moet nu thuis eens WERKGEVERS GEVEN VANDAAG ANTWOORD BOELE BOUWT ZIJN TWEEDE DROOGDOK IN EIGEN BEDRIJF City stopt exploitatie van Monopole theater IMfM 'Aantal boeren in EEG moet in tien jaar 5 min omlaag' Kamer bijna eenstemming voor suiker- overeenkomst' ROTTERDAM RIJNMOND DIRK KUS MAAKT ZICH GEEN ILLUSIES OPSTELLINGEN VAN AMATEURS Programma handbal Radio-Therapeutisch Instituut heeft een nieuwe Kobaltstraler Tournee Elisabeth Schwarzkopf in december afgelast Kerstconcert in Vreewijk UITVERKORENEN? 40 jaar bij Unilever Nieuw programma van Poppentheater 'Kador' Tweede muzikale poëtische collage PLAN MANSHOLT: ECONOMIE Reactie op looneisen in metaalindustrie Van Son doet niets aan 'stuntprijzen' voor brood VEROLME KRIJGT WELLICHT ORDER GROOTSTE TANKER TER WERELD Arbeidsmarkt blijft gespannen 'Consumptief krediet in Nederland nog vaak taboe' Ballast heeft goede orderportefeuille pag. 4 - vrijdag 6 december 1968 ROTTERDAM, vrijdag Dirk Nijs, de directeur van Holland Sport, maakt zich geen illusies over de wedstrijd die zijn ploeg zondag tegen Feijenoord speelt. „Als je tegen MVV speelt dan ben je nerveus, dan weet je dat de punten dubbel tellen, maar wat mag je nou van een wedstrijd te gen Feijenoord verwachten? Ne gen van onze jongens hebben nog nooit in het stadion gespeeld. Nor maal gesproken gaan we zondag verliezen. Spelen we gelijk dan valt het mee en winnen we dan spring ik een gat in de lucht". Dirk Nlis maakt zich overigens geen torgen over de toekomst van Holland Sport. „Het gaat Jofel," zegt hU. „We redden ons wel. We hebben nu een paar problemen omdat BJaak Rogge veen geblesseerd en Van Maarlk ge schorst is, maar als deze twee straks weer tertiff zUu en de Deen Dyreborg mag spelen, dnn gaan we nog heel wat punten behalen. FC Twente heeft zondag- ervaren dat Holland Sport op Houtmst een kwaaie tegenstander Is." Feijenoord is te vergelijken met een schaatsenrijder, wiens grootste con current steeds een. serie eerder rijdt. In voetbal ig men nog niet zo ver dat men zijn schema's op de prestaties van de concurrent kan afstemmen, maar de resultaten, van Twente kun nen wel een waarschuwing voor Feijenoord inhouden. De 0—0 van Twente tegen Holland Sport moet voor Feijenoord een hint zijn geweest om de Hagenaars, niet .te onderschat- ten, Er komt nog dit bij dat het Rotter damse legioen nu ook wel eens een goede wedstrijd van Feijenoord wil zien. De stadionclub heeft al in ver scheidene uitwedstrijden PSV, ADO, Ajax bijzonder sterk gespeeld, maar in eigen stadion heeft het nog met veel aantrekkelijks laten zien. De technische leiders zijn zich daarvan bewust en men zal niets nalaten om daarin verandering te brengen. Het bewijs: vrijdagavond trekt Feijenoord zich met de hele ploeg terug in het KNVB-centrum in Zeist. De tweede krachtmeting tussen Rot terdam en Den Haag vindt plaats in het Zulderpark, waar ADO en Sparta pittige voetbalgevechten plegen te le veren.. Belde ploegen zullen dit jaar niet verder reiken dan de vierde of vijfde plaats, maar dat kan juist vol doende zijn voor deelneming .aan. het Jaarbeurstoemooi dat volgend jaar waarschijnlijk een andere opzet.krijgt. Het elftal van Sparta is ongewijzigd. Ben Bosma heeft de training hervat, Hans Bentzon moet nog veertien da gen rusten. Zorgen SVfs trainer Rinus Gosens heeft grote zorgen. Linksbuiten Van der Meer Is op militaire oefening In Duits land en krijgt zondag voor de wed strijd tegen DFC geen vr(J, Een andere militair Leen Wam aar heeft Jicht arrest en kan misschien ook niet komen. "Verder is Wil van Beveren nog steeds niet helemaal fit hij heeft gistermiddag voor het eerst getraind en hangt de reserves Verboon en Vorstenbos een schorsing boven het hoofd. Rijkuiter zal nu linksbuiten spelen en voor een eventuele plaats in de achterhoede of mïddenlinie ko men Fels en Hazenbroek in aanmer king. Bob Janse van Excelsior heeft ook al problemen. Den Butter, Kort en Geilman zijn ziek óf. ziek geweest en middenvoor Kwakkernaat heeft een enkelblessure. „Hoe: de opstelling wordt weet ik nog niet," zei Janse. „Ik weet wel dat we zondag vroeg op moeten." De reis van Excelsior gaat voor dej tweede maal in dit sei zoen naar Heerenveen. Voor de beker verloren de Kralingers enkele weken geleden na verlenging met 2—1 van deze tegenstander. Herjnes DVS, dat op bezoek gaat bij koploper De Graafschap, heeft rechtsbuiten Bakkes vervangen door Klein., Verder hebben v. d. Burg en Flaes van plaats verwisseld. CW: Knappe; Van Baaren, Verhagen, Krauweel, Ballegooien; 1 De Quant. Waardhuizen; Dubbeld, Koster, De Kievit, v. d. Meer en. NEFTUNUS: v. d. Merwe; Keijzer, Den. Ouden, Kok, Van Velzen; Leupe, Van Yperen; Faber, De Winkel, Schenk, Van Gent OVERMAAS: Van Horlk; Van Gelde ren, Batenburg, Bos, Luthart; Kreijer- maat, De Greef; De Kreek, Rcoymans, Mulder, Freriks. Zaalhandbal OAM2R ©verganaKlasse Quint-jjSchutt. Aüdett—«wiftz BUnk.-PSV Piïterh.Athene blatr. tweede klasst A: ZDH—DWS2 ASICHy*1ea2 B: Hoi:.—WDton HEREN OveraanakUise Qutrvt.—Dyn. Swtfb-EMM Sjielw—PSV We reDI—Hellas Slstr. eerste klats* AaUef-DWS Meeuw.—Horm Distr. tweede klasse Schutt.3—WIK AQuinto—Here v:res—Westl. Hod aRdUasJ B: Nepten.—Atom. AFDELING ROTTERDAM DAMES Afd. eerste klasse HVZITVC Hoda—Dynamo Vtras—SchuttZ AM. tweede klasse A: AAC—WUton2 Bj Meeuwen—DWS3 ADO&-4JVC2 MOKUnites Afd. derde klasse B; Snelw.3—WUt.3 Aeüof2—Indug Vlres2Spart.2 C: Meouwenz—Holl.Z Dynamo2DWS4 MOKZScyila HEREN Afd. esrste klasse AACUWS2 üynamoZ—Holl. NeoU—Wilton Afd, tw«eda klasse ARodaZ—Meeuw.3 Hoojvl.—Vlr«2 "chult.3—WIK Actief— Snelw.2 Spart.—Unltas MOKAAC2 Afd. derde klasse C Dynam o3WIK2 Meeuw.4—Indus MOKZ-^WUt.3 Afd. vierde klasse Meeuw .5-DWS4 Actlcf3—Snelw .5 Atom.3—Dynamo4. Deze Fei|anoord-supporter, die in de uitwedstrijden al verschefdene ke ren reden tot lachen heeft gehad, hoopt dat zijn ploeg ook zondag In eigen stadion eens goed voor de dag zal komen. (Van onze kunstredactie) SCHIEDAM, vrijdag. Ka ampel overleg met de hulseigenaren heeft de directie van het City-concern be sloten om de exploitatie van het Monopole-Cheater te Schiedam per 9 december tc beëindigen. Volgens de directie is deze beslissing op zuiver economische gronden genomen. Van personeelsproblemen zou geen spra, ke zijn, Sinids september van dit jaar worden er in het Mono pole-theater, alleen tijdens de weekeinden filmvoorstel lingen gegeven. Tijdens de weekda gen bleef heft theater gesloten we tens gebrek aan publieke belang- stelling. Wat er met Monopole gaat gebeuren is nog niet bekend. Dat het als thea ter blijft bestaan, lijkt nieit waar- schijrilijk, daa-r verenigingen en In stituten als de filmclub, die vroeger gebruik maakten van Monopole, an dere {en vaak betere) accommoda ties hebben gevonden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Bij het Rotterdamse!» Radio-Therapeutisch Instituut is deze week een nieuwe ko baltstraler in gebruik genomen. Het nieuwe apparaat, een zogenaamde Gammatron XII van Sïemans, heeft een grotere capaciteit dan de reeds in gebruik zijnde kobaltstraler in het In stituut, dat zich bezig houdt met de behandeling van gezwelsziekten en daarbij een therapie met zeer door dringende stralenbundels toepast. Met deze aanwinst van het Rotter- damsch Radio-Therapeutisch Instituut is, inclusief de verbouwingskosten, een bedrag gemoeid van 360.000 gul den. (Van onze kunstredactie) DEN HAAG, donderdag. De zan geres Elisabeth Schwarzkopf, die op 10 december In Amsterdam, op 12 de cember in Utrecht en op 14 december. In Rotterdam zou. optreden, heeft een keelontsteking opgelopen en mag op doktersadvies niet vóór januari zin- gen- De concerten zijn afgelast. Ze hoopt de concerten later in het seizoen te geven. Hiermee is een van de jubileumcon certen van de Nederlandse concertdi rectie J. Beek in Den Haag komen te vervallen. Het volgende concert, Vier meesters aan het klavier, wordt gege ven door Nlkita Magaloff op 29 janua ri in Amsterdam ep op 10 februari in Rotterdam. Reeds gekochte kaarten voor het af gelaste concert blijven geldig. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. In de Vredeskerk. aan de Lede (Tuindorp- Vreewijk) geeft het Vreew^ks kerk koor een kerstconcert op zaterdag avond 21 december. De sopraan Lenle van Dijk en de organist Henk Heflns verlenen solistische medewerking en verder zal ook het christelijk mannen koor uit Slikkerveer ie horen zijn. yM FEIJENOORD: Piettrs Graaf land; Romcijn, Israël, Laseroms, Veldhoen; Jansen en Wery; Ktrtduall, Geels, Van Hanepem, Moulyn. SPARTA; Van Be veren; Lang horst, Ter Horst, Eijkenbroek, Pfjs; v. d. Sluis en Walbeek; Hetferman, Venneker, KWnjan, Klelnjan. EXCELSIOR; elftal nog niet samengesteld. SVVv. d. Roer; Van Beek, Warnaar, Nelsv. d. Korput.Van Leeuwen; Pansier en Van Beve- ren Van Meeteren, Kond- ijzer, RO'kufter. HERMES DVS: Ruts; Monster, Flaes, Rijke, Van Baarle; Sttri- «enberg en v. d. Burg; Klein, Van Kooten, tt. d. Griend, Teu- ling. ROTTERDAM", vrijdag, De hee? 15. Kik (54 jaar), onder meer hoofd van de assurantieafdeling van Unile ver N.V. te Rotterdam, is vandaag 40 j a ar Jn dienst van dit concern xn 1928 begon hij daar zijn loop baan bij UmÜever grondstoffen mij. N.V. na de Tweede "Wereldoorlog was de heer Kik voor Unilever gedü remit* 10 jaar werkzaam in Djakarta. I" 1958 keerde hij in Nederland terug. Een jaar later werd hij hoofd van de s ss u ra n ti e a f deling (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Het pop pentheater „Kader" zal a-fi- zondag middag in het Piccolotheater een nieuw programma ten. doop houden Het eerste programma werd negentien keer gespeeld (waarvan tien keer op zondagmiddag in het Piccolotheater) Alle voorstefllïMön. werden door de Rotterdamse jeugd zeer goed bezocht. ROTTERDAM, vrijdag Bij Boele's Scheepswerven en Machi nefabriek te Bolnesis gister middag de eerste paal geslagen voor het tweede drijvende droog dok, dat in 't eigen bedrijf wordt gebouwd. Volgens directeur G, J. Boele zal de reparatiecapaciteit van Boele. met dit nieuwe dok worden verdubbeld. Het eerste dok werd in 1963 in gebruik ge nomen en is tot op de huidige dag met 290 dokkingen nagenoeg on afgebroken bezet geweest. Met kranen en overige installaties zal het nieuwe dok (gereed in augus tus 1969) totaal f 10 miljoen kos ten. Een bedrag, dat geheel uit privémiddelen zal worden gefi nancierd. De eerste paal werd op deskundige wüze geslagen door de S-Jarlye Fieter Boele, zoon van directeur G. J. Boele. De NV Boele heeft momenteel 1400 personeelsleden. De gedachten zijn, dat met de uitbreiding van de capa citeit door de ingebruikneming van het nieuwe dok een extra-werkgele- genheid voor 400 personen wordt ge schapen. De scheepswerf heeft grote moeilijkheden met de aantrekking van nieuw personeel. Acties in de Neder landse „probleemgebieden" leverden nagenoeg geen resultaten op. Behalve Spaanse werknemers heeft de scheeps werf ook,Belgen In dienst, die iedere dag met de bus heen en weer reizen. Boele ziet zijn toekomst vooral in de scheepsreparatie en een speciali satie in da ombouw van schepen (ver lenging van een schip etc,). Op het ogenblik bestaat 60 percent van de werkzaamheden uit reparatie-opdrach ten en 40 percent uit nteuwbouw-op- drachten, waaronder veel orders voor installaties ven oliemaatschappijen, Het streven, aldus de directie, is te komen tot een verhouding reparatle- nieuwbouw van 75 tot 25. Het nieuwe dok wordt in drie fases gebouwd en ligt na overleg met Rijkswaterstaat aan het oostelijk gedeelte van het terrein. De dokkade wordt voorzien van een 170 meter lange kraanbaan, waarop twee wip- kranen met een hefvermogen van 15 ton worden gezet. Het dok is geschikt voor schepen tot plusminus 20.000 ton. Zodra de nieuwe d(jk in de ge meente Ridderkerk aan het "Water schap wordt overgedragen krijgt de NV Boele er nog een terrein van 4 ha bij, waarop eventuele verdere uit breidingen kunnen plaatsvinden. (ADVERTENTIE) elke vrijdagavond ...tol 9 uur open Ook U kunt voor de dag ko men mBt nieuwe vitrages - en niet van dia gewone - neor», luxe Broderie Mystères, die di- refet opvallen, zo mooi zijn ze. Prachtige Broderie Myitères, extra hoog, gemaakt van rag fijne Terlenka .Marquisette, met diverss rijk geborduurde dessins en brede dubbele'on- derzoom..,,. nu per meter voor nog géén zavcn gulden. broderie myslere Vrijdagavond om 6 uur begint da verkoop van luxe Broderie My stères, in -fraaie tvoorklouf en diverse geborduurde des sins, 140, 750 en 770 cm hoog, door elkaar, a- per nieter, Ook- mts ndejm orsw optn Gién tel, or schrift, beft (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Het ate lier Theater organiseert op zondag 22 december te 15.30 en 20.15 uur een tweede muzikale poëtische collage in het AMVJ-gebouw aan de Maurits- weg. In januari 19ö9 start het atelier Theater Ln studiovorm met een aantal cursussen over theaterkunst. Deze cursussen, die ook afzonderlijk kun nen worden gevolgd, zijn bestemd voor alien die belangstelling hebben voor de theater kunst- Nadere inlich tingen kunnen verkregen worden in het AMVJ-gebouw. BRUSSEL, vrijdag (AP), Dr. S. L. Mansholt, de vice-presi dent van de EEG-Commissie, zal aanstaande dinsdag een plan in-' dienen, waarin er op wordt aan gedrongen dat in de tijd van tien jaar, vijf miljoen boeren hun 'land verlaten. De vroegere Ne derlandse minister van landbouw zal zijn plan ontvouwen tijdens eert vergadering van ministers van buitenlandse zaken en land bouw van de zes EEG-landen. In het plan stelt h(j voor dat 500,000 kleine boeren per jaar de landbouw cn veeteelt opgeven. Hiervan zouden «r 200.000 ln dc industrie onderge bracht moeten worflen en de overige 300,000 zouden met pensioen moeten gaan. Voor deze groep zal liet op 55 jarige leeftijd met pensioen gaan moe ten worden aangemoedigd, aldus de heer Mansholt. Het plan is voor grotere, winstge vender produktie-eenheden ter ver vanging van het. onrendabele werk van kleine boeren met vijf of minder koeien, bedrijfjeg die zelfs te klein zijn om één man volledig werk te ver schaffen. In een vraaggesprek zei Mansholt dat de Westeuropese landbouw op het ogenblik „net is als in de middeleeu wen". Hij zei zich bewust te zijn dat zijn plan kostbaar is, mesr dat de kos ten van bescherming van niet renda bele bedrijfjes óók enorm worden. „Ik ben verzekerd van de steun van dc jonge boeren van Europa en er i$ toe nemend begrip voor de noodzaak van Hvrvormingen in dc meeste E.E.G.- landeo." Volgens Mansholt heeft de EEG minder koeien en minder melk nodig. Grotere produktie en subsidies aan on rendabele boerderijen lopen uit pp steeds grotere overschotten, in het bij zonder in de zuivelsector, aldus dr. Mansholt, die opmerkte dat op het ogenblik 250.000 koeien 30.000 ton bo ter per jaar opbrengen. Dit heeft ge leid tot een overschot van 300.000 ton boter, dat tegen einde I960 opgelopen zal zijn tot 510-000 t-on- Dc lauden van dc EEG hebben slechts koelruimte voor 400.000 ton. In belang ontivihkelings- landen DEN HAAG, donderdag. - De Tweede Kamer heeft gisteren met alleen de stemmen van de Boerenfrac- tiea tegen een motie aanvaard van de KVP-afgevaardigde drs, T. E. Wes terterp waarin de regering wordt uit genodigd alsnog alles in liet werk te stellen om te bevorderen dat de EEG gaat deelnemen aan de Internationale Buikerovercenkomst ten behoeve van de ontwikkelingslanden. Dat de EEG tot dusver afzijdig is gebleven van deze overeenkomst, die ten doel heeft gunstiger voorwaarden te scheppen voor de uitvoer van riet suiker uit ontwikkelingslanden, werd door het parlement vrijwel algemeen betreurd en door enkelen, zoals Ir H. Vredeling (PvdA), zelfs scherp ver oordeeld, De PvdA-woordvoerder had veel lof voor de initiatiefnemers van de rietsuikeractie, dde naar zijn me ning met succes de aandacht op een goede zaak hadden gevestigd. De Kamer hechtte zonder stemming haar goedkeuring aan de Nederlandse aansluiting bij de Internationale kof fie-overeenkomst van i960 en de in ternationale granenregellng van 1967, Bij de behandeling van de koffie- overeenkomst vroeg de heer Vredeiing in een. motie om een Nederlandse bij drage in het bij deze overeenkomst ingestelde fonds, dat de louter koffie Sroducerende ontwikkelingslanden wil elpen bij het verkrijgen van een veelzijdiger produktiestructuur, De minister van economische zaken, mr, L. De Block, antwoordde dat de regering deze zaak nog in studie had, waarop de stemming over de motie van de heer Vredeiing werd uitge steld. (Van onze soc.-economiscbe redactie) DEN HAAG, IJMUIDEN, donderdag. Vandaag krijgen de me taalbedrijf sbonden van NVV, NKV en CNV van de Federatie van Metaal- en Elektrotechnisch© industrie (de werkgeversorganisatie F.M.E.) antwoord „op het laatste voorstel om een hotsing niet de werkgevers te vermijden over het sluiten van een nieuwe c.a,o. voor de grote metaal-industrie." nqari 1069 aan de orde, waarop de vakcentrale hebben aangedrongen en waarvan ook minister B. RooJvInk van sociale zaken gezegd heeft een voorstander te zijn. Volgens de wet op hetmlnimumloon zal de verhoging ie der jaar per 1 juli worden doorge voerd, maar uitzonderingen voor bij zondere omstandigheden kunnen ge maakt worden. Zo'n uitzonderlijke situatie is ont staan door de invoering van de nieu we omzetbelasting op de bruto toege voegde waarde psr I januari 1969, die het peil van de kosten van levenson derhoud flink zal doen stijgen. Behal ve minister Roolvink, nemen aan het gesprek met de Stichting v.d. Arbeid de ministers De Block (economische zaken), Witteveen (financiën) en Lar- dinois (landbouw) deel. Nadat onderhandelingen over een driejarige c.a.o waren mislukt, dien den de bonden vorige week donderdag het voorstel in een eenjarige c.a.o. af te sluiten met als belangrijkste eisen; 7 procent loonsverhoging, werktijd verkorting per 1 januari 1970, een mi nimam-vakantietoeslag voor werkne- mers van 23 jaar en ouder, fondsvor ming, waaruit georganlBeerde werkne mers bij het bereiken van hun pen sioen een uitkering zullen krijgen en faciliteiten voor het zogenaamde be- drijvenwerk van de bonden binnen de fabrlekspoorten. De bonden verlang den vóór of op 5 december antwoord van de FME. Van de zijde van de FME wilde men ons wel bevestigen, dat het ant woord vandaag gegeven zou worden, maar nog niet zeggen óf dit positief of negatief 2ou uitvallen. Aanstaande za terdag beleggen de metaalbedrijfsbon den aparte kaderbijeenkomsten in Utrecht (NW en NKV) en Arnhem (CNV) over da gerezen moeilijkheden in de metaal er» het'nemen van even-: tuele besluiten over een staking na 1 januari 1969 als de thans van kracht zijr.de c.a.o, is afgelopen en de bonden niet meer van het plegen van een on rechtmatige daad bescnuldigd kunnen worden. Intussen zijn er duidelijke aanwij zingen, dat het antwoord niet of niet, geheel negatlel zal uitvallen, want het. overleg over de aparte c.a.o. voor do Hoogovens is gisteren onverwachts hervat. Het overleg begon om XO uur en duurde tot half vier 's middags, Daarna gingen de partijen uiteen, maar er werd een afspraak gemaakt het gesprek aanstaande vrijdag half twee voort te zetten. Denkbaar Ta, dat er toch een eenjarige c.a.o. komt of meerdere ondernemingsgewijze c.a.o.'s, zoals Philips en de Hoogovens al hebben. Intussen heeft do regering met de Stichting van de Arbeid een datum afgesproken 17 december aanslaan- do voor het Jaarlijkse gesprek met de Stichting van de Arbeid aan de hand van het halfjaarlijkse rapport van de Sociaal-Economische Raad. Bij dit gesprek komt ook de verho-i ging van net minimumloon per 1 ja-I Kamer dient moties in: (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag- De staatssecretaris van economische za ken, drs. L. J. M, van Son, heeft gis teravond in de Tweede Kamer ver klaard vooralsnog over onvoldoende gegevens te beschikken voor het ne men van maatregelen tegen „stunt prijzen" voor hrood. Hel is bijzonder moeilijk op te treden tegen winkeliers die bU w(jze van reclame één dag brood verkopen tegen een abnormaal lage prijs. De staatssecretaris zei «een behoefte te nebben aan de motie van de KVP- afgeyaarddgde A, J, W, Krosse, waarin de vier regeringspartijen aandringen op een minimumprijsregeling voor; brood, op te leggen door het produkt-' schap voor .granen, zaden en peul vruchten. Eerst moet wonden ultge- pcht hoe voor de velschillende bak kersbedrijven de kosten liggen, meen de de bewindsman, Omstreeks half ja nuari zullen naar verwachting de daarvoor nodige gegevens op tafel lig gen. Mevrouw G. Brautigam (PvdA) vroeg bij motie om een grondig onder zoek naar de totstandkoming van de broodprijs, met overlegging van het resultaat van de Kamer. Zowel over deze motie als over die van de heer Krosse zal volgende week dinsdag worden gestemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Dt scheepswerf van Verolme voert mo menteel onderhandelingen over ver schillende opdrachten voor de bouw van tankers boven de 400.000 ton. Da onderhandelingen met de Japanse re derij Tokyo tanker company zouden reeds in een vergevorderd stadium zijn. Het zou hier.gaan om de op dracht voor een tanker van 450.000 ton, deze tankers zouden dan het grootste schip ter wereld worden. De Japanse rederij voert echter ook nog onderhandelingen met andere Eu ropese scheepswerven. Japanse scheepswerven behoren echter ook nog tot serieuze gegadigden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag-, De ar. bcidsmarkt in Rotterdam blijft vrjj eespannen met een voor het sei zoen nog bijzonder gunstige situatie In de bouwsector eu een bijzonder grote vraag in de secter metaal, Dfi geregistreerde arbeidsreserve bedroeg eind november 2650 en. do vraag eind november 8136. Ten opzichte van vorig jaar is de vraag in de sector metaal verdubbeld. Regelmatig arriveren nu weer groepen Spaanse gastarbeiders In or,s land, waarvan een belangrijk gedeelte in Rotterdam en omgeving wordt te werkgesteld. ROTTERDAM, vrijdag. Ir. S, A. Posthumus uit Rotterdam, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, is be noemd tol voorzitter van de lnnijelöke commissie zeehavenovcrleg. Vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en Rotterdam, de haven schappen Delfzijl, Vljssingen-Oost en Terneuze», van hapdel, industrie, •transport en vakbonden zullen ook in de commissies zitting krijgen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdag. Het consumptieve krediet (dat is het krediet voor particuliere be stedingen) heeft voor velen in ons land nog altijd een taboe-karak ter. Men oordeelt er veel ongun stiger over dan bijvoorbeeld in Amerika; het wordt geacht tot de economische zelfkant van onze samenleving te behoren. Drs. A. Pais, Amsterdams raadslid voor de WD, zei dit gistermiddag1 te Amsterdam In de openbare les, waar mee hi) z|)n ambt van lector In de staathuishoudkunde aan de Universi teit van Amsterdam aanvaardde. De heer Pais bracht verslag uit over een onderzoek naar de meningen over het afbetalingskrediet, door hem in 1965 ingesteld onder ruim zeshonderd gezinshoofden. Van hen bleek 87 pro cent er negatief tegenover te staan (ruim een derde zéér afwijzend) en vijftien procent gunstig. Tot de argumenten tégen behoor den: schuld maken is verkeerd; eerst sparen is beter; de kosten rijn te hoog. Argumenten vóór: het is makkelijk voor het aanschaffen van „grote" stukken; het is het middel voor men sen met weinig geld; men krijgt het aangeschafte eerder dan wanneer men er voer moet sparen. Het Amerikaan se argument, dat men op deze manier geld kan bewaren voor onvoorziene gebeurtenissen, kwam niet naar voren. Naar de heer Pais mededeelde was uit het onderzoek gebleken, dat de mensen met de middeninkomens er het gunstigst over bordeelden, dte met de lage ep hoge inkomens het ongun stigst. Van de zelfstandigen stond 21 procent er positief tegenover, van de mensen in loondienst 34 procent. Verder kwam vast. te staan, dat jon ge gezinnen er duidelijk positiever te genover staan dan oudere gezinnen. AMSTERDAM, donderdag. (ANP) Naar het zich laat aanzien zulten bil de Amsterdamse Ballast Maat schappij de exploitatieresultaten over 1968 zeker niet achterblijven bij die over 1967. De orderportefeuille is mo menteel gunstig te noemen en de om zetontwikkeling is bevredigend, zegt de directie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1