Rotterdam verhoogt drie e belastingen i ROTTERDAMS DAGBOEK AUTO SLIPTE TEGEN BOOM VO' lÊSmm Op de vingers tikken Feijenoord-Twente geen Zestig jaar getrouwd volledig verslag waard Kunstkring heeft een zorg hoe in leven blijven tot1 verhuizing naar Lijnbaan volgens NTS-sport ROTTERDAM RIJNMOND In 1974 toch nog geen sluitende begroting? „OP RAND VAN BLASFEMIE" Harry Verbeke treedt op in Rotterdam Bonte avond in Alexanderpolder Ellen Vogel en Eric Schneider 'Beste actrice en acteur' 5 smmlM Installatie nieuwe voorzitter K. v. IC Ir. W. J. C. Kau nieuwe voorzitter van ADO Hulp voor gevallen man door fout in telefoonverbinding 81II1 - 'r -v- lÉS^iglMsÊ0$&,, miÊiMÊMêÊtsmsk^ Oppassen Kaartjes halen Brief aan het R'dams Dagboek Swinging Soul Machine stal show op feest Van 't Hoff-instituut Judy Garland trouwt voor vijfde maal 4 - Honfierdag 19. december 1968 HAN VAN DER MEIJDE TVE tweede dag van de begrotingsbe handeling is gisteren door burgemeester, wethouders en raadsleden on der meer ge bruikt cm el kaar op de vin gers te tikken. Soms goedaar dig soms kwaadaardig. Worst nam Staab in de tang; Polak deed dat met Groenendijk, Lems met Jet- tinghoff, Staab met Thomassen en Thomassen met Van Dis, Staab (WD) maakte een aanmer king op het brandweerbeleid van wethouder Worst. Er zou onder an dere te weinig overleg geweest zijn. Worst: „U wordt niet geplaagd door kennis van de feiten. U woonde de commissievergadering waar ik over de brandweer sprak niet bij en ook was u niet bij de hearing". Daarna legde de -wet houder uit wat hij allemaal wel ge daan had om helderheid over het brandweerprobleem, te verschaffen. Dat was inderdaad niet gering. Nadat Groenendijk (CPN)) ver klaarde dat de gemeente een. slechte huisbaas is, zei wethouder Polak: „U zingt steeds weer hetzelfde liedje. U speelt op verschillende piano's, maar het blijft dof en lelijk klinken. Want het is niet waar dat de gemeente een slechte huisbaas .ia. U schiet die vuurpijl steeds weer af, maar die gaat uit als hij sissend in het water valt En hij laat alleen een vieze geur achter". Zodoende werd Groe nen dijk in bloemrijke taal in de grond geboord. (Nu ik het toch over de CPN heb: op de eerste dag was er een verslag gever van de Waarheid om gedien stig te noteren wat de heer Groenen dijk allemaal te zeggen had. De journalist was er op de tweede dag niet om te noteren wat er van de kant van het college tegen de heer Groenendijk werd gezegd. Dat is een voorbeeld van halve waarheden verkopen). Toen wethouder Jettinghoff over „personeel" sprak, was voor Lems het ogenblik daar om de benoeming van de heer Th, J. C. Verduin tot loco-secretaris in discussie te bren gen. Hij maakte er bezwaar tegen dot de raad in deze benoeming niet was gekend. Dat was des te on juister omdat het in de bedoeling van het college van B. en W, moet liggen om de heer Verduin volgend jaar tot opvolger van gemeente-se cretaris Knap te doen benoemen. Te doen benoemen, want dat gebeurt door de raad. Lems heeft gelijk als hij dan ook inspraak wil hebben in de benoeming van een „loco" „om teleurstellingen voor de betrokkene te voorkomen". Overigens heeft hij niets tegen de heer Verduin per soonlijk, Staab (WD) deed nog eens dun netjes over wat hij een dag eerder al tegen de burgemeester had ge zegd. Hij staat er op dat er nu al overleg wordt gepleegd over de ver deling van de irortefeuüles in het college na de volgendde verkiezin gen. Nee, hield Thomassen vol, dat heeft geen zin. „Als ik om me heen kijk, zie ik zeker twee of drie wet houders die misschien wel burge meester zouden willen worden. Dat kén! Of staatssecretaris. Daar zouden ze best geschikt voor zijn. En, als ik de uitslag van de laatste verkiezin gen naga, zou D'66 in ihet college vertegenwoordigd zijn. Houd er nou over op het heeft geen zin". Staab: „Laat het college sportief zijn en er een vergadering over be leggen". Nee. Ja. Ik ben benieuwd wat er nu ge beurt, want fractievoorzitter Lems (PvdA) heeft wat dat betreft 'nog iets op zijn lever, In elk geval mag Reehorst van hem wethouder blij ven. En dat hoeft niet eens van fi nanciën te zijn, zei hij me achteraf veelbetekenend. Voorts lustten da honden geen brood van wat de burgemeester het raadslid Van Dis (SGP) naar het hoofd smeet „Elk jaar geeft u uw godsdienstig visitekaartje af. „Dat hebt u dit jaar twee keer gedaan. Wat u zegt is op de rand van blasfe mie (godslastering)". Ik herinner me dat de vorige bur gemeester ook eens uit zijn slof is geschoten en. dat het raadslid Cou- wenberg bij een andere gelegenheid Van Dis op het gevaarlijke van zijn handelwijze heeft gewezen. Al die verwijten bleken ook giste ren weer paarlen voor de zwijnen te zijn geweest. Zou Van Dis dan nooit begrijpen dat zijn manier van evangeliseren een averechtse uitwer king heeft? Laatste mededeling van de tweede begrotingsdag: Lamberts (PvdA) liet weten dat het stinkt in de stad en dat dat maar eens afgelopen moet wezen. Thomassen: „Waar stinkt het dan"? Lamberts: „Dan hebt u daar geen goede neus voor zeker". Tho massen: „Kletspraatjes. Met de heersende wind krijg ik (in oost) al die wind over me heen. En ik ruik niets Beiden hebben gelijk. Dus ligt ook hier de waarheid in hét midden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Bur gemeester W. Thomassen heeft het Rotterdamse raadslid C. N. van Dis van dc Staatkundig Gereformeerde Partij (een neef van Het Tweede Ka merlid Van Dis) verweten „de naam van God in verband te brengen met de praktische politiek op een manier die hem op de rand van "blasfemie brengt en die voor andere raadsleden Jn ernstige mate onaanvaardbaar is". De heer Thomassen maakte zijn op- merking tijdens de algemene beschou wingen over de begroting I960. nadat de neer Van Dis hem had gevraagd waarom hij niet op diens Bijbelse zienswijze was ingegaan. Da Rotterdamse burgemeester raad de de SGP-er aan om zijn „godsdien stige visitekaartje" ééns in de vier jaar af te geven -bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag In sa menwerking met de VPRO en NRU organiseert de Rotterdamss jazzsocië- tebt „B-14" op vrijdagavond 20 de cember in gebouw „Dc Heuvel" «an de Laurensplaats een optreden van saxofonist Harry Verbeke. Da winnaar van de Wessel Ilckcn- prijs 1068 is voor deze avond ingelijfd in een gelcgenheldssextet. da.) verder bestaat uit Ruud Bos (plano). Ton:* Vos (alt- en sopraansaxofoon). Ito" Langereis (bae), Poter Ypma (slag werk) en de Engelse trombonist Ri chard Pulyn. In het voorprogramma het kwartet van de Amerikaanse trompettist Dizzy Reece, die -tijdens het Newport Jazz festival 1008 in de Doelen deel uit maakt van de band van Dizzy Gilles pie. ROTTERDAM, donderdag. Het „centrum Alexanderpolder(C.A.) heeft gisteravond in de benedenzaal van. de Immanuelkerk de eerste van een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd, in samenwerking met een- aantal plaatselijke verenigingen en kerkelijke groeperingen. Het C.A. bracht een „Bonte avond", waaraan werd meegewerkt door een aantal Rotterdamse artiesten van weleer. Op de Bühne verschenen o.a. Mary Bos en. een wat moeilijk ter been zijnde Albert de Booy.GDe vrijwel uit verkochte zaal heeft zich uitstekend geamuseerd. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, woensdag, De prijzen van het Nederlands Theater Jaarboek voor dc beste acteur en ac trice van het jaar 1066-'G7 zijn voor Ellen Vogel, voor haar rol in Albee's „In wankel evenwicht" en voor Eric Schneider voor zijn „Hamlet"-vertol- klng. Het stuk van het jaar is „In wankel evenwicht". Als beste vrouwe lijke bijrol is uit de bus gekomen Martine Crefcoeur („Hamlet"), beste mannelijke bijrol werd Luc Lutz (eveneens in „Hamlet"). Als het beste decor is gekozen Nicolaas Wijnbergs ïlamlct-decor. ALKMAAR, donderdag. De Alk- maarse politie reeft een 23-jarige Duitser gearresteerd op verdenking van verduistering. Tegen de jonge man, B., werd een aanklacht inge diend door een Turkse fabriek in win kelbetimmeringen. B. zou In een Duit se krant een advertentie hebben ge plaatst, waarin hij zijn diensten aan bood als vertegenwoordiger. De fa briek ging hier op in en liet een aan tal zendingen naar Alkmaar afsturen, De jongeman zou deze hebben ver kocht, maar niet hebben afgerekend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Het is lang niet zeker, dat Rotterdam in 1974 met èen sluitende begroting kan werken. Drs J. Reehorst (PvdA), wethouder voor Financiën, heeft tijdens de algemene be schouwingen over de ontwerp-begroting'1969 (met een aanvankelijk tekort van. 100 miljoen gulden, dat door allerlei maatregelen wordt teruggebracht tot 52 miljoen gulden) vier punten genoemd, waaraan het rijk zal moeten voldoen om de wens van een sluitende begroting in vervulling te zien gaan. 9 Hogere uitkeringen voor onder wijs; Hogere uitkeringen voor de zie kenhuizen; Een overbruggingssubsïöie voor het Havenbedrijf, dat In 1975 weer een sluitende exploitatierekening kan hebben; 9 Hogere uitkeringen voor het openbare vervoer. Over het openbare vervoer zei drs Reehorst, dat het tekort van de Rot terdamse Elektrische Tram (RET) in de komende jaren wel zal groeien van thans 50 miljoen gulden tot 70 75 miljoen met oog op de metrover bindingen naar Hoogvliet en de Alexanderpolder. De Rotterdamse wethouder sprak de hoop uit, dat het rijk in de toe komst 80% van het tekort op het openbaar vervoer van de grote ste den gaat betalen. Rijksambtenaren bestuderen in werkgroepen al enige tijd. de moge lijkheid voor hogere rijksuitkeringen voor het openbare veryoer, de zieken huizen en het onderwijs in de grote steden. Volgend jaar juli zullen de werkgroepen hun eindrapport uitbren gen. De 16 miljoen gulden die Rotter dam voor 1969 extra krijgt uit het Gemeentefonds karakteriseerde de wethouder dan ook als „een eerste begin". Intussen draagt deze extra-uitke ring ertoe bij, dat het aanvankelijk begrote tekort van honderd miljoen gulden bijna is gehalveerd. Door al lerlei verhogingen van tarieven en be lastingen had Rotterdam zelf het te kort al teruggebracht tot 68 miljoen gulden. In dit kader besloot de gemeente raad gisteren tot een verhoging van de straatbelasting, de hondenbelasting en de personele belasting. Overigens zal ook de loonontwikke ling in-de komende jaren zijn invloed uitoefenen op de begrotingspositie van dc gemeente. En de prijsstijgingen, die de wet houder op gemiddeld 6% schatte, spe len ook een rol. Een andere factor is het teruglopende bevolkingstal van Rotterdam. Vermoedelijk daalt het aantal dit jaar beneden de 700.000. De uitkering uit het Gemeentefonds ver mindert met 2,4 miljoen gulden per 10.000 inwoners. ïudustriestraat Burgemeester W. Thomassen, wet houder voor de haven, verdedigde het rapport-,.Harris" over de ontwikke ling van de Gouden Delta (z.w.-Ne- dcrland) tegen aanvallen van de KVP-fraotievoorzltter mr L. A. Struik. Deze had gesuggereerd, dat het was opgesteld onder invloed van het Rot terdamse Havenbedrijf. HU vreesde, dat Rotterdam bü uitvoering van dt aanbevelingen ln het rapport zou wor den omsingeld door Industrie. De heer Thomassen vond, dat een industriestraat van de Maasvlakte tot Moerdijk, in ons gelede landschap paste en dat zo'n vrij smalle reep heel wat aantrekkelijker zou zijn dan nu het Ruhrgebfed is, waar sprake is van een samenballing van indu strieën. Uit interviews met directies van bedrijven in het Waterweggebied is gebleken, dat er plannen zijn voor industrievestigingen op korte termijn op korte afstand van Rotterdam (10- 30 kilometer). „Maar ook de zuide lijke rand van de Delta (Zeeland) komt aan bod," zei de heer Thomas sen en hij bewees dat met prognose cijfers van „Harris". De Rotterdamse burgemeester zei ook nog, dat een discussiepunt bij de industriële planning in z.w.-Neder- land kan zijn de vraag of wellicht van Goeree-Overflakkee een aantrek kelijk woongebied is te maken. Plastieken De drie plastiekfcn, te zatnen vor mend het monument „de omgekomen Joodse stadgenoten", zuilen vermoe delijk een plaats krijgen ln de buurt van concertgebouw De Doelen, tussen Korte Lijnbaan en Weena in. Wethouder Reehorst deelde dit mee aan dr F. J. Krop (CHU), die smeek te om spoed bij het geven van een vaste plaats aan dit kunstwerk van Loekie Metz, dat een jaar geleden aan de buitenmuur van de synagoge aan de Bentincklaan is aangebracht, maar korte tijd later weer verdween om niet geheel duidelijke redenen. Blijdorp Een onderzoek naar het financiële beheer bU de Diergaarde Blü'dorp door een ambtelijke commissie is dinsdag afgesloten, zo Het drs Reehorst weten. De fractievoorzitter van dc PvdA, drs A. J. Lems, had naar aanleiding van klachten, over dit beheer het sub sidiebeleid in het algemeen ter sprake gebracht. De wethouder deelde mee, dat deze affaire aanleiding is om de subsidie voorwaarden nog eens kritisch te be kijken, met name aan particuliere stichtingen. De 45-jarige Amsterdammer L van Ballegooy is gisteravond met zijn auto op dB 's-Gravendijkwal geslipt en tegen esn in de berm staande boomgebotst, De auto sloeg om 7"-» as, waarbij de be stuurder ''t voertuig werd gesling' -orstklachten en een get i is het slacht offer na. ;ademisch Zie kenhuis gebracht. De auto werd vowomen vernield- Een deel ervan bleef achter de boom hangen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Mr. W. H. Fackema Andreae zal op 7 ja nuari geïnstalleerd worden als voor zitter van de kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam. De in stallatie geschiedt door de tegenwoor dige voorzitter ir. J. van den Berg, die het voorzitterschap van de 'vereniging van kamers tot medio juni van het volgend jaar blijft bekleden. Dan zal de normale bestuurswisseling bij de organisatie plaatsvinden. (Van onze sportredactie) AMS?'ERDAM, woensdag. De verenigingsraad van de Haagse voet balclub ADO heeft de heer ir. W, C. K. Kau (56) gekozen als algemeen voorzitter. De heer Kau volgt de heer D. Lelyveld op. Deze heeft sinds vorig jaar, toen de hoer N. den Doelder be dankte. deze functie waargenomen. Ir. Kau was in '64 voorzitter van de com missie. die de viering van het zestigja rig bestaan van ADO voorbereeidde. Daarvoor heeft hi>i deel uitgemaakt van het comité Topvoetbal 's-Gravenhage. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Door een foutieve contaotlegglng in het telefoonnet heeft de politie enkele dagen geleden bU toeval hulp kunnen bieden aim een be jaarde man, die in de gang van zfjn woning was gevallen en niet meer op kon staan. Het maandblad „De Brand weerman" vertelt, dat een onder- brandmeester de wacht aan de Zaagmolenkade wilde opbellen. Nadat hij het nummer had ge draaid (misschien het verkeerde) hoorde hij een onduidelijke stem van iemand die kennelijk hulp nodig had. De brandmeester vroeg óm een naam en adres, waarna hij de poliitae waarschuw de. Aan het opgegeven adres trof de politie een man aan, die in de ?ang was gevallen en niet over eind kon komen. Toen de telefoon jing, had hu met een stok de loom van de haak gewipt en de vrandweer aan do telefoon gekre ten. P 10 maart 1968 speelde Feyenoord tegén Ajax in liet Olympisch Sta dion te Amsterdam en verloor met eenhul. Deze wedstrijd was een zogeheten topper. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat NTS-sport er een volledig te- levisieverslag van gaf, weliswaar niet rechtstreeks, maar enkele uren na de wedstrijd. Deze geste van de televisie werd door voet balliefhebbers byzondcr op prijs gesteld. Zondag is er weer een voetbaltop per: Feijenoord—Twente, een wed strijd die al drie keer is uitverkocht. Je zou zo zeggen aardig om daar (net als toen bij AjaxFeijenoord) een volledig beeldverslag van te ge ven. We hebben het Bob Spaak zelf gevraagd en wat zei oom Bob? „Nee, daar is geen enkele aanleiding voor, maar natuurlijk besteden we aandacht aan deze wedstrijd in NTS-sport". Nu zijn er twee mogelijkheden: of NTS-sport heeft zijn opvatting ten aanzien van het begrip topper dras tisch gewijzigd of NTS-sport heeft twee standpunten een voor topwed strijden wam* Ajax in mee speelt en een waar Ajax niet in meespeelt. T.TIERBIJ treft u dc laatste afleve- -11- ring aan voor het jaar 1968 van het Rotterdams Dagboek. Ik ga name lijk met vakantie. Op het moment, dat u dit leest zit ik thuis (of elders) te rolaxen. Mensen die gewend zijn mtl te bellen om van hun Instemming of ongenoegen blijk te geven over iets wat Ik geschreven hob kunnen dit blijven doen, maar nodig is het niet. Itest m|j nog u lezers van het Rot terdams Dagboek (en ook de mensen die deze rubriek niet lezen, ja dfe ook. Kom aaii, niet kinderachtig doen) zo het een en nndcr toe te wensen. Ik hoop, dat u de feestdagen zonder kleerscheuren zult doorkomen en wat het nieuwe jaar betreft: neem niet té veel goede voornemens. Dat wordt zo onoverzichtelijk. Een of twee is ge noeg. Tot volgend Jaar, DAGBOEKSCHRIJVER. ALLES wordt duurder. Ook het oppassen. In Nieuws, mededelin genblad van de unie van vrouwelijke vrijwilligers, lees ik: „De oppasdienst heeft vooral veel werk in de wijken Centrum. Krallngen en Alexanderpol- dev. Omdat hot veel voorkomt, dat de oppasmoisjes ook de helpende hand moeten bieden in het huishouden, is besloten, dat voor gewoon oppassen hit tarief een gulden per uur blijft, maar wordt er met dc kinderen gege ten don wordt 1,50 cn bij afwassen of ander huishoudelijk werk 2,50 per uur gerekend". OP TWEEDE KERSTDAG vieren de heer V. SouJje (79) en me vrouw P. D. Soulje-Hoogstraten (81) uit de Zoomstraat 103 hun zestigjarige bruiloftsfeest. Het echtpaar Soul je heeft vijf kin deren (twee zonen en drie doch ters), acht kleinkinderen en een achterkleinkind. Het feest zal g vierd worden in een zaaltje aan de Wlllebrordusstraat. TTE jaarlijks door Dick Sehildkamp u Ie organiseren kerstshow waar alle bejaarden gratis toegang hebben wordt dit keer gehouden in de grote zaai van gebouw Wuijster aan de Hammerslraat 15, te bereiken met lijn 6, Er zijn twee voorstellingen; op maandag 23 december de eerste om 10,00 uur 's morgens en de tweede om 14,00 uur. Ook dit Jaar werken weer een aantal bekende artiesten mee, o.a. Albert de Booy, Het is zaak bijtijds kaartjes af te halen. Dat kan gebeu ren aan de Jacob Calsstraat 26 b o£ aan de Pynaekerstraat 60a. De kaar tjes zijn genummerd van 1 tot 280 voor de ochtend voorstelling en even eens voor de middagvoorstelling. Heelt u geen kaartjes, dan heeft u beslist geen plaats, want er zUn precies 280 plaatsen. U mag ook uw kinderen de kaartjes laten afhalen. Bejaarden die moeilijk ter been zMn mogen onder gelelde naar de kerstshow. Ook die ge leide moet dus een kaartje hebben. rf ATERDAG 14 december maakte ik een inspeciie-voetilocht in de om- Beving van de singels en sloten van de Poelenburg, Er lag een behoorlllke ijs laag en dat betekende voor jong en oud een uitdaging de ijzers onder te binden. Ik heb gezien, dat dit niet zonder levensgevaar plaats vond. Er bevonden zich met name achter de Zuiclerbograafplaafcs meerdere open plekken, wakken waarbij er waren met een afmeting van drie a vier me ter middellijn. 3n mijn eentje heb ik deze zeer gevaarlijke plaatsen mat al lerhande materialen gemarkeerd. Mijn vraag ia nu: als het blijft vriezen, kan de gemeente of de politie er dan voor zorgen, dat de zwakke en zeer gevaar lijke plekken worden aangeduid en dan niet alleen in de omgeving van de Poelenburg en de Zu[derbegraafplaats, maar in de hele stad? Hoogachtend, JOHAN HENDRIX Rotterdam (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag Voor het laatst hield de Rotter- damsche Kunstkring haar jaar lijkse algemene ledenvergade ring in het pand aan de Witte de Withstraat. Het is waarschijn lijk ook de kortste vergadering geworden die er ooit gehouden is. Achter de groene tafel vijf bestuursleden en. ervoor alléén drie journalisten, waardoor de jaarvergadering werd gedegra deerd tot een formaliteit en niet meer dan tien minuten in beslag nam. Wc zullen ons daarom beperken tot het uitgegeven jaarverslag over het seizoen 1967/1968. Uit de Inhoud blijkt dat de Kotterdamsche Kunstkring één grote zorg heeft, namelijk hoe zich zo goed mogelijk in leven te houden tot aan de verhuizing naar het Kunst centrum „Lünbaan", dat waarschijn lijk 1 september 1970 gereed zal ko men. Vooral het verslag van.de penning meester laat zien dat de financiële positie van de Kunstkring er het afgelopen seizoen niet rooskleuriger op is geworden. Het ledental daalde van 730 naar 672, zodat er minder aan contributie- gelden werd ontvangen. Ook de baten van verkochte kunstwerken daalden, mede doordat er slechts één verkoop-r tentoonstelling bij Ter Meulen kon worden gehouden in verband met de verbouwing van het warenhuis. Het nadelig saldo van het seizoen 67/68 bedraagt 34.844,75. Dit bedrag is nog circa 230Q,hoger dan aanvankelijk begroot. Voorzitter dr L.r J. Pieters ziet voor het komende seizoen geen verbetering, integendeel. Hij meent dat het nadelig saldo nog aanzienlijk groter zal worden. De Kunststichting wacht met smart op haar nieuwe behuizing. Het pand aan de Witte de Withstraat vertoont hoe langer hoe meer gebreken (dr L. J. Pieters: „In de bestuurskamer heb ben we affiches v'd muur geplakt, om de bestuurSiG'^-V. te beschermen tegen vallende strikken kalk"). De be langstelling van zo-WnÜ publiek als kun stenaar wordt minder. September 1970 komt er, hoopt men, een einde aan de magere jaren. Tot die tijd moet de Rotterdamse Kunststichting zien het hoofd boven water te houden. ROTTERDAM, donderdag. Het uan 't Hoff~inslituut organiseerde gis teravond in de Balzaal van het Hilton hotel haar tweede feestavond van dit schooljaar. In het begin van de avond trad op het trio Peter Meinlnger, maar de sfeer kwam er pas goed in, toen om ongeveer 10 uur de „Swinging Soul Machine" ging spelen. Zanger Spoóky stal de show met zijn interpretatie van songs van de allergrootste Ameri kaanse soulzangers. De Swinging Soul Machine heeft voor de toekomst grote plannen: begin Januari komt eindelijk de lang ver wachte eerste plaat uit. Op 15 januari wordt voor het nieuwe teenager-kleu- rGntfclevisleprogramma van de TROS een show opgenomen, die 22 januari zal worden uitgezonden. Voorts ligt het in de bedoeling dat de jongens om streeks februari een aantal buiten landse tournees gaat maken, naar o.a. Duitsland, België, Zweden en Polen. NEW YORK, woensdag (Reuter). Judy Garland heeft meegedeeld dat ze 30 december ln Londen gaat trou wen met Mickey Deans, eigenaar van de discotheque „Arthur" in New York. Judy Garland Is 46 jaar en viermaal gescheiden. Deans is 35 jaar! Hij was vroeger leider van een band. Zijn dis- cothèque is een trefpunt voor be roemdheden. SybLl Burton Christo pher, ex-vrouw van Richard Burton, is mede-eigenares van..Arthur".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1