mee in ROTTERDAMS OUDSTE LEEFT GOED LEVEN Kerstpotten: er niet om Afscheid van huurdersbond fifil SlLsMT VAN FABR1Ek! BfcPOfctt TAPsj-re tiORDiJNtN n.v. S.TREURE ROTTERDAM RIJNMOND 'Hudson' op weg naar Perzische Golf Voorrangs- Sint l\Sicoiaas vergeet nooit langs W te rijden ENORME SORTERING vulpenhouders en Telegram uit dankbaarheid weg PANAMEES SCHIP IN DE BOTLEK AAN DE KETTING KLEURENTELEVISIE PMI7V Spionage Geert-Jan Laan TON SUBRANDS GEEFT SIMULTAAN Advertenties Gevaarlijk1 Kerstpost voor 15 december bij de PTT Welke VW-rijder nam hond mee op rijksweg? Ook.maanrfagmOrgm opan Gédn tel. of schrift hajt MAURfTSWEG 37 ROTTERDAM TEL, 138061 pag. 4 - dinsdag 26 november 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. ,"n de loop van februari 1959 wordt de 4000 p.k. sterke sleepboot .Hu-dson' van B. Smit en Co, in. Dubai (Perzische Golf) venvacht met op sleeptouw de bak Majmaa-1 uit Hamburg. Het traject - vla Kaap de Goede Hoop - is 11.000 mill lang. De Majm'aa-1 is gecon strueerd uit bet voorschip van de vroegere Noorse tanker .Anna Mildred Brovig', die begin 1966 na een aanva ring ter hoogte van Helgoland in brand. vloog. De tanker^ brak daarna In tweeën. Het achterschip zonk, maar Van den Tak' slaagde er in het 214 meter lange voorschip te bergen. De sleepboot .Thames' van L. Smit en Co. zal half december uit Marseille vertrekken naar Dubai met de bak ,Majmaa-22'. Deze bak is gemaakt uit het voorschip van de vroegere tanker ,A1 Malik Saud Al-Awal', L, Smit en Co. heeft verder het con tract gekregen voor het slopen van d^ olieboorinstallatie Sedco-135-G van Hiroshima naar Port Darwin. Het nieuwgebouwde booreiland behoort tot de grootsten ter. werold. Hel heeft de vorm van een gelijkzijdige drie hoek met zijden van ruim 85 meter. Het heeft drie fleavormige poten van 50 meter hoog. De Witte Zee (9000 p.k.) zal het transport uitvoeren. (ADVERTENTIE) De meest luxueuze, garnering voor Uw herfst' en winter pak jes of wintermantel is toch echt bont,.... Heerlijk warm bont, dat zo chique staat en helemaal ïr» de mode is. Waarom zoudt U tevreden 2ijn met imitatie als U een grote shawlkraag van echt bont i'nor mala prijs rond de dertig gul' den, en dat is heus niet te duur) nu koopt voor nog flé4n tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige bontkragen, in diverse kleuren (ADVERTENTIE) Meent 112 - Rotterdam j Telefoon 131902 ballpoints vanaf f7,50 tot f450,-1 TK zou de mensen die de kerstdagen In eenzaamheid moeten doorbren gen niet graag de kost geven. U ook niet. Niemand van ons zou het trou wens kunnen- Er is een organisatie die dat wel kan: het leger des hells, dat vorig jaar achttienhonderd bejaarden en eenzamen „de (kerst) kost gaf." Een even groot aantal bejaarden en eenzamen kregen een verrassingspak ket en 1950 kinderen werden feeste lijk onthaald terwijl aan driehonderd personen een bijdrage in geld kon worden uitgereikt. Bij het Rotterdamse leger des heils stromen al geruime tijd verzoeken binnen. Of het leger ook dit jaar weer op zo'n grote schaal kan uitdelen hangt af van het slagen van de kersl- actie. Wat men kan doen? Iets overmaken op postgiro 537600 t.n.v. leger des hells, Rotterdam, William Boothlaan 6: meedoen aan een lijst-inzameling, die wordt gehouden op 2, 3, 4 en 6 de cember en iets In de kerstpotten doen, die op 13, 14, 20 en 21 december op de bekende plaatsen zullen staan. Het gaat o.a. om de ontvangst mo- gelijk te maken van 1200 mensen in De Doelen en 600 mensen in de Groote Schouwburg zuid. |)E dames en heren van de stichting ■*-* sociaal wijkopbouworgaan Prins Alcxanderpolder vinden dat je de overheid ook eens een complimentje moet maken, dat je de autoriteiten ook wel eens mag bedanken. IVelnu reden daartoe is er in de Alex ander polder, nu er (sinds gisteren) een snelle bus verbinding bestaat met het Centraal Station. De directie van de RET kreeg zaterdagavond nog een telegram met de volgende tekst: „Ondanks mist kijkt Alexanderpolder vrolijk door snelle en goedkope busverbinding, dank S.W.O.' De Maastunnelroute is voor- rangsweg geworden. Daarmee is op het opstelplein voor de tun nel een merkwaardige situatie ontstaan. Twee wegen komen hier samen, de Pleinweg en wat genoemd wordt de „Bovenlang- 'oute". De pleinwegroute is voor- rangsweg geworden, maar op de plaats waar de twee wegen sa menkomen staat een bord „na dering voorrangsweg", hetgeen op z'n zachtst gezegd verwar rend kan worden genoemd. GIER EGBERTS, de grote man van de huurdersvereniging Vreewijk heeft afscheid genomen als secretaris van het landelijk verbond van huur- itcrsverenigingen, waarvan hij de ind- liatiefnemer is geweest. Hij wordt in, deze functie opgevolgd door de heer H. A, van der Weijde. ROTTERDAM, dinsdag. Aan de Nederlandse economische hogeschool is geslaagd voor het kandidaatsexa men in de economische wetenschap pen II. Janssen (Rotterdam) en zijn gestaagd voor het doctoraal examen in de economische wetenschappen K. van, de Rotte (Rotterdam) M. van Muijen (Rotterdam), B, C. Schuil (Schiedam). H G. Troost (Rotterdam), H. Brouwer (Nijmegen). (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BIJ UUUCi AERT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL, 118811 - 235327 Meubelmeesters Hofland gedrieën verenigd. Vader Hofland in het midden, zoon Hans rechts en zoon Ben links. Foto Kees Weeda WIJ laten ons niet intimide ren". Onder die titel doet het Rotterdamse bedrijf „De Meubelmeesters" per adverten tie in een aantal Rotterdamse bladen haar commerciële cor respondentie met een leveran cier uit de doeken. Heden. Vol gens „deMeubelmeesters" dwingt de concurrentie meu belfabrieken. leveranties aan de sterk concurrerende „Meubel meesters" te stoppen. In liet volle licht van de publiciteit staat Heilbron Meubelen N.V. te Doetinchem, wiens corres pondentie-in twee kranten is afgedrukt. Een brief waarin staat, dat de firma gaarne gaat leveren, en een brief, dat afspra ken verdere leverantie niet meer mogelijk maken. Intussen heeft de advocaat van Heilbron de „Meubelmeesters" ge waarschuwd het handelsmerk „Heil bron" niet meer op dusdanige wijze te gebruiken en dat b(j herhaling gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Met deze onorthodoxe wijze van adverteren timmeren' de „Meubel meesters" bewust aan de weg. De „Meubelmeesters" bestaan uit vader C. F, Hofland (54), die geflankeerd door twee zonen Hans (26) en Ben (22), graag voor een meer uitge breide toelichting gaat zitten- ER wordt dqar knap hard gevoch ten in de meubelbranche waar bij vader Hofland niet schuwt het woord „bedrijfsspion age" in de mond te nemen. Dat gebeurt dan kennelijk over en weer, want hij gewaagt vari „een vergadering in „Engels", waar de Rotterdamse meu- ADVERTENTIE Nltuwa Binnenweg 465 - Rotterdam (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag.Da dam vereniging het oosten houdt in samen werking met het bestuur van de stich ting voor bedrjjfs- en kantoor- voet bal op zaterdag 14 december een si multaan wedstrijd voor hulsdammers. Deze zullen hun krachten kunneri me ten met Ton Sij brands. De seance, die J 's morgens om elf uur begint, vindt plaats in de kantine van Van Melie NV, Olympiaweg 10. Het inleggeld be draagt een gulden. Aanmelden is mo gelijk bij C. Schot, Parkkade 29. tel.' 128051 en b(j G. Schoof, Van Ooster- zcestraat 22a, te. 238954. belhandel tegenmaatregelen uit dacht èn de heer Hofland via een bevriende ober een ooggetuige ver slag van de gebeurtenissen per tele foon kon ontvangen. Anderzijds snuffelde een vertegenwoordiger van. een concurrent in deruimte van de „Meubelmeesters". De man werd als potentiële klant ontvangen, in het kantoortje op koffie met ge bak getractccrd op een bordje met het volgende opschrift: „voor elke collega uit het vak, koffie met ge bak". Deze kwinkslag brak de weer stand van de „spion", die zelf zo verhaalt de heer Hofland In lachen uitbarstte en het een ge slaagde grap achtte. T^AN de zoons is zoon Hans het v best bespraakt. „Wij willen ieder jaar nieuwe zaken openen." Hij ver telt, dat de „Meubelmeesters" het eerste jaar, dat zij nu in Rotterdam zijn geopend (Vader Hoogland was vroeger medefirmant in het B,P.- centrum, eveneens een sterk concur rerende meubelhandel) voor een be drag van 450.000 aan advertenties heeft besteed. De advertenties wor den door vader en zoons zelf opge steld. Vader Hoogland weigert de omzet van de „Meubelmeesters" te noemen, maar dat haalt het toch duidelijk niet bij de omzet van de werkelijk groot ten in de Nederlandse meubelbran che. Wel wil hij als indicatie geven, dat per zaterdag' tussen de 30 en 40 bankstellen worden verkocht en dat binnen 6 dagen de in de winkel op gestelde meubelen verkocht zijn. „Mijn accountant zegt, dat het een fabel is," maar hij moet het toch ge loven'" Volgende week openen de Meubelmeesters een nieuwe vesti ging in Tilburg met een oppervlakte van 10.ÖQ0 vierkante meter, 1800 bedden moeten daar binnen tien da gen de deur uit TNF de heer Hoogland deze wijze van Y zaken doen niet wat gevaarlijk vindt. Per slot van rekening kopen mensen toch niet iedere dag nieuwe meubelen. „Ik vraag het me ook af," verzucht de heer Hoogland, „maar voorlopig is de markt nog groot ge noeg" Ziet hij de gang van zaken bij „Claus" in Amsterdam niet als een slecht voorbeeld? Hoogland: „Claus was een toonzaal en wij verkopen di rect aan het publiek. Bovendien is Claus kapot gegaan aan het ondei*- zoek van de Nederlandse Consumen tenbond". HU vertelt, dat de consu mentenbond op bezoek by hem is ge weest en dal het onderzoek binnen kort zal worden gepubliceerd. „Ik ben doodvoorzichtig", zegt h(j. Rest nog te vermelden, dat al het Meubelmeesterpersoneel (35 man) plus verloofde of echtgenote van l tot 14 januari gezamenlijk naar de wintersport gaan in Oostenrijk. Dat kweekt een goede stemming bij het personeel, aldus de heer Hoogland en achter zijn donkere bril stelt hij nog degelijk vast: „Ik moest wel de na men van de verloofdes voor 15 no vember binnen hebben, want plotse linge „verlovingen" ter wilJe van de reis, nee hoor". DE voorlichtingsdienst van de PTT wyst erop, dat de „post" vanzelfsprekend haar uiterste best doet om ervoor te zorgen, dat alle kerstpost op tjjd komt, maar dat dan de poststukken tij dig moeten worden aangeboden op het postkantoor. Het gaat om kalenders, agenda's of andere relatiegeschenken, kerstkaar ten, nieuwjaarskaarten, enz. wilt u zekerheid? Biedt uw zending dan aan voor 15 december. Post op tijd- blijf de feestdrukte vóóór! Aldus de PTT. Mijn ervaring is, dat kerstkaarten e.d. gepost op bijo. II of 12 december reeds op 16 en 17 december xoorden bezorgd. Dat ts voor de PTT' natuur' tijk het makkelijkste, maar stellig niet de bedoeling win de afzender. Een kerstkaart die eer. week voor de feest- dagcn arriveert komt te vroeg. Te vroeg oepost is dus ook niet goed! Dag boeJcsch rij ve r) TS7TE kan Inlichtingen verstrekken >v over de hond van mevrouw A. J, C. Schneider uit Zevenhuizen (Z.H.) Het dier (langharig, zwart-wit, hang oren. witte vlek op het voorhoofd) verdween op woensdag 13 november om omstreeks 10.00 uur. Dezelfde dag werd het dier gesignaleerd bij het benzine-station aan de rijksweg bij NIeuwerkerk a/d IJsscI. Een man in een Volkswagen nam het dier mee en diaarna Is mevrouw Schneider het spoor totaal bijster ge raak?.. Zij had de hond (een teef van negen maanden oud) nog maar veer tien dagen. Wie inlichtingen kan ver strekken (hot gaat natuurlijk vooral om de man van de Volkswagen) wordt verzocht te belLen mevrouw A. J. C. Schneider. Knibbelweg 50, Ze venhuizen. tel. 01802—694. (ADVERTENTIE) BART KOOIMAN. (104) te midden van drie naar hem genoemde familie leden. Rechts dochter Bertha van der Hof-Koolman (71), links kleindochter Bertha van der Hof (3D) en achterkleindochter Bertlna van der Hof (4). (Van een onzer verslaggevers) Telefonisch meldt mevrouw Bertha van der Hof Kooiman (71) dat haar vader Bart Kooiman, donderdag al 104 jaar en met die leeftijd Kotterdams oudste, nog immer opgeruimd door liet leven gaat, dat hij erg op vouwtjes gesteld blijft en dat hij in het ge meentelijk bejaarden/v-.tus aan de Oostervantstraat als goud wordt bewaakt* Bij een ontmoeting blijkt Kooiman een vrijwel rimpeloos gezicht met oplettende ogen te hebben. Een •vriendelijk man met veel plezier, die soms vergeet dat hij een sigaar in de hand houdt cn dan oen nieuwe wil opsteken. Ats zijn dochter Berlha zegt dat hij zich dagelijks met overgave laat zoenen door zijn verzorgsters, begint hij te giechelen maar gaat er verder niet op in. Hem is blijkbaar opgedragen niet over rte vrouwtjes to praten want hij deelt een paar keer mee geen gehei men te willen verlellen. Zoals bij voorbeeld over zijn ontmoetingen met de Hoela-meisj ss van Hawaii. Wel wil hij met duidelijk genoe gen zijn hoge leeftijd verklaren. Om. die opvatting („Omdat ik twintig jaar in Amerika heb gewoond ter wijl mijn vrouw al die tijd in Neder land zat") lacht hij zelf het hardst. 't Is duidelijk: Bart Kooiman kan nog best gekke opmerkingen plaat sen, graag zelfs. Ook tegen zijn ach terkleindochter Bertine met wie hij honderd jaar verschilt. Dat gaat zo. Bertine komt aarze lend naderbij en geeft haar over grootvader een hand. Deze legt daarop zijn hand op haar blonde ha ren, kijkt ernstig en zegt'. „Wat ben. jij een aardige knul. Maar jc hebt wel een boeren jongensgezicht". Zijn dochter heeft dan al verteld dat hij tijdens zijn Amerikaanse tijd „sodemieter-op" werd genoemd. Hij had toen een bakkerij met veel snne klanten. Goed harL als hij heeft, gaf Kooiman hun gratis een brood met de opmerking „sodemieter op". Als hij daaraan wordt herinnerd, moet hij weer lachen. Jazeker, 't was een goede tijd, zoals het hele leven een goede tijd is geweest. Gevaren heeft hij, als hofmeester, als kok op de grote vaavl. Maar nu zit hij al weer zo'n tien jaar in de Oostervantstraat. Hen leven als god in Frankrijk, vindt hij zelf. Veel praten, met zijn vriend van zeventig, over vroeger, een eindje „om" door het tehuis, een be zoekje brengen aan zijn dochter in Kralingen en veel naar de radio, dat mirakelse ding, luisteren, zo is zijn leven nu. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het ?a- namese vrachtschip „Santa Barbara" is gisteren in de Bollek aan dc ketting gelegd, omdat de Griekse eigenaar een reparatie-rekening in Engeland niet had betaald. De Santa Barbara" ligt nu aap boei 23. Hot had een lading erts afge leverd. Gisteren zou volgens hot af- vaartschema naar Bremen vertrokken moeien zijn. Een woordvoerder van DEK A transport Mil. in Botlek zei ons dat werd ge-hoopt vandaag hot beslag op de „Santa Barbara" op lie heffen. Het schip is 22 jaar oud en vaart onder Panemese vlag. De rederif is Aghia Barbara da. mar. S.A. in Panama, terwijl de eigenaar in Pireaus (Grie kenland) woont. Donderdag 28 november 1968 zal het Amerikaanse consulaat generaal de gehele dag gesloten zijn in verband met de viering van Thanksgiving Day,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1