Boekhouder bekent fraude van 4V2 ton Bij frontale aanrijding 3 doden en 2 gewonden Acties rond Rhodesische tabak, rietsuiker en Doorman aangekondigd NA 5 MAANDEN DOOR SPANJE UITGELEVERD DOODSTRAF TEGEN PANAGOELIS GEËIST DAF LEGT BÏ.T HELENAVEEN PROEFBAAN AAN Verzetsbeweging in ZW-Afrika zoekt steun in Nederland Marie-Louise met haar paard weer terug in Nederland 'Huidige opzet van EHBO is verouderd' Alleenstaande vrouw door aanrander verwond en bestolen Schoenfabriek in Waalwijk dicht Senaat in Nijmegen achter tie rector Zeepfabriek gaat produktie stoppen i '4' - maandag 11 november 1968 Proces in Athene ATHENE, zaterdag (NY Times, AP). De procureur-generaal In Athene heeft de doodstraf geëist tegen Alexander Panagoelis, de man dlo er van beschuldigd wordt een complot om do Griekse premier Papadopoclos te vermoorden te hebben geleid. Pa nagoelis gaf gisteren toe op 13 augus tus j.!. een poging gedaan te hebben de premier om het leven te brengen. Hij wilde naar z(jn zeggen zijn land van de tirannie bevrijden. De 30-jarige - deserteur uit het Griekse leger, die te zamen met 14 an deren terecht staat, zei te weten dat hem de doodstraf te wachten staa. maar hij verklaarde geen clementie té zullen vragen. Hij betreurde het dat de aanslag was mislukt, maar anderen zullen naar zijn mening zijn voorbeeld volgen. Panagoelis sprak tegen een verkla ring geschreven en ondertekend te hebben, waarin staat dat hij in ver binding stond met politici en anti- regeringsgezinde groepen in het bui tenland. „Wij waren van mening dat het regime vanuit het binnenland om vergeworpen kon worden", voegde hij hieraan toé. De beschuldiging in de aanklacht dat politici als de oud-minister van defensie van Cyprus Georkatzis, oud- minister Andreas Papandreoe en an deren bij de samenzwering betrokken waren geweest noemde Panagoelis verzonnen. Volgens hem hebben zijn medebeklaagden en getuigen die eer der verschenen valse verklaringen hierover afgelegd. „Enkele van hen heb ik hier voor net eerst gezien, an deren zijn de dupe geworden omdat zij met mij bevriend waren en slechts twee waren op de hoogte van de aan slag", aldus Panagoelos. De beschuldigingen aan het adres van de Cyprische minister dat hjj de eigenlijke leider van het complot zou zijn geweest was volgens Panagoelis slechts bedoeld om de regering op Cy prus er bij te betrekken en bepaalde figuren uit het Cyprische kabinet te werken. Georkatzis zou volgens Pa nagoelis daarbij nauw samenwerken met de Amerikaanse inlichtingen dienst, CIA, en de Griekse inlichtin gendienst. (Van onze correspondent) BERGUM, maandag. Dc 26-jarige boekhouder Hylke W. B. K. uit Zwaagwesteinde, die werd verdacht van verduistering van een bedrag van 450,000 ten nadele van zijn werkgever, het aannemers bedrijf W. J. van der Wal, eveneens in Zwaagwesteinde, heeft het af gelopen weekeinde tegenover de rijkspolitie te Dantumadeel een vol ledige bekentenis afgelegd, K. verdween eind april. Hij werd een maand later aangehouden in Barcelona, in het gezelschap van zijn vriendin, een Spaanse striptea- sedanseres. Op dat moment had hij van het verduisterde geld nog on geveer 3 ton in geld en goederen over. Zijn uitlevering werd vertraagd, omdat de Spaanse politie hem ervan verdacht met dit geld ondermijnende activiteiten tegen het Franco-regiem te willen steunen. Half oktober gaven de Spaanse autoriteiten toestemming tot zijn uitlevering. Vrijdag kwam hij in Leeuwarden aan. Bij zijn verhoor hield de boekhou der aanvankelijk vol dat hij het geld van de firma Van der Wal had mee gekregen om er recreatieterreinen en bungalows in Spanje voor te kopen. Het in de afgelopen zes maanden door de rijksrecherche naar de omvang van de malversaties verrichte onderzoek had echter zoveel bewijsmateriaal op geleverd, dat K. dit niet lang kon vol houden. Bij de reconstructie van de boek houding, die K, als esn volstrekte chaos achterliet, is gebleken dat hij zich de 450.000 gulden in nauwelijks anderhalf jaar heeft weten toe te ei genen, door geld op te nemen bij plaatselijke banken, op tijdstippen dat dit niet direct voor het bedrijf nodig was. Vertrouwen Politie en justitie hebben de indruk dat de heer Van der Wal, die ic, enke le jaren een aannemersbedrijf met tachtig man personeel opbouwde, te veel heeft vertrouwd op zijn boekhou der. „Hij mag," aldus de Leeuwarder officier Van justitie, mr, H. W. Kui pers, „blij zijn dat er nog zo'n groot bedrag van het verdwenen geld terug komt. De aannemer kan er op rekenen dat hij uit Spanje van het verduisterde geld ƒ287.000 in contanten terugkrijgt en verder onder meer een Mercedes- sportwagen, foto-apparatuur en siera den die K. bij zijn arrestatie in zijn bezit had. Voor de 120.000 gulden die K. heeft opgemaakt is het aannemers bedrijf niet verzekerd, K. is getrouwd en heeft drie kinde ren. Hij bekleedde veel functies in het politieke en kerkelijke leven in Fries land en was onder meer tot vorig jaar- voorzitter van de Antirevolutionaire jongerenorganisatie in zijn provincie. Eén deel van het door hem verduis terde geld heeft hij in Amsterdam op gemaakt met zijn Spaanse vriendin. Met haar is hij ook verdwenen. Zij heeft na zijn arrestatie geen contact meer met hem gehad. Hoe groot de chaos was in de boek houding van het aannemersbedrijf, blijkt uit de mededelingen van politie en justitie in de loop van de laatste maanden over de omvang van de fraude. Aanvankelijk werd gesproken over 25.000 gulden, later over een ton, tenslotte bleek het verduisterde be drag bijna een half miljoen te bedra gen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN, maandag. De DAF wil in de buurt van Helenaveen (de Peel) in de omgeving van de E3 weg, fetn proefbaan voor haar auto's aan leggen. In Eindhoven bestaat hiervoor onvoldoende ruimte. De proefbaan vergt een investerln, van ongeveer 10 miljoen. Er <s een oppervlakte van 50 hectare mee ge moeid. Het terrein dat men op het oog heeft, valt echter in een gebied van 900 hectare, dat van het Staatsbosbe heer gekocht zal moeien worden. De proefbaan wordt drie kilometer lang en ze zal lange rechte stukken bezit ten met lichte bochten om de snelheid zo hoog mogelijk te kunnen houden. Voorts zal zij uit diverse stukken wegdek bestaan om wagens op allerlei kwaliteiten te kunnen beproeven. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. De 23- jarige Tauna P.Niingungo uit Zuid- West-Afrika is op hel ogenblik in Ne derland als vertegenwoordiger van de verzetsorganisatie SWAPO (South West African People's Organization) om te proberen vanuit ons land hulp voor zUn beweging te krijgen. Hij wil daartoe gaan praten met linkse studentenverenigingen, anti* apartheidsgroepen en alle andere or ganisaties die sympathie hebben voo de strijd van Zuid-West-Afrika tegen het Zuidafrikaanse regime. Tauna Niingungo heeft deze week al gesprekken gehad meit het PvdA- kamerLid P, Dankert en hij heeft con tact met het Comité Zuid-Afrlka. Maar volgens hem zijn hieruit nog geen concrete toezeggingen voor steun voortgekomen. Dc SWAPO voert volgens Tauna Niingungo sinds augustus 1968 een guerrilla in het noordelijk deel van het twee jaar geleden door Zuid- Afrika .geannexeerde* Zuid-West-Afri- ka, Er werd begonnen mei vyfhon derd man. die voornamelijk in Alge rije maar ook in communistische-CW- na en Noord-Korea zijn opgeleid. De SWAPO vecht met wapens uit de Sowjet-Ume, China en Tsjechoslo- wakiie, die door het bevrijdingscomité van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zim gekocht. Aanvankelijk deed de SWAPO aanvallen vanuit doorgangskampen in het aangrenzen de Zambia, maar volgens Tauna Niïn- gungo heeft de beweging nu ook bases in Zuid-West-Afrika zelf. AMSTERDAM, zaterdag (ANP), Op de veiling bij Paul Brandt aan de Keizersgracht in Amsterdam Is giste ren een eikehouten antiekkast door een Nederlandse handelaar gekocht voor f 24.000. Een wandtafeltje werd door een Nederlandse particulier ge kocht voor tienduizend gulden. Een achttiende eeuwse staande klok ging voor f 11,200 van de hand. Hét Zeeuws museum in Middelburg kocht voor achtduizend gulden een andere staan de klok. De 21-jarige Rotterdamse Marie-Louise Geels, die een half jaar geleden vertrok voor een reis-te-paard naar Spanje, is weer terug in Nederland. Zaterdagmorgen verscheen zij opgewekt en wel bij de grens in het Noordbrabantse Putte. Morgen wordt ze in Rotterdam verwacht. Vóór haar reis naar Spanje werkte Marie-Louise Geeis als paarden-ver- zorgster in de manege Soestdijk en in Zwitserland. Haar Petroesjka kocht ze van haar spaarcenten bij de heer Joop Laseur, de eigenaar van de Soestdijkse manege. Pas nadat ze meerderjarig was geworden mocht ze van haar ouders aan de reis beginnen, Toen ze vertrok had ze alleen wat kleding, geld en een tentje bij zich. Voedsel voor haar paard hoopte ze onderweg te vinden. EINDE DERDE WERELD-WEEK (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De door de Nederlandse Studenten Raad in samenwerking met de plaatselijke grondraden georganiseer de Derde Wereld-Week is zaterdag besloten met een bijeenkomst in de Oudemanhuispoort in Amsterdam. Dc aanwezigen namen bij acclama tie een slotverklaring en een drietal resoluties aan, waarin werd besloten tot acties tegen de import van Rhode sische tabak in Nederland, vóór de verkoop van rietsuiker in de groot winkelbedrijven die dit tot nu toe hebben geweigerd, en tegen, de ver koop van de Karei Doorman aan Ar gentinië. In de slotverklaring wordt gezegd dat wij „voor een werkelijk effectieve oplossing van de ontwikkelingsproble matiek eerst de economische structuur van ons eigen land moeten verande ren. Hierop moeten de acties die uit de Derde Wereld-Week voortvloeien nu gericht worden." Afzetgebied „Wij rijn er maar al te vlug bij om ons zelf ontwikkeld te noemen en an deren onontwikkeld. Het wordt nu tijd dat we ons gaan bezinnen op de vraag wat die ontwikkeling nu eigen lijk wel inhoudt", aldus de slotverkla ring, Hierbij zou dan kunnen blijken dat „wat wij onder ontwikkelingshulp verstaan in wezen niet meer is dan het schoppen van een groter afzetge bied voor onze produkten." Volgens de slotverklaring wordt de huidige ontwikkelingshulp (één pro cent van het nationale inkomen) „in vele gevallen gebruikt om bestaande sociale wantoestanden te laten voort bestaan en vele acties van particuliere zijde bleken niet meer te zijn dan een middel om zich snel van de zaak af te maken," „Het grootste gedeelte van onze ontwikkelingshulp moet door de arme landen, terugbetaald worden," aldus (Van onze correspondenten) BERGTJM, maandag. Op de provinciale weg tussen Dokkum en Holwerd onder Bornwerd zyn bjj een frontale autobotsing drie mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zyn de 32-jarige boekhouder J. Bosgra uit Bergum, zyn 32-jarige schoonzuster me vrouw A. Bosgra-de Haan uit Drachten en haar driejarig zoontje Docde. het Noordhollands Kanaal onder Schoorldam een auto opgehaald waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen van de 58-jarlge me vrouw Kant uit Den Helder. Het li chaam van haar 59-jarige echtge noot werd vanmorgen in de buurt van de plek, waar de auto te water was geraakt, opfédregd. De botsing ontstond toen beide auto's elkaar bij het inhalen van wielrijders te weinig ruim te gaven. De twee inzittenden van de andere auto, de 42-ja. i- ge carrosseriebouwer J, Brou wers uit Holwerd en zijn 16-ja rige yoon Sietse, werden met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. ALKMAAR. Gf iteravond Is uit Het ongeluk heeft waarschijnlijk om streeks tien uur zaterdagavond plaatsgehad. Een ongerust geworden zoon ontdekte de volgende dag de plek van het ongeval door de route, die de wagen zou rijden te volgen. .Duikers van de rijkspolitie te water en de marmebrandweer troffen de auto midden in het kanaal opi de bodem aan. De portieren waren ge opend. Vermoedelijk heeft de heer Kant nog geprobeerd de wal te be reiken. HEEMSTEDE. In de nacht van za terdag op zondag 15 op de Heem- steedse Dreef de 68-jarige mevrouw J M. Prijs-Van Leeuwen aangere den door een auto en om het leven gekomen. De automobilist, de 26-ja- rige Belg W. L. de L, reed na het ongeluk door, maar meldde zich la ter bij de politie Hij werd ingeslo ten, verdacht van rijden onder in vloed en overschrijding van de maximum toigestano meiheid. SLOOTDORP. Zaterdagmiddag is op de Slootweg nabij Slootdorp, de 24-jarige Joegoslavische gastarbeider Vlado Lerotic uit Wieringen door achteropkomende auto aangereden, Hij overleed in het ziekenhuis. HENGELO. Op de rijksweg Henge lo-Delden is zaterdagnacht de 27- jarige J. Thcusmk uit Dolden in volle vaart met zijn voertuig door een wegafzetting en in een gat van een halve meter diepte gereden. De jongeman was direct dood. Hij zou onder invloed van sterke drank zbn geweest. DIEREN. Door nog onopgehelderde oorzaak is zaterdagavond do 58-ja- ïige B. G. uit Laag Soeren bij een verkeersongeval om het leven geko men. HEINO. Zaterdagavond is de 17-ja- nge J. H. Bendiik uit Wyhe op de Lemelerveldseweg onder Hei no met zijn. bromfiets bij het nemen van een bocht tegen een boom gebotst. Hij overleed in het ziekenhuis. EMMEN. De 45-Jarige Hermanus Fischer uit Erica is vanmorgen in de Ericasestraat met zijn personen auto onder een met aardappelen ge laden vrachtauto geraakt, die half in de berm stond. De heer Fischer, die waarschijnlijk de auto niet heeft opgemerkt, was direct dood. ENSCHEDE. De 64-jarige me vrouw E. Roonder-Pappot is gis e- ren m Enschede om he leven gcki- men toen de door haar man be stuurde auto van de weg werd ge drukt door een uit een uitrit ko mende personenauto, bestuurd door de 44-jarige J. II. R. De heer Roon- Vlado Lerotic it Wieringen door '11 der werd gewond. de slotverklaring, „want het zijn le ningen met vaak een hoge rentevoet. Bovendien dwingen wij de arme lan den het geld te besteden aan onze in- dustrieprodukten, waarmee wij indu strialisatie in de derde wereld tegen houden. Eenzelfde rol spelen de ta riefmuren." Resoluties Volgens de eerste resolutie worden op het ogenblik door Nederlandse ta bakshandelaren nog steeds grote hoe veelheden tabak „zwart" uit Rhodesië geïmporteerd, ondanks de boycot, waartoe de Verenigde Naties vla reso luties hebben opgeroepen. Er zal een lijst worden opgesteld van tabaksarti- keien waarin Rhodesische tabak ver werkt zit. Daarna jnoct een boycot van de betrokken fabrieken volgen, aldus de resolutie. In de tweede resolutie wordt actie aangekondigd tegen de grootwinkelbe drijven die nog steeds weigeren riet suiker te verkopen. Tevens zai de consument hierbij geïnformeerd moe ten worden over het rietsuiker-biet- suiker-probleem. De actie zal voorlo pig geconcentreerd worden op één wijk in een grote stad. De aan Argentinië verkochte Karei Doorman zal volgens de derde resolu tie niet alleen gebruikt worden als „paradepaardje voor dc Argentijnse marine, maar ook ligt het in de be doeling het schip te gebruiken als een mobiel vliegveld teneinde interne on lusten neer te slaan," In verband hier mee is men van plan informatief ten - clls te gaan verspreiden onder de ar beiders van Wilton-Fijenoord, waar het schip de komende zes maanden in dok zal liggen. 11, Een onverwacht vervolg „G-Glimpet!" stamelde Dikkebol. „D-dat kan toch niet? „O nee?" vroeg de man dreigend en hij trok de deur achter zich dicht. „Kan dat niet? Nou, je ziet het. Er kan meer dan je denkt". „Preciest" riep een schriel stemmetje achter hen. Weer draaiden alle hoofden om, nu naar het donkerste gedeelte van de schuur. Een schimmige gedaante werd zichtbaar, een kaal mannetje, geze ten op een mallotig wiel-ding. „Getuigen?" riep het, „ik moet getuigen heb ben. Kom mee! Houd me vast". Meer omdat de figuur van Glimpet zo dreigend b|j de deur stond, dron gen de tien verhaal-schrijvers achteruit en schaarden zich om het mannet je. Glimpet sprong op hen toe, maar hij struikelde over een kist en viel. „Houd me vast!" riep het, mannetje. „Daar gaan we. De geschiedenis in!" Op hetzelfde ogenblik werd de hele omgeving wazig, „Van ruimtevaart naar tijdvaart", dacht Lo en hij werd zo misselijk als een kat. „Hè bah", dacht Mies. „Ik ben aan het flauwvallen. Wat aanstellerig!" Maar wat ieder van hen oók dacht, zeker is dat er iets ongewoons ge beurde en dat het een tiid duurde (minuten of eeuwen?) voor ze weer zich zelf waren alsof er niets aan de hand was. „Doe die deur eens open", zei Henk met een geknepen stem. „Ja maar pas op voor Glimpet. Zit-ie daar nog?" „Ik zie niks. Do banken zijn weg". „De kisten ook. Alle rommel". „Verdorie, hoe kan dat nou?" r „Wie doet de deur nou open? Ik zie bijna niks". „Er is geen deur". „Je bent gek". „Doe niet zo zenuwachtig. Laat mij er eens bij". „Verr, „Waar is Johan? Jongens, waar is Johan? Johan, verdomme, waar zit je? Johan?!" Stilte. „Die is 'm gepiept. Hij heeft ons opgesloten". „Welnee. Je kunt hier gewoon doorlopen. Er is helemaal geen deur". „Wat nou? Waar zitten we dan?" „Weet ik 't? In een gang of zoiets". „Een gang? Hoe kan dat nou?" „Nou. „Wat nou?" Ze stonden alle tien (of negen, want Johan bleek weg te zijn) te trillen op hun benen. Maar dat zeiden ze niet tegen elkaar. ,,'t Stinkt hier!" Dikkebol had wel meer van die opmerkingen waardoor je ineens in de lach schoot. Dat lucht op. Maar hel was waar ook. Het stonk er verschrikkelijk. „Naar dooie muizen". „Jongens, denk aan de meisjes". „Hè Ja zeg", zei Yolande. „Jullie zijn helden. Waarom lopen we niet ge woon door?" Maar op hetzelfde ogenblik klonk het geluid van iets metaligs en een zware zucht, Ze verstijfden. „Hè, hè, we zijn er!" Het was de stem van het kale mannetje, van profes sor Wels. „Iedereen aanwezig?" vroeg hij nuchter. „Ja, ja, nee, Johanmaar waar zitten we hier?" „In de Middeleeuwen. Om precies te zijn, begin juni van het jaar 1296. Tenminste, als alles goed is. „Ja maar. „Geen ja maar", sprak de professor. „Kom, geef elkaar een hand en volg me Ze gehoorzaamden zonder protest en schoven achter elkaar de donkere stinkende gang door, 1 Een eind verder was licht. Bij een stenen trap. Een flambouw hing aan een roestige pin die in de muur gemetseld zat. Het ding sputterde en droop en walmde. Zo werkelijk als pijn in je maag. (wordt vervolgd) Arts dr. G. Bremer op jubileum-bijeenkomst (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. „De ver eniging Eerste Hulp B(J Ongelukken Is In haar huidige opzet verouderd, zy heeft de afgelopen 50 jaar geen gelijke tred gehouden met de snelle ontwikkelingen." Aldus dr. G. J- Bremer, arts te Nieuw koop, in een toespraak die hij zater dagmiddag in het congrescentrum van de RAI hield op een bijeen komst in het kader van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Neder landse Vereniging Eerste Hulp Bsj Ongelukken. De vereniging dient volgens dr. Bre mer in de toekomst te streven naar een meer efficiënte wijze van hulp verlening en zich meer te richten op het voorkómen van pngelukken. Verder acht hij het noodzakelijk af stand te doen van het idee van een eenheidsdiploma. Daarvoor In de plaats stelde hij een gedifferentieer de opleiding voor tot EHBO-or eer ste, tweede en derde klasse. Boven dien zouden er beroeps EHBO-ers moeten komen. Beroepen Dr. Bremer meent dat voor de uitoe fenaars van bepaalde beroepen een EHB O-diploma verplicht gesteld zou moeten worden. Hij noemde in dit verband onder meer verpleeg-r sters, sportleraren, badmeesters, on-, der wijzers, politic- en brandweer personeel en wegenwachters. Er zal om dit te verwezelijken echter veel meer gold nodig zijn dan nu en de overheid zal fors moeten subsi diëren. De dr. C. B, Tilanus- jr.-medaille, dc hoogste onderscheiding die de thans 30.000 leden lellende EHBO kent, werd op dc jubileum-bijeenkomst mede als hommage aan alle art sen die zich gedurende het bestaan van de EHBO voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt uitgereikt aan de 70-jarige arts J. E. M. E. D'Arnaud uit Utrecht. (Van ccn onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Een tot nu toe onbekende man heeft in de nacht van vrijdag1 op zaterdag om streeks vier uur de 69-jarige alleen wonende invalide weduwe B. P. vati de R. In haar woning aan de Jacob van Lennepkadc aangerand Cn be roofd van zevenhonderd gulden. Daarbij zou hij ook getracht hebben haar te wurgen. De man was de woning binnenge drongen na de toegangsdeur te hebben geforceerd. Met een in de woning ge vonden fles sloeg hij haar ''p het hoofd. Vervolgens zou de man, de vrouw, die doof is, hebben misbruikt. De politie, gewaarschuwd door buren, vond de vrouw gewond op bed. Op de grond lag de fles, waarmee de man had geslagen. Het geld was weggeno men uit een slaapkamerkast. De vrouw is na behandeling in het Wilhelmina Gasthuis ondergebracht bij familie. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. WAALWIJK, maandag (ANP). De N.V. Hendriks en Zoon te Waal wijk, een van de kleinere bedrijven op het gebied van luxe schoenen voor dames, heeft besloten de produktie binnen afzienbare tijd stil (e leggen, aangezien voortzetting door concur rentie uit het buitenland niet meer lo nend bleek. In het produktieapparaat zijn nog 26 werknemers in dienst. „Gezien het gebrek aan vaklieden in de Lang- straatse schoenindustrie zal het per soneel zonder meer in andere bedrij ven ter plaatse een nieuwe werkkring kunnen vinden, aldus meldt de Fede ratie van Nederlandse Schoenfabri kanten. (Van onze correspondent) NIJMEGEN, maandag. De senaat van de Katholieke Universiteit heeft zich eenstemmig achter de rector- magn: ficus van deze universiteit, prof. mr. S. Baron van Wijnbergen gesteld, die zich een week geloden in een brief afkeurend heeft uitgelaten over het be- zs ten van de aula door de Unie van S udenten ten behoeve van discussies tussen docenten en studenten. De senaat is van mening, dat er S 'en reden bestaat voor intrekking van dc openbare brief aan het bestuur van d= unie. Verder zegt de senaat er op e vertrouwen, dat de unie hot op gang zijnde overleg binnen de univer- 3 te', met zal afbreken. EINDHOVEN, lalerduc. (ANP) De N.V. Zeep- en Parfumcriefabric- ken voorheen C. J. E. Redde, een der oudste chemische bedrijven in Noord-Brabant, zal in de komende weken haar werkzaamheden gaan beëindigen. De activiteiten zullen voor liet merendeel worden voortgezet in het kader van dc Tcnsia-organJsallc In Luik en dc daarbij aangesloten be drijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1