ers staan op klein alarm De SINT kocht een geweldige partij UNIEKE Wees er gauw bij. modern I BRANDWEER BLIJFT VERDEELD STEREO-PLATEN. Niet te geloven. iA98 Sommige gebouwen zijn altijd open Met de kioskv van RET-kaarte blijft het sukkelen Alleen bü "MODERN" Br. Lamberts: 'Op recepties niet meer rauw vlees serveren' ROTTERDAM RIJNMOND HOOFDMAN VAN SENDEN KEERT ZICH TEGEN DE WETHOUDER Peter Goedhart in Piccolotheater per elpee Festival van het Leger des Heils Werkgroep pantomime Edo de Waart wil discussie over ;negatief ontvangen compositie woensdag ,27 november 1968., HET forum, wearin brandweerdirecteur Dijkshoorn (uiterst rechts) en vertegen woordigers van de brandweerorganisaties zitting hadden, (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Barbertje hoeft nog niet te han gen," schrijft president-hoofdman J. J, Oster in het novembernum mer van „De Brandweerman" over het lot van de Rotterdamse vrijwillige Brandweer. De hearing:, die gisteravond onder auspiciën van het Rotterdams Nieuwsblad in gebouw Odepn werd gehouden, heeft evenwel nfet de in druk kunnen wegnemen dat de strop nog altijd dreigend boven het vrijwil lige brandweerkorps buijgelt. ..Zoals bekend mag worden' veror?- dersteld zjjri de moeilijkheden binnen net Rotterdamse brandweerkorps (circa 250 beroepsmensen en ruim 750 vrijwilligers) ontstaan door de be leidsnota. van wethouder J. "Worst van economische aangelegenheden, waarin de reorganisatieplannen voor de brandweer zijp aangegeven. Voor de brandweerlieden is het punt waar al les om. draait dat vrijwilligers niet langer gealarmeerd zullen worden bij „klein alarm". Devrijwilligers voelen zich. daardoor achteruit gezet en niet meer daadwerkelijk bij het bluswerk betrokken. De vraag waar het ook tijdens de hearing om ging: is men (wethouder Worst) bereid om het punt in de be leidsnota, dat afschaffing van het klein alarm voor vrijwilligers voor- staakte schrappen? Aan het eind van de avond zei de wethouder: „Iedereen weet dat ik al tijd voor overleg open sta. Do acht punten die in mi jn beleidsnota staan zijn geboren uit overleg met uw colle ge van hoofdlieden. Als ik u evenwel zeg, dat ik volkomen open sta voor overleg, dan wil dat zeggen dat we ook overleg over de uitvoering kun nen plegen." Op de vraag of de be reidheid aanwezig wsb om het omstre den punt uit de nota te schrappen is geen direct antwoord gekomen en mag dan ook als voornaamste rede» wor den aangemerkt dat het grote aantal vrijwilligers dat de hearing bijwoonde onvoldaan huiswaarts keerde. Oud-burgemeester Van Walsum, aangekondigd als gespreksleider, ^Bjoest wegens ziekte verstek laten ga&frxpe hearing werd nu gedirigeerd door heR. lid van de Jïijnmondraad, dr J. Alers, "die aun brandweer-directeur ir K. Dijksmjorn als eerste het woord gaf- \v VOnvoldaan Ir Dijkshoorn bad zijn toespraak kritiek op de paraathefd. H(J vond wel dat de bereidheid en ^ticbUopvaUing bij de vrijwilligers volüoende aanwe zig waren, waar dat r^et op andere punten, bijvoorbeeld de jopkomst voor de cursussen, lang niet lal tijd klopte. Hij achtte de paraatheid (van de vrij willigers onvoldoende. Hoofdman J* C. van Senden vroeg zich af waarom de wethouder van het klein alarm een prestigekwestie had gemaakt: „Met de brandveiligheid van de stad wordt nu maaibeen beetje ge sold; met de toekomst/wordt geen re- - kening gehouden. Hetfjs niet juist om de. brandweer in het departement van de wethouder, als poVitleke figuur, on der te brengen. Mpt de brandweer mag niet politiek gesold worden." Het schrale applaus dat ir Dijks hoorn voor zijn fbde had ontvangen werd volledig overschaduwd door de ovaties die de hoofdman Van Senden in ontvangst jnopht nepten. Wethouder "Worst begon direct daarna met een stevige tegenaanval op de woorden van de heer Vgn Senden; Goede taak „Met het college van hoofdlieden en dus met meneer Van Senden, die nu de gemeente In diskrediet brengt, is •volledige overeenstemming bereikt over *le acht punten Sn mijn beleids- notj." De wethouder ontkende na drukkelijk dat men de vrijwillige brandweer weg wil hebben: „In de beleidsnota staat nergens dat het de bedoeling van de gemeente Is om de vrijwilligers te laten verdwijnen, Er is voor hen ongetwijfeld een goede taak weggelegd. Wij hebben de vrijwillige brandweer In onzo stad nodig. Waar ntocl ik de vrijwilligers laten opdra ven bU schoorsteenbrandjes of moet lk ze Inschakelen bij grote branden?" 'Het roerige publiek bleef niet onge voelig voor de woorden van wethou der Worst en bracht waardering tot uiting In een gut applaus. Hoofdman Van Senden was vervol gens goéd voor een onthullende op- IN de pauze kregen vrijwilligers de gelegenheid onderling en met de wethouders van gedachten te wisselen. De discussies laaiden vaak hoog op, merking: hij vertelde dat van gemeen tewege het afschaffen van klein alarm als een „must" bij het overleg was gehanteerd en dat daarover niet langer te pratep viel. De hoor Van Senden merkte verder op, dat het college van hoofdlieden piet unaniem achter de punten in de beleidsnota had gestaan, maar dat men omwille van de eenheid naar buiten de wethouder had ge steund. „Als het klein alarm vervajt staan we aan het eind. We hebben het geprobeerd, maar het korps wil het niet", aldus hoofdman Van Senden. Conip ronus VVD-gemeenteraadslid. W, Bagger man stelde voor te streven naar een compromis: „Voordat de zaak ontploft zou een commissie van vertrouwens mannen met de betrokkenen tot een goede oplossing kunnen komen. Heus, de wethouder is niet tegen u." W. J. de Korte, voorzitter van de vereniging va n onderbrandmeesters gaf gebreken binnen het korps toe en achtte een gedeeltelijke reorganisatie ook niet onjuist. Hij drong bij de wet houder evenwel sterk aan op het be houd van het klein alarm voor de vrijwilligers: „Wanneer de afschaffing van het klein alarm voor ons wordt doorgevoerd en de mensen zich ten slotte gedwongen zullen voelen om weg te gaan, dan zult u wel wat men sen overhouden, maar daaruit moet u dan opnieuw gaan selecteren, want de mannen die dan. overblijven zijn de ware brandweermensen - niet." Woor den vsn de geëmotioneerde onder brandmeester, die aan de zaal langdu rig applaus ontlokte. De heer De Korte zei tenslotte tot de wethouder en de aanwezige ge meenteraadsleden, onder wie de com plete commissie voor economische aangelegenheden: „TJ kent dat niet, maar bij ons staan de laarzen met de broek er al overheen in de gang." Een vrouw in de zaal: „In de slaapkamer! Weet u wat dat betekent?" In de pauze kregen de brandweer- vrijwilligers de gelegenheid om met de wethouder en de gemeenteraadsle den te discussiëren. Na de koffie kwa men de vragenstellers aan bod. Ten slotte de leden van het forum, onder wie ïr Dijkshoorn eri vertegenwoordi gers vap brandweerorganisaties. Het PvdA-gemeenteraadsiid G. Spruijt (geen lid van de commissie vaor economische aangelegenheden) oetende felle kritiek op de woorden van hoofdman Van Senden: „Toen ik naar de heer Van Senden luisterde heb ik me afgevraagd, waarom hij het tvoovd demagogie in het woordenboek heeft opgezocht Hij heeft zelf niets anders gedaan dap losse beweringen geuit en Piet meer dan beweringen." De heer Spruijt daeht aan een con structief voorstel, binnen twee maan den, om de bol® problematiek uit de wereld te helpen. Als belangrijkste oorzaak van de geschillen bjnnen de brandweer zag hij het gebrek aan communicatie. Brandmeester Gijs Oord, die vorige week met zijn twee bluseenheden en bloe ontslag vroeg, bestreed, evenals, in de openbare vergadering van maandag 18 november in Palace, op nieuw de cijfers die over de opkomst van de vrijwillige brandweerlieden zijn gehanteerd. Ook bracht hij de alarmcentrale even in opspraak* Fouten „Er worden menselijke fouten ge maakt. Ook bij de alarmcentrale, die bijvoorbeeld onlangs faalde bij de brand op de Seven Seas cn het middel alarm bU de Bijenkorf, toen bluseen heden niet werden opgeroepen. Dat er bU de alarmcentrale fouten worden gemaakt is menselijk, maar fouten 41e guze statistiek drukken.'* Iedere spreker kreeg drie minuten om zijn verhaal af te steken* Brand meester Oord was al aan zijn zevende minuut bezig toen de gespreksleider nu een bjik op het horloge opmerkte: „Meneer Oord, ik moet groot alarm r-jaken." Gijs Oord: „Maar ik vervang dertig andere spreker dus ik kan nog wel even doorgaan." Dr Alers even later; „Nu moet u toch gaan nablus sen", Oord brandde opnieuw los: „Er is verdeeldheid in ons korps. De vraag is ulleen nog; wanneer gaan we weg,. Maar over een ding zijn we bet eens: als het klein alarm vervalt, dan gaan we weg. Laat de zaal het zelf zeggen." De zaal zei het, met een oorverdoven de handgeklap. Een assuradeur vertelde dat de be richten over de conflicten binnen de brandweer in verzekeringskringen verontrusting teweeg hebben ge bracht: „De Rotterdamse brandweer heeft een bijzondere reputatie in de hele wereld. Daarbij tnftek ik geen onderscheid tussen de componenten waaruit de brandweer bestaat. Ik kan' alleen de hoop uitspreken dat alles worden gedaan om aan deze contro verse een eind te maken." Wethouder Worst besloot tenslotte de hearing: „Het enige punt waarover we het niet eens zijn is 'het klein alarm. Over de andere punten van de notabestaat geen verschil van me ning. Ik heb het gevoel dat het con tact van hoofdlieden mot de achterban niet goed heeft gefunctioneerd. Ik blijf open staan voor alle inspraak- Geen geëmotioneerde Inspraak, maar zakelijke." De directe vragen of het oproepen van vrijwiUlgovs bij klein alarm ge handhaafd kon blijven omzeilde de wethouder zeer diplomatiek, met een zeer grote boog. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Dr J. H. Lamberts (PvdA) is er tegen dat het gemeentebestuur van Rotterdam bü ontvangsten toostjes met biefstuk tartaar aanbiedt. HU maakte tegen bet serveren van rauw vlees bezwaar tij dens de openbare commissievergade ring, waarin de beleidsnota. Volksge zondheid werd behandeld, omdat er In de Maasstad een toenemend aantal ziektegevallen met paratyfus is gecon stateerd. De directeur van de GG en GD, dr X,. Burema, deelde mee, dat in de af gelopen zomer negen mensen aan pa- rntyfus zijn overleden. De overledenen waren voor het merendeel bejaarden. Naai- aanleiding van deze gevallen heelt dr Burema aan vleesverwerken de bedrijven tien wenken verstrekt die betrekking hebben op de hygiëne van Het voedsel. Van een andere besmettelijke ziekte, polio, zijn deze zomer twee gevallen geconstateerd. Dr Burema zei hierover: „Tachtig percent var» de Rotterdamse bevolking is goed ingeënt tegen polio. Dat is oen vrij hoog percentage voor een. grote gemeente. Niettemin is het zeer gewenst, dat iedereen zich Jaat inenten." En wethouder C. Z. de Vos van Volksgezondheid zei: „Uit de polioge- vallen is gebleken, dat degenen die goed zijn Ingeënt er tegen kunnen. De gevaren schuilen bij de groepen kinde ren en ouderen die niet voldoende of helemaal niet zijn ingeënt." Diaconessenhuis In de commissievergadering bracht mevrouw H. dc Vos-Krul dc moeilijk heden bU het (particuliere) D lacunes- semiekenhuls ter sprake. Wethouder De Vos zei, dat de gemeente niet was betrokken bij een commissie van goede diensten die de zaak onderzoekt. De gemeente draagt voor de gang van za ken geen verantwoordclUkheid. Wel beeft de wethouder het bestuur ver zocht de gemeente melding te maken van eventuele beslissingen die belang rijke gevolgen voor het beödenbestand In Rotterdam zouden kunnen hebben- Dp moeilijkheden bU het Diacones senhuis spruiten voort uit heftige me ningsverschillen binnen de medische staf. Er zouden reeds honderd bedden leeg staan. Op de exploitatie zou een verlies van een Ion per maand worden geleden. ROTTERDAM, woensdag. Chan sonnier Peter Goedhart zal morgen avond in het Piccolo-theater een pro gramma brengen met Ierse en Engelse balladen uit de middeleeuwen, Kelti- sehè liederen en literaire chansons van Franse en Portugese componisten. Hij zal worden begeleid door gitarist Jaap Schattenberg en fluitist Frans Joosse. Het trio zal voorts te beluiste ren zijn op vrijdagavond 20 en zater dagavond 30 november. (ADVERTENTIE) 40 Feestliedjes door de Dauwtrappers Dans-party door het orkest Will Hens Dixielandfestival 25 Populaire Sinterklaasliedjes Dancing by candlelight Wilde Willem op z'n spijkerpiano 8 Bekende sprookjes Willy Borné op z'n wonderaccordeon Songs of the West Latin American Music by Cora Colana Slavische klanken door K. Manowitsz 80 Kinderliedjes die iedereen kent Tijuana Festival door Tort's orkest Hammondklanken door Johnny Mix 12 Geliefde Kerstliederen Tschalkovsky: le pianoconcert Tschaikovsky: Zwanenmeer/Doornroosje Tschaikovsky: Vioolconcert Tschaikovsky: Slawischer Marsch 1812 Ouverture/Symfonie nr. 6.2 pi. f 6.96 Mendelssohn: Vioolconcert 'MODERN' IS ZEKERHEID TllüCffl IJ «Mi SWllMMKWfJ tU JIHAJM6 59. HOtX SLEfWEc HSTEFLO 293! fU«Wf6IW-1SI lUSUKHUNWsmATIFS lEFSTLHDUA2 "Mr'RMtr, CJfUUAOUSyt HST U« UXD," JUtWiliTM WHHUlCWflt)# K00CW.ET KIFT: IX K HOVM."ILLDU3M05S6 !f UUjUUX 900 li ÜLUWfQOHFLAT£H:JÖIIEOAK: HC06STRMT 62.TIL 256312 ROTTERDAM, woensdag. Het Leger bes Heils organiseert zaterdag avond 30 november in de Doelen een muziek- en zangfeslival als afsluiting van. de activiteiten in het kader van het internationaal jeugdjaar. In totaal zullen bijna 500 jongeren hun mede werking verlenen, jeugdmuziokkorp- scn en koren, tamboerijnen en ritme- groepen, het nationaal jeugdkoor enz. K'tlMiif De beveiliging van grote ge bouwen jg een onderwerp van speciale studie, In sommige pan den heeft men het op dit punt ver gebracht. Je komt er niet binnen zonder de portier te pas seren, maar het ztfn er maar wei nig. Zeer veel gebouwen zijn door onbevoegden zonder al tc Veel moeite te betrede]]. Een ex-adjudant van de Rotterdam se politie (hij heeft nu een eigen re cherche-bureau) die zich bezighield met misdaadpreventie werd vaak om advies gevraagd door bedrijfsdirecteu ren, Hij maakte er dan een hobby van het desbetreffende gebouw ongezien (door een achteringang bijvoorbeeld) binnen te komen, portemonnees e.d. uit de Jn de garderobe opgehangen VOOT* jassen te verzamelen en deze bij de di- w w recteur op tafel te deponeren. Het mooiste wag daft nog, dat bij onaange kondigd bU de verbijsterde directeur kwam binnenvallen. Een ietwat onge bruikelijke handelwijze,maar wel doeltreffend, want onomstotelijk was aangetoond, dat er met de beveiliging van het pand heel veel niet klopte. vergadering hield. Een verpleegster in. de immense hol van het ziekenhuis wees mij de weg naar de collegezaal, want daar werd de bijeenkomst ge houdenr Door onopgehelderde oorzaak liep ik een verkeerde gang in en dat was het begtn van een omvangrijke dwaalpartij. Ik passeerde op rn(|n weg helverlichte zalen met angstaanjagen de apparatuur, alles hel uerlicht en ...peen trtens te bekennen. Een bord „verboden toeganp-besmettinpspe- vaar" deed mij snel de terugweg aan vaarden. Inmiddels had ik wel begre pen dat ik mij in de.medische facul teit bevond. Dat kan dus: 's avonds door totaal uerfoten jaculteltszaten duialen. Geen mens die je tegenhoudt. ]\JET de verkoop van RET-kaar ten door de kiosken in de binnenstad blijft het sukkelen. Een lezer vertelde mij, dat hij bij drie kiosken „geen kaarten" tc horen had gekregen. Daarna had hij dc RET opgebeld om een klacht in te dienen, maar de tele foniste deelde hein mee, dat er niemand meer was. Het was tien voor vijf Voor klachten over de kaartverkoop door de kiosken moet me» overigens niet bij de RET zijn, maar bij Nijgh en Van Ditmar, die als eigenaar voor de bevoorrading van de kiosken zorgt. Natuurlijk legt de RET klachten niet zo vaak naast zich neer. „We ne men de zaak altijd op met Nijgh en Van Ditmar", zei mij de heer Kuy- pers, chef van de financieel-economi- schc afdeling. De oorzaak van het snel uitverkocht raken der kiosken is bekend. Sigaren winkeliers, grote kantoren in de bin nenstad plegen bij de kiosken hoeveel heden van honderd of tweehonderd kaarten tegelijk in te slaan. De kiosk-dame is allang blij, dat ze in een keer van haar .voorraad af is. Zij hangt het bordje geen kaarten" op en de kous is af, De RET schijnt er niet in te kunnen slagen Nijgh en Van Dit mar er toe te kunnen krijgen de be voorrading dor kiosken uit te breide» Of de verkoop anders te regelen. Waarom komt er bijvoorbeeld geen Ik moest hier aan denken toen ik enkele dagen geleden in het Dijkzigt- "rtekenhuis moest ayn waar een wan de vele verenigingen in Rotterdam een verbod om meer dan. tien kaarten te gelijk tc verkopen? Omdat de kiosk juffrouwen zich er toch niet aan houden, en bouemüen wie controleert het? Als u dan meet, dat het toch al zo moeilijk ia kiosk" personeel te krijgen, meet u tevens dat hiermee de vicieuze cirkel wal rond is, Weet u nog, dat de RET gedreigd heeft het contract met Nijgh en Va» Ditmar op ts zeggen ala er weer klachten zouden komen over de kaar- tenverkoop? Dat moest dan maar eens gebeuren. Er zijn in de omgeving van de kiosken best zaken te vinden die RET-kaerten willen verkopen, "DOTTERDAM kent sinds kort een 11 werkgroep pantomime. Bedoeling van deze nieuwste theateractivltalt i» dc Maasstad; mensen enthousiast te maken voor pantomime, hun techniek en spelimprovisatia bij te brengen ert eventueelop te nemen in mimethea- ler Kruimels. Elke woensdagavond legt de werk groep zich toe op bewegingsexpressie in de ruimte van Kruimels aan de Gaffeldwarsstraat 7 te Rotterdam. Pe ter Beekmann, algemeen leider van de Rotterdamse amateur-pantomime- groep heeft Due Boyer (stafdocent aan het bewegingstheater te Amsterdam) bereid gevonden de Rotterdammers les te geven. Op het ogepbjik heeft men ongeveer tien deelnemers voor de nieuwe werk groep. Luc Boyer komt echter alleen wanneer er vijftien of meer mensen belangstelling hebben voor de bewe- gingsïesaen. Daarom probeert Peter Beekmann (BUjvenburgstvaat 30, tel, .151489) op het ogenblik nog meer mi- me-enthousiasten te vinden. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag.: De zon dagmiddag jl. door het Rotterdams philharmonisch orkest voor het eerst uitgevoerd (moderne) compo sitie „interpolations" van Jan van Vlijmen, heeft heel wat stof doen opwaaien. Niet alleen werd het stuk door het grootste deel van het pu bliek uiterst negatief ontvangen, maar ook het overgrote deel van de kritici heeft zich sterk gekant tegen de uitvoering. Dirgent Edo de Waart 's door al deze kritiek sterk geïrriteerd. Morgen avond, om elf uur in de Doelen, na afloop van de tweede uitvoering van „Interpolations", wil hij met de critici en pu'vüek in discussie, van repliek dienen op alle negatieve uit latingen. Een ieder Lt welkom, ook de boe-rocpers van zondagmiddag. De Waart stelt dat iet ere componist die in het verleden nieuwe wegen bewandelde, op kritiek is gestuit- „Al het nieuwe heeft tijd nodig om waardering te krijgen. Dat is een groeiproces. Wie zijn de critici dan wel die na een zo complex en moei lijk stuk als „Interpolations" een maal gehoord te hebben, hun oor deel onmiddellijk klaar hebben?". (ADVERTENTIE) Ja, dat kan. Wgnl"onitoa" heb ben wél het aangename, maar niet het onaangename van ga- bakken uien. Wèl de zachte smaak, niet da scherpe. Wèl gebakken uien bij alles wat u maar wilt, geen tranende ogen en geen baklucht. Probeert u het maar eens; het zal u goad bevallen! Beker met 40 gram 0 9 PI fonitos^ GEBAKKEN UITJES

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1