Stichting in Rijnmond voor verwerking van afval i ROTTERDAMS DAGBOEK «ara begint te gieten. ONTMOETING Dennis Post won goud in Israël- ondanks koorts Bram Boms explosie in cabaret-wereld Mm Spanning bij stapelloop in Lekkerkerk Vijf spelers zijn reeds kansloos ROTTERDAM RIJNMOND SCHRIJFMACHINES N.V. D. EERSTE BEDRIJF WORDT GEVESTIGD IN DE BOTLEK slavenburg's Kadertoernooi KOPLOPERS MAAKTEN GEEN FOUT E3BSÜ - De Veteranentraining van RAY Metro DRUKKERIJ STEENS GAAT FUSEREN GHB liet relaties films zien Dankbaarheid in de Lijnbaan Bazaar aan Coolsestraat Spiegel Historiael O* zaterdag 30 november a.s. zal in de grote zaal van „De Doelen" een nieuw ca baret-talent worden gelan ceerd. De stich ting' „Kunstkrant" organiseert die datum een feestavond, met o.m. de zangeressen Coi By v. d. Bos en Shirley. De naam van de nieuwe cabaretier die volgens kenners rjjkelgk met talent is ge zegend wordt streng geheim gehouden. Het Rotterdams Pa- rhol is door vrjje nieuwsgaring erin geslaagd achter zyn identi teit te komen. De man die voor bestemd is om Toon Hermans, Witn Sonneveld, Wlm Kan en Fons Jansen waardig op te vol gen is een Rotterdammer: Bram Bom, de directeur van de „Kunst krant". True Note: een keer terug MVV-AJAX OP ZATERDAG Suurendonk heeft ernstige blessure Tentoonstelling van automobielen en andere artistieke scheppingen. iS>fg- 4- dinsdag 19 nmsbtc Ï8S8 (ADVERTENTIE) Da meest luxueuze, garnering voor Uw herfst- en wïnterpak* Jes of wintermantel is toch echt bont.... Heerlijk warm bpnt, dat zo chique staat en helemaal in da mode is. Waarom zoudt U tevreden zijn met Imitatie als U een grote shawlkraag van echt bont (nor' mate prijs rond de dertig gul den, en dat Is heus, niet te duurnu koopt voor nog géén tientje. echt bont Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van daze prachtige bontkragen, in diverse kleuren Ook maandagmorgan opart Géén Ut of schrift beft (Van een onzer verslaggevers) LEKKERKERK, dinsdag Het b« Van Duijvetidijk's scheepswerf te Lekkerkerk in aanbouw zijnde motor schip „Mariaeck" Is gistermiddag tij dens dichte mist piet goed gevolg te water gegaan. De stapelloop was bij zonder spannend omdat het schip op een overdekte helling was gebouwd. Het bovendek van het vaartuig reikte op ec» decimeter na tot het dak. De kans was aanwezig dat h\j de stapel loop hei achterschip omhoog zou ko men cn de kapconstructie zou raken. Maar de berekeningen klopten nauw keurig met enkele centimeters tus senruimte gleed de „Mariaeck" om vier uur te water, zodat nu met de af bouw begonnen kan worden. Even tevoren was in de grote loods de „Marlaeclc" door mevrouw H. N. Joon-Huls echtgenoté van een der commissarissen van de Hansa, de op drachtgever -gedoopt. Bij deze plechtigheid waren o.m. aanwezig burgemeester M. J. Mulder van Lek kerkerk, een der directeuren, van de Hansa, de hear J. Smit van economi sche zaken, burgemeester Georg Biechler van het dorp Mariaeck, en talrijke genodigden. Het Hansa Dampfschiffahrts Gesell- schaft zal het schip gebruiken voor het vervoer van zware ladtng. De „Mariaeck" meet 500 brutoton en heeft een laadvermogen van 1300 ton. De geringe diepgang var» 2.50 staat toe zware transporten tot ver in het bin nenland via rivieren te verzorgen. De dubbele bodem en wanden maakt „beach-landings" mogelijk. In januari volgt de proeftocht. Van DuSjvendijk legt binnenkort de kiel voor een twee de schip, eveneens in opdracht van de Hansa. ADVERTENTIE MAURIT5WEG 37 ROTTERDAM TEL 138061 SCHIEDAM, dinsdag. - De ijkte tot oprichting vqn de N.V afvalverwerking Rijnmond is heden verledep. Deze vennoot, ecljap heeft tot doel het oprich ten en exploiteren van vnilver- hranding?inrichtingen Binnen het Rijnmondgebied. Het maatschappelijk kapitaal beT draagt 1,2 miljoen. Verdeeld in 2400 aandelen van 500. Aandeelhouders zUn het openbaar lichaam Rijnmond en al|e Rynmondgremeenten met uit zondering van Vlaurdingen. Rünmond en Rotterdam nemen elk voor 40< aandelen' in het maatschappelijk kapi taal deel en de overige gemeenten in verhouding tot het aantal inwoners met 925 aandelen. Het eerste project van de N.V, zal zijp de stichting van een aivglver* brendiragsinstallatje in 4® Botlek, ge- combjneerd rpet eeq elektrische cen trale, waarin de bij verbranding vrij komende energie In elektriciteit wordt omgezet. De verbrandingsinstallatie, annex centrale, zqj tevens worden ge combineerd met een produktiebedrijf voor de fabricage var» gedestilleerd water. pe exploitatie van de2e watérfabri- cage zal echter nifei voor rekening en risico van de N.V., maar voor reke ning en risico van de gemeente Rot terdam komen. De kostprijs van de vuilverbranding zal dus niet door de aanwezigheid van de waterfabriek wordep beïnvloed. De vuilverbran dingsinstallatie zal desgewenst voorts dienstbaar kunnen worden, gemaakt aap het verbranden van onwelrieken de gassep, die ontstaan bij de destruc tie van dierlijke afvallen (GEKROj! Tpt voor jitter van de raad. van commissarissen is bepoemd mr. If. B. Engelsman, vjce-voondtter vat* het openbaar lichaam Rijnmond, tot on dervoorzitter is benoemd dr. J. /Uers, gecommitteerde voor de financiën van Rijnmond. Voorts werden tot commissaris be- noemd namens de gemeente Rotter dam de wethouders H. W. Jettuighof en J. Worst en de heer W. L. van Schaick, hoofd van de secretarie-afde ling economische aangelegenheden en openbare nutsbedrijven van de ge meente Rotterdam. Namens de overige toegetreden ge meenten werden tQt commissaris be noemd burgemeester H. van Es van Briella en J, Scheffers, wethouder van Schiedam. Bovendien zullen de beide Kamers van koophandel uit de geldgeversga ranten twee commissarissen aanwe zen- Met de directie vart de vennoot schap is belast de heer ir. R. Dijks hoorn in diens functie van directeur van 4e ROfEB. ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) touw- en onderhoudsbedrijf n.v. iifoam - i.'or<oi9t'ChT (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Halver wege de wedstrijd om het districts kampioenschap tweede klas kader 33-2, dat In het clublokaal van de bil jartvereniging De Toekomst wordt verspeeld, zijn reeds vijf van de acht deelnemers uitgeschakeld voor de overwinning. De drie, die nog ongesla gen bleven, zjjn Van Krimpen, van K. en V., Hendriks van LMO en Van Heezlk van „Rotterdam". Eerstge noemde kwam tot nu tot tot een alge meen gemiddelde van 16.43 en is daar mee de enige, die kans op promotie heeft. Van Heezik heeft één partij minder gespeeld, dan de twee ande ren. Van Krimpen leverde tegen Cleus- kens een buitengewoon fraaie presta tie. In zeven beurten kwam hij tot 141 caramboles en dat betekende een moyenne van 20. Daarna ging de K. en V.'er wat sukkelen, doch' maakte dat in de twaalfde beurt weer' goed doof met een eindserie van 131 zijn totaal vol te 'maken. Tegen dit machtsvertoon was Cleuskens niet op gewassen. Ook Hendriks handhaafde ziln positie. Hij versloeg eerst As- breuk en daarna GranendJjk. Het ge beurde niet jo spectaculair als Van Krimpen dat deed, maar het waren toch behoorlijke gemiddelden. Wel had hij het even benauwd tegen As- breuk, want nadat deze was achterge raakt, herstelde Asbreuk zich en bracht de stand op 105 tegen 107 in 't voordeel van Hendriks. Deze zag het gevaar en stejde zich met serie van 60 en 43 veilig. Weonsdagavond wordt de wedstrijd voortgezet. 300 30 33 10.— 279 30 48 9.30 300 17 60 17.84 228 1? 63 13 39 300 23 R5 13 63 195 '£i 34 3.68 300 13 131 n 13 12 fi 41 (Van onze schaakmedewerker) ROTTERDAM, koplopers RSR/Ivoren Toren en Rot terdam 3 hebben irk dc tweede ronde van de competitie om hefc kampioen schap van de Rotterdamse schaakbond opnieuw twee matchpuaten veroverd. RSR/rvoreq Toren schoof Shell eersteklassekampioen van 't vorig sei zoen met 7—3 in de rich tang van de rode lantaarn. De andere favoriet, Rotterdam 3, nam tegen Schiedam een 2% voorsprong; de einduitslag zal zo in de buurt van 6^—314 ko men te liggen. Het WestenRegina deed het beter dan in de eerste ronde. De ex- KNSB'ers staan met 42 voor tégen de andere eersteklassekampioen -Zwarte Dame. Bekijken we de stellin gen van de vier afgebroken partijen, dan zien we Het Westen—Regina met 5'/:4'/ï winnen hoewel een gelijk spel niet uitgesloten is. Het onherkenbare Ovenschie schijnt zijn tweede nederlaag tegemoet te gaan. Het team staat met Vz1 Vz ach ter tegen HVO en de acht(!) verdaag de partijen kunnen de Overschienaren moeilijk de indrukgeven dat deze achterstand slechts van tijdelyke aard is. Een 64 2ege voor HVO doemt op, waarmee de Vlaardingers dan evenals RSR/Ivoren Toren en Rotter dam 3 op vier machtchpunten zul len zijn beland. De Cubaanse atlete Janet Aurelio, die tijdens de Olympische Spelen te Mexico de enige Zuidamerikaanse fi- naliste bij het speerwerpen was, kwam zaterdag in Havana tijdens een ver keersongeluk om het leven. MDVÊflTEimE} BERT VAN POLEN Nleuwa B|nr«nw®B 468 - Rotterdam (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag De Rot terdamse atletiekvereniging Metro laat niets na om aan de wekelijkse trainingen voor veteranen de nodige bekendheid te geven. De vereniging heelt nu een brochure samengesteld, dat getiteld is: „Run nowand live longer" en dat antwoord geeft op vra gen als: hoe bescherm ik mijn gezond heid en hoe blijf ik in conditie? De RAV Metro organiseert al meer dan drie jaar veteranen trainingen. Deze „buikjesgroepen", destijds ge start met twgalf personen, bestaan in middels uit 130 liefhebbers. In zijn brochure wekt Metro alle „zitters, rokers, automobilisten en ma nagers" op om zich eveneens voor de tramingen op te geven. De kosten be dragen tien gulden per maand (incl. keuring, baankaarten en kosten KNAU), Aanmeldingen zijn mogelijk bij* het wedstrijdsecretariaat, M. Ver heul, tel. 196616. De Europese llchtgowichtkamploen Pedro Carasco uit Spanje heeft in Vtgo düor k.o. in de derde ronde gewonnen van de Nigeriaan Rainbow. (ADVERTENTIE) Daarom, daarom, daarom: Davitamon 10, Elke dag. Allemaal. Davitamon 10, hst complete drageetje dat zorgt voor extra weerstand ên vitamme-resÊve Dennis post (21) geeft me moNzaam een hand. Hij kan nauwelijks kracht zetten. Het is dezelfde hand waarmee hij zich vorige week bij het ta feltennissen op de Olympische spelen voor gehandicapten in Tel Aviv naar goud en zilver sloeg. Hij voelt zich nog steeds niet goed. Een ontsteking aan de blaas. In Tel Aviv had hij er ook last van. Hij was zwak. Hij kon het batje m zfon eerste wedstrijd nauwelijks vasthouden. Hij bibberde van de koorts maar hij won. Die overwinning gaf hem kracht. Massages deden de rest. Vijf jaar geleden dook hij bij Chaam in een vennetje mei dertig centimeter water. Hij brak zijn nek. 't Was tijdens een schoolreisje. Een mooie ontspanning tussen het schriftelijk en mondeling examen van de ulo. Aan het mondeling kwam hu niet meer toe. Een jaar later begon hij in een re validatiecentrum in Leersum te ta feltennissen. In '67 werd hij kam pioen van Nederland, dit jaar p'-o- longficrde hij het kampioenschap voor goh an di ca pl en. Nu zegt hij: „Ik kan urenlang spe len. Want je zit maar rustig achter die tafel, hè? Een staande speler rent zich kapot en stort bijna m el kaar. Maar ik niet." Woorden waar achter volgens zijn moeder meer moet worden gezocht. Natuürlijk, zegt ze, is hij na een spelletje doodop, natuurlijk, zegt ze, DENNIS POST kost het hem ontzettend veel in spanningen. In Tel Avjv won hij vooral dank zij taktisch inzicht. Hu loerde, zegt hij. twee uur naar een Zwitser tegen wie bh ook moest spelen. Want hu weet dat alle rolstoelspelers een zwakke piek hebben. Hu zelf, zegt hu, met. Hu kan zich aanpassen. En zo won hu goud m het enkelspel en zilver bij het gemengd dubbel. Hij zit nu in de vierde klas van de Dal ton-hbs. Straks wil hij 1 echten gaan sludeicn. Hij wil zich overal doorheen slaan Als memand hem een zielig zieltje vindt, lukt dat wel, denkt hij. O Do Amerikaanse zwemmer Don Schnllander, die in Mexico zijn sport- loopbaan definitief afsloot, treedt op 23'december te Saiatoga (Cahlornic) in het hu web ik met dc oveneens 22 jaar oude Penny Stark, dad b&sik sfcepe-n fecSW^BaSS (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Drukke rij Steens N.V. te Schiedam gaat een fusie aan met drukkerij J. W. de Gruyter N.V. te Sassenheim. De twee ondernemingen blijven als zelfstandi ge werkmaatschappijen werkzaam. De directie van de nieuwe combinatie zal worden gevormd door de heren J. J. de Gruyter en R.P.V.M. ten Hagen. (Van éen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag G. H. Bührmann's papiergroothandel heeft gisteravond een groot aantal relaties In de klefne Doelenzaal een interes sante filmavond geboden. De vertoonde kleurenfilms hadden vrUwel alle bepaalde facetten van het drukkersvak tot onderwerp, waarbij nieuwe technische ontwikkelingen werden beljcht. Van boekdruk naar offset, van Joodzetten naar loodloos zetten; veranderingen die elke typo graaf interesseren. Toch ging de meeste waardering uit naar een filmpje bujten dit vakgebied, dat als toegift werd gedraaid. Het was de Canadese film Lines Horizontal, een adembenemend spal met dansende lijnen over kleurige vlakken. DE Lijnbaanwinkeliors zijn zo blij, dat Rotterdams móóiste winkelpromenade weer begaan baar is (voor de sint- en kerst drukte) dat ze uit pure dank baarheid aan de gemeente dit bord hebben geplaatst. TVIOVEMBER is de tijd van bazaars. Tal var» verenigingen trachten met dit aloude middel de kas te spek ken. De bazaar, die nu aangekondigd wordt, Is die van het buurthuis „Kruiskade" aan de Coolsestraat 84, op 21 en 22 november van 10 tot 22 uur. De opbrengst is bestemd voor de middagsociëteiten van het bejaarden- werk. "[VOOlT heb ik geweten, dot het ftis- 11 torische genootschap Roteroda- mum een waarlijk subliem maandblad heeft, tot ik gisteren een exemplaar (het junlnummer vqn dit jaar) tn handen kreeg. Spiegel Historiael heet het blad, dat ik alle historisch geïnte resseerde Rotterdammers van harte kan aanbevelen. Om u een indruk te geven v«n het blad, citeer ik uit de inhoud: „Oor logsfinanciering 1848—49", „Vichy 1940—44", „Graaf Heroic van Vian- den", „JBde-eeuwse gevelcomposities, deel I", „De Belgische katholieken en de moderne vrijheden", „Maring als Komintern-koerfer". Daarnaast heeft het blad een aantgl vaste rubrieken en een afdeling Varia. Een abonnement op Spiegel Histo riael Jrost ƒ39.50 per jaar. Tot 1 jav nuarj 34,51). Dat Is veel geld, zeker, maar beplist niet te veel voor wat men er voor krijgt, namelijk elf num mers van zo'n zestig pagina's ieder. ïn juli en augustus komt een gecombi neerd nummer uit. In een circulaire aan de leden van „Roterodamum" zegt hoofdredac teur H. Dijkstra, dat het blad is opge zet voor ieder, die belangstelling heeft voor de geschiedenis. „Er is een grote variatie aan artikelen er» er wordt ook aandacht besteed aan actuele gebeur tenissen op 't gebied van geschiedenis en archeologie." Roterodamum doel, nu een speciale aanbjedmg, waardoor de mensen die zich mi als abonnee opgeven, de laat ste drie nummers (waaronder het spe ciale nummer over de geschiedenis van Zwart Afrika) krijgen voor ƒ8.75. Spiegel Historiael is een uitga ve van Fibula-Van Dishoeck NV, Postbus 200, Bussum, tel. 02159 30753, toestel 08. Al eerder signaleerden wij de heer Bom ir» onge kolommen toen hij medio vorig jaar als gediplomeerd avonct-HTS-er het initiatief nam tot uitgifte van een krant „Cultureel Contact "67". Enkele maandön geleden introdu ceerde de ex-bouwkundig tekenaar Bram Bom zijn „Kunstkrant", die op onregelmatige tijdstippen voor twee kwartjes aan geïnteresseerden wordt toegestuurd. Maar nu. blijkt, dat Bram Bom een tot n-u toe onbekend cabaret-talent is, uoörbcstertid om op jonge leeftijd op het toneel van De Doelen te schitte ren. Het tweede geheim gehouden be richt: Bram Bom komt voor de televi sie. Willem Duys bevestigde ons van morgen: „De heer Bom zou afgelopen vrijdagavond al in mijn programma „Voor de vuist weg" zijn gekomen. Door tijdgebrek heb ik hem laten val len. Maar omclat ik het hem had be loofd, komt hij nu 13 december voor de buis. Het is een leuke jongen, met frisse ideeën. Vandaar." 'TRUE Note": vroeger een bearlp ii *- uoor jazzmmnend Rotterdam. Het maandblad van de jazz-sociëteit „B 14", waarin In de loop der jaren een hele reeks goede en informatieve artikelen verschenen over jazz en al les wat daarmee samenhangt. Om di verse redenen moest True Note, tol grote spijt van zowel redactie als le zers, ten grave gedropen worden. B 14 bestaat deze maand tien jaar. Een jubileum dat de directe aanleiding is geweest tot eenmalige opstanding van True Note. Dat is naar verhou ding erg mooi gebeurd. Glanzend pa pier, veel foto's en een verzorgde lay-out. Teksten van Peter Sm ids, Ruud Kuyper, drs. W. Hoffman, Han Reiziger, CHJ-predikant W. R. v. d. Zee en van B 14-rteunpilaren Frans Franssen en Paid Karting. (.4nVE«TEWT/fiJ Ook yoorU gemakkelijker en prettiger eten met Uw kunstgebit, dank zij een grotere kauwk recht. Als U last hobf mot Uw kunslfjebit, zo! Uw tandarts U het spoeiole Donlotix-klaef- poeder kunnen aanbevelen Uw nebit koftit daardoor vaster te z>tten en zal bi| het spreken niet gaan schuiven of loslaten, zodat U zich zekerder gevoelt Hei qe- vosliqe tandvlees wordt door Dontofi* beschermd, zodat U staviaer kunt bijten en qemokkciilker kauwen Donk zij Dento- fix kunt U zonder bezwaar weer lachen, hoesten ze fs mezen en U spreekt duide- luker Dontofix voorkomt ook slecht rie kende adem {qebitsgeuri Schaft U noq heden Dentof'ix aan Verkrijgbaar bit Apothekers en DraqiSten in neutrale, ploshc strooiflacons fi 2.35 (Adv.) (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, maandag. Ajax heeft met de KNVB en MVV over eenstemming bereikt de competitie wedstrijd MVVAjax aanstaande za terdag te spelen. De ontmoeting in Maastricht begint om 14.30 uur. Maandagmiddag half twee reist de Nederlandse kampioen naar Turkije, waar 's woensdags de tweede Europa Cupwedstrijd tegen Fenerbahce wordt gespeeld. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, maandag. Dc Ajacied Ruud Suurendonk blijkt in het duel met Feijenoord een zeer ern stige blessure te hebben opgelopen. De linksachter heeft een uitermate grote bloeduitstorting in zjjn linker bil, waardoor hij nauwelijks meer kan lo pen. Dokter Rolink, de clubarts van Ajax, vertelde vanmiddag dat do »no- gelijkheid bestaat dat Suurendonk op die plaats ook nog een spiërscheuring hoefl opgelopen. Door de omvang van de bloeduitstorting heeft men dat tot nog toe echter nóg niet kunnen con stateren. Piet Keizer cn Theo van DuivenbO- de zijn weer hersteld van hun blessu res en kunnen zaterdag (in het duel met MVV) eventueel weer worden opgesteld. Medisch is daar geen be zwaar meer tegen. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1