u bij de Metro gevestigd: In het Centraal Station, fn het metrostation Beurs cn onder het metrostation Zuid. Dit laatste kantoor werd gisteren (Wereldspaardag) zonder enig offi cieel vertoon voor het publiek open gesteld. IVEZE foto werd gisteren gemaakt in café-restaurant Statenhof, waar vier dames van de felicitatiedienst hun hatfmlljoenslc bruidje zaten te vieren. Een erg vrolijke bijeenkomst was het niét; dé taart die met enig feestelijk vertoon aangeboden had móeten wor den nnn de afdeling burgerlijke stand van het Rotterdamse stadhuis stond er nog. Overal tti den lande zijn gistermor gen taarten verstrekt nnn burgemees ters of hun plaatsbekleders. Dc burge meester van Amsterdam nam hem persoonlijk in ontvangst cn ook overal in de Rijnmond onderbraken vele bur gervaders even hun eerste vergadering van de dag om een taart te ontvangen uil handen van dames der felicitatie- dienst. In Rotterdam werden de fclicitatie- dames het stadhuis uitgestuurd. Dat hadden ze eigenlijk wel een beetje kunnen weten, want de dag ervoor was hun via dc ambtelijke weg mee gedeeld, dat geen relatiegeschenken zouden worden aangenomen. Boven dien zo vertelde ccn ambtenares, de dames waren een beetje brutaal en toen hebben we ze even op hun num mer gezet. Een van de dames vertelde gisteren: „Rotterdam is dc enige ge meente die de taart geweigerd heeft en dat is erg vreemd, want in Rotter dam zijn ze juist altijd erg soepel met het verstrekken van adressen en zo, We wilden nu eens oen leuk gebaar maken tegenover de mensen van de burgerlijke stand. Dat 500.000ste bruidje was nu oen mooie gelegenheid, maar we stonden wel mooi voor schut met die taart". i ADVERTENTIE) 1928 -1968 40 jaar bandenspecialisf voor de man die van banden weet CENTRUM: Schicfhnnmtraat 7abc tc!. 231234 WEST: BcttowcK II tsp. cid.i tel. 13.7.193 5 /.Uil): Korte lliUcstrnal 1—(1 tel. 1"396<I gj' NOORD: l.inker Knttekode 6 tel. 124058 'stat c r (I a s tol 1.00 geopend. IRELLI CUTUSATfl (ADVERTENTIE) .INTERNATIONAL Triumph jolly girl set van witte kant met bleue bloem- motieffes: jeugdig vlot nylon behaatje in Princesselljn, ook verkrijgbaar met 3/4 cups 6.90 Lycra gordeltje 5.90 bijpassende gaine 9,90 bijpassende panty 12.90 (slip mod el) IN ALLE 2! FILIALEN VAN Hal cpnemen van brlaven In d*ze ru> brlak betekent niet d«t de redaetla ln«t»mt m«t da menlnoen dl* daarin tot uitdrukking komen, doeh dit ilJ dete belangwekkend Qenoeg vindt cm ze ter kannla van de lozers te brengen. Brievan sender volledigs naam en adres worden terzijde gelegd, Da re daetla behoudt zich hot recht voor inzendingen te verkorten. TIE Karei Doorman is uit de vaart 1J genomen en verkocht. Gelukkig, dc bedrijfskosten zijn te hoog en bo vendien verzekeren deskundigen ons. dat het schip verouderd is. Maar waarom uitgerekend dit schip aan Ar gentinië verkocht, een tand, waarover in dc wereldatlas van de Geïllustreer de Pers N.V. geschreven is: „Het land Is nergens meer, dollarinjecties hou den het op de been". Het was natuurlijk ons belang dit schip af te stoten, maar het is ronduit onmenselijk er nu do Argentijnen mee op te schepen. Wij noemen ons trots een christelijke natie. Een van de hoofdzaken van hot christen-zi.jn is toch wel de liefde tot de modemens en die liefde moet zich wereldwijd uit strekken. Ons eigenbelang is nu ech ter vooropgesteld, zonder kommer om de volgende slachtoffers van dit mon sterschip. Schiedam W. A. STEEHOUWER ROTTERDAM, donderdag. Van middag aanvaardde prof. mr. H. var. tien Brink bij de NEH het ambt van gewoon hoogleraar in de historische ontwikkeling van het recht met het uitspreken van een rode met dc titel: Iuro Quiriiium, geschied- of rechtswe tenschap? Uitgangspunt voor zijn betoog vormde de uitspraak van Kart Marx: „Es gibt keine Geschichte des Rechts", een uitgangspunt dat spreker deelde. De tekst van de rede wordt met een uitvoerig noten-apparaat uitgegeven door A. E. Kluwer te Deventer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1