'Uitstel 11 ijnpoorthaven niet meer verantwoord' 1 De vrouw van de burgemeeste schreef lief boek Maal □rumrtt 73 'Kost en moeite', prenten Metl'O- tram -111 etl'O in nieuwe NEH-gebouw ENGELSE WAS NIET GRAF IN DE MAND... ROTTERDAM RIJNMOND BURGEMEESTER THOMASSEN IN BELEIDSNOTA: 'SLAGVAARDIG BELEID IS ZO NIET MOGELIJK' Tiende Rotterdamse gemeente-ambtenaren beeft oclitendhoest B. en w. willen geen verpleegin richting in Rotterdam-Oost Lijn 2 Lijn 9 Spaanse meubelshow ter gelegenheid vart de uitbreiding van De Stam! Tuberculose Trap Hervormde preek in R.K. kerk SÏEÏSTKEÏS pag. 4 - vrijdag 8" ïïövömber, 1868 (ADVERTENTIE) slke vrijdagavond ...tot 9 uur open Deze aanbieding damesvesten, de' zo ideale aanvulling op elke herfst-; -en wïntergarderobe, mag U niet missen. Niet alleen om de prijs, die aan een voorseizoen aanbieding doet denken, maar vooral om de prachtige kwaliteit Vanavond begint de verkoop van twee prachtige vesten, door elkaar voor' nog géén vijftien gulden. Een luxe damesvest van Poly ester Acetaat als zijde glanzend .en gemakkelijk to wassen. Mat moderne reverskraag en vlotte raglanmouwen, in de kleuren lichtgroen, rood en bruin. En een heel mooi veit van Leacryl mat chique lurex bor duurwerk op de revers. In de kleur marine. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze luxe da mesvesten van zïjdeglanzend Polyester Acetaat of van Lea- eryl met chique lurex borduur werk. In de maten 44 t/m 50 4 M MF door el kaar B*Q Ook maandBamorgvn open Géiti ttf. of schrift hast (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag „De aanleg van de Rijnpoorthaven tussen Hoek van Holland en Maassluis gedoogt om verschil lende redenen geen uitstel meer. De huidige ligplaats van. de Har- wichboten. te Hoek van Holland kan, met het oog op de veiligheid van het scheepvaartverkeer, niet worden gehandhaafd. Rijkswater staat dringt met klem aan op een spoedige verplaatsing van deze dienst naar Rijnpoort. Wij betreu ren dat het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nog steeds geen beslissing hebben genomen. Van een slagvaardig havenbeleid kan op deze wijze geen sprake zijn." I)it zegrt burgemeester IV, Thomas sen in zijn kwaliteit van wethouder van de haven In zijn beleidsnota. Hij zegt voorts over Rjjnpoort: „Met de aanleg zal geruime tijd zijn gemoeid. Een verdere vertraging is niet ver antwoord. Het aantal tuinbouwbedrij ven dat voor de aanleg van deze haven zal moeten wijken, is gering. Voor deze bedrijven zjjn elders nog mogelijkheden. Voor Rijnpoort is dit niet het geval." Verder zegt de burgemeester in zijn beleidsnota, dat „indien er zich sche pen met een grotere diepgang ge dacht kan worden aan schepen van 500.000 tot 700.000 ton met diepgangen van ruim 24 meter 2ich presente ren, maatregelen genomen kunnen worden tot aanpassing van de haven, zodra uitzicht op rendabele exploi tatie bestaat. De Noordzee laat schepen van do aangeduide klasse ruimschoots toe." In de beleidsnota wordt voort ge zegd, dat het totale goederenvervoer in de eerste zeven maanden van dit jaar met 14 percent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode van •1967. Daarvan bedroeg de stijging van het stukgoedvervoer 22 percent. Het ertsvei-voer gaf een sterke stijging te zien: dit nam in vergelijking met vorig jaar toe met 43 percent. Het graan vervoer daalde gedurende de eerste zeven maanden van 1968, namelijk met 24 percent. Verwacht mag worden dat de totaio goederenomslag dit jaar circa 150 mil joen ton zal bedragen. Eerder is aan genomen dat omstreeks 1983 200 mil joen ton goederen zal worden overgeslagen. Volgens de heer Tho massen zal dit tien jaar eerder hel geval zjjn- Voorts deelt de burgemeester mee, dat nog in de loop van dit jaar of in de eerste helft van 1969 een voorste! lot vervanging van de Botlekbrug tegemoet kan worden gezien. In 1952 raamden de deskundigen de weroldoüevoorraad op 14,1 miljard ton. In 1965 werd de olievoorraad ge schat op 50 miljard ton. Vandaag de dag is de raming 57 miljard ton. Burgemeester W. Thomassen voert deze cijfers op in verband mei de vrees (bij gedeputeerde staten van Zuid- Holland) als zou de toekomst voor Rotterdam als petrochemisch centrum ietwat onzeker zijn. Het tekort op de begroting voor 1969 van liet Gemeentelijk Havenbe drijf werd aanvankelijk geraamd op 18,9 miljoen gulden. Nadere bereke ningen kwamen uit op een tekort vim 17,9 miljoen gulden. Bovendien zul len in de loop van volgend jaar de zeehaven tarieven worden verhoogd waardoor een meeropbrengst van 4,5 miljoeu gulden kan worden verkre gen. Het tekort van het Havenbedrijf kan al met al worden teruggebracht tot 12,5 miljoen gulden. Over Europoort wordt gezegd dat eerst in 1975 een sluitende exploitatie kan worden verkregen. Wat de Maai. - vlakte aangaat: voorlopig zal dit ge bied sterk verliesgevend zijn. In dezelfde nota wordt door de wet houder van verkeer, mr H. C. G. L. Polak verklaard dat de landingsgel den voor de Rotterdamse luchthaven binnenkort met 15 procent zullen wor den verhoogd. De inkomsten zullen hierdoor met circa 125.000 guldon toe- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Van dc ambtenaren in dienst van de gemeente Rotterdam boven de 50 jaar lydt 10 percent aan ochtendhoest en 15 per cent aan ernstige bronchltisverschijn - selen. Dat heeft een onderzoek bij I20Q gemeenteambtenaren uitgewezen. Het roken van sigaretten bleek de belang rijkste oorzaak van do klachten te zijn. Of de luchtverontreiniging ook een rol speelt, is niet aangetoond. In de beleidsnota Volksgezondheid van wethouder G. Z. de Vos wordt do mogelijkheid geopperd om in 1969 voor gemeenteambtenaren boven de 40 jaar een bronchitispreventie- en longkankcrdetectiebureau open te stel len. Het doel van dit bureau is onder meer om het verergeren van de klach ten van bronchiüslijders te voorko men. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ais bur gemeester en wethouders hun zin krjjgen gaat de voorgenomen bouw van een verpleeginrichting met 150 bedden in Rotterdam-Oost «iet door. Deze verpleeginrichting zou dienen ter vervanging van de ziekenhuizen Eu- dokia en Bethesda. B. en w. vinden de bouxv van de inrichting niet wen selijk mei, bet oog op hei dreigende teveel aan gebouwen in de verpleeg- sector. (ADVERTENTIE) Originele architektentulle, van fijne Torlenka; de magnifieke vitrage, die toegepast wordt in luxe 'restaurants en bunga lowshengen straks ook voor Uw ramen. Arcfiitektentulla als vitrage of als decoratieve afscheiding tus sen 2 kamers,met loodband. Maar liefst In 3 hoogtes: 24D, 250 en 300 cm, door elkaar per meter voor nog g^n vier gulden. architecten tulle 240 cm hoog-0^50* 250 cm hoog-g^T 300 cm hoog-7 95" Vrijdagavond orr> 6 uur begint de verkoop van dit extra hoge architaktantulle met loodband, in twee dessins, 240, 250 en 300 cm hoog, door elkaar per meter ("ADVERTENTIE) Ook maandagmorstn open Ciin of schrift, test. (ADVERTENTIE) HOOFDAGENT CITROEN VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5ERVICE-VEHKOOP OCCASIONS Kost en moeite" is de dubbelzinnige titel van een tentoonstelling van prenten in het nieuwe gebomv van de Ne derlandse economische hoge school, Prenten uit de atlas van Stolk die de economische en so ciale geschiedenis van Nederland verbeelden. De titel „Kost en moeite" is dubbelzinnig, omdat zij enerzyds duidt op de moeite die onze merendeels straatarme voorouders hadden om aan de Lost te komen en anderzijds weergeeft, dat de samenstellers van de expositie al het mogelijke hebben gedaan om de prenten zo duidelijk als het maar kon te pre senteren aan het publiek. Een op de offsetpers van de NEH- blbliotheek gedrukte catalogus, die is samengesteld door mej. W. A. H. Crol, prof. dr. P. W. Klein en drs. H, H. Vleesenbeek, geeft op de meer dan honderd tentoongestelde prenten een heldere toelichting. En leder die be langstelling heeft, zal voor 28 decern - ber wel een stukje vrije tijd beschik- - baar hebben om naar het NEH-ge bouw te gaan. Elke dag kan hij zij daar tot cue datum terecht; op werk dagen van 1017 en op zaterdag en zondag van 1117 uur. Wie door de benaming „Atlas van Stolk" denkt met aardrijkskunde te maken te hebben, moet weten dat „at las" vroeger de bemaning was van een prenten ver zameling. Omstreeks 183a begon de Rotterdammer Abraham van Stolk Czn met het verzamelen van prenten. De atlas van Stolk omval nu meer dan 40.000 portret-, historie-, spot- en zinneprenten. De verzame ling is in 1927 ondergebracht in de stichting „atlas van Stolk". Ruim een jaar geleden is de verzameling in bruikleen gegeven aan de gemeente Rotterdam. De directie van het ge meentelijk historisch museum ging de administratie voeren; mej. W. A. H. Crol werd conservatrice. Door samenspel van ouerhcid en de particuliere stichting is het mogelijk om dit kostbare historische bezit van Rotterdamse bodem meer in de pu blieke belangstelling te brengen. Dit gebeurt nu voor het eerst in de ntcu- we NEH. Dat is geen toeval. De ver zameling is, na ruim een eeuw op drie verschillende plaatsen op de Schiekade te zy'n geweest, nu ondergebracht in een pand aan de Groene Wetering, op een steenworp afstand van de NEH. De beheerder van de stichting „atlas van Stolk" de heer L. van Stolkzei woensdag ter gelegenheid van de ope ning wan de tentoonstelling te hopen, dat er vaker exposities zullen zijn, om te beginne» in het pand Groene Wete ring. De expositie in de NEH begint met panorama's van Amsterdam en Rot terdam uit het begin van de 17e eeuw, de „Gouden, eeuw", waarin hel econo mische hoogtepunt van de Nederlandse geschiedenis werd bereikt, dankzij de grote expansie van de internationale handel. Toevallig strijden beide steden thans om het bezit van een wereld handelscentrum. Rotterdam wil het In dc Leuvcliaven situeren, een plek die op het Panorama daterend uit 1615, ook is te zien. Daar vond toen de uit breiding van dc stad plaats! Er is een spotprent op Pincoffs. „bodewijk Pineofls, van Duits-Joodse origine, behoorde in de jaren 1857— 1879 tot de liberaal georiënteerde Rot terdamse ondernemerselite, die door tal van nieuwe initiatieven het lokale conservatisme wist te doorbreken", meldt de catalogus. Een bankroet van zijn Afrikaanse handelsvereniging was voor pincoffs aanleiding om naar de V.S. te vluchten. De catalogus ver meldt over die vlucht: „De niets vermoedende stationschef VJ]E metro is en blijft een prachtig stuk dienst betoon, maar hele eenvou dige vormen van service ontbre ken soms. Neem nu die wissel automaten (rijksdaalder erin twee guldens en twee kwartjes terug) ze laten het soms met grote hardnekkigheid afweten. Enkele metro-controleurs hebben ontdekt wanneer, namelijk by zilve ren rijksdaalders van het jaar 1966. „Meneer is die rijksdaalder van zes- en zestig? Dan doet hij het niet". Dat is natuurlijk een erg interes sante mededeling, maar leuker zou het zijn als zo'n controleur een zak wis selgeld bij zich had of iets aan de au tomaat kon verstellen, waardoor hij het wel deed. Wie te maken krijgt met een onwil lige rijksdaalder uit 1966 en toevallig ook geen twee kwavtjes(l) by zich heeft voor het kopen van een enkele metrorit moet proberen elders te gaan wisselen en als dat niet kan gaan lo pen. De RET helpt u m ieder geval niet. hield dc trein, die op het punt van vertrek stond, zelfs nog een ogenblik op om de grote zakenman eerbiedig uitgeleide te doen. Terwijl de NRC via haar hoofdredacteur nauw met de voortvluchtige gelieerd haar lezers kring nog voorhield, dat de directiele den van de AHV „zich verwijderd hadden" wekte de krach grote beroe ring. De sterkste man van Holland was ongetwijfeld Lodewijk Pincoffs: hy had geheel Rotterdam opgelicht". In de fiscale sector is er een ets to zien van het wijnkopersoproer in Rot terdam in 1751 rebellie tegen een nieuw belastingsysteem. Echt wie interesse heeft voor het verhaal over de strijd om het bestaan zoals die eeuwenlang is gevoerd, mag deze tentoonstelling niet missen. Wie dit, zoals ik, enige keren heeft meegemaakt gaat automatisch heim- wee-gevoelens naar de tram kweken, maar daar kom je ook wel weer van terug na het volgende meegemaakt tc hebben: Bij het metrostation Maashaven stopt lijn 2. Mensen stappen in en la ten zich snel en gerieflijk naar IJssel- monde brengen. Rijdend door de wijk Kreekhuizen deelt de conducteur moe: „Hordijk-eindpunt". De vijftien passagiers die op dat moment nog in de tram zitten kijken elkaar niet-begrijpend aan, „Maar dit is toch lijn 2", waagt iemand het. (Lijn 2 heeft als eindpunt het Prin senplein in Tuinenhoven). De conducteur antwoordt: „Nee, dit is lijn 12. Staat er buiten dan twee op?" Ja, buiten staat er 2 op. Conducteur en bestuurder hebben verzuimd te vernummeren. Dat is duidelijk! De passagiers krijgen een stempeltje op hun kaart, dat recht geeft op een. gra tis rit met de echte lijn twee. De KET kan op zo'n moment ook niet meer doen dan dat, maar vervelend is hel wel. Ik voeg hier aan toe een klacht over Lijn 9 (Kralingen-Delfshaven) die aldus een gebruiker van deze lijn Z In de ochtend van S nooembcr plotseling voor het centraal station in plaats u«» erachter halteer dc. Dat ging zo: een RET-functionaris ktuftm by dc halte achter CS vertel len, dat lijn 9 aan de voorkant zou stoppen. Hier aangekomen kregen de wachtenden van weer een andere RET-/«nctionarjs te horen, dat lijn 9 niet meer reed, toelke mededeling la te werd veranderd: hij rijdt toch weer. Nee, dan toch maar liever de metro, die wat de route betreft in ieder geval zekerheid geeft. onze totale kollektie klassieke en moderne meubelen nu iwTERiEUBVERzoRciNGrw ponder één dak marlnlenVHia 53-47 roU»td4m(010p 20408 (Van een onzer verslaggevers) Die van walsum toch. Jaren geleden had hij eens een tafelgesprek met een Engel se. Een gezellige vrouw maar een beetje grof in de mond, vond mr. Gerard. „Ik zit niet graag naast dat open vuur want dan wordt mijn ene kont gloeiend heet", had ze gezegd. Hij ver telde het zijn vrouw en die vond het ook maar gek. Een paar dagen later begrepen beiden dat de Engelse helemaal niet grof was geweest. Mevrouw Van Walsum ontmoette toen een andere Engelse en die zei: „Ik kon je geen hond geven wont ik heb nog notte honden". Mevrouw J. M, van WaJsum-Quls- pel vertelt deze anekdote in haar nieuwste bock „Twee ambtswonin gen" dat als ondertitel heeft „burge meestersvrouw in Delft en Rotter dam". Het staat vel van dit soort •mekdotcs die niet verrassend en niet onthullend zUn. Het ademt dc geur van rozen uit. Een lief bock op het peil van het oude damesbladver- haal. Slechts een paar keer heeft ze Kritiek maar die Is niet scherp in het papier gekrast. Zij babbelt lustig over taalmoei lijkheden, Hoe 2e vier jonge Fransen in huis haalde voor conversatie. Hoe ze Spaans leerde met de vrouw van een Belgsiche consul-generaal. Hoe ze eens de hulp inriep van minister Luns toen ze er echt niet meer uit kwam. Hoe die zei: „U moet meer durven, mevrouw. Ik heb het ook geleerd. Ik zeg maar wat en het is altijd goed. Ze verstaan me altijd". Een paar citaten. ..Nauwelijks een paar weken la ter kregen we alweer een Zuid- Amerikaan met 'n uitsluitend Spaans sprekende vrouw en ook di; merkten wij pas bij dc aanvang van het di ner. Nu zat zij naast de Duitse con sul-generaal van wie ik mij meende te herinneren, dat hij in zijn jeugd m een Spaans sprekend land bad ge woond. „Doet u ray een plezier en praat wat met haar in het Spaans", vroeg ik hem, „Haar andere buur man spreekt deze taal In het geheel niet en u waarschijnlijk nog wel een beetje". „O. maar ik weet er niets meer van", zei hij verschrikt, „dat is 20 lang geleden!". Ik wenkte toen één van de diensters: „Derde plank Sinks in de boekenkast naast mijn bureautje bij de woordenboeken staat een klein rood boekje: Spaans in 14 dagen. Als u mij dat even kunt geven". Ze vond hel direct. Ik reikte het aan mijn Duitse gast: „Herr Ge neral-Consul, bitte. Ürud jetzt; kon versieren!". We hebben ontstellend veel plezier in onze hoek gehad." „Zoals eertijds en misschien nog wel jacht party ep georgani seerd wenden onder staatshoofden wn te trachten tot vergelijk te ko men inzake botsende belangen, zo kan een maaltijd in huiselijke omge ving soms bijdragen -tot het oplossen van een reeds maandenlang slepend, schier onoplosbaar schijnend pro bleem. Ik herinner mij de strijd tus sen de directie van de Bijenkorf en de stadsbouwmeester over de plaat sing van de structuur van Gabo (het ding): ai of niet op het trottoir voor dit warenhuis. De besprekingen sleepten zich voort: er gebeurde niets. „We vragen ze ,te eten", zei mijn man, „hier mest hun vrouwen". En aldus geschiedde. Het werd een heel genoeglijk samenzijn en er werd over alles gepraat behalve over Gabo. Na hol dessert verdwenen de heren in de kamer van mijn man. „Laten wij ons maar voorbereiden op een lange zit", waarschuwde Ik de dames. „We weten allen waar het Mevrouw Van Walsum ...anekdotes over gaat en het zou we] eens nacht werk kunnen worden". Maar het tweede kopje koffie was nauwelijks genoten of de heren kwamen al weer binnen, lachende! Koe de moeilijk- noden opgelost zijn, weet ik niet meer maar Gabo's strakke en toch zo ranke draadwerk prijkt nog steeds op het trottoir voor de Bijenkorf, n tot tegenstaande het zo nu en dan vernield werd door brand of door spreeuwenvu il'\ TAE mooiste anekdote is die over dc „lintjesregen". Voor de eerste keer werden de medailles in het openbaar op het stadhuis uitgereikt. „Mejuffrouw Zo cn Zo werd afge- ropen. veertig jaar zondagsschoolon- dcrwij zerosNiema nd rea geerde Volgende naam. enz. Na twintig mi nuten fluisterde een bode mijn man ioe dat mej. Zo en Zo toch gekomen was. Ze werd opnieuw afgeroepen. Een schichtig verlegen laehend juf frouwtje schuifdelde naar voren. Ze kreeg haar bronzen draagmedaitle, een decoratie, zo opzichtig groot, dat hij met in bescheidenheid te dragen valt. verder als ieder ander een handdruk en gelukwens van de bur gemeester en applaus van dc zaal. „Och mevrouw Van Walsum" zei iemamd, „die juffrouw die te laat kwam is helemaal alleen. 2e heeft zeker geen familie. Zo zielig. Kunt u niet eens jets tegen haar zeggen?" Natuurlijk kon ik dat en ik wenste haar geluk en zei dat het 20 fijn was dat alles toch goed gekomen was al had ze niet op tijd kunnen komen. „O. maar ik was wel op tijd", zei de eenzame juffrouw. „Ik was precies op tijd! Maar o. mevrouw ik heb zo'n vreselijke nacht gehad!" „Hoezo?" vroeg ik verschrikt. ..Bent u ziek geweest? Bent u nu wel weer helemaal in orde?" „Neen, dat is het niet." Ze zag er overigens ui* of ze flauw zou vallen en ik liet een glas jus d'orange ko men. „Maar dat telegram, daar ben ik zo van geschrokken! Ik ben de vorige week bij de doorlichting ge weest en ik had er nog niets van ge hoord en toen kwam dat telegram en toen dacht ik: het is mis! Je zal t.b. hebben en nu moet je hi' de burge meester komen!" Ik bic*nstig. „Maar hoe kwam dan dat u toch zo laat in de zoal was?" „Nou mevrouw, ik was op tijd en. Ik maar zoeken hè, naar de zaal van de geneeskundige dienst en ik kon mets vinden en toon heb ik het ein delijk aan een bode gevraagd en die zei dat Ik helemaal verkeerd was want hier was geen geneeskundige dienst. Wel waar, zei ik. ik heb een oproep en toen liet ik hem het tele gram zien en toen nep hij: „Mens, je wordt gedecoreerd! Kom gauw mee?" ..Dan is het toch gelukkig allemaal terechtgekomen", zei ik, „en nu maar niet meer tobben want u hebt vast geen t.b. Anders had u het al lang gehoord", Maar ze bleef triest kijken. „Ja, ja", zei ze, „dat kan wel zijn maar weet u wat nu het ergste Is, mevrouw? Pat ik mijn zondag se jurk niet aan heb". De stakkerd. Daar wist ik nu niets Op te zeggen, want ik kon het mij zo voorstellen bij al die feesteliik aangedane men sen," TTET zelfde museum waarover ik d1 het zojuist had (Boymans- Van Beumngen Red.): de „begane grond" is weer alleen via een com plex van buitentrappen te bereiken en dan zelfs zonder de ijzeren leu ning. .,Als u maar niet denkt", zei ik eens, „dat ik buiten de officiële be zoeken ooit een voet in uw museum zet. Ik kan toch immers nooit in mijn eentje tegen die trap op!" „O*1, werd er dan gezegd, „maar u mag gerust de binnenplaats oprijden en dc andere Ingang die niet voor publiek is, binnengaan! Die is gelijk vloers". En dan meende men mij naarmec een genoegen te doen en het was natuurlijk ook bijzonder vriendelijk gemeend maar al die an dere gebrekkigen dan, dacht ik, die net toevallig geen burgemeesters vrouw zijn? Bejaarden voor wie een museum een openbaring zou kunnen zijn en een zinvolle tijdsbesteding? Ro&toe!- patiënton en zij die met een kruk lo pen? Heeft de architect aan deze mensen ooit gedacht? En zijn op drachtgevers? Heel langzaam begint dit inzicht tc komen. Er komt ergens een concerthal, las ik. waar invali den binnen kunnen rijden en waar stokpatiimten met door automatisch dichtvallende deuren omvergewor pen zullen worden. Maar dit is nog een uitzondering". „Wil een gemeente de traditie in stand houden dat dc burgemeesters vrouw ook zonder ketting een representatieve taak vervult en bo vendien aog werk doet 1» dc sociale sector, dan zou zij haar daartoe in staat moeten stellen op dezelfde wijze als waarop ik dit hiervoor ten behoeve van de domineesvrouw be pleitte. Het „onbezoldigd ambt" zou niet plaats moeten maken voor con gesalarieerde positie, maar de al te zware zorgen gezin en gemeente zouden verlicht moeten kunnen worden en weer zou ik een gemeen telijk bezoldigde kracht die de rest Van haar tijd voor de gemeente werkt, prefereren boven onbezoldig de vrijwilligsters. Wellicht zijn er betere plannen te verzinnen maar wanneer er niemand over nadenkt, gebeurt er ook niets en ik vrees dat langzamerhand het stadium bereikt wordt door het permanente gebrek aan particuliere hulp dat zowel de domineesvrouw als de vrouw van de burgemeester zal zeggen: dit-kun- nen-wij-niet-meer. En boe graag wij zouden willen: dit doen-wij-nlet- langer." „Twee ambtswoningen", door mevrouw J. M. van Walsum-Quispel, uitge geven door N.V. gebr. Zomer en Keunings. (ADVERTENTIE) Een zeer fraaie kollektie BRTLANTEN RINGEN v.a.75.- BINfiffJWEG 45 m M6G15 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag-. De Ne derlands hervormde predikant ds. K. H. Meyer zal a,s, zondag: tijdens alle heilige missen preken in een rooms katholieke kerk. Het gebeurt in de 0.L.V. Onbevlekte Ontvangeniskerk aan de Slinge. Voor de katholieken is het zondag 1.Willibrordzondag", een oecumenische dag. Ds. Meiier is voorrttfeer van de gemeenschap van kerken In Rotter dam-Zuid. (ADVERTENTIE) DBT GXN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1