stellen linn bestuur een ultimatum Johnny Brouwer zoekt werkgever ROTTERDAMSDAGBOEK Smullen aan 't Jamaica-buffet 6. '95 Proces-Ray verdaagd MINISTER OPENDE ZEVENDE EUROPORT Catamaran en doksectie in Bolnes te water gegaan ROTTERDAMMER KAN MOEILIJK AAN DE SLAG KOMEN 9 H erf kens ROTTERDAM A RIJNMOND Rumoerige vergadering van slakende sleepbootbemanningen Sleepboten kregen het meteen al bijzonder druk 'DUPLUS' HEEFT ALS EERSTE IN NEDERLAND TWEE ROMPEN Sandelin gpleinkerk wordt gesloopt Ontslagbrief Straf L0 SCHRIJFMACHINES n.v.D.TREÜRE Zebra-leggers Orgel-anecdote Kribben in Waterweg worden ingekort 9&BDEVI P TAPIJYE corbijmen pag. 4 - dinsdag 12 november 1968 BOTTERDAM, dinsdag Een tijzonder geëmotioneerde leden vergadering van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NW) heeft gisteravond haar bestuur naar huis gestuurd met het ultimatum zich binnen 24 uur achter de eisen van de stakende Rotterdamse sleepbootbemannin gen te stellen. De rumoerige ver gadering werd gisteravond in feite besloten toen stakingsleider leen van Os van de niet-erkende OVB, na kort overleg met NBV- bestuurder Wim Hulsker in de NBV-vergadering de stakende bemanningsleden adviseerde dit voorstel voorlopig aan te nemen en naar huis te gaan. Het optreden van Leen van Os, be llend Rotterdams stakingsleider en be stuurder van het links-onafhankelijke niet erkende Onafhankelijk Ver bond van Bedrijfsorganisaties, tijdens de vergadering van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel betekent in feite een unicum In de geschiedenis van de Rotterdamse vakbeweging. De gemoederen laaiden hoog op tij dens de vergadering, die door rond driehonderd leden van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel werd be zocht. Van het bestuur werd geëist zich achter de looneisen van de sta kers te stellen of. anders af. te treden. Ook dreigden de leden de zaal te ver laten en en masse hun lidmaatschap opte zeggen, wanneer het bestuur niet akkoord ging met de gestelde voorwaarden. Uiteindelijk bleken de bestuursleden achter de tafel bereid bet hoofdbestuur bijeen te roepen en de eisen voor te leggen. Deze toezeg ging werd gedaan door de heer Huls ker, die als voorzitter van de bedrijfs groep havens van de NBV, eigenlijk weinig met de CAO voor de binnen- sleepdienst te maken heeft. Het bleek met het optreden van Leen van Os -de enige uitweg om de bijzonder bo?e leden van de vakorganisatie naar huis te krijgen. Eerder had voorzitter. Koppens, wiens betoog weinig indruk op de sta kers maakte, de vergadering reeds formeel gesloten. Een ven de leden van het NBV ver klaarde laconiek de vergadering weer voor geopend en nodigde vriendelijk het bestuur weer uit daarbij aanwezig té blijven. Onder luidkeels gezang van „we gaan nog niet naar huis" maakten de vakbondsleden hun bedoeling ken baar niet naar huis te gaan voor 't be stuur met tastbare toezeggingen kwapi. Op de vergadering werd medege deeld, dat de NBV zich van de opzet van de vereniging van sleepbooteige naren heeft gedistantieerd om het ge schil voor de Stichting van de Arbeid té brengen. Eerder op de middag vergaderden de stakers ouder leiding van het OVB en Leen van Os, eveneens in Odeon, waar zij hun eisen nog eens onder streepten. De vergadering nam een motie aan, waarin werd gesteld dat de bemanningen per 1 januari weer zul len gaan staken, wanneer voor die tijd de eisen niet zijn ingewilligd. (Van eën onzer verslaggevers) BOTTERDAM, dinsdag. De be manningen van de Rotterdamse stads- sleepboten zijn vanmorgen na de 24 uuxs staking om half zes normaaLaan bet werk gegaan. Mede door de flinke mist vanmorgen hebben de sleepboten het direct bijzonder druk gekregen. "Voor Hoek van Holland lagen van morgen nog een dertig zeeschepen te wachten op sleepbootassistentie ter wijl de sleepboten 25 zeeschepen bui tengaats bfachten. MEMPHIS, dinsdag. (NT Times, Reuter) üet proces tegen James Earl Ray, die wordt beschuldigd van de moord op do Amerikaanse neger leider ds. Martin Luther King, is op iljn minst twee maanden uitgesteld ont Rays nieuwe raadsman gelegen heid te geven de verdediging grondig voor te bereiden. Het proces, dat van daag in Memphis (Tennessee) moest beginnen, werd op verzoek van Rays raadsman verdaagd. Ray heeft te elfder' ure afgezien van verdere bijstand van de advocaat Arthur Haynes, die in de afgelopen maanden zijn belangen heeft behar tigd. Hij heeft zich thans verzekerd van de steun van Percy Foreman, een befaamd strafpleiter uit Texas. Fore man is ook de raadsman geweest van Jack Ruby, de man die Lee Harvey Oswald, de vermoedelijke moordenaar van president John F. Kennedy, om het leven bracht. Het eerste Nederlandse Canta- maran-schip op de helling van Boele's scheepswerven in Bol nes. AMSTERDAM, dinsdag Om even over tienen opende de mi nister van verkeer en waterstaat, drs J. A. Bakker, vanmorgen de zevende Europort-tentoonstel ling in de RAI in Amsterdam. „TI prijst uw expositie aan als de „grootste jaarlijkse maritieme tentoonstelling in de wereld". Ik moet zeggen: een hele mond vol, maar wel woord voor woord waar", aldus minister Bakker. De zevende Europort-tentoonstel ling neemt 20 percent meer ruimte in beslag dan vorig jaar, namelijk 30.000 vierkante meter. In ruim 300 stands werden de prodvikten van circa 850 firma's, afkomstig: uit 20 landen, ge toond- Onder de deelnenn jevinden zich 36 scheepswerven, afkomstig uit West- Duitslanrt, Polen. Tsjecboslowakfje en uiteraard Nederland. Voorts presenteren zich een aantal baggerbedrijven. Er worden 1 mer ken dieselmotoren getoond. Tijdens deze tentoonstelling, die tot en met zaterdag 16 november duurt, worden er in het RAI-congvescen- tntm verscheidene congressen gehou den. In zijn openingsrede zei minister Bakker onder meer: „U komt hier natuurlijk niet om zich te vergapen aan eikaars werkstukken, maar om als bet even kan zaken te doen. Aan de andere kant zal er ook on der u wel niemand zijn die mij precies kan vertellen hoe groot de betekenis van deze tentoonstelling, in geld uit gedrukt, nu eigenlijk is. Maar het feit dat steeds meer bedrijven bereid blij ken in „Europort" te investeren, is voldoende aanwijzing dat men hot wezenlijk nut niet moei onderschat ten. Ook hier zal ongetwijfeld sprake zijn van een impulswerking. Van con tacten, van confrontaties misschien, van indrukken en ideeën waarvan het effect soms rechtstreeks aanwijsbaar zal zyn, maar die in andere gevallen een niet geheel te analyseren, indirec te bijdrage vormen tot een goede gang van zaken in bedrijf of bedrijfstak. In dit verband acht ik het buitengewoon waardevol dat de tentoonstelling, om dat er een congres aan gekoppeld is, niet alleen een zaak is van commer cie maar ook van educatie. De ex positie „Europort" wordt met de ja ren niet al leen'groter, maar ook veel- zijdiger. Ik denk aan .het feit, dat er nu een complete visserijtentoonstel lingen aan het feit, dat de baggerbusi- ness hier voor het eerst een respec tabel visitekaartje presenteert", aldus minister Bakker. ROTTERDAM, dinsdag. In de eer- se helft van het volgend jaar zal een begin worden gemaakt met de 6.loop van de Sandelingpleinkerk. FIct uit 1921 daterende gebouw is verkocht aan een bouwbedrijf dat de grond zal benutten voor de bouw van woningen cn kan toren. Afgelopen zondag is in de gerefor meerde kerk de laatste dienst gehóu den. De gereformeerde gemeente acht te het niet langer verantwoord het ge bouw langer aan te houden bij het sterk teruglopendbezoek. De kerk gangers kunnen nu gebruik-- maken ven dé - Breepleihkerk- en de Putse- plelnk'erk.'-"'^ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Bij Boele's scheepswerf in Bolnes zijn vanmorgen om negen uur een catamaran-schip en een dok sectie tegelijkertijd te water ge gaan. Het dok is bestemd voor Boele, ter wijl het schip met de nsarn „Duplus" in aanbouw is vóór Netherlands Off shore Company een maatschappij waarin gezamenlijk deelnemen Bos en Kalis uit Sliedrecht, Van Hattum en Blankevoort uit Beverwijk, de Hol- landscbe betonmaatschappij, de Hol- landsche aannemingmaatschappij uit Den Haag, Dirk Verstoep uit Den Haag, Adriaan Volker uit Sliedrecht én de dochtermaatschappij BATO uit Den Haag. Nog dit jaar zal het Catamaran vaartuig (een schip met twee rompen) worden opgeleverd. Het is bestemd voor werkzaamheden buitengaats in Spanje OET is niet onmogelijk dat Rotterdam opnieuw een van zijn weinige beroepswielrenners gaat verliezen. Na het vertrek van de tweevoudige nationale wegkampioen Eef Dolman naar Limburg is er nu een kans dat Johnny Brouwer (21) zijn geluk elders en wel in Spanje gaat beproeven. Bij Eef Dolman speelden evenwel andere motieven (huwelijk o.a.) een rol dan bij Johnny Brouwer. De laatste is onlangs met 22 anderen door Smiths Chips op straat gezet en sindsdien stelt hij zowel binnen als buiten de grenzen pogingen in het werk onderdak te krijgen. Zaterdagavond is Johnny Brouwer met oud-ploeggenoot Bart Zoet, Jos van der Vleuten, die van Peugeot geen nieuw contract heeft gekregen en met exrwielrenner Piet Rentmeester die de zaken van dit drietal behartigt, per au to op weg gegaan naar Barcelona. Daar zullen ze vandaag met de directie en de ploegleider van het extra-sportieve merk Fagor (fabréik in koelkasten) besprekingen voeren. „Of het wat zal worden kan ik met geen mogelijkheid zeggen," vertelde Johnny Brouwer enkele uren voor zijn vertrek. „Hét enige wat'we weten is dal ze Hollanders kunnen gebruiken. Maar er is nog geen enkel contact ge weest. Ik weet dan ook helemaal niet wat ze willen betalen en wat de an dere voorwaarden zijn. Ik verwacht er niet zo veel van." Mocht Johnny Brouwer en/of de twee anderen met Fagor, het merk waan.'oor onder anderen de Spaanse kampioen Ocena en Tour de France rijder San Miguel uitkomen, tot over eenstemming komen, dan zullen de Nederlanders voorlopig in Spanje gaan wonen om daar aan alle voorjaars wedstrijden mee te kunnen doen. Zo ver is het echter nog lang niet. Johnny Brouwer heeft al enkele malen bot gevangen bij Nederlandse en bui tenlandse (o.a. het Zwitserse merk Simba, waar FrJtz Pfenniger ploeglei der is) bedrijven. De Rotterdammer heeft het moeilijk om weer aan de slag te komen. Hij weet het en hij geeft hét ook toe:" „Ik heb geen respectabele erelijst. Voor rriezeif heb ik 'wel het gevoel dat ik goed heb gereden, maar ik reed al tijd in dienst van anderen, zoals Dol man en Duyndam, Ik was altijd knecht. En dat spreekt niet zo tot de verbeel ding van de ploegleiders." meestentijds ten behoeve van assis tentie van booreilanden op het conti nentale plat en reparatie van pijplei dingen over de zeebodem. De Catamaran heeft twee duikboot- vormige rompen die onder water door latte vinnen (hydrofoils) met elkaar zijn verbonden. Daardoor wordt een optimale stabiliteit verkregen, zodat het 80 van de 100 dagen, is in te zet ten. Het stampen is bij een Catamaran minder dan de helft als bij een con ventioneel schip. Het ontwerp vooi' dit vaartuig, dat een dek van 40 bij 17 meter heeft, is van de Haagse inge nieur J. J. Stenger. Het tweelingrompschlp heeft een „dynamic position system", waarmee het zonder voor anker te gaan nauw keurig op een vaste pjaats boven de zeebodem kan blijven.' HET is inmiddels meer dan een maand geleden dat Johnny Brou wer, zijn zes landgenoten en zestien Belgen door Smiths Chips ontslagen zijn. Op 1 oktober'kregen de renners de ontslagbrief thuisbezorgd. John Brouwer: „Na het kampioen schap van Nederland heeft mijnheer Strobos, de directeur, óns gezegd dat ze in ieder geval door zouden gaan. Ze wilden echter een mede-sponsor in schakelen en die hebben ze njet kun nen vinden. Toen zijn ze er mee ge stopt." Voor Leo Duyndam, die volgend sei zoen voor Caballero gaat rijden, en Eef Dolman die op dit ogenblik nog geen nieuw contract heeft afgesloten, betekende dat geen ramp. Voor een renner van het kaliber Johnny Brou wer ligt de zaak wat anders. Hij heeft het heel wat moeilijker en daarom is hij ook ?o teleurgesteld over de hou ding van Dolman en Duyndam, die hem „helemaal hebben laten vallen." „Het liefst zou ik voor een pollandse firma gaan rijden", aldus Brouwer. „Maar er zijp hier maar twee fabrie ken t— Willem II en Caballero ter wijl er zo'ri zestig beroepsrenners zijn. Dan valt het niét meê." Met beide fabreiksmerken heeft de jonge Rotterdammer contact gehad. Van Willem II heeft hij na een onder houd niets meer vernomen en van Caballero kreeg hij te horen, dat er geen plaats was voor renners, die eens voor doping zijn gestraft. En dat is met Johnny Bróuwër het geval. Twee jaar geleden, in zijn laatste jaar als ama teur, werd hij betrapt op het gebruik van stimulerende middelen, waar hij volgens zijn eigen zeggen „niets van af wist." JOHNNY BROUWER: „Ik heb mijn straf gehad (een maand schorsingi en daardoor is het vóór mü allemaal Ai'.-* i Johnny Brouwer: „Ik ben altijd knecht geweest". verleden tycï. Ik begrijp dan ooit niet dat Caballero zoiets aanvoert. Ik vind het maar een zwak argument. Als zc mij geen goede renner vinden is dat hun goed recht, maar laten ze het da» eerlijk zeggen." Het is niet zo verwonderlijk dat Johnny Brouwer het betreurt dat Smiths Chips er mee gestopt is. Hij zegt: „Het zal heel moeilijk worden om ergens anders een even aantrekke lijk contract te krijgen. Bij Smiths Chips had je als wielrenner alle facili teiten en sociaie voorzieningen van een werknemer. Dat vind je nergens. Ik wil wel voor minder gaan rijden, maar het moet wel interessant blijven. Anders heeft het geen zin om door te gaan." Brouwers laatsté koers van het sei zoen was begin oktober in Ossendrecht. Daarna heeft hij een tijdje rust geno men („je denkt al het hele jaar aan fietsen"); begin december hervat hij de conditietraining en in januari klimt hij weer op zijn smalle zadel. Johnny Brouwer, die de tijd doodt met het zoeken naar een nieuwe werk gever en met het doen van boodschap pen voor zijn onderbuurman aan het Heemraadsplein, de handelsonderne ming F. J. Buy sen, is ondanks de te genslag niet al te somber gestemd, „Ik kan altijd nóg op iets terugval len," zo besluit hij. Manager Piot Lie- brechts, de oud-soigneur, weet een firma, waar ik als enige professional in dienst kan treden. Maar dat zal het laatste zijn wat ik doe, want ik.zou dan alleen in Nederland kunnen rijclen." HANS RE1SHANN i (ADVERTENTIE) MAÜRITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 Mr. P. van Schravendijk, advocaat en procureur en ka «tonrechter-plaats vervanger te Gouda, is benoemd tol rechter-plaatsvervanger in de arron dissementsrechtbank te Rotterdam, IN Constigh werk, gevestigd aan de Oudedijk, opent dezer dagen onder de naam I.C.W.-antiek een dependan ce aan de Kralingse Piaslaan 18. MANNEN in witte overalls trek ken een spóor door de stad. Op plaatsen waar kruispunten zq juist zijn geasfalteerd leg gen ze witte zebrastrepen (de zwarte liggen er al). Dat zijn kunstvezel-stroken die warm op de asfalt worden gelijmd en dat werkje blijkt nogal de aandacht te trekken getuige deze foto die werd gemaakt op het kruispunt Jacob Catsstraat-Noorderboule- vard (Zwart Janstraat-Noordmo lenstraat). Rotterdammers staan erom bekend, dat ze veel be langstelling hebben voor werk zaamheden die aan hun stad worden verricht. Ze kunnen ein deloos in bouwputten staren en het slaan van palen gadeslaan, maar dat ze in volle concentra tie kunnen kijken naar het leg gen van een zebrapad, dat wis ten we nog niet. TjtALSTAFF De fJoUeboUepijs uit x twee toneelstukken van Shakes peare is op de Jamaica-toer kan men zeggen nu het Falstafj-restau rant. van het R(jnhote[ te Rotterdam ds eerste in Nederland een Jamaica- buffel heeft geïntroduceerd. De intro ductie- week is zondag begonnen cn duurt tot 17 nooember. Daarna loordt het Jamaica-buffet elke donderdag avond In het FaUstaff-restaurant opge steld. Wandelend kan men een eigen menu samenstellen. De chef van het buffet helpt erbij. Hij zal u bijvoor beeld waarschuwen niet al te veel kleurrijke vruchten te nemen, want het zijn vruchten volgezogen met rnosterasap wel lekker, maar bij zonder scherp. „Pépperpot", een typi sche Jamaicaanse soep met spinazie en boerenkool (heus, deze groenten groeien op dit tropische eiland), var kensstaart en kokosmelk, beveelt hij zeker aan. Vervolgens zal hij u latei) kiezen uit „beef-cling-cling" (geroos terde biefstuk), „st. jago Dórks chops (varkenscotelet) óf chick 'Ti in chilli (kip in chiili-saus). Ook „-Shrimps Ja maica" (een visgerecht met stokvis) kan 'lij als hoofdgerecht opdienen. Ais nagerecht kunt u bijvoorbeeld „coco nut icecream" nemen ~- een verruk kelijk ijsje met kokossmaak voor da mes die „lijnen", een „zonde" waard. ^ZONDAGAVOND was al dit heer- Ijjks voor bet eerst te zien en te proeven. Als speciale gasten waren in iJTalstaff' de Engelse Miss Nolen, een Jair»ateaan$p van geboorte die mét een Ier is getrouwd eri in Londen haar ge boorteland „verkoopt" aan toeristen, cn het conservatieve lid van het Brit se parlement Patrick Mcnair-Wilson, die eveneens in Londen directeur is van een toeristisch bureau. „EEG? Mij lijkt het beter, dat En- gvland samen met Amerika en «4m- st'alië een sterke merkt opbouiot", zei hij terzija*Maar hy ktuijm otn te vertellen hoe fijn het op Jamaica is deze nu onafhankelijke Britse kolonie. Een reisje vanuit Europa kost per vliegtuig (eerste klas) f4.000 of '.300 (toeristenklasse). In 196? heb ben 15.000 Europeanen, waaronder enkele honderden Neder landers, hun vakantie on Jamaica doorgebracht. T-TOE komt nu het Rijnhotel op Ja- xx maica? Directeur W, R. Chr. Planten heeft een simpele verklaring. Voor het Zweedse (koude) buffet, dat al een jaar of negen t»> „Falstaff" guat, zocht hij een tegenhanger. Dal is een Jamgicaans buffet géworden, om dat hij df kans kreeg samen tc wer ken met het Half Moon Hotel in Mon- tego Bay op dat eiland, In dat hotel werkt namelijk zijn zoon! Enkele be zoeken aan dat tropische oord in de Cars'ïbischo zee inspireerden hem ge weldig on. van de donderdagse Jamai ca-a vond een feestelijke, kleurrijke, by na exotische gebeurtenis te maken. Tot In detail* vindt reen Lri „Faistaff" Jamaica terug: In de achtergrond mu ziek, de geprojecteerde dia's, de ver lichting, de kleding van de obers, de aankleding van hot restaurant en. ui teraard, in de spijzen waar het' ten- slotten om is begonnen. KRANS HAPPELS artikel van vorige week over het Zuider kerkorgel leverde o.a. deze brief óp: „Mijnheer, in Het Rotterdams Parool van 7 november las Ik uw bijdrage over het Zuiderkerkor gel, dat mij aan een voorval van bijkans vijftig jaar geleden deed terugdenken. Mijn moeder en haar vader (een in 1923 overle den oud-scheepstimmerman) gin gen samen voor het eerst een dienst in de'toen nieuwe Zuider- kerk bijwonen. Ontroerd door bet orgelspel fluisterde mijn moeder tot haar vader „prachtig hé"!, waarop deze antwoordde: „Ja kind. Allemaal teakhout!" Hoogachtend, T. Hejjkoop Rotter dam. (ADVERTENTIE) Is het geen genot om in deza tijd, waarin bijna alleen sprake is van imitatie, nu eens iets te kopen, dat wérkelijk echt is. Nu kunt U dat..... 100°/o Nap pa ledaren dameshandschoenen in lang, elegant model, met perfekte pasvorm. Hoeveel betaalde U'de laatste koer, dat U 2e kocht? Was het 12 of 14 gulden? 'Morgen kiest U ze' uit per paar voor nog géén zeven gulden. nappa-lederen dames handschoenen Morgenvroeg om' 9 uur begint in onze Nouveauté-afdeling de verkoop van deze echt Nappa lederen dameshandschoenen, in lang over de pols vallend model, in zwart en bruin Bn de maten S, M en L per.paar Ook.tnaandagmorsen open Gién tel. of schrift bert RmJ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Maan dag a.s. zal worden begonnen met het inkorten van ?es kribben in de Water weg die aan de linkeroever liggen tus sen lichtepstanden wit vijf en acht (krar. 1024-5 en 1022-2). De lichten wit zes en zeven zullen de gehele maand december worden gedoofd. Tegelijkertijd zal ter plaatse een ucmboei worden gelegd. Volgens een bekendmaking van de rijkshaven- diens: dient de scheepvaart de werk- vaartuigen voorzichtig te passeren. (ADVERTENTIE) Klauw» Binnenweg 468 - Rotterdam 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1