Tik in de stalen toren van afgebouwde Antwoordkerk Projectleider J. M. de Jong greep kans VEEL INTERESSE VOOR NOORDZEE VEERDIENSTEN ROTTERDAM RIJNMOND Bijgebouwen Stuntkerk na vier jaar neergezet Rijk geeft 33 miljoen voor metro naar Hoogvliet Ds Plastic flessen met giftige stoffen zoek GR A PEL L ON Ploegbaas valt in scheepsruim Caféhouder op YOP aangereden WELKE WAGEN WON DE LONDEN-SfDNEY MARATHON HUNTER Jaap Schmitt verloor van Aad Buis pag. 4 - zaterdag 21 december 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Er zit een tik xn de toren van de Ant ^Woordkerk die gisteravond officieel doo- de bouwcommissie is over ■^gedragen aan de beheerscommissie van de Ned. Hervormde en de Ge geformeerde Kerk m Hoogvliet Deze tik is m de kerk te horen als een van de negen klokken luidt De toren is een 17 5 meter hoge sta len buis met een middellijn van ruim een meter De klokken zijn - .Aaxx de buitenkant van de buis bevestigd r J M_ de Jon*- die als pro architectenbureau 5 optreedt meent - -dat er wel een oplossing is om de tik ~"t de toren. 4e krijgen ïïij denkt aan die de weerklank van het binnen de buis moeten g- Hit de tore -wringen dh -klokgelui nanc e*-ing van het project met een to aa bedrag vaa een half miljoen gulden Er wordt een njkssubstd e van een kwart miljoen gulden gege ven He resterende bedrag van zes ton s in de vo-m van leningen aan de Hoogvlietse kerken verstrekt "~—Jïe voorzitter van de boirwcommis ^sie drs P Ham jé zeg over de tak Er -is Tn een hoog eanpo gewerkt Hele maal volmaakt krajg je het dan -niet ^-pimnddelhjk Overigens as hij 2eer tevreden nu de Antwoordkerk einde lyk voltooid r jaar geleden is de bouw ervan oen Tijdens een landelijke geld inzamelingsactie die 23 miljoen gul -i fPW opleverde voor de bouw van pro testantse kerken, verrees de kerkzaal c op-de Zalmplaat in Hoogvliet m éesx week tud Dan was een .stunt die jgrote aandacht trok Schadepost van 16 000 gulden gegeven voor de restauratie van «je glazen wanden van de Rotterdamse glazenier Ger van lersel. In d jaar dat de kerkzaal vrijwel b ruikt was hebben deze wanden den onder weersinvloeden De Th A. van Hulst secretaris van de g* bouwcommissie veronderstelt dat de nabijheid van chemische afvalstoffen iets te maken heeft gehad met de aan- tas_mg van de ramen. „Maar dat is met te bew'jzen onge ti gele e heer commissie zich mm of meer had ver- bi "keken op de bevolkingsdichtheid van -u^iret nieuwe gedeelte /an Hoogvliet In tegenstelling tot het gemeentebes'u ur ""\>an Rotterdam, dat het bestaan van -"plannen voor een snelle uoitbouw var "Hoogvliet tot een wijk met 70 000 xn won-f rs ontkende ging de bouwcom- missie juist wel van due plannen urt Aangezien het m~t <te woningbouw ln Hoogvliet m der-da ai met hard liep besloot de bouwcommissie een vereen voudigd plan te maken voor de bijge bouwen van de kerkzaal. Deze week zijn als gevolg daarvan gereedgeko anen een ontmoetmgshal (met toneel) jtner vergaderzalen een predikanten hamer een k nd-ercreche en een keu ken met buffet Wijkcentrum Na de nturrtbouw' in 19&4 as de kerkzaal enige maanden ongebruikt geweest Ten slotte besloot men om maandelijks een gemeenschappelijke dienst te houden voor hervormden en gereformeerden omdat het na de groots opgezette landelijke actie met te verkopen was om de kerkzaal hele aal niet te gebruiken Nu de accommodatie compleet is Jl-en de hervormde en gereformeer- —s.herk elke week diensten in de Ant ^woordkerk houden Vooits is er be langstelling van de Evangelisch. Lu therse de Vrije Evangelische ea de Baptistenkerk om gebruik ite maken van oe ruimten Vork. r&c j in 1964 heeft men in onderhandeling —over verhuur van de kerk op zondag «vond. De verhuur van de bij ruimten is voor de beheerscommissie een nood zaak uit exploitatief oogpunt Per jaar zullen de exploitatielasten van de kei- ken m Hoogvliet van het Antwoord eomplek ruim zestig rrulle bedragen Parkeerterrein u De totale bouwkosten bedragen 1 35 miljoen gulden Daarbij is inbegrepen een parkeerterrein voor 40 auto s dat ln opdracht van de gemeente moest worden aangelegd. Negen kerken (waarvan de Her vormde en Gereformeerde verreweg de grootste zijn) nemen deel aan de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Staats "secretaris M J Keyzer van verkeer j en waterstaat heeft Rotterdam een subsidie verstrekt van 33 2 miljoen -■ gulden voor het doortrekken van de metrolijn van het station SUnge naar Deze rijksbijdrage valt m het kader van de beschikking bijdragen ten be hoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer m en om de ste den De subsidie maakt het mogelijk om het gehele metro project van Rot sterdam te voltooien van centraal(NS) stat on tot centraal station Hoog vliet Men is er bij het voteren van de Rijksbijdrage vanuit gegaan dat m de nabijheid van de metrostations tij dig de nodige parkeervoorzieningen zullen worden aangebracht (Van een onzer verslaggevers) DE afbouw van de Antwoord kerk in Hoogvliet is ont worpen en uitgevoerd onder toezicht van de 29 jarige mede werker J M de Jong van het Architectenbureau Rem H Fledderus n v te Rotterdam. De Jong is in de 28 weken die zyn verstreken sinds de eerste paal voor de bil gebouwen van de in 1964 ty- dens een landelijke actie op specta culaire wyze in ^even dagen opge bouwde kerkzaal is geslagen na mens .Fledderusde projectleider geweest Niet zonder bewondering vertelt de heer Th. A van Hulst se cretaris van de Bouwcommissie dat De Jong errn is geslaagd om binnen de begroting van 407 000 gulden te bleven J>Ie jongen heeft enorm hard gesjouwd Gisteravond en van nacht want er is doorgewerkt - liep h;) zelf achter de kruiwagen Jong vertelt -dat hij geen. moment de angst heeft gehad aac de kerk. met voor vrijdagavond 8 uur het uur van de officiële over dracht gereed zou zijn» De aanne mer (v/h Spee) had berekend dat de afbouw half januari voltooid kon zijn. Zelf had De Jong een sche ma opgesteld dat nog net voor Kerstmis uitkwam Op mun schema zijn we nog twee dagen ingelopen zegt hy tevreden Maar onmiddell jk kregen Mijn baas vindt mij een eigen wijze jongen vertelt hu naar hij laat me toch mijn gang gaan Daar ben ik erg blij mee Want ik wil lol in mijn werk hebben Deze Ant woordkerk is de derde kerk waarbij ik als bouwer betrokken ben ge weest De andere twee waren de Mi- chaelkerk in Spijkemsse (omdat we daar zo zuimg moesten bouwen ver geten we die het liefst) en de Op- standingskerk m Voorburg Ik kreeg mun kans bij Eledde- mijn vrije tijd Een echte archi tectenopleiding heb ik met gehad J M de Jong Ik wil lol in mijn werk hebben Toen ik m j meldde b i de academie zei de directeur W j leiden luer ar chitecten op geen kunstenaars Ik vroeg nog hoe kunt u nu m één oogopslag zien dat ik niet geschikt ben maar ik kon gaan aldus De Jong die na het behalen van het einddiploma mulo-b merkwaardi gerwijs geen technische opleiding heeft gevolgd. rpEMIDDEN van de werklieden die een ijverige laatste hand leggen aan de bijgebouwen van de kerkzalen die tevens een wijkcen trum functie krijgen voor Zalmplaat en Meeuwenplaat lanceert De Jong zijn opvatting over hedendaagse ar chitecteur Ik wil werken met eer Iijke materialen Ik streef er daarbij naar om voor het geld van de op drachtgever de beste spullen aan te schaffen Daar heeft hij recht op Hy wijst op een kozjn en zegt Dit is gesteld Toen was het klaar Het hoefde met te worden by ge werkt Hetzelfde geldt voor het met selwerk Toen de metsel ar klaar was was het werk ook af Het hoef de niet te worden bijgelapt door een stukadoor Van het timmerwerk kan ik zeggen dat de scl ïlder geen fou ten hoefde te camoufleren Op die manier hebben we geld uitgespaard Maar zoiets kan alleen met goedwil lende mensen Zoafs btj alle nieuwe bouwwer ken werd ook gisteren bij de Antwoordkerk op de dag van de officieie ingebruikneming in koortsachtig tempo gewerkt om op tijd klaar te komen Ook het mechanisch orgel kwam gereed maar kon vanwege de vochtvor mmg nog met worden gebruikt (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Twee plastic flessen met een zeer giftige vloeistof zijn gistermiddag verdwenen uit een kartonnen doos die op het trottoir van de Resedastraat stond De vloeistof (nekaldiet) is behalve giftig ook gevaarlijk by aanraking met huM of ogen De veraussmg van de twee flessen nekaldiet werd gistermiddag ontdekt door een monteur die de vloeistof by het lassen van elektrische leidingen en het aansluiten van gaspijpen gebruik te (ADVERTENTIE) EEN GOED GASTHEER SCHENKT OOK ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP PSP -er informeert of welgestelden bezwaar hadden tegen kunstijsbaan (Van een onzer ROTTERDAM zaterdag Zyn hel voorname 1 y k welgestelde omwoneit den geweest die bezwaren hebben geiut tegen de plannen voor een kunst usbaan aan de Kralmgse piaslaan? Deze vraag s elt het Rot erdamse lid van de provme ale staten van Zuid Holland, R M de Waay (PSP) aan gedeputeerde staten De bezwaren zoaaen zjn nged end me het oog op mogeljke geluidshinder De PSP er vraagt of G S n e vinden dat de mo gelijke geluidsh nder volkomen in he n et valt bj de gelu dsh nder die door ae vele andere e gent jdse geluid® bronnen worden veroorzaakt Zoals bekend hebben g.s hun goed keuring onthouden aar een bestem mmgsplan dat de bouw van een kunst ijsbaan, annex sporthal in Kralingen mogelijk zou maken Als belangrijks e mot ef voerden g s dat nog onvol d «ioe bekend is hoe de toekoms ge stedebouwkund ge opzet van Kralin gen zal worden Het plan voorzag voornamelijk met het oog op de xplo tatae ook m de bouw van twe hoge kantorenflats (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Tydeos werkzaamheden aan boord van het motorschip Bevesier m de Merwe haven is gisteren de 37 jarige ploeg baas J P E Pluymaekers van meer dan zeven meter hoogte in het ruim gevallen Het ongeval gebeurde toen de ploegbaas de luiken van het ruim openschoof en zijn evenwicht verloor Met een gebroken bovenbeen gebro ken vingers en hersenletsel is het slachtoffer naar het Academisch Zie kenhuas Dijkzigt gebracht (Van een onzer versla ggew -s) ROTTERDAM zaterdag In de afgelopen nacht is op een voetgangers oversteekplaats van de Sehiekade een 60 jarge Rotterdamse caféhouder door een personenauto aangereden Met een shock een dubbele been breuk en verwondingen aan het hoofd is de man naar het Academisch Zie kenhuis D jkzigt gebracht Jongetje krijgt hersenschudding na aanrijding (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag De vijf manstraat door een personenauto aan gereden Met een hersenschudding is de jongen naar het Academische Zie kenhuis Dijkzicht gebracht. van Beveren DE vijftiende competitiedag tn het betaalde voetbal heeft in ons voetballersklassement nogal wat verschuivingen te weeg gebracht Bovenaan heeft Jan van Beveren zich weer naast Rmus Israel gevoegd en voorts boekten ook Bram Geilman Jan Bouman Thijs Kwakkernaat en Wint Jansen belangrijke winst Jan Ryke Peter van der Meer Jan Kleingeld en Cor Veldhoen daarentegen moesten wat terrein prijs geven Het klassement ziet er nu als volgt uit 1 en 2 Van Beveren (Sparta) en Israel (Feijenoord) 7 67 (115 uit 15) 3 Eikeienboom (Fortuna) 7,20 (108 uit 15) 4 Hordijk For tuna) 713 (107 uit 15) 5 Van Beveren (SW) 7 08 (85 uit 12) 6 en 7 Van Hanegem (Feijenoord) en Koudijzer (SVV) 7 07 (106 uit 15) 8 Rijke (Hermes DVS) 7 00 (77 uit 11) 9 en 10 Pieter Graafland (Feijenoord) en v d Roer (SW) 6 93 (104 uit 15) 11 Geilman (Excelsior) 6 87 (103 uit 15) 12 en 13 J Bouman (For tuna) en Eijkenbroek (Sparta) 6 86 (96 uit 14) 14 en 15 K-wakke naat (Excelsior) env d Meer (SW) 6 83 (82 uit 12) 16 Kleingeld (Excelsior) 6 82 (75 uit 11) 17 en 18 Jansen en Veldhoen beiden Feijenoord) 6 80 102 uit 15) 19 en 20 Bassant (Excelsior) en Warnaar (SVV) 6 79 (95 uit 14) Directie overweegt aanschaf dei de schip (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Se dert de ingebruikstelling van Noordzee Veerdiensten tussen Rotterdam/Europoort en Huil op 18 december 1965 is het vervoer met deze nieuwe dienst sprongs gewijs omhooggegaan Zo zelfs dat de directie op het ogenblik overweegt een derde schip aan te schaffen. Tot een november van dit jaar heeft Noordzee Veerdiensten totaal ruim 210 000 passagier» vervoerd en meer dan 54 000 personenauto s De stijging in het passagiersvervoer ten opzichte - bedraagt 7 dit Volgens Noordzee Veerdiensten houdt deze stijging van het passage verkeer verband met het feit dat lö de afgelopen zomer met alleen, op werkdagen, maar ook op zondagen, af vaarten werden verzorgd Deze zon dagsdienst zal ook m de zomer van ADVERTENTIE) Andere modellen reeds vanaf 5690,— AimioRizeooEAtBR w CHRYSLER lSms B u m e l u x WESTPLEIN 3 (BIJ DE VEERHAVEN) TELEFOON 115555* 1960 worden onderhouden Noordzee Veerdiensten onderhoudt haar verbin ding met twee schepen de ms Nor wave onder Britse vlag en met een Br tse bemanning en het Nederlandse zusterschip m s Nordwmd met een Nederlandse bemanning Noordzee Veerdiensten is een gezamenlijke on deraemtog van Bntse Duitse en Ne derlandse rederyen De basis van bet vervoer per Noordzee Veerdiensten vormt het ry/op ry/a£ verkeer per vrachtauto Daarnaast bestaat nog ruime aecom modatie voor personenauto s er passa giers en het s geen wonder dat naast het drukke zomerseizoen Noordzee Veerdiensten gezocht hebben naar een mogelijkheid om het toeristisch ver keer buuen het zomerseizoen van Ne derland naar Engeland en andersom te bevorderen iu» korte (goedkopere) -trip met Noordzee Veerdiens en naar Huil en aansluitend een aanmerkelijk goedkoper verblijf in de Bntse hotels in Yorkshire Een keuze kan gemaakt worden uit dne oude Engelse stadjes waarvan. York met zyn magm fieke kathedraal oude stadswallen en straatjes en met te vergeten an nek winkels beshst de kroon spant Dan is er de badplaats Scarborough die buiten het seizoen een wat verlaten aanblik biedt maar voor wie gevoelig is voor deze byna literaire sfeer toch een speciale belevenis Ten derde het gezellige Harrogate direct in de om geving van de Yorkshire Moors waar de nagedachtenis van vroegere beruchte bandieten als Ben Turpn nog voorleeft en de landhuizen van de Lords zo weelderig z jn ingericht dat ze om aan de noodzakelijke belas tingverplichtingen te komen voor het pubhek zyn opengesteld De butler zelf leidt u rond En een gastvrije ontvangst zo heb ben we zelf kunnen constateren Voorwaarde is dunkt ons het bezat van een eigen auto en de mentale m stelling met direct alles aan de Engel sen .gek te vinden wat zij anders doen Voor wie een korte tweede va kantie wil en met direct aan winter sport denkt kan m Yorkshire er in derdaad even helemaal uit zyn. Om de Slotboomtrofee (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Een strijdlustige Aad Buis heeft op de tweede wedstrydavond van het teer nooi om de Slotboomtrofee dat in de biljartzaal Piet van de Pol wordt ge houden heeft zyn clubgenoot Jaap Schmitt laten struikelen. Buis had nog geen winstpartij kunnen boeken en ook tegen Schmitt gmg het in de aan vang niet best Hjj had 46 caramboles toen zyn tegenstander er al 154 bij el kaar had gespeeld en wellicht meende Schmitt op zyn sloffen de party te kunnen winnen Toen kwam de ont want Buis scoorde een se en nam de leiding m han Wel noteerde Schmitt daarna nog enkele goede series maar hy kon de handicap niet geheel wegwerken en dus moest hij een verliesparty boeken Een andere verrassing bracht het duel Horstenvan de Lem Eerstgenoemde trok onmiddellijk van leer en. maakte in vier beurten resp van 34 104 79 en 58 zyn otaal vol Van de Lem stond tegenover zoveel geweld mach teloos en de L M O er die maandag een serie van 139 maakte kwam nu niet verder dan elf caramboles De uitslagen 275 246 2,7 33 "è'a -- v 273 275 4 101 68 75 van de Lem 275 ld 4 0 2 75 25 275 9 157 30 55 400 360 9 86 40 452 m w w fg«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1