mnkiM Elektriciteit moet duurder worden 'Moerdijk' rekent op kanaal door HoekseW aard =iSs2SttatSaSsa Excelsior zoekt een 'afmaker' JOHN DUPUIS ZIET DE MOGELIJKHEID... mmm Veerdiensten opgeheven per 1 januari Belangstelling voor Sportsoos iets gedaald SCHIEDAM SCHIEDAM Cultuur nota geeft Dupuis weer wat houvast door Jan D. Swart RENDABEL VERKLARING Voorstel van b. en tv.: Geen krant ontvangen? Nieuw entrepot in Antwerpen Beter toezicht op gevaarlijke stoffen in de Schied. haven Schiedam in oude ansichten Mevrouw Diemer als opvolgster Fib he terug 111 de gemeenteraad Ir. F. Posthuma: 'tien miljoen rijkssteun is een schijntje' Nico van Slobbe en Ben van der Helm geven demonstratie KOERIERSTERS 4 - donderdag 5 december 1968 Musis Sac tm n a Is Cultureel centrum Vijf zinnetjes, zo stiekem ver scholen op het einde van één der 53 pagina's van de dor-amb- telijke Cultuurnota, hebben John Dupuis (36), exploitant van Musis Sacrum, na oeverloos gepieker weer wat houvast ge geven. Zo'n opkikkertje had Dupuis 11a een opeenhoping van fru straties nodig. Immers, tussen de zeer explosieve start van de SOS-actic en de komst van de Cultuurnota was Dupuis in een verschrikkelijke down-stem ming geraakt. Logisch ergens, omdat de spik splinternieuwe Stichting Opbouw Schiedam zomaar ineens een stout plan lanceerde om te komen tot de bouw van eer. cultureel centrum. Even, heel «ventjes maar, ging er een elektrisch effect door cultureel Schiedam. Ook Dupuis was er van ondersteboven. Doch. dit had een an dere reden. Want met de entree van zo'n modern, goed geoutilleerd ont moetingscentrum zou de exploitant de toegangsdeur van Musis wel kun nen dichtspijkeren. Let even op. Hoewel Dupuis in de grond van zUn hart hoopt dat de SOS-actie zal falen vanwege zui ver persoonlijke belangen volstrekt logisch bekent hy wel degelijk een fervente voorstander te zijn van de verwezenlijking van ecu Cultu reel centrum. Vandaar ook die onuitwisbare glimlach over die vijf zinnetjes in de Cultuurnota, Want deze maken niet alleen de weg vrij voor een dergelijk centrum, maar behoeden Musis (of Arcade) tevens voor een potentiële ondergang. In deze cultuurnota wordt het ge meentebestuur namelijk geadviseerd een onderzoek in te stellen of niet enkele bestaande zalen in Schiedam de commissie noemt in dit ver band Arcade of Musis door ver bouwing geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor het onderha vige doel, indien zou blijken dat het plan (va« de Stichting Opbouw Schiedam) voor een nieuw «te bou wen cultureel centrum niet verwe zenlijkt kan worden. - Maar is er dan nu al de zegel actie is nauwelijks twee maanden jong een gegronde aanleiding om aan te nemen, dat zo'n cultureel cen trum er niet zal komen? In tegenstelling tot de recente be wering van de SG-directeur Peter van den Boom, dat de opbrengst van het Schledam-zegel de laatste twee weken Is verdubbeld, zegt John Du- puls bijna boos: „Zou het een hardwerkende ïutis- vrouw nu werkelijk zoveel Interes seren at er een Cultureel centrum in Schiedam komt. Ik geloof het nooit. Ze daan m.i, heus niet naar dié en dié winkel met de gedachte, oh fijn, ik koop hier mijn spulletjes, trant dan krijgen we een centrum. Kom nu. Laten uie eikaar in vredesnaam geen zand in de open strooien". Is de wens de vader van de ge dachte bij Dupuis. Of is het camou- John Dupuis ver telt de mogelijk heden. «v XgglHgig - flage, een immers veel gebruikt wa pen in een psychologische oorlogs voering? Want vindt John Dupuis, die zoëven. toch uitdrukkelijk heeft verklaard een voorstander van een cultureel centrum te zijn, niet dat er een bewonderenswaardig doel wordt nagestreefd? Hij (aldoor vriendelijk en ad rem); „Wel zeker. Heb je m(j soms het tegendeel horen beweren? M'n vrouw, hoewel niet zo fanatiek, spaart zelf Schiedam-zegels" Een dringende vraag: „Zal een cultureel centrum rendabel zijn. nu men weet dat andere zalen in Schie dam zich met hangen en wurgen kunnen handhaven?" Dupuis blijft opnieuw positief in zijn beweringen. Hij zegt; „Natuurlijk wel. Musis en Arcade zijn te oua. Er Is weinig sfeer meer. Je moet het niet zien als anti-reclame, maar als de pure waarheid, ledereen weet dit. Vele verenigingen zoeken het ook al el ders, En daarom kan ik me reuze goed voorstellen, dal men naar een betere oplossing zoekt. Een oplossing in de richting van een groter, goed geoutilleerd en ook akoestisch per fect centrum. Heel logisch, hoor. Ik denk zelf ook mee in die richting. Maar waar ik niet bij ken, is, hoe de realisering van zo'n nieuw ge meenschapscentrum financieel kan worden geregeld. Volgens mij heeft de SOS-actie ergens een foutief re kensommetje gemaakt, 't Lijkt me allemaal wel wat te fantastisch. Echt waar," Kan Dupuis nu eindelijk een con crete toelichting geven op die vijf zinnetjes in de Cultuurnota? „Ik ben", zegt h(j» met een zicht baar genoegen, „heus niet zo stom om te denken, dat Musis-Sacrum momenteel voldoet aan de eisen die in deze tijd gesteld kunnen worden. Integendeel zelfs. Qua inrichting zal er heel wat veranderd dienen te worden. Maar met een behoorlijke subsidie is er veel, echt heel erg veel van te maken. In eerste instantie dient het toneel (en ook de zaal) ruim verbreed te worden. Die mogelijkheid is er zon der meer en niet eens ten koste van de kleine zaal. Nee, een uitbreiding zou plaats kunnen vinden aan de rechterzijde. Zeker tot een meter of vijftien. We hebben nu de beschik king over een zaal van acht meter. Wat ook kanj is het dieper maken van het toneel. Dan zou de woning van de toneelmeester, pal achter het toneel, moeten worden afgebroken. Bovendien kunnen we weer onze rechten laten gelden op de opslag plaats van een aannemersbedrijf aan cie Westvest, waardoor gelijkertijd een tweede ingang Ik denk bij voorbeeld aan een ingang voor per soneelsleden gecreëerd zou zijn. En tenslotte moet dat waanzinnige hoge plafond aanzienlijk lager ge maakt worden. Het balkon zou dan geheel verdwijnen. Dit kan weer ge bruikt worden voor een foyer." John Dupuis heeft kortgeleden deze mogelijkheden o.a. besproken met de directeur van de Schiedamse Gemeenschap. Deze schijnt, volgens Dupuis, zéér positief tegenover dit plan te staan. We hebben het SG-di recteur Van den Boom voor alle ze kerheid gevraagd. Hij zegt er na eni ge aarzelingen dit over: Primair prefereer ik natuur lijk een nieuw uitgaanscentrum. Maar zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan moeten we genoegen nemen met surrogaat, in casu Musis. ROTTERDAM, donderdag. De tarieven voor het gebruik van elektriciteit moeten omhoog vindt het college van b. en w. De aan de gemeenteraad voorgestel de verhoging zal het GEB in 1969 een bedrag van ruim 12 miljoen gulden opleveren. Het wordt een gecompliceerde ta riefsverhoging die nodig Is omdat de „verhouding tussen do kosten en de ontvangsten een ongunstige ontwikke ling vertoont". De wijzigingen: a. het vastrecht voor woonhuizen wordt verhoogd van 30,— en 40,20 tot 3 jaar; resp. 52,20 per b, het vastrechtbtdrag voor winkels en bedrijven wordt enerzijds met 10 percent verhoogd en anderzijds met 1,20 per jaar verlaagd; c. de kWh-prijs van het zgn. dag- verbruik van woonhuizen wordt verhoogd van 7,5 en 0,5 cent tot 7,7 resp. 6,7 cent; d, de kWh-prijs van winkels, bedrij ven enz. wordt verhoogd van 7,5 tot 7,7 cent; e. het extra-vastrechtbedrag voor nachtstroomverbruikers wordt ver hoogd vati ƒ1,56 én ƒ12,tot 1,92 resp. 15,(De kWh-prijs voor nuchtstroom ondergaat geen wijziging, doordat de noodzakelijke BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees bulten R'dam— Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agertten. SCHÖJDAM. Geboren: Claru* A., z, v. C. A. Simons en P. M. Krommenhoek. Ca tharine 3. M„ d, v. 3. A. Cartls en M. van den Berk. Maria 3. <L v. C< Hukken en M. P. RljsdUk. Theodorus z. v. T. F. Er* kens en M. D, Klein bloesem, jöaimes s. v, i. C, Kuaapon en 3. C, Plooeter- Overleden: 3. KoppeJan, 83 jr. D. H, van Duura, 08 Jt, A. van den Berg, 53 jr, echt*. [aging van de deblc t met verhoging en de mogelijke veria, ging elkaar compenseren.); f. de kWh-prijs voor het normale grootverbruik wordt verhoogd met 0,2 cent met gelijktijdige verlaging van de kWh-prijs voor dagstroom met 0,04 cent en verlaj kWh-prlja speciaal 0,012 cent. BRUSSEL, donderdag (ANP). In het Antwerpse havengebied zal ln de komende vfif Jaar een nieuw entre- potcomplex worden gebouwd b(j het zesde havendok, ten noorden van het stadscentrum. Het nieuwe complex, dat hot uit 1902 daterende entrepot aan de Italië- lel gaat vervangen, zal directe verbin dingen krijgen met het nieuwe auto- wognet rondom do stad en de E3 et £10, wegen voor Internationaal ver keer naar Nederland on Frankrijk. Het nieuwe entrepot, dat naar de voormalige gemeente ter plaa maradonk zal heten, krijgt ec.. - dekte oppsrvlakte van 10 ha. Alle goederen zullen gelijkvloers worden opgeslagen. Vrachtwagens en contai ners zullen tot in de magazijnen kun* nen rilden. (ADVERTENTIE) mhst^rtvan^^^nif^elnrp BB Station, metro-al er Qe Doelen]. chiKt over Ulnbaan. te9 be, hotel. Ril"™1*® voor verga mcder"'JS had ot douche, heet. z ,recWaaSi aohi,ii„to"«P"""' SCHIEDAM, donderdag ttct mo menteel nog in Schiedam geldende Havenreglemcnt dateert uit 1917 en voorziet niet la de regeling van grote delen van het scheepvaartverkeer in de Schiedamse havens en wateren. Met ftame omtrent het vervoer per schip van brandbare en andere ge vaarlijke stoffen bevat het te weinig be palingen om een verantwoord toezicht mogelijk te doen zijn. Daarom komen B en IV nu niet een oniwcrp-Havcn- verordcnlng bij de raad, waarin met huidige situatie en verhoudingen Is rekening gehouden. Om verder een zekere eenheid van wetgeving ln het havengebied van de Maas en do Nieuwe Waterweg te bereiken, sluit de nieuwe verordening nauw aan bij de Rotterdamse Haven- vcrordoning, Het wordt onjuist be vonden wanneer twee naast elkaar gelegen gemeenten ten aanzien van het verkeer te water voorschriften hebben, die op voorname punten be langrijke verschillen vertonen, Voor zover het zuiver Schiedamse aangelegenheden betreft is voortge bouwd op het bestaande Havenregle- ment, waarin niet veel meer wijzi gingen zijn aangebracht dan geboden is door de ontwikkeling sinds 19J7, Aldus de toelichting van B en W, (Vau een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De veerdiensten Vfaardingcn-—Vondelln- genplaat en Schlemond—Heyplaat— Barendrcclitsebaven zullen met In gang van l januari 1909 worden opge heven- Het college van b. en w.t dat dit vooi'stel aan de gemeenteraad doet. zegt het nadelig saldo voor de eerst genoemde veerdienst voor 1969 op 14G.OOO gulden voor de anders dienst op 217.000 gulden teramen, Deze saldi komen neer op een subsidie vön 700 gulden respectievelijk 1200 guldon per passagier per jaar. Dit komt het colle ge niet verantwoord Voor. Evenmin is verantwoord gebleken buslijn 46 in te schakelen voor de ge bruikers hoofdzakelijk personeel van Chevron en Pakhoed. De jaarlijk se kosten die daaraan verbonden zijn. bedragen ruim 110.000 per jaar. Aan Chevron en Pakhoed zal wor den meegedeeld, dal het college bereid Is tc bevorderen, dat onder de gebrui kelijke voorwaarden, een regeling voor gToopsvorvoer van hun werkne mers tot stand komt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De gemeente-archivaris van Schie damdrs Cva» der Fei/st bezig met het samenstellen van een bocktoerkje „Schiedam in oude ansichten", dat zal verschijn nen in de reeks „ln oude an sichten" van de Europese Biblio theek te Zal t bommel. Het wordt een boekje met ruim 15Ö afbeel dingen cn verklarende bijschrif ten. Ook Schiedam onderging in de laatste vijftig jaar een complete gedaante verander ing en i» deze 'tijd bezwijken de laatste resten van het Schledam-uit-grootva- ders-tijd onder de hamers van de slopers. Wie zich 7iog een beeld wil vormen van de oude stad, is aangewezen op zy» ge heugen of o p cl e foto's en prent briefkaarten. In dit laatste tvit het boekie „Schiedam iu oude ansichten voorzien. Aldus wordt opgemerkt in de aankondiging. Er komen herinneringen in oan de tüd dat in de straten nog slechts een enkel rijtuig reed; dat een groep kinderen midden in de Hoogstraat nog kon poseren voor de fotograaf; dat er een veemarkt en een jaarlijkse paar denmarkt was; dat vele straten nog werden gemarkeerd door rijen bomen. (Van een Gozer sportverslaggevers) BSmgHI SCHIEDAM. don- 14 MU-LiS derdag. „Zondag krijgen we Zwart-Blauw op bezoek en die wedstrijd winnen onze jongens", tegt dc voorzitter van Excelsior '20. de heer J. J. Mielo, met overtuiging. „Het is jammer, dat we te weinig ech te aanvallende spelers hebben. Verde digers hebben we meer dan voldoen de, maar bijvoorbeeld een echte afma ker van de aanvallen, die ontbreekt." „Vooral nu middenvoor George Kreisaher al een paar weken met een Knieblessure sukkelt. Hij wordt nu vervangen door Hans, zijn neef, die ontzettend zijn best doet, maar toch Kam echte middenvoor ls. In het tweede elftal zit volgens mij de man ale het zal moeten gaan doen. Dat is Win van Gelderen, een seizoen gele den nog A-junior. Jammer genoeg heeft ook hy met een blessure gesuk keld, maar zondag j.I. was hfj in het tweede weer van de party en hy deed het uitstekend. Nogmaals, maar dat is hum persoonlijke mening, dat moet de af werker in het eerste elftal worden." "Ir wordt bU Excelsior '20 hard ge traind onder leiding van Jac, Hebster, wie het bestuur het volste vertrou wen heeft, De trainer stelt dan ook hst elftal op en hij maakt uit hoe er gespeeld moet worden. Dp heer Mielo vertelde da', hei systeem aangepast is aan ds wedstrijd die verwacht wordt. .Zo was voor zondag J.l. de opdracht vanuit de verdediging te spelen en de tongens hebben zich keurig aan die onrlracht gehouden, met als gevolg winst op koploper Texas ln een uit wedstrijd nog wel." Weinig routine De heer Mielo moest kritisch vast- s:eiien, dat de jonge ploeg, (aanvoer der Gouka ls met zjjn 24 jaar de oud' ste van de elf), routine te kort komt. ..Dat is het kardinale punt." aldus de Voorzitter. heer Mielo heeft op zich geno men hei tweede elftal als leider te vergezellen en hij zegt met gepaste vnts: „Dat elftal doet het prima en jnat met VOC aan de kop van de ranglijst. 2o moet het ook. want uH- -'nüelhk ls dat tweede elftal het re servoir waaruit geput moet worden mj blessures van de eerste-elftal sds- Aan dc stevig trainende jongelui zal br»t zeker niet liggen. Ook daar ls de wil om te winnen en dus mogen we rekenen op twee winstpunten voor Excelsior '29 na de wedstrijd tegen Zwart-Blauw. Programma Van de resterende KNVB-clubs speelt DKS thuis tegen SVW en SVDPW gaat een moeilijke uitwed strijd spelen tegen WCR in Rhóon. Voor de afdeling: Dilettant—Marii- mt, WFHet Noorden, en DESV Schiedamse Boys. In het zaterdas- voeibal omvangt HBSS Rljsoord en PPSC gaat naar koploper Zuldland. In ae afdeling speelt GSS thuis tegen Herklitten. ROTTERDAM, donderdag. Me vrouw mr» dr- F, T, Dlemer-LSnde- boom zal weer Hd van de Rotterdamse gemeenteraad worden. Zij gaat deel uitmaken van de anti-revolutionaire fractie als opvolgster van de heer W. A. Flbbe, die is benoemd tot voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Mevrouw Diemer heeft tot aan de laatste gemeenteraadsverkiezing ln 1960 Jarenlang deel uit gemaakt van de Rotterdamse AR-fractte. Na het overlijden van wethouder Bavlnck kréag zij de gelegenheid haar raads lidmaatschap te continueren. In ver band met andere werkzaamheden op maatschappelijk gebied zag zij daar van af. Nu heeft mevrouw Diemer zich be reid verklaard de anderhalf Jaar die nog restten tot de volgende verkiezin gen in de AR-fractie zitting te nemen. Drie opmerkelijke uitspraken zijn woensdagmiddag gedaan in een vanwege de Shell-vestiging bij Moerdijk feestvierend Klun- dert. Ir F. Posthuma, directeur van het gemeentelijk havenbe drijf van Rotterdam, zei: „De tien miljoen gulden die Shell krijgt van het ministerie van Economi sche zaken als tegemoetkoming bij de aankoop van de 500 hectare grond is maar een schijntje. In verhouding tot het investerings bedrag van ongeveer een miljard gulden is tien miljoen niks," De andere twee uitspraken komen op rekening1 van voorzitter H. E. M. Schamlnéc van het Industrieschap Moerdijk. HU zei: ,Jn de toekomst moet er oen kanaal komen door de Hoekse VVaard, gesohlkt voor schepen tot 40.000 ton." En ook: „De bestemmingsplannen van dc gemeenten Klundert en Ze venbergen die de vestiging van Shell mogelijk maakten zijn ln overleg mei de regering ingetrokken. Er waren bezwaarschriften Ingediend. Er was geen tijd om op een uitspraak van de kroon over die bezwaarschriften tc wachten." Subsidie Ir Fosthuma verteldt, dit het In Nederland wel vaker Is voorgekomen dat de regering bulten bestaande rege lingen om subsidie gaf om Industrie vestigingen ln Nederland mogelijk (e maken. Hjj -weea onder meer op dc verlaagde aardfaaprya voor Hoechst in Vlisslngcn. llfj karakteriseerde dc vestiging van Shell by Moerdijk „als zijnde van Europees formaat". Omdat Shell ln Fernla (Rotterdam- Botlek) geen uitbreidingsmogelijkheld had, werd bij Rotterdam een aanvraag ingediend voor grond ln het nieuwe havengebied. Rotterdam wees deze aanvraag met het oog op zijn selec tieve uitgtftebeieid af. In Europoort cn de Maasvlakte worden alleen be drijven toegelaten die zijn aangewezen op het diep stekende schip bij dc aanvoer van grondstoffen. Rotterdam heeft zich daarna wel in gespannen om de nieuwe vestiging van Shell in Nederland te krijgen. Daartoe werd samen met de Noordwestbra bantse gemeenten Zevenbergen, Klun dert en Hooge en Lage Zwaluwe (Ze- kluza) het Industrieschap Moerdijk opgericht. In ongeveer een jaar tijd werd de zaak technisch en bestuurlijk klaai gestoomd. Dg heer Schaminée prees de gewel dige hulp die de Rotterdamse diensten aan het industrieschap hebben be wezen. Hoekse Waurd HU toonde zich zeer optimistisch over de uitgifte van de na de Shell- vestiging resterende 1500 hectare grond van het aan het Hollands Diep in de driehoek MoerdUk-Klundert-Ze- venbergen geprojecteerde Industrie gebied, „Een petrochemische industrie trekt toeleveringsbedrijven aan. Mijn op merking over het kanaal door de Hoekse Waard moet u zien tegen de achtergrond van de verdere Industria lisatie. Het Jigt voor de hand dat ook in de Hoekse Waard zich grote in dustrieën gaan vestigen." Over het „kanaal door de Hoekse Waard" zeiden de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, dr C. Kortmaim, en lr F. Posthuma, beiden „dat dit geen enkele rol heeft gespeeld bij de keuze van Shell voor Moerdijk", SheÜe heeft zich tevreden gesteld met het uitdiepen van de Dordtse Kil om de doorgang voor 20.000 tonners mo gelijk te maken. De heer Schaminée verwacht dat de Industrialisatie ln Noordwest-Brabant uiteindelijk voor 20.000 mensen werk zal eeheppen en dat het inwonertal in dit gebied met CO tot 70.000 zal toe nemen. Bezwaarschriften BU de bezwaarschriften die in gediend tegen de bestemmingsplannen van Klundert en Zevenbergen wag er één van de hoofdinspecteur ruimte lijke ordening, verbonden aan het mi nisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Htj maakte for mele bezwaren tegen de gevolgde procedure. Dc besteminingsplannen zijn in een voor Nederland uniek tempo de goed keurende instanties gepasseerd. De goedkeuring van Gedeputeerde Staten kwam al na twee maanden, terwijl het gebruikelijk is dat tussen een raads besluit over dergelijke plannen en de goedkeuring van GS een periode van één tot anderhalf Jaar zit, Volgens de hoer Schaminée Ie in overleg met dc regering besloten de bestemmingsplannen ln ie trekkan. De bezwaarschriften zijn daardoor ver vallen. Et zijn thattH nieuwe plannen in voorbereiding, waarbij wel de formeel juiste weg zal worden bewandeld. In tussen biedt de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening de mogelijkheid om vooruitlopend op een bestem mingsplan al vast met dé aanleg van hel industrieterrein bij Moerdijk te beginnen. Daarover moeten dc ge meenteraden van Klundert cn Zeven bergen dan nog wel een besluit nemen. Een dezer dagen zal dat gebeuren. Dc heer Schaminée, die tevens bur gemeester is van Zevenbergen, ver wacht geen moeilijkheden. Hij wees op de loyale medewerking uit agrari sche kring die het Industrieschap heeft ondervonden. Het industrieterrein bij Moerdijk zal landbouwgrond van zestig boeren opslokken. Hen za) vervangende grond in een van de JJselmeer-polders wor den aangeboden. „Niet voor iedereen is het dus feest vandaag:," zei burgemeester Schami née, „maar met het oog op het pers pectief voor dc werkloze bevolking is het toch gerechtvaardigd de vlag uit tc steken," E11 zodoende wapperde gisteren bij de gemeentehuizen van Zeven bergen, Klundert en Hooge- en Lage Zwaluwe de vaderlandse driekleur, want Shell wordt dui delijk gezien als het eerste indus triële schaap over de Moerdijk- brug SCHIEDAM, donderdag Met als belangrijkste Ingrediënten de uiteen zetting van HVV-JournaUst Gcr Beste- breurtje over „sport en sportjourna listiek" en de komst van Sint Nico- laas kan ook de tweede Sportsoos dlc gisteravond opnieuw werd gehouden ln de kantine van Excelsior '20 als geslaagd worden beschouwd. Wel was, zoals overigens in de lijn der verwachtingen lag, de opkomst van de Schiedamse sportmensen iets minder dan bij de allereerste Sport soos twee weken terug. Maar „de pakjespret" zo vlak voor Sint Nieo- laas zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Mede ook door de komende feest dagen heeft de Sportsoos-commissie besloten de eerstvolgende ongedwon gen bijeenkomst niet op woensdag 18 december, maar op 8 januari '69 ie houden. Op deze avond zal gelijkertijd dc sportprijs '68 worden uitgereikt aan de man of vrouw, die zich het afgelopen jaar in Schiedam verdien stelijk heeft gemaakt hetzij op spor tief hetzij op sportorganisatorlsch ge bied. Sint Nicolaas overhandigde gister avond de heer J. J. KIoos, bestuurslid van Excelsior '20, namens de Sport- soos-conunlssle een cadeau uit dank voor dc betoonde gastvrijheid. Ook hacl de Spaanse weldoener een pre sentje voor journalist Ger Bestebreur- tje, die gisteravond de aanwezigen op een boeiende manier heeft duidelijk Jiemaakt, dat het werk van een sport- ournallit niet altijd even gemakke lijk is. (Van een onzer verslaggevers) »rrarmnTWS0H1EPAMi ■iflSalliUkjJa donderdag Tafeltennislnternationaal Nico van Slobbe en dc andere bekende Schie dammer Bert van der Helm zullen op vrijdagavond 10 januari 1969 in de kantine van de voetbalvereniging Ex celsior '20 een tafeltcanisdemonatratle geven. Deze zal om acht uur aanvan gen. CAPELLE AAN DEN IJS5EL. donderdag, Wethouder A, Heu velman heeft dc eremedaille 'n zuv-er, verbonden aan de orde van Omale Nassau, uitgereikt aan de heer A. W. de Bruin. Öoormanplöin 18 ie Capelle aan den IJssel. ROTTERDAM, donderdagIn ■menwerking met de orgelcommissie van de Doelen organiseert de orgel commissie van de Sint Laurenskerk op woensdag 11 december een Bach- concert in de grote Doelensaal. Personeel gevraagd Do Sohtod^mtner (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste bo jpraersiSTERS), Aanmelden Doogstr&at 78. Schiedam. Tal. 267279, 1 avonrfs ha 7 uur lel. Foto, film en projectie Paafoto'a klaar torwif! u wacht. FOTO Van Vuuren, Hoosatraat 106. tal. 388720, Let op julete adres, HlBQ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1