'Flora en fauna zijn te veel verarmd' W ROTTERDAMS DAGBOEK DIRECTEUR OP DE BRES VOOR DE VAKBONDEN ®r ROTTERDAM RIJNMOND WAT HEEFT RIJNMOND (OECOLOGISCH) TE BIEDEN? ONDERZOEK VERRICHT IN OPDRACHT RIJNMOND Voortreffelijk recital op accordeon Mevrouw Van Coevorden en haar WlZO-winkel Vroeger Oorzaken Toekomst Suggesties RZ IN DE ENK TEGEN TWEEDE DEBUTANT ARGUS B283M0I3 DAM. donder dag. Na een week van rust op de Nederlandse basketballvelden gaat de competitie zaterdagavond in Rotter dam verder met de belangrijke ont moeting tussen Rotterdam-Zuid en Argus. Beide teams zijn dit jaar ge promoveerd naar de eredivisie maar de start van de Rotterdamse heren was veel overtuigender. De clames van K3 hebben zaterdag in De Enk zeker winstkansen in de ontmoeting tegen het Helderse NDH. De dames starten om zeven uur. terwijl de herenwedstrijd om kwart over acht begint. Opmerkelijk standpunt van een werkgever N.V. Bandencentnui) vierde jubileum Metrotrein met een 'ding-dong' Kindvall opent tentoonstelling Bazaar in Zweeds-Deense kerk nvD.TREURE Teach-in over nota Posthumus Sint is zaterdag in Delfshai>en 4 - donderdag 1^4 november 1968 j 1 J? UITEN-ZIJN is een zeer groot genot voor stedelingen die hun leven doorbrengen tussen rook en steen eo vry spoedig zUn zij tevreden: een paar uren 's Zondags op den Bergweg of el ders doorgebracht geeft hun weder voor een ganschc week kracht tot het inademen der be nauwde stadlucht". Zo was het al In 1898, toen de natuurliefhebber van der Voo deze regels neerschreef („In het polderland Schetsen van het landschap en den plantengroei In de omstreken van Rotterdam") en zo ls bet ook nu nog alleen dat van de Bergweg, dat gaat niet meer op: de Rotterdam mer moet er nu heel wat verder op uit om weer voor een ganse week kracht op te doen. In opdracht van Rijnmond (het openbaar li chaam) en onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud heeft do heer J. G. van der Made een oecologiBch onderzoek Ingesteld. Oecologle is een vrij moeilijk begrip. Letterlijk betekent het: huiskunde. Bedoeld wordt min of meer; situaties In de milieus van mens, dier en plant en hun onderlinge afhankelijkheid en ook hun wederzijdse beïnvloeding. Van der Made heeft, met steun van een groot aantal mensen en instellingen, een inventarisatie gegeven van wat Rijnmond in dat opzicht te bic den heeft. Zifn rapport telt meer dan 200 bladzij den en Iaat om zo te zeggen geen zwanebloempjc en geen tureluur onbesproken. Het bevat een nieuw pleidooi voor een welo verwogen, gebruik van 4e Rijnmond-mogelijkhe den, d.w.z. niet zozeer de mogelijkheden voor in dustriële expansie als we die voor recreatieve doeleinden. „Hel aaudachtaccenl zl is een van de con clusies moet worden verplaatst naar de mens, wiens vrije tijd straks zal variëren tussen dc 60 en 70 uur per weck". Tegen de opdringende industrie moeten zeker ook dc milieus van plant en dier worden be schermd. Er moeteu meer recreatiemogelijkheden komen, maar ook daar is weer grond voor een waarschuwing, de waarschuwing dat in plaats van de industrie niet ook dc rustzoekende mens plant en dier gaat uitroeien en verjagen. (Van een onzer verslaggevers) pLÖRA en fauna in het Rotterdamse zijn er de Iaat6te honderd jaar niet op vooruitgegaan. De planten- én dierenwereld W3B vroeger veel gevarieerder dan nu, vele soorten planten en dieren zijn compleet verdwenen, andere lijden nu een kwijnend bestaan, In Rijnmond kan een kind n vertellen, hoe dat komt: al die mensen die er z(jn komen wonen, die zün gaan werken in al die fabrieken en haven- complexen op plaatsen waar vroeger de velduil op muizen joeg, de vuile lucht, het vuile water. In een lijvig rapport is de heer J.G. van der Made - in opdracht van Rijnmond - de oorzaken eens wat nauwkeuriger nagegaan, voor zover mogelijk dan, want van. vele terrei nen zijn geen oude flora-gegevens bekend; de ornithologie (vogels) daarentegen genoot ook vroeger al de meeste belangstelling. Van der Made somt eerst in een historische beschouwing op wat er vroeger was, noemt dan de oorzaken die tot achteruitgang (of in een en kel geval vooruitgang) hebben ge leid en geeft tenslotte suggesties voor de toekomst. T?EN uftgesterkt veenplassenge- ■1-J bied, vanaf de Rotte tot aan Nleuwerkerk, een groot aantal een denkooien, vogelkolonies, vissoorten als zalm, elft, spiering, touting en steur, duinmeren, bossen, ontelbare soorten orchideeën, otters, uitge strekte gebieden vochtig grasland, dat alles bepaalde rond 1850 het „natuurlijke" beeld rondom Rotter dam. Een halve eeuw later was dat Rot terdam zelf twee keer zo groot, maar dat had nog betrekkelijk weinig In- Vloed op de biologische rijkdommen. In de periode voorafgaande aan de tweede wereldoorlog is zich het be lang van De Beer (ten zuiden van Hoek van Holland) gaan aftekenen. Talloze ornithologen vonden hier het paradijs op aarde. In de duinen van Voorne was het aantal bomen en struiken sterk -toegenomen, Op ÏJsselmonde begonnen zich toen, als inleiding op wat nu tussen de raffinaderijen door is te zien, bij zonder groteveranderingen te vol- trekken door het rigoreuze kappen van griend en door het graven van havens. Maar dat is nog niets b(J wat er in Rijnmond de laatste vijftien Jaar is gebeurd. Verstedelijking, Industriali sering, verontreinigd water, het ge bruik van Insecticiden en herbiciden (om wegbermen, en slootranden van onkruid te zuiveren), het verkeer, bet lawaai en ook de recreatie heb ben, zo zegt Van der Made, een „schrikbarende verarming van flora en fauna veroorzaakt." In dit rijtje boren ook de synthetische wasmid delen thuis. Een van de meest aansprekende gevolgen van met name dc luehtver- ontredmging-is het feilt, dat in 1ÖG6 dicht langs de Nieuwe Waterweg een lichrvermindering is waargenomen: i ndu striecon centra tie leidt tot over matige warmte onwikkeling, er valt' meer regen en door wolkenvorming is er minder zon... Er zijn ook liohtpuntjcs. Met kust gebied van Voorne bijvoorbeeld, dat een vr(j mild klimaat heeft. Waar driekwart van de RUumopd-fiora al leen, óf hoofdzakelijk te vinden is mot zeldzame tot zeer zeldzame planten. Waar hetzelfde geldt voor do broedvogels en zelfs voor de vlin ders en de landslakken. De aanleg van het Kralingse Bos heeft verrijkend op flora en fauna gewerkt en in het door Schiedam aangelegde Beatrjxpark ontwikkelde zich een rijke zangvogelstand. Ten zuiden van de nieuwe dam tussen Westplaat en Voorne's kust voltrekt zich een verheugende na tuurlijke milieu vorming. Eenden en steltlopers vinden hier een nieuw voedsel- en broedgebied. In de natuurterreinen van het Brielse Gat, aan de andere kant van de dam, heeft de zeldzame Noordse woelmyis nog steeds een van zijn rijkste populaties, sinds kort broedt in de rietvlakte langs het Brede Wa ter op Voorne de zeldzame baard- mees en in het Quakjeswater weet een zeer zeldzame plant, het Goud- veil, zich te handhaven. Voor Van der Made (en vermoe delijk vele anderen met hem) zijn dat heel wat verheugender feiten dan de inbedrijfstelling van de Gulf- raffihaderij, die grote schade toe brengt aan de mosflora, het verdwij- ne van de kleurige ijsvogel als ge volg van het vuile water van de Oude Maas, het verdwijnen van De Beer en het KruiteUand, de schade die de amateurvisserij lijdt, de drei ging van ziekte bij het zwemmen in de rivieren (waar in feite verdund rioolwater stroomt), de aangetoonde toeneming van chronische bronchitis door de luchtvervuiling en de uit breking door auto's van niet alleen loodconcentraties, maar ook van bo rium, zink, ijzer, mangaan en stron tium... Wat dit laatste betreft, noemt Van der Made het een welhaast onver klaarbare zaak, dat er nog steeds geen wettelijke voorschriften zijn ter bestrijding van de luchtverontreini ging doo-r motorrijtuigen, te meer omdat de auto-industrie technisch in. staat zou zijn hot probleem op te lossen. Van der Made noemt als mogelijk heden voor verdere Industriële uit breiding: ten noorden van Schiedam, tussen Maassluis en Hock van Hol land, op de strook ten westen van Rozenburg en in de Stormpolder bij Krimpen aan den IJssel. De Holle Mare (een oude blnn-en- gedljkte rivierloop bij de Brielse Maas), dc Vjerambachtehboezem (overblijfsel van de verbinding tus sen Oude Maas en Bernlsse), het Welvllet en dc Gorzen van de Benin - gen (deze laatste twee eveneens op Putten) zouden natuurreservaten moten worden. Van der Made heeft in een ge degen onderzoek het belang aan getoond dat flora én fauna voor de mens hebben, in verband met de „leefbaarheid". Het valt op, dat Van der Made kans heeft gezien dit zo langzamerhand uit geholde begrip niet één keér te gebruiken Het kustgebied van Voorna, Een voor Nederland vrij mild klimaat heeft hier bijgedragen tot een bijzonder biologisch milieu. (Van onze basketballmedewerker) John Holvast TTET is alweer wat jaren geleden dat de accordeon erkend, werd op de vakinstellingen voor muziekonderwijs als een instrument waarvoor men een onderwijsakte kan behalen. Sindsdien is het peil. van het accordeonspel in Nederland begrijpelijkerwijs belang rijk gestegen. Of de accordeon een volwaardig concertinstrument is geworden of mettertijd zal gaan worden is een zaak die alleen maar op persoonlijke esthetische gronden discutabel is. Do timbres van dit instrument blijven voor ons gevoel steeds iels hijgends en nasaals en levens ook iets onemotio neels behouden. In breder verband en niet het minst naar compositorische maatstaven kan dc accordeon echter niet meer worden gediscrimineerd, ze ker niet wanneer de bespeler ervan zich presenteert met een programma dat louter serieuze en voor dit instru ment gecomponeerde werken bevat. Alleen reeds uit een oogpunt van oriëntatie verschaffen aan het grote publiek, dat accordeonmuziek dadelijk associeert met leutige of banale klan ken, was het initiatief van de Rotter damse Kunststichting om een uiterst bekwaam accordeonist het lunchcon cert van gisteren in de kleine Doelen zaal te doen verzorgen zeer te loven. De concertgever John Holvast ver baasde het helaas te kleine audito rium met authentieke werken die, het ene meer, het andere minder, niet al leen volledig op de specifieke moge lijkheden waren afgestemd, maar die bovendien ook nog van een spirituele inventie getuigden, met name Ouver ture Italiana van Uiviabella, sonatines van Wijdeveld en Strategier en het meest nog de Sonate van Holvast zelf. Men kreeg van al deze stukken alsme de van een kleurig werkje van Anzag- hi puntgave en muzikanteske vertol kingen te horen. S. NIEBOER BRUSSEL,, woensdag. In Ant werpen is' de gerechtelijke politic. In opdracht van de procureur des ko- nings. oen - onderzoek begonnen naar de luchtvervuiling in de Scheides;ad. Het onderzoek is een gevolg van verscheidene klachten van particulie ren tegen de toegenomen luchtveront reiniging door de expanderende raffi nage- en petrochemische industrie, vooral bif weer met een laaghangend wolkendek. gCHEEPSWERF-DIRECTEUR Arie van Vliet Azn. schrijft in het novembernummer van zijn personeelsorgaan, uitge reikt aan alle werknemers van Scheepswerf v/h De Groot en Van Vliet in Slikkerveer: „Ik wil onze niet-georganiseerde werknemers vragen ernstig te overwegen of het niet juister is zich aan te sluiten bij een van de erkende vakorganisaties." ny, vervolgt: „Immers de ongeor ganiseerden zien hun niet georgani seerde collega's eigenlijk ais parasie ten. Ze profiteren van hetgeen de georeaniscerdcn b(j cao-onderhande lingen bereiken. Besluiten genomen in ondememingsraadvergaderingeu vinden over het algemeen de groot ste kritiek van n 1 c t-georganiscer- dcn. Persoonlijk vind ik dit laf." Een opmerkelijk standpunt voor een werkgever. Over het waarom van die aansporing "tot lidmaatschap van een vakbopd zegt Van Vliet - 'n goed geconserveerde vijftiger - „Op onze werf is de helft van de werkne mers, beambten en handarbeiders, georganiseerd. Twintig procent van die helft stemt niet mee als er een ondernemingsraad gekozen moet worden. De GR voelt zich dan ook niet representatief. En als dc on dernemingsraad beslissingen neemt komt er juist kritiek van die niet- vakbondsleden. Om dat te ondervan gen heb ik nu dit artikel in hel per- soneelsbla d gesch reve n;" Pan, met overtuiging: „Ik ben juist vóór lidmaatschap van een er kende vakbond. Ik sta positief te genover het vakbondwerk - ik ben (ADVERTENTIE; (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM,, donderdag. Met een receptie dinsdagmiddag in het nieuwe, vijfde filiaal aan de Van Maasdijkweg 56—60 heeft dc N.V. bandencentrum v/h T. en F. Verhagen haar 40-jarig jubileum gevierd. De heer T, Verhagen startte'in 1928 in de galerij achter het Hofplein, Na verschillende uitbreidingen en ver plaatsing van het accent van fiets- naar autobanden is dinsdag dus het vijfde filiaal geopend. Dit is een uitstekend geoutilleerd bedrijfspand van 1000 vierkante me ter, in het bijzonder ingericht voor vrachtwagens. De NV bandencent rum beschikt nu over 4500 vierkante meter bedrijfsruimte in Rotterdam in het hart vah- - ep wmRB^on- Station. meho- n0Vsr De P0®'®^0.e, beschikt truth Ul"ba^ omtortebel hotel. Runhcm vergB over verga 4 Rotterdam 5 chouvr burgplein OP deze foto die tijdens de Fe- mina werd gemaakt ziet u een deel van het assortiment Israë lische kunstnijverh&idsvoorwer- pen die mevrouw Van Coevorden voor het WlZO-werk verkoopt. De prijzen variëren van ƒ2,50 tót ƒ70,-. j^IEI1 meer instappen" blijft als kreet om de metropassa giers duidelijk te maken, dat de trein gaat vertrekken en dat men inderdaad niet meer mag instap pen. Dit in tegenstelling tot an ders luidende berichten, dat bet „niet meer instappen" zou wor den vervangen door een installa tie die een soort ding-donggeluid produceert. Deze berichten hebben een aardige oorzaak, Br Ss namelijk een metrotrein die inderdaad een dSng-dionggeluid produceert. Dat zit zo: alle metro! rei- nen zijn voorzien van een installatie die genoemd geluld maakt, maar de installaties zijn nist In gebruik, want dc RET gaf de voorkeur aart de kreet „niet (neer instappen". Maar bij die ene trein is de ding-donginstallatiè spontaan in actie gekomen. Niemand weet hoe het komt en het schijnt ook erg moeilijk te zijn het te verhelpen. Voor mij mag het zo blijven. Ding- dong is heel wat aardigèr dan het soms nogal zeurende(zie boven). pEIJENOQRDS aanvalsspits Ove Kindvall opent van avond om 20.00 uur in ge bouw Larenkamp in Rotter dam zuid de jaarlykse ten toonstelling van vogelkwe- kersvereniging de Nachte gaal, waar zeshonderd soor ten vogels zijn te bezichtigen. Waarom juist Kindvall deze expositie öpent? Heel ge woon: Ove houdt van vogels! ALS u met Sinterklaas en van mevróuw M. van Coevor- Kerstmis in. zicht, zegt -r- „den-Van Erpden aan de Noord wat zal ik nou weer ooiis köpeii Singel probeer het dan eens bij de WIZO.. WIZO betekent Women's Hat Baatrlxpark in Schiedam, een geschikte plaats voor dagrecteatie, is een voorbeeld van-een goed aangelegd stuk natuur. Er ontwikkelde zien een rijke zangvogelstand. International Zionist Organisa tion, Deze organisatie houdt zich onder meer bezig met de verkoop van kunstnijverheidsprodukten uit Israël. Dat gebeurt in een vijftal plaatsen in Nederland, ook in Rotterdam en wel In bet huis Ik ben er een kijkje gaan nomen en ik moet zeggen het is inderdaad da moeite waard. U vindt er allerlei kunsinjjverheidsprodukfcen die u el- dors niet o£ nauwelijks kunt kopm. Wie eens wal anders dan anders wij kan hier terecht: sleutelhangers, be gaande uit een buisje met zand uit de Ncgev-woestijn in diverse kleuren, verjaardagskalenders, poppen, sigaret- teadovörs, kettingen, enz. Erg in trek zijn op hel ogenblik dé groene stenen tut de Negev-woestijn, die ruw én ge slepen verkrijgbaar zijn. .Mevrouw Van Coevorden merkt op: „Dc ftpbrenpst van deze artikelen is bestemd voor kindertehuizen In Isrnëi. Ik doe dit hot hóle jaar. Hier ziel u dc WlZO-kccst, maar als de Jeestdaaen in zicht komen doé ik het op toot grotere «eftau!, Dan. wordt de hele kamer er vóór gebruikt. Een udnket ben ik niet, het is een gesloten huls. Maar laten de mensen geen drempelvrees hebben. Dat is echt nlefc nodig. Iedereen kan hier binnenkomen, maar laten zé eerst éven opbellen. Dat is makkelijker, want ik ben weieens even weg." Op dp. laatste Femlna was mevrouw Van Coevorden met haar WXZO-st-and aimvezlg. Ze trok veel aandacht, o.a. mat Jeroenilisch handwerk en allerlei Joodse religieuze voorwerpen die te genwoordig veel worden gespaard. Veel mc-nsen hebben namelijk een Is- raél-hobby. Het telefoonnummer van Mevrouw Van Coevorden is: 248525. TAE Zweeds-Deense zeeróanskerk té Rotterdam dé enige in Neder- iartid houdt zijn traditionele bazaar óp dtmdordag 28 november van tl en uur 's morgens tot tien uur avonds in het gebouw aan de Parklaan. Er zijn allerlei Zwèedse en Deense huis- vlijtpfodukién én handwerk te kóóp. Men kan ér ook Deens Smorrebrod genieten in -een Zweedse koffiekamer. (ADVERTENTIE) MAUR1TSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 Scheepswerf-directeur A. van Vliet: ...„Ik ben voor lidmaatschap van een vakbond zelf ook georganiseerd. Reacties op mijn artikel zijn er natuurlijk a! ge- komen. Sommigen zeggen: .HU heeft gelijk'. Anderen zijn van mening dat ik dan .nog gemakkelijker kan wer ken met alleen maar Reorganiseer den'. Dat zijn de mensen die dc ÖK betitelen met Ja-knikkers'. Het te gendeel is waar, In onze OR heb ik diverse zeer deskundige cn capabele mensen die precies óp de hoogte zlin. Ik vind dat we prettig en gezond met elkaar moeten samenwerken. Het doel van de ondernemingsraad is gezamenlijk belangen van het be drijf te dienen. Iedereen profiteert dan van de vooruitgang." TAIRCCTEUR Van Vliet vertelt - „maar dat hoeft niet allemaal in de krant" - dat Mi vanaf 1943 zUn huidige functie bekleedt, cn In 1937 on de werf kwam: ..Ik ben begonnen met buitenwerk, gewoon met m'n blote handen. MU» vader was toen a] directeur, maar Ik bon toch onder in gestart Ik weet dus wal cr tc koop Is." Zijn plan om de werknemers aan te sporen om zich te organiseren hoeft de heer Van. Vliet eerst in de ondernemingsraad aangekondigd: ,.Ze stonden er positief tegenover. Ons personeelsblad heb ik de2C m^and ook opengesteld vóór de vak bonden. Ze kunnen er gebruik van maken om hun denkbeelden en ideeën toe te lichten." Over het niveau van de onderne mingsraad zegt hij: „Nu binnenkort de bevoegdheden van de OR bij de wet nader worden geregeld kun je wat meer praten over de werkelijk belangrijke economische beslissingen in een bedrijf. Die kennis wordt de OR-leden bijgebracht via de vak bonden." Waarom die kleine opkomst bij het kiezen van de personeelsverte genwoordiging. als hun werk zo be langrijk is? Van Vliet: „Men is het soms niet eens mot de keuze van de kandidaten. Dat is natuurlijk heel kortzichtig. Dc mensen zion dan voorbij aan hun eigenbelang. Dan hebben we hier ook het SGP-godeei- tet dat in deze streek nogal veel voorkomt - bij elkaar zo'n tien pro cent. Zij zullen zich principieel niet organiseren. Overigens hebben we met hen niet de minste moeite. Bij de rest moet je gissen naar de mo tieven." Hoe staat directeur Van Vliet te genover inspraak in de onderne ming? „Ik sta'ér niet om té gillen, maar hot is oen ontwikkeling die aan de gang is. Je moet alleen mensen heb ben, die weten waarover ze pra ten. Die kwestie over het niet- of wel organiseren is tussen de werk nemers onderling al jarenlang een strijdpunt. Maar ik vind het laf als de niet-georganiseerden kritiek leve ren op beslissingen die worden ge nomen na overleg met de perso» nealsraad. Ze betalen géén contribu tie, maar profiteren wel mee van wat door de Reorganiseerden wordt bereikt via hun Organisaties bij de cao-onderhandelingen. Iedereen is vrfj zich al of niet aan te sluiten bij een vakorganisatie. Maar zij moeten dan ook de konsNcwenUes uit hun mot-georganiseerd zijn trekken." Voordat werkgever Van Vliet zich op weg begeeft naar Schiphol (een reis naar Noorwegen, „om orders tc verwerven") zegt hij nog lachend: ..Tk hoop dat zoveel mogelijk van m'n personeelsleden zich bij de vak bonden zullen aanmelden. Of dat in derdaad gebeurt weet ik niet Eén ding verbaast me -ik heb nóg geen "V'e'e reactie van de vakbonden ge had. Ook hebben ze niet gereageerd on het aanbod om hun standpunt uiteen te zetlén in ons personeels blad, Dat stelt me eigenlijk 'n beetje teleur..." THEO DE JONG (Van éCn onzèr verslaggevers) 1 ROTTERDAM, donderdag. Dé Algemene Rotterdamse Studenten Vereniging houdt op donderdag 21 no vember in het groot auditorium van de NEH een teach-in over dc nota Posthumus. In het forum hebben naast prof. dr. KPosthumus zitting: prof. dr. "W. Begeer (voorzitter), prof. dr. A. I. Diepenhorst, prof. dr. J. A, A., vah Doorn, prof. dr. A, Querido, prof. mr. C. J. van Zeben en leden van de wetenschappelijke staf en ver tegenwoordigers van studenten. (Van een onzer versiaggevèrs) donderdag. Sint- Nlcolaas brengt óp zaterdag 16 no vember een bezoek aan Delfshaven. Dé róutö (vértrék 2 uur) is: échie- damseweg—Havenstraat, Schiedamse- weg, jgn Kniljffsirant, Gijsingptrant. Grote Visserijstraat. Schièdamseweg, Kuiperstraat. Zeilmakerstraat. Hud- sonstraat, Stuurmanstraat, Schipper- straat, Schiedamseweg, Spahjaard- etraat, Rosier Faasestraat, Aan deze door dc ZAC Delfshaven georgani seerde intocht verleent de harmonie Dock Yard medewerking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1