WD tegen direct verki ezen premier BESTUURDER AUTO VERBRAND NA BOTSING BESTUUR VAN NVSH SCHORST OPPOSITIE PPR-CONGRES IS TEGEN VERHOGEN NA TO-BIJDRA GE RHODESISCH BRITS OVERLEG IN IMPASSE anders dan andere ALGEMENE VERGADERING VERWERPT KANDIDAAT- STELLING KABINETSFORMATEUR DOOR PARLEMENT Effectenveiling in Brakke Grond in Amsterdam Grofsmederij gaat gieterij uitbreiden Danser Noerejew te gast bij echtpaar Onassis Voorlopig uitstel van fluoridering Haarlems water Interne gegevens misbruikt' Tjalle Jager niet langer voor CPN in Staten Overijssel Provinciale conferentie over vredespolitiek Sint bij intocht in Apeldoorn van paard gevallen constante kwaliteit. Bestuurslid Nieuw Rechts staat BP- raadszetel af geen Artsen Alplien sturen patiënten meer naar Rijnoord Actiegroep vraagt Hervormde Synode resoluties Uppsala uit te voeren 4 - snawdag 18 november 1868 Minister Thomson uit Salisbury teruggekeerd (Van onze correspondent) kONPBN, maandag, George Thomson, de Britse minister zon der portefeuille, legt vandaag in het Lagerhuis een verklaring af over de impasse waarin zijn be sprekingen met de Rhodesische leiderg zijn geraakt. Bij zijn te rugkeer uit Salisbury zei de mi nister dit weekeinde dat de voor stellen, die de Britten aan boord van het oorlogsschip Fearless de, den, op tafel blijven liggen. Offi cieel ?ijp de besprekingen alleen maar opgeschort. Het fundamentele papt waarop me ningsverschil blijft bestaan, is boe een uitwendige garantie kan worden aan* gepracht om te voorkomen dat de Rhodesiërs pa pfficëje ppafhankelijk- hfid'fte bcpallnggp in de grondwet zpRep veranderen, d}e geleidelijke ontwikkeling tot een Afrikaans meer» derheidgbewind moeten garanderen, Zoals bekend hebben de Britten voorgesteld de Raad van State in Londen bevoegd te maken om de gel digheid van wijzigingen te toetsen. De RhodoslëfB verwierpen dit afc Strijdig met' hun onafhankelijkheid. Thomson zei dat van Britse zijde vervolgens een aantal alternatieve mogelijkheden is voorgesteld die echter alle door pre mier Smhh van d§ hand min gewezen. Smith van Zijn Rapt heeft geen voor steden Ecdeap. Niet dicht Hoewel van Britse zijde wordt ge steld dat de deur «tot dicht is gesla- eau, list Set er PI! niet naar/lilt m op korte tgrpdjh pienwe ontwikkelingen ril» te verwachten, tenrij de Rhode* slërs alsnog tot andere gedachten komen over de „verschelden© belang rijke boginselKweBtie^' die heide par tijen scheiden- Vqor premier "Wilson heeft de hui dige situatie het voordeel dat hij dui delijk alles heeft gedaan wat redelij kerwijs van hem geéjsj kop worden om tot een regeling te komen. De wei gering van Smith orp een akkoord te sluiten, bespaart de Britse premier moeilijkheden in zijn. eigen partij en op de aerneqebestconfer^rkie die vol gende maand in Londen wordt gehou den, terwUl de oppositie hem niet Jan* ger kap beschuldigen van een hals starrige houding. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM, maandag Re VVD beeft zich zaterdag op «jjn buitengewone vergadering te Hilversum uitgesproken tegen recht streekse verkiezing vaji een ministerpresident en tegen een kandi daatstelling door het parlement van een kabinetsformateur, die tevens kandidaat-minister-president zou z|jn- De voorstellen waren afkom stig uit het rapport Kiezer-Geko zene, opgesteld door een commis sie onder voorzitterschap van het Tweede-Kamerlid mr. Wt J. Geertsema. De resolutie over de parlementaire kandidaatstelling, die door de meerderheid van het hoofdbestuur was afgeraden, werd verworpen toen na twee maal schriftelijk stemmen de met 222 tegen 222 (Van onze economisch® redactie) AMSTERDAM, maandag. In de Amsterdamse „Brakke Grond" wordt d{nsdag 19 november (je 79ste effeetenveillng van de NV D. W. Brand gehouden. In de catalogus staan 569 kavels vermeld van allerlei effecten, die slechte af en toe van eigenaar vepr ■wisselen. De eerste kavel bestaat uit drie vijf proeent obligaties Hoofdplaat Polder 1958, elk groot 109. Daarna komt een aanta! obligaties van gemeenten, orotes* tantse en r.-k. leningen, verzeke- ringmaatsehappijen ep financiële instellingen onder de harper- Voofts bestaan veel kavels uit aandelen van Indonesische onder nemingen, Onder' de post diversen worden aan delen geveild van onder meer de maatschappij De Groote Schouw burg in Rotterdam, Zeebad Huis duinen in Den Helder, Het Olym pisch Stadion in Amsterdam en de Vereenigde Nederlandgche Biosco pen in Leeuwarden; verder obliga ties ten laste van de Sociëteit Trouw Koet Blijeken in "Haarlem 1874, Stochting Vegetarisch Cen trum ih Den Raag 1948 en de Ver* eenlging Zuigelingen Kliniek in Dep Haag 1907. De laatste 1D0 kavels bestaan uit „Een Pakket Diversen", In derge lijke pakketten zitten onder meer „oude Russen", effecten van on dernemingen, die veelal njet meer bestaap. LEIDEN, maandag (ANP)- -• P® N.V. Koninklijke fsrederlandeehe Grofsmederij te Lejden zal door uit, breiding van haar gieterij haar pro ductiecapaciteit m®t ongave®? 40 pro cent vergroten. Met de bouw zal aap het einde van dit jaar worden begon nen. Het bedpjjf verwacht dat de uil- braiding, waarmee in totaal aan be. drag van ƒ800,000 gemoeid is, in Juni 1069 gereed zal zijn. stemmen staakten. Partijvoorzitter ir. K. van der Pols zegde toe dot het voorstel, dat was verworpen aan de hand van het huis houdelijk reglement, in het hoofdbe stuur nogmaals aan de orde zou wor den gepield. De vergadering nam een resolutie van een van de afdelingen aan, waarin wordt voorgesteld naar aanleiding van de in feite onbesliste uitslag te onderzoeken hoe de bezwa ren van de nu gevolgde procedure kunnen worden opgevangen. Schijn Mr. E. H. Toxopeus, VVprfr&otJe- voorzitter in de Tweede Kamer, had tijdens de discussie pver de kandi daatstelling door h®t parlement ver klaard van mening te zijn, dat de keu ze van de formateur moest worden overgelaten aap de monarch omdat „we niet de sohün moeten wekken, dat we de roj vap deze yo klein moge* Rik willen maken". De WD-vergadering verwierp een voorstej om de Eerste Kamer af te schaffen met overgrote meerderheid, terwijl met 255 tegen 230 stemmen de instelling van een commissie werd af gewezen, die de taakstelling van de sepant zou onderzoeken. Wel werd een beperking in de werkwijze van de Eerste Kapter aangenomen in deze zin, dat de begrotingsbehandeling zich zou beperken tot algemene politieke en financiële beschouwingen. Teven? acht de VVD het juist de zittingsduur van senaatsleden te beperken tot vl©r jaar. Burgemeester Burgemeesters dienen, aldus een aangenomen resolutie, door de Kfoor? benoemd te bill ven, waarbij echte? werkelijke betekenis aan de hefbenoe* mihgsprocgdure dient to worden toe» gekend. De VVD meent verder dat de herbenoeming vgp burgemeesters tel* kens pa 4 jaar (thans 6) meet ge schieden. Bij burgemeegtersbBnoejnle'- gep moet, zo stelde de heer Geertse ma, meer gewicht worden toegekend aan de factor bestuurlijke bekwaam heid in verhouding tot de factoren po* htjeke kleur en religieuze overtuiging. Een Vporstei van 5 afdelingen om de kiesgerechtigde leeftijd ie veria gen tQt 18 jaar werd verwezen naar een be handeling door dc commissle-Geertse- ma. Het Tweede-Kamerlid Th. H, Joekes drong erop aan, dal een partij- commissie de plaats van de ftgad van State in ons staatsbestel zou onderzoe ken. Dit lichaam werkt volgens hem vertragend op vele procedures. Mevrouw Jacqueline Onassis in gesprek met de balletdanser Rudolf Noerejew. Noerejew logeerde bij het echtpaar Onassis In een buiten huls bij de Engelse plaats Henley. Op het bulten waren ook Jacqueline® zuster en haar man prins Racjziwill aanwezig. (Van OR?e correspondent) HAARLEM, maandag. Burge meester en wethouders van Haarlem hebbep lp antwoord op vragen vap raadsleden, gezegd dat het gemeente lijk waterleidingbedrijf voorlopig niet zal overgaan tot toevoegen van fluor aan het drinkwater. De raad besloot in '54 tot fluoridertng over te gaan. Op het waterleidlngterrein te Over- veep werden inmlddeld reeds de nodi ge verbouwingen verricht om fluon- 4ermp straks mogetijk te maken. De raadsleden, de heren Reiinders fprot-ohr.) en Daudey (noodraad) hadden onder meer gevraagd of b. en w. konden bewnzen dat „recente waarschuwingen tegen fluoriderinj? van medische kant op een vergissing bemst§n" en of zy in het ontkennende geval niet vati mening waren dat de zaak nogmaals in de raad diende te worden besproken. (Van on?e correspondenten) VRIEZEN VEEN. maand**, RU W» autobotsing op de rijksweg 36 tussen Vriezen veen en Almelo vloog zondagavond omstreeks tien uur de auto, be stuurd door do heer R. B. uit Goor, in brand, R. B. kon niet gered worden en verbrandde Jn zijn auto. Ztfn tegenligger O, wit Coevorden werd met ernstige la te Almelo o (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, maandag Het hoofdbestuur van de NVSH beeft bijna alle leden van de oppositie geschorst, die vorige week vrijdag het hoofdbestuur in kort geding daagden naar aanleiding van bet be sluit y»n het NVSH-congres tot loskoppeling van de consultatiebu reaus en de vereniging. Aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal het bestuur voorstellen de geschorste oppo santen te royeren. Het hoofdbe stuur geeft als motief voor de schorsing dat de opppositie bi] haar actie gegevens zou hebben gebruikt, die voor intern gebruik waren bestemd. De groep geschorsten bestaat uit 2es ven de echt leden van het bestuur van bet gewest Dep Haag, en de beren Hoorweg, voormalig algemeen secre taris van het hoofdbestuur, Van den Berg te Haarlem, Abma te Wagenty- gen, Kamprneijer uit Arnhem, Snel uit Dep Bosch en Stegeman uit Amster dam. Tussen de eerste en de tweede dag van het laatste huishoudelijke congres op 26 oktober kwam een aantal leden van de NVSH bij elkaar om stelling te nemen tegen de door het hoofdbestuur voorgenomen en door cle congresmeer- derhcid goedgekeurde loskoppeling van de consultatiebureaus, De opposi tie stelde een circulaire over deze zaak samen, die aan alle leden werd toegestuurd. In de circulaire werd volgens het hoofdbestuur gebruik ge maakt van een aantal gegevens uit in terne rapporten. Schending Het hoofdbestuur meent dat deie ffegevens slechts door schandlng van de geheimhoudingsplicht In bezit van de samenstellers en verspreiders van de circulaire kunnen gekomen zUn. De geschorste NVSH-leden zullen in beroep gaan bij het jioofdbestuur. Als het hoofdbestuur, na hen gehoord te hebben, bii zl|n beslissing bluft, zullen de geschorsten bun a end acht richten pp het congres van volgend, laar maartpril. waarop hun schorsing al dan niet in royement zal worden om gezet. De geschorsten zijn van mening dat de ontwikkeling van bun zaak zal worden beïnvloed door de uitslag van bet kort geding dat zil tegen bet hoofdbestuur hebben aangespannen, aldus cle heer Stegeman. (Van onze correspondent) ZWOLLE, maandag. De heer Tjalle Jager te Deventer (53) hoeft zijn zetel in de Provinciale Statcm van Overijssel op verzoek van het partij bestuur van de CPN ter beschikking gesteld. Hij wordt opgevolgd door de heer Stuivenberg te Enschede. Naar verluidt verschilt de heer Ja ger met het partijbestuur van mening over praktische vragen op het terrein van de buitenlandse politiek met name wat betreft de houding ten op zichte va it Peking. De heer Jager, geboren te SteenwiJ- korwold, heeft sinds 1946 zitting ge had m dc Provinciale Staten, met uit zondering van de periode 19621966. toen hij lid was van de Tweede Ka mer. Om gezondheidsredenen bedank te hij voor de Kamer en keerde terug in de Staten. verwondingen in een ziekenhuis STADSKANAAL In Jipsmcmoer- mussei gemeente Vlagt we ode is zondagavond om ongeveer zes uur een personenauto bestuurd door de 18-jange P. S. uil Musselkanaal. met nog twee meisjes en drie jon» (ADVERTENTIE) DELFT, maandag (ANP). Tijdens een provinciaal congres van de Politieke Partij Radikalen pver Europese vredespolitiek, zaterdag te Delft gehouden,,is een motie aangenomen waarin een verhoging vap de bijdrage aan de Nato wprdt afgewezen, omdat dit geen middel is om de gewenste ontspanning tussen, de machtsblokken te bevorde ren, Eerder bad bet Tweetje-Kamerlid drs. J. Aarden (PPR), betoogd, dat Europa nep grote *pl kan Bpeleni bU het overbruggen van de tegepst©Hln» gen tussen de blokken. Voor Europa, als zelfslapdig blok zijn cr geen reale mogelijkheden, aldus drs. Aarden, maar; bet kap bijdragen tot het bheen- bTCPBCP van Naio en Warschaupact. Primair zal daartoe volgens het Ka merlid de Duitse kwestie moeten wei den optfejost, Oost-DuitsJand en rje Qdera-NeiPsegrens zullen moeten wor den erkend en in fasen zullen Oo&U en West-Europa met ontwapening en wapenbeheersing moeten beginnen. De"ppR "vipdt'het "belatigpiki aldus drs. Aarden, dat het Westen hierl jrbu i (Van on?e correspondent) Apeldoorn Is SintrNJcolaas zater- dftgmiddag van zün puard geval len. SJ»t bleek wel geschrokken, maar niet gewond. HU k°n zjjn rijdier weer beklimmen en rijn tocht vervolgen. Het ongeluk gehemde vlak voor de 's morgens geopende nieuwe tunnel. Het paard schrok van een auto, dl© op dat punt in de stoet moest Invoegen en begon te steigeren. 8lnt»Nic©!aas vtel ruggelings op het wegdek. sico's durft to herpen Vertekend beeld De historicus dr- C. V« Lafeber. voorzitter van het Ppft-actiecentrum Midden-Brabant, wees pp het gevaar van het vertekende beeld dat qe Ver enigde Staten en de Sowjet-Unje van elkaar hebben. Elke partn wordt be wust of onbewust gedrongen naar een politiek die de verwachtingen vap de ander waarmaakt. Om de vicieuze cir kel te doorbreken, aldus dr. Lafeber. „moeten wif d® haviken onder ons het zwifgeo opleggen". Volgens hem moet duideluk afstand worden genomen van „toon en leugens van bijvoorbeeld de Nederlandse defensienota. Mr. M van der Stoel, lid van de Twepde Kamer voor de PvdA en als gast op het congres aanwezig, ver klaarde het in de huidige verhoudin gen ongewenst en zelf a gcvaarUikJe vinden tot ontbinding van de Nato over te gaan. Hli zej weinig te voelen voor het zoeken naar vervangende formules voor de Nato, zoals een Amerikaans-Duits bondgenootschap of een Europese atoommacht. Terughoudendheid Ook drs. Aarden en prof, mr. P, H- Kooymans, hoogleraar aan de Vft|e Universiteit te Amsterdam, verklaar den volkomen afwijzend te staan te genover een Europese kernmacht, prof. Kooymans pleitte voor terug houdendheid tegenover alle maatrege len, die tot opvoering van de bewape ning kunnen lelden, caballero Toneelspeelster en TV*acuico Petra Usour JS 6TUK6 f 1.50 - EEN LAURENS PRODUCT j opgenomen. gen? tegen een boom gebotst. De 16-jange mej. A. Geertpoma uit Valthermond werd op slag gedood. De overige slachtoffers, de bestuur de* p, S. mt Musselkanaal, de 19- jarige G. J. R. uit Stadskanaal, de 18-jarjge J. S. uit Stadskanaal en de 18-jarige P. D, uil Stadskanaal werden naap het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal er> het Academisch Ziekenhuis tn Groningen overge bracht. Ret tweede meisje, mei. C. N, D, uit MysseJ-kanaal was nauwe lijks gewond. DEN HELPER De 23-jarige C. Zwart uit 't Zand is gisteravond verdronken, padat hii met riin Volkswagen op da Kmslerweg {n zijn woonpJaalG over de kop was geslagen en in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde, doprdat de be stuurder plotseling op de weg een gedaante zag liggen. HM remde he vig, waardoor hij »n een slip raakte en over de kop sloeg. Hoewel om standers direct buip verleenden, bleek het niet meer mogelijk de heer Zwart uit het water te redden. Achteraf is gebleken dot de gedaan te die hij op de weg heeft zien lig gen een ?g. Abraham-pop i? ge* weest, dja jongelui uit een tuin van daan hadden gehaald eu op de weg hadden gegooid. LICHTENVOORDE, - Op de Euro pavree bij Lichtenvoorde is zondag avond een 23-jarige jpwoner van Apeldoorn, M. Burgwal, veronge lukt, toen hij bij het oprijden van de weg geen voorrang verleende aap. een andere personenauto. REEUWIJK- De 79-jarige mevrouw £chipper*van Herk «it Pen Haag is zondagmorgen in Reeuwtik bij een verkeersongeluk om het leven geko men. De vrouw was inzittende van can personenauto, die na een slip tegen een ijzeren paal bolste. STEENBERGEN. Zaterdagmorgen raakte de <U*j8rige heer C- Konlngs uit St. Wlllebrord in Steenbergen met zijn auto van de rijbaan en bot ste tegen eep boom. De heer Ko nlngs kwam daarbij om het leven, terwijl zijp passagier, de 24-jarige heer fy. Schejlekens uit Roosendaal, met zware verwondingen in een. zie kenhuis moest v/orden opgenomen. LEER, (DuJtgland), »- Eli eep auto- ongeluk bu Ronehum Ir de omge ving van Leer is zaterdag de 42-ja- rige Nederlander J. H, D, uit Rid derkerk omgekomen, volgens de ppbtie kwem Mi met zijn wagen in een bocht on de imkerriibaan wasr hij op een tegemoetkomende Duitse apto reed. Een passagier van de Ne derlander en de chauffeur van do Duitse auto werden zwaar gewond. VOORSCHOTEN, msandog (ANP;. De free-l&nce journalist D, Scpeps heeft als lid van de Bperenpartii be dankt en f«jn zetel in de raad van Voorscnoiep, waar jpj sedert 1966 ?u- IJ»J5 )o bad, ler beschikking gesteld. De heer Scheps is lid van het voor lopig bestuur van dp pinuwe politieke partij „Nieuw Rechts"-Hü was een der drie oprichters van de uitgeefster van het blad „Rechts om", de stichting Nieuw Rechts. (Van '.nze correspondent) LEIDEN, maandag Dc artsen, aangesloten lilj de afdeling Alphen en omgeving van fle ftonlpkJUke Neder- Jandsclie JVIaalschappU tcr Bevorde ring der Geneeskunst, hebben vrijdag avond besloten tpd onmiddellijke In gang-, géén patiënten meer ie verwe zen naar liet ziekenhuis Rijnoor4 i" Alphen, Pe artsen hebben doen weten dat z® geen vertrouwen meer hebben in het bestuur van de Vereniging voor chris telijke ziekenverzorging in Nederland, gevestigd te Ermelo. dje het zieken huis Rij noord beheert. A) geruime tijd zijn er interne moeilijkheden in het ziekenhuis Rijn- oord, als gevolg van een vertrou wenscrisis binnen de staf. Maatregelen van he{ bestuur van de Ermelose ver eniging hebben tot nu toe geen ©inde aan deze crisis kunnen maken. Ir. R. van der Bout, voorzitter van de vereniging, noemde vanmorgen de maatregel van de Alpheuse artppn „prematuur." Hij gaf verder het vol gende commentaar: „Al enkeje weken vindt over da moeilijkheden in Rlin- cord, overleg plaats tussen de staf van hel ziekenhuis en de inspqclje voor de volksgezondheid. Ik heb daar goede verwachtingen vfen. Deze week dachten wij de zaak te kunnen oplos sen. De maatregel vpp de artsen heeft dit overleg misschien doorkruist." (Van onze oorre&pondent) DRIEBERGEN, maandag Een ac tiegroep, opgericht door studenten van de academies De Horgt en Nieuw Ruimzicht ep van de Leidse universi teit, beeft om vertoek gericht tot de leden van de synode van de Neder landse hervormde kerk, dl© vandaag Jn Driebergen is bronnen, om een concreet en gedetailleerd programma te ontwerpen ter uitvoering van de resolutie* van de Vierde assemblee van de Wereldraad van Kerken, rilt jaar in Uppsala Is gehouden. De actiegroep vraagt m een brief aan dc Hervormde Synode met name aandacht voor de problematiek van de economische en sociale wereldontwik keling. „Wij achten het noodzakelijk", zo eindigt de brief, „dat de synode der Nederlandse hervormde kerk nü de consequenties trokt uit de In Uppsala genomen besluiten en vastbesloten is om wogen to vinden om de gemeenten te betrekken in en te stimuleren tot 'n actief meedenken en meehandelen", Hot Initiatief van de actiegroep wordt ondersteund doer o.m. prof. dr. K. Strijd, prof. dr. J. de Graaf, drs- Damel de Lange, de ASVA, de Neder landse studentenraad, de Nederlandse Christelijke Studentenvereniging, de Unie van Katholieke Studenten en de Sj aloomgroep.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1