Verliefde jongeman doodt met dolk vader vriendin ROTTERDAMS DAGBOEK Gloedvol concert van RPhO MINISTER BAKKER INSTALLEERDE COMMISSIE ZEEHAVENOVERLEG TREINENLOOP OP OUDEJAARSAVOND CL Debussy- herdenking Alliance Frangaise Zandzuiger baggert bom uit Noordzee Blijven staan na botsing kan geld sparen ROTTERDAM RIJNMOND OFFICIER EIST TWEE EN EEN HALF JAAR Twee nieuwe series systeemscholen voor Rotterdam op stapel Inbraak kantine van Hermes DVS AUTO ONDER DE TREIN Gietijzer ornament valt uit toren St. Lidninakerk: geen ongelukken BESTUURSLEDEN NED.-ENGELAND HERKOZEN Baten kerstactie Lijnbaan voor vergeten kind Eindstrijd van jeugdcompetitie BsEEEB Cool Bloed Zingen Meer betalen Rapiditas zal degradatie niet kunnen ontlopen Nederlandse Comedie bracht Dodendans (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Tegen de twintigjarige reclame-assis tent Theo C. W. van D, uit Schiedam, die op 15 mei in zijn woon plaats de vader van zijn vroegere vriendin de 54-jarige Willem van der Spek, met een mes doodde en diens 24-jarige zoon Wim ernstig verwondde, eiste de officier van justitie bij de Rotterdamse recht bank mr. P. A. H. Bos gistermiddag een gevangenisstraf van twee en een half jaar met aftrek en een onvoorwaardelijke ter beschikking stelling van de regering. „Enige tijd hob ik gedacht in deze feiten een crème de passion te moeten zien, gelet op de houding van de vader ten opzichte van zijn aanstaande schoonzoon. Maar de rol van de verdachte is anders dan die van alleen maar een verliefde jongeman", aldus de officier in zyn requisitoir. Van D., volgens de reclassering een intelligente jongen, die in zijn jeugd agressief was en verwend werd, ont moette de negentienjarige Marianne van der Spek vorig jaar mei. De liefde was wederkerig, maar haar vader verzette zich tegen de verhouding. Diens verzet werd nog groter toen Van. D. vorig jaar zomer de familie Van der Spek achterna reisde naar Spanje, Van D, kon de vakantie beta len dankzij een beurs, die hij voor een studie aan de academie voor beelden de kunsten had gekregen. „Dat is gel den van de gemeenschap gebruiken voor de liefde," was de reactie van de twee ouders. Tegen hun wil verloofden Van D, en Marianne van der Spek zich in Spanje. Moeilijkheden bleven niet uit. Jn april van dit jaar gingen zü even wel buiten medeweten van haar ou ders in ondertrouw. Zij hoopten op die manier eerder in aanmerking te ko men voor een huis. Samenwonen De situatie verergerde evenwel en korte tijd later trok Mariaimé in bij Van D. Het samenwonen duurde een paar weken. Na inspanningen van de familie verliet Mananne haar vriend op 15 mei. Toen hij dit 's avonds merkte, word hü kwaad, stak een zee verkennersmes bij zich en ging naar de ouderlijke woning van Marianne aan de Bei^weg. „Als hij onderweg van Schiedam naar Rotterdam op zijn bromfiets zou zijn aangehouden door een agent we gens te hoge snelheid, zou die politie man het slachtoffer zijp geweest," schetste de officier de toestand van Van D. Op zijn bellen aan de Bergweg werd niet open gedaan. Hij trapte een ruit in en merkte, dat vader en zoon Van der Spek zich in de huiskamer hadden opgesloten. Om te weten te komön waar Ma rianne was, zette hU de dolk op de keel van de vader. Bij de daarop vol gende worsteling werd de zoon door het mes aan de arm gewond. De vader vluchtte de kamer uit, kroop door de gebroken ruit naar buiten en rende de galerij op. Van D. haalde hem in en stak hem neer. Volgens getuigen heeft de verdachte de heer Van der Spek na een ontsnapping nog enige keren ge stoken. De president van de rechtbank, mr, G. J. E. Poerink, liet blijken, niet zo erg onder de indruk te zun van de ge voelens van spijt van verdachte, „Uit brieven, die u hebt geschreven, blijkt dit niet. U hebt geschreven, dat u zelf voor rechter heeft gespeeld. En verder schrijft u dingen over die dode man, die lang niet zo aardig zijn," al dus mr, Poerink. TEGEN het einde van het jaar, waarin allerwegen het feit Is her dacht, dat Claude Debussy, musiclen francais bij uitnemendheid, vijftig Jaar geleden is gestorven, heeft de Alliance Frangaise het muzikale evenement doen plaats vinden, dat in haar seizoen toch eigenlijk niet mocht ontbreken; een geheel aan Debussy gewijd 'concert. Er waien maandag vele leden en belangstellenden voor naar de kleine Doelenzaal gekomen en'* deze hebben een aantrekkelijk programma subliem horen uitvoeren, in een duidelijke climax naar het slot, dat werd gevomd door Debus sy's enige strijkkwartet, een terecht beroemd geworden stuk, waarvan de spirituele gedrevenheid voorbeeldig werd gerealiseerd door het Erasmus kwartet, dat Juist een plaatopname van dit werk heeft gemaakt. Het Erasmuskwartet voelt zich zo volledig vertrouwd met dit opus en de vier instrumentalisten Jan- Magne Bobak, Jtirn Schröder, Tasso Adamopoulos en Dora Mintschewa kennen zo precies eikaars reactiea, dat de interpretatie elastisch en spontaan kon zijn zonder dat de eenheid van het. ensemble in gevaar werd ge bracht. Hulde bovenal voor de altist en de celliste, wier loonvorming van een bijzondere schoonheid was. Adamopoulos had zich tevoren reeds onderscheiden in de prachtige sonate voor fluit, alt en harp, waarin zijn partners de fluitist Raymond Deïnoye en 'de harpist Edward Witsenburg wa ren. Men hoorde dit ensemble de ad hoe-combinatie niet aan, Vanzelfspre kend kenden de drie musici dit mees terwerk van Debussy reeds goed, maar zij hebben elkaar toch wol terstond weten te vinden in een samenspel, dat ieders affiniteit met deze wonder baarlijk schóne muziek duidelijk dééd gevoelen. Delnoye leidde het stuk in met de kleine fluitsolo Syrinx, nadat do pia nist Henk Lagendaal een groep Pre ludes en L'isle joyeus© had vertolkt, Vooral de langzame stukken werden door Lagendaal uitstekend in hun sfe^r getroffen. De meer virtuoze werken klonken wat onduidelijk en routineus, ELLY SALOMÉ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. ïn Rot begin van I960 zal do bóuW van de achtste en negende seriö'systeeöisoho- len beginnen. De series bevatten der tien kleuterscholen met 46 speelwerk- Iokalclt, 16 gymnastieklokalen, drio gymnastieklokalen annex InatruoUo- bad, 17 scholen voor basisonderwijs en JVIAVO met in totaal 143 lokalen en oen BLO-school met 14 lokalen. Er is een investering mee gemoeid van bijna 43 miljoen gulden. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een krediet Vstt deze grootte en stellen voorts Vöof om de bouw onderhands aan te besteden. Met Muys cn De Winter's aanne mingsbedrijf worden hierover onder handelingen gevoerd. De kleuterscholen zullen worden gebouwd volgens een geheel niéuw ontwerp, gebaseerd op de zogenaamde Patio-school, waörbij het principe van de speelwerklokalen geheel gehand haafd blijft. Ook voor de gymnastieklokalen, is een rtiéüW plan ontworpen in vergelij king met de vórige series. De zalen krijgen een wat meer besloten karak ter. De GLO-scholen en de BLÖ-schóol zullen volgens een bestaand ontwerp van dé dienst Van gemeentewerken worden Opgebouwd, met een uitzonde ring, nl. de school aan de Catullus weg voor de Rotterdamse Montessorl-ver- éniglng. Deze vérenigirtg heeft geko zen vóór het ontwerp van het bouw team Midden Holland. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Wóensdag. Oprtietnv is er de afgelopen nacht een inbraak gepleegd in. de kantine van een sport vereniging .Deze keer betrof het hot clubhuis Van de tweéde divisieclub Hétmes DVS in hert Hsrgnpark. Dé in breker heeft alleen geld uit de lade Van twee aldaar aanwezige speelauto maten buitgemaakt, Regels De officier, die uitgebreid op de persoon van verdachte inging, zag dit motief voor de handelwijze van Van D.: „Iedereen, die hem regels oplegt, die hem niet bevallen, wil hij uit dé Weg ruimen," Volgens hem is Van D. in zijn leven steeds meer buiten, da werkelijkheid gaan stato. „Hij zelf besefte dat ook, dat is het tragische. HH voelde zich jos van de maatschappij," aldus dö of ficier. Hi) schetste Van D. als ongebreideld en n iet-kritisch in zijn denken. „Het verstand voert bij hem da boventoon. Dat is juist het gevaarlijke. Hij is in telligenter dan velen van ons. De best denkbare schoonmoeder en schoonva der moesten wel met hem in moeilijk heden komen," aldus mr. Bos. Volgens hem is de geestelijke afwij king van de verdachte niet van in vloed geweest op de opzet van de mis drijven. Mr. Boa zei van méning té zijn, dat in het géval van de heer Van der Spek in wezen sprake is Van moord. Hij zei Van D. evénwel wegens doodslag te zien worden veroordeeld. In het andere geval is er volgens hem uptake van opzettelijke zware mishan deling. De offici"*- zei het met de psychiater eens te zu dat de verdachte ïn iéder geval ter beschikking van de régering moet worden gesteld. Omdat Van D. volgens hem nog niet helemaal rijp is voor een klinische behandeling, nam hij het advies, hem eerst een korte ge vangenisstraf te laten ondergaan, bij zijn els niet over. Raadsman mr. G. M. Blok pleitte er voor Van D. niet in een gevangenis te detineren. „Als Wo weien, dat een verdachte de hand aan zichzelf kan slaan, vind ik het onverantwoordelijk hem in een cel te zotten. Als we hem aan zijn lpt overlaten, zijn we fout," aldus mr. Blok, De rechtbank wijst op 31 decembér vonnis. SCHIEDAM, woensdag. Bij het verwijderen van drie klokken Uit de toren van de St. Liduinakerk aan de NleitWe Haven raakte gistermiddag omstreeks kwart voor yiji eén gietij zer ornament van 10 kilo los. Het ge volg was dat dezé éen duikeling maakte van ongeveer 60 meter en vlak naast een schuin vóór de kerk gépaTkeótde personenauto terecht kwam. Hét rechterportier van deze wagen werd ingedeukt. Er deden zich geen. persoonlijke ongelukken voor. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, woensdag. Ongeveer acht kilometer uit de kust heeft de zandzuiger „Prins der Nederlanden" gisteren een niet ont plofte bom uit de zeebodem opgebag gerd, De bom, een verroeste vijfhon derd-ponder uit de tweed© wereldoor log, is later door de mijnopruimlngs- dienst van de marine in eén kuil op het strand van Hoek van Holland tot ontploffing gebracht. De zandzuiger was bezig met het uitbaggeren van de nieuwe geul naar Europoort, toen de bom plotseling meegezogen werd. De ml)noprui- muigsdienat achtte demontage ter plaatse te gevaarlijk. Later bleek, dat demontage in hot geheel uitgesloten was. De marine heeft met een speciaal voor dit soort ondernemingen gecon strueerd voertuig de bom naar het strand getransporteerd, waar gister middag het ruim een meter lange pro jectiel tot ontploffing werd gebracht, ROTTERDAM, woensdag. Op de ledenvergadering van het genootschap Nederland-Engel and maandag zijn de aftredende bestuursleden mr. W. Herfst, de heer J. Oosterlee en de heer N. A. van Oudgaardcn herkozen als bestuurslid. In plaats van de uit Rotterdam vertrokken consul-generaal mr. John O'May werd miss P. Young in het bestuur gekozen. De leden hielden zich nog bezig mol hot bespreken van plannen voor de viering van het 5Ö-jarlg bestaan van de afdaling Rotterdam in 1670, E8n 45-|arïge procuratiehouder uit Rhcon is gisteren op de Waal* haven met zijn personenauto te gen een rangeertrein gebotst De auto werd ernstig beschadigd en moest door een takelwagen wor den weggehaald. Een inzittende van de personenauto, de 40-jarige kantoorbediende D. van Kapel, is met beenverwondingen naar het Zulderzlokenhuls gebracht. De automobilist verklaarde de waar schuwingstekens van de rangeer der niet te hebben opgemerkt. "Y/TET een ;atrigheiid en vaart, die 1¥J* het RJ'h.O. deden gelijken op het Russische Staatsorkest, dat het vorige seizoen de toehoorders in Op perste verrukking bracht met zijn' meeslepende interpretatie van Glin ka's ouverture Ruslan en Ludirmlda, openden, gisteravond Jean Fournet en de zijnen het drukbezochte Doelen concert met ditzelfde stuk van de Russische componist, side als de vader van 19de eeirwse nationalistische mu ziek van dat land moet worden be schouw!, zoals Bantok dat voor Hon garije en Pedrell het voor Spanje was. De ritmische precisie en gloedvolle voordracht, die kenmerkend voor het orkest rijn zodra Fournet -de scepter zwaait, sierden de uitvoering, die. met een het ontspannende klimaat schiep voor een fraai, verkwikkend concert. De pianist Andor Foldes, die ver volgens het eerste pianoconcert van Beethoven vertolkte, wist deze goede sfeer zonder moeite te continueren, krachtig begaafd als deze veteraan onder de concertpianisten is. Foldes heeft niet, zoals eerx vorig seizoen Del Pueyo. dut concert (dat eigenlijk Beet- hovens tweede in dit genre was) be wust perspectivisch gespeeld, maar het evenmin Mozartiaans opgeval, al deed de orkestexpositie deze visie een moment vermoeden, Foldes bleek noch he»t één-, noch het ander voor te staan maar eenvoudig Beethoven fö Interpreteren zoals hij zich van mo ment tot moment voordoet, eoms met een sierlijkheiid, die (in deze vorm) alleen de jonge Beethoven kent, soms met de verbeten accenten, die een we zenstrek vormen van al diéns schep pingsfasen. De cadens (vermoedelijk van foldes zelf) suggereerde ook Iets van deze grimmige hardnekkigheid, Andor Foldes wem uitmuntend door het orkest terzijde gestaan en liet diri gent en musici dan ook van harte in h*t applaus delen. Hot gedeelte na de pauze werd ge wijd aan Brahms' tweede symfonie, die dit seizoen reeds enkele malen op do R Fh.O.-programma's Is voorgeko men. ELLY SALOMÉ ROTTERDAM, woensdag. De baten van de kerstactie van de Lijnbaan- winkeliers komen dit jaar ten goede aan de stichting „Het vergeten kind" (ernstig geestelijk gehandi capte kinderen). Vrijdag geeft de heer J. B. W. A. Giesbers, voorzitter van de vereniging „Winkelpromena de Lijnbaan" bij de „De Beertjes" het startsein voor de actie. Er zal weer een kerstman met sneeuwpop staan om geld en ca deautjes m ontvangst te nemen. Winkeliers en publiek kunnen hun gaven op vrijdag 20, zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 december bij en in de sneeuwpop deponeren. SCHIEDAM, woensdag. De 24- jarige chauffeur C, J, V. uit Vlaardin- gen deed gistermiddag bij de politie aangifte van diefstal van een transis torradio uit zl|n vrachtwagen, die hij voor een ogenblikje aan de Buitenha venweg had achtergelaten. (Van een onzej verslaggevers) DEN HAAG, woensdag. „Durf en originaliteit en misschien zelfs enige onbevooroordeelde naïveteit zullen nodig zijn om te komen tot een constructief en inventief, werkelijk nationaal havenbeleid, dat terstond aanspreekt en voldoende elasticiteit bezit. Men zal moe ten leren afstappen van het denken in eigen geïsoleerde compartimen ten en de vaardigheid en souplesse moeten verwerven tot creatief samenspel in de ruimste zin." Dit verklaarde vanmorgen de mi nister van Verkeer ea Waterstaat dra J. A. Bakker in zijn Installalïercde van de commissie-Zechavenoverleg. Voorzitter van deze commissie is de oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ir S. A. Posthumus. Voor Rotterdam hebben er zitting in de heer W. Thomassen (beheerder van de ha- venportefeuille), ir F. Posthuma (plaatsvervangend lid), drs G. M. Driebeek (namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rot terdam), dr J. Ph. Baokx (namens de SVZ) en de heer J. S. C. Schouffour (namens de Rotterdamse havenbedrij ven). De minister zei: „De commissie zal tot taak hebben mee te werken om de paarlen langs onze kust onze klei ne, middelgrote en grote zeehavens aaneen te rijgen tot een kostelijk snoer. Elke parel, klein of groot, levert aan dit snoer zijn eigen bijdrage. Juist hierdoor verkrijgt het zijn luister." Wat duidelijker: „De commissie heeft een tweedelig doel: liet advise ren van de redering Inzake haar zce- havenbeleld en 2. het overleg ter be vordering van het contact tussen de havenbeheerders onderling en met het bedrijfsleven." „Het gaat om stimuleren, coördine ren, verbéteren, aanpassen en invoe gen in een groter geheel, zodat Neder land door een gezond, krachtig, en ge ïnspireerd zeehavengebied al zijn po tenties ten dienste van ons volk blijft benutten", aldus de minister. Voorts: „Ik acht het van het groot ste belang, dat de commissie door een goede onderlinge afstemming de juiste golflengte moeten leren vinden, om- WATERPOLO ROTTER DAM, woens dag, In het sportfondsenbad aan dé Van Maanenstraat vindt zaterdag avond de eindstrijd plaats van de jeugdeompètiti* om ao SVH-bekor, waaraan AZPC, ZIAN en Meeuwen deelnemen. Het programma ziet er als volgt uit: lfi.05 uur AZfC—ZIAN; 20,15 Meeu wen—verliezer eerste wedstrijd; 21.40 Móeüwen—winnaar eerste wedstrijd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Op oudejaarsavond zullen na 21.00 van uit Rotterdam nog vrij veel treinen vertrekken. Dit in tegenstelling tot het bericht van de Nederlandse spoorwegen, dat de dienst na 21.00 uur zo goed als geheel gestaakt zou worden. De na negen uur vnn Rotterdam CS vertrekkende treinen zijn: richting Dordrecht: 20.56 - stoptrein naai* Vlis- smgen, 21.34 - stoptrein naar Roosen daal met aansluiting naar België. Deze trein stopt niet in Vllsstngen. Riehung Amsterdam: 20.49 - stop trein naar Amsterdam; 21.04 - snel trein naar Amsterdam; 21.54 - TEE- trein naar Amsterdam. Deze trein komt uit Parijs en is toegankelijk met een biljet eerste klas zonder bijbeta ling; 22,04 - sneltrein naar Amster dam met ext/va-stop te Schiedam; 22.46 - stoptrein naar Den Haag. Richting Hóek van Holland: 20,45 - stoptrein tot Maassluis; 20,18 - stóp- tréjn naar Hoek van Holland; dirt is een D-rtrcin die ook te Rottérdam- west stopt; 21,48 - vanaf Schiedam- Rotterdam West naar Hóek van Hol land, stopt niet te Maassluis; 21.5r - D-trein van Rotterdam CS naar Hoek van Holland; 22,17 - D-trein van Schierdam-Rottendam west naar Hoek van Holland; 22.41 - TEE-trein van Schiedam Rotterdam west naar Hosk van Holland; 22,39 - boottrein van Rotterdam CS naar Hoek van Hol land. Richting Utrecht: 20,38 - stoptrein naar Utrecht, stopt te Gouda en Woor den; 21.07 - sneltrein naar Utrecht, Rlchlng Den Haag: station Hof- pleln-Den Haag 21,08 en 23,33 uur, Om 20.55 uur gaat er van Rotterdam CS via do Hofpleinlijn nog een trein naar Den Haag, Deze week zijn op de stations vouwbladen verkrijgbaar, waarin wenken staan voor treinreizigers mét kerst en oud cn mouw. (ADVERTENTIE) fa«5ww;v- ..u. ■••TV:.: a TK ERGER MIJ al(«d aan auto- J-mobilisten, dio «a zelfs de meest onbenullige, botsing hun voertui gen doodgemoedereerd op de rij baan laten staan en daarmeo honderden meters lange files ver oorzaken. Bq een simpele botsing kun je toch je auto aan do kant zotten en de zaak als verstandige mensen regelen. Jammerlijke misvatting. Dat is me inmiddels wel duidelijk géworden. ik wil met zo ver gaan te adviseren bij aanrijdingen Uw auto op de rijbaan ie laten staan, maar het is misschien Wel nuttig te weten dat het aan de kant zetten van ttw voertuig voor de pó-lltie geweest is, U voel geld kan gaan kosten. Onlangs wérd ik als van rechte ko mend automobilist aangereden door een met hoge snelhei. van links ko mend© berijdster van een bromfiets. In het spitsuur, midden op de krui sing, Wat doe je dan? Je zet je auto aan de kant. Simpel geval nietwaar; bromfietser verleende geen voorrang. De rest is routine voor de verzekering. Bovendien; de berijdster van. de bromfiets verklaarde later, dat zij mij te iaat had gezien. Weken later nu meldt de Vorkze- ringsmaa{schappij van de tegenpartij, dat zijn client (de berijdster van do bromfiets dus) heeft verklaard, dat Ik uit parkeerstand was vertrokken en dat zij dus geen voorrang had hoeven verlenen. Wat er mi precies gaat gebeuren Wéét Ik niet. Ik wéét alleen, dat je op z'n minst met Zoiets een hoop gezeur, geschrijf en gepraat krijgt. Vandaar dat ik u dU relaas (dat ze- kQr niet op zichzelf staat) ter lenng en de vermaak aanbied. Haal uw auto na een aanrijding ruet te gauw Weg. Als u een slechte tegenpartij treft Wordt u gewoon „genomen". Pas vooral op voor Sommige alleen WA- verzekerde bromfietsers (let Wel: sommige, niet allemaal). Ze liegen er lüstlg óp los. gen oVer de brug komen of op deze uitkennig een voorschot Verstrekken. W?t dit laatste betreft staat de dienst ver lening nog m de kinderschoenen. Bjj de meeste garagebedrijven te hét boter bij de vis. Ep u Wéét. het gSat tegenwoordig om honderden guldens. Het kaft. maanden duren voor de bssu- rantteanaatschéppij het schadebedrag heeft uitgekeerd. Waar haalt de vér- zekerde in die tussentijd het geld van- d-ian? Een voorbeeld: iemand Het aanrH- dingxscbade horstellen. Toen by zijn wagen kwam halen, kreeg hij te horen dat is dan elfhonderdgulden vijfen tachtig de man verbleekte en sprak waar moet lk dat vandaan halen? De chef van do garag1© wist het ook niet on merkte terecht op, dat hü geen krediet verstrekte. Maar die automo bilist zit er mee, Hij kan ibn auto mooi b(j de reparateur laten staan, tot hij het geld gespaard öf geleend hééft. Intussen kan hü ook nog stalltngsgold betalen, Wie vergoodt dat allemaal? ÏPR zijn Rotterdammers, zo is mij gêblékên, die niet weten waar de Wijk Cool ligt. Welnu: globaal tussen Coolsingel, Schiedamsedijk, Maas, Park, Westzeedijkj Westersingel en Aert van Nesstraat. We hebben hier te maken mét een gebied Zotldw wijk raad erf V/ijképbóuWorgaén. Dat wil niet zéggen dat er georganiseerd nooit iéts gebeurt (zie boven). Overigens is deze kerstsamenzang een. eerste geza menlijk optreden van volgende „Cool- see" irus telllngeh: Laurenahuis (r.K, ge- zins- en jeugdwerk). Leger des Heils, de r.k. parochies, Prins Maüritsschool, Clubhuis de Jeugdhaven, "Wijkvereni- ging Cool en de hervormde gemeente. yiNQEN met Kerstmis blijkt UooQst „in" tc zijn in Rotterdam. Geen wijk, geen kerk. of er Wórdt een $(t- menzang gehouden. Koordirigenten, LIVER verzekeringen gesproken: per organisten en zangpódügogen beteuen w 1 januari gaan de verzekerlngspre- gouden iijden, In de stokoude mies voor auto's weer omhoog. Dat zal Gooi wordt nn ook een. kerstsatnen- best nodig zijn. Nodig lijkt mij ook, Zang gèhoudéft en v)el op 21 december dat de verzekeringsmaatschappijen om 19,00 uitr in da gymnastiekzaal wat sneller met hun sehadeuitkerin- aan de Eendrachtsstraat 70, TN het laatste nummer van „Peli kaan" (tijdschrift vóór de Rotter damse donors) gelezen, dat in de Rot terdamse ziekenhuizen in 1068 meer dan 31.000 flessen bloed zullen zijn gebruikt, Hoewel het aantal donors nauwelijks is gestegen, kon de bloed transfusiedienst steeds aan de vfaag voldoen, Een keer kwam het voor da er geen bloed meer was voor een pa tient met eén ernstige, niet opereerbaré inwendige bloeding, omdat er niet vol doende dóiors van Zijn bloedgroep meer beschikbaar waren, ook niet in de naburige bloedtransfusiediensten. dat lk mtj voorstel de commissie re gelmatig te raadplegen over de belang rijke plannen die door de rijksoverheid worden voorbereid of waarmee het rijk wordt geconfronteerd". En: „Wü zullen ook onze bijdrage dienen te leveren aan een geleidelijke groei naar een meer geïntegreerde bo- ven-nationale iffsie. Het is immers on denkbaar dat In de huidige tijd een zeehavengebied zou kunnen worden ontwikkeld, dat met internationale tendenties en ontwikkelingen geen re kening houdt." In zfjn antwoord stelde voorzitter ir S. A Posthumus, dat hij als een pri maire taak van de commissie zal blij ven uitzien naar elke mogelijkheid om op basis van de deskundigheid van de leden, een bruikbaar minimum aan homogeniteit in de gedachtengang van deze commissie te bevorderen. En daarbij is de commissie zich ervan bewust, dat juist op dit gebied en in deze commissie de inzichten, stand punten en belangen nogal eens van elkaar afwijkend, en wel van tijd tot tijd vrij ernstig controversieel zullen kunnen zijn. Voor een goede functionering van hot overleg zal een redelijke openheid met betrekking tot onze gedachten en voornemens van beslissende bete nis ziin, aldus ir Posthumus. Voor een goede functionering van de advise ring zal een tijdig bekend worden In dc commissie de bij het rijk in voor bereiding zijnde plannen eveneens van beslissende betekenis zyn. Met deze ontwikkeling gaat Nederland mede vooraan met de ontwikkeling, die in alle Europese zeevarende landen aan de gang is. Een ontwikkeling, die een mcendere samenhang cn het z eha- vengebied en een betere samenwerking tussen alle betrokkenen inhoudt. Ir Posthumus zou het op prijs stellen wanneer de commissie zelf de ontwik keling, die nu volgt op zodanige wijze kritisch kan begeleiden, dat zij de mi nister op een bepaald moment kan en mag adviseren over de eigen werk wijze (Van onze korfbalmedowerker) ROTTERDAM, woens dag. In tic hoofdklasse A van de nticrokorfbal- oompetltio heeft Rapldttaa nog niet een keer gewonnen, zodat het cr naar uit ziet dat het naar de overgangsklasse zal moeten terugberen. Samos, AKC en Dcetos gaan uitmaken wie Rapiditas moet vergezellen. Hert duel Dectós Samos, dat zoudag in dc Dördtse sport hal plaatsvindt, is dug van groot ha hal VVlelwljb plaatsvindt. Is dug van groot belang. In Amsterdam Zöl Die Haghc zijn tepposiitic tegen LUTO moeten verde digen. Zaterdag komen de Hagenaars togén AKC uirt. Ons Eibernest dient deze week tweemaal op te passen. Vanavond tegen; Detitos en zaterdag tegen Archipel. In afdeling B el)» meer kandidaten voor de titel. Vanavond maken "Wes- tcrkwarüer en Blauw WH uit wie de kop neemt. Blauw Wit wacht ook zon dag eecn zware opgave: Rohda. Het Zuiden komt zondag om half drie in de Enk uit te^en het Friese Wordt Kwiek, evenals de Rotterdammers laag genoteerd op dc ranglijst. In de overgangsklasse rtaan cr voor Spangen twee wedstrijden op hert pro gramma. Vanavond in Lelden komen de Rotterdammers tegen Dan-aiden Uit cn zondag in Llsse ia Fluks tegenstan der, Bpanjgen lijkt atedk genoeg óm beide duels winnend at te sluiten. (Van onze kunstredactie) TN een mabig gevulde Rotterdamse Schpuuiburfir bracht de Nederlandse Cómeaie gisteravond August Stnnd- hergs stuk „Dodendans". Haar aanlei ding van de landelijke première op 2 december j.lschreef onze recensent dat hij het begrijpelijk vond dat de Nederlandse Cómedie na het succes van „Wfio's (tfraid of Virginia Waolf" teruggreep naar het oervoorbeeld van dit echtelijk strijdtoneel: Dodendans „Het stuk is een wonder van ver fijnde toneeltechniek vol verborgen Symbolische verwijzingen en met een subtiel ingebouwde expositie. Er ge beurt echter niets dan dat de echtelie den elkaar ten overstaan van dé be zoeker genadeloos analyseren en ver nederen, terwijl zij tegen het slot toch te sterk aart elkaar gebonden blijken om hun sinistere verbintenis te ver breken, De benauwdheid vatl het sameh ongesloten zijn lil een „ves tingtoren" ging verlot'en doör het Haat1 voten uitgebouwde open toneel, ter wijl juist deze handeling met zijn nauwgezet voorgeschreven realisme, haast ridicuul dreigde te worden dool' het pijnlijk gebrek a an distantie tot de spelers". Ank van dér Moer, Hans BentZ vab den Borgh (die beiden technisch weer heel frappant spel afleverden) en Ro ger Looten konden ook gisteravond deze „Dodendans" (geregisseerd door Johah Groter) mót aannemelijk maken. Het niet meer dan beleefde applaus getuigde daarvan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1