Krappe zege bemoeilijkt positie Richard Nixon JAMIN eva, zegt u méér Ejj] President Nixon HET ROTTERDAMS PAROOL Uitslagen Amerika VS OPGELUCHT DAT 'ONBESLIST' UITBLEEF Blaiberg zwemt voor het eerst weer m zee m Man gedood met schot uit karabijn iÈÜ&Ës* Schoonenbersbiedt zichtbaar sneer! \chbahen6er£ omas ORGELS a f 995.- EÜëS Prinses Ann op receptie Arrestant bekent Ronddrijvende 'Etnefjeïl' door 'Groningen' op sleep genomen Drie loodsen besluiten tot geding tegen mr. Hartsuiker^ Schiedammer bij explosie in België gedood Guiliaume Landre (63) overleden DE SCHIEDAMMER •Hoogstraat 76, Schiedam. Telefoon; Redactie (OIO) 26 65 06, Administratie (010) 26 7279, na 17.30 uur (OIO) 1364 SO. Abonnement 96 ct per week, 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 ct. Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam.» >,8e JAARGAJSG No. 263 •♦ONAFHANKELIJK DAGBLAD.» UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W.SANDBERG» DIRECTIE: Drs. W. VANNORDEN,B. DE VRIES.. DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968-. De voorlopige einduitslag van de Amerikaanse verkiezingen Is als volgt (94% van de stemmen geteld): Humphrey Nixon Wallace 29.677.152 (43%) 39.720.409 (43%) 9.291.807 (14%) Dc verdeling van het aantal kiesmannen is: Humphrey 203 Nixon 290 Wallace 45 (Vowverkiezing tot president waren minimaal 270 stemmen in het college van kiesmannen no dig). Do einduitslag van de Senaats verkiezingen (voor 34 van dc 100 zetels) luidt: Democraten 18 Republikeinen 16 Dc Democraten wonnen twee zetels, de Republikeinen zeven. De Senaat bestaat thans uit 58 Democraten en 42 Republikeinen. Einduitslag verkiezingen Huls van Afgevaardigden: Democraten 243 (Was 247) Republikeinen 192 (was 188) Einduitslag gouverneursverkie zingen (21 van dc 50): Democraten 8 (was 13) Republikeinen 13 (was 8) In de 29 staten waar dit jaar geen nieuwe gouverneur werd gekozen, zijn 11 democratische cn 18 republikeinse gouverneurs. (Van onze correspondent dr. Viktor Meier) WASHINGTON» donderdag. -In de Verenigde Staten heerst na de verkiezing van de Republikeinse Richard Nixon opluchting over het feit dat niet het Huis van Af gevaardigden de nieuwe president heeft behoeven aan te wij zen» hetgeen zonder twijfel een staatscrisis tot gevolg zou hebben gehad. Verheugd is men ook dat machinaties in het college-van kiesmannen vermeden zijn, waarhij dc verslagen George Wallace ongetwijfeld de hoofdrol zou hebben gespeeld. De. kandidatuur van de voor malige gouverneur van Alaba ma is eigenlijk een grote mis lukking gebleken en zal geen directe werking hebben in het Amerikaanse politieke stelsel. Wallace blijft ten hoogste een waarschuwing voor <1é* nieuwe regering en de beide grote par tijen. Ondanks de uiterst krappe overwinning van Nixon. (volgens de nog riet officiële eindcijfers heeft hij in stemmenaantal niet meeiydan. 50,000 vppr^. sprong op 'zijn' Dernóeratisehe 'rï- j^ICHARD NIXON is dus de aan slaande president van de Ver enigde Staten. Dat bij slechts mei een zeer klein verschil de race tegen Humphrey won, zegt niets over de wijze waarop cn het gezag waarmee hij zijn func tie zal uitoefenen. Hij is overwinnaar Humphrey verliezer. De marge van winst of verlies is niet van groot belang. Voorbeelden, in Amerika zelf ;.n daarbuiten, bewijzen dat: ook Kennedy kwam met een minieme meerderheid aan de macht; in Euro pa werd Adenauer dc eerste maal (in 1949) tot bondskanselier gekozen met één stem meerderheid (en die kwam van hemzelf). Iets anders is dat Nixon zal moe ten regeren met een congres, dat in meerderheid uit democraten bestaat. Gezien de staatsrechtelijke structuur van het presidentschap hoeft dat geen verschrikkelijk probleem te zijn maar op wetgevend gebied kan het toch In ieder geval lastig zijn. Een volgend, veel belangrijker, punt is welk effect Nixons optreden op de Amerikaanse natie zal hehben. We] heeft men in Amerika traditio neel de neiging om de president te aanvaarden als de exponent van het gehele volk, maar het is de vraag of die traditie niet bezig is aan stukken te breken. Bij de toenemende ver deeldheid der laatste jaren werd het, althans voor de president 'die John son heette, steeds moeilijker en ten slotte onmogelijk om nog door de natie als geheel te worden aanvaard. Dat heeft Johnson gekwetst en te leurgesteld. Het is één van de rede nen waarom hij besloot 2ich niet herkiesbaar te stellen. Als hij niet de algemeen geachte, aanvaarde en be wonderde president van geheel dc natie kon zijn, dan liever géén presi dent meer. Hot zal voor Nixon bijzonder moeilijk zijn om het in dit opzicht beter te doen dan Johnson: het is bij voorbaat duidelijk dat vele groepen hem niet zullen accepteren. Hen overtuigen zal hem nauwelijks mo gelijk zijn. En misschien gaat zijn temperament ook meer in de rich ting van het aanbinden van de MTjjd. Dat zou dan tot verdere „po larisatie" van de Amerikaanse sa menleving leiden een triest voor uitzicht. TYOQÏt de keuze van Nixon heeft het Amerikaanse volk tot uit drukking gebracht, dat het verande ring wil. In zijn campagne heeft Nixon alle accent gelegd op wat de democraten allemaal verkeerd had den gpdaan en op de geweldige pro blemen die zij onopgelost hebben ge laten of zelfs gecreëerd. James Hes ton zei daarvan: Nixon heeft een formule om te winnen niet om te regeren. Met andere woorden: Nixon kan winnen door te hameren op de verantwoordelijkheid der democra ten. voor de omvang van de proble men waar het land voor staat, maar hy heeft er in zijn campagne geen blijk van gegeven hoe hij die proble men zal aanpakken of oplossen. Met nóg andere woorden: Nixon is opge treden als tacticus, niet als strateeg. Het Amerikaanse volk heeft zich in deze verkiezingen uitgesproken over het verleden niet over dc toe komst. Vóór de verkiezingen hebben wij al gezegd, dat wij ons noch over een keuze van Humphrey, noch over een keuze van Nixon bijzonder zouden verheugen. Wel gaat onze natuurlij ke sympathie eerder uit naar de de mocraten {die althans duidelijke contacten hebben met het meer den kende en progressieve deel van Amerika) dan naar de republikeinen (die eerder overhellen naar conser vatisme en „big business") maar daar stond in dit geval tegenover dat op het gebied van de buitenlandse politiek Humphrey ons eèn slechtere keuze leek dan Nixon. Weliswaar heeft Nixon ook op dit gebied ver meden zich duidelijk vast te leggen maar zijn algemeen gehouden uit spraken over de verhoudingen tus sen Oost en West, de NATO, Europa, het Midden-Oosten, leken van grote re soliditeit dan wat Humphrey daarover had bij te dragen. Dat wat grotere vertrouwen in Nixon is intussen niet onverdeeld. Zijn buitenlands-politieke mogelijk heden zullen immers in belangrijke mate worden bepaald door de kwali teit van zijn binnenlands beleid en door het antwoord op de vraag of hij erin kan slagen de Amerikaanse na tie min of meer gesloten achter zich te brengen. En juist op dat punt hebben wy vele twijfels, die zijn ge baseerd op de burgerlijk-conserva tieve inslag die vermoedelijk dat binnenlandse optreden zal kenmer ken. Geen volk kan enorme buiten lands-politieke verantwoordelijkhe den aan, als het niet naar binnen een zekere mate van geslotenheid en eensgezindheid heeft. En wij betwij felen of Nixon de man is die het Amerikaanse volle kan laden met nieuwe inspiratie en nieuw vertrou wen. Als hem dat inderdaad niet zou gelukken is dat niet alleen voor Amerika, maar ook voor zijn bond genoten een weinig vrolijk perspec tief. Het kan ook positiever uitvallen. Het moet beter kunnen dan onder Johnson, en het zou kunnen zijn dat Nixon in zijn ambt „de nieuwe Nixon" wordt die zijn propagandis ten nu al in hem zien of zeggen te zien. Het zou onzin zijn om hierover vandaag al met enige stelligheid uit spraken te doen. Maar Nixon heeft er recht op dat ook de bondgenoten hem beoordelen op zijn daden in plaats van op hun verwachtingen en vermoedens. vaal Hubert Humphrey) is de verkiezingsuitslag toch wel lo gisch te noemen. Als men de stemmen van Nixon en Wallace bij elkaar optelt blijkt er een zeer duidelijke conservatieve omme zwaai uit. Bovendien moet men niet ver geten dat het voor een Republi keinse kandidaat altijd veel moeilijker is op nationaal niveau een doorbraak te forceren dan voor een kandidaat van de ster kere Democratische partij. Nixon moet met een Congres re geren. dat weliswaar door „dc tradi tionele verbondenheid tussen rechtse Democratenen. Republikeinen otru conservatief stempel draagt, maar dat niettemin niet door do Republikeinen wordt beheerst. De winst van de Re publikeinen in het Huls- van Afge vaardigden was niet bepaald indruk wekkend. In de Senaat was hun succes groter, maar van een aardverschuiving was ook daar geen sprake. Nixon is der halve veel meer dan Johnson en Ken nedy op de samenwerking met een andere partij en op het aantrekken van mensen buiten zijn eigen kring aangewezen. Nixons overwinning werd gister avond pas om 18-06 uur Nederlandse tijd officieel na een dag van geweldige spanning, waarin hjj in een nck-aan- nek-race was gewikkeld met Humph rey. De beslissing viel, nadat de staat Illinois in zijn handen was gekomen en hij ten slotte de meerderheid in het college van kiesmannen verkreeg. De uitslag van Illinois was urenlang onzeker, doordat er bij het tellen van de stemmen compQters stuk gingen. Merkwaardigerwijs was Illinois in 1960 de staal, die Kennedy ten slotte de overwinning bracht in zijn span nende verkiezingsstrijd met Richard Nixon. Open regering Nixoa heeft verklaard dat hij een „open regering" wil, „openstaand voor nieuwe ideeën en voor mannen en vrouwen van beide partijen". Hij heeft ongetwijfeld bekwame mensen voor zijn kabinet ter beschikking, zoals bijvoorbeeld gouverneur'Nelson Rockefeller van de staat New York, diens broer David Rockefeller, presi dent-directeur van de Chase Manhat tan Bank, Douglas Dillon, de-minister van financiën uit de periode-Kennedy, William. Scranton, de voormalige gou verneur van Pennsylvania, en Robert Finch, plaatsvervangend gouverneur van Californië, die een hoofdrol heelt gespeeld tijdens de verkiezingscam pagne van Nixon. Als nieuwe perschef in het Witte Huis zal vermoedelijk Herbert Klein gaan optreden, die al jarenlang in dienst van Nixon is. Realistisch Verwacht mag worden dat Nixons buitenlandse politiek realistisch zal zijn, waarbij vooral de belangen van Amerika in bet oog zullen worden ge houden. Zelfs indien Nixon de Vietna mese oorlog niet snel tot een einde zal kunnen brengen, mag men aannemen dat dc nieuwe president meer aan dacht zal hebben voor de betrekkin gen met Europa dan Johnson in de laatste fasen van zijn bewind. Geschenken moeten de Europeanen van een Republikeinse regering echter met verwachten. Indien zij meer „in spraak" willen hebben en meer aan dacht voor hun belangen, dan zullen zij ook meer tegenprestaties moeten leveren. Elke andere Interpretatie van de „Europagezindheid" van een Nixon-regering zou een gevaarlijke il lusie zijn, Nixon is gisteravond met zijn gezin in Key Biscane in de staat Florida aangekomen voor een korte vakantie. Eerder bad hij samen met zijn aan hangers zijn overwinning gevierd Sn New York. op we? naar Florida bracht Nixon in Washington een be zoek aan de voormalige Republikeinse president Dwight D. Eisenhower, die daar in het Walter Reed Hospitaal ligt. Nixon, die acht jaar vice-presi dent onder Eisenhower is geweest, kreeg enkele adviezen van de gene raal. De verslagen Democratische kandi daat voor het Amerikaanse president schap, Humphrey, gaf gisteren in Minneapolis zijn nederlaag toe, nadat duidelijk was geworden dat de staat Illinois m handen van de Republikei nen was gekomen. ZIE OOK PAGINA De Zuidafrikaanse tandarts Philip Blaiberg (midden), de man die tot nu toe het langst heeft geleefd met een overgeplant hart, zwom gisteren voor het eerst weer ïn zee nabij Kaapstad. (ADVERTENTIES) Keus uit ean uitgebreide kdltek- tle moderne brillen en zonnebril len (ook op sterkte). Een passen de bril in elke prijsklasse. En van zelfsprekend gratl3 deskundig advies, W BRILLEN ÏSU graf" van voor. —r-w W niét duur wel heerlijk {ADVERTENTIE) icesJttjSSVSi, De ongehuwde vader Parijse mannequin showt mannenmode Keukens met huiselijk verkeer wtKrilgbaar bi] bezorger, kiosk, boek handel, supermarkt. Spaar EVA-zegelsl Waaru aantrekke lijke artikelen voel goedkoper op krijgt b.V.WEDSTRtJDNOREN 5 *egols+ 144.75. ADVERTENTIE h de beste klankkleur j ige inruil - financiering jjfifffl Prinses Ann droeg op een receptie in Londen „hippe" oorhangers. (Van een onzer verslaggevers) VENLO, donderdag. De ne gentienjarige los-arfaeider A. B. heeft vannacht omstreeks drie uur de veertigjarige los-arbeider J. Teurzeith in de Rummerkamp- straat in Venlo met een karabijn in het onderlichaam geschoten, ten gevolge waarvan deze over leed. B. is gearresteerd en heeft een bekentenis afgelegd. De aanleiding tot het schot is een vechtpartij geweest tussen het slacht offer en een negentienjarige achter neef van B. Deze achterneef woonde sinds enkele dagen ih het huis van de heer Teurzeith aan de Agnes Huijn- straat in Venlo. Gisteren was tussen hem en zijn kostbaas ruzie ontstaan over een fa miliekwestie, Gisteravond hoorde B. in een café in Venlo, dat de beer Teurzeith van plan was zijn huisge noot een afstraffing te geven. Toen de man naar zijn woning ging om dit plan uit te voeren. verJiet B. het café ook. In de woning vond toen de vechtpartij plaats tussen de hoofdbe woner en de achterneef van B„ die hot huis uitvluchtte. Omstreeks half drie kwam B. zelf de woning via een achterdeur binnen. Hij trof niemand thuis. Met een kara bijn waarvan nog niet bekend is of hij hem bij zich had of dat hij deze in het huis gevonden heeft loste hij in de woning een aantal schoten en ging daarna de straat op, In de Rummer- kampstraat kwam hij óe kostbaas -van zijn achterneef tegen, op wie hij het schot loste, dat het slachtoffer in be4 onderlichaam trof, gti i;iiu iiiüuiuniiiiiiniitinH laiiiiiiiüniiuuiii huu ttHiiiuiu tiiimtn imuii iirid un iKnmgimu^ KNMI De Bilt verwacht: j GUUR WEER Zwaar bewolkt met plaatselijk enige neerslag, mogelijk in de I vorm van natte sneeuw. Matige 1 tot krachtige, In het waddenge- fbied krachtige tot harde ooste-S jigkc wind. Aanhoudend koud. 8 Zon op: 07.48, onder: 17.00 S Maan op: 18.12, onder: 11.44 ZATERDAG Mogelijk af ett toe regen of motregen en tamelijk koud. Weersvooruitzichten In cijfers gemiddeld over Nederland voor zaterdag: Zon: minder dan 40 procent Min, temp.: ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max; temp.: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 60 procent. Normalen voor 7 tot 11 nov.: min.temp. max.temp. Den Helder 6 10 Eelde 3 9 De Bilt 4 10 Vlissingen 6 10 Vlv. Z.-Lirab. 4 10 Zoeken naar 25 vermisten IJMLTDEN7 HALIFAX, donderdag (ANP, AP). De Nederlandse sleep boot „Groningen" van de NV Bureau Wijsmuller uit IJmuldcn beeft woens dag de 11.481 ton metende Noorse tanker „EtnefjcU" op sleeptouw geno men ten zuidoosten van GroetüandvD.e „Groningen" heeft koers gezet riasr Engeland. '■■'"if-.ï..-'-. Twee opvarenden van de ..Gronin gen" zijn er in geslaagd over te'sprin gen op de „Etnef jell"en zijn samen, met de drie man, die nog aan boord waren, begonnen met het dichten van kapotte patrijspoorten en het installe ren van pompen. *- De bemanning van de Noor bestond uit 33 man. Daarvan zijn er vermoe delijk vijf omgekomen bij de explosie en de brand, die het schip hebbén ge teisterd, Eén dode is inmiddels gevon den. In de nacht van. dinsdag op woensdag zijn 25 man In reddingboten van boord gegaan. Het zoeken naar hen wordt dóór acht vliegtuigen en enkele schepen, onder de slechtst denkbare weersomstandigheden; voortgezet. Noodsignalen De noodsignalen van de „Etnefjeïl". werden zondagavond opgevangen.-;De machinekamer en een deel van dé op bouw van het schip stonden toen fin lichterlaaie. Het Poolse schip „Uran". dat vlakbij was, kon door het slechte' weer niet veel hulp bieden. De Ameri kaanse kustwaehtkotter „Absecon". die op veertig mijl afstand, was, kon de Noor door de orkaan niet eens -be reiken. De „Groningen" slaagde .daah na 48 uur varen, wei in. V AMSTERDAM, donderdag (ANF), Drie Amsterdamse rykslóodsen hebben in overlag met hun collega's besloten een kort geding aan te span nen tegen de officier van justitie 'by de Amsterdamse reehtbank, mr. J. F, Hartsuiker cn de substitout-officier mr. J. H. Bergsma. Aanleiding te,bét voornemen van de officier volgende week over te gaan tot in veraekerlng- stelling ran de eersten der Amster damse loodsen, die ervan worden,ver dacht betrokken te zijn by de omkh- pingsaffaire. Het geding zal mórgen- ochtend om kwart voor elf dienen. De drie loodsen vragen de president van de Amsterdamse rechtbank de ofr ficieren van justitie te bevelen 'zich van in verzekeringstelling te onthou den omdat deze een ander doel "zou dienen dan waarvoor de wetgever, de in verzekeringstelling heeft mogelijk gemaakt. .- De Amsterdamse loodsen zijn wel bereid de officier alle inlichtingèfut'e verschaffen terzake van voor .'.begin 1966 door sleepbootreöerijen verstrek te steekpenningen, maar zij wénsen niet onder dwang van. in verzekering- stelling tot het geven van bekentenis sen worden genoopt, aldus heeft"-hét bestuur van de afdeling Amsterdam van de loodsenorgamsatie raeegédeeld. In de afgelopen maanden zi^njneer dan 60 rijksloodsen uit IJmuiden |n verband met de omkopt ngs affaire gearresteerd op Jast van-de Offiöléf van justitie bij de Haarlemse recht bank. Zij allen hebben korte tyd in verzekerde bewaring doorgebracht -én zijn daarop vrijgelaten: Twee Nederlanders gewond ANTWERPEN, donderdag (ANP). By een ontploffing In de Sobepjl- fabrleken In het Belgische Kootich zijn drie personen om het leven'geko- men. Een van hen is door del'pólltie geïdentificeerd als de technicus ÏM. Akkermans, uit Schiedam. Volgens de politie is een lekAii^de s gasleiding de oorzaak geweest vah'vde ontploffing in de fabriek, waar'-blik ken gemaakt worden. J Onder de gewonden zijn twee - Ne derlanders. Hun namen zijn 'b'élteöd gemaakt ais: Hermans uit VenlCCïïén Broeckx uit Schiedam. De laatste ver keert in levensgevaar. (Van onze muziekredacteur) AMSTERDAM, donderdag -jMüf. Guiliaume Louis Frédéric Lan'dfé,*'als componist bekend onder de'! naam Guiliaume Landré, is gisterenia-hét Wllhelmxna Gasthuis te Amsterdam overleden, waar hij kort geleden -voor het ondergaan van een operatie't.V^as opgenomen. Hu was 24 febniarï:1905 In Den Haag geboren en werd daa ;65 jaar. Voor zijn hele scheppende wérk onderscheidde de regering hem bU zijn zestigste jaardag met de Swee- llnckprija. ZIE OOK PAGINA 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1