December-huwelijken bezorgen ambtenaar B.S. hoofdbrekens Rond de sport A m m|reese POLYESTA SCHIEDAM jV. Gille: 'Afremmen maar toch redelijk blijven' Arie lans moet lied met meer verve brengen SCHIEDAM Speciale aanbieding: Uitzondering Sporadisch Seliedelbasis- fractmir na val van keldertrap Oecumenische zondag Geen krant ontvangen? „SPOOKY TOOTH" BIJ GREEN's A.B.C. huldigt jubilarissen VERLOREN EN GEVONDEN Automobilist rijdt plotseling van de kade in het water KOERIERSTERS Zegels ruilen voor lot Hang aan grote klok POLYETHER MATRASSEN luxe matras POLYETHER HOOFDKUSSEN BROERSVELD 58, TEL, 158651-269583 A. DE JONG n.v. SCHIEDAM 1. EEN HUIP-ELECTRIGËN 2. IJZERWERKERS 3. EEN KOKER 4. EEN NAGELBRANDER Koeriersters Juist NU adverteren Gemeente Schiedam vrijdag 6 december 1968 - pag. 5 Die beruchte december-huwe lijken leveren een ruim zakcent je op voor twee verliefde men sen (denk in dit verband aan de belasting), voor de taxi-onder nemer, de zaalverhuurder, de kelner en de bloemenkoopmati. Die december-huwelijken heb ben een uitgekookt commercieel tintje, Aleen de beste brave ambtenaar van de burgerlijke stand zit met de brokken. Net in een periode dat jan en alle man snakt naar een relaehe vanwege ai die beslommeringen in het afge lopen jaar, moet de a.b.s. huwelijk na huwelijk met zijn/haar beste wen sen bezegelen. In Schiedam bijvoor beeld verklaren drie ambtenaren van de burgerlijke stand thans per dag met een frequentie van een half uur In naam der wot, dat twee geluk- zoekenden door do echt aan elkan der zijn verbonden. Waarvan akte. Nu is het voltrekken van een hu welijk een futiliteit, vergeleken bij de voorbereiding. De man achter de balie moet eerst informaties ver strekken, dan zorgen dat de nodige bescheiden (geboorteakten, eventueel bewijzen van ongehuwd zijn, etc. etc.) op tijd in zijn bezit komen, ver volgens na hel aantekenen (populair gezegd het inondertrouw gaan) de afkondiging aan de stadhuismuur la ten geschieden en tenslotte de huwe lijksakte opmaken. Wie dc afgelopen maand, in het be gin wellicht wat schoorvoetend, do weg naar de afd. Burgerlijke Stand heeft ingeslagen, zal zich ongetwij feld die man achter cle balie her inneren. Maai- bent u toevallig aan het begin van de jaren vijftig ter plekke geweest, dan kan ik u vertel len die die betrokken a.b.s, nog al tijd dezelfde is. Immer vriendelijk en bereid tot ieder antwoord: de heer A. Gille, een zestiger, sedert 1921 werkzaam op de secretarie in Schie dam. In een interieur, dat vanwege de drukte meer weg heeft van een stof fig archief, antwoordt hij resoluut op mijn vraag of er nog mogelijkheden zijn om in december te huwen: „Het spi|t me, meneer, maar we zitten propvol". Pas later als hij begrijpt dat het geenszins mijn intentie is om in de cember to trouwen, zegt hij milder: „In bijzondere gevallen kunnen we nog een uitzondering maken. Natuur lijk. Maar in eerste instantie moet ik dc vraag naar een decomber-huwe- lijk de kop indrukken. Volgende week hebben we er weer zesendertig. Voor welke (spoed)gevallen maakt ambtenaar Gille dan oen uitzonde ring? Hij (zeer meelevend): „Neem nou die jongeman van zeventien jaar, die, verleden week hier bij ons aan de balie kwam. Hij was reeds maanden eerder geweest. Maar van wege zijn te jonge leeftijd moest hij dispensatie bij de koningin aanvra gen. Deze was nu binnen en nu wil de hij in december trouwen. Nou, wat moet ik dan doen? Moet ik dan keihard zeggen, het spijt me. maar we zitten vol. Je moet toch ook een klein beetje menselijk blijven. Dan maar weer een huwelijksakte extra. Een zeeman is weer een heel ander chapiter. Die kan in de situatie ver keren binnen een paar dagen weer naar zee te moeten. Voor zo'n kerel moeten we dan nog dispensatie van dc wachttijd (de periode tussen het aantekenen en het trouwen, Red.) aanvragen, Maar afgezien nog van het menselijk aspect, zijn we min of meer al verplicht deze mensen, te helpen". Ambtenaar Gille, die zelf spora disch huwelijken voltrekt omdat hij or „niet zo happy op is", ziel met enige weemoed zijn functionele leef tijdsontslag naderen. „Ik zal het om gaan met mensen missen", zegt hij ambitieus. „Het is elke dag opnieuw weer heel anders. Turken, Grieken, Spanjaarden, vriendelijke en on vriendelijke mensen. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Vanmorgen had den we hier nog een vrouw, die het dwaas vond dat ze het getuigen for mulier niet veertien dagen van te voren kon inleveren. En of ik nu ver telde, dat zoiets administratief niet mogelijk is cén van de getuigen kan immers ziek worden ze bleef nijdig volharden dat „hier de bu reaucratie er weer dik bovenop lag1 Gille lacht, haidop. Hij houdt van ,zijn klanten', ook al zijn ze soms onbillijk. Ze brengen immers leven in zun B.S.-brouwenj. Jan D. Swart- (ADVERTENT! El BRIL NODIG Houdt AREND ïn 'toog Eikend ziekenfonds- leverancier Hoogstraat 91 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag In zeer ern stige toestand Is de 48-jarige heer C. de Wit uit de Bingleystraat in Rotter dam gisteravond naar het Gemeente ziekenhuis overgebracht, nadat h(j in de stationsrestauratie van perron 3 in Schiedam van een keldertrap was ge vallen. Hij liep daarbij een sehedelba- sisfractuur op. De 48-jarige stationsbeambte had zich in de onverlichte loopgang achter het buffet vergist in de deur. In- plaats van de meest linücse te openen (om gebruik te maken van het toilet) opende hij de deur aan <le andere zijde, die toegang geeft tot de kelder. SCHIEDAM, vrijdag Op dc twee de zondag in dc advent, 8 december slaan in vele kerken, ook in Schiedam, de diensten In het teken van de oecu mene. In de Opstandingskerk aan de Burg. Honnerlage Gretalaan houdt de plaat selijke Oecumenische Raad van Ker ken om 10 uur een oecumenische dienst. Pater drs J. B, Roeland, do cent aan de scholengemeenschap Spieringshoek houdt de prediking met als onderwerp „Doorbroken grenzen"; de hervormde predikant ds D. JSpaling, voorzitter van de Oeeum, Raad, verzorgd de liturgie. De kerkex-aad van de Evang, Lu therse kerk beeft voor zondag als pre dikaat uitgenodigd kapelaan M. J. Sehiebroek van de parochie van O. L. Vrouwe Visitatie, terwijl de eigen predikant, ds A. Stcinhart als liturg optreedt. Aanvang 10.30 uur. In de Magnalia Deikerk wordt on der gezamenlijke verantwoordelijk heid van de gereformeerde en her vormde kerkeraden om 17 uur een oecumenische dienst gehouden, waar in voorgaan ds J. W. Zimmerman en ds C, van Zuylen. Belangstellenden zun welkom in al deze diensten. Apotheakdienst SCHIEDAM, vrijdag Apotheek Evers, Lange Haven 81, tel. 26 82 42, neemt dit weekeind van vrijdag 18 uur tot maandag 8 uur, de apotheek- dienst waar en gedurende de volgende week ook de nachtdienst. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de huisartsen te bereiken via de telefonische Boodschappendienst op het nummer 20 6611. BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees buiten R'dam Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agenten. (ADVERTENTIE) elke vrijdagavond ...lot 9 uur open Laat anderen een gulden of meer betalen voor deze schatti ge aardewerk kopjes - onze klanten kopen ze per 6 stuks voor nog géén drie gulden. Aardewerk kop en schotels, in smaakvol decor en mooi model, dat stevig staat voor koffie of thee, in 3 verschillen de kleurstellingen. per b stuks Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze aarde werk kop en schotels, keurig verpakt in doos, matz'rt zeisen Ook mandagmorgen optn Géén ttll af schrift, best SCHIEDAM. Gcliorcu; Biatifa M. dv J. Ouborg en J. Boonstra; Helena J, G- dv lx, Tettelaar en H. J. G. van der Vol den Sandra C. dv C. A. Uljleman en M. J. F. Ey sa okers. Overleden: N. Stolk 31 jr. echtg. J. Te pel; D. M. Tegge 8o Jr. wed. H. Kersteman; D. N, de Wit 84 ir; N. H. Aleman 51 jrj C. M. Hollander. 71 jr. wed. J. C. Schw&rzer. SCHIEDAM, vrijdag De Londense unöergroundgroup „Spooky Tooth" is, exclusief voor Holland, door Martin Green's Rand B-society, exclusief aan getrokken voor een optreden tijdens de dansmiddag op zaterdag 8 december in Musis Sacrum, aanvang 14 uur. Dit is sinds september dit jaar de zesde bui tenlandse groep die door Martin Green naar Schiedam is gehaald. De bezetting van „Spooky Tooth" is Gary Wright, zang en orgel; Luther James Grosvenor, sologitaar; Mike Harrison, zang, clavecimbel en piano; Greg Ridley, basgitaar en Michael Kelly, drums. In het voorprogramma de Rotterdamse R&B-group „Limited Four". Kaarten k 4,75 zijn aan de zaal verkrijgbaar. SCHIEDAM, vrijdag De Alff, Be drijfsgroepen Centrale (NVV) afd. Schiedam houdt op zaterdagmiddag 7 december de jaarlijkse huldiging van jubilarissen in de bovenzaal van De Amslclbron, van 16 tot 18 uur, gevolgd door het gebruikelijke jubileum - diner". Zes leden zullen worden gehuldigd omdat zij gedurende 50 jaar de vak vereniging trouw zijn gebleven cn 8 leden vieren het 40-jarig jubileum. SCHIEDAM, Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, daije- Hjks van 9—i? uur. behalve op zaterdag cn zondag: Boodsehappentasje, lederen tas met Inh.; portemonnee met inhsleutelbos; z sleu tels: étui met 8 sleutels; ring met 3 sleu tels, étui met 3 sleutels; voetbal (Post Ke- thel): kinderschoentje (L): kinderschoentje (L); lederen dameshandschoen (R): hand schoen; lederen handschoen: I paar lederen damesha-ndsehoetien; 1 paar dameshand- schoenen; herenhandschoen <L>; dames- handschoen: 1 paar kindcrwanljes; smeed- tang, Te bevragen bij dc vinders: kinderarm- bandje, Elderkamp. Carteslusstraat 27; da meshorloge. A. v. Wely, kinderhuls St. Jo seph, Lange Haven 107; broche. K- M v Kampen. HeinsinsstTaai 80 (tel, 262270); da- mesglacés Postkantoor Lange Nieuw- Emmaflat; halsketting. M Lourens, Lek straat 13; slafenarmband, Roenselaers, L Raemaekerstraat 211 (na IS00 uur): das- speld. Loch, Gordonstraat 34b; I paar da- mcsglacé's, Postkantoor Lange Nieuw- straat, 1 paar dameshandschoenen, Post kantoor, Lange Nleuwstraat; 1 paar dames handschoenen. Koudenberg, Dr Zamenhof- straat 75: hcrenhandschoen, mevr. Valka. Marlastraat 7£b, herenhandschoen, mevr B,tsschcr. Boei'havelaan I0S; lap stof, S Klnnegin. Gordonstraat 18: l paar boge klnderschoentjea. Van Zuijlep, Rubenspleir gen. mevr. Dingier. Parallelweg 208 b (tel 159743); jongensboekjes. Jeysman, Job. Wa- genaarstraat 68; dop benzinetank. Brdkling H. Bosmanptein 109; slcrdop, Langkruis. Swammerdamsingel 55: ring met 3 sleutels. Groenewegen, v, Dljckstrnat Sb: damesbrit. mevr. Webor, Ph v. Bourgondióstraat 24a (na 15 00 uur) étui met 3 sleutels, Jansen, Dam 19; 2 sleutels, Bernards, Lorentzlaan 40; 1 [ipssleutel, B. v.d HUI. v. Ruysdael- taan 38b: 2 Upssleutels, J. Verstraten, v RuysdaeUaan 25a; sleutel van ciljnderslot. Dierenhandel. Van Swindenstraat: krUppor- temonnee met Inh A. van Gogh. Abben- broeksestraat 2la: damesportemonnee met inh Sodenkamp, B v, Haaronlaan 1461. nylen boodschappentas met inhHam, Noofieinde 13; tas met gereedschap, H Steenbergen, Mgr. Notenslaan 830. Dietcntehuïs Sint Anna Zusterstraat' dwergpincher, bruitl, teef. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Onder Eet pseudoniem Richard Aryans heeft de Sclüedamse amateur-opercttezanger Arie Jans gisteravond meegedaan aan het NCRV-tv-programma Rodeo. Hü kreeg van de deskundige jury 264 pun ten toegewezen, waarmee hij een der de plaats behaalde. Een van de juryleden de heer Fifii Beishuizen, zei het volkomen gerecht vaardigd te vinden dat Arie Jans door studeert. „Hij zat een beetje met de technische folklore", aldus Beishuizen Cor Lemaire, een ander jurylid, prees Jans' fijne stem. maar vond dat er nog het een. en ander aan ziin Ita liaanse uitspraak haperde. Bovendien moest hü het lied, volgens Lemaire. met veel meer verve brengen. (Van onze correspondenten) Martinit-avond Bij de voetbalvereniging Martinit blijft men actief, ook "al ontbreekt nog steeds een eigen clubhuis. Kort geleden is er een nieuwe contact commissie benoemd die begonnen is met het organiseren van een ge zellige avond. Op 13 december ver wacht de commissie alle leden, vrienden en belangstellenden in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan dc Lange Haven. Tot twee uur zal hot feest duren en er is voor muziek gezorgd. Een week daarna gaat Martinit klaverjassen tegen HBSS en dat gaat dan in het club lokaal van HBSS, Hometrainers Op 18 december zullen in gebouw Irene de hometrainers weer snor ren. De rennersclub Schiedam zal dan de kampioenschappen van Schiedam laten verrijden. Het is altijd een fascinerend gezicht, de renners in een mooie cadans te zien trappen, zonder verder te komen. De wyzers achter de rij wielen be palen de wedstrijd en geven de winnaar aan. Op 18 december zullen er niet alleen wielrenners de rollen laten draaien maar ook de schrij vende pers. De Schiedamse pers wil ook wel eens op een ander gebied dan voetbal de krachten meten met de collega's uit Rotterdam, er werd een uitdaging gezonden en die werd geaccepteerd. Het zal me wat geven daar in Irene. DWS-jeugd In „Kontakt", het weekorgaan van de handbalvereniging DWS staat een oproep voor de oudere leden. Schrij ver stelt vast dat te weinig oudere leden belangstelling hebben voor het jeugdwerk en de jeugd in het algemeen. „Wanneer de senioren belangstelling tonen voor de jeugd en de jeugd commissie, dan is het ook mogeliik om al deze jeugdleden op de tribune te krijgen voor de wedstrijden van onze eerste elftallen. Deze teams kunnen de aanmoedigingen van de hele DWS-familie best gebruiken; juist nu," zo stelt de schrijver vast. Nico van Zetten Nico van Zetten moest rond drie maanden geleden, kort na het begin van de competitie, zijn vrienden uit het eerste elftal van „Schiedam" in de steek laten. Een knieoperatie dwong hem daartoe. De operatie is prima geslaagd en de chirurg kon na cte operatie al vertellen dat Nico weer kan gaan voetballen. Na enkele weken training heeft Nsco zondag j.l. weer gespeeld in het tweede team en maakte toen het enige doelpunt. Zondag is Schiedam vrij, maar wellicht zal Van Zetten binnen niet al te lange tijd weer in het eerste opgesteld staan. Hij hoopt daar tenminste op en werkt hard aan de conditie. het bedrijven van bekende sporten, maar ook gewoon wandelen of fiet sen. Maar dan wel geregeld! Apeldoorn telt reads zo'n tweeduizend trimmers. Daar wordt de trim-lust boigevierd met gymnastiek en con ditietraining, zaalsport, honk- en korfbal, schaatsen en schermen, ta feltennis, voetbal en zwemmen, maar ook met bosloop en spelvor men, waaronder „ïndiaka", een soort badminton, maar dan zonder racket. E is zelfs een echtpaar bij van 73—74 jaar! Wat In Apeldoorn kan, zou toch ook in Schiedam moe ten kunnen. Mogelijk een „zweet- druppelbaan" in het fraaie sport park Harga? Sehiedam-honkbal Tijdens de verleden week gehouden vergadering van de afdeling honk bal van „Schiedam" is met alge mene stemmen besloten dat met in gang van het nieuwe seizoen de teams 1 tot en met 4 in gloednieuwe honkbalpakken zullen spelen. De kosten van deze pakken worden, zo als het bij een amateurveremgmg hoort, door de leden zelf gedragen. Er werden op die vergadering nog meer spijkers met koppen geslagen. Zo zal er voortaan door niemand in de dug-out meer gerookt worden. De training zal niet zoals vorig jaar in de sporthal gehouden kunnen worden. Behalve in gymnastieklo kaal aan het Frans Halsplein, waar nu getraind wordt, zullen vanaf fe bruari op zaterdagmorgen de spieren gestrekt worden in het Kralingse Bos te Rotterdam. Schiedam wil al les in het werk stellen het dit jaar verloren terrein weer zo snel moge lijk terug te winnen. Ursus-recepfcie IN Noorwegen, bakermat van het „trimmen" maakt men propa ganda met dit soort „trim- strips", dat we weer overnamen uit het NSF-blad „Trim u fit". Trimmen De Ned. Sportfederatie voert, in sa menwerking met vele organisaties, een „Tnmaetle" en brengt nu ook een maandblad „Trim u fit!" uit. De S8L0 heeft reeds de aandacht ge vestigd op deze actie, doch deze is ui Schiedam nog niet van de grond gekomen. Voor het geval u het nog niet weet: „trimmen" is het nemen van li chaamsbeweging door (overwe gend) oudere mensen, die met ko men tot deelname aan de sport. Trimmen kan in groepsverband, maar ook individueel. Het kan zijn Niet op 1 januari, maar op zondag 5 januari zal er bjj Ursus nieuwjaars receptie worden gehouden in het clublokaal Natuurlijk gaat daar evenals andere jaren een wedstrijd aan vooraf tussen een team vete ranen en de A-junioren. Scholieren-tafeltennis Zoals ook voorgaande jaren het geval was, zullen er ook dit jaar in de kerstvakantie tafel tenniswedstrijden worden georganiseerd voor scho lieren. Op 27 en 28 december zal de oude Beurs weer gastvrijheid bieden aan de jeugd, voor de Schiedamse scholierenkampioenschappen. TSF's trots Om bij tafeltennis te blijven, de eer ste ronde van de regionale acht- kampen is door drie van de vijf TSF-leden overleefd. Hans van de Broek bereikte een eerste plaats bij de jeugd, Wim van de Poort en Jan Landsbergen plaatsten zich in de volgende ronde bij de aspiranten. Hans Stolk (6e plaats bij de junio ren) en Aad Broeren (4e plaats jeugd), kwamen niet verder dan de eerste ronde. Personeel gevraagd üe Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste be- zorgers(sters). Aanm. Hof straat 76, Schiedam Te). 2tP27ji 's avonds na 7 uur tel, 155969 R028 Voor woning en gezin Bijvcrwarming Grote sortering eïeKtrische- en butoankachels Haardglas cn mica. Waar dat Wtel Draait, Hoogstraat 67—60, Schiedam, tel. 26B436, Zaken, inventarissen, financieringen WINKELRUIMTE aangeboden te Schiedam 80 m2, goede stand Overname inventaris, postbus 323, Schiedam. T IADVERTENTIE DAMESHOEDENMAGAZIJN brengt het. allernieuvfste HOOGSTRAAT 60 TELEFOON 266728 ROTTERDAM. De 66-jarige kan toorbediende G, Kalkman uit de Maasstad is gistermiddag met zijn auto in het Haringvliet gereden en verdronken. Voorbijgangers zagen de auto, die op de laad- en loskadc reed, plotseling in de richting van het water gaan. Met kabels en ha ken hebben zij geprobeerd het voer tuig boven water te krijgen. Een ta kelwagen had de auto tien minuten later op het droge, waarop brand weermensen een. portier moesten forceren om de heer Kalkman er uit to halen. Onderweg naar het zie kenhuis is nog kunstmatige adem haling toegepast, maar zonder resul taat. DIENDEN, vrijdag Gistermiddag is de 76-jarige ongehuwde wielrijder J. A. van Ommeren op de provin ciale weg onder de buurtschap Aalst, toen hij, komende van Keste- ren de weg wilde oversteken, door ven personenwagen, bestuurd door df heer Van R. uit Maurik geschept en dodel'jk verongelukt. ZAANDAM, vrijdag. De 62-jarige noutbewerker H. Steffhaan is gis' leravond in het Juüanaziekenhuis te Zaandam overleden, nadat hij .mddags op zijn f:ets door een auto werd aangereden. VLAARDÏNGEN. Tot zaterdag avond is er gelegenheid om de opge plakte zegels van. het prinses Beatrix fonds, in te ruilen voor een lot. De officiële verloting zal op maan dag 9 december te 20 uur plaatsvin den in de grote zaal van gebouw Triangel aan de Fransenstraat, onder leiding van notaris W. Robert. Perso nen die ouder zijn. dan veertien jaar hebben gratis toegang, Het betreft hier de trekking van de Sint Nicolaasaktie van het midden stands aktiefemds. Foto, film en projectie PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto v. Viuu'en Hoogstr. 106. Schiedam. 7* 266"20 Let het juiste act' Voor SCHAATSEN naar Fa. J. Mok Zn, Hoogstraat 135. Schiedam. Tel. 267882. Dames- kunstschaatsen, ijshockey er. Noren. Komt u eens kijken. Diversen BEL 13 54 30 VOOR LEVERT POLYETHER IN DE KWALITEIT VAN SCHUHVIPLASTIC- EN SCHUIMRUBBER, IN IEDERE MAAT EN DIKTE 96x190x9 cm, bekleed met moot dfemest -f 25.—— van i 38,— nu J 14 cm dik bekleed met mooi damast, geheel doorgestikt, «ware kwali teit, 10 JAAR GARANTIE. 80X1D0X14 cm-f 90x190x14 cmf 75|— 120X190X14 cw ƒ110)— f 122,— 130x190x14 cm OOK TE LEVEREN IN AFWIJKENDE MATEN. ƒ3 25 WESTFRANKELANDSEDIJK 9 tevens in staat een torenkraan te bedienen voor de scheepsreparatie Mondelinge sollicitaties aan bovenstaand adres, afd. personeelszaken. Ook kunt u telefoneren onder no. 264580—269250—269485, Gevraagd: EEN ERVAREN AUTO-MONTEUR voor ons wagenpark, voornamelijk be staande uit Daf diesels. Geboden wordt een zelfstandige werk kring met goede voorzieningen. Aanmelden: Kleinekoort Poot Baade N.V. Boterstraat 76 - Schiedam Telefoon 269435 Spreekuur van de contact-ambtenaar Meegedeeld wordt, dat het spreekuur van de con tact-ambtenaar volgende week wordt gehouden voor de bewoners van: Nieuwland: Op maandag 9 december 1968, in het Wijkcentrum aan het dr. Wibautplein 129, des avonds van 7—8 uur. Zuid: Op dinsdag 10 december 1968 in het lokaal van de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat 24^ des avonds van 78 uur. Schiedam, 5 december 1968.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2