Schiedamse duivenhouders willen eigen 'concours- combinatie' X 8. verwaijen 98 f98 98 Praktische cadeaus In stadssingels kan gevist worden op voorn, baars en snoek j DOOR SANERING STEEDS MINDER HOKKEN 'SCHIEDAM NU', EEN FOTO-DOCUMENTAIRE SCHIEDAM Zeelieden breken vlaggemast af Geen krant ontvangen? Inbraak in kantoorpand Tekst: H. v d. Sloot, foto's: R. Colette Conferencelijnen verdedigen zich tegen Russische concurrentie Groen voor Groenoord GOEDE WEEK TSF-TEAMS Spoed met scholenbouw Bachplein K#o^ln184486i chied ami Voor de vorst wordt de vis al uitgezet Bevolking van Schiedam blijft nog groeien KERKCONCERT SCHIEDAM VERHOEFF VERAAEUL dinsdag 3 december 1968 - pag. 5 (Van en onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het algemeen streven naar een grotere eenheid in de duivensport heeft ook bij de Schiedamse postduiven- houders de aandacht. Vooral de meer progressieven' 'onder hen vin den het maar vreemd dat een „integratie" van de duivensport in de eigen stad. wat de sport alleen maar ten goede kan komen, nog niet tot stand is gekomen. Een nieuw-samengesteldc commissie uit vooruitstrevende leden van de drie Schiedamse postduivenhoudcre-vcrenigingen bekijkt nu dit probleem. Gedacht wordt hierbij aan ecu eigen „Concours Combinatie Schiedam", die door de meeste duivenhouders ?.ou worden toegejuicht. De Schiedamse duivenhouders Andries Heeren sr. en Andries jr. hebben in het afgelopen seizoen beslag weten te leggen op 29 kampioenschappen. Zij behaal den 230 prijzen bij vluchten met oude en 110 prijzen met hun jon ge duiven. Het probleem ligt a Is volgt. I)c wed vluchten worden gehouden in de vlïcgverbanden van de Concoursconi- binatic Rotterdam of van dc Rotter- oamsc Postel ui venbon d, Van dc Schie damse verenigingen zün „!>e Vrijheid" en „Union" aangesloten bü de eerste, de „De Postduif" bij de tweede. Twee afzonderlijke vliegprogramma';, dus, maar beide uit Rotterdam. Dit brengt voor de Schiedamse dui ven een nadeel. De duuventrek wordt namelijk bepaald door dc massa. Aan gezien het aantal duiven uit Rotter- (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Nu verkopen wij een paar ster ke en modieuze damesschoe nen voor nog géén zes gulden,,, toch wel een reden om eens een kijkje te komen nemen! Een keurig afgewerkte dames schoen met sterke anti-slip zool, goede pasvorm, klein hakje en leuke sïerperforatie koopt U voor deze vooroor logse prijs. Dinsdagavond om 6 uur be gint de verkoop van deze da messchoen, in vlot model met klein hakje en sïerperforatie, in de kleuren zwart en bruin en de maten 36 t/m 41 per paar 'j Avonds tot 9 uur geopend (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De politie trof gisteren twee zeelieden aan, die in de trein aan dc Charlotte de Bour bonstraat bezig waren mot het afbre ien van een vlaggemast. Bij nader onderzoek bleken de mannen, de 32- jarige schipper C. K. en de 19-jarige ma troos M. O., beiden opvarenden van een aan de Wilhelminahaven liggende sleepboot, ook in het bezit te zijn van -0 gloeilampen, die ze hadden meege- -nomen van de feestverlichting aan de Oranjestraat. BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees buiten R'dam Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agenten. dam veel groter is dan dat uit Schie dam, is de „duiventrek" altijd gericht op de Maasstad. Onder wat men m de cnuvan-sport pleegt te noemen ..dc in vloed van de massa", worden de klei nere groepen duiven (bv. uu Schie dam) door de grote massa „meegezo gen" om eerst la.er to: een koerscor rectie te komen. Daar gaan kostbare seconden en zelfs minuien mee verlo ren en zo dalen de kansen op de prij zen. Viieglijn Dan is cr nog de kwestie van het „afdrijven" van de duiven, bij een sterke wind uil hei westen. Hierdoor u ijken de duiven van de rechte viie glijn af en naderen Schiedam, vanuit oostelijke richting in plaats van uit het zuiden. De Schiedamse duiven moeten dan enkele kilometers verder vliegen dan de Rotterdamse soortgeno ten, op wie 7.ü bovendien nog de nwd!- ge minuten moeten toegeven om te voldoen aan de geldende „hok- coontfnalcu". Zouden de drie Schiedamse verent- gingen aangesloten zijn bij een en de zelfde bond, dan zou wei mg of mets een stedelijk concours in de weg staan. Nu is clo medewerking van d? betrukk-'n boivlen on on bee rink. Maai ook eon nauwere samenwerking tus- s2,i de b-sturen onderling. Ér zijn meer problemen. Ho sua! ne voortbestaan van de cluivemspo» t in Schiedam nog niet direct bedivig- wordt, .s een afbrekkeLmg toch merk baar, He; aantal hokken loopt met h.' jaar terug, als gevolg van de sanering van de ou.de wijken. In de binnen- waren destijds de duiven platjes bij tientallen te tellen: daar beoefenden v.*el liefhebbers hun spoi Platjes Worden de huizen gc&loopi en moes ten de duiven platjes verdwijnen, dan kunnen deze slechts bij uitzondering worden overgebracht naar dc nieuwe woningen, Het is namelijk nog 6tecds verboden om in gemeente woningen c» in dc nieuwbouw in liet algemeen dui ven of plubnvec en konijnen te hou den. De houder moet dan zUn duiven opruimen of deze onderbrengen bij een mede-lid. Dit is een probleem dat voor het hole land geldt. Hier en daar, mee. na een con.act tussen besturen van de postduiven verenigingen en de ge meontebesUiren. zijn cons&ssies ge daan. Maar niet in Schiedam, Hier speelt de controverse tuisen d Uuivenkefhebber e.i zijn buren. Nie iedereen is verrukt van een buurman, d.c duiven houdt. Duiven kan je met steeds in hei hok houden, zelfs niet binnen je eigen terrein houden. Voor baren zijn duiven vaak lastig, ze ver ontreinigen de boel. enz. Dat geld zelfs voor eengezinswoningen in de oude wijken; destemser voor de uni forme flats in de grote blokken. Nieuwe wijken Een aantal jaren terug is er een be spreking geweest tussen het gemeen tebestuur en een commissie, waarin dc drie plaatselijke verenigingen waren vertegenwoordigd. Aan b. en w. toen verzocht mee te willen werken om de duivensport iustand te houden en het geldende verbod om duiven te houden in de nieuwe wijken in to trekken. Voorgesteld is om op de grasvelden tussen de hoogbouw uni forme en nette hokken te plaatsen voor dc duiven. Dit is afgewezen. Wel kwam de ge meente met het tegenvoorstel om een collectief „duivenkamp" in te richten ergens in bet industrieterrein Het merendeel van de duivenhouders voel de daar niets voor. Voor een duiven- houder is het nu eenmaal onmogelijk gescheiden van z'n duiven te leven. Dit aanbod werd afgewezen en de actie vcr/andde geheel. Maar de vrijetijdsbesteding gaat een s.eedb grotere vol spelen en de Ned. Poetduiven Organisatie, het overkoe pelende orgaan, heeft vorig jaar een commissie ingesteld, om de belangen van de aangesloten verenigingen te behartigen. De huisvesting van duiven staat daarbij primair. Op balkon De N. O. P. meent dat planologen en architecten meer rekening dienen tc houden met de duivenhouders. Trouwens ook met het houden van andere huisdieren dan alleen een hond of kat. Een suggestie is daarbij om in de hoogbouw de bovenste verdieping tc benutten voor de duivenHefhcbbers, Bijvoorbeeld door hier een overdekt balkon aan tc brengen, waar een hok kan worden geplaatst. lADvKHTENTlE) Voor al onze klanten voortaan meer luxe en gemak door zo'n handige schoenen zak, waarmee in de kasten enorm veel ruimte en orde komt. Prachtige solide schoenzakken, vanschots-geruit linnen, met zware transparant voorzakken, waar de grootste herenschoen in pastmet ruimte voor 6 paar schoenen, koopt U nu voor nog géén twee gulden. iS «2 Dinsdagavond om 6 uur be gint de verkoop van deze ideale schoenenzakken voor 6 paar schoenen, geheel contrasterend met stevige ophanghaak 's Avonds tot 9 uur geopend (Van eon onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Waar schijnlijk hebben een aantal kinderen een inbraak gepleegd in het kantoor pand van de handelsonderneming N.V. H. Malta aan de Wostorkade. Want hoewel men a lie bureaus grondig heeft doorzocht, is slechts een slof si garetten en een doos sigaren buitge maakt. De inbrekers hadden zich een toe gang verschaft door over een hek tv klimmen en een ruit in te slaan. V erkee rsongeval leu in tie maand november (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag He: aantal verkeersongevallen in de maand no vember van dit jaar is gestegen in vergelijking met dc maand november van het vorige jaar. BeJroeg het aan tal nu 192, verleden jaar 183. De<*3 kleine stijging is vooral merkbaar bij een aantal lichte en zware schadege vallen, terwiil ook hei aantal lichte en aantal zwaargewonden steeg. Deze maand werden er geen doden be treurd, In novembet '67 vonden twee mensen de dood bij een verkeersonge val. SCHIEDAM. Overleden: A. van Noort wijk, 80 j.r; C. Rooierheide, 70 jr, cohli?. J. Vermeulen: B. J. Janssen, 71 jr; W. Krul, 70 Jr: A, M. van Sluis, 75 jr; A. H, Ostcr- holt, 82 jr: W. C. Eikenbrock, 95 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Bij de Eu ropese Bibliotheek te Zaltboinmel. die begin 1967 het fotoboek „Schiedam rond de eeuwwisseling" uitbracht, is het tweede fotoboek „Schiedam Nu" verschenen over het moderne Schie dam. Dc tekst van dit tweede boek is. evenals van het eerste, geschreven door de 24-jarige Schiedammer Hans van der Sloot, terwijl de foto's zijn gemaakt door Robert Colette. Hel eerste exemplaar van „Schie dam Nu" Is gistermiddag officieel aangeboden aan burgemeester H, Rocllsema, li|dens een bijeenkomst in dc bovenzaal van het Stedelijk Mu seum waar ook een kleine expositie i: gehouden van de foto's, die in het .boek voorkomen ,.ln 'ogenMilling to. de meeste dero fo.oboekcn is „Schiedam Nu" goén toens.isch handboek, maar een documentaire van de sr.ad, zoals die nu iv\ gaf dc heer J. V. M. Keeser. adj.-directeur van dc Europese Biblio theek ic kennen biï de aanbieding. Fotografisch is in dit boek vooral de men-» een.raai gesteld. „De Schiedam mer, die je nu nog in de stad kunt .egenkomen". En do ekst van Han: van dji' Sloot sluit zien daarbij aan. „Ik noop dat met dit boek de Sehie- Jammer-» meer gebonden zullen raken acn hun sla cl", vond de heer Kecscr. „Juis. voor da mensen van nu is di! b.vnog fascinerender dan heL vorcgf .'otobo-t „Schiedam rond de ceuwwis- Swlmg", waarin het verleden wordt bdient. Dit verleden heef: jn dit nieu we boek een vervolg gekregen", ver klaarde burg. Roelfsema, die het voor woord in hei boek schreef. Hij meende ook da: nu een „ouder wede trilogie" op z'n plaats ia, een aanvulling van de twee boeken me' een derde „Schiedam en de toekomst". Want voor het toekomstperspectief van de stad, voor over 20 a 25 jaar, zal zeker belangstelling bestaan, meende de burgemeester. „Schiedam Nu" is vandaag reeds in de boekhandel verkrijgbaar. Misschien iets te laat voor St.-Nicolaas, maar op tijd voor Kerstgeschenk. De prijs is f 25. ROTTERDAM, dinsdag (ANP). - De Europese rederijen, verenigd in de Europa/Australië conference, hebben besloten huu vrachten op de vaart lussen Australië en Europa met 25 procent tc verhogen voor die afsche pers, ci-ze geen contract wensen af te sluiten met de Conference-lijnen. Dit besluit is genomen ais gevolg van dc enorme concurrentie, die de Europese IÜnCn tlmns in dc Australië-vaart on dervinden van de Russische koop vaardijvloot. De afladers zonder con tract zullen thans een deposito van 25 procent op dc vrachtprijs moeten stor ten. Als later blijkt dat een aflader uitsluitend met Conference-schepen heeft vervoerd, zal dit deposito ver meerderd met interest worden terugbe taald. De Russische rederij Baltic Steam ship Co Ltd te Leningrad verleent thans kortingen van 7Vs. tot 15 procent op de gebruikelijke vrachtprijzen en naar verluidt zouden reeds rabate-n van 30 procent zijn toegezegd. De Russen verklaarden dat zij door zul le gaan, ook al zal de vaar geen enkel economisch voordeel opleveren. De Australische exporteurs hebben tot dusver geen gebruik gemaakt van de goedkope Russische aanbiedingen. Zij d-ie „overgelopen zijn naar de Rus sen" aldus de conference 2jjn in feite Europese importeurs in Engeland en de continentale firma's Kreglioger, Prouvosl, Lefèbre en Verlaine. De thans genomen maatregel zien de Europese rederijen, onder wie de V.N.S. in Nederland, als een eerste stap ter verdediging van hun belan gen. SCHIEDAM, dinsdag De van het parkeerterrein aan de Broers vest ont vreemde Opel Kapitim van de heer M, Z. werd gisteren onbeschadigd aange troffen aan de Nieuwe Maasstraat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het bestuur van de wijkvereniging Groenoord heeft zich, als verte genwoordiger van tie bewoners van die uiijfc gericht tot de Ge meenteraad met het verzoek de groenstrook aan de Jozef Orelio- xinget te Uilen bestaan. Uit vele reacties van mensen die m Groenoord, wonen, blijkt ons dat er angst leeft over het verdwijnen uun die groenstrook. Dit kleine stukje groen wordt door de bewoners btükbaar bij zonder op prys gesteld. Het daar aanbrengen van speelgelegenheid voor de kinderen zal zeer worden gewaardeerd". Zo schrijft het bestuur. „Mis schien is door middel van onze vereniging een dictie te ontke tenen, die de aanschaf en het plaatsen van deze speeltuigen ft- nanc.eet mogelijk zouden kunnen maken" (ADVERTENTIE) TAFELTENNIS (Van een onzer verslaggevers) HIEDAM, dinsdag. Weer een goede week voor de tafeltennisteams van TSF; uit 18 wedstrijden werden 26 punten veroverd. Zes senioren-teams hebben zich nu geplaatst in de promo- tiecompelitie, waar tegenover staat dat één team, het 5c, naar de degra datie-competitie is verwezen. In de eerste klas afdeling Rotter dam liet TSF 3 zich niet verrassen en won met 73 van Eendracht 4. In de 2e klas blijft TSF 4 ongeslagen aan de kop na de 82 zege op Hoogvliet 2. De verrassing is hier dat Paul de Loo- ze de eerste twee nederlagen van het seizoen te slikken kreeg! TSF 5 heeft het niet gered; het verloor met 2—8 van TQGB 3 en staat nu ver onder de rode streep, TSF 6 won met 82 van TTCK 1 en is zo in veiligheid ge ka men. Derde klas: TSF 7Hellevoetslms 1 6—4; Diveko 3—TSF 8 8—2; TSF 9- Noad 8 7—3. Vierde klas: EME I— TSF 10 5—5; VBP—TSF 11 4—6 en Ta va 2—-TSF 12 5—5. Vijfde klas: TSF 14—21 Up 9 7—3, Bij de junioren liet TSF 1 zich ver rassen door Xerxes 1 en boekte de eerste nederlaag met 46. Dit team moei nu met TOGB I de eerste plaats delen. Verder: 21 Up 1—TSF 2 3—7; TS '68 1—TSF 3 3—7 en Centrum 6 —TSF 4 0—10. f APVEK'i ENTIEl Een royale tas als deze komt in elk gezin van pas, als de kinde ren gaan logeren, of als moeder eens extra veel inkopen gaat doen Supergrote skai reistas, met extra versterkte riemen, Hek sluiting met slot en zijvak met rits..... voor nog géén tientje. Dinsdagavond om 6 uur be gint de verkoop van deze licht gewicht skai tassen, in zwart of cognac, 't Avónds tot 9 uur geopend g. Ook maandagmorsen open Géén tal. of schrift. SCHIEDAM, dinsdag. B. en w. maken, haast met het treffen van voorbereiding voor de bouw van de geplande scholen bij het Bachplein in Groenoord-Noord. De gemeenteraad heeft reeds eerder besloten dat het zullen worden voor het openbare on derwas een zeven-lokalige lagere school met een drietokalige kleuter school en daarbij een gymnastieklo kaal. Voor de St. Willibrordusstichting en voor dc Ver. voor Chr. Volksonder wijs worden bet telkens een zeven-Io- kalige lagere school en een drie-loka- lige kleuterschool. De kosten worden totaal geraamd op 6.380.600. De urgentieverklaring voor de bouw is aangevraagd, doch nog niet verkre gen, maar wordt nog dit jaar ver wacht. B. en w, nu willen niet wach ten tot de urgentie-verklaring afkomt, met daarna de goedkeuringen en ad viezen, doch vragen de Raad nu reeds een krediet voor genoemd bedrag te willen' verlenen, zulks om een snelle bouw te verzekeren. Niet iedereen is het eens met dit voorstel. De commissie voor onder wijszaken heeft er zich uiteindelijk mee verenigd, maar er waren tegen standers, De Commissie voor Gemeen tewerken moet de mening nog in de openbare vergadering bekendmaken. Haardbankjes v.a. 12,95 Kapstokken v.a. 21,75 Bloembakken v.a. 31,50 Radio- en T.V.-tafels v.a. 45,— Rookstandaards v.a. 29,75 Secretaires en bureaus v.a. 105, Ladenkastjes v.a. 67,50 Fauteuils v.a. 52,50 Sierkleedjes v.a. 2,25 Mach. Smyrna- kleedjes v.a. 10,90 Theebeurzen v.a. 7,50 Tafellopcrs v.a. 12,— Tafelkleden v.a. 13,95 Sierkussens v.a. 6,95 Voetzakken v.a. 12,95 Plaids V.a. 11,95 2-pers. Chenille v.a. ,50 spreien Idem Terlenka v.a. 37,50 woninginrichting - tel. 26 75 SI (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Nu dc gemeenteraad haar fiat heeft verleend aan het voorstel van b. en w. een vijftal stadssingels open te stellen voor de „vrije" hengelsport, zal zo spoedig moge lijk vis worden uitgezet in die singels Hei bestuur van de llcngelsportver- eniging .Schiedam en omstreken, in feite de initiatiefnemer, heeft de nodi ge vissoorten reeds besteld en het kan zelfs zijn dat een deel van de aankoop reeds in enkele singels rondzwemt. Er is haast geboden, want als eenmaal de vorst een ijsvloer op het water legt, kan er dit jaar van vis uitzetten niets meer komen. Naast een grote partij voorn zal ook .a veelheid baars de singels gaan bevolken, terwijl bij de Organisatie tot Verbetering van de Binnenvisserij ook karpers zijn. besteld. Niets wordt dus nagelaten om zowel dc- jeugd als de volwassen hengelaars een stuk vis water aan te bieden dat met kans op succes bevist kan worden. Zuurstof In de raad is gevraagd of de vissen voldoende zuurstof krijgen. Dit hangt af van verschillende factoren. In de eerder aangelegde oudere singels is voldoende vegetatie aanwezig, die zuurstof produceert geholpen door zon en licht. In de pas gegraven singels daarentegen zal deze vegetatie moeten worden aangebracht, wil het water geschikt worden om hierin vis te laten gedijen. Vervuiling van het water zat meer dan ooit moeten worden tegengegaan. Te vaak worden de singels gebruikt als stottplaats van oude meubelstuk ken, onderdelen van fietsen en alles waarvan men zich met weinig moeite en kosten wil ontdoen. Hot is onvoor stelbaar wat er bij het regelmatig schoonmaken van singels en vijvers door de gemeentereiniging aan rom mel boven water komt. Voor de verfraaiing van de singels kan de gele waterlis en de waterlelie dienen. Beide bieden de vissen tevens een schuilplaats tegen hun natuurlijke vijanden, in en buiten het water. Schoonhouden De hengelaars zelf kunnen een bij drage leveren tot het schoonhouden van het water en de walkanten. Geen rommel in het water werpen en geen etensresten, welke dienen als aas en voer, op de wal achterlaten! Dit strekt alleen tot voordeel van de waterrat ten. De leden van dc Hengelsportvereni ging kunnen uiteraard ook vissen in deze „vrije singels". Hel bestuur had verder graag gezien dat er toestem ming was verleend de leden te laten vissen in de kweekvijvers gelegen bij de begraafplaatsen en aan de Burge meester van Haarenlaan, Gelijktijdig met het verzoek aan b. en w. voor het openstellen van de vijf singels voor iedereen, is hierom gevraagd. Tot dus ver bleef dit verzoek onbeantwoord. Het is niet nodig lid te zijn van de hengelsportvereniging om in de vijf vijvers te mogen vissen. Iedereen die dit doet, met uitzondering van de jeugd tot veertien jaar, moet in het bezit zijn van het z.g, „bïjdrage- bewijs" te verstrekken door de ge meente en waarvan de opbrengst be stemd is voor de verbetering en het op peil houden van de visstand in ons land. Maatsnoek Voor de houders van een snoekver- gunning in het verenigmgsvls'waler in Kcthcl tenslotte nog goed nieuws. Een dezer dagen is hierin 700 pond maat snoek uitgezet, hetgeen voor de ko mende weken de vangkansen niet weinig zal vergroten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De bevol king van Schiedam blijft voorlopig nog even groeien, wat verband houdt met het gereedkomen van grote aan tallen nieuwe woningen. Volgend jaar zal de terugslag komen, aangezien dan veel mindere nieuwe flats opgeleverd zuilen worden. In oktober een toename met 97 per sonen, tot 83.197 inwoners op 31 okto ber. Die maand was er (zeldzaam feit!) zelfs een vestigings-overschot van 44 (406 nieuwe vestigingen tegen 362 vertrekkenden). Daarnaast het gebruikelijke geboorte-overschot van 53 (109 geboorten tegen 56 o verlij- densgevallen). In oktober werden 76 huwelijken gesloten, waarvan 53 tussen Schie dammers onderling. 41 jong-gehuwde echtparen konden een eigen woning betrekken; 7 paren trokken bü de ou ders in, 4 paren kregen een woning in onderhuur, 6 paren bleven afzonder lijk wonen en 18 echtparen vestigden zich buiten Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. In de St.- Jan de Doperkcrk aan ds Mgr. No- lenslaan wordt op zondag 8 december, aanvang 15,30 uur, weer een kerkcon- eert gegeven door organiste Tinie v. d. Meiden, mot medewerking van Marry Jongsma, hobo en Marianne Kuiper, blokfluit. Het programma vermeldt werken van 17e en ISe eeuwse com ponisten. Toegang is vrij, een collecte wordt gehouden ter bestrijding van de onkosten. Veloursgordijnen verven 3.75 p.m2 Mantel verven f 1 5.— 3 16,— Kort suèdejasje reinigen ƒ15.- Oostsingeï 2. Tel. 268924 Textiel verven en suède reinigen. Personeel gevraagd Foto, film en porjectie De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste BE ZORGERS (STERS). Aanmel den tel. 297270, 's avonds na 7 uur tel. 155960. RQ28 PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Polo Van Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam. Tel. 266720. I-et op het juiste adres. R180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2