''et sociale beeld van 1 hurlede- tuinder terrein chef i Qas, licht en water Gedistilleerdexport in '68 sterk gestegen duurder door BTW r STUDIE DR. S. S. ÉLZINGAALS GESCHENK Jubilarissen Schiedamse brandweer korps werden gehuldigd RECORD: ƒ40 MILJOEN SCHIEDAM "WALDO" Ui. KRACHT (mnl.) SCHIEDAM BARENDREGT: 'VELD LIGT ER GOED BIJ' 1300 leerlingen in schoolzwem- toernooi Nieuwjaarsrede van Burg. Roelfsema New Port Festi val via AVRO-tv In 't geheel geen fondspatiënten meer naar Diaconessenhuis Inbreker steekt zich in bet nieuw KERKDIENSTEN De kr. ifi/vpï§tl M H LUra 1 se InMèPf lezen.;/: lï.% i zaterdag 21 december 1968 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Bij nagenoeg alle grote steden in Neder land treft men volkstuincomplexen aan. Er zijn er bij met een reus achtige boomgroei, andere hebben nauwelijks houtgewas. Het ene complex heeft geen huisjes, het andere wèl; vaak van een uniform type, soms heeft de eigenaar z*n fantasie en hobbylust kunnen botvie ren. Maar overal ziet men in deze complexen mensen ijverig aan het werk, of rustig zitten genieten. Wat is het toch dat de mensen zo aan trekt in een volkstuin? In de wetenschappelijke literatuur is weinig aandaclit geschonken aan de so ciale betekenis van de volkstuin. De enkcie publicaties zijn minstens van tien jaar geleden. liet is een voortreffelijke gedachte geweest van de nog jonge Schiedamse volkstuindcrver. Thurlede om het hoofdbestuur van het Alg. Ver bond van Volkstuindersverenigingen in Nederland bij het 40-jarig bestaan een studiewerk aan te beiden „Volkstuin in de wereld van personen en gezin". Dit onderzoek is ingesteld door de socioloog dr. S. S. Elzinga, zelf volkstuinder cn lid van Thurlede, gebaseerd op een enquête, gehouden onder dc leden van de vreniging Thurlde, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Jaap Barendregt, de terreinchef van het s.adion Feijenoord is vanmorgen na een korte inspectie op het hoofdiveM tot de conclusie gekomen dat on voorziene omstandigheden daargelaten de topper FeijenoordFC Twente normaal gespeeld zal kunnen worden. ..Het veld ligt er goed bij", aldus Jaap Barendregt. „Het is natuurlijk nog wel een beetje drassig, maar de plassen, die er op hebben gestaan, zijn verdwenen. Als de tempera-tuur rond de vijf, zes graden blijf* schommelen zal het veld ongetwijfeld ook morgen goed bespeelbaar zijn. Alleen als er vorst mocht komen ziet het er somber uit." Van het jaarlijkse bloemencorso van de volkstulndersvereniging Thurlede wordt veel werk ge maakt, zoals deze archieffoto toont. Doch slechts een kwart van de tuinders doet er aan mee. Wat zoekt een mens in z'n volks tuin? Conclusie (voorzichtig verpakt) van dr. Elzinga: lichaamsbeweging, behoefte aan frisse lucht voor hen die een zittend leven leiden, uit het la waai zijn voor de fabrieksarbeider, bezigheid voor dc gepensioneerde, be wegingsvrijheid voor liet gezin met kinderen. Daarnaast spreekt hij over: „de compcnsatorlsche functie van de volkstuin, omdat men er vaak geheel op andere wijze zichzelf kan waar maken, zowel in contacten met ande ren als in de individuele sfeer, waarin men zich verbonden weet met de na tuur. Nu is de opzet van de studie slechts geweest een„oriënterend onderzoek" van geringe omvang, meer bedoeld als een prikkel om de volkstuin „als elangrijke belevingswereld van per soon en gezin" tot object van studie en onderzoek te maken. Beperkt Dc beperktheid is ook de zwakte van deze studie geworden. De inge stelde enquetc strekte zich uit tot uit sluitend het complex Thurlede. Van de 250 leden hebben 185 antwoord ge geven, en zéér hoog percentage van 14. Maar de Thurledc-volkstuinder is niet representatief; niet eens voor de Schiedamse volkstuinder; laat staan voor dit in Nederland. Dit blijkt ttl rut het feit dat in Thurlede de bojaarden slechts 4 pet. van. de tuinders uitmaken, terwijl voor Rotterdam, Amsterdam en Den Haag (cijfers van 1955!) de percentages zijn ^vwwwwvvwwvwvvvwvv^^ Geen krant I ontvangen? BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnees binten R'dam Schiedam bunnen zich wen den tot onze plaatselijke agenten. VnA-'cvn/v-vvAA-vv'Vv-vv". wywuvw* SCHIEDAM. Ondertrouwd: P. van As- In, 20 jr. cn A. Verhaal. 19 jr.; E. L. Boender, 25 jr, en E. Seb, 19 jr.; A. Copier, 22 jr en V, G. E. M. van Heukelem, 23 jr.; C, Doudeijns, 22 jr. en M. E. Nix, 19 jr.; F. M. van Harmeien, 19 jr. en S. van der Horst, 19 jr.; J. H. Kampert, 24 jr. en J. C. van der Heijden, 28 jr.; J. Kattestaort, 25 jr. en H. Asehemmnn, 20 jr.; A. Kooiman, 22 Jr. en E. B. Vos, 10 jr.; j. van Otterloo, 27 jr. en C. J. T. van Ottertoo, 21 jr.; M. W. L. van Fersie, 20 jr. en J. van Leeuwen, 22 jr.; A. J. Scholle, 21 jr. en M. M, van Mil, 20 jr.; C. G. van den Toom, 24 jr. en W. j, de Bruijn. 22 jr.; P. Troost. 27 jr. en J. W. M. B. Kamps. 23 jr.; H. J. N. Verhoef. 2" jr. en J. C. den Outer, 24 jr.; E. van de Vlies, 21 jr. en M, E. van Steenoven, 19 jr., F. Wcssei. 24 jr. en M. B. van dor Ent. 20 jrH. J. M. Bots, 25 jr. en J. C. Schell. jr. Gehuwd: G. Koelewtfn, 24 Jr. en H. M. Westendorp, 24 jr.: P. J. M, van Abshoven, 25 jr. en M. F. vredenberg, 22 jr.; A. H. Ooms, 25 jr. e» J. J. M. F. Kappetoin, 24 jr; a. J. Peters. 22 jr. en J. J. Zeeman, 20 jr.; J. van Keulen, 27 jr. en E. van Beek, 22 jr.; J. C. van der Mijn, 10 jr. en C. Ver- kaai k, 19 jr.; J. A. de BruÜne, 21 jr. en C. Hessclberth, 18 jr.; F. J. Smits, 22 jr. en J. M. C. Ouwerling, 21 jr.; F. H. S. Boers ma, 26 jr. en J. Ncrnner, 24 jr.; C. C. J. M. Ver- speek, 22 jr. en A. J. M. Voormecren, 20 jr.; W. Kusters, 34 jr. en H, M. de Vette, 31 Jr.; K. Clausing, 21 Jr. en T. C. van Hei ningen, 19 jr.; F, Hoogendijk, 27 jr. en E. Takkcbos, 21 jr.; G. B. van Munster, 21 jr. cn L. M. de Nijs, 19 jr.: N. van der Glos sen, 20 jr. en K. C. den Boer. 18 jr.; W. J. Klaasse, 22 jr. en W. C. F. Klein, 19 Jr.; J. J- Kicvits. 25 jr. en M W. L. Batenburg, 24 jr.; B. J. van der Schee, 32 jr. en A. Passe- nier, 26 jr.; J. H. Boelsen, ID jr. en G. Kroesbeek, 18 jr.; C, G. Elckmnn, 27 jr. en V. D. Hoedjes, 23 jr.; M. Jongste, 19 jr. en N. van den Berg, 21 jr.; R. Swiderski, 29 jr. en M. F. Bok, 21 jr.; A. E. Hamelink, 23 jr. en A. Noordiik, 21 jr.; J. A, Futselaar, 24 Jr. en M. A van der Eijk, 21 jr.; G. II. Gi- iyamM:. 26 jr. en W. Ouwens, 22 jr.; J. P. C. Ju(j*n, 23 jr. en C. Deql, 21 jr.; B, Leu ke!, 2t jr. en H. J. K. Bentem, 20 jr.; F. Janse, 23 jr en W. H- van Dijk, 18 jr.: A. Peltsman, 22 jr. en E. M. A. Geneuglljk, 21 r,; J F. Ostemieier, 29 jr. en F. A. So lving, 28 jr. Geboren: Sylvia, dv J. Hcqnctnans cn M C. W. Knoth: Erik, zv F. van der Kruit en C. Klaasse* Hendrik P., zv P, van der Geer en H van Rijswijk: Angelique, dv M Per» daems en H. van der Keemel; Michcl. zv W. Kruire en M. T. Fortuin; Simone A. II. J.. dv E. W. M. Jansson en G. Spithoven; Marcel, zv J. van Ze lm cn A. Hoogendijk. Overleden: M. J. Coster, 78 jr., wed. J. L. J. Helnsbtook. resp. 25 pet., 19 pet. en 20 pet. Dr. El zinga vermeldt met geen woord dat de bejaarde volkstumders in Schiedam zitten in het complex Vijfsluizen. In Thurlede is 69 pet. van de leden minder dan zes jaar Vólkstuinder, wat betekent dat ze dus in Thurlede met deze hobby zijn begonnen. Sleehts 11 pet. tuiniert langer dan 15 jaar. Ook deze cijfers zijn bepaald niet repre sentatief voor Schiedam. De Thurle- de-tuinicr is gemiddeld dan ook jong: 74 pet. is nog geen 55 jaar. In Amster dam is dat maar 55 pet. en Den Haag 58,7 pet. Beeld Afgezien hiervan rüst uit het boekje van 43 pagina's toch een goed beeld op van de Thurlede-tuinder. Of tuinde- res, want écu op de twintig is een zelfstandig tuinierende vrouw. Deze tuinder vindt dat de tuin een belang rijke plaats in zjjn leven inneemt. HU verzorgt hem dan ook helemaal zelf. HS is geneigd tot experimenteren met- bloemen en groente en maakt daar voor veelal een plan vooraf. Hoe be langrijker de tuin in z'n leven hoe meer plannen. Maar zo bijster veel hobbies naast het tuinieren heeft hij niet Nou ja, le zen of hengelen; zelfs timmeren is er niet veel bij. Deze tuinder komt uiteraard in de zomer vaker naar de tuin dan in de winter, dat zit ook in het onderhoud; 17,7 uur per week in de zomer en 5 uur in de winter*. Hij komt bovendien vaker 's avonds dan 's morgens of 's middags. Als vervoermiddel naar de tuin wordt veelal de fiets of de brom mer gebruikt en hjj loopt bijna net zo vaak als hij auto rijdt. Toch heeft hij geen groot bezwaar tegen de afstand. Opmerkelijk is overigens dat onder de klagers over de afstand er opmerke lijk veel auto-rijders zitten. De par keerplaats ligt dan ook niet vlak naast de tuin. Contacten De volkstuin geeft goede kans op sociale contacten, De tuinder krijgt nogal druk bezoek, doch gaat zelf veel minder vaak op bezoek in andere tui nen. Wel een praatj'e maken met de buurman of een wandelingetje door het complex. Toch nog 3% die nóóit wandelt. De hinder die men op de open tuintjes van elkaar heeft valt over het algemeen nogal mee; wel is de radio een grote boosdoener, de kin deren geven maar half zo vaak last. De vereniging organiseert nogal eens ontspanningsavonden in de zo mer, doch meer dan de helft van de tuinders is niet geïnteresseerd, zoals ook ruim de helft met deelneemt aan de jaarlijkse tentoonstelling. Een kwart komt geregeld op de voorlich tingsavonden en een gelijk aantal laat de kinderen deelnemen aan de speel middagen, bloemencorso, enz Gezin Hel gezin en vooral de kinderen zijn sterk betrokken in het onderzoek. Het valt niet altud makkelijk om de kinderen naar dc tuin te trekken, doch vervelen doen ze zich er over het algemeen niet. Zjj helpen veelal in de iuin (vooral als zc dat thuis ook ge wend zqn te doen) met kleine klusjes. Dat ze een eigen tuintje mogen ver zorgen komt niet zo vaak voor. Wel zijn ze minder lastig dan thuis en boe ven zo minder vaak verboden te wor den. Het gezin blijft wel eens overnach ten in het tuinhuisje, maar dan meest in het weekend of de vakantie. De primitievere omstandigheden zijn niet zo'n groot bezwaar. Je hoeft niet zo nauw tc kijken in zo'n tuinhuisje. Controverse Uit de studie blijkt dat er in Thur lede een controverse bestaat tussen de twee door de hoofdweg gescheiden delen van het complex. Het westelijke deel is niet alleen twee jaar ouder, maar ook de tuinders daar zijn ouder c» meer ervaren. „Oude rotten" te genover „vreemden". Bovendien heeft het telaat gereed komen van de huisjes op het oostelij ke nieuwe deel (fout van de aanne mer, doch het bestuur krijgt de schuld) met gunstig gewerkt. Dat bo vendien zowel de kantine, de druk bezochte winkel en de inkooploods in het westen ligt, wordt als een bevoor rechting ervaren door de nieuwko mers, versterkt door het feit dat de bestuursleden alle in het „oude" deel hun tuin hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Aan de scboolzwemontmoeting die op donder dag Z cn vrijdag 3 januari in het Sportfondsenbad zal worden gehou den, wordt deelgenomen door liefst 1,300 leerlingen van 44 lagere scholen. Op donderdag wordt om 8.45 uur begonnen met de individuele num mers, nl 25 meter schoolslag, rugslag en vrijeslag voor jongens en meisjes, nog onderverdeeld naar de leeftijd in 1011 jaar en 12 jaar en ouder. De finales van deze individuele inummers hebben, met de vijf besten op elk nummer, op vrijdag plaats, waarna de school-estafetten worden gehouden, 4x25 meter schoolslag, voor vijfde en zesde klassers apart, voor jongens en meisjes. Prijsuitreiking om half twaalf. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Burge meester H, Roelfsema zal tjjdens een speciale openhare vergadering van de gemeenteraad op donderdag Z januari in het Stadhuis zijn gebruikelijke Nieuwjaarsrede houden, waarin het overzicht over hei gebeuren in de ge meente in het afgelopen jaar. De agenda is verder zeer beperkt gehou den. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De AVRO-televisie zal op vrijdag 27 de cember van 's avonds kwart voor tot kwart over elf via Nederland 2 aan dacht besteden aan het New Port Jazz Festival, dat in oktober in de Doelen te Rotterdam werd gehouden. In het programma „Jazz-o-rama" zal sa mensteller Theo Ordeman het optre den van Dave Brubeck en Gerry Mul ligan, pianist en saxofonist, laten zien en horen. Ziekenfondsen overwegen: ROTTERDAM zaterdag. De stich ting samenwerkende Rotterdamse zit- kenfondeen heeft vanmiddag een com muniqué uitgegeven waaruit blijkt dat wordt overwogen in hefc geheel geen ziekenfondspatiënten meer te. doen opnemen in het Diaconessenhuis. Zoals elders in dezt Krant wordt bericht, is gistermiddag bet besluit ge nomen geen ziekenfondspatiënten meer te verwijzen naar de interne af deling van het Diaconessenhuis. De samenwerkende ziekenfondsen schrijven nu: „De samenhang tussen een interne afdeling en de andere afdelingen in een ziekenhuis is normaliter dusdanig verweven, dat de ziekenfondsen van oordcel zijn zich te moeten beraden over de vraag of het nog langer ver antwoord is verzekerden als patiënt in het diaconessenhuis te doen opnemen Alvorens deze vraag van een ant woord te voorzien hebben de zieken fondsen er bij het bestuur van het Diaconessenhuis bijzonder ernstig op aangedrongen op korte termlin mei hen een onderhoud te arrangeren, zulks in de hoop en in de verwach- ling, dat uit de conferentie zal blijken, dat voldoende argumenten aanwezig zijn om de opgeworpen vraag in posi tieve zin te_ beantwoorden", aldus het communiqué (Van een o.izer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De 11- jange P. J. Lughthan is gisteren op de Prins Headriklaan door een kogel- tie uit een luchtdrukpistool in Het oog getroffen. Het pistool werd afgevuurd djor een dertienjarige scholier. He: slachtoffer is in het oogziekenhuis op genomen Ereschuld In het wekelijks verschijnende clubblad van HBSS blikt de heer C. P. Boekestéijn terug op de viering van hefc veertigjarig bestaan. Blade rend in het jubileumboek groeide zijn verenigingstrots door de gulden woorden van lof, gewijd aan de kwaliteiten en capaciteiten van HBSS. „Thans, bijna drie jaar na het jubileum, lijkt het evenwel, als of de geestdrift en saamhorigheid van vele leden in onze vereniging in belangrijke mate teruglopen. Het kost de grootste moeite om voor opengevallen plaatsen en noodzake lijker wijze ontstane functies geïn teresseerde leden te vinden," zo schrijft de heer Boekesteijn. Te weinig leden geven hun vrije tijd aan de vereniging. Dat vindt de schrijver „een ereschuld". Een schrale troost voor dc heer Boe kesteijn on HBSS is, dat ook andere verenigingen met hetzelfde euvel kampen. Een vereniging goed te iaten draaien is tegenwoordig een heel pro bleem. Film bij Hermes Voor de junioren van Hennes DVS wordt zaterdag 28 december in het clubhuis een film gedraaid over de Wereldkampioenschappen voet bal in Zweden. Zij zullen ook de spelregelkennis kunnen verrijken, want er zullen dia's worden ver toond, waarop duidelijk de spelre gels gebruikt ol misbruikt worden. Voor de jeugdige voetballers een leerzame ochtend. Het begint bar vroeg. De jongelui worden om 9.15 uur in het clubgebouw verwacht. DWS-jubileum Het clubblad van DWS, een blad dat wekeRjks verschijnt, is in verband met de kerstdagen een speciaal nummer. In tegenstelling tot anders zijn er nu heel wat medewerkers bereid gevonden aan dit nummer mee te werken. Uit tal van artikelen blijkt wel, dat het volgend jaar bjjna geheel in het teken zal staan van het 30-jarig bestaan. De viering zal groots worden en een actiecom missie doet al het mogelijke, om geld in het laadje te krijgen. Als alle leden nu hun volle medewer king 2ulïen geven, dan komt dat best voor elkaar. 200e UVG-lid Voor UVG was het vorige week een beetje feest. Toen werd namelijk het 200e lid van de vereniging inge schreven. Het is natuurlijk een mijl paal in de geschiedenis van de club, maar ongetwijfeld zal het niet lang duren, of het 300e lid zal ingeschre ven worden. Immers, IJVG krijgt met het nieuwe clubgebouw een enorme trekpleister. Een goede ou tillage is voor oen club goud waard, dat zal UVG wel gaan merken. En handbal is helemaal in. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Met de Nederlandse gedistilleerd-ex port is het in 1968 by zon der goed gegaan. Na een consolidatie in de jaren 1965—-1967 met een export van rond de f 35 miljoen, is er dit jaar weer sprake van een duide lijke expansie. Afgaande op de beschikbare gegevens van de eer ste tien maanden van dit jaar wordt een export-waarde ver wacht van rond ƒ40 miljoen. Zo blijkt uit de Exportmededelingen van de Stichting Centraal Gedis- tilleerdbureau te Schiedam. HRP 78 Hoewel op een groot aantal markten de afzet is gestegen, moet de niet on aanzienlijke vergroting toch in hoofd zaak worden toegeschreven aan dc stijging op enkele traditioneel bel: rijke markten, vooral Engeland, West-Duitsland 011 de Ver. Staten. Engeland, veruit de belangrijkste markt, neemt ongeveer de helft van de totale Nederlandse gedistilleerdex port voor zijn rekening; in 1967 voor. 17,3 miljoen. De verwachtingen wa ren pessimistisch door devaluatie van het pond, de bestedingsbeperking en de voorgeschreven versobering. Toch steeg de totale gedistilleerd-import in Engeland met 25% en Nederland pro fiteerde daar Ln gelijke mate van. In de eerste tien maanden van 1968 was de stijging 3 miljoen. Dit komt voornamelijk voor reke ning van de advocaat, die in Engeland de helft uitmaakt van alle gezoete dranken, hoewel deze drank bepaald niet goedkoop meer is door de hoge aecüosen. Ook de afzet van likeur heeft zich hersteld en neemt toe. Ook de stijging met rond 30% van de afzet naai* West-Duitsland was niet- verwacht, integendeel. Het Neder landse gedistilleerd wordt m Duits land hoofdzakelijk geleverd aan de daar gelegerde NAVO-troepen, Met een terugtrekken van een deel van deze troepen werd rekening gehouden, doch zal na de inval m Tsjechoslowa- -k ij e voor onbepaalde tijd zijn uitge steld. Tot ultimo 19G8 werd voor ƒ3 miljoen naar Duitsland afgezet. Be treurd wordt dat het Ned. gedistil leerd nog steeds geen aftrek vindt bij de Duitsers zelf. De afzet naar de Ver. Staten, dc meest begeerde markt ter wereld door de enorme potentie, doch ook een moeilijke, markt, is gestegen. Van 1 miljoen in de eerste tien maanden van 19C7 naar 1,7 miljoen in gelijke pe riode dit jaar, waarvan 1,4 aan li keur, Verwacht wordt dat dit zal uit komen op 2 miljoen in heel 1968. Hier liggen nog grote mogelijkheden want in vijf jaar tijd is de likeur-im port in de VS verdubbeld. Ir» 1967 in totaal 100,000 hectoliter likeur! Verder is de afzet vrijwel stabiel gebleven in België (ƒ2,7 min), Cana da 2 min) en Zweden 1 min). In IJsland, waar men kampt mefc econo mische moeilijkheden, zal de afzet da len van 0,7 min naar 0,5 min. De andere afzetgebieden zijn slechts klei ne markten. Ook voor de komende jaren is men optimistisch vdor wat betreft de ge distilleerd export. De conclusie in het verslag is, dat de positie van de Ned. gedistilleerd export geleidelijk aan een zekere hechtheid heeft gekregen en niet meer ?.o makkelijk gekwetst zal worden. WF -prijs Om cle junioren in alles te activeren, gedrag, netheid, orde enz. heeft de juniorencommissie van WF een sportboek beschikbaar gesteld. Aan het einde van het seizoen zal de commissie bekend maken welke ju nior of pupil in aanmerking komt voor de prijs. Burgemeester Roelfsema speldt hier adj. hoofd brandmeester 2e klasse G. H. Rademaker de on derscheiding op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Zeven korpsleden van de Schiedamse brandweer zijn gisteravond tij dens een feestelijke bijeen komst in de kazer aan de Sin gel gehuldigd in verband met liun zilveren brandweerjtibi- leurn. De onderscheidingen die hiervoor onder auspiciën van de Ned. vereniging voor brand- wcereommaudanten en in sa menwerking met de Kon. Ned. Brandweer Bond zijn beschik baar gesteld, werden de jubila rissen onder een gebruikelijk woord van hulile door burge meester H. Roelfsema opge speld. Het betrof hier de heren G. H. Rade- maker, adj. hoofdbrandmeester le klasse, J. C. Nooteboom, hoofd brandwacht, B. F. v. Deurzen, ÖI. J. van Dyk, O. Houtman, G, F. v,<j. Linden, F. M. Schoenmakers, allen brandwacht le klasse. „Er 2ijn werkzaamheden", aldus de burgemeester in zijn toespraak in bet algemeen „dit met de overbe kende duiventilmentalitelt verricht kunnen worden. Vandaag dut. mor gen dat. Bij de brandweer is dat be slist niet het geval. Men moet wer kelijk heel lang dienen, voordat men echt een goede brandweerman kan zijn. En wanneer ik dan ook vandaag ge confronteerd word met mensen, die vijfentwintig jaar lang verbonden zijn geweest aan de onvolprezen Schiedamse vrijwillige brandweer, dan kan ik gerust aannemen dat ik hier met ambitieuze vaklieden te doen heb. Ik ben ervan overtuigd, dat deze ze ven korpsleden niet alleen plichts getrouw hebben meegeholpen aan de bestrijding van zovele branden, maar bovendien hun steentje heb ben bijgedragen tot de opbouw van een goede geest in het even zo goe de korps". Commandant D, de Jager bood de ze-1 ven jubilarissen later op de avond een gratificatie aan. De aanwezigen hebben gisteravond te vens afscheid genomen van veertien korpsleden, die op grond van medi sche afkeuring en/of leeftijd eervol ontslag is verleend. Ook deze men sen werden door burgemeester H. Roelfsema toegsp roken, terwijl waarnemend commandant J. Putter hun legpenningen aanbood. Het betrof hier: W. L. Peters, adj. bfd. brandmeester le klasse; J. Collignon hoofdbrandwacht le klasse; C. A. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, De tarieven voor water, gas en elek triciteit in Schiedam zullen met ingang van 1 januari met worden verhoogd, omdat de ge meente ook 4% BTW moet gaan betalen en deze verhoging aan Me afnemers mag doorberekenen. Los hiervan zullen dc tarieven voor de elektriciteit nog verder stijgen, omdat de Rotterdamse gemeenteraad deze tarieven per 1 januari heeft ver hoogd en Schiedam volgens het oude contract de (door Rotterdam gelever de) elektriciteit niet goedkoper mag leveren dan Rotterdam zelf doet, Zo blijkt uit voorstellen van b. en w. aan de Schiedamse raad. De nieuwe elekfcriciteits-tarieven. worden alsvolgt. Het vastrechtbedrag voor woonhuizen wordt verhoogd van 36.- resp. 49.20 tot 39.- resp. 52,20. Het vastrechtbedrag voor win kels, bedrijven, enz. wordt verhoogd met 10% en vervolgens verminderd met f 1,20 in verband met de wet op de omzetbelasting 1968. Het extra-vast- rechtbedrag voor nachtstroomver bruikers wordt verhoogd van f 1,56 tot 1,92. De kWh-prijs van het z.g. dagverbruik van woonhuizen wordt verhoogd van 7,5 cent resp. 6,5 cent tot 7,7 cent resp. 6,7 cent. De kWh- prijs van het z.g. dagverbruik van winkels, bedrijven, enz. wordt ver hoogd van 7,5 cent tot 7,7 cent. Dil zijn dan netto-prijzen; deze zullen na 1 januari 1969 met de 4% BTW wor den verhoogd. Terug Do tot dusverre in de tarieven op genomen omzetbelasting (de z.g. voor druk) zal echter aan dc verbruikers moeten worden teruggegeven. Daar het om een gering bedrag gaat en bet uitzoeken veel administratieve romps lomp geeft, die aanzienlijk kostbaar der zal zijn dan de hele voordruk, zal deze teruggave eerst later geschieden. Doch het elektriciteitsbedrijf kan de omzetbelasting wel direct terugvorde ren en direct doorgeven aan de ver bruikers. Zo kon de noodzakelijk 10% verhoging van de vastrechtbedragen, eigenlijk ƒ3,60 en ƒ4,92, terugge bracht worden tot ƒ3.- En de stijging van de kWh-prijs, aanvankelijk bere kend op 0,4 cent per kWh kon mede dankzij daling van de grondstofkos- ten, beperkt blijven tot 0,2 cent per kWh. Wat het leverings-contraet voor elektriciteit betreft, dit is door Rotter dam met ingang van 1 november 1967 opgezegd. Voor een nieuw contract is het overleg nog gaande. Maar voorlo pig wordt nog gehandeld op basis van het opgezegde contract, zo delen b. en w. mede. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Bij een inbraak bij een modehuis aan de HeU- manstraat heeft de dader zie bin de afgelopen nacht keurig in het nieuw gestoken. In het pand werd een aantal oude kledingstukken teruggevonden, terwijl een blauw herenkostuum, een overhemd, een stropdas en sokken worden vermist SCHIEDAM, Ned. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 uur ds. J. C. Stelwagen (Delft), 17 uur ds. J. Kruyt (Hillegersberg) en 19 uur ds. A, Stfeinhart. BetheTkerk: 10 uur ds. J. G. Jansen. Opstandingskerk: 10 uur ds. J. W. Zimmerman en 19 uur ds. D„ Herv. Gcm. Kethel. Dorpskerk: 10 uur da. E. Verwaal en 19 uur Zondagssehoolkerst- feest. St, Martinuskerk: 9.30 uur ds. W. Vons, Ncd, Herv. Geref. Evang. Grote kerk; 10 uur ds. J. C. Stelwagen. (Delft) en 17 uur ds. J. Kruyt (Hühgersberg). Nefl. Pret. Bond. Westvest 92: 10 uur geen dienst, 16 uur kerstfeest zondagscho len. Evans Lutherse Gem. 10 uur ds. A. Sfcelnhart. Oufl-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur H.'Mis, Leger fles Hells. Lange Saven 27: 10 uur HeiUgingssamenkomst en 19,30 uur Vcrlos- singjsamenkomst. Hoogstraat: 18.30 —uur Openhichtsamenkomst. Alle bijeenkomsten o.l.v. majoor en. mevr. F. J. Zuiüem«-WH- lems. 4 A v.d. Pas, boofdbrandwaeht le klas se; N. Crama, L, Hollander, Kraan, H. L. J. Mouwens, A.' Pdot Jczn, A. Poot Jzn, D. v.d. Spek, M. Witsel, allen hoofdbrandwacht; M. J. v. Dijk brandwacht Ie klasse, A, Wit berg, brandwacht le klasse en ;J, Alblas brandwacht. Tenslotte reikte burgemeester H Roelfsema aan negen brandweerïIÊ- den het rijksbrandweerdiploma' uit, die de betrokkenen in de loop' v"an dit jaar door studie hadden verwor ven. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste BE- ZORGERS(STERS). Aanmel den: Hoogstr. 78, Schiedam, tel, 267279, *s avonds na 7 uur tei. 155960. H028 Voor de vrouw Kapsalon Hélène. De si voor fl> hetere PERMANENT. Stroomloos, voor ieder liaar GESCHIKT, 17,50. Hólène-tiè- de permanent. De meest IdeaJe natuurlijke permanent 10. Gratis halen en brengen per luxe auto v. permanent, Kcp- saifon Hé'one. Rembrandtlaatt 23. Schiedam. Tel. 267170, /l redukti» op deze advertentie. R250 PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstr. 106, SCHIEDAM. Tel. 266720. Let op juiste adres. mso CITROËN AUTOMOBIELBEDRIJF Werkplaats: Bokelweg 88-90, Quick-servlce: Singel 41-45, Schiedam Voor spoedige indiensttreding gevraagd leeftijd ca. 20 jaar. Liefst in het bezit van het praktijkdiplo- ma Boekhouden of studerend hiervoor. Mondelinge sollicitaties dagelijks, of 'Schriftelijk aan: N.V. UNIQUE - STATIONSPLEIN 2. SCHIEDAM. TEL, (010) 156277. s .ipA tj i .DssS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2