VS-bombardementen op Noord-Vietnam gestaakt RAID ISRAËLI'S OP DOELEN IN EGYPTE IAM1N Johnson geeft toe HOLS DQNAKAT HET ROTTERDAMS PARGDL VIET CONG EN SAIGON NAAR BERAAD IN PARIJS - Neergeschoten Duits vliegtuig gevonden in Barendreeht N.V. Bottelo bouwt nieuwe fabriek in Schiedam V ertegen woordiger slaat winkelier ziekenhuis in JOHNSON 'HOOPT' DAT HANOI MILITAIRE CONCESSIES DOET Commando's blazen twee bruggen en krachtstation op SPROOKJESHUWELIJK IN HOTELSFEER KOUDERE LUCHT NADERT Marine van YS vindt wrak van gezonken kernonderzeeër bij Azoren Humphrey nog 3 punten achter op Nixon DE SCHIEDAMMER oogstraat 76, Schiedam, elefoonRedactie (OIO) 26 65 05. Administratie (OIO) 26 72 79, na 17.30 uur (010)13 54 30. Abonnement 96 ct per week, 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 et. Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam.» JAARGANG No. 2S8 ONAFHANKELIJK DAGBLAD.. UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES. VRIJDAG 1 NOVEMBER 1968 President Johnson confereerde gis teravond, voor het aankondigen van het besluit de luchtaanvallen op Noord-Vietnam te staken, met de Nationale Veiligheidsraad. Links van de president minister van bui tenlandse zaken Dean Rusk, rechts van Johnson aan de tafel, minister van defensie Clark Clifford. Op de achtergrond van links naar rechts: generaal Westmoreland, admiraal Thomas Moorer en luchtmacht-ge neraal John NlcConneM. WnPisltisirat'BitOTiJu.ii.'BraaratïB! TJET is zeer duidelijk, dat Het besluit van president Johnson, tot stop zetting van alle bombardementen en beschietingen van doelen in Noord- Vietnam meer het gevolg is van over wegingen van binnenlands-politieke aard dan. van de gebleken goede wil van de tegenpartij. Van concessies van de kant van Noord-Vietnam is niets bekend; Hanoi heeft bij het voorberei dend. overleg slechts vage beloften ge daan. De regering van Zuid-Vietnaxn staat ook niet achter het besluit, al kan ze moeilijk anders dan er zich bij neerleggen. Op zichzelf kan er natuurlijk reden tot voldoening zijn over het vooruit zicht van beëindiging van de langduri ge en zeer wrede oorlog in Zuidoost- Azië. Maar vooral Westeuropeanen, die zich iets van hun jongste verleden herinneren, kennen het gevaar van een vrede, die is gekocht tegen een te dure prijs. President Johnson heelt er overigens zeer uitdrukkelijk de aan dacht op gevestigd, dat het nog lang geen vrede is. En wie aan dc gang van zaken indertijd in Korea denkt, zal daar weinig optimisme aan ontlenen voor het verloop der eigenlijke onder handelingen als die binnenkort begin nen. Nu is het waar, dat de president de waarschuwing heeft 'geuit, dat deze onderhandelingen niet een soort her haling mogen worden van die van Pan Moen Jon, die een jarenlange panlo- müne-achtige farce zijn geweest met op de achtergrond steeds dc dreiging van nieuw communistisch geweld. Maar het is de vraag of er veel be reidheid is in de "VS om een krachtige houding aan te nemen tegen een rek ken en saboteren der besprekingen door de Noord-VLetnamezen. Over de aard van de oorlog in Viet nam is altijd veel misverstand ge weest, Er heeft, vooral in de latere stadia, weinig geklopt van de roman tische voorstelling als zou een klein volk hardnekkig om zijn vrijheid strijden tegen het imperialistisch Amerika. De waarheid was, dat Nooaxi-Vietnam heeft kunnen vechten on moeten vechten als voorpost van de communistische wereld met wa pens en methoden uit verre en. volle arsenalen.' Men kan zich moeilijk an ders voorstellen dan dat het ook bij de onderhandelingen deze voorpost blijft. TUT zijn de harde feiten. Het gaat Noord-Vietnam niet om de vrij heid. Het gaat communistische landen nooit om. de vrijheid, De komende on derhandelingen, waaraan Zuid-Viet- nam „mag" deelnemen en de Viet Cong deel zal uitmaken van de Noord Vietnamese delegatie, zullen misschien al spoedig enige aanwijzing gaven, in hoeverre nog zo iets als een ujn van evenwicht zal overblijven, ten zuiden waarvan de andere staten van Zuid-oost-Azië zich enigermate veilig kunnen voelen. Intussen zal dan al zijn gebleken welke uitwerking Johnsons besluit heeft gehad op de uitslag der presi- d mtsverkiezmgen - ('Van een onzer verslaggevers) B AREN DR ECHT. vrijdag; De bèr- gsngsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft gistermiddag op een voor wonlgbouw bestemd stuk tuindersgrond de resten opgeruimd van een Duits vliegtuigwrak. In do nacht van 14 op 15 januari 3945 werd het toestel neergeschoten door een jager van de Britse luchtmacht. De drie bemanningsleden werden daarbij gedood. Aanvankelijk zijn zij begraven in Ba rendreeht, maar na de oorlog over gebracht naar het Duitse oorlogs kerkhof bij Venray. Tussen de. wrakstukken van dc Duitse nacht jager van het type Junker (JU1-88) is een opmerkelijke vondst gedaan: een kaartentas met een op zijde bedrukte ontsnappingsroute voor Britse vliegers. Bij de grote wrakstukken, die gisteren uit de Barcndrechtse grond zijn ge sjord. bevonden zich ook drie 20-mm kanonnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De N. V. Bottelo, met vestigingen in Seliiedam, Rotterdam en Den Ilaag een der grootste bottelaars van coca-cola in West-Europa gaat aan de 's-Graven- liindsewcg" in Schiedam een geheel niemve fabriek met een oppervlakte van 15000 vlerkante meter bouwen. Deze fabriek zat in het najaar van 1909 in gebruik worden genomen. Voor deze fabriek is een nieuwe 'bat- tellijn' besteld ter waarde van ruim 5 miljoen en met een capaciteit van 36000 slandaardflessen per uur of 20.000 gezinsflcssen. Met een verdere uitbreiding van de eapaciteil is in dc nieuwbouw reeds rekening gehouden. Ruzie om spaarzegels (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, vrijdag. Bü een vechtpartij met een vertegen woordiger is dc 50-jarige groentehan delaar G. de Man gistermiddag voor z(jii zaak in de 1ste Scheepvaartstraat ernstig aan zijn oog gewond geraakt. Het slachtoffer werd met spoed naar het Oogziekenhuis vervoerd en daar /geopereerd. De vertegenwoordiger, de 28-jarige R. G., is door de politie verhoord en later naar huis gezonden. De man ver klaarde uit zelfverdediging gehandeld te hebben. De ruzie zou zijn ontstaan doordat de vertegenwoordiger (van Douwe Egberts) bezwaar had. tegen het ver strekken van extra-spaarzegels op zün koffie- en theemerk, Hft eiste van de winkelier dat hij daarmee zou stop pen. Deze weigerde evenwel. De groentehandelaar heeft bij de politie geen aangifte van mishandeling daan. (Van onze correspondent Viktor Meier) WASHINGTON, vrijdag. De Verenigde Staten heb ben vandaag een eind gemaakt aan bet bestokerv van doelen in Noord-Vietnam. Vanaf twee uur (Ned. tijd) vanmiddag wordt Noord-Vietnam niet meer door Ame rikaanse vliegtuigen gebombardeerd, terwijl ook de Amerikaanse artillerie en de Amerikaanse vloot bet land niet meer beschieten. In een televisie-toespraak maakte president Johnson van nacht de stopzetting der aanvallen bekend. Hij kondigde verder aan dat volgende week woensdag in Parijs een nieuwe ronde besprekingen zal beginnen, waaraan, naast Noord- Victnam en de Verenigde Staten, ook delegaties van de Zuid- vietnamesc regering en van bet Zuidvietnamese Nationale Bevrijdingsfront, dc Viet Cong, zullen deelnemen. In zijn toespraak maakte Johnson vrij onomwonden duidelijk dal de enige concessie die hij van Hanoi heeft weten te verkrijgen, het toelaten der twee Zuidvietnamese delegaties bij het gesprek in Pa rijs is. De president zei dat jongstleden zondag door dc Noorclviet- namezen is ingestemd met het uitbreiden der besprekingen, mits de bombarden!enten onvoorwaardelijk zouden worden gestaakt. (ADVERTENTIE) „Wij koesteren de hoop, de ge rechtvaardigde hoop, dat er di rect vruchtbare, ernstig en inten sieve onderhandelingen zullen volgen, in een atmosfeer die gun stig is voor vooruitgang", zo zei Johnson, die op de televisie een zeer vermoeide indruk maakte. De Amerikaanse president heeft steeds gezegd dat h\j dc bombarde menten zou slaken, zodra hü de over tuiging had dat Hanoi hiervan geen militair misbruik zou maken cn bereid zou z()n de militaire activiteiten op vergelijkbare wyzc in te krimpen. Johnson verklaarde nu dat htf geen concrete toezegging van Hanoi heeft gekregen, maar waarnemers in Hanoi zeggen dat de president „redenen heeft om te geloven" dat de Noord- vietnamezen dc gedemilitariseerde zone voortaan zullen respecteren en zullen ophouden met het beschieten van Zuidvietnamese steden- Johnson zei dat de Amerikanen de Noordivietnamezen duidelijk hebben laten weten dat het gesprek in Parijs niet gehouden kan worden wanneer Hanoi er militair voordeel uit slaat. Of de bombardementen hervat zullen worden als blijkt dat Hanoi toch mis bruik maakt van het staken ervan, werd niet gezegd. De Amerikaanse opperbevelhebber in Vietnam, generaal Creighton Abrams, verzette zich, zoals nu be kend is geworden, al enige weken niet meer tegen het staken der luchtaan vallen. In hoge Amerikaanse militaire kringen is men echter niet unaniem van mening dat het staken ervan vol- letlig verantwoord is. Anderzijds zijn er ook vele hoge mi litairen die steeds het militaire nut der bombardementen, die bijna vier jaar hebben geduurd, in twijfel heb ben getrokken. Duidelijk is dat de in- filfcratieroutes door Laos gebombar deerd blijven worden en dat ook de (ADVERTENTIE) niet duur wé/ heeriijk vluchten met verkenningsvliegtuigen boven Noord-Vietnam door zullen gaan Reaciie Van Noordvietnam ;se zijde is nog niet gereageerd op het staken der luchtaanvallen. De N'oordvietnamese delegatieleider b(j he's gesprek in Pa rijs, Xoean Thoey, zo a in de loop van de dag een persconferentie houden. Woensdag heeft de woordvoerder van dc delegatie laten weten dat Noord- Vietnam „met iets nieuws" zou komen zodra de bombardementen zouden worden gestaakt. De Zuidvietnamese president, Nguyen Van Thieu, zal morgen een verklaring afleggen naar aanleiding van, wat hij noemde, het „eenzijdige Amerikaanse besluit Noord-Vietnam niet meer te bombarderen." De presi dent maakte niet duidelijk wat hij be doelde met „eenzijdig". Waarnemers achten het mogelijk dat de president hiermee wilde aanduiden dat het be sluit zonder Zuidvietnamese instem ming is genomen, maar het is ook mo gelijk dat Van Thieu duidt op het feit dat er geen concrete „tegenprestatie" van Hanoi tegenover staat. President Van Thieu heeft vorige week laten weten dat hij instemde met het staken der bombardementen, mits Hanoi duidelijk maakte wat er .egenover zou'worden gesteld. Verkiezingen In Washington hebben vele diplo maten de indruk gekregen dat presi dent Johnson zo lang mogelijk heeft gewacht met het afkondigen van de bonistop, in de lioop dat Hanoi toch nog concessies op militair gebied zou doen. In verband met de verkiezingen, volgende week dinsdag, echter zou Johnson ten slotte de stap hebben ge nomen zonder deze concessies. Zelf zei president Johnson dat hü het besluit niet eerder heeft kunnen nemen „om dat hij geen zekerheid had en de Noordvietnamese bedoelingen niet kon controleren." Amerikaanse regeringswoordvoer ders hebben gewaarschuwd dat men nu niet moet denken dat de oorlog in Vietnam zeer binnenkort beëindigd zal zijn. Zij verwachten zeer langduri ge, moeizame besprekingen in Parijs. Zij noemen deze besprekingen „waar schijnlijk de meest gecompliceerde diplomatieke taak die ooif'is gesteld." #Reactïe op de bomstop, pagina 3 0 Volledige tekst van Johnsons rede pagina 15 TEL AVIV, vrijdag (Reuter, AP). Israëlische commando's héb- hen gisteravond in Egypte twee bruggen over de Nyl en een transfor- matorstation opgeblazen. Volgens een communiqué van de Israëli sche regering vond de overval plaats als vergelding voor „een reeks agressieve Egyptische handelingen" bü het Suezkanaal in de afgelo pen weken. Volgens de Egyptenaren werd de aanval uitgevoerd door een Israë lisch gevechtsvliegtuig. Eén burger kwam volgens een Egyptisch communiqué bü de aanval om het leven. Dc actie werd uitgevoerd op 200 km van de Rode Zee en 230 km ten noorden van Assoean, waar bü Qena een brug over de Nyl werd opgeblazen en bü Naj Hammadi 55 km ten westen daarvan een brug en het krachtstation werden vernield. Het station was een van de vier die onlangs z(jn gebouwd tussen Assoean en Cairo. Ook de spoor- en verkeers- brug bü Qena was nieuw en werd. pas dit jaar geopend. Zq vormt de enige ocververbkiding die de kust van de Rode Zee met dc westoever van de NU! verbindt. De actie werd ondernomen vijf da gen na het artillerieduel over het Suezkanaal waarbij 15 Israëlische sol- daien werden gedood en 34 werden gewond. De raid is volgens Tel Aviv bedoeld als waarschuwing om van verdere schendingen van het bestand af te zien. „Israël is bereid om de wa penstilstand in acht te nemen op voorwaarde van wederkerigheid'al dus een Israëlische regeringsverkla ring. voor de tv, moet zich eerst uit de be zette gebieden terugtrekken voordat aan onderhandelingen kan worden, ge dacht. Hij meende dat er spoedig verbete ring in de situatie in het Midden-Oos ten zou komen als Israël bereid .zou zijn de resolutie van de Veiligheids raad van 22 november 1967 Uit te voe ren. '•w Hoessein sprak het gerucht tegen dat hij een einde zou willen maken aan de activiteiten van de Arabische commando's op zijn grondgebied. Hij meende echter wel dat er een of ande re vorm van samenwerking nodig was lussen de verzetsbeweging en de Jor daanse autoriteiten „om chaos en on- ordeLijkheden te voorkomen". De ko ning was zojuist teruggekeerd ui±-. Londen waar hij behandeld ls voor een gezwel in zijn bovenkaak. Koning Hoessein van Jordanië heeft, gisteravond het bericht tcgengespro-' ken dat Jordanië direct af indirect met Israël zou hebben onderhandeld. Israël, zo zei hü- in een vraaggesprek Het Israëlische .kabinet heeft giste-, ren minister van buitenlandse zaken; Eban gemachtigd opnieuw contact op te nemen met de VN-bemiddelaar Jarring om. vredesbesprekingen met de Arabieren tot stand te brengen. Het kabinet ging naar verluidt niet/in op Ebans verzoek een gedetailleerd antwoord op te stellen op de serie vragen die de Egyptische minister van Hoessein buitenlandse zaken Riad 10 dagen gé- leden heeft gesteld. mm Margaret McNamara (22) was kamermeisje in het Royal Garden Hotel in Londen. Lee Calig (27) was er bediende op een salaris van 36 pond per week. Lee werd verliefd op Margaret en vroeg haar ten huwelijk. Nadat zij het ja-woord had gegeven vertelde Lee haar, dat hij in wer kelijkheid de zoon, van een Amerikaanse hoteleigenaar was. Hij was naar Londen gegaan om er het hotelvak te leren en omdat hij niet op de zak van zijn miljonair-vader wilde leven. Het sprookjeshuwelijk zal spoedig gesloten worden, want de wederzijdse ouders vinden het prachtig. (Van onze weerkundige medewerker) T'OIVEL overdag als ook 's nachts geven deze herfstdagen uitzonderlijk hoge temperaturen. Gisteren werd in het zuiden en oosten van ons land 20 graden gemeten cn het record staat op 22 graden in 1943 waargenomen. Ook dc afgelopen nacht bleef weer uitzonderlijk warm met in Dc Bilt een minimum van 14 graden, gelijk aan de record-warmste novembernacht van 5 november 1899. In het kustgebied komen verspreide buien voor waarvan sommige met onweer. Deze buienkans blijft aanwezig doordat langs een. omweg via dc Britse eilanden langzaam iets koudere lucht naar'de Noordzee opdringt. De lucht uit hei Poolgebied wordt roet stormachtige winden over Noord- Schotland naar het zuiden geblazen. Tot dicht b(j Noord-Engeland werden vanmorgen ai nattesneeuwbuïen waargenomen. WASHINGTON, vrijdag (AFP, AP). Op 645 kilometer van de Azo ren. heeft de Amerikaanse marine op een diepte van ongeveer 3.000 meter stokken gevonden van de Amerikaan-" se kernonderzeeër Scorpion, die In mei jl. verdween met 99 man aan boord. De Scorpion was toen op weg- van bet Middellandse Zeegebied naar de Amerikaanse havenstad Norfolk. De Scorpion is gevonden na een speuractie van een onderzoekingsschip voor oceanografie van de Amerikaan- se marine, de Mizar. Volgens admiraal Moorer. die de leiding had van dè speuractie, 'is de plaats van de Scor pion bevestigd door middel van on derwaterfotografie op grote afstand. De Mizar en een zusterschip, de Bowditch, hebben wekenlang de Oceaanbodem afgezocht naar de Scor pion. y In verband met de ontdekking van het wrak van de Scorpion zal op bet hoofdkwartier van de Atlantische vloot in Norfolk een hof van onder-, zoek van de Amerikaanse marine bijeenkomen. HARRIS-POLL: WASHINGTON, vrijdag (Reuter), Volgens de opiniepeilers van het instituut van Louis Harris had de De mocratische kandidaat voor het Ame rikaanse presidentschap, Humphrey, begin deze week nog een achterstaat! van drie punten op zijn Republikeinse rivaal, Nixon. De nieuwe peiling werd afgelopen zondag en maandag gehouden en gaf Nixon een percentage van 40i tegen Humphrey 37 en George Wallace, cU} kandidaat van de Onafhankelijke par tij, 16. Zeven percent van de onder vraagden verklaarde nog niet te wé ten op wie men moest stemmen. De nieuwste peiling betekent voor Humphrey een winst van twee puntea over een periode van twee weken eth van vijf punten sinds midden septem ber. - j KNMI De Bilt verwadit:: AF EN TOE REGEN \J I Veel bewolking met af en toe J regen. Overwegend matige wind tussen zuid cn oost. In het al- gemeen iets lagere temperaturen; I Zon op: 07.37» onder: 17.10 Maan op: 16,11, onder: 0-L25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1