Gemeenteraad akkoord met plan voor bouw administratiegebouw lM HAKKERT HOOGSTRAAT 163 - SCHIEDAH PLATENSPELEJ ÏS 'HISTORISCH BESLUIT' Lof voor beleid van bestuur en directeur van de Sporth ORGANISATIE VAN RAMPENBESTRIJDING SCHIEDAM sinterklaas DEKKING VAN BUDGETTAIRE LASTEN GROOT PROBLEEM /(P Kerstconcert GOEDE WEEK VOOR TSF MUTATIES BIJ HET ONDERWIJS Geen krant ontvangen? Misverstanden in gemeenteraad opgehelderd 'Schiedam Nu' van Hans v. cl. Sloot Hengelen in singels 5niet opvoedkundig Juliana miste eindschot Op heterdaad betrapt bij leeghalen automaat De kampioenen van THOR SCHIEDAM Koeriersters VERHOEFF VERMEUL zeldzame aanbieding COMPLEET MET VERSTERKER EN LUIDSPREKER V.a. ƒ98,- 45-T0EREKPLATEH 6-95 30; CM 14.95 MET WAAIER ENORME K0LLEKTIE LANGSPEELPLATEN VANAF 4.95 Hang het aan de grote klok BEL 13 54 30 VOOR Koeriersters dinsdag 26 november 1968 - pag. 5 {ADVERTENTIE) Komt ook voor U Dat laarzen in deze tijd van het jaar onontbeerlijk zijn, hoeven we niemand te vertellenwèl interessant nieuws is, dat wij prima wmterlaarzen verkopen met bijna 8 gulden voordeel. Halve winterlaarzen in twea uitvoeringen, van zwart P.V.C. of bruin suedine, beide heerlijk warm gevoerd en met dikke rubberzooi. Kortom laarzen waarirt koude vo'eten tot het verleden be*_ .horen. En deze herenlaarzen verkopen wij nu, omdat er 'kleine schoonheidsfoutjes in zitten voor nog géén tientje. met dikke voering (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De gemeenteraad van Schiedam heeft gis teravond het „historische besluit" genomen (zo vond voorzitter burg. H. Roelfsema) om te komen tot de bouw van een gemeentelijk admi nistratiegebouw als eerste fase in de uitvoering van het Stadhuis plan. Daarvoor heeft de Raad een krediet verleend van 13.410.000 plus nog een bedrag van 267.500 voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de brandweer, o.a. de houw van een tijdelijke gara ge. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze halve win terlaarzen, heerlijk warm ge voerd, in zwart P.V.C. of bruin- suêdïne, en in j de maten 40 t/m 45 ttm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het Schie dams Chrisïelijk Mannenkoor geeft op vrijdag 20 december een kerstconcert in de Geref. kerk (vrijgemaakt) aan de Weafcvest, aanvang 20 uur. Organist Feike Asma en bas Bernard Verstcege verlenen medewerking. Kaarten ver krijgbaar o.m. bij de heer M. Kop- meis. Burg. Knappertlaan 274b. Dat dit besluit van historische bete kenis is, was overigens niet af te lei den uit de sfeer waarin het geno men is. Deze was slaperig (gezien het zeer late uur), lauw (na het vele ge praat over andere, minder belangrijke onderwerpen) en ongeëmotioneerd. Zoals gebruikelijk is bU belangrijke voorstellen die reeds vele malen en uitgebreid in de commissies zijn be handeld en zelfs in besloten bijeen komsten van de Raad. Men was er wei op uitgepraat! Iedereen was overtuigd van de gro te noodzaak van dit administratie gebouw. J. Dijkstra (PvdA): „hoog ste tijd"; mevr. M. A. C. Taver ne-van Campert (KVP): „van harte toejuichen"; s. Kuiper (PCG): „hele raad heeft er naar uitgezien"; drs. J. Houtman (VVD): „volledig en gaarne akkoord"; A. Roede (BP): „einde van nare toestand": B. E. Collé (CPN): „hoog en hoog tijd". TAFELTENNIS even gewezen op een incident van acht jaar geleden. Toen kwam het eerste bouwplan voor het Stadhuis in de raad en de kosten werden geraamd op totaal 14 miljoen. De toenmalige wethouder van Gemeentewerken de heer Th. J. L. v. d. Berg kwam toen met de verrassende opmerking dat de kosten wel veel hoger zouden uitko men. Dat is hem toen door de rest van het College zeer kwalijk genomen, waarop de heer Van den Berg boos de vergadering verliet, Nu wordt de bouw van alleen maar het werkge- bouw al op 14 miljoen geraamd, on geacht dt bouw van het representatie ve gedeelte- „De voormalige wethou der heeft door de tijd toch wel gelijk gekregen", stelde de heer Kuiper vast. SCHIEDAM, dinsdag. De tafeltennissers van TSF hebben een goede week achter de rug. Van de zestien gespeelde competitiewedstrij den werden er twaalf gewonnen en vier verloren, een rendement van 75 pet. By de senioren heeft, na het vier de in de 2e klas, nu ook het derde In dc le klas zioh veilig gesteld voor een plaats in de promotie-competitie. Van de resterende twaalf teams staan er nu zes boven en zes beneden de be ruchte streep. Bij Je junioren is het vijfde team de eerste bekerkampioen van het jaar. Het eerste junioren team ziet de kans op höt Rotterdamse juoforenkam- pioenschap stijgen, -doordal concurrent TOGB l verloor. In de Rotterdamse competitie won in de le klas TSF 3 met 73 van 21 Up 4 en blijft leider Umlever op de voet volgen met één punt verschil. In de 2c klas bleef TSF 4 ongeslagen aan de kop door staartloper Xerxes 4 met 9-—1 te kloppen. TSF 5 verloor weer, van NKP 1 met 64 en zut ver in de achterhoede. TSF 6 deed het beter; Stad Rotterdam werd met 8-2 gesla gen en dit team zit op een vrij veilige derde plaats. Derde klas: Roteb 2TSF 7 4—6, TSF 9~Van Nell-e 1 7—3. Vierde klas: TSF 10Roteb 5 19, Bonsje B 3 —TSF 11 3—7, TSF 12—RET 1 3—7, Sozaro 2—TSF 13 010. Junioren. Intiem 1TSF 2 4G, In tiem 3—TSF 3 3—7, Xerxes C—TSF 4 2—8, TSF 5Intiem 6 10—0. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Door de gemeenteraad zl)n de volgende muta ties by het onderwijs goedgekeurd. Aan mej. E. Jordaans, onderwijzeres aan de ïïrasmusschool, is eervol ont slag verleend wegens haar benoeming tot logopediste in Schiedam. Mej .P. M. Eraser en mej. J. Non nen, onderwijzeressen in tijdeliike dienst aan. de Theo Thijssenschool, zijn in vaste dienst benoemd. Financiering Geen van de sprekers ging meer in op de merites van het architectonische ontwerp of op de wijze van uitvoering (door ons reeds tien dagen geleden beschreven), zodat als enige grote probleem ter discussie overbleef de fi nanciering. B. en w. hadden zeer glo baal becijferd dat de bouw van jaar lijkse budgettaire last zou geven van 1,5 miljoen, zondat dat exact was aangegeven hoe het College deze kos ten dacht te dekken, „Een, griezelige zaak", stelde heel duidelijk drs. J. Houtman. „Alles is vaag gesteld. Niemand weet hoe gefi nancierd zal worden en zo varen wij in de mist". Te meer daar in de prak tijk blijkt dat de kosten altyd hoger worden dan geraamd is. Vrijwel alle andere sprekers hadden, zij hel in wal rustiger bewoordingen, dezelfde me ning. „Inderdaad is hier een uitzondering gemaakt", gaf wethouder J. Scheffers van financiën toe. Het is een. eis van goed financieel beleid dat voor bouw plannen eerst wordt nagegaan hoe hoog de lasten zijn en hoe die gedekt zullen worden. Dat is nu niet het ge val. Groot belang EEl VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees buiten R'dam— Schiedam kunnen zicb wen den tot onze plaatselijke agenten, SCHIEDAM, Geboren: David R. D, z.v. E. lalaratoeboen en J. C den Herder. Jolanda d.v. L. Hamerslag en. C. D. H. Berg. Wilma G. A. d.v W van der Spek en j. Vrijenhoek. Overleden: A. Blderkamp, 68 jr. Doch het College heeft de bouw van dit admimstatiegebouw van zó groot belang geacht, dat het voorstel nu reeds is ingediend, terwijl later onder zocht zal worden, hoe de lasten gedekt zullen kunnen worden. Waarbij de wethouder niet verheelde dat het een groot probleem zal zijn. Hij zag enkele mogelijkheden. Zo de „verfijning" van de uitkering uit het Gemeente-fonds, waarvan in. de Rijks begroting reeds sprake is. Verder de eveneens in het vooruitzicht gestelde verruiming van het gemeentelijk be lastinggebied, wat voor de grondbe lasting allen al 500.000 kan beteke nen. Ook wanneer de Rijnmond een eigen financiële status zou krijgen, zou di't een verruiming geven. Ook werden enige bedenkingen aangevoerd tegen, het fedt dat 230.000 nodig is voor een tijdelijke bra rud weerga rageKan niet meteen een definitieve garage worden neerge zet op het terrein aan de Breedsfcraat, waar -de nieuwe kazerne za'l komen? Garage Det kan niet, verklaarde burg. Roelfsema. Want dat zou betekenen dat dc „eerste indruk" van de brand weer van dc Singel naar de Breed- straat moet komen, wat veel verlies van tyd geeft. Bovendien is de grond aan dc Breedstri-at nog geen eigendom van de gemeente. De kans dat de nieuwe kazerne klaar is voor met de bouw van het stadhuis wordt begon nen, is erg klein. De heer S. Kuiper (PCG) heeft nog (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het voor stel van b, en w. om een bedrag van 126,500 beschikbaar te stellen voor dc opbouw van een organisatie ter be strijding van rampen in vredestijd, vorige vergadering reeds „aangehou den" omdat onvoldoende informatie zou zijn gegeven, heeft ook gister avond in de raadsvergadering weer een storm-in-cen-glas-water doen ontstaan. Waarschijnlijk, zo ontdekte burgemeester H. R. Elfsema eerst la ter. door een misverstand over de ter men „organisa'V en „coördinatie". In het voorstel staat nl. dat de Organisa tie wordt verkregen door coördinatie van de diensten. De socialistenleider J, Dijkstra bleef, gesteund dioor mevr, Blaauw van PSP en -de communist B. E, Collé er op aandringen dat voor de opbouw van deze rampenxyrganlsatie samenwerking In groter verband gezocht zou worden, bv. in de Rijn mond. Hij dreigde zelfs met een amendement over deze zaak. De heer Collé, zelf lid van de Rijnmondraad, vond dat de gemeente de Rijnmond mm of meer in de wielen ging rijden. Uitbouwen Totdat burgemeester H. Roelfsema uitlegde dat de hele zaak eigenlijk niet zo veel om het lijf heeft. Het gaat gewoon om het uitbouwen van een bestaande organisatie tussen de ver- Schillende gemeentelijke diensten. Daar zijn echter enkele lacunes, voor al wat betreft de communicatiemidde len, en die leemte wil het gemeente bestuur nu opvullen. Een stokt plaatselijke organisatie, omdat in eerste instantie toch de plaatselijke diensten in actie moeten komen bij zdcih voordoende rampen op gemeentelijk terrein. Blijken de ram pen een grotere omvang te hebben, dan kan nog altijd hulp van andere gemeenten worden ingeroepen. En in Rijnmondverband wordt reeds gestu deerd om een soortgelijke organisatie van gro.ere omvang. Het aangevraagde materiaal bestaat in de eerste plaats uit een flink aantal portofoons met een beperkte reikwljd- te binnen dc gemeente. Het politiebu reau blijft de plaats waar de meldin gen van de ramp binnenkomen. Doch daar aangenomen mag worden dat de politietelefoon snel verstopt zal raken, moeien de portofoons de communica tie van politie met brandweer en GG en GD en onderling overnemen. Het stadhuis wordt dan tot ceni'rale post voor de rampbestrijding, omdat daar een ambtelijk apparaat zit en ook een telefooncentrale, waarmee contact kan worden gehouden met in stanties bullen de gemeente. Verder de aanschaf van een „rampeniwagen" waarin het materiaal voor de eerste aanpak van de ramp en een comman dowagen die weer als centraal punt op het terrein van de ramp kan dienstdoen, Na de verzekering van burg. Roelf sema dat in Rijnmond-verband reeds over deze materie wordt gesproken, had de heer Dijkstra geen behoefte meer aan een amendement. En de raad nam het voorstel ten slotte aan, met alleen de PSP-fractie, die princi pieel tegen alles Ï6 wat naar mihitai- risme zweemt, als tegenstemmer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Van de jeugdige Schiedammer Hans van der Sloot, die eerder het fotoboek „Schie dam rond de eeuwwisseling" schreef is nu by de Europese Bibliotheek te Zaltbommel het tweede fotoboek ver schenen, „Schiedam Nu". De foto's zijn van Robert Collettc. Het eerste exemplaar zal officieel aan burgemeester H. Roelfsema wor den aangeboden tijdens een bijeen komst op maandagmiddag 2 december in het Sted, Museum, waar tevens een kleine expositie is ingericht, o.a. van de originele foto's uit het boekwerk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Zowel liet Bestuur van de Stichting Sporthal Schiedam als de direc teur van dc hal is van alle kanten lof toegezwaaid in dc gemeente raadsvergadering van gister avond. Hun beleid en ook hun ac tiviteiten werden zeer geprezen. Dit naar aanleiding van het voor stel van b. en w. om de Stichting Sporthal een subsidie te verlenen gelijk aan de tekorten op de ex ploitatie gedurende de jaren i960 tot en met 1969. De oorzaak ligt in het feit dat het Stichtingsbestuur eeft aangekondigd niet langer meer de verantwoordelijk heid voor het beheer van dc sïJorthai te willen dragen, wanneer het ge meentebestuur niet vóór 1 januari 1969 een duideiyke beslissing nam in zake het verlenen van subsidie. In een wat geprikkelde discussie toonden alle fracties zich voorstander van deze subsidie doch de KVP en de PCG hadden wel enige bedenkingen. „We wisten toch van te voren, dat er tekorten zouden zijn. Ik ben er niet kapot van dat de gemeente die un zal moeten dekken", verwonderde drs. J, Houtman (VVD) zieh. „Geen paniekerige ongerustheid", vond de heer J. Dijkstra namen de PvdA- „Geen slecht beheer van het bestuur. Het zou onjuist z»jn geweest wanneer het bestuur was blijven doormodderen met tekorten" TeleurstellendV Maar de heer W. J. C. Willemse (KVP), die het belang van de sporthal voor Schiedam erkent, vond het „te leurstellend" dat er nu al tekorten wa ren (cn steeds groeiende) ondanks de financiële steun van de gemeente bij de oprichting. Verder was hy van me ning dat door het verlenen van een subsidie ter grootte van het tekort „de voor meer efficiëntie by de werk krachten, waarbij hü dacht aan een combinatie van sporthal in dc winter cn Bad Groenoord in de zomer. De heer A. Sonne veld (PCG), die wel toegaf dat de sporthal niet kon draaien zonder f lanciêle steun van de gemeente, had geen waardering voor de eis van het bestuur. Ook hij vreesde dat een subsidie de stimulans tot een zuinig beheer zou wegnemen en pleitte voor een optimaal gebruik van de hal voor commerciële evene menten. SCHIEDAM, dinsdag. -- Het St.- Nicolaasfeeat van de PvdA en het N.V V. wordt gehouden op 4 december in het Wijkcentrum aan hei Dr. Wi- bautplein en wel van 1415.30 uur en van 16—17.30 uur. De leeftijdgrens is gesteld op 4 tot 9 jaar. Kaarten a ƒ0,50 zijn verkrijgbaar bij de dames Zagwyn. Gordons! raat 31b, Van Dyk, Fjbncplem 27b, Jung, Numansdorpse- straat 17, Huisman. Van Idenburg- straat 64, Mak, Fr, Halsplein 8. Schra- made, Franklmsuraat 18 en Post. Dr. Wibautstraat 17. Steun Maar zowel de wethouder van sportzaken mej. G. D. de Graaff, als de wethouder va»- financiën, de heer J. Scheffers stelde zich vierkant ach ter het Stichtingsbestuur op. Mej. de Graaff vond dat het bestuur zich reeds alle moeite getroost om de sporthal zo goed mogeiyk draaiende te houden. Het voordeel van het aantrekken van meer winstgevende sportevene menten zag zij niet. „Dat is een vest zak-broekzak kwestie, want de ge meente moet daarvan toch de tekor ten. bijpassen. Wat de commerciële evenementen betreft, die kunnen al leen in de zomer plaatshebbben, om dat de sport altijd voor de commercie moet gaan. Ook is de voorgestelde subsidie aan de bescheiden kant. Andere gemeen ten geven over het algemeen (maar vergelijken is altijd moeilijk) meer subsidie aan hun sporthallen", Weth. Scheffers zag geen gevaar van „automatisme" in de subsidie verlening, want hij was er van over tuigd dat het stichtingsbestuur in de door hem zeer geroemde „zelfwerk zaamheid" het beheer zuinig zou hou den. Een combinatie van werk tussen sporthal Bad Groenoord is niet mo gelijk, want beide instellingen werken veel met tijdelijke losse krachten. Zo bleek een „sociale misstand" bij do sporthal, waar naast de directeur maar één vaste kracht is. Zij werken n.l. veel te lang! Dit is de reden dat het exploitatietekort voor 1969 zal stijgen, omdat er meer krachten aan getrokken zullen moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Het raads lid mevr. J, H. H. Gerding-Egging Is „vierkant tegen" het voorstel van b. en w. om vyf singels in de stad te gaan aanwenden als open viswater, waar een ieder gratis kan gaan vissen. „Dat is een sport die leed toebrengt aan levende dieren", vindt zy. Zij heeft er weinig vertrouwen in dat de hengelaars de gevangen vissen weet terug zullen zetten, „bovendien is het haak-in, haak-uiit, haak-ln, haak-uit ook niet leuk voor de vis san". Doch haar gmobste bezwaar gold de jeugd, want „üJie lieverdjes kunnen ongelooflijk wreed zijn". Als die le vende visjes van hand tot hand gaan, blijven er toch maar lijkjes over. „Niet opvoedkundig", was haar oor deel. De heer G. P. Verhulsdonk dacht et- anders over. Hij wilde dat de gemeen te de Hengelaarever. „Schiedam en Omstreken" alle kosten zou vergoeden voor hst uitzetten van vis, instede van maar de helft. Doch toen wethouder mej. G. D. de Graaff opmerkte diat aan do Henigelaarsver. toch wel enage „zelfwerkzaamheid" gelaten mocht worden, trou hy z'n voorstel in. En mevr. Taverne kreeg da verze kering dat de uitgezochte singels de best pnogelijke viswaters in da stad waren, met genoeg zuurstof in het water, waar de vissen een redelijke kaas hebben nog te leven voor ze aan de haak worden geslagen. Als <yr maar met te veel kinderen in de buunt zijn. ADVERTENTIEt SCHIEDAM, dinsdag Een te leurstellend Juliana I heeft zaterdag avond een. onnodige 3—1 -nederlaag geleden tegen het Haagse Blokkeer H. De Schiedammers, die tempoloos_ en zonder inspiratie speelden, verzuim den vooral in de eerste twee sets een voorsprong in setwinst om te zetten. Het was vooral de aanval van de Schiedammers die op de beslissende momenten faalde. Alleen in de derde set wist Juliana terug te komen, maar in de vierde set lukte het Blokkeer II, na een gelijk- opgaande strijd, de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. De setstanden waren: 1517, 13—15, i56, 1215, MAASSLUIS, dinsdag. In de nacht van zondag op maandag werd de 21-jarige P. v.d. H. uit Maassluis door de politie op heterdaad betrapt by het leeghalen van een sigaretten automaat. Dit gebeurde om half drie aan de P.C. Hooftlaan. De automaat was ei gendom van de heer Veldkamp. De dader werd in verzekerde bewaring gesteld. De nacht er voor had men met dezelfde man ook ai last gehad toen hij werd aangehouden bij een vechtparty aan de Mesdaglaan. Dat was om half elf zaterdagavond. Rond die tijd kwam hij met twee dronken kameraden het café „De Corner' bin nen aan de Mesdaglaan, De caféhou der Wilde hem en zijn kameraden (de 25-jarige S.S. en D. v.d. H„ 54 jaar) niet schenken, waardoor de vrienden in woede ontstaken. Zij misnandelden. de caféhouder en zijn kelner. Met vereende krachten werden zij buiten de deur gezet. De inmiddels gewaarschuwde politie rekende hem daar in. Na ontnuchte ring en verhoor werden zij zondag ochtend vrij gelaten. De tweede keer heeft de politie P. v.d. H. maar vast gehouden. Waarmee verrast U moeder het meest op Sinterklaasavond? Natuurlijk met 2o'r> leuke thee muts of -beiirs, die het thee uurtje nog gezelliger en de thee nog lekkerder maakt. Fraaie theebeurzen en thee- mutsen," met Java kapok ge vuld, prima afgewerkt, zoekt_U nu uit voor nog géén vijf gulden. theemuts Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze theebeur zen overtrokken met afwasbaar plastic cretonne, in diverse des sins, en theemutsen in apart model en overtrokken met een moderne stof, door elkaar per stuk Ook maandagmorgen open Géén tal, of schrift: best. SCHIEDAM, dinsdag. SU dc onderlin ge wedstrijden van THOR zijn de volgende „clubkampioenen" uit dc bus gekomen. Dc meisjes zijn daarvoor verdeeld naar de gymnastiekzalen waar geoefend wordt, naar de leeftijd en ook naar üe cotegorlc A beginnend of B gevorderd. Trans Helsplote <7—11 Jaar) eat. A: 1. Jennie Clarljs, 2. Marlies v. d Veen 3. Hedt Jeetie. Cat J3: 1. Ineke Nflrtijn. 2 Jeanet Gouka, 3 Truus Bras. Oude Kerkhof (7—11 jaar) A: 1, Wiesje de Boer. 2 Mairja Osse- waarde. 3. Bea Holmer. Ca-t. B: 1. Marjan Kalé, 2. Yvonne Otholf. Jaconucn Lemaltre. Peter v. Anmooylaan (7—11 jaar) Cat. A: i. Inorld Baere, 2. Monique V. ri. Graaf, 3. Arti Westenberg, Cars B: X, Anja Vinkc ,2. Anja Blok. 3 Karin Ypes. Thorbeckeschool (woensdag, 7—10 jaar) Cat. A: I Henny van Dunpen en Carola Heetkamp, 2 Leonle vian Gorcum. 3. Inge SlootmaRer. (9—11 Jaar) Cat A: 1. Annie Kortland, 2. Marieke Heetkarnp en Nelleke v. d Boor. 3 Yvonne v. Reeuwijk. Cat. B: 1 Yvonne Carréc, 2, Marjan de Looze, 3. Caroline v. Oudheusaen. Thorbeck vrijdag (710 joar) Cat. A: 1. Yvonne Cla rljs, Marien Herwig PaUlien Schol en Yvonne Recourt. 2. Karin Kramers 3. Jea net Bos en Manna Ruiter. (8—11 jaar) Cat. A: 1. Petra Wesdorp, 2. Jenny v. Zijl sn Elma Rovers. 3. Yvonne Berkhout. Cat. B: Debby Buyk, 2. Lia Nooteboom, 3. Marjo Keuzenkamp. Meisjes 12—15 jaar. Peter v. Aarrooylaan Cat A: 1 Maria van 't Hoen, 2 Joyce Ypes 3. Lyda Scholten. Cat. B: 1. Ltesje v. d. Ende, 2 Locs v. Maanen, 3. Marlet te Kok Mgr. No lenst aan Cat. A: 1. Herma Versteeg 2 Nieneke Boere, 3. JaJIen v. Vu ren Cat. B: 1. Diana v d. Borg, 2 Astrid Slavenburg. 3 Qlga Notenboom, Tharbec- keschool Cot. A: 1. Frieda v. Gogh. 2. Eve- lien Boot, 3, Trudy Bennda. Cait. B: 1. Son- 1a Collee. 2 Agnes Bijt 3. Ylanda de Jonge, Bulten mededinging deed mee een trai- ningsklas (7--XJl jaar): l. A'uja v. d. Touw, 2 Leni v. d. Windt. 3. Saskia Hulsman. Do wedstrijdklas (12—JB jaar): I, Editb Poel man 2, Son ja v. d. Mcrendok, 3. Karla Hoogstad. ALBLASSERDAM. Tijdens een feestavond in het Vergulde Paard, welke op vrijdag 29 november des avonds om acht uur zal worden ge houden, zullen de prijzen voor de dit jaar gehouden tuinkeuringen van de bloemen en plantenliefhebbersverenü- gmg Multiflora worden uitgereikt. De heer G. Rekoert uit Zwijndrecht zal met medewerking van de Runa's, een zangduo, het feestelijk gedeelte van deze avond verzorgen. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Pamol) vraagt vaste BE- BORGERS(STERS). Aanmel den tel. 267279, 's avonds na 7 uur td. 155360, R028 Foto, film en projectie PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 1D6, Schiedam. Tel. 266720. Let op het juiste adres R18Q Veloursgordijnen verven j 3.75 p. m2 Mantel verven f 15- a f 16.- Korf suèdejasje reinigen ƒ15.- Oostsingfil 2. Tel. 268924 Textiel verven cn suède reinigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2