'Nieuw Links is niet sterk in partijbestuur' CHARGES TEGEN DEMONSTRATIE VAN CARLISTEN 'TOEVAL LEIDDE TOT VERMISSING VAN WALRUS' Bij ongeluk in Enschede vier mensen gedood en drie gewond wf! FIG tegen Vondeling als PvdA- voorzitter De Pous voor leiding Raad Arbeidsmarkt genoemd 'Wegvervoer op Duitsland afgeremd' ANDRE VAN DER LOUW OP BIJEENKOMST TE UTRECHT Protest tegen uitwijzing prins in Pamplona Van ruim 50.000 gecontroleerde automobilisten 84 onder invloed Personeel van bejaardencentra krijgt 7,8 pet. Commandant onderzeedienst: Pensioen voor havenarbeiders 10% omhoog OUDE Nederlandse coaster voor kust Bretagne in moeilijkheden Biafra-schepen vertrokken uit Amsterdam en Rotterdam Uitzending Duitse tv leidt tot arrestatie voor diefstal boeken gezochte Nederlander Dood gevonden kinderen Wijken gewurgd Na aanvaring tanker chemicaliën in water van Nieuwe Maas paS-4 - maandag 23 december 1968 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. De heer And ré van der Louw, de officie- Ie kandidaat voor de functie van tweede voorzitter van de PvdA, beeft zaterdag op een Utrechtse bijeenkomst van Niemv Links ge zegd dat de linkervleugel van de PvdA zich „niet moet laten mislei den door verhalen over de linkse oververtegenwoordiging in liet par tijbestuur". Nieuw Links is wel degeiyk de ver tegenwoordiging van een stuk ver nieuwing: dat verbinding heeft met de hele party,aldus de heer Van der Louw. •>Het is best mogelijk, dat het con gres zal zeggen: we vinden dat de vertegenwoordiging van Nieuw links nog moot worden versterkt", was 2ijn commentaar op de kritiek van de groep Democratisch Appèl. Naar aanleiding van. de bezwaren die dr. A. Vondeling heeft aangevoerd tegen de kandidatuur van de heer M. PA. van Dam, voor de functie van partijsecretaris, zei de heer Van der Louw: „Wordt Vondeling niet tot an dere gedachten gebracht dan kan er een situatie ontstaan waarin ik me zal afvragen of ik het wel met Vonde ling zal aandurven". Volgens de Nieuw Links groep in het partijbestuur moet er maast een chef van het partijsecretariaat een. nieuw soort secretaris worden aange steld; een contactman tussen partij en leiding die de „verstopte kanalen" weer laat functioneren en „nieuwe or ganisatievormen" vindt. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Het congres van de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdA heeft zaterdag een resolutie aan genomen waarin, het voorzitter schap van de Partij van de Ar beid principieel onverenigbaar wordt genoemd met het lidmaat schap van de Tweede Kamer. Volgons de FJG-resolutle is het daarom ongewenst dat dr. A. Vonde ling voorzitter van de PvdA wordt. De tegenwoordige vice-voorzitter A. van der Louw verdient, volgens de FJG, de voorkeur boven de heer Vondeling. Deze uitspraak van het jongeren-con gres bevestigt een eerder afgelegde anti-Vondeling verklaring van het da gelijks bestuur van de FJG. Da PvdA-jongeren willen drs. M. P. A. van Dam als secretaris van de PvdA in de plaats van de heer C. Baan, die daarvoor dcor het partybo stuur Is kandidaat gestold. Het FJG-congres hoeft zich zater dag ook uitgesproken tegen de poging van het PvdA-party bestuur een voor dracht voor een volledig bestuur te doen en de verkiezing daarvan aan het congres aan te bevelen. Het con gres moet mondig genoeg worden geacht zelf een bestuur te verkiezen", aldus d« FJG. Statuten Het jongencongreg heeft de formele organisatorische band met de PvdA zaterdag willen bandhaven. Het aan vaardde ee» aantal bestuursvoorstel len over de wUztelng van de statuien waardoor de FJG „een op de PvdA gerichte organisatie" blijft. De PvdA steit de FJG een secretaris ter beschikking maar zij moet zich, zo besloot het congres, van bevoogdende inmenging onthouden. De voorzitter va» de FJG. R. ter Beek, ia zaterdag herkozen, evenals J. Nagel, die vice- voorzltïer blijft en hoofdredacteur van „De Kapitalist". Grote blihsemaktie politie DEN HAAG, maandag (ANP), In de nacht van vrijdag op zaterdag heb ben rijks- en gemeentepolitie op grote wbaal een landelijke aipoholcontrole- actie gehouden. Er waren 584 contro leposten opgesteld, met een totale In zet van ongeveer 1.800 man politie personeel, Gezamenlijk verrichtten zü 50.424 controles, In 84 gevallen bleken bestuurders van een auto door drank gebruik niet In staat hun voertuig naar behoren te besturen. Er werd bij de controles ook gelet op het In orde zijn van de papieren en do staat waarin de auto verkeerde. Bij 1.200 automobilisten waren de autopapieren niet in orde en in 239 gevallen werd geconstateerd, dat met gladde banden werd gereden. Onjuis te, dan wel defecte verlichting leverde In 690 gevalle» proces-verbaal op. "Wegens andere overtredingen werden «og eens 934 processen-verbaal uitge reikt Da aotie leverde ook nog vier aan houdingen op in verband met diefstal. Niet alleen de autobestuurders met een glaasje 'op gingen 1» het boekje. Indachtig de slogan „Glaasje op? Laat je rijdan" werd ook aantekening ge houden van de gevallen, waarin ge constateerd werd. dat de bestuurder géén, en de mede-lnzittende(n) wèl alcohol genuttigd had (den). Dit lever de 2.2.82 „go&de beurten" op. <Van onze sociaal-economische redac tie) DEN HAAG, maandag. Het per soneel, werkzaam In bejaardentehui zen en verpleeginrichtingen eal per 1 Januari 1939 een loopsverhoging vau 1,8 procent ktUgen. De ongeveer 20.000 verzorgsters, verpleegsters en andere personeelsle den van deze Instellingen krijgen dit percentage op basis van do nacalcula tie zoals ook het overheidspersoneel die krijgt en wegens een compensatie voor de stijging van de sociale lasten. Onrustbarend De heer Van der Louw erkent dat liet ledenverlies van de FvdA over de laatste jaren „onrustbarend" Is en dat de afbrokkeling van het ledenbestand een gevolg la van vergrijzing. Nieuw Links is er niet ln geslaagd nog meer jongeren aan te trekken waardoor de vergrijzing zou bannen worden ge neutraliseerd, aldus de heer Va» der Louw. De tegenwoordige vlce-voorzltter van de PvdA zei dat Njeuw Links (de groep van zeven in het partijbestuur) vondellngs kandidatuur voor het voorzitterschap heeft gesteund in de verwachting „een fatsoenlijke radi caal" aan de top te krijgen en omdat Nieuw Links geen persoonlijke machtsstrijd wilde. Persoonlijk zei de heer Van der Louw bezwaar te heb ben tegen de combinatie van de twee functies (voorzitter en Kamer lid) maar zich f,aa» „Vondeling ge bonden te voelen als het congres deze combinatie toelaatbaar vindt". Indien het congres de heer Vonde ling niet zou kiezen, zou er geen alter natief zijn., zsi de heer Va» der Louw, „in dat geval houd ik mij beschik- Moeite Op een vergadering van het gewest Friesland va» de PvdA in Leeuwar den heeft dr. A, Vondeling zaterdag middag gezegd dat hij „moeite heelt mot mensen als Marcel va» Dam." Dr. Vondeling zei onder meer: „Deze man is net twee jaar lid van de partij en hij zal ons n-u moeten gaan zeggen wat we moeten doen." Demonstrerende Carlisle» in Pamplona op weg naar het paleis van de gouverneur. (Van onze correspondent) DEN HELDER, maandag „Een enorm toeval, dat bij ons weten nooit eerder is voorgeko men," aldus omschreef de com mandant van de onder zeedienst, kapitein ter zee H. Starink zater dag de gebeurtenis die er de oor zaak van was dat de Nederlandse onderzeeër Walrus vorige week maandag ruim drie uur werd vermist, terwijl het schip rustig onder water kruiste rond 80 mijl ten noordwesten van Londonder ry in Noord-Ierland. De Walrus Is zaterdagmorgen de haven van Den Helder binnengelopen. De commandant van het sohip, luite nant ter zee eerste klasse B. A. Sic- mons (34) vertelde dat Inderdaad een misverstand ln de communicatie tus sen de Walrus en do wal had geleld tot het bericht van vermissing en de grootscheepse speuractie van Britse en Nederlandse marine. De Walrus had zich volgens de voorschriften gemeld bij het Britse marine-kuststation en wel-'s morgens rond negen uur, geruime tijd voor het moment waarop dit uiterlijk had moe ten gebeuren 's middags om negen voor vijf. Van dit bericht werd een ontvangstbevestiging ontvangen die naar later is gebleken was bestemd voor de Britse onderzeeboot Ambush die precies op hetzlefde tijdstip het zelfde sein had uitgezonden. In wer kelijkheid was het bericht van de Walrus aan wal niet gehoord. Ongerust De bemanning van de 'Walrus maakte zich, zo vertelde luitenant Sie mens al even ongerust als de opvaren den van andere schepen ln do buurt toen In do namiddag door kuststattens de seinen „onderzeeër vermist" en la ter „onderzeeër gezonken" werden uitgezonden, omdat zU er «een ver moeden van had dat het de Walrus was die werd gezocht. Dat werd rond zeven uur pas duidelijk, waarop de Walrus zloh direct meldde en aan alle ongerustheid een einde kwam. Er zullen, volgens eenmededeling van kapitein ter zee Starink geen maatregelen worden getroffen om herhaling van het gebeurde te voorko men: „Je kunt er niet op gaar. werken alle enorme toevallen van te voren uit te sluitenwas zijn mening. AMSTERDAM, maandag. (ANP) Alle pensioenen van hot Algemeen Pensioenfonds voor do Haven- en. Vervoersbedrijven le Amsterdam, die voor 1 Januari 1969 zijn Ingegaan, zul len worden verhoogd met 10 procent. Ook de weduwen- en wezeoultkerla- gen gaan met eenzelfde percentage omhoog. Het bestuur van het pensioenfonds heeft meegedeeld, dat dit besluit is genomen om de pensioenen zo waar devast mogelijk te houden. De ouder domspensioenen, die voor i januari 1957 zij» ingegaan, zijn in totaal nu met ruim 115 procent van het oor spronkelijke pensioenbedrag ver hoogd. De pensioenen, die na die da tum werden toegekend zijn inmiddels met 73 procent tot 10 procent ver hoogd, afhankelijk van het jaar van Ingang. PAMPLONA/MADRID, maandag (AP, Reuter, AFP!. De politic In de Spaanse plaats Pamplona is zondag slaags geraakt met grote groepen Car- listen, die protesteerden tegen de uit- wüzlug van prins Car el Hugo van Bourbon van Parma. BIJ de gevechten iO» een aantel agenten en. demon stranten gewond geraakt. De prins zelf hevindt zich Intussen nog steeds ln een hotel ln de Franse grensplaats Hendaye, De ongeregeldheden in Pamplona volgden op een door honderden Car- lister bijgewoonde jaarmis ter ere van de patrones van de beweging. Na de mis trokken de Carlisten door de stra ten van Pamplona naar het paleis van de gouverneur van de provincie Na- varra, Tijdens de mars wenden leuzen: goröfpen als „Leve Don Xavier" (Ca rol Hugo's vader Bed,) „Vrijheid, Vrijheio". „Weg met de dictatuur" en „Do» Carlos Spaans". Toen ze bij het palels van de gou verneur aankwamon werd geroepen „Aftreden,. Aftreden". De poBtle, die v7or het gebouw stond opgesteld, voorde daarna enige charges uit tegen de menigte. Een aantal demonstranten werd gearresteerd. De Spaanse politie heeft een pers- conferentts verboden die de Carlisten- leldws zaterdag in Madrid wilde» be leggen. Het hoogste bestuursorgaan van de Cartistenbewegimg gaf toen een verklaring uit, waarin protest wordt aangetekend tegen de uitwij zing van de prins en de hoop wordt uitgesproken dat..het gezonde ver stand zal zegevieren en het uitwij zingsbevel zal worden ingetrokken". In da verklaring wordt voorts gezegd dat de aanwezigheid en de activiteit van de Prins in Spanje met geen enkele Spaanse wet lin strijd is, Carel Hugo had ook nooit beloofd zich van politieke activiteit te onthouden. Prinses Mogdalena van Bourbon van Forma, moeder va» prins Carel Hugo, is zondagavond per vliegtuig uit Parite in Madrid aangekomen. Zij werd op het vliegveld verwelkomd door prinses Irene en vele leden van de Carllstenbeweging. (ADVERTENTIE) Mars taal GENEVES in Je handige kropte fll,- perliter DEN HAAG, maandag (ANP). De 499 ton metende Nedcrlandso kustvaarder „Sylvla-l" verkeert to moeilijkheden op ongeveer 60 mijl ten westen van hot eiland Ouessant b(j de westkust van Bretagne. Het schip meldde gisteren over de radio dat de achterluiken het hebben begeven en dat water wordt gemaakt. Gevreesd wordt dat de toestand nog zal verergeren. Inmiddels is de sleep boot Groningen, die zich op twintig mijl afstand van het in nood verke rend schip bevond, ter plaats gearri veerd. Ook een vissersboot is langszij gekome». De „Sylvia-I" is eigendom van de kustvaartrederij „Sylvia-l" te Groningen. ENSCHEDE, maandag. Vier mensen zyn om het leven gekomen, één werd er zwaar en twee licht gewond bij een verkeersongeval, dat gisteravond omstreeks zeven uur op de weg Enschedè-Haaks- bergen heeft plaatsgevonden. AMSTERDAM/ROTTERDAM, maandag (ANP). Het Kerstsohlp voor Biafra, de Noorse vrachtvaarder Forra, is zaterdag rond middernacht vertrokken uit Arasterdam. Do reis wordt gemaakt vla New York, In de dertien dagen dat het schip onderweg is, wordt in de VS en Canada nog een grote actie gevoerd, waaraan de rege ringen zulten meewerken. Gehoopt wordt nog enkele duizen den tonnen voedsel en medicamenten byeen te brengen en deze eind januari ln Biafra te distribueren. Rond die tijd zal de voedselsituatie in dit land weer kritiek zijn, omdat men door de oogst heen is. Uit de Rotterdamse haven vertrok zaterdagmiddag de Nederlandse coas ter Imber die door het Rode Kruis is gecharterd voor vocdseltransporten te» behoeve va» de bevolking van Biafra. Het schip zal gedurende vier maanden gaan varen tussen Lagos en Port Harcourt. Bij vertrek had de Im ber 650 to» melkpoeder aan boord, b-ischikbaar gesteld door de Neder landse regering. De coaster is het eerste schip dat bat Rode Krnls voor de hulpverlening aan Biafra inzet. Zoals bekend is het ctiarlervliegtuig van Martin-Air te ruggetrokken. Dodelijk verongelukten de Z8-Jarige mevrouw G. G. Tunmerman-Eskcs uit Doetlnchem, haar 3-jarig zoontje Freddie, liaar 2-jarlg dochtertje Jo hanna cn de 16-jarige Mini Slotman uit Haaksbergen, de bestuurders van twee auto's, die by het ongeval waren betrokken, F. Timmerman (31) en de 53-jarige 3. G. Slotman raakten licht gewond. De echtgenote van do heer Slotman werd levens gevaarlijk gewond in ccn ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde, toen een uit Enschede komende auto, bestuurd door de heer F. Timmerman, van de weg raakte, tegen een betonnen paal botste en vervolgens dwars over de weg kwam te staan. Een auto uit de richting Haaksbergen reed de dwars staande auto door midden, De wrakstukken kwamen aan weerszijden van de weg terecht. LIMBRICHT. Op de provinciale weg in Limbricht kwamen zater dagavond twee mensen om het leven en raakten zeven mensen ge wond by een botsing tussen twee personenauto's en ccn busje. De bestuurder van één der personen auto's. de 21-jarlge J. Tummers, was direct dood, evenals de 3-jarige Mark Willems. De derde inzittende van de zelfde auto, de 19-jarige mej. L. Luyekx uit Slttard, de ver loofde van de heer Tummers, raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de 6-jarige Monique Hamers raakte gewond. De bestuurder van de andere perso nenwagen, de 23-jarige J. J. M. Spatjens uit Sittard en zijn Si-jari ge verloofde mej, E. M. H. Carls uit Maasbracht werden gewond in een ziekenhuis opgenomen. Dc bestuurder van het Volkswagen-: busje, de 40-jarige J. Hóbfw'ljk uit Grevenblcht en diens neef, de 18- jarige J. M. Hoofwijk uit Obbicht werden gewond ln een ziekenhuis opgenomen. Een derde inzittende, de 54-jarige J. Panhuys uit Greven- bicht, raakte eveneens gewond, maar hoefde niet in een ziekenhuis te worden opgenomen. WUCHEM. De 23-jarige chauffeur L. A. Jacobs uit Mill is gistermor gen om het leven gekomen, toen hij op de rijksweg Nijmegen-Den Bosch, met zijn personenauto in botsing kwam met een tegemoetkomende wagen. SELLINGEN, De 19-jarige Anno Meendering uit SellJngqrbeetse is gisteren dodelijk verongelukt toen hij met zijn bromfiets door een ach teropkomende personenauto werd aangereden. SOMEREN. De 19-jarige fabrieks arbeider L. Daems uit Weert is gis teravond op de Kanaaldijk Zuid aan de linkerkant van de weg geschept door een personenauto en ter plaat se overleden. Berkel-Enschot. Op de rijksweg Tilburg-Breda is zaterdagavond een personenauto, bestuurd door de 19- jarige Tilburgse verpleegster M. J. van Kuik door onbekende ooi-zaak tegen een boom van de middenberm gereden. De verpleegster overleed vier uur later in het St. Elisabeth- ziekenhuis te Tilburg. Haar eveneens 19-jarige collega M. Vsyssier uit Tilburg werd gewond in een ziekenhuis opgenomen. JUTPHAAS Op de weg Jutpbaas- JJsselBtein js de 67-jarige B. W. vart Lexmond uit IJsselstein zaterdag avond bij een verkeersongeval om het leven gekomen, nadat hij door een auto, die een andere wagen wil de passeren werd geschept. HENGELO Waarschijnlijk ten ge volge van bevriezing van het natte weggedeelte Is in de nacht van za terdag op zondag tussen Hengelo en Haaksbergen een persir.éuouto ge- slipt, wanrbijde 20-jarige mej.M. L. Spithoven uit Haaksbergen om het leven kwam. Haar auto botste eerst met grote snelheid tegen een boom' en kwam vervolgens in een sloot te recht. ROTTERDAM. De 34-jarige Duitse smid K. J, Eisbusch uit Dllöseldorf is zaterdag dodelijk verongelukt toen bij met zijn auto tegen een afsluitboom van de Bot- lekbrug botste. Da man, die tijdelijk verbleef op een pensionschip in het Hartelkanaal, overleed later in het academisch ziekenhuis Dljkzigt. UTRECHT. De 70-jarige T. Grasch uit Maartensdijk is gisteren in het ziekenhuis Berg en Bosch in Biitho- ven overleden aan de ernstige ver wondingen, die hij twee dagen tevo ren bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats opliep, toen hij bij het oversteken door een personenauto werd aangereden. SALZBURG, maandag. (DPA) De Westduiise tv-uitzending Akten- zeischen, waarin het publiek wordt aangezet mee te werken aan de op sporing van voortvluchtige verdachten van bepaalde misdrijven heeft zater dag geleid tot de arrestatie van de 'Nederlandse student Ph. Ch. J. F. S. uit Blaricum, 5. werd aangehouden in Salzburg, waar hij al geruime tijd verbleef. Vol gas de politie aldaar heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal van boeken uit een Oostenrijks klooster. In zl in verblijfplaats te Salzburg werd een zwarte pij gevonden, die hij had gedragen om het klooster te kunnen binnenkomen. 3. die zich volgens de politie be diende van schuilnamen als Baron van S'.eini'z, dr. Stelnmetj en Hendrik Gilbert vin Vice zou hebben ver klaard daf hij de boeken 1» Nederland openhaar heeft laten verkopen. Hij zou 10.000 gulden voor hebben ont vangen. (Van on ra Haagse redactie) DEN HAAG, maandag, De twee' kinderen Peter en Marianne A., die vrijdag dood werden Bevonden in bun ouderlijk huls to het Haagse Bezui- denhaulswartler, blijken door wur ging om het leven te zijn gebracht. DU Is de uitkomst van een seotle die door dr. Makking op de helde lichamen werd verricht. De moeder van de beide kinderen, de 47-jarige mevrouw A. C„ die ster vend in hetzelfde huis werd gevonden, heeft de twaalfjarige jongen en het tienjarige meisje naar de politie aan neemt, met een sjaal of ander voor werp om het leven gebracht. In het huis werd een grote hoeveel heid slaaptabletten gevonden. De poli tie houdt het voor onmogelijk dat de beide kinderen eerst een grote dosis van deze tabletten kregen toege diend. De doodsoorzaak van de vrouw, die later in het ziekenhuis overleed, staat nog niet vast- VALTHERMOND, In de Kavelin gen, gemeente O doorn, is zaterdag avond de 24-jarige D. J, Nijboer verongelukt. Na een tegemoetko mende trekker met oplegger te heb ben geraakt botste met zUn perso nenauto frontaal tegen een boom. (ADVERTENTIE! Vakbeweging heeft besivaren (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG, maandag. ïn Den Haag wordt verwacht dat de voorzitter van de Sociaal-Econo mische Raad, drs. J. W. de Pous ook voorzitter van de op te rich ten Raad voor de Arbeidsmarkt zal worden. Tweede kandidaat voor deze functie zou oud-staats secretaris dr. J, F. G. M, de Meyer zijn. Zoals bekend, heeft de Sodaal-Eoo- nomlsche Raad vrijdag Jl. het advies over de arbeidsmarktpolitiek aange nomen en het dagelijks bestuur ge machtigd een Raad voor de Arbeids markt samen te stellen. In vakbewegingskrlngon bestaan echter tegen de neer De Pous als voorzitter van de Raad nogal was be zwaren vanwege zijn „eenzijdige bin dingen met het bedrijfsleven", zoals een woordvoerder het uitdrukte. „Wij zullen daar nog eens terdege over moeten praten", zei hij. Vooral NKV-voorzitter P. J. J. Mar tens heeft de laatste tijd krachtig stel ling genomen tegen nevenfuncties van functionarissen in overheidsdienst die zich strikt onpartijdig moeten kunnen opstellen. Drs. De Pous Is commissaris bij acht ondernemingen. Dr. De Meyer is Tweede Kamerlid voor de KVP, Naar verluidt, zou deze party hem zeer gaarne in de nieuwe SER-functie zien. Voorzitter wegvervoer: UTRECHT, maandag (ANP). In de eerste negen jnaanrten van 1968 is het beroepsvervoer over de weg naar West-Duitsland met 20 procent toege nomen. Het vervoer ln de richting van Nederland steeg tegelijkertijd met 149 procent. Als het Nederlandse wegver voer geen beperkingen in de weg wa ren gelegd, was het Nederlandse aan deel ook zeker met 140 procent geste gen. De voorzitter van de Nederlandse Organisatie Beroepsgoederen Weg transport (NOB), de heer E. van Don kelaar, heeft dit zaterdag in Utrecht tijdens de 41ste jaarvergadering mee gedeeld. Hij eiste met .,de grootst mogelijke spoed een nieuw distributiesysteem, waardoor het bestaande tekort aan vergunningen zoveel mogelijk wordt opgeheven," Verder blijft er, zei hij, onvejrmindert de noodzaak bestaan om het aantal vergunningen te verruimen, wil de groei in d« vervoersvraag zelfs „maar gedeeltelijk worden opgevan gen". De heer Van Donkelaar kondigde aan. dat het Nederlandse wegvoer iets gaat doen langs juridische weg tegen de nieuwe Duitse belasting (be- forderungsteuer), die het Nederlandse wegvervoer ƒ40 miljoen per jaar gaat kosten. Hij verlangt van de Neder landse regering, dat zij er- bij de Euro pese Commissie met klem op aan dringt dat stappen worden onderno men tegen de Duitse belastingmaatre gelen. Hii bracht verder de dreigende Duitse rijverboden tijdens de feestda gen, in de vakantieperioden en tijdens de weekeinden ter sprake, „Als dtt doorgaat, bereikt minister Leber pre cies wat hij -wil. Zonder dat de Duitse spoorwegen zich er ook maar in het minst voor hebben ingespannen en verdienstelijk gemaakt, valt hun dan een omvangrijk stuk vervoer in de schoot." Ten slotte, sprekende over de bin nenlandse situatie, verwierp de NOB-voorzltter de zwaardere lasten, die op het wegvervoer gaan drukken ln het kader van de extra defensie-in spanning voor de Nato. „Indien de Nederlandse wegvervoerders speciale bijdragen moeten leveren voor zaken, die niets te maken hebben met de ei gen infrastructuur, terwijl de spoor wegen, de binnenvaart en de concur rerende buitenlandse wegvervoerders daarvoor niet op gelijke wijze behoe ven te offeren, ondermijnt men onze concurrentiepositie", aldus de heer Van Donkelaar. (Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Na een aanvaring op de Nieuwe Maas, waar bij in het afgelopen weekend v(jf bin nenvaartuigen waren betrokken, heb ben deskundigen van de Rotterdamse GG en GD eu van de gemeentelijke drinkwaterleiding onderzocht of een lek in een met chemische vloeistof ge laden tankschip gevaar zou kunnen opleveren voor de bevolking. De con clusie was, dat öe uit de tanker weg gevloeide chemicaliën geen kwaad konden. Tussen de Willemsbrug en het Ant werpse Hoofd kwam het binnenschip Al'es-1" ln aanvaring met de tanker „Flist", waarvan de tank leksloeg en de chemicaliën zich met het rivierwa ter vermengden. Het ongeval gebeur de, nadat de .Altes-l" door nog onop gehelderde oorzaak uit het roer was gelopen. Nadat de „Alies-1" het tank- vaartuig had aangevaren, ramde het nog drie andere schepen. Er hebben zich bij de aanvaringen geen persoonlijke ongelukken voorge daan. De schade is zeer groot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1