is voor mij het belangrijkste9 ROTTERDAMS DAGBOEK JliFiOHU! m DEEN WEET NIETS YAN HOLLANDS VOETBAL EEN MINISTER IS OOK MAAR EEN MENS ROTTERDAM RIJNMOND Jürgen Kristensen (21) arriveerde bij Sparta Techniek Geld Weer kerstboom de Metro Uv voor een avondje Uit- Broodmand Onopvallend Kamerleden Uitspraak Inspraak Laad en losplaats i j Danstheater bracht Nouvelles Aventures' HET WEER IN ROTTERDAM M Herdenking mariniers op 10 december Kran ten verkoper veroorzaakt files Antwerpen bestrijdt luchtvervuiling BlBIBHMIianB ■■BHBSiKHir opgericht1907 pag. i - woensdag 4 december 1S68 Gistermiddag, kort na zijn aankomst in Rotterdam, moet Sparta's nieuwe aanwinst Jür gen Kristensen uit Denemarken even vreemd hebben opgekeken. Dat hU tqdens het verkleden voor de eerste training met zftn toekomstige ploegmakkers op koffie en gebak werd onthaald, was wel het laatste dat hjj ver wacht zal hebben. Het werd hem echter snel dui delijk dat het allerminst een Hollandse gewoonte is om spe lers opeen dergelijke manier te begroeten; de traktatie had de jongë Deen te danken aan het feit, dat trainer "Wiel Coerver zijn 44ste verjaardag vierde. Begrijpelijk stapte Jürgen Kris tensen, die volgende week donder dag 22 jaar wordt, nog wat on wennig in zOn nieuwe omgeving rond. We] gewillig, maar een tikje verlegen stond de oud-speler van het Deense Köge en het Noordame- rik aanse Detroit even later in rede lijk verstaanbaar Engels de pers te woord. Tot veel praten bleek Jürgen Kris tensen klein van stuk, weelderige en krullende haardos boven een spits gezicht en uiterlijk niet de indruk makend een topvoetballen te zijn niet bereid. Op de gestelde vragen antwoordde hij kort en slechts zel den verscheen op het bleke gelaat een glimlach. Eén ding werd tijdens de conversatie duidelijk; van het Nederlandse voetbal, en dus ook van Sparta, bly'kt Kristensen niets al te weten. „Ik heb Ajax een keer op de tele visie zien spelen," wil hij wel kwijt. „En vorig jaar heb ik in Kopenhagen het Nederlandse elftal tegen Dene marken aan het werk gezien. Dat is alles. Niet voldoende dus om een indruk van het spelpeil te krijgen. Ik weet alleen dat hier harder, profes sioneler gespeeld wordt dan in De nemarken en dat het er wat minder hard aan toegaat dan in Duitsland. Ik zal maar rustig afwachten hoe alles zal verlopen." Jürgen Kristensen heeft voor hjj met Sparta in zee ging niet zijn oor te luisteren gelegd by landge noot Ole Madden, die hem ongetwij feld een en ander over de Kasteel club verteld zou kunnen hebben, „Ik heb Ole wel een enkele keer gezien." aldus Kristensen. „Maar goed kennen doe ik hem niet. Wij zijn geen vrienden. De onderhande lingen met Sparta heb ik in mijn eentje gevoerd." De Deense aanvaller, die geen interlands op zijn naam heeft staan, maar die wel een keer voor het na tionale team voor spelers onder 23 jaar is uitgekomen, staat al lange tijd In. Sparta's belangstelling. Vorig jaar november reisde sectievoorzit- ter Hans Sonneveld naar Kopen hagen om Kristensen tijdens een Jürgen Kristensen: „Het liefst speel ik achter de voorhoede" duel tussen Köge en Vel je, de vroe gere clubs van Ole Fritsen (GVAV), te observeren. Sparta zag na die krachtmeting van verdere onderhan delingen af; niet omdat Kristensen niet voldeed, moar omdat de Rot terdammers op dat moment op zoek waren naar een spitsspeler als op volger van Ole Madsen. £N dat is Jürgen Kristensen niet „Meestal stond ik linksbinnen of linksbuiten," zegt hij. „Het lief ste speel ik echter achter de voor hoede. Ik ben iemand die het van de techniek moet hebben. Ik heb ook nooit veel doelpunten gemaakt. In Amerika scoorde ik negen, keer in zo'ij 28 wedstrijden. Het maken van doelpunten was nooit mijn werk. Ik bereidde ze altijd voor." Sparta's „hoop" op de toekomst, getrouwd en vader van een twee jaar oude zoon Bennie, heeft voor hij een jaar geleden naar Detroit vertrok nog in contact mot andere buitenlandse verenigingen ge staan. Onder meer verbleef hij een week in München, waar hij zowel met vertegenwoordigers van Bayern als München 1860 sprak, en was1 hij een maand te gast in Schotland, nog altijd het meest in trek zijnde land bij Deense voetballers. Kristensen koos echter voor het goed betaalde voetbal ii) Ame rika en met gezin vestigde hij zich in Detroit. Tien maanden later was hij door het stopzetten van het Noordamerikaanse profvoetbal ge noodzaakt naar Europa terug te ke ren. Jürgen Kristensen komt er open hartig voor uit dat louter financiële aspecten hem tot avontuurlijkheid hebben aangezet. „Mijn coach heeft mc eens gezegd dat er in het buiten land goede kansen voor mij waren. Toen ik dat hoorde stond mijn besluit vast. In Amerika heb ik geen reden tot klagen gehad en ook het contract bij Sparta (Kristensen ging voor lopig een verbintenis voor anderhalf jaar aan) is aantrekkelijk. Ik ben er tevreden mee." NEE, het interesseert me niet dat ik niet in aanmerking kan ko men voor een plaats in het Deense elftal. Dat vind ik van ondergeschikt belang. Geld is voor mfj het be langrijkste en daar zullen ook mijn toekomstplannen van afhangen." Denkt hij in Nederland te kunnen wennen? „Ik geloof dat dat weinig problemen zal opleveren," luidt het antwoord, „Myn vrouw en ik heb ben in Amerika geen moment last van heimwee gehad en we verwach ten ook niet dat dat bij Sparta het geval zal zijn." Voorlopig heeft Jürgen Kristensen, die voor zijn proücarrlère machine bankwerker was, zijn intrek geno men bij trainer "Wiel Coerver. Daar zal hij in elk geval blijven tot na zijn debuut op de Nederlandse vel den, hoogstwaarschijnlijk tijdens Go Ahead—Sparta op 22 december. Begin januari zullen mevrouw Solwey Kristensen en zoontje Ben nie overkomen en dan hoopt het jonge gezin een woning in de Sparta- straat te kunnen betrekken. In de onmiddellijke nabijheid dus van Sparta, dat In de Deen een oplos sing voor het linksbuitenprobleem hoopt te hebben gevonden. HANS REISMANN BOTTERDAM, woensdag (ANP). De kerstboom die Oslo ieder jaar aan Rotterdam schenkt, zal dit jaar op maandag 16 december 's avonds om 8 uur door de burgemeester van de Noorse hoofdstad de heer Br. Buil, worden overgedragen- aan de heer W. Thomassen. De heer L. J. Sobell is benoemd tot directeur van N.V. Tïtaan-Dioxy- clefabriek Tiofine, waarin American Cyanamid Company een belang van 50 procent heeft. De andere partici panten zijn N.V. Billiton en de Ko ninklijke Zout-Organon N.V. Titaan- dioxydefabriek Tiofine is gevestigd in het Botlekgebied by Rotterdam. A. Vuyk en Zonen's Scheeps werven N.V,, Capeile aan den IJssel ontving van John Howard en Co. Ltd., Londen, opdracht voor de bouw van een 750 m3 onderlosser, bestemd voor het storten van rotsblokken voor de zeehavenuitbreiding van Liverpool. (ADVERTENTIE) VjgR zjjn mensen die zich kwaad maken op mi nister Schut, onze Rotter damse minister van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening, omdat hij zegt dat we moeten doorstromen maar daar zelf niet aan mee doet. Minister Schut hlyft zitten waar hjj zit aan de Adrianalaan voor ongeveer f 165,— per maand. Toch is het niet helemaal eerlijk zich daar boos over te maken, want over het algemeen zijn het niet de mannen, maar de .ouwen die beslis ser. over de vraag wel of niet ver huizen. Het is heel goed mogelijk, dat hij (meneer Schut) wel wil verhuizen, maar zij (mevrouw Schut) niet. Wie zal het zeggen. In de wijk Reijeroord (waar uw Dagboekschrijver woont, vandaar dat hij wat nu volgt zo goed weet) staat een enorm bord met erop WILMA, hetgeen allerminst wil zeggen dat dit de verblijfplaats is van de vrouw van Fred Flintstone. Neen, Wilma is de ene helft van de bouwcombinatie Wil- ma-Koudijs, bouwer van de zogeheten „inspraak-woningen" .een nieuwe term in het woningbouwjargon, waar mee wordt aangeduid, dat de toekom stige bewoners mogen meepraten over de indeling van hun woningen. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat (nogmaals) om minister Schut, Die was daar onlangs om de eerste paal voor het complex te slaan. Omdat hij dit karweitje zo voortreffe lijk had gedaan kreeg hij iets van "Wilma-Koudijs en wel een cadeautje voor zijn vrouw. Het was een zilveren broodmand. Als mijn inlichtingen juist zijn moet dit cadeautje worden gezien als een soort troost voor mevrouw Schut. Zij is itinners de laatste tijd de meest ge plaagde ministersrvouio. In verband met die lage huur (zie bonen). Is minister Schut thans helemaal „In the picture", Nederland heeft ook een minister die opvalt door totale on opvallendheid. Dat is de gevolmach tigd minister voor de Nea. Antillen, mr. E. Jonckhoer. Vrijdag jl. was hij in Rotterdam bij de officiële opening van het sociaal centrum van Dol li Antilli aan de Ketenstraat (bij de Gerdesiaweg). f Deze bewindsman heeft niets gezegd cn de aanwezigen slechts zijn brede rug laten zien. Ook voor de Antillia- ncn in Rotterdam is minister Jonck- heer een weinig betekenende 'figuur. Aan drie bestuursleden van Doili An tilli vroeg ik weet u hoe de gevol machtigd minister precies heet (wanl dat wist Ik niet) en zU moesten mU het antwoord schuldig blijven. Over ministers gesproken; Minister Schut is de enige in Rotterdam wo nende minister. Wat Kamerleden be treft zitten we er wat beier jn. hoewel daar ook al weer een beetje de klad in is gekomen, want R. Laan jr. woont niet meer In Rotterdam, is trouwens ook geen Tweede Kamerlid meer en Ha ja v. Someren-Downer zit ook al niet meer in de kamer. (Wist u overigens dat mevrouw Van Someren-Downer aan de Van Someren weg woont?) Wie er clan nog overblijven aan in Rotterdam woonachtige Eerste en Tweede Kamerleden? Eerste Kamer: ir.'E. H. A. Kraaijvanger (kvp), mej. dirs. L. A. M. Vuylstcke (kvp), W. Tho massen (pvda) cn A. Snoek (bp); Tweede Kamer; C. F. Kleisterlee (kvp) dr. J. Lamberts (pvda), mr. H. E. Koning (vvd). drs. A. J. Lems (pvda) cn Jr. S. A. Posthumus (pvda), mej. N, G. Barendrecht (pvda), C. Laban (pvdaj. Als er een prijs zou bestaan voor ,.üe beste uitspraak van de weck" zou ik hem toekennen aan wethouder mr. H. C. G. L, Polak. Polak heeft gezegd; „Al die inspraak is wei leuk, maar het moet niet tc gek worden". Op zo'n uit spraak zalen we al een hele tijd te wachten. Iedereen wil tegenwoordig inspraak, geeft niet waarin. Je kunt geen plannetje meer ter tafel brengen of de groeperingen staan elkaar tc verdringen om inspraak om er „Von- uit hun eijjen positieue inbreng hun stempel op de drukken''. Wat Polak bedoelde? Gewoon dit: „Als iedereen maar over mijn schou der mee kijkt, kan ik niet werken". Het leven wordt steeds ingewikkel der: vroeger hadden we het over „me dezeggenschap". Dat betekende ge woon: tk wil ook iels te zeggen héb ben. Toen we ten slotte zoveel mede zeggenschap hadden dat we niet wis ten wat we moesten zeggen brak er oen nieuw tijdperk aan, dc periode van he: „begrip hebben voor het standpunt van de ander" (In dotni- heesterman: „De ander willen zien in zijn anderszijn, om vanuit daaruit nieuwe normen te ontdekken Daar zijn we nu een beetje over heen. Nu. witten we ..inspraak". Dui delijk is waarom: inspraak is veel leuker dan medezegge-nscfinp. Mede zeggenschap houdt in; metlevcrant- woordelijkheid voor genomen beslis singen, Dat is Lastig, omdat je don re kening moet bouden met al die verve lende groeperingen die inspraak wil len. Dan kun, jc beter a on dc in spraak kunst zitten, kun jc later altijd zeggen hoe het had gemoeten. De eerste laad- en loszones zijn er. Op deze foto ziet u er een aan de Groene Hilledijk. (ADVERTENTIE) Ontdok dat Rotterdam Hilton alle comfort en service biedt... en toch niet duurder is. Wij verzorgen par tijen. recepties, lunches en diners. Ongeacht of u mat 10 of met 1000 personen komt, wij zorgen ervoor, dat u zich thuis voelt Ook wat het financiële aspect betreft, kunnen wij ons aan uw beurs aanpassen. ROTTERDAM HILTON WEENA 10 - ROTTERDAM TELEFOONÖMW144G44- toeslöl 560 (Van onze kunstredactie) ÜEN redelijk gevulde Rotterdamse J-J Schouwburg zag gisteravond de eerst opvoering in Rotterdam van het ballet „Nouvelles Aventures" (choreo grafie: Jaap Flier) door het Neder lands Danstheater. Onze recensent schreef zaterdag j.L naar aanleiding van de landelijke première: „De vloed van twee andere choreografen van het Danstheater Van Maanen- en Tetley Opgave van het KNMI (filiaal Rotterdam) Waarneming 8.40 uur: beden gisteren Luchtdruk 1023,4 1023,2 Wind richt in 8 ozo ozo Windkracht 1 2 Weersgesteldheid betr.+ betr.+ Temperatuur 0,9 IJ Neerslag In 24 uur geen 0,0 Max. temp. sijt, 14,40 uur: 1,9 Min. temp. heden 8.15 uur: 0,8 DRINKWATER ROTTERDAM Bedrijf Honlngerdtjk: verwachting van 3 t/m 5 december gemiddeld keukenzout- gehalte 290 mg per liter; gemiddeld gelei dingsverningen 940 micro Siemens; ge middelde hardheid 17,0 Duitse hardheids- graden. Bedrijf Berenplaat: verwachting van 3 t/m 5 december gemiddeld keukenzout- gehntre 310 mg pet liter; gemiddeld gelei- dingsvermogen s<0 micro Siemens; gemid delde bardheid 18,5 Duitse hardheidsgra den, Is er duidelijk en soms lijkt Filer wat tegen de mode aan te leunen. El- gen is echter zijn opbouw van span ningen, waarin een stilte die vol on rust blijkt en die goed aansluit bij de vocale en instrumentale klankflarden van componist Gyöngy Ligeti". In „Nouvelles Aventures" - traden o.m. twee aanwisten van het Dans theater op, nl. Helen Heineman en Susan Kennif. Het programma vermeldde verder „Three pieces", „Impressies" en „De anatomische les". (ADVERTENTIE) Ja, dat kan. Met"onitos"gebak- ken uitjes. Die koopt u kant en klaar in een handige doorzich tige beker, die u zó op tafel kunt zetten. Nu kan Iedereen net zo veef ui nemen als hij of zij lekker vindt Daarom hoort "onitos" op tafel, net als peper en zout. Probeert u het maar eens; het zal u goed bevallen! Bekaf m»t 40 o" fonltosl GEBAKKEN UITJES (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het korps mariniers beslaat op 10 decem ber 303 jaar. Ter gelegenheid daarvan zullen de d3g daarvoor op de Algeme ne Begraafplaats CruoswUk de geval len mariniers worden herdacht. Generaal-majoor der mariniers A. M. Luijk zal aan de voet van het monu ment eey krans leggen. Een deputatie van het „contact oud-mariniers" zal de plechtigheid bijwonen. 2]OU de bestuurder van de lichtgekleurde Volkswagen 5629DZ wellicht willen over wegen zich te abonneren op een krant? Hü hoeft dan niet meer, zoals gistermorgen, een liele file auto's op dc Maasboulevard op te houden voor het kopen van een los nummer. Hü is trouwens niet dc enige die dat grapje uithaalt. Dc krantenverkoper staat b\j het rode licht, maar verkoopt even grif als dc lichten op groen staan, en dat kan niet in het spitsuur! BRUSSEL, woensdag (ANP). Antwerpse gemeentelijke diensten en de nationale Inspectie voor de ar beidsveiligheid gaan nauwer samen werken, ten einde een heter toezicht te bunnen uitoefenen op bedrijven die dc lucht verontreinigen. Dit is in Brussel bekendgemaakt na een bespreking van een Antwerpse delegatie onder leiding van burge meester Craeybeckx en de minister van arbeid. Major. Voorts zal door wijziging van de wet op de arbeidsbescherming een middel worden gezocht om gemeente lijke overheden nauwer te betrekken bij hat uitvaardigen van bescher mingsmaatregelen aan de industrie, aldus de bekendmaking. m te bezichtigen Opel Commodore "Grand Sport" in 2 en 4 deurs en hardtop coupé (6 cyl. motor) - 142 p.k. - 2 carb. Opel Rekord "Sprint" 1.9 Itr. motor -117 pk - 2 carb. Opel Raliye Kadett - reeds 2x kampioen van Nederland - 4cyl. SR-motor 68 pk - 2 carburateurs. Tevens tonen j wij u gaarne het complete Opel j programma voor 1969. t.9 LTR. MOTOR -103 P.K. PRIJS F 13.800,- Z te houden in de showroom van ons hoofdbedrijf Aristotelesstraat 34 v/h Smeetslandsedijk Rotterdam-Z. Op woensdag 4 december van m 9—22.00 uur, donderdag 5 december van 9—17.30, vrijdag 6 december BI van 9—22.00 uur en zaterdag 7 december van 917.30 uur. g Tel, 19.63.11 (op zaterdag en 's avonds van 17.30 uur 19.65.92). Voor het eerst in Rotterdam - de totaal nieuwe, sensationele sportwagen - de Opel G.T. door de Ned, vakpers getest en gekwalificeerd als een rasechte sportwagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1