Studies van Manzu voor bronzen deur Münsterse Opera op haar best Vraagt scharenslijper eerst naar prijs ROTTERDAM RIJNMOND Beeldende kunst in' Rijnmond nalt jaar voor diefstal en flessetrekkerij Transformator voor Krimpen ragnjYEH cowaappii Ervaring Sereniteit Voorbereiding Expositie over godshuizen Zuiderkerkorgel op zes platen Herman van Veen in de Doelen pag. 4 - uansdag 3 december 1968 MDVERTENTJE) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De Rot terdamse rechtbank heeft vanochtend de veertigjarige Joh. F- B. uit Bergen op Zoom wegens diefstal erv flesse trekkerij veroordeeld tot een gevange nisstraf van zes maanden met aftrek. De rechtbank wees de gevorderde ter- beschikklngsstelling van de regering af. B. heeft onder meer winkeliers voor een bedrag van ongeveer zesduizend gulden qpgelicht. "T\E Sint Laurens heeft zijn bronzen deur. Na J-* meer dan 28 jaren zijn kerk en toren weer compleet en over enkele weken zal deze her rijzenis worden gevierd. De Italiaanse beeld houwer Gjacomo Manzu 'heeft jaren aan de opdracht van de bronzén deur gewerkt. In de periode van december 1964 tot februari 1968 ontstond er een reeks tekeningen en-schetsen in brons, die aan de definitieve vorm zijn voor afgegaan. In het museum Boymans-van Beu- ningeh wordt nu tot 19 januari 1969 een ten toonstelling van. dit voorbereidende werk ge-' honden.' De opdracht aan Manzu kwam op een ogenblik dat ae eikehouten deuren reads in bewerking waren. De ooripróhkelijkd deuren waren van' feikehout en het lag dus voor de hand dat men die weer wilde aan brengen, Maar wat doet men als er zo'n genereus gebaar komt om bronzen deuren te laten ontwerpen en nog wel door een beroemde kunstenaar ais Man- LPa£ accepteert men. Zo'n geschenk grijpt men met beide handen aan. {ADVERTENTIE) Tuiniert vader graag? Dag doet U hem een groot plezier, ais hij over twee degen deze snpeischaar bij zijn pakjes vindt. Licht metalen moeischaar van een bekende Westduitse fabri kant van kwaliteits gereed schap. Een prachtige schaar in rood gelakt hamerslag met blank geslepen mes. U koopt deze lichtgewicht snoeisehaar nu voor nog géén vier gulden. W/IL een respectabel opevagezel- schap voor ETototvs roman tisch-komische opera Martha in deze tijd nog een lans breken, dan zal de regie er geheel öp gespitst motton zijn liet aanwezige weke, burgerlijke sen timent (eiVkele aria's zijn er vol van. zoals bv. Lyonels smachtende ver zuchting „Ach. zo fromm") te neutra liseren. door de handeling elders van de nodige Ironie te voorzien en de muziek zo mousserend mogelijk ie la ten klinken. De Stadtische Bühnen Münster, die operatninnende Rotterdammers reeds diverse malen vergastte op geloof waardige uitvoeringen van bekende en minder bekende muziekdramati sche werken, gaf gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg van .deze typische nummeropera een presentatie die aan alle genoemde voorwaarden voldeed. Onder Gernot Schwickert musiceerde het instrumentale deel van dit operacnsemble zeer lichtvoetig en gaaf; in zijn begeleidingen toonde het zich bovendien con uiterst ad rem en gedisciplineerd orkesl. Een Frans aan doende esprit leek ook. in het homo geen zingende koor gevaren en het bewoog zich ongeforceerd en naluui- Ujk over het podium. Kostelijk waren voorts de typerin gen van boers-ruslickc en adellijke fi guren; he. meest vooral die van de boer Plumkett (door de soepele bas Walter Schürmann), van de verwen en, zien. in hu eerste bedrijf stierlijk vervelende lady Harriet (door Marga ret e Fut ran. een expressieve colora tuursopraan) cn haar" vertrouwelinge Nancv, kittig uitgebeeld door de fraai zingende mezzo-sopraan Maren Bühnke. De onhandige geaffecteerde Lord Tristan werd in Juiste proporties g>;>c.rori door Herbert Klomser, vo rs al een wat- minder treffende, maar in dit mélier doch doorknede trufCo- bas. Foor de rol van de wanhopig op Lady Harriet verliefde Lionel tekende Dieter Bupdschuh, wiens lyrische te nor terecht zeer bewonderd werd. Doeltreffend waren de kostuums (ontworpen door Gudiun Flaskemper) en de reisdccors, iets le simpel het uit drie stukken bestaande bosgezicht, maar heel charmant het toneelbeeld van de rharklscène, waar de achter grond uit een copie van een. schilderij van Hogarth bestond. Een groot pu bliek heeft zich bij deze zeer geslaag de uitvoering niet onbetuigd gelaten in- zijn bijval. S. NIEBOER Reliëfstudie voor De Oorlog waard, Maasbracbt, Geertruiden- berg en dlemen. De bouw ge schiedt in opdracht van da N.V, samenwerkende electriciteit pio- ductiviteitsbedrljven te Arnhem en de provinciale Limburgse elactricïtBitsmaatschappij tc Maastricht. De transformatoren zullen deel gaan uitmaken van een overkoepelend koppelnet van 300,000 volt, die in Nederland een grotere continuïteit in de electriciteitsvoorziening moet garanderen. Maandag is in de Maashaven een grote transformator aange komen, die bestemd is voor Krimpen aan den IJssel, omdat Krimpen geen spoorverbinding heeft en de Algerabrug te klein is voor een dergelijk groot transport zal het grootste deel van het traject worden afge legd op een ponton. pe transformator, per spoor uit Oostenrijk gekomen, is de eerste van een serie transforma toren, die behalve in Krimpen worden geplaatst in Doode- Dinsdagavond om 6 uur be gint de verkoop van deze licht metalen inoefscheran met .blank gestepen mes, kompleet verpakt In ean prachtig plastic etui, TTUT museum Boymans heeft In de zaal voor tij- XJ- dëlijke tentoonstellingen grote zorg besteed aan de appositie van. tekeningen en voorstudies..Op en kele meters hoge schotten, die praktisch door de hele zaal lopen, is nu dit werk te zien. met voldoende afstand er tussen óm het rustig in zich te kunnen opnemen. Hier krijgen wij onmiddellijk de indruk hoe serieus h(j zich op de Sint Laurengefauf heeft voorbereid, hoe hij.zich steeds weer opnieuw heeft bezonnen op de thema's die hem voor ogen stonden, Avond* tot s «ur geopend Ook mstndtgmcrgtn opto $M» ttL oftoMft. bast. advertentie ROTTERDAM, dinsdag. Ia hel huiten" te bezichtigen zijn. Aanleiding gemeentearchief aan de Mathénesser- tot deze I an toonste lling :s inn gerreu- laan zal vanaf 10 december de ten- komzn vz-n de rc-stanrüUü vr-rj de toonstelling „Rotterdam en zijzi gods- SiX-Laurexiskzrk. Of zo nu gewóne schoenen of laarzen dragenUw. kinde ren hebben deze winter, geen last meer van de kou met deze warme knlakousan. (ADVERTENTIE) Wollen kniekousen voor jon gens en meisjes, sportief ge- broid en krimpvrij. Deze stoere kousen met extra verstevigde teen en hiel; koopt U nu voor minder dan de halve prlj*! Vanavond begint de verkoop van een partij meubelstoffen en dat betekent voor U; heel veel kaus uit de prachtigste stoffen en voor prijzen, die een fraktia zijn van wat U norrnaal zoubetaisn. schoenmaten 19t/m 26 schoenmaten 27 t/rti 34 je op aan deze foto's antwoorden ze zonder aarzelen Ze heeft hetzelfde pakje aan. Het wordt ean onderwerp van discussie, waarover uitgesproken meningen bestaan. Samengevat lulden ze: Wat me vrouw Thomassen doet kan niet. Je kunt als burgemeestersvro.uw op don derdag en vrijdag niet hetzelfde pakje dragen. Als genoemde gebeurtenissen op dezelfde dag hadden plaats gevon den, ging het misschien pog hoe wel..,. maar, twee dagen hetzelfde pakje en dan als burgemeesters vrouw Mijn vraag: Waarom niet? Op de bijeenkomst van .donderdag ziet me vrouw Thomassen geheel andere mensen dan op de bijeenkomst van vrijdag en al was dat niet zo, wat dan- nogi Het antwoord: men vindt dat het niet hoort. Dit alles roept bij mij maar één reactie op: door haar handelwijze vind ik mevrouw Thomassen nog sympa thieker. Ten eerste: zij trekt zich niets aan van taboes. Ten tweede: zij draagt wat ze graag wil, Ten derde: ze trekt zich kennelijk niets aan van wat an deren ervan denken. Ik meet, dat er in bepaalde Rotter damse kringen kritiek wordt gegeven "P het optreden tn het openbaar van de burgemeestersvrouw. Wist a, dot er mensen zyn die het niet gepast vin den, dat mevrouw Thomassen vaak zonder hoed verschijnt. Die mensen hebben nu wéér iets Om over tc t>ra ten. Het zUn waarschijn! ijk ook mensen die niet veel anders hebben on t over te pro ten, Hond orden rallen meubelstof in alle mogelijke soorten lig gen klaar voor deze aanbieding. Zó vindt U o.a, de moderne double face stof ook geschikt voor -gordijnstof, hoeft niet ge voerd te vjorden) één van de meest verkochte stoffen, 130 cm in 6 verschillende kleuren, normaal per mater voor 12,50. Op onze Ie etage vindt U al dia prachtige stoffen nu voor da halve pdjs of nog minder, per meter voor nog géén vier gul den. dubbel face meubel-of gordijnstof Dinsdagavond om 6 uur begint de verkoop van wolten knie kousen, in diverse leuke kleu ren, w.o, grijs en beige rfléié, voor prijzen om meerdere pa ren tegelijk ean te schaffen, 's Avonds tot 9 uur geopend Qokmatodesmorgen 6per lS*i ötf/j tal of schrift, beet pANTO Dl VANGELO (grammo- foonplatencen:nun voor religieuze muziek aan de 2e Midideltand-iraa'. gaat zes platen uitgeven van werken gespeeld uit hot Zuiderkerkorgel. De «erste plaat is inmiddels uitverkocht. De andere vijf verschijnen in januari, februari en maart van het volgend jaar. Op de eerste vier platen spelen Koos Bons. Jet Dubbeldam, Addle de Jong en Aad van der Hoeven werken van grote componisten. Op de vijfde en zesde plaat spelen Addie dc Jong, Aad van der Hoeven en Koos Bons bewerkingen van psalmen en gezan gen. De platenreeks kan worden be schouwd als het Rotterdamse afscheid van het voor 27.000 aan Doesburg verkochte Zuiderkerkorgel, hetgeen 'in de wereld der Rotterdamse organisten op 7,'n zachtst gezegd, bijzonder wordt betreurd. Voor alle platen bedraagt <Le inde- DE lijnbaan heeft zich in kerst verlichting gestoken. Het begint al op het Stadhuisplein, waar twee kerstmannen op wippend de aandacht trekken. .Nouvclles aventurcs' in Schouwburg (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Het Ne derlands Danstheater brengt van avond in de Rotterdamse Schouwburg de plaatselijke première van „Nouvel les aventurcs" van Jaap Flier op de gelijknamige compositie van György Ltgeü. Verder staan op het program ma „Three Pieces", „Impressies" en „De anatomische le*". De voorstelling begint om 20.15 uur. Zandag Jl. was bij de bedrijven van ESSO Nederland N. V. (raffinaderij) en E5SO Chemie N. V. (aromatenfa- briek), in het Botlekgebied, een vo) jaar gewerkt zonder ongevallen die verzuim tot gevolg hadden. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Cabare tier Herman van Veen presenteert za terdag 14 december in de Kleine Doe lenzaal zijn programma „Harlekijn". Hij zal worden begeleid door pianist Laurens van Rooyen en. een combo o.l.v. Gerard Stellaard, Dinsdagavond om uur be gint de varkoop van deze par tij maubalïtoffan, in vele kleu ren door elkaar fter meter /3 kenprljs 11,90 per stuk; tot 31 decem ber, daarna 18,90, he.geen uiteraard verband houdt met de BTW. Het Rotterdamse afscheid op de plaat van het tegen een spotprijs ver kochte Zuiderkerkorgel is geen af scheid voor goed. Het orgel blijft ten slotte behouden. Op 15 april 1970 zal hei officieel ingebruik (weer in ge bruik) worden genomen in de -dan in middels geheel gerestaureerde her vormde kerk te Doesburg. Daar zal vaat wel een Rotterdamse organist voor worden uitgenodigd. BIJ de politie z\jn in de afgelo- lopcn maanden herhaaldelijk klachten binnengekomen over duistere praktijken van scharen slijpers, die waanzinnig hoge pre zen berekenden voor het slfópen van messen en scharen. tc praten. Ten slotte wordt een reke ning gepresenteerd, waar de klant van achterover slaat. De scharenslijpers berekenen soms meèr dan vijftien gulden voor een voudig slijpwerk. In sommige gevallen wordt met vijf gulden genoegen geno men, wanneer de klant ernstig be zwaar maakte tegen de prijs. De politie waarschuwt tegen deze handelwijze van (een aantal) scha renslijpers: vraag eens naar de prijs, voordat u een voorwerp laat slijpen! voor 's Avonds tot 9 uyr geopend Ook.imtntfBgmoratn open Géén Ut of schrift best. Bij besluit van de minister van jus titie is m.j.v, 18 dec. *68 benoemd tot garechto$ecretani$ eerste klasse bij de arrondissementsrechtbank te Rotter- dam mej. onr. A, G. Korvinus, thans De lieden komen met hun instru- garechtssecreiaris eerste klaase bij helmentardum aan de deur en slijpen kantongerecht aldaar. voorwerpen zonder eerst over de prijs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1