Persoonlij ke lening PSP'ers dreigden met installatie -voorzitter Fluweel - mooi... zó mooi zien moeders (én de vaders?) graag hun dochtertje! Fluweel-mooi is héél mooi! CAREL JANSEN VERLOOR OP PUNTEN'VAN DEN BOLDER f ROTTERDAM RIJNMOND Europese schaats kampioenschappen Hoorns Reis- en Passagebureau Onderlijf Volkskerstzang Volkskerstzang (II) Kledingbeurs Klokken Handen en voeten ALS BURGEMEESTER THOMASSEN ZOU SPREKEN H Bromfietser doocl na aanrijding VAN NASS ZAL TRAININGSTENT VAN FEIJENOORD 'OPBLAZEN' AAD J ANSEN IN FEBRUARI WEER IN DE RING (ADVERTENTIE) 24 daagse vliegreis, met zitplaats bij de fi nish f 285.- compl. verzorgd in Ie klas ho tel. INZEIL 25—26 januari 1969. 5-6-11-daagse touringcarreizen v.a.f 190.- compleet verz. in prima ho tels, zitplaatsen bij de finish. Wereldkamp. schaatsen dames Grenoble 1—3 febr. 1SG9. 6-dg. touringcarreis, compl. verzorgd, inel. entreekaarten f 250.- Op heen- en terugreis overnachting in Parijs. Vale Hen 8, Hoorn, tel, 02290-4270. Dit zijn vanzelfsprekend miSr twee voorbeelden. Als Voss hlle leuke flu welen feestjurkjes, die het nü in huis heeft, zou adverteren, zou Voss drie, vier krantenpagina's nodig hebben. Daarom is een bezoek aan Voss zo de Hoogstraat 194, hoek Keizerstraat, Rottt moeite waard. Omdat uw dochtertje 't waard is! O, ja, beide fluwelen feest jurkjes zijn er in de lengtematen 122 t/m 152 en kosten 39,75 tot 49.7S. (Li marine, zwart, groen en rood fluweel! Dus keus te over!) slam en Veerplein 120, Vlaardingen pag. 4 - dinsdag 17 december 1968 DE Piet Heinschool in Delfsha- ven blijkt een instelling te zijn waar alles mogelijk is. De school is in-korte tijd beroemd geworden door het met eigen geld gefinancierde zwembad. Dit is nog niet genoeg. Dat. zwembad moet ook nog een overkapping krijgen, zodat het zwembad zo mer en winter zal kunnen wor den gebruikt. Die overkapping kost dertigduizend gulden. Om de eerste kosten te kunnen op vangen hebben enkele leerkrach ten een persoonlijke lening geslo ten, van negenduizend gulden. Dit toch wel opmerkelijke nieuws put ik uit de vermaarde schoolkrant van de Piet Heinschool „Het Klop pertje". Uit dit blad ook het volgende: „Het minimum bedrag, dat we maan delijks''moeten aflossen is twee hon derden-vijftig gulden. Het is onze bedoeling om meer af te lossen, zodat we 't geld binnen een jaar betaald hebben. Wat je begint, moet je een maal tot een goed einde brengen. Wij, dat wil zeggen: alle leerkrachten van onze school, betalen maandelijks iets aan de aflossing mee. We vragen ons evenwel af: zijn er misschien ouders of andere belangstellenden, die maan delijks bijvoorbeeld een gulden aan deze aflossing zouden willen meebeta len? Een gulden in de maand is niet zo'n groot bedrag en daar kunnen we dan op rekenen. We zullen er echt blij mee zijn! We maken het ons niet ge makkelijk maar de jeugd is wel wat waard dachten we zo. TK zei u, dat het klappertje een f opmerkelijke schoolkrant is. Wie hier nog niet van overtuigd is leze het onderstaande: Sinds kort loopt er op de Plet Heinschool een gefrustreerd onderwijzer rond. Ter gelegenheid van het afscheid van een kwekeling werd de klas gevraagd nu eens op tc schrij ven wat er voor opmerkelijks te note ren viel aan kwekeling zowel als klasseonderwijzer. Naast opmerkingen als: Hij beeft met zijn handen.. Hij wordt altijd zo rood, „Eenaardigelang- dradlge man" kreeg de onderwijzer de volgende opmerking te verwerken: „Van der Geer is een man met veel kracht in zijn hersenen maar niet in onderlijf". En dan te weten, dat de goede man drie kinderen heeft!!! OOK dit jaar weer in de Alexan- derpolder een volkskerstzang- avond en wel op 23 december in de Verrijzeniskerk aan de Springerstraat. Medewerkenden zijn: pastoor Th. Thulen, ds. P. Riemersma ds. K. H. Reerds en ds. J. W. Wery, een ensem ble van het Leger des ffeils, o.l.v. ka pitein Kürsten, organist C. H. Smaling. het RK parochiekoor, de Immanuël cantory van de hervormde gemeente en het gereformeerd kerkkoor Prins Alexanderstad. Het geheel staat onder leiding van Jan van Gijn. Toegang gratis. Aanvang 20.30. (Kijk, daarom brengt Voss zoveel fluweel!) •7ANGLUSTIGEN in Pendrecht en *-* de Wielewaal komen op 21 de cember om 19.30 uur in de Open Hof kerk bijeen voor een grote kerstsa- menzang. Er komt een koor van oude ren uit de wijk. Verder werken mee: organist Jacques van Oortmerssen en de trompettist Wlm Hardebol. Algehe le leiding Adri Slootmaker. TAE kledingbeurs „Zo goed als D nieuw" gevestigd Dordtselaan 140 zal in plaats van op tweede kerstdag geopend zijn op vrijdagavond 20 de cember van 19.00 tot 21,30 uur. Deze kledingbeurt is een activiteit van de unie van vrouwelijke vrijwilligers. T>IE KOOL, toonk.unsteiuire$ tc Rotterdam, heeft een zogeheten „(jelui" gecomponeerd voor de nieuwe klokken van de beurstoren. Hoe gaat dat klinken? fk heb mej. Kool ge vraagd mij de partituur te verstrek- ken. Helaas, dat gaat niet, want de klanken die de vijf klokken (gis, cis, dis, e en g) gaan produceren vormen geen melodie, maar slechts een sa menklank. Jongeren in Pendrecht kunnen za terdagochtend 21 december van half elf tot twaalf uur deelnemen aan een pa int-in in centrum Pendrecht aan het Baarlandhof. wat is dat nou weer, een paint-in? Ik citeer uit de officiële me dedeling: „De gelegenheid om met kwast, handen en voeten experimen ted met verf bezig te zijn". Prijs per persoon: een gulden, een gulden, alles inbegrepen. Voordat de nieuwe voorzitter van het openbaar lichaam Rijnmond, de hBer W. A. Fibbe uit Rotter dam, gisteren in.de Rotterdamse raadzaal zijn installatierede hield nam hij een slok water. De ambtsketen met 23 schalmen, waarop de wapens van de Rijn- mondgemeenten zijn afgebeeld, was hem toen ai omgehangen door Rijnmonds vice-voorzitter mr. H. B. Engelsman. De heer Fibbe was de stampvolle zaal binnengeleid door de gecommit teerden drs. H. P. M.. van der Drift en C. M. L. Roozemond, die evenals de andere leden van het dagelijks bestuur in jacquet wa ren gestoken. O OOSTENDAM, dinsdag. De 40- jarige timmerman Gerrlt Littooy uit de Roggestraat 17 in Oosten dam is maandagavond om he,t leven gekomen toen hij met zijn bromfiets tegen een geparkeerde vrachtauto botste. De man werd. zo zwaar gewond da.t hij tor plaatse overleed. Aangenomen wordt dat de timmer man door het slechtte weer over het atuur gebogen zat en daardoor de goed verlichte vrachtwagen niet heeft opgemerkt. De klap van de botsing was 7.0 he vig, dat omwonenden gingen kijken en toen de bromfietser op de Rid'der- kerkse Molendijk zagen, liggen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De drie man tellende fractie van de Pacifistisch Socialistische Partij in de raad van .Rijnmond heeft gedreigd de zaal te verlaten als burgemeester W. Thomassen van Rotterdam het woord zou voeren tijdens de installatie van de nieuwe voorzitter van- Rijnmond, de heer W. A. Fibbe. Deze installatie geschiedde maan dagmiddag in de Rotterdamse raad zaal door de vtce-voorzUter van Rijn mond, mr H. B. Engelsman. Na mr Engelsman voerde alleen nog de heer Fibbe het woord. De installatievergadering ging .daar na over in een receptie in de wandel gangen van het stadhuis. Bij de voorbereidingen voor de in stallatieplechtigheid is er sprake van geweest, dat tevens het woord zou worden' gevoerd door de nestor van de Rij mn on draad, Ir. J. A. Beukers (wd), en een vertegenwoordiger van de bur gemeesters" uit het gebied. Politieke kleur Burgemeester Thomassen had zich bereid verklaard om namens zijn col lega's te spreken. Toen dit bekend werd liet de fractievoorzitter van de PvdA, J. de Jong, weten ook te willen spreken. Do achtergrond hiervan is, dat de PvdA, evenals PSP en CPN, het niet eens is met de politieke kleur van de heer Fibbe.' Anti Revolutionair. Van de zijde der PSP gaf men te verstaan, dat de fractieleden en bloc de zaal zouden verlaten op het mo ment, dat de heer Thomassen zou gaan spreken. Omdat deze „incidenten" de plech tigheid zouden ontsieren en men dat de heer Fibbe-als-persoon niet wilde aandoen ts de afspraak gemaakt, dat helemaal niet zou worden gesproken door vertegenwoordigers uit het Rijn mondgebied. Rijnmond-zaak In Rotterdam Is overleden de heer S. de Winter, medefirmant van druk ke* De Wirtter en Hofwegen. De ter aardebestelling vindt plaats op woens dag 18 december op de begraafplaats van de HiHegondakerk te HiHogers- berg, nia de rouwdienst die om 2.30 uur begint. Uitloting premielening ROTTERDAM, dinsdag Maandag 6 januari I960 's morgens om tien uur zal in kamer 12 van het Rotterdamse stadhuis de uitloting plaatsvinden van de eerste 2 Va pet premielening 1952. Uitgeloot zullen worden 500 obligaties, waarvan een aflosbaar wordt gesteld 50.000 twee met 10.000 tien met 1.000 vijf met 500 en 482 met 150 elk. Burgemeester Thomassen zei gister avond desgevraagd, dat hij niets heeft geweten van de dreigende PSP-boy- cot. „Rijnmond heeft de procedure vastgesteld en ik heb mij daar uiter aard bij aangepast. Het is. .een zaak van Rijnmond, dat niet is ingegaan op mijn aanbod om namens de burge meesters te spreken". „Overigens is dezelfde procedure gevolgd bij de installatie van mr Ma- rijnen (de voorganger van de heei Fibbe) tot burgemeester van Den Haag", aldus de heer Thomassen. Ds PSP-fractie zou er met zijn actie de aandacht op hebben willen vesti gen dat heï college van b, ©n w. van Rotterdam in het algemeen -en burge meester Thomassen in het bijzonder binn&n-skamer doorgaan met hun „co.nf rona t: epoliiek" ten opzichte van Rijnmond. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer G. H. Jonker per 31 december 1968 ontslag gevraagd als directeur va-n Econosto N.V. >te Rotterdam. In een buitengewone aandeelhoudersver gadering is hij benoemd tot commissa ris der vennootschap. In dezelfde ver gadering werden met ingang van 1 ja nuari 1969 bot directeur benoemd, de huidige adjunct-directeuren, de horen J. Friilink en L. de Waal. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Slechts één van de twaalf gisteravond in een matig bezet Odeon gehouden boks- partijen heeft werkelijk kunnen boeien. Dat was het stijlvolle en zeer spannende gevecht tussen de middengewichten Carel Jansen en Sjaak den Dolder uit Enschede. Voor de rest is er gisteravond bijzon der weinig talent in de ring verschenen. De vrees, die Carel Jansen (20) voer de aanvang reeds voor de ge vaarlijke Enschedeae pugilist koester de, bleek niet ongegrond ie zjjn. Den Polder is van de eerste tot de laatste gongslag absoluut sterker geweest» maar de jonge A-klasser uit de school van Huizenaar heeft zo kundig en zo hartverwarmend tegenstand geboden, dat de nederlaag voor hem in feite al leen maar een stimulans kan beteke nen, In de eerste ronde' kon Jansen de constant in beweging zijnde Den Col der nog redelijk van repliek dienen. Hij koos daarbij -bij voorkeur positie in het midden van de ring om zijn te genstander, die hem zowel van links als van rechts bedreigde, nauwlettend in de gaten te houden- Maar hoe vaker Den Dolder in de resterende ronden succes had met rof fels op de aldoor 'onbeschermde kin van Jansen de goede aanwijzingen van Huizenaar ten spijthoe minder vat de Rotterdammer op de schijnbe wegingen van zijn tegenstander kreeg. Langzaam maar zeker dirigeerde Den Dolder Carel Jansen dan ook in de hoek, waar hij uiteindelijk zijn pun- tenzege zou bewerkstelligen. De andere partij in de A-klasse de tegenstander van Wim Jansen had versterk moeten laten gaan tussen Berti Nikkelen Kuyper en Heijdens (Enschede) was kwalitatief van veel minder gehalte dan die tussen Jansen en Den Dclder. Berti Nikkelen Kuy per won uiteindelijk na een soms wat te wild gevecht, ofschoon „onbeslist" toch beter de verhouding had weerge geven. De overige uitslagen luiden: B-klasse: Beons (R'dam) w.o.p. van Schoute (Den Haag). Borsboom (Utrecht) wint van W. v d. poei (R'dam) na interventie scheidsr, C-klusse: Van Buuren (Den Haag) onbe slist tegen Van Zetten (R'dam). Schuman (R'dam) wint door opgave Hossen (Utrecht) Cornelius (R'dam) w.o.p. van Gerards (Utrecht). G. v. ,d. Poet \v.o.p. van Mole naar (Utrecht). Nieuwelingen: v. d. Werf (R'dam) W.o.p.' van Ducaat (Utrecht). Brouwer (Utrecht) w.o.p. van Den Hoed (R'dam). Rutgers (Don Haag) onbeslist togen Bruistens (R'dam) en Jimsen (Utrecht) w.o.p. van P. Kleppert (R'dam). Een rechtse directe van Sjaak den Dolder op de onbeschermde kaak van Carel Jansen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag, Vanmor gen om acht uur is de tent, die Feij- ortoord gekocht heeft voor de training van de spelers, per vrachtwagen van uit Duitsland in Rotterdam aangeko men. Morgenmiddag zal begonnen worden de ballonvormige tent over eind te zetten. Daartoe zal de heer j. G. M. van Nass, president-commissaris van de NV Stadion Feijenoord, om drie uur de ventilatorendie de -tent zullen opblazen, in werking stellen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag, Do Rot terdamse profbokster Aad Jansen, die begin november een zware knock-oui leed tegen de Engelsman Billy Seas- man, zal waarschijnlijk m februari van het volgend jaair weer in de ring komen. Dit maakte bokspromotor Theo Huizenaar gisteravond in ge bouw Odeon bekend. Over de juiste datum en de tegenstander kon de heer Hulzenaar nog geen mededelingen doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1