MEERDERHEID IN CONGRES BLIJFT BIJ DEMOCRATEN ONGEKENDE SPANNING BU STRIJD NIXON-HUMPHREY ARRESTATIE TWEE VERDACHTEN VAN DOODSLAG R. ROVE WELLICHT MOET HUIS BESLISSEN JAMIN Vrijwel HET ROTTERDAMS PAROOL Extraatje AOW en AWW van f 54 en f 42 per jaar tot 45% korting op: OLQA WOENSDAG 6 NOVEMBER 1968 Militair (20) en vrouw (24) ontkennen Ontslag voor 37 man Meubelfabriek Eckhardt in Schiedam gaat dicht NEW YORK, woensdag (NY Times, Reuter, AP, UPI). - De Republikein Richard Nixon en de Democraat Hubert Humphrey waren vandaag omstreeks het middaguur nog in een nek-aan-nek-race gewikkeld in de strijd om het Amerikaanse presidentschap, die dit jaar onge kende spanning heeft gekend. De derde kandi daat, George Wallace van dê onafhankelijke partij, was uitgeschakeld. Met gratis Boron tank-premie zegels LAATSTE' NIEUWS 0 Dag der stembus e Hoe de staten stemden De procedure bij onbeslist e James Kestons terugblik Wallace op de wip bij 'onbeslist' DE SCHIEDAMMER .Hoogstraat 76, Schiedam. Telefoon: Redactie (010) 2665 05. Administratie (010) '26 72 70, na 17,30 uur (OIO) 13 54 30. Abonnement 06 ct per weck, J 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 cl. Postgironummor 308644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam.. 28e JAARGANG No. 262 ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V, HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBEHG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES. Nek aan nek race in VS in Boston bracht senator Edward Kennedy samen met zijn vrouw Joan (naast hem) zijn stem uit.- (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdag. Rechercheurs van de Groep ernstige delicten (de zgn. moordbrigade) van de Amsterdamse politie hebben bet afgelopen weekeinde de 20-jarige uit Curasao afkomstige militair W. W. C. R. V, en de 24-jarige vrouw M. J. G, uit Amsterdam gear resteerd, die cr van worden verdacht betrokken te zyn geweest by de doodslag op de 78-jarige Amsterdamse mclkhandclaar Reijcr Royé. Deze werd op de ochtend van 21 oktober met ingeslagen sche del gevonden in een kamer ach ter zijn melkhandel in de Eerste Jan Steenstraat. Beide verdachten hebben ontkend iets met de doodslag te maken te heb ben. Zij zijn gistermiddag voorgeleid bij de officier van justitie, mr, J. J. Abspoel, en nadien door de rechter commissaris aan een verhoor onder worpen, Deze heeft een voorlopige hechtenis van zes dagen opgelegd, welke termijn met nog eens zes dagen kan worden verlengd. Commissaris T. C. J. Sanders, die het onderzoek in deze zakk leidt, heeft verklaard dat de politie jpeen^over voldoende aanwijzingen te beschikken dat het aangehouden tweetal bij de doodslag betrokken is geweest. Het signalement van de man en de vrouw, een Amsterdamse prostituee, komt, zo deelde hij mee, overeen met getuigen verklaringen. Omwonenden hadden bij het buurt onderzoek door de politie verklaard dat een man die zij omschreven als een „neger" en een blonde vrouw rond het tijdstip van de doodslag omstreeks kwart over acht in de och tend ongeveer tien minuten bij de melkhandelaar waren binnengöweest, nadat deze hen op hun bellen had opengedaan. De politic meent te kunnen aaunc- men dat de daders op de hoogte zijn geweest van het feit dat het slachtof fer geld in zijn huis bewaarde. Vol gens dc politie waren cr tekenen die er op wezen daL er enkele duizenden guldens zijn gestolen, doch dit staat nog steeds niet vast. Volgens de rech- ter-coinmïssaris is de aangehouden vrouw eenmaal tot een geldboete ver oordeeld wegens een diefstal. De man was tot zijn arrestatie bjj de politie onbekend. 1 KNMI De Bilt verwacht: J AF EN TOE REGEN i Vr« koud weer niet veel be wolking en af en toe regen. Matige tot krachtige, langs dc Wadden krachtige tot harde wind tussen oost en noord-oost. Zon op: 07.46; onder: 17.01 Maan op: 17.34; onder: 10.38 donderdag: Overwegend droog en vrR koud met op vele plaatsen nachtvorst. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland voor vrijdag: Zon: 10 tot 70 procent. Min.temp.: 1 tot 5 graden onder normaal, Max.temp.: 1 tot 5 graden onder normaal, Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent. Normalen voor 7-11 november: min.temp. niax.temp. Den Helder Eeldc De Bilt Vüssingcn Vlv. Z.-Llmburg 4 10 10 10 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. - Per 1 januari I960, maai- zo mo gelijk nog eerder gaat de meubel fabriek C. H. Eckhart C.V. te Schiedam sluiten. Hierdoor wor-i den 37 personeelsleden ontslagen. Tevens heeft Eckhart haar win kelpand aan de Rotterdamse Lijnbaan verkocht aan de Am sterdamse firma Brummer, die er een zaak in hereneonfectie wil beginnen. Dit blijkt uit nadere mededelingen van een verlegenwoord)ger van de Al gemene Bedrijfsbond voor Meubile- rings- en de Houtbedrijven. Eckhart was in Rotterdam gespeelalïseerd in scheepsbetimmeringen en is als zoda nig ongeveer honderd jaar in Rotter dam en omgeving werkzaam geweest. Volgens de vakbondsbestuurder was de orderportefeuille voldoende, maar zou volgens een accountantsrapport het beter zijn de zaak te stoppen. „Te gen het ontslag zelf hebben we niets kunnen doen. Hot enige is. dat we nog een aardige afvloeiingsregeling heb ben kunnen ereeëren." Het heeft in de bedoeling gelegen de fabriek te verkopen aan de N.V. Pander uit Nijmegen, waarmee enige jaren geleden nauwe relaties werden aangeknoopt. Onder leiding van één directeur zou getracht worden een sterkere positie te verkrijgen. Zeer re centelijk echter werd de nieuwe di recteur door beide bedrijven aan de kant gezet. Om onbekende redenen, aldus het orgaan van de meubelma kersband. De bonden kregen hierop het bericht, dat Eckhart zou gaan sluiten te horen van de N.V. Pander. In het artikel vraagt de bond zich af, waarom zij door een andere onderne ming van de voorgenomen sluiting op de hoogte is gesteld en waarom niet meer pogingen zijn gedaan de plaatse lijke werkgelegenheid te behouden. Volgens de meubelmakersbond waren daartoe mogelijkheden aanwezig. Volgens insiders is de verkoop aan de N.V. Pander op het laatste moment niet. doorgegaan. Het is nog niet dui delijk aan wie de zaak nu verkocht wordt. „De achtergrond van de zaak is, dat geen familie van de aandeelhou ders. de fam. Van Wordt, meer in het bedrijf werkt of zin heeft daarmee door te gaan," aldus deze insiders. Het werd mogelijk geacht dat Nixon in het college van kiesmannen juist voldoende stemmen zou weten te behalen om de nieuwe president te worden. Om gekozen te worden zijn tenminste 270 van de 538 stemmen in dit kiescollege nodig. Dit college moet op 16 december zijn keuze bekendmaken. Waarnemers sloten de mogelijkheid echter niet uit dat de Democratische kandidaat Humphrey nog voor een omme zwaai zou zorgen. Ook werd ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid dat noch Nixon noch Humphrey het beno digde aantal van 270 stemmen in het kiescollege zou halen, waardoor het Huis van Afgevaardigden de nieuwe president zou moeten aanwijzen. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden en is gisteren geheel nieuw gekozen. De Democraten hebben er een meerder heid. Bij de verkiezing van een president zal elke staat slechts één stem hebben. Dc vroegere gouverneur van Alabama, George Wallace, had met zijn derde partij minder succes dan was vcrwaclit. Hij kreeg vijf zuidelijke staten met 45 kiesmannen achter zich, maar juist die 4-5 stemmen kon den er voor zorgen dat noch de Democraten noch de Republi keinen een meerderheid zouden krijgen. De definitieve uitslag van dc presidentsverhiezing leek van morgen af te hangen van drie staten waarvan de resultaten nog niet hekend waren Ohio (26 kiesmannen), Illinois (26) en Ca lifornia (40). Nixon werd door de meeste waarnemers in alle drie staten favoriet geacht, maar het zag er vanmorgen naar uit, dat Humphrey zyn Republikeinse ri vaal dicht op de hielen zat. Dg .einduitslag van de verkie zing is vertraagd, doordat op ver scheidene plaatsen de computers, die waren ingeschakeld om de re sultaten te berekenen, niet goed bleken te werken. Op sommige plaatsen werd het tellen met de hand voortgezet. New Yoi'k Vice-president Humphrey behaalde verrassend goede resultaten ïu de in dustriegebieden in het oosten van de Verenigde Staten. Hij bracht onder meer de staat New York (de grootste afvaardiging in het college van kies mannen, nl. 43) op zjjn naam en won ook in de belangrijke staat Pennsylva nia. Nixon kwam stork voor de dag in het zuiden en in de zogenaamde „bor der-states" (de staten die de grens vormen tussen het noorden en het zui den), alhoewel hij waarschijnlijk Ma ryland (waar Nixons „tweede man" Ted Agnew gouverneur is) zal verlie zen aan Humphrey. De uitslag van Maryland zal niet voor morgen be kend zijn, aangezien hier 35.000 per post uitgebrachte stemmen moeten worden geteld. Toen de telling in Ma ryland vanmorgen werd gestopt leidde Humphrey met 519.787 tegen Nixon 500.600 stemmen en Wallace 195.901. Rustig Richard Nixon wachtte vanmorgen gespannen maar rustig de resultaten af in zijn woonplaats in New York, Zijn perschef zei: „Z'n stemming is prima". Humphrey1 bleef tot laat in de nacht op in Minneapolis en ging toen naar bed. „Ik voel me voldoende op m'n gemak om van een goede nacht rust te gaan genieten", aldus Hum phrey. Wallace verklaarde In zijn woon plaats Montgomery in de zuidelijke staat Alabama dat „de verkiezing nog niet over is en dat iedereen dat wel zou begrijpen". Volgens waarnemers doelde hij hiermee op de mogelijkheid dat hij zijn stemmen in het college van kiesmannen zal kunnen geven aan Nixon of Humphrey. Opkomst De opkomst bij de verkiezingen van gisteren was zeer groot.. Men schat dat ongeveer 75 miljoen Amerikanen naar de stembus zijn gegaan. Het weer in de Verenigde Staten was vrijwel over al goed. De verkiezingen zijn op de meeste plaatsen rustig verlopen. Slechts op enkele plaatsen onder' meer in Washington, New York. Ne wark kwam het tot lichte ongere geldheden. Hier en daar werden de verkiezingen door demonstranten „een klucht" genoemd. Mevrouw Shirley Chisholm werd door een nieuw kiesdistrict in Brooklyn in het Huis van Afgevaardigden gekozen, /ij is de eerste negerin in het Amerikaanse Congres. NEW YORK, -woensdag (Reuter, AP, TJPX), De Amerikaanse Democraten tiebben de meerderheid behouden in hét Huis van Afgevaardigden en de Senaat (gezamenlijk het Congres vormend) ondanks duidelijk verliezen in beide lichamen. Iri de verkiezingen, waarbij 21 gouverneursposten op bet spel staan, was vanmorgen nog weinig tekening gekomen: zeven Democraten en zeven Republikeinen werden gekozen. ADVERTENTIE gram van OJ voor a aP niet duur *vo/; heerlijk (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, woensdag. De uitkeringen van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Alge mene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en.de kinderbijslag zul le per 1 januari met een extra bedrag worden verhoogd om de prijsstijging te compenseren van de invoering van de nieuwe om zetbelasting (BTW). Deze extra-uitkering komt neer op S 54 per jaar voor gehuwde bejaarden en weduwen met kinderen, cn op 42 per jaar voor alleenstaande bejaarden en weduwen zonder kinderen. Daarnaast zullen per 1 januari 1S68 de AOW, AWW en kinderbijslag met nog niet bekend zijnde bedragen wor den verhoogd wegens de normale aan passing van dc uitkeringen aan liet gestegen loonpeil, ZIE OOK PAGINA 15 Gelijktijdig met de verkiezin gen over het presidentschap werd gisteren in de VS gestemd voor de volledige vernieuwing van het 435 zetels tellende Huis van Afgevaardigden. Volgens de laatste uitslagen zijn de Demo craten hier zeker van 219 zetels en de Republikeinen van 163 ze tels. Vóór de verkiezingen had den de Democraten een meerder heid van 245 zetels tegenover 187 Republikeinse zetels. Bij de 100 zetels tellende Senaat dienden 34 zetels le worden ver nieuwd. Hiervan zijn er volgens de laatste uilslagen 13 toegevallen aan de Democraten die hierdoor ten minste op 53 zetels kunnen rekenen. De Re publikeinen behaalden tot nu toe 12 zetels waardoor zij tenminste zeker kunnen zijn van 37 zetels in de nieu we Senaat. Voor de verkiezingen had den de Democraten in cle Senaat een meerderheid van 65 zetels tegenover 37 Republikeinse zetels. Van de 21 gouverneursposten waar voor werd gestemd waren er 13 in handen van de Democraten en 8 van cle Republikeinen. Onder de bekende senatoren die zijn herkozen bevinden zich de Demo craten William Fulbright (Arkansas), cle voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van- de Senaat. Abraham Ribicoff (Connecticut) en de liberale Republikein Jacob Javits (New York), die de Democraat O'Dwyer wist1 ie verslaan. Barry Gold water (Arizona) die in 1964 zijn Republikeinse Senaatszetel opgaf voor de strijd voor het Amerikaanse presi dentsschap (en daarbij verloor van president Johnson) werd opnieuw in dit lichaam gekozen. In het district Brooklyn in New York werd de 42-jarige Democrati sche mevrouw Shirley Chisholm, een voorma li ge lerares, als eerste negering in het Huis van Afgevaardigden geko zen. In de wijk Harlem eveneens in New York werd de neger Adam Clay ton Powel voor de dertiende maal in zijn leven tot lid van het Huis van Af gevaardigden gekozen. (ADVERTENTIE) vouwfiets van ƒ159,75 voor ƒ109,75 onthljtsei van ƒ29,50 voor ƒ18,90 wollen deken van ƒ55,50 voor ƒ38,75 opvouwparapluie van 20,75 voor ƒ15,90 (enz.) TANK DUS VANAF NU Bil DE CALTEX POMP iADVËKTËNTIEÏ en/of het bestede bedrag aan een matras Dit 2iln do winnaars van. het aankoopbedrag In dc afgelopen week: Mevr. R. Horstine-Benenga, Hoge Duinlaan 7, Aalst. P. Verschoor, Meldoom- straat 9, HJ. Ambacht. T.Bergwerf, Dr. Kuiperstraat53, Slledredit. M. Hagen- Keyzer, Willem Pijperlaan 44, Dieren. F. J. Venema, Dijkrecht 33, Farsum. Vraag uw beddcmakniaii nadere inlichtingen. By het ter perse gaan van deze editie was de stand by de Amerikaanse presidents verkiezingen (met 82% van de stemmen geteld) als volgt: stemmenaantal Humphrey 25.407.926 (43%) Nixon 25.565.518 (43%) Wallace 8.420.973 (14%) kiesmannen (270 nodig om te worden gekozen): Humphrey 193 Nixon 195 Wallace 45 pagina 3 pagina 3 pagina pag (door dr. Viktor Meier) WASHINGTON, woensdag. Als dc stryd tussen Humphrey en Nixon onbeslist blijft, zit Wallace op de wip, hetzj] in het college van kiesmannen of in het Huis van Afgevaardigden. HU zal zön kiesmannen „verkopen" aan de gene, die hem de beste voorwaar den biedt. De vraag is nu wat er gebeuren kan, Wallace zal waarschijnlijk dc stemmen van „zUu" kiesman nen in eerste instantie aan Nixon overdragen. Overigens breken de staatsrechtgeleerden zich er het hoofd over of het overdragen van stemmen in het college van kies mannen geoorloofd is. Een wet, die nog uit de vorige eeuw stemt, verbiedt „onregelmatigheden''', maar het Is de vraag of deze om schrijving op de situatie van nu van toepassing is. In elk geval kan echter het Hooggerechtshof worden ingeschakeld en daarmee kunnen maanden gemoeid zijn. Als de verkiezing dan aan het Huis van Afgevaardigden wordt overgelaten, dan zou dit een staatscrisis van dc eerste erde be tekenen. Niet alleen kan de stem ming pas aan het einde van het jaar geschieden, wanneer name lijk het nieuwe Congres voor het eerst bijeenkomt, maar bovendien kan dit proces ook weer maanden duren. AI die tijd zou het tattd pra ktisch zo nder leiding zitten. (ADVERTENTIE) Geef verkoudheid geen kans 4 zijdezacht en toch zo sterk -vier lagen dik tijdelijk 60 stuks 95 ct.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1