dienst gaat sleutelen aan ons ged m m Is dat allemaal al een jaar geleden? «StMZEKERl &ftl Is dit nog 'n wrak? G.G. en G.D. licht scholen voor Niemand hoeft zonder werk te zitten ROTTERDAM RIJNMOND I TEGEN OPRUKKENDE MODERNE EPIDEMIEËN -9 ,-e Hersenspoeling Achter Bert van Polen Rolinco plus-plan AANDELEN-ZEKERHEIDS-PLAN ANTHONY VEDER CO. ASSURANTIËN N.V. Rotterdam - Westplein 11 - tel. 114420 voor alle verzekeringen WIMM Joh. v. d. Akker gecremeerd SPORTGEDEELTE AHOY'-ZLID WAARSCHIJNLIJK LATER KLAAR Nederlands schip mag in Sète lading beenderen uit Turkije niet lossen OPSTELLING FEIJENOORD Onplezierige reacties GERBEN KARSTENS IN RIDDERKERK GETROUWD Gunstige arbeids markt in Nieuwe V aterweg-N oord Fancy fair Geslaagde opvoering van Hel lied van de ivoestijn" tp3g. 4 - zaterdag 9 november 1968 jANTHONIE Pieter Wouden- berg (42) denkt tien jftar 'öödig te hebben om van de nieuwe GG- en GD-afdelitig ge- Zondheidsvoorlichting en opvoe ding een goed geoliede machine maken. Een legertje van gjsïilsartsen, tandartsen, kruis- glisters, jeugdleiders, maat- gghappelijk werkers, onderwij- Ï5?ers en anderen moet dan ge- Sïöed staan om de oprukkende JTSoderne epedemieën (hart- en ^ateiektenj overvoeding, tand- "Uariës, geslachtziekten, seksuele problematiek, gebruik verdo vende middelen) het hoofd te bieden. w 'Het belangrijkste wapen Is niet de overdracht van kermis maar de beïn vloeding van het gedrag. Het wordt op groepen in de maatschappij ge richt. Aan de trekker staan naast wetenschappelijk leider Anibhonie Woudenberg een sociaal psycholoog, een socioloog en een voorlichter. {TG- en GD-directeur dr. Lamber- „Ar his Burema (58) heeft zo'n ne- gen jaar voor de oprichting van deze afdeling die enig Is m Nederland i'' gevochten. Nu zegt hy: .»»Br zullen een heleboel mensen 2im die zeggen: ze wilten ons een .hersenspoeling geven om ons gedrag 1 te veranderen maar wij laten ons c,^iet beïnvloeden. „Maar wij gaén het cohabiteren helemaal niet verbieden. We zijn be slist niet voor een rein leven hoor. En we gaan heus met zeggen dat ona- «v».a®ren gevaarlijk ia. Nee, we gaan .,v,juist zeggen dat het ongevaarlijk is. 'pit je ruggemerg er helemaal met ir door wordit aangetast", j,.Welke methoden de nieuwe aide- gaat gebruiken om het gedrag te beïnvloeden, iveet Woudenberg niet. Eerst moet dit menselijk gedrag, „yeroorzaker van de moderne epfde- mieen, worden onderzocht. woudenberg: „Op het ogenblik Worden we al op alie mogelijke ma- nieren voorgelicht maar niemand hat uithaalt. Je moet het f affect ook weten, anders kun Je geen ^vooruitgang boeken. - '„Nu giet men nog maar. Men een natte vinger in de lucht Jt: deze kant moeten we Op. zo moet het natuurlijk niet. „Ek heb in Engeland rondgekeken. v ^uwe heb je de Health Education. ^Soortgelijke bureaus als waar wij nu i mee beginnen. Eén van de grond- principes van Health Education la onderzoek, hoe komt dit. hoe kofrit dat." „Misschien vindt je dan een corre- -latie tussen werk en roken, een cor- V relatie tussen menselijke relaties en 1 „rdken, tussen persoonlijkheidsken merken en roken. Misschien kun je dan zeggen: die en dio factoren zijn - er. laten we deze factor elimineren. ><m£TET blijft overigens een verdomd ,i iA1- moeilijk werk. Het is met strikt jCgcneeskundig, hot is niet strakst psy- In do beleidsnota van de wethou der voor de Volksgezondheid van Rotterdam die heden is verschonen, wordt meegedeeld dat binnenkort de voedingsvoorlichting aan leerlingen van de hoogste klassen der lagere scholen begint. De voorlichting wordt gegeven In de vorm van een scliool- tentocnstclling die gedurende één jaar in Rotterdam zal circuleren. Aan de samenstelling van de expo sitie heeft de pas opgerichte afde ling gezondheidsvoorlichting en -op voeding van de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst meegewerkt. Deze afdeling heeft ook een begin gemaakt mot een voorbereidende studie van de rol die voorlichting zou kunnen spelen btf de voorko ming en bestrijding van hart- en geslachtsziekten. „In toenemende mate vaïlon man nen in de meest arbeidsproduktïeve fase van hun leven ten slachtoffer aan hartinfarcten. Aangetoond is, dat het ontstaan zeer sterk wordt beïnvloed door verkeerde levensge woonten op het gebied van voeding en lichaamsbeweging," aldus de be leidsnota Volksgezondheid. De nota vermeldt voorts dat een enquête naar een bepaalde vorm van geslachtsziekte heeft aange toond, dat deze ziekte het meeste voorkomt in Noord- en Zuld-Hol- land en in deze provincies weer voornamelijk in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Bovendien toont de enquête op ondubbelzinnige wyze het interna tionale karakter van het geslachts- ziektenprobleem aan. „Een onder zoek ten aanzien van de in dit op zicht speciaal bedreigde groepen in de havenstad Rotterdam is daarom gewenst," aldus de nota. A. P. WOUDENBERG chologlsch, nee, het zit helemaal In de gemeenschap. „1 Is wel hoogstnoodzakelijk dait dit werk gebeurt. We zijn er In Ne derland al zo'n tien k vijftien jaar mee achter. AJa je dit werk ndet doet, kun je <xr nog wel miljarden ziekenhuizen bijbouwen. Maar dat is het met. Je moet juist ziekten voor komen. Preventie, dat is van de al lergrootste betekenis. „Ik heb op Borneo gewenkt. Dan had 3e in je ziekenhuis een patent met gaten in zyn longen waar een vuist doorheen kon. Maar buiten had je nog eens dna vierhonderd van die tb-lijders staan. Dan werd je wanhopig en dacru jezus, wat moet ik nou En je daehjl: du is geen ge ne eskuraJe meet „De geneeskunde slaat niet meer geïsoleerd. Ze zit niot meer in een Ivoren toren. Nu moeten er navet - strengen worden aangebracht. Met -Ie medische faculteit bijvoorbeeld. Sn er moeten vertakkingen komen. Naar de hele maa "chappjj. "DOVEN aan mijn pnonteitshjstje -*-* staan de hart- en vaatziekten Hat zou me nie; verbazen als de dy namiek van Rotterdam verband houdt met deze ziekten. In ieder ge val heb ik een vermoeden dat de ur banisatie en wat daarmee samen hangt, spanningen te weeg brengt Daardoor wordt het gedrag weer beïnvloed „Het onderzoek, ds voorlichting en de opvoeding zijn belangrijke 2aken. Op den duur zulten we er heel veel vruch en van gaan plukken". In januari treedt de nieuwe afde ling al zo'n beetje naar bulten. In de voorbereiding van ds onderwijsten toonstelling over overvoeding chè dan wordt geopend, heeft Anithonie Pieter Woudenberg tenminste een werkzaam aandeel gehad. (ADVERTENTIE, Nog in guldens? Of met aandelenbelegging zoals Abbey's XIBFV Verzelterings-Invesferings-Pkn Hoe dan ook, juist nu wenst u eens objectief, onafhankelijk en beleggingsdeskundig te worden geadviseerd door; Als u zekerheid wenst zendt dan onderstaande coupon In. naam adres plaats .„.geb.datum „..telefoon - „.„geplande uilgave... (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Van morgen is te Dieren gecremeert. het stoffelijk overschot van de dinsdag jl. overleden Johannes van den Akker, oprichter en oud-directeur van da NV Bergmgs- en Transportbedrijf Van den Akker. De heer Van den Akker, die vorig jaar ts afgetreden als direc teur van het 35 jaar bestaande bedrijf, bereikte de leeftijd van 78 jaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De wet houder van sport en recreatie, de heer R. Langerak zou persoonlijk nog niot teleurgesteld zijn als het sportgedcclte van het sport- en tentoonstellingsge bouw in Rotterdam-zuid niet in 1910 maar in 1971 klaar komt. H(j liet dit gisteren doorschemeren tijdens do commissievergadering lm het stadhuis waar zijn beleidsnota sport en recreatie werd behandeld. Niettemin blijft het streven volgens de wethouder het complex als geheel tö- dig op te leveren. Het sport- cn ten toonstellingsgebouw was een van de zaken waarop de wethouder kritiek te verwerken kreeg. Het is waarschijn lijk dat dit onderwerp lijden» de be handeling van. de begroting van de gemeente nogmaals ter sprake komt. De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft daartoe gisteren de wens te kennen gegeven, SETE, zaterdag (AP). Inspec teurs van de kleine Franse haven Sète aan de Middellandse zee hebben giste ren geen toestemming gegeven vooi het lossen van het Nederlands! vrachtschip Fambo, dat een ïadinj beenderen uit Turkije aan boorc hoeft. Volgens de Inspecteurs waren de 130 ton beenderen niet voldoende sa nitair behandeld. Het schip, dat 436 brt. meet en eigendom is van reder y M. S. Hatm te Foxhol, heeft Sète ver laten en is in de richting van Marseil le gevaren. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Fetjen- oords aanvalsleider Ove Kindvall zal moigen ln de bekerwedstrijd tegen DFC met meespelen Zijn plaats wordt ingenomen door Ruud Geels, die ook dinsdagavond tegen Borussia Mónchengladbach van de partij was. Het doel van Feijenoord wordt verde digd door pieters Graafland. Treytel en Kindvall behoren tot de reserves. De opstelling luidt: Pieters Graaf land, Romeijn, Israël, Laseroms, Veld hoen; Jansen, Wery, Samardzic, Geels, Van Hanegem, Moulljn (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Be zoekers van Rotterdamse zwem baden hebben nogal onplezierig gereageerd op de arrestaties van de twaalf suppoosten van de ge meentelijke badinrichtingen. Ver scheidene keren zijn beledigende opmerkingen gemaakt aan het adres van de badmeesters van de zwembaden. Het z(j nog eens duidelijk ge steld, dat de aangehouden sup poosten werkzaam waren in bad huizen en niet in zwembaden. DE BEKENDE prof-wielrenner Gerben Karstens uit Etten en Leur is gis termiddag in Ridderkerk getrouwd met een Ridderkerkse secretaresse, Janna A. Schrijver (23) uit de Hortensiastraat 32. De wielrenner (26), zoon van een Leidse notaris, werd door ploeggenoten en kennissen uit wielerknngen bij het raadhuis opgewacht. Het jonge paar gaat in Prin senbeek wonen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/VLAARDIN GEN, zaterdag. De werkgelegen heid in het gewest Nieuwe Wa terweg-Noord blijft zich gun stig ontwikkelen en geeft reden tot optimisme, zegt de heer B. Osseman van het Gewestelijk Ar- beids Bureau. In de praktijk is het zo, dat ieder die werken wil en het ook volledig kan, niet zon der werk hoeft te zitten- "Uit het maandoverzicht blijkt dat van alle rayons ln Zuid-Holland de si tuatie in Nwe.-Waterweg-Noord nog het gunstigst ligt. Een aanbod per eind oktober van 0.42% en een aan vraag van 2.170. Voor Rotterdam zijn de cijfers 1.26% aanbod en een aan vraag van 8 321. Zorgelijk is liet ln het rayon Den Haag met een 2.5% werklozen. VIER van de acht spelers, die het afgelopen weekeinde met het hoogste cijfer (8) uit de hus kwamen, ontwikkelen zich meer en meer tot de meest serieuze belagers van het nog altyd leidende duo Jan van BeverenRbius Israel Na Jan Rijke van Hermes DVS neemt dit kwartet Peter Eikeienboom, Wim nan Hanegem, Wil van Beveren en Jan Hordijk nu de vierde tot en met zevende plaats m. Doordat Van Beveren f 8 en Israël elk een zeven kregen is het versckü bovenste gelederen opnieuw geringer geworden. Het klassement ziet er nu als volgt uit: l 1/2. J. van Beveren (Sparta) en Israël (Feijenoord) 7,50 (75 uit tp); 3. Rijke (Hermes DVS) 7,33 (44 uit 6); 4. Eikelenboom Fortuna 7,30 (73 uit 10); 5. Van Hanegem (Feijenoord) 1,20 (72 uit 10); 6/7. W. pan Beueren (SVV) en Hordijk (Fortuna) 7,10 (71 uit 20); ij/22, Koudijzer (SVV) 7,— (70 uit 10), Eijkenbroek (Sparta) en Kwakkemaat (Excelsior) 7,(63 uit 9); Pyl Fortuna7,(49 uit i); 12/13Veldhoen (Feyenoord) en Geüman (Excelsior) 6,90 (69 uit 10); U/15. Kleingeld (Excelsior) en v.d. Meer (SVV) 6,88 (55 uit 8); 16/18. Pieters Graafland en Jansen beiden Feijenoord) en Ad. Roer (SVV) 6,80 (68 uit 10); 19/22. Ter Horsè (Sparta), G: den Butter, Kort en Libregts (allen Excelsior) 6,70 (67 uit 10). ■W/TE het zo juist versche- W X iSr W ncn Rotterdams jaar- 9 boekje (tevens jaar boekje van. het historisch genoot schap Roterodamum) doorbladert zal een „Waar blijft de tyd" nau welijks kunnen onderdrukken. De gebeurtenissen van 1967 zyn wel zeer definitief verleden tijd, geschiedenis en dan die foto's! Gebeurde dat vorig jaar??? Ja het gebeulde allemaal vong jaar Dit blivooibeeld; „Leden van dc Rot terdamse provo-groep „dc nieuwe ge neratie" in dispuut met H. Koekoek op een verkiezingsvergadering, 2 jc- bruarl". De jongens die op dit oliaije te zien zijn. zijn nu misschien allang ../etbuiKcrliikt''. Op 11 mcl 1967 werd op het Schouwburg door het VVD-raadslld drs. L. van Leeuwen de eerste spre- kershoek ingewijd Tc zien is een foto waarop de heer Van Leeuwen mot spreektoeter enthousiast bezig is. maar navolgers heeft hij nooit gehad, want bii mijn weten heeft na dis Van Leeuwen geen enkele Rotterdammei •/m gehad de sprekershoek te gebrui ken. Toch was er behoefte aan een openbaie spi eekgelegenheidvond men De foto van de beatkelder „De Lei- pord" doet ook ietwat archaïsch aan. Toch is het pas een jaar geleden dat kreten als love-ln en flower power bestorven lagen in de mond van het beatkeldervolk Op 24 september werd ln de RK. kathedraal aan de Westzeedijk een laatste mis gehouden. Die kathediaal Is nu helemaal weg Tot zover hel „vootwork". Het Rot te] dams jaarboekje is namelijk ge splitst m een „voorwerk" en een „mengelwerk", De laatste rubriek be vat weer boeiende leesstof een inte ressant verhaal van ir. Tillema over Genit Jan de Jongh (die van die weg, weet u wel), „Rotterdam in de jaren 18801900 door drs R Waarden- buig" en een heel lezenswaardig stuk over „hol hofje van Johan van der Veeken door dis A. J, IVI Alkcmade en drs B Woeldennk. Bijna een hele ochtend heb ik be steed aai het doornemen van het jaai boekje, want hot js een pil van i uun 300 bladzijden (AP 16 november is in het Jan Meer- ^tenshuis de jaarlijkse fancy fair. Ook nu weer heeft de handwei kgioep van het Jan Meertenshuis de meest fantastische werkstukken gemaakt. Het is zeker en dan zo vlak voor de feestdagen de moeite waard een tochtje naar de Van Langendonck- straat te maken. De fancy fair gaat om negen uur open en sluit om zes uur. De baten van de fancy fair ka men -n goede aan het werk in het bej aai uencentrum TJIT autowrak staat al weken in do Boomgaardstraat. Ieder een vraagt zich af; waarom haalt de JROTEB het met weg? Met de beantwoording van deze vraag duikelen we midden in een voor de leek onbegrijpelijk amb- telyk formalisme, OrbegrijpeJyk niet in letterlijke betekenis, want de procedure la heel simpel. Dat gaat zo: er wordt ergens een au towrak gesignaleerd, door de overheid of door een particulier of door wie dan ook. In ieder ge val, de afdeling van de Rotter damse politie, die over de auto wrakken gaat, krijgt er kennis van (tel. 143144 toestel 3236 briga dier DUkstra), Het onvermijdelij ke ambtelijke apparaat komt nu in werking. Dat houdt In: de ei genaar van het autowrak wordt opgespoord. Als deze niet te vin den is de tweede eigenaar en als ook deze on naspeur! Ijl: is ver dwenen dc derde eigenaar. De volgende slap is de eigenaar een afatandverklaring te lalen te kenen. Als het begeerde docu ment binnen is kan de politie de ROTEB vragen het wrak weg te balen. Nooit en te nimmer vordt er in Ruttei dam een autou i ak van straat gehaaid voor de politie er een rapport over heeft opge maakt. Deze regeling zal wel z'n goede kanten hebben, maar Is ln dit geval (zie foto) sprake van een autowrak of van een schroot hoop. Andere vraag wat Is ei genlijk een aulowrak? Ik heb deze vraag voorgelegd aan de Rotterdamse politie en kreeg het volgende antwoord; „Dat is voor u een vraag en voor ons een weet of voor u een weet en voor ons een vraag". Het komt er dus op neer, dat de politie het ook niet weet en het niet aan durft een dergelijke schrootberg zonder enige vorm van „proces" weg te laten halen. In de maand oktober daalde in de Nieuwe. V/ate.nvee-Nocrd da gereg - sreerde mannelnhe a-bei-L... >e \p met 22 lot 241. wat m tegsnstellmn tot de maand okiober vong ïaar toen het aanbod juist vrli sterk steeg lol 382. He., aantal openstaande aanvra gen steeg in oktober licht, tot 2 170 zulks in ove rem» emming met ok. obC" voug jaar Dit w.jst m ce ncntmg van een verhoogde spanning op de ar- boidsmaikt. Bn de vrouwen een gelijke tendens als bij de mannen Het aantel werk- 70.ken.d2 buitenland»» a> beidskraci- ten is minimaal. nL 7 Hiei onder dan nag éen Turk die op het Centrum voor Vakontwikkeling van Volwasse nen ln Rotterdam is geplaatst Wel werden ui okiober 53 buitenlanders ingeschreven, doch 55 zijn meteen ge plaatst De spanning i« bij de metaalbewer kers het grooist. Het aanbod daalde in oktober met 20 tot totaal 31 en de vraag steeg met 36 tot 1,368. Vooral bij de constructiewerkplaatsen stijgt de vraag naar bankwerkers, construc- tlewcrkers en lassers. De bouw van het nieuwe chemische complex voor Gulf OU Zal de vraag verder doen stij gen. In de bouwvakken een lichte stii- gtng van het aanbod tot 19 bn e>n s erke daling van de vraag van 262 naar 192 Dit o a. door de voltooiing vnn de nieuwbouw van het Unilever Researcfl-labor&tormm jn Vlaardin- gen. Maar de bouw van het chemische complex van Gulf Oil m Europoort ?al de vraag weer sterk doen sty gen. De !na^iT\^le bezetting op dn objeo, zal ca. 2.000 man bedragen. Te vervvach- ten is dat hier veel buitenlandse werkkrachten ingezet zullen worden en verder ttendeiaais uit wsst en mid den-] tiabant In Schiedam is ei bij de mannen aanbod van 123 b'i een viaag van 1 300 en bn de vrouwen een aanbod van 23 bn een viaag van 223. In vlaardingen zim ds cijfers b.j dc mannen 85 aanbod en 600 vraag bti t ™rouTn aanbod en 216 vraag. In Maassluis bij de mannen 22 aanbod u j vraag, bij de vrouwen 5 aan bod en 27 viaag. ROTTERDAM, zaterdag. Het Rotterdams Opera- en Operetlegezel- schap heeft gisteravond m de Groote- Schouwbuig een geslaagde opvoering gegeven van de bekende operette van bigmund Romberg „The Desert Song" („Het lied van de woestijn"). In kleu rige kostuums wordt het vei haal ge zongen on gespeeld van de slujd van Maiokkaanse bergbewoners, aange- vodd dooi de „Rode Schaduw" tegen de Franse overheersers De Rode Schaduw blijkt echter de zoon te zfon van de Franse generaal die de myste- rieuze bendeleider moet ontmaskeren. Met het meisje Margofc Bonvalet komt de liefdesintrige m het verhaal, dat echter na taferelen m de bergen, de woestijn en een hatem toch met een „Happy End" besluit. Een goed bezette zaal beloonde de prestaties van Krijn Hijbeek (Rode Schaduw), Lorita Nicolay als zijn ge liefde Margot Bonvalet en de vele an dere medewerkenden met een veel vuldig applaus. Ook het orkest geleid door Joop Schróder, deelde in de eer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1