ijkraden talen als ommunicatiemiddei emeente ■burg er Hoe lang kan een Zo gaat het bij woord zijn? STADHUIS BLIJFT BIJ STANDPUNT INZAKE E-HAL Even tijd voor vrolijkheid G0UZY ROTTERDAM RIJNMOND lOF, DR. H. A. BRASZ CONCLUDEERT: |lWO Zuidwijk lëteunt plan van gemeente voor parkeerplaats bij metrostation Nieuwe werkgroep voor uitbreiding van Maasvlakte OVERSCHIE BLIJ MET PLANNEN 'COMMUNICATIE' Citosa en W.S.M, UITSLAGEN VAN MICROKORFBAL gaan samen RECHERCHE IN HET WARENHUIS Vrijspraak voor tandarts in zaak gebi tsaf drukken Buslijn 70 door naar Kreekhuizen Geen oefenvlucliten meer op zondag RET-mannenkoor vierde feest ie is Feest van 'De Pijp' Conducteurs gaan volgend jaar niet allemaal weg ZOMERZON VAN DE BERGEN de huuradvies- MEDEWERKER commissie Ds. Van dor Zee neemt afscheid Kadertoernooi Anclré Hendriks bemachtigde 't kampioenschap LAATSTE RONDE VELDCOMPETITIE rcsraasa kuiter,'^.-- 3 '86 pag. 4 zaterdag 23 november 1968 (Van een onzer verslaggevers) r ROTTERDAM, zaterdag In tegen stelling tot de wijkraad voor Pen- dreeht heeft de stichting Wflkophomv Zuidwijk donderdagavond, tijdens een openbare vergadering in de Morgen- sterkerk, goedkeuring gehecht aan de gemeentelijke plannen voor een par keergelegenheid voor 1200 auto's bij het toekomstige metrostation Sllnge. Wanneer de metro van het Zuid- - plein zal worden doorgetrokken naar -"Hoogvliet, wordt aan de Zuiderpark- weg, nabij de Slinge, een groot over- dekt metrostation gebouwd. De ge- meente is nu met een plan gekomen ii om de parkeeraccommodatie voor 1200 auto's ten zuiden van de Zuiderpark weg aan te leggen. Het station komt ten noorden van de weg. -De parkeergelegenheid zal in twee .-■lagen aangelegd worden: een terrein voor 600 auto's met daarboven een plaat voor eenzelfde aantal. In de vergadering van 14 oktober heeft de Wijkraad voor Pendrecht zich 'tegen de gemeentelijke plannen uit- gesproken. In een preadvies aan burgemees- ter en wethouders zegt de stichting 1 Wijkopbouw Zuidwijk, dat een ruime v parkeergelegenheid by het station Slinge voor de bewoners van Zuidwijk "'is toe te juichen. De stichting acht de 'realisering van direct belang om over- belasting van de wegen in de binnen stad en de toegangswegen te voonco- men. Hoe groter de parkeermogelijk- heid, des te aantrekkelijker zal het ^gebruik van de metro zijn, aldus de verkeerscommissie van de stichting. Als nadelen noemt de stichting even wel het verdwijnen van een stuk groengordel en. het aantrekken van meer verkeer op de Slinge en de Zui derparkweg. j- Ir G. Plantema, technisch adjunct directeur van de dienst voor Gemeen tewerken, drs G. G. van Leeuwen, directeur van de RET en ir Th. J. W. Lantermans, adjunct-directeur van de dienst voor Stadsontwikkeling, gaven 'een toelichting op le plannen. Bij de stichting waren verschillende 'klachten binnen gekomen, dat auto- "mobilisten hun voertuig regelmatig - voor de winkels bij het Zuidplein stal- "len en dan met de metro naar hun 'werk ia de stad gaan. 'Ir Plantema merkte daarover op, dat als dat aantal klachten blijft toe nemen daartegen opgetreden zal wor- 'den, wellicht door op het Zuldplein parkeermeters to plaatsen om zodoen- de langparkeren te voorkomen. 'Drs van Leeuwen, vertelde, dat auto- -mobilisten in de toekomst alleen van de parkeergelegenheid gebruik kun- -inen maken, als zij in het bezit zijn van een geldig metrokaartje. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zatetMag. Het vraagstuk van de uitbreiding der Maasvlakte zal worden bestudeerd door een Werkgroep Havengebieden Zuid-Holland, die is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De werkgroep staat onder leiding va» ir. H. A. Ferguson, hoofdingenieur-di recteur van Rijkswaterstaat/Beneden rivieren. Rotterdam is vertegenwoor digd in de persoon van de directeur van het Havenbedrijf. Deze laatste maakt ook deel uit van twee andere werkgroepen, die studies zullen maken van o.a. Vlisslngen-Oost, Terneuzen, Ossenisse en het Moer- dijk gebied. Met deze studies wordt voldaan aan opdrachten van het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Ne derland, neeergelegd In het zogenaam de „Groene Boekje". In een bijeen komst van dit orgaan, gisteren in het Rotterdamse stadhuis gehouden, heeft de voorzitter, mr. J. van Aartsen. meegedeeld dat nu alle werkgroepen en studiecommissies aan het werk zyn of zeer binnenkort zullen gaan. De voor- en nadelen van alternatie ve havenplannen, de bevolkingsont wikkeling en de ruimtelijke vormge ving, de verbindingen, het toekomstig beheer van de havens in Zuid-west Nederland en een gezamenlijke acqui sitie; het zijn allemaal onderwerpen van studie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Van de elf wijkraden in de gemeente Rotterdam functioneert die te Hoogvliet nog het beste. Maar ook die wijkraad faalt als middel om de burgers te betrekken bij het bestu ren. van de gemeente. Deze algemene conclusie valt te trekken uit een rapport dat de Am sterdamse hoogleraar prof. dr. H, A, Brasz heeft opgesteld aan de hand van een onderzoek, dat in het eerste half jaar van 1968 is ingesteld. Het onder zoek is verricht door de heer H. J. Vermaas, doctoraal-student in de poli ticologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het heeft zich toegespitst op de rol van. de betreffende wijkraden bij: a. de totstandkoming van het plan „Centrum-Zuid"; b. het besluit tot verplaatsing van de molen De Hoop (in Overschie); e, het besluit inzake de aanleg van tramlijn 2 op de Linker Maasoever van Charlois naar IJsselmonde. Het onderzoek heeft o.m. geleld tot de volgende conclusies. De wijkraden spelen geen. rol in het algemene voor lichtingsbeleid van het Rotterdamse gemeentebestuur. De wijkraden staan vrijwel buiten de schriftelijke en mondelinge communicatie tussen de Rotterdamse bevolking en het ge meentebestuur. Bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het gemeentebestuur bestaat er met één wijkraad: Hoogvliet, een communica tiekanaal. Dit loopt via de chef van de hulpsecretarie in Hoogvliet, die tevens voorzitter is van de wijkraad. Prof. Brasz zegt dan ook: „Het ver dient aanbeveling dat wijkraden be schikken over een ambtelijke voorzit ter of secretaris van voldoende ni veau, zowel wat bekwaamheid als wat rang betreft, om aan het vertrouwelij ke beraad binnen het gemeentebe stuur deel te nemen." Hij meent, dat een dergelijke func tionaris zowel bij het gemeentebestuur ■als bij de wijkraden, een vertrouwens positie dient in te nemen. „Hij kan els zodanig, ook als het geheime aan gelegenheden betreft, ten behoeve van de communicatie tussen de wijkraden en het gemeentebestuur worden inge licht". De Amsterdamse hoogleraar vindt tevens dat de wijkraden door het ge meentebestuur moeten worden gezien als één van de communicatiewegen in het algemene voorlichtingsbeleid. An dere wegen zijn: de pers en bijvoor beeld een locale radio-tv-omroep. Het rapport van prof. Brasz is vrij dagmiddag tesamen met een rappoxt van de studiecommissie wijkraden be sproken tijdens een openbare verga dering van de raadscommissie voor wijkaan gelegenheden. De studiecommissie wijkraden is anderhalf jaar geleden ingesteld met de opdracht te bestuderen: a. de mogelijkheid tot overdracht van bestuursbevoegdheden. b. de vraag hoe de adviserende taak van de wijkraden kan worden gesti muleerd. Prof. Brasz is als adviseur Een van de conclusies van de stu diecommissie is, dat waar een hulpse cretarie'is, de band tussen wijkraad en hulpsecretarie zeer nauw behoort te zijn. Prof. Brasz zet een vraagteken by commissie om rechtstreekse verkie zing van de wijkraad mogelijk te ma ken. (De wijkraden worden thans sa mengesteld op grond van de resulta ten van de gemeenteraadsverkiezin gen, red. HRP) Prof. Brasz meent, dat de wijken te veel onderdeel van Rotterdam zijn en niet als een zelfstandige politieke een heid kunnen worden beschouwd. Hij ziet meer in een drastische verbete ring van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners. Hulpmiddelen daarbij zijn z-i. hea rings en voorlichtingsvergaderingen. Als bijdrage tot het gesprek presen teerde vrijdag het PSP-raadslid W. Remeijer aan de leden van de raads commissie voor wijkaangelegenheden een nota, waarin hij ervoor piert om jongerenorganisaties aan de wijkoi'ga- nen toe te voegen. Ook de ongeorgani seerde jeugd wil bij bij het wljkwerk betrekken. Wethouder G. Z. de Vos deelde mee, dat maandag de eerste van een reeks vergaderingen begint van een ambte lijke commissie, die opdracht heeft om voorstellen inzake de decentralisatie van bestuursbevoegdheden in Rotter dam uit te werken. In februari 1989 zou de commissie een eerste aanbeveling aan bux-ge- meester en wethouders kunnen uit brengen, dacht wethouder De Vos. Hij voorzag over de decentralisatie een principe-debat in de gemeenteraad. ROTTERDAM, zaterdag In de wijkraadsvergadering donderdag in Overschie heeft de voorzitster mej. S. M. Krijgsman medegedeeld dat stads ontwikkeling plannen heeft ontwor pen om een manifestatieterrein In te richten langs de Willem Hedaweg grenzend: aan het Wijk park. Daar zal tevens plaats zijn voor het monument voor de gevallenen naast een tegelpla teau dat als rolschaatsbaan dienst kan doen. De wijkraad zal het gemeente bestuur om spoed verzoeken opdat In 1970 de herdenking van de bevrijding daar reeds kan plaatsvinden. De verplaatsing van de energieshal naar de Abraham van Stolkweg heeft voor de wiik Overschie het voordeel dat deze hal wel groter is dan da eer der beloofde wyksporthal. Bovendien woont de Overschiese jeugd dan heel dicht bij Jeugdland, hetgeen voor de vakantxobesteriing van veel belang is. Besloten wordt de fxlmkring, die geen levensvatbaarheid blijkt te heb ben, na de reeds aangekondigde voor stelling op dinsdag 26 november a,s. op te heffen. De wijkraad zal de suggestie doen op de vrij gekomen terreinen aan de Rodenburgstraat waar tot nu toe ne gen panden zijn afgebroken, parkeer gelegenheid aan te leggen. Door het plaatsen van de molen De Speelman op de monumentenlijst moet gewacht worden op toestemming voor afbraak van de huidige molenromp. De toegewezen grond aan de Delftweg waar de molen herbouwd zal worden blijkt zeer slecht te zijn, zodat het no dige grondwerk kostbaar dreigt te worden, Tot nu toe werden toezeggin gen gedaan van diverse zijden, voor een bedrag van ruim 18.000 terwijl enige firma's gratis levering van ma terialen hebben beloofd. Ons Huis 2 -. - WION 2 70; B: Ter Gouw—OSCR 3 8- Trekvogels 5—Oranje Nassau 2 2—1; Junio ren A: VPV—WION 0—3; C: Ahoy—Succes (ADVERTENTIE, Instelling op het gebied van de Sociale Hulpverlening in Rotterdam vraagt voor haar kantoor: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De twee slreekvervocrbedrijven Citosa W.S.M. hebben besloten samen te gaan per 1 januari 1969, De twee maatschappijen zullen een grote nieuwe streekvervoeronderne- ming vormen in een gebied dat ruw weg wordt begrensd door de lijn Tui den, Den Haag, Hoek van Holland. Rotterdam, Utrechten Alphen aan de Rijn. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe naam van de onderneming gaat worden. Op 6 december zal in het hoofdkan toor van Citosa worden bekendge maakt wat de gevolgen zijn voor de personeelsleden van de Citosa en W.S.M. MAGAZIJN de Bijenkorf heeft een van zijn warenhuisrecher cheurs in uniform gestoken. De man in het blauwe pak, met op de pet het woord „recherche", is in de drukke Sinterklaastijd voortdurend in de verkoopruim ten te vinden en trekt daar alle aandacht. Dat is juist wat men graag wil. De Bijenkorf hoopt dat van zijn aanwezigheid een pre ventieve werking zal uitgaan en dat het aantal diefstallen kan worden beperkt. DEN HAAG, zaterdag. De Haag rechtbank heeft vrijdag de 48 ja rige Rotterdamse tand ar is K. B, vrij gesproken va>n uLÜokking van het on bevoegd uitoefenen van een beroep, waarvoor de wet toe-Iai'ing vereist. De tandarts had de 49-jarige tand- techndcus A, H., eveneens uit Rotter dam, in de gedegenheid gesteld af- ctirtncken te maken van gebitten. Een patiënte nut Den Haag, waar beiden spreekuur hielden, deelde veertien dagen geleden als getuige mee dat de technicus de a&ruk had genomen toen de tandarts niet in de spreekkamer aanwezig was. Wat betreft A. H. bepaalde rechtbank dat zijn zaak wordt aange houden tot 3 januari. Op die dag zul len deskundigen gehoord wonden. Het gaat hier om de principiële vraag of een tand technicus onder summier toe zicht een gebitsafidruk mag maken of met. De officier van justitie had veertien dagen geleden fcegen de tandarts voor vier gepleegde overtredingen tn totaal 800 boete geëist en tegen H. 600 boete (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Met in gang van zaterdag 30 november wordt autobuslijn 70 (Zuidplein-Station Lombardljen) doorgetrokken tot Kreekhuizen. De maatregel is geno men ten behoeve van bezoekers van het St. Claraziekcnhuis en bewoners van Kreekhuizen. Omdat het nog niet mogelijk is de bussen nu al een standplaats bij het St. Claraziekenhuis te laten innemen, wordt tot een nader vast te stellen tijdstip het begin- en eindpunt op de Smeetslandseweg voor de Olympiaweg ingesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het college van b. en w. heeft besloten oe- fenvluchten op de luchthaven Zestien hoven na 1 januari niet meer op zon dag tOC te slaan. Hat college heeft dit meegedeeld naar aanleiding van schriftelijke vra gen van twee gemeenteraadslieden. (Van onze medewerker) ROTTERDAM, zaterdag. Het RET-mannenkoor heeft gisteravond ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan een grote feestavond georga niseerd. kn de iWièrahai Voor een overvolle zaal presenteerde Frans Vrolijk de Mounües Show „Everybody Happy?" met o.a. Piet Bamibergen, René van Vooren, Conny van den Bos en Gonny Baars. Het enthousiaste pu bliek beloonde vooral Conny van den Bos voor haar Franse chansons (van Eriïvh Piaf) met een gul applaus. Na afloop van de show was er een groot bal op muziek van het dansor- kest „The Music Patrol" onder leiding van Jan Kelder. i ...Vi ''-..LA v.Ü.I.,V -- 4 (Van onze sportredactie) RINUS ISRAËL van Feijenoord heeft zich aan de top van ons voetballersklassement weer losge maakt van zijn grootste dmdman J an van Beveren van Sparta. Irsr$ fereei? voor zijn spel in de topper tegen Ajazc em negen en Jan van Beveren werd tegen DWS^rrvet een acht en niet zoals in onze editie van maandag stond ver meld met een zeven gehonoreerd, ftinus Israel, de winnaar van de Parool-beker in het vorige sei zoenneemt nu al sinds de derde competitiedag Rinue Uraël de bovenste plaats in. Het klassement ziet er nu als volgt uit 1 Israël (Feijenoord) 7,64 (84 uit 11); 2. Van Beveren (Sparta) 7,55 (83 uit 11); 3. Rijks (Hermes DVS) 7,29 (51 uit 7); Eikelenboom (Fortuna) 7,27 (80 uit 11); 5. en 6. Van Hanegem (Ft benoord) en Hordijk (Fortuna) 7,18 (79 uit 11); 7. en 8. Van Beveren en Koud- ijzer (beiden SVV) 7,09 (78 uit 11); 9. t.m. 12. Eijkenbroék (Spartc) en Kwakkernaat (Excelsior7,(70 uit 10), v. d. Meer (SVV) en Pijl (Fortuna) 7,— (resp. 63 uit 9 en 49 uit 7); 13. t.m. 15. Pieten Graafland en Veldhoen (beiden Feijenoorden v. d. Roer (SVV1 6,91 (76 uit 11); 16. Kleingeld (Excelsior) 6,88 (55 wit 8); 17. en 18. Jansen (Feijenoord) en Geilman (Excelsior) 6,82 (75 uit 11), J. Bouman (Fortuna) 6,80 (68 uit 10). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Op het stadhuis schijnt men er wei nig voor te voelen om verande ring te brengen in de plannen ten aanzien van de verhuizing van de Energiehal naar de Abraham van Stolkweg. Dit kan men afleiden uit de woor den die wethouder R. Langerak en dr. H. J. van Zuylcn, voorzitter van de Raad voor de Lichamelijke Opvoe ding, gisteravond spraken op het jaar lijkse diner van de RvdLO. Dr, Van Zuylcn zei o.m.; „De voet ballers sullen moeten gaan inzien dat zij hun sport niet langer midden in een grote stad kunnen uitoefenen". En de wethouder haakte daar laiter als volgt op in: „We moeten ons nöet van de wijs laten brengen door al het ru moer dat om deze zaak is ontstaan, In onze overwegingen zullen we ook eens moeten betrekken hoeveel mensen in de Energiehal hun sport bedrijven en hoeveel op die voetbalvelden. Ik ge loof dat de binnenepotters in dit geval ver in de meerderheid zijn." Bij de heren Langerak en Van Zuy- len bleken ook dezelfde gedachten te leven over de veranderingen düe men in de structuur van de RvdLO wil aanbrengen. „Vernieuwingen? Ak koord", zeiden beiden, „maar dan al leen op de punten, waar we in de af gelopen dertig jaar fouten hebben ge maakt." Niet zo eensgezind bleek men te zijn over de manier waarop de gemeente het stichten van sport- en recreatieob- jeolen moet aanpakken. Dr. Van Zuy lcn had het niet zo erg begrepen op de meerjarenplannen: „In de praktijk komt daar meestal niet zo veel van te recht. Op de momenten dat men vol gens do plannen mot een bepaald ob ject klaar zal zijn, moet men vaak nog met werk beginnen. Van die stijl moe ten wc af". Reactie van de heer Langerak: „Mei do traditionele aanpak zou het sport en tentoonstellingscomplex in Zuid niet in 1970, maar vier of vijf jaar la ter klaair zijn." De heer Langerak gaf ook nog een voorbeeld van de teleurstellingen die een wethouder voor Sport en Recrea tie tc venverken krijgt. ..Woensdiagmiddag", vertelde hij, „dacht ik na een bespreking in Den Haag het zwembad-West in m'n zak te hebben. Donderdagmiddag echter kreeg ik een telefoontje dat Gedepu teerde Staten, hun budgettaire goed keuring nog niet hadden verleend. Toen, kon ik de heiers, die ik inmid dels had bes beid, weer naar huis stu ren. Daardoor wonden zeker weer dne maanden verspild. Maar ik bldjf opti mist. Ik loop wel eens tegen een muur, maar zo'n buil op je kop ge neest wel weer". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Na bijna dertig avonden vaö strüd in de neder- la-agserie van de biljartvereniging De pyp, kwam donderdagavond in Palace het feestelijk slot. Daar waren alle deelnemers aan het toernooi met hun dames de gast van de club, die dit Jaar voor de negentiende keer de Oranjeboom-wisselprijs verspeelde en die ditmaal ten deel viel aan St. Joris te Ridderkerk. Toepasselijk was de ti tel van de show, die het slot vormde van de marathonwedstrijd, want Mar tin Rijken bracht dc hele biijartfami- lie mee. Even tijd voor vrolijkheid, een genoegdUke avond. Naar aanleiding van het bericht In onze editie van gisteren „Con ducteur wordt In 1969 door auto maat vervangen" heeft de RET ons verzocht nadrukkelijk te wil len vermelden, dat er geen sprake van Is, dat alle conducteurs van de tram al in 1969 door automa ten zullen worden vervangen. De plannen verkeren nog in een experimenteel stadium; pas na een periode van proefnemingen zal volgend jaar, als de gemeente raad met voorstellen van de RET instemt, met het plaatsen van ontwaardlngsapparatuur worden begonnen. Dc zaak zal echter over een aantal jaren worden uit gespreid. De RET wil er nadrukkelijk de aandacht op vestigen, dat dc plannen beslist géén consequen ties voor het personeel zuilen hebben. De gemeenteraad zal ook wat toekomstige personeelsveran- dcringen betreft het laatste woord hebben. ROTTERDAM, zaterdag. De fo toclub van Alexanderpolder geeft een overzicht van eigen werk in het cen- tinm van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Vormingswerk aan het Ma- rlus Bolckplein 1. Dinsdag van 14.00 16.00 en donderdag en vrijdag van 14,00—16.00 en van 19.0021.30 voor eenieder gratis te bezichtigen. ADVERTENTIE OOK 'S WINTERS IN UW HUIS MET EEN HOOGTEZON VAN Te MIDDELLANDSTR.72 AERT V. NESSTRMT 38 TEL 235327-11881V leeftijd 22—28 jaar, middelbare opleiding, administratief ge schoold, liefst enigszins bekend op het terrein van de Sociale Hulpverlening. Sollicitaties binnen een weck schriftelijk aan het Bestuur. Brieven onder no, R-3242 bureau van dit blad. DE MENSHEID is verdeeld in groepen. Iedereen zit wel in een o£ meer groepen. De bevoor rechten onder ons maken deel uit van studiegroepen. En waar ma ken wc tegenwoordig vooral stu die van? Van projecten natuur lek. Van havenprojecten bijvoor beeld. Welnu mensen die studie maken van havenprojecten zitten in een havenprojektstudiegroep. Er zyn natuurlek meer van zulke groepen, zodat we kunnen spre ken van havenprojectstudiegroe pen. Nou denkt u misschien, dat dit woord niet bestaat. Wis en waarachtig wel. In een persbe richt van het overlegorgaan zee havenontwikkeling zuid-west Ne derland (ook geen geringe opeen stapeling van woorden) komt dit mammoetwoord voor. Het is duidelijk, dat deze havenpro- .jeclstudicgroepen niet langs elkaar heen mogen werken. Neen, er moet coördinatie zijn. Iemand die zich met coördindatic bezig houdt noemen we tegenwoordig een coödinator, en zo krijgen we inderdaad een havenprojectstudxegroepencobrdmator. Zo'n man bestaat echt!. Hij heet ir. A. H. Ferguson. Woorden als havenprojectstudiegroe- pencoordinator vindt men niet in Van Dale, hetgeen allerminst wil zeggen dal het goen goecl Nederlands woord zou zijn. Van Dale kan toch niet alle denkbare aaneenrij gingen van woorden opnemen. Dan kan hij wel aan de gang blijven want havenprojectstudiegroe- pencoórdinator is ook weer eindeloos uit te breiden tot bijvoorbeeld haven pro jee tstud legroepencoörd ïnatorsala- rtsvc rh og tngspercen tage. Waar ligt de grens? Dat is moeilijk te zeggen. Erg iange woorden zijn on- nederlands, zijn germanistisch, zeggen de taaldeskundigen, maar een feit is dat het „lange" woord er steeds meer in komt. Vooral de taalgebruikers uit de wereld van handel, industrie, tech niek en economie zijn er sterk in .Ik ci teer u uit Van Dale (ja toch uit Van Dale, maar niet uit de woordenlijst, maar uit de „vooi rede", die door vrij wel niemand wordt gelezen): Erikel- schroefmotorvrach tschip, knoopsga- tenmachinefabnek, koudijzerbeugel- zaagmachme, schokdemperproef stand - ruimte, tan df la nkwryvings verlies, vioolmakcrsnederzetHng en. ga zo maar door. Er ontstaat zo langzamerhand be hoefte aan een woordsamenkoppellngs- studiegroepcoordinator. Het tweede kamerlid drs. van den Doel bracht onlangs tijdens een vergadering van dc huur- dersverenigïng Vreewijk het op treden van leden van de huurad- viescomtnissie ter sprake, Hy had niet al te beste ervaringen met dit instituut en signaleerde het onbehouwen optreden (o.a. „jy- j ou wen") van voorzitters van huuradviesconimissics. Tn dit verband vraag ik de aandacht voor het volgende relaas van iemand die zeer onlangs met de huuradvies commissie in Rotterdam te maken kreeg. „De huur adviescommissie bestond uit viel* heren en een dame, die als voorzitster optrad. Nadat ik had plaats genomen begon deze dame haar lesje op te zeggen. Ze legde uit, dat de vier procent (van de facultatieve huurver hoging) diende ter compensatie van een nieuwe belasting op onroerend goed. Hiermee werd de verhoging ge motiveerd. Ik zei, dat ik in de kranten had gelezen, dat de huurder eisen kon stellen wat betreft het onderhoud van do woning en dat ik het begrip „ei sen" wilde vertalen als „wensen ken baar maken". Hierop antwoordde de voorzitster, dat zy met de krant niets had te maken, dat haar tijd beperkt (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Na zes en een half jaar werkzaam te zün geweest als predikant voor het Jeugd werk neemt ds. W. R. van der Zee zondagavond 24 november in dk Sint-Laurenskcrk afscheid van Rot terdam. Hy wordt predikant van de her vormde gemeente in Den Haag, waar hij op zondagmiddag 1 december in de Jacobskerk zijn intrede doet. Ds. Van der Zee. die in 1D30 in Hil versum is geboren, was in Rotterdam onder meer lid van de Raad voor Jeugd en Jongeren, vice-voorzitter van de werkgroep S. en leraar aer; het Gym nasium Erasminiamur. In 't venster hield hy maandelijks experimentele diensten. was en of ik maar op wilde schieten, Ik merkte op, dat als er geen tijd was voor toelichting, deze hele zitt'ng van de huuradviescommissie voor mij geen enkele zin had. Daarop hamerde ?o mij af. vroeg aan de vier heren die nog mets gezegd hadden, of zij nog iets op te merken hadden, heigeen niet het geval bleek te zijn, waarop zij mij naar de deur wees. Ik kon gaan. Ik besefte dat reeds bij mUn binnen komst de beslissing was gevallen. Voor mij was deze hele zitting een aanfluiting". De voorzitter van De Pyp, de heer M. Huige bracht dank aan de directie van d'Oranjeboom voor de medewer king, die nu al een lange reeks jaren wordt verleend en complimenteerde de leden van St. Joris, die al 18 jaar hun best hadden gedaan om het waardevolle schild te veroveren. Dit jaar was het gelukt. De heer J. de Bruin overhandigde de wisseiprijs aan dc voorzitter van de winnende ploeg, waarna elk van de ploeggenoten een zilveren hennne- ringsspeld ontving. Muziek, zang en acrobatiek in rijke verscheidenheid, hielden dc gasten van De Piip bezig, terwijl Martin Rij ken voor de conferences zorg droeg en aan het slot met Van toen en nu bet publiek tot meezingen bracht. Een prettig bal was het einde van de fees telijke prnsuitreiking. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Wei moet Hendriks in de laatste ronde van dc wedstrijd om het distrletska-m- ploensehap tweede klas kader 38-2 nog tegen Van Krimpen en heeft hij dus nog kans om te verliezen, toch is .L.M.O.' al zeker van dc overwinning, Van Krimpen verloor zijn tweede ont moeting en werd daardoor wat de titel betreft, kansloos. Van Ilcezik kan nog gelijk komen met Hendriks wat pun- tenaantal aangaat, maar liet algemeen moyenne van Hendriks is hoger en uus kan hy zeker van z|jn zaak zijn. Van Krimpen begon zeer sterk en had na drie beurten al de helft van zijn totaal. Daarna zakte hy af. Zijn tegenstander maakte daar gebruik van en won. Van Krimpen had maar een doel, namelijk boven de promotiegrens le blijven dus te verhulzen naar de eerste klas. Dat gelukte hem, want doordat hij in dit duel een gemiddelde van 18.37 bereikte, steeg ziin alge meen moyenne van 16.47 naar 16.77, zodat zijn toeleg slaagde. Hendriks had geen moeite met Hordijk, Graven- dijk moest tegen Cleuskens het onder spit delven en Jan Asbreuk zegevierde over Kerkum. Spanning zat er niet meer in de strijd. Het is alleen de vraag of Hendriks ongeslagen de kampioenstitel zal behalen. De resultaten: Asbreuk 300 27 28 V D Kerkum 235 27 33 8.70 Cleuskens 300 22 73 13 03 G ra vend ij k 189 23 45 8.59 Van Heezik 300 J0 73 13.75 Van Krimpen 294 18 78 13 37 Hendriks 300 17 52 17 W Hordijk 94 17 54 5 52 (Van onze korfbalmedewcrkcr) laatste dag van de veldcompetitie staan er Sn de hoofdklasse weer enke le belangrijke ontmoetingen op het programma. Rohda, dat zich door IIKV liet verrassen, dient ook legen Achilled op zyn qui-vive te z(jn. Wes terkwartier moet van LUTO winnen om zyn kleine kampioenskansen te behouden. Deetos en Samos gaan uitspaken wie het eerst voor degradatie in aanmer king komt. Dat het bij Die Haghe- HKV spannend zal toegaan ligt voor de he od. Rapiditas zal wel niet tegen Blauw Wit opgewassen zijn. In de overgangsklasse A gaat de strijd onverminderd voort tussen Stanfries, ZKC en Wordt Kwiek, waarschijnlijk zei pas in de laatste fase van de competitie een beslissing vallen, Door het gelijke spel van Het Zuiden tegen Rust Roest hebben de Rotterdammers in afdeling B nu evenveel verliespunten als Regenboog. Zondag zal Het Zuiden op moeten passen voor Zuiderkwartier, dat het in het begin het seizoen een gelukspel (4-—4) moest toestaan. Spangen zal het tegen Toda eveneens lastig krij gen. Eerder werd in wesizaan met 4 5 verlorer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1