s Hof buigt zici woensdaa over het van 'maar DRIE JAAR NA MOORD IBP VAN HOEY SMITH Kristensen tekende bij Sparta Klachten in Rijnmond met sprongen omhoog MENEER... ROTTERDAM RIJNMOND! Verdwenen Reconstructie Wankel Wim Ammerlaan Reactie Gebruik 18 Sparta hield Deen verborgen Weduwen en weduwnaars- bond bestaat een jaar BE, B. 11gmm Kinderomroep vraagt platen Is uw fiets op slot? Luchtverontreiniging en geluidshinder ;..4 7 zaterdag 16 november 1968 ÊEN FOTO uit de jachtakte vart Jgjames van.. Hoey, Smith ,(utf1 het g^archief van. cie Nieuwe Briefse ^Courant). ïfi^lhRY jaar en negen maanden na de uitspraak van de gg-tr.i;' Rotterdamse rechtbank in 'de moordzaak Rockanje' ^Ö-iet Gerechtshof in Den Haag zich op 20 november op- ^ièuw over dit gruwelijke misdrijf buigen. ^ÏMeer dan drieëneenhalf jaar nadat de schatrijke Rotterdamse ^jEéder James van HoeySmith op zijn landgoed 'Strypemonde' in Rockanje werd vermoord, is deze zaak nog steeds omgeven door ••f^ëen waas van geheimzinnigheid. In een krankzinnigengesticht te ^.v^ergen op Zoom verblijft de 60-jarige "bosarbeider en werknemer ".jjicrtsn-iVan Hoey Smith, Dirk B,, degene die door de justitie als de p^oordenaar van de landeigenaar werd aangewezen. -''X«-Aclifc maanden u» de mLidaaci ontsloeg de rechtbank B. wegens on- V/JdjÉrekenbaarheld van rechtsvervol- gelastte plaatsing in een f i Kfnnkzbmlgeiiyesticht voor dé H}<3 een jaar en ter beschikking stel- "Hhig van de regering daarna. B. wei gerde op uc zitting te verschijnen. Woensdagmorgen 28 mei 1985: ïfr 'een open limousine verlaat Ja- mes van Hoey Smith om half negen zijn indrukwekkende landgoed -■ wStrypemcnude" voor. de dagelijkse inspectietocht langs zijn bezittingen. Tussen half negen en negen mis» maakt hij la de bossen van het laitd- -Zgjöed' een praatje met twee van zijn ofcaitëeiders. Enkele honderden meters ■syvördërcp vraagt hij aan twee' van 'Vdéijn'. mensen waar Dirk B. is. De shmaienen wijzen hem de plek waar de M-bsearbeider een s-loo; uitdiept. Van -eiHoey Smith rijdt erheen. De arbei- cidefs gaan weer aan bun werk. Om half tien rijdt de zwarte Olds- •jnobile aanhoudend claxonerend erover de oprijlaan naar het landhuis. rcïfc toen 69-jarige mevrouw Admana •nMaria van Hoey Smith rent naar buiten. Wanneer de auto voor de vil-. ;/frla,ls gestopt ziet zij haar hevig bloe- r.;.,dende echtgenoot achter hef stuur In elkaar zakken. Met een dienstmeisje - brengt zy haar man naar de slaap kamer en waarschuwt in allerijl de ..huisarts. Kij komt te Iaat. Nog voor- •/.dat het slachtoffer iets over de iden- .cfcijeit van zijn aanvaller heeft kun- v.nen loslaten bezwijkt hij aan de ^véértien messteken in zij n hals. JUiim negenhonderd meter van bet landhuis vindt de politie de plaats in. het bos waar James van Hoey Smith de' dodelijke steken zijn toegebracht. jRechenrhenrs arresteren anderhalf uur na het misdrijf de dan -56-jarige bosarbeider Dirk B, Hij wordt.voor lopig opgesloten in een. cel onder het gemeentehuis van Hdcfcéüjó. TVE ERNSTIGE verdenkingen tegen de bosarbéldër 'wordén yer- ztfa a rd wanneer blijkt, dat het mes, dat hü altijd la hét duamstókvakje van.zijn werkpak draagt, is verdwe nen. Een hoogt pgelopen loorvruzie tussSn B, en zijn werkgever zou het ntötiéf vóór de misdaad kunnen ztfn. Bert»uitgebreid justitieel onderzoek volgt Het zal meer dan vijf maan den 1 nb eslag némen. Politiemannen en geniesoldaten zoeken wekenlang naar het wapen, waarmee van. Höey Smith is neerge stoken. Het wordt nooit gevonden. Het Gerechtelijk Laboratorium in Dén Haag ontdekt op het manches ter jasje van Dirk B, driehonderd voor het oog niet -waarneembare bloedspatfen. Ook onder zijn nagels en aan de handvatten van zijn bromfiets worden bloedsporen, ge vonden. Het sectierapport onthult dat de dader zijn slachtoffer 2d keer heeft gestoken. Veertien steken hebben hem in hals en gezicht geraakt, de rest heeft sporen in. zijn kleding ach tergelaten. Dirk B, wordt aanhoudend vér hoord. Zwijgt als het graf. ontkent ook maar iets met de zaak te maken 5a hebben. Zijn mes zou hij al een paar weken kwijt zijn. Van Hoey Smith had hij op de morgen van. het misdrijf niet gezien. Na negen dagen maakt officier van justitie mr, I. 'ei. v. d. Roemer .bekend, dat B. een gedeeltelijke be kentenis heeft afgelegd. Twee maal zou hij gezegd hebben: „Ik heb het gedaan". Kort daarop had hij die be kentenis weer ingetrokken TN hot geheim wordt in. «Je bossen van „Strypemonde" de moord op Van Hoey Smith gereconstrueerd. Bijna ver uur lang confronteert de politie Dirk E.'met de plek waar zijn patroon werd neergestoken. B. geeft geen krimp: Hat wordt februari 1966: dc moord op James van HoeySmith dient voor de Rotterdamse rechtbank. Dirk B. wil niet op de zitting verschijnen. Zijn verdediger mr. H. E. Reerink komt daarmee formeel buiten het geding te staan. De raadsman blijft in de rechtzaal om de behandeling te -volgen. In zijn requisitoir komt de officier van justitie tot de conclusie, dat B. öp gtond van het psychiatrisch rap- jx>rt moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Dat B. de misdaad heeft begaan staat voor hem even wel vast. De raadsman denkt er an ders over, maar mag geen pleidooi houden. Op 17 februari doet de rechtbank uitspraak: conform de eis. Een jaar later verklaart diezelfde rechtbank Dirk B. civiel-rcchtelijk voor krankzinnig. De man blijft in de inrichting te Bergen op Zoom. Bijna drie jaar nadat mr. Reerink op eigen initiatief, Dirk B, zelf liet het allemaal koud, beroep aanteken de, korcu de zaak nu eindelijk voor het hof. De bekwame Rotterdamse strafpleiter mr. S. Ivens is als nieu we verdediger aan Dirk B. toege voegd. Mr, Reerink heeft zich name lijk uit de advocatuur teruggetrok ken. Het is niet erg duidelijk waarom de zaak in hoger beroep zo lang op zich heeft laten wachten. De procu reur-generaal bij het hof, mr. G, J. de Lint, verklaarde dat men heeft gehoopt dat Dirk B. zou genezen. Een andere lezing is, dat het hof d« zaak wat op de lange baan heeft ge schoven, maar er op den duur niet onderuit kon. De zaak moet nu ein delijk- uit de wereld. „De moordzaak Rockanje" heeft veel vragen open gelaten. TïE officier van juritié construeer- de tijdens de rechtszitting met een serie aanwijzingen een wankel bewijs; B. was te weinig verrast toen. mede-arbeiders hem kwamen vertel len dat Van Hoey Smith was ver moord; het meningsverschil over het loon; de bloedspatlen op de kleding DIEP in de bossen de riante villa van de familie Van Hoey Smith, nu alleen nog bewoond door de weduwe en het allernoodzake lijkste personeel. Er zijn maar Weinig mensen in Rockanje, die geloven dat Dirk B. in het late voorjaar van 1965 James van Hoey Smith op het landgoed „Strypemonde" heeft vermoord. Nu deze zaak binnenkort voor het Kof zal dienen wordt er in het kalme kustplaats je weer druk over gepraat. Op straat, tn de winkels, maar vooral ook in de café's vragen de dorpsbewoners zich af wat er nu gaat gebeuren. Vooral: wat staat de bosarbeider te wachten. Weinigen rijn overtuigd van zijn schuld. Men spreekt over gerechte lijke dwaling en psychiatrische handigheidjes om het gebrek aan bewijs te omzeilen. Dirk II. staat tc boek als een gesloten dorpeling met een ontoe gankelijke natunr. Geen overmatig cafébezoeker, die ook in de tapperij weinig spraakzaam was. Hij woonde met zijn stokoude moeder rn de wijk met de vreemd aandoende naam „Verloren Arbeid". Eén matige man, die echt niet krankzinnig was, meent men tn Rockanje. Li het schraal gemeubileerde dorpscafé „Berkenrode", vlakbij „Strypemonde", vertelt kastelein Piet v. d. Berg: jDirk kwam - hier noga! eens. Hij trok zich meestal in een hoekje terug. Dan zat hij daar achter zij" biertje en zei bijna nooit iets. Als jc hem wat vroeg fereeg. 3e vaak een raar of maar een half antwoord. Agressief was bij niet, hU zoo geen hond kwaad doen." Een andere cafébezoeker: „Je kon er ook nooit hoogte van krijgen wat zich daar op het landgoed afspeelde. De mensen uit bet dorp praten hier veel over hun werk, maar Dirk en de anderen van Van Hoey Smith deden dat nooit. Ze hadden het alleen maar over „meneer*. Het was daar een iaeel wereldje apart." Feodale tradities en „Strypemonde" worden in het dorp in één adem genoemd. Maar veel weet men er niet van te vertellen, omdat het personeel nooit iets loslaat. Ver van het dorp steekt het landgoed nu in prachtige herfsttooi. De bossen, de paden, de stapels gehakt hout, alles ziet er even verzorgd uit. Ook de villa verkeert in een uitstekende staat. Het landhuis wordt nog steeds bewoond door dc weduwe Van Hoey Smith en het allernoodzakelijkste personeel. Alleen de somberheid van een regenachtige herfstdag en de opdrin gende schemering wekken een onbestemde, wat beklemmende sfeer. van B. en zijn tegenstrijdige verkla ringen over de herkom»; daarvan: eerst duivenbtoed en daarna een verwonding aan zijn hand. Het meest belastende vond de officier, dat B. eenmaal een bekentenis had afgelegd. De be wijscons;ructic in „de moordzaak Rockanje" ts niet over tuigend. Dc btoedsputten op het jasje van B. bijvoorbeeld mogen dan een sterke aanwijzing zijn, meer dan een aanwijzing zijn ze niet. Het bloed w„s van dezelfde bloedgroep O die het slachtoffer bezat, maar ook Dirk B. heeft die bloedgroep. Een onderzoek op universitair niveau naar kenmerkende verschillen heeft niets opgeleverd. Tijdens de zitting verklaarde ge- tuige-deskundlge prof. dr. W. Froentjes. dat de b-Ioe dispat ten op de kleding van B. waarschijnlijk af- komstig waren van het slaan in bloed. De president vroeg toen: „Is het niet aannemelijk, dat het bloed afkomstig is van een wond, die ver dachte zelf bij zijn werk heeft opge lopen?" „Nee, want de spatjes waren over de gehele kleding verdeeld, dat gebeurt niet als je jezelf hebt ver wond en je hand aan je kleren af veegt", aldus de getuige-deskundige. „Is hét onmogelijk?", vraagt de offi cier dan, waarop prof. Froentjes antwoordt; „Het lijkt mij een zeer ingewikkelde manipulatie". De mo gelijkheid sluit hij niet uit. Van het meningsverschil over het loon van Dirk B, is weinig bekend. Niemand weet precies of de kwestie al bijgelegd was toen Van Hoey Smith, werd vermoord. En dan de koele reactie van B. op het doodsbe richt van zijn werkgever. De officier ging voor een indruk daarvan af op een getuigeverklartng: „Hij werd wit, ja hij werd wit, maar zei niets". staat in zyn omgeving bekend ais een in zichzelf gekeerde fi guur, bij wie nooit iets van emoties te bespeuren valt. De vraag rijst dan welke conclusie men. mag trek ken uit zijn reactie op het doodsbe richt: gewoon of ongewoon? Het mes van de bosarbeider is nooit teruggevonden. Tijdens de sectie op het- lijk van Van Hoey Smith vond men in zijn wang de punt van een mes. Ter zitting verklaarde de huis knecht van de familie Van Hoey Smith, dat hij Dirks mes kende, om dat hij het wél eens had geleend. Hij wist zeker, dat zijn mes een. andere punt had. Iemand, die tijdens het proces niet heeft getuigd, is mevrouw J. van der Meer-van Marion uit Oostvoome. Dirk B. was een huisvriend van dé familie Van der Meer. Hij kwam er vaak haantjes slachten. „Ik ken het mes van Dirk beter dan wie ook. Het had een stompe punt. Heel anders dan de rechtbank destijds is getoond," aldus de.Oost- voornse huisvrouw. Verklaringen, die we! te denken geven, maar niet uitsluiten, dat Dirk B. zijn baas met een ander dan zijn eigen mes heeft neergestoken. (Een vraag blijft bovendien, welke waarde men mag hechten aan de ge deeltelijke bekentenis van B. tegen over mr. v. d. Roemer. Na negen dagen uitputtend verho ren heeft hfj twee keer tegen de of ficier van justitie gezegd; „Ik heb het gedaan," maar herriep die be kentenis onmiddellijk. „Een leugen tje om bestwil," zei B. TTET openbaar ministerie heeft van die snel ingetrokken bekentenis echter wel gebruik gemaakt. Dat leidde tot een volslagen novum in de Nederlandse rechtspraak: officier mr. v. d- Roemer Iaat zich vervangen door collega mr. A. C. van der Spek om in rijn eigen zaak als getuige te kunnen optreden. Wanneer de officier in zijn requi sitoir zo'n haastig ingetrokken be kentenis signaleert, erkent de wet dat niet als bewijsmateriaal. Alleen als getuige kan de verklaring van de officier in dat geval van invloed zijn. De meest intrigerende vraag blijft ondertussen, waarom de rechtbank de moordzaak bij verstek heeft be handeld en de verdachte Dirk B. niet gedwongen heeft te verschijnen. In 1965 zei prof. mr, Ch. J. En schedé, hoogleraar in het strafrecht en de strafvordering: „De rechtbank heeft ten aanzien van het al of niet ter zitting verschijnen van de ver dachte een ruime vrijheid van be leid. Als het gaat om een misdrijf, kan de rechtbank de verdachte dwingen te verschijnen. Hij kan ech ter ook besluiten de zaak bij verstek te behandelen. Daartoe kunnen al lerlei overwegingen leiden. De rechtbank kan zich bijvoorbeeld af vragen in hoeverre het belang van verdachte zijn aanwezigheid vordert en to hoeverre de behandeling van de zaak er bij gebaat is. Niet ver schijnen van de verdachte houdt na melijk in, dat ook zijn. raadsman wordt uitgeschakeld." Het is niet waarschijnlijk, dat B. op 20 novem ber wèl voor het hof zal willen ver schijnen. Het interesseert hem alle maal erg weinig. Maar nu hij ei- viel-reehtelijk krankzinnig is ver- kteard, mag de raadsman ook. zonder zijn. aanwezigheid optreden. Mr. Ivens zal het niet gemak kelijk krijgen: „Ik zal het stand punt innemen, dat het bewijs voor de schuld van B. niet ge leverd is. Ik ben wel gehandi capt, omdat ik de zaak niet van begin af aan heb gevolgd. Ik heb de sfeer gemist, waarin het zich allemaal heeft afgespeeld. In ieder geval zal ik doen wat ik kan om zaken die wellicht scheef staan recht te zetten. Een heel belangrijke vraag is voor mij of de vent nu wel of niet krankzinnig is". SPARTA HEEFT zijn uiterste best gedaan om de Deen Jörgen Krfsterrserr, die af enkele dagen in Rotterdam is, voor de pers verborgen te houden. Kort nadat Krfstensen gistermiddag zijn contract op het Kasteel had ge tekend, slaagde onze fotograaf er in deze foto van de Deen (rechts) te maken. Links de heer Hilbert Aarsen van het stichting- bestuur van Sparta, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Dc 21- jarlge Deense linksbuiten JÖrgen Kristensen heeft gistermiddag zijn handtekening gezet onder een con tract dat hem voor minstens ander half jaar aan Sparta bindt. De Deen. ex-speler van Köge en De troit, is vanmorgen met zijn advo caat naar Denemarken terugge keerd. Begin december komt hij weer naar Rotterdam om met de training te beginnen. Kristensen is op 16 december speelgerechtigd. Sparta zal hem op 22 december voor het eerst kunnen opstellen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead. Hans Sonneveld, voorzitter van het stichtingsbestuur, heeft Christensen ruim een jaar geleden reeds in De nemarken zien spelen. Onlangs trok hij opnieuw Sparta's aandacht, toen hij in Amerika gekozen werd in het All Star Team. Sparta hoopt met 2i;n nieuwe aankoop een oplossing te hebben gevonden voor het linksbuitenprobleem dat na het. vertrek van Verdonk is ont staan. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat Sparta in de tweede transferperiode (1—15 december) nog een speler aantrekt. Dit hangt echter onder meer af van het feit, of Ben Bosma en Joop Langhorst die op de trans- ferlijst gaan, verkocht zullen wor den. Nederlandse weduwen en we duwnaars bond bestaat een jaar. Het aan dit jubileum gewijde nummer van ,.WW Post" schrijft daarover: „Sen jaar waarin we geleerd hebben hoe groot ons arbeidsterrein wel is. Een jaar waarin enkele wensen in vervulling zijn gegaan. De WW-bond telt meer dan- duizend leden en. meer tiiin tien zelfstandige afdelingen". De WW-bond geniet weinig bekend- jjEEFT u grammofoonplaten, die u niet meer speelt? Zo ja, dan kunt u daar de stichting kinderomroep Sophia kinderzie kenhuis een enorm plezier mee doen. Deze ziekenomroep heeft voor het samenstellen van pro gramma's veel platen nodig en kopen is er niet b$, want een subsidie ontvangt deze stichting niet. Men moet zien rond te ko men van de donatiegelden. Vorig jaar kreeg de kinderomroep tweehonderd platen en men hoopt dat dit aantal weer wordt bereikt. Alle platen zijn welkom: kinderplaten, beatplaten en populair-klassiek. Ook - platenbonnen zijn zeer welkom. De schaven kunnen gczondcu wor den naar Kinderomroep Sophia, post bus 1331, Rotterdam. Ook aan het zie kenhuis zal men graag platen in ont vangst nemen. Nog een andere moge lijkheid is de platen te laten afhalen. Een briefkaartje naar postbus 1331 Is clan voldoende. heid. Vele mensen zouden beslist lid ■worden als ze van het bestaan vaa dé bond afwisten. Het adres van de afdeling Rotter dam van de Nederlandse weduwen en weduwnaars bond luidt: Coudsesingel 23 e Rotterdam-1. Secretariaat: Post bus 3135, telefoon 22.52,00. De bönd is niet commercieel en staat open voor iedere weduwe en we duwnaar. Een van de voornaamste ac tiviteiten is het organiseren van ont moetingsavonden. Reizen, excursies e.d. Nadrukkelijk wordt vermeld, dat de WW-bond zich niet bezig houdt met huwelijksbemiddeling, maar dit houdt niet in uit de activiteiten van de WW-bond nimmer een huwelijk zou voortvloeien. ER worden steeds meer brom fietsen en fietsen gestolen uit openbare rijwielstallingen bij de stations van de metro en de spoorwegen. Vooral in Zuid blij ken de zwijntjesjagers erg ac tief, Het aantal gestolen brom fietsen en fietsen loopt in de honderden. Vaak helpt de eige naar de dief een beetje door zijn voertuig niet af te sluiten. Afgelopen donderdag is de poli tie begonnen het toezicht op onafgesloten tweewielers te ver scherpen. Bromfietsen en fiet sen dié niet op slot staan wor den meegenomen naar het bu reau. Wie 2ijn karretje mist kan hem wellicht bij de politie te rugvinden. Maar dan volgt er wel onmiddellijk proces-verbaal. Terughalen eerst betaien. Men is gewaarschuwd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het aantal klachten over lucht verontreiniging en geluidshinder in het Rijnmondgebied is met sprongen omhoog gegaan, sinds het openbaar lichaam Rijnmond een telefonisch klachten nummer heeft ingevoerd. Dit nummer ik (110—262626 In hel eerste kwartaal van 1968 werden 285 klachten gemeld, In het tweede kwartaal 308 en in het derde 620. Vanaf september was het centrale klachtennummer heschikbaar. Opvallend is het aantal meldingen over geluidshinder. Twee bronnen ko men hierbij duidelijk naar voren: straal vliegverkeer op de luchthaven Zestienhoven en de op relatief grote afstand van woonwijken gelegen zwa re industrie. Het aanlal meldingen uit Rotterdam Is toegenomen, zelfs met een groter percentage dan het aantal uit Vlaar- dingen. Een groot deel van deze Rot terdamse meldingen betrof bet de structiebedrijf. GEKRO in. Oversehle. Voornamelijk uit de wijk Schiebroek en een enkele maal ook de wijk ffille- gersberg, ondervindt overlast van dit bedrijf. In het verslag van de centrale meld- en regelkamer over het derde kwartaal '68 staat hierover: „Zonder zeer ingrijpende, voor het bedrijt kostbare, verbouwingen en technische voorzieningen Is het niet mogelij'k de finitief een einde aan de stankoverlast te maken. De grote overlast in de maanden augustus en september werd in het bijzonder veroorzaakt door liet opnieuw verwerken van visafval. Hiervoor is geen hinderwetsvergun ning aanwezig. In dit geval is hier sprake van een strijdigheid van dc hinderwet met de belangen die de de- structiéwet voorstaat". De hinder die Rozenburg by be paalde windrichtingen ondervindt van de chemische industrie Rijnmond, wordt regelmatig gemeld aan Rotter dam. Men is zich bewust van het feit. dat er iets aan het bedrijf gedaan moet worden. Technisch gezien, is dit evenwel zeer moeilijk. De Enck in Vlaardin-gen heeft in de loop van dit kwartaal een nieuwe ammoniumfabriek in gebruik geno men. Hierdoor zijn een aantal verou derde en veel hinder veroorzakende installaties overbodig geworden. Doordat de chemische fabriek „Vondelingenplaat" overging tot het monteren van de „blindfiens", waar door bedien ingsfou ten geen rianver spreiding meer ten gevolge hebben, mag gehoopt worden, dat overlast door „rotte vislucht" zal verminderen. - Hinder welke regelmatig werd ondervonden van de zeepfabriek Kortman en. Schulte zal weldra tot het verleden behoren. Delen van dit be drijf zullen overgebracht worden naar het oosten van het lan-cl. Bovendien zal men meer en meer overgaan tot bet benutten van niet-dierlijke grond stoffen. Aldus het verslag van de centrale meld- err regelkamer van Rijnmond. Hat opneman van brievan In cfezo ru briek betekent niet dat de rodactio Imtornt met da menlnoerr die daarin tot uitdrukking komen, doch dat zij deza belangwekkend genoeg vindt Om n tor kennla van da lazers te brengen. Brieven zander volledige naam en adres werden terzljdo gelegd. Da re- dacffs behoudt ziet» hot recht voor Inzandlngen ta varkorten. Graag zou Ik het volgende onder de aan-daent willen brengen. De drinkwa terleiding en het gemeentelijk reken centrum. Beide instanties die door de gemeenschap betaald worden, hebben he; nodig geacht een nieuwe bedrijfs ruimte in gebruik te nemen. Hiervoor vond men het pand van H. en P. Voormolen N.V. aan de H, Bokelweg geschikt. De huurprijs hiervan ligt rond 120,per vierkante meter ex clusief de servicekosten die plus mi nus 20,-— per vterkante meter be dragen. Vindt u het regel dat deze Jn- stantles zo'n kostbare ruimte gebrui ken. Zon luxe kan menig bedrijf zich niet veroorloven! Moet de gemeen schap da t dan wel? Mevr. L. C. V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1