concentratie op massagoed in Snip en Snap voor Andrê van Duin de grootste schnabbel VOOR VIT MET IN ROTTERDAM DE KERST' KANS GENOEG Hendriks won wisselprijs na spannend duel ROTTERDAM RIJNMOND ■■■■HSv Mogelijkheid van vergelijk CAO havensleepboten Kerstspel van Arden in Koninginnekerk NOTA VAN ELF ROTTERDAMMERS PLEIT VOOR DEMOCRATISCHER KUNSTBELEID L. Keijzer halve eeuw in clienst bij Blij dorp Kans groot dat Deen Kristensen zal debuteren KERKDIENSTEN MET KERSTMIS door Frans Happel BANDRECORDERS El PLATENSPELERS Ingehouden Toneel Concerten Cabaret Dorus imiteren Ballet Diversen 0F Spelbrekers Midclenstandsbank neemt 2 kleine banken over pag. 4 - dinsdag 24 december 1968 UTRECHT, dinsdag (ANP) De mogelijkheid van een vergelijk tusscu werkgevers en werknemersvertegen woordigers over de loon- en arbeids voorwaarden voor het havensleei»- 52? wordt aanwezig geacht, pit hebben de by het overleg betrok ken partijen, vanavond na een langdu rig beraad meegedeeld. Ar jvertegenwoordigers van de ■Nederlandse bond van vervoersperso- neel, de katholieke bond van ver- voerspersoneel, de christelijke be- drijfegroepencentrale en de vereniging van sleepdienstondernemers in Rot terdam kwamen vandaag ophieuw bijeen om na te gaan of het mogelijk Is de standpunten nader tot elkaar te brengen. Een commissie van beide partijen zal ideeën van het vergelijk op zeer korte termijn nader uitwerken. Ver volgens zullen partijen zich over het geconcretiseerde vergelijk kunnen uit spreken. Zoals bekend, hadden de werknemersbonden de eis gesteld, dat uiterlijk op 1 januari een akkoord moet zijn bereikt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Een •sfeerloze wedstrijd, die evenwel een uitermate spannend slot kreeg, heeft Maarten Hendriks de waardevolle Slotboomtrofee gewonnen en ontnam daarmee zijn rivaal Jaap Schmltt dc gelegenheid om het kleinood voor do derde keer te veroveren. Het was van Hendriks een kuap staaltje van strijd lust en zelfbeheersing. Hendriks moest op dc slotavond van het toernooi twee partyen van 400 ca ramboles Bpelen. Een uiterst zwaro taak, waarvoor hy bijna vtff uur in actie was. Horstcns verraste hem door het met een slotserle tot remise te brengen. Dat kostte Hendriks een waardevol punt. Met Schmltt kon hy daarna ook de punten delen en dat betekende dat Hendriks tot twaalf punten kwam en zijn clubgenoot het maar tot elf bracht. Scfhmitt wist, dat hij deze partn moest winnen. Aanvankelijk bleef hy wat achter, doch met een serie van 175 nam hij de leiding. De vechtlusti ge Hendriks bleef hardnekkig weer stand bieden. Zo kwam na zeven beurten de stand met 373 tegen 367 vonr Schmltt. Deze maakte daarop zijn totaal vol. doch ook zijn tegenspe ler deed dat. De tweede rcmisepartU op één avond bracht Hendriks do zege. Omdat kort voor het toernooi be gon, een aantal deelnemers zich terug trok, moesten jopgere spelers, die zich niet hadden kunnen voorbereiden, in vallen. Hun resultaten wezen erop, dat ze na een voorafgaande training, sterker voor de dag gekomen zijn Buis en Van er Lerr. zal men volgend jaar graag weer in de strijd zien. Hor sten zorgde voor de kortste partij, in vier beurten scoorde hij 275 carambo les cn maakte een voor hem ongekend moyenne. Hoewel er geen glanspartijen voor kwamen, was het toernooigemiddelde toch een stukhoger. Dat bedroeg vo rige keer 16.84 en dit jaar 18.82. Er werden 14.450 caramboles gemaakt, waarvoor 768 beurten nodig waren, zodat de deelnemers even zovele ke ren van hun zetel moesten opstaan en evenveel keren gaan zitten. De laatste partijen; Dc eindstand; 3. Hendriks 12 2800 28ÖO 104 128 20.92 Z, Schmltt 11 2800 2760 74 103 37.29 3. Horsten 9 1925 1772 105 104 16.87 4. Buis 8 1B25 1617 05 157 17.02 3. Van de Lem 8 1925 1320 86 138 15.34 6. Barzüey 6 1&25 1672 108 130 15.23 7. V/a arden burg 2 1025 1074 5 1 66 11.60 8. Loenersloot 0 1825 1441 104 BO 13.65 ROTTERDAM, dinsdag (ANP), De bank voor handel en scheepvaart N.V. en Wm, H, Müller en Co., beide te Rotterdam enerzijds, en de meerderheid van de aandeelhouders van Frans Swarttouw's Havenbedrijf N.V, anderzijds, hebben overeenstem ming bereikt over de overneming van hun aandelen in bet stuwa- doorsbedrijf Frans Swarttouw. Frans Swarttouw N.V. is volgens een communiqué van het bedrjjf een van de grootste ondernemingen op het gebied van de behandeling van Mas sagoed in de Rotterdamse haven. Het bedrijf heeft een jaarlijkse overslag van 12 a 13 miljoen .ton massa goed. De nieuwe combinatie krijgt een dubbel zo girote overslag: dat Is dan 60 pereentvaa de gehele Overslag in massagoederen in de Rotterdamse haven. Naast de omvangrijke etablissemen ten in het Botlekgebied met inrichtin gen voor de overslag van massagoede ren en behandeling van vloeibare zwavel, bezit Swarttouw 100 procent van de aandelen van Aeglr N.V. Sn het erts/kolenoverslagbedxijf op de Maasvlakte, 'dat vandaag officieel wordt opgericht, heeft Swarttouw een deelneming. Andere deelnemingen zijn van -de Steenkolen Handelsvereniging eh de Franse maatschappij Manufran- ce. Zowel voor de bank voor handel en scheepvaart N.V. als voor Muller en Co. betekent deze overneming een aanzienlijke uitbreiding van de resp. belangen In de sector van de op- en overslag van. massagoed. De bank, voor handel en scheepvaart N.V. heeft in deze sector aanzienlijke belangen in het kader van haar 100 proeent doch termaatschappij havenbedrijf „Vlaar dingen Oost" N.V. en van haar 50 procent dochteronderneming overslag en opsla gbedrijf „Botlek" N.V. Ir het laatstgenoemde bedrijf neemt Muller en Co. voor 25 procent deel. 'p korte termijn zullen de op- en av«?rslagactmt©iten van havenbedrijf „Vlaardingen. Oost" en Frans Swart touw worden geïntegreerd, hetgeen zal geschieden door inbreng van het op en overslagbedrijf van „Vlaardingen Oost" in Frartg Swarttouw N.V. Mede gezien de reeds bestaande nauwe samenwerking tussen havenbe drijf „Vlaardingen oost" N.V. en Bot lek N.V. is door deze samenvoeging de mogeiykheid gecreëerd om, mede in het belang van opdrachtgevers, tot een zo rationeel en efficiënt mogelijke aanpak te komen op het gebied van de behandeling van massagoed. Reeds meerdere malen is van verscheidene ztfdcu aangedrongen op een samen- iverking tussen de Rotterdamse stu wadoors. Een grote stap in deze rich ting is hiermee gedaan. De nauce sa menwerking zal voor de werkgelegen heid geen nadelige gevolgen hebben. In het totaal te verwerven gemeen schappelijk belang in. de combinatie Frans Sivarttouw/,,Vlaardingen Oost" zal de bank voor handel en scheep vaart N.V. voor 60 procent en Wm. Muller en Co voor 40 procent deelne men. De directie over de combinatie zal worden gevoerd door de huidige di recteuren van Frans Swarttouw, <h heren J. S. C. Schoufour, J. Lagendijk en A. Timmers en Ir. H. van Rossen, directeur van havenbedrijf „Vlaardin gen Oost" N.V. De betreffende onder nemingsraden van beide bedrijven zijn op de hoogte gesteld, „Een van de hoofdmotieven voor de lusie is geweest om de werknemers een betere positie -te verzekeren in do toekomst", aldus de. heer Schoufour. een van de directeuren va-n de nieuwe combinatie. „Wij denken aan een groei van onze activiteiten". Hij deelde voorts mee, dat de on derhandelingen ongeveer een jaar ge leden zijn begonnen. „Maar de laatste weken zijn zij wel in een stroomver snelling terecht gekomen". By de fusie zyn ruim 750 werkne mers betrokken; 500 van Swarttouw, 140 van Viaardingen-Oost en onge veer 120 van Botlek. ROTTERDAM, dinsdag. In de Koninginnekerk aan de Boezemsingel werd gisteravond het kerstspel „Een zaak van algemeen belang" van John Arden opgevoerd. Deze avond werd georganiseerd door dc hervormde, de gereformeerde, en de katholieke kerk, In samenwerking met het weekblad De Havenloods. Het spel werd uitgevoerd door een speciaal geformeerde amateurgroep waarbij vooral Piet Romein opviel door de vertolking van zijn rol als Herodes. De regie van dit toneelspel was in handen van Piet van der Meu- len, de kostuums waren van Jana Be- ran ova. ADVERTENTIE) Hartelijk welkom in Harmonie. □e DoQ'ei1 Excellentekeuken; viel-voorzien mE,enl.U0«0|H®« (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Elf Rotterdammers hebben aan het gemeentebestuur een nota aange boden over het kunstleven van Rotterdam. Deze nota is een uit vloeisel van de onlangs in de Doelen, gehouden „Dag voor de kunst", waar de wethouder voor kunstzaken, drs, J, Reehorst, ie dereen die wat te vertellen had (zwijgend) aanhoorde, In de nota ligt de nadruk op de noodzakelijkheid van democratisering van het kunstbeleid. „Niest-subsidic- ring van de kunst is in onze heden daagse maatschappij autoritair en on democratisch", aldus de nota. Alle ui tingen van kunst moeten van de over heid een (financiële) kans krijgen, zo is de algemene strekking van de nota. In de beleidsnota van kunstzaken voor 1069 blijkt dat in Rotterdam lite ratuur, C3barett, mime, filmkunst én creatieve muziek genegeerd worden, schrijven de elf Rotterdammers, Zij wensen voor elke kunstsector een commissie, waarvan de helft van het aantal leden wordt gevormd door werkende kunstenaars. De nota toetst voorts een aantal instellingen in de kunstsector (aan het democratische uitgangspunt pat de opstellers hebben gesteld. V De ondertekenaars zijn Bob Kem per, Guid'o de Waart, Cor de Back, Arend V«enstra, Hans Abelman, Jan Hein de Groot, Marin Mooij, Piet van der Meulen, Henk Klunder, Jan van Munster en Louis Lemaire. ROTTERDAM, dinsdag De heer L. Keijzer (63) Is op 0 januari vijftig jaar in dienst van diergaarde Biydofp. De jubilaris begon zijn werkzaamhe den in de oude diergaarde aan de Kruisstraat als jongste bediende, HU is nu als kassier o.a- verantwoordelijk voor de entreegelden. Verder is hy voorzitter van bet personcelsfonds. Samen met dieren-inspecteur C. van Doom (die over enkele maanden jubi leert) is de heer Keijzer de enige in diergaarde Blij dorp die de vijftig jaar kan volmaken. De jubilerende kassier rectpicert vrijdagmiddag 3 januari van half vier tot vijf uur in de Rivierahal. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag De kans Is groot dat de Deen Jörgen Kristen sen donderdag met Sparta zal meespe len in. de wedstrijd tegen Go Ahead. De Deen is maandag naar zijn vroe gere woonplaats Koge vertrokken om zijn- vrouw en kind op te halen. Spar ta had Kristensen aanvankelijk toe stemming gegeven om de kerstdagen in Denemarken door te brengen, maar nu het duel tegen Go Ahead naar tweede kerstdag is verschoven, heeft men besloten hem morgen al terug te laten komen. Waarschijnlijk zal ook Nol Heyermaa van de partij zijn. SCHIEDAM, Ned. Jierv, Gom. Keret- Buonü 24 dcc. Grote kerk; 23.3o uur ds. A Hofmann m.m.v. Harpe Davids e« Kerk koor. OpstandigSkerk: 31 uur ds. D. J. Spa- ling. Vredaskerk: 19 uur ds. H, J. Groene- wegen en 19 uur ds, D. v, d. Ent Braat (Haarlem). OpstatwHngulcerk: 10 uur ds. J. W. Zimmerman. VredesKedk 10 uur dB. D. J, Spaticig. Herv Gem. Ketbcl. Kerstavond 24 dec. Dorpskerk; 23.30 uur ds, W. Vons Oecume nische Kerst nachtdienst. Eerste kerstdag. Dorpskerk; 10 uur ds. W. Vons, St. Martt- nusfcerk: 9.30 Uur ds. E. Verwaal. Tweede kerstdag. Dorpskerk: 16 uur kerstfeest zon dagsschool. Geref. kerk Kerstavond 34 dec. Juliana- kerk: 21 uur Kerstnachtdienst ds. s. C. v. Veen m.m.v. Hespe Davids en koorzang. Eerste kerstdag, Oosterkerk; 10 uur en 17 uur ds. J. C. v, Veen. De Ark Kethel: 10 uur ds, J. M. Nammensma en 17 uur ds. C. v. Zuylen (ktnderdlenst). Magnalla Dei- kerk: 10 uur ds. C. van Zuylen, De Goede Haven; 10 uur ds. K. H. Schuring. Juliana- kerk; 10 uur ds. G. v, Duinen (Den Haag) en 17 uuar ds. J. N, Naiumensma. Tweede kerstdag. Magnalia Deïkerk: lo uur Ge- zlnskeratfeest. Juliaaafcerk; 10 uur ds. J, N. Wammensma, Ncd, Herv. Geref. Evang. Eerste kerstdag Gebouw Irene: 10 uur ds. J. Hovlus «Dordrecht), Betlujlkerk: 1G uur d3. D. v. d. Ent Braat (Haarlem], Tweede kerstdag Gebouw Irene: 10 uur do. H. G. Abma (Gouda). Ned, Prot, Bond, Westwest 93 'kerstavond 24 dec. 23 uur ds. A. J. Ktaasaen, Eerste kerstdag: 10.30 ds, A. D, Klaassen. Evang, Lutherse Gem. Kerstavond 24 dec. 22 uur ds. A. Steinhairt mzn.v. koor en trompetist. Eerste kerstdag 10 uur da. A -Stelnhart. E we ode keratdag: 17'uur keret- feestviering. Leger des Hells, Kerstavond 24dcc.Mu- sis Sacrum; 33 uur Tiener-feest ma;). Ch. Zurhnar m,m.v. Salvation Beats. Eerste kerstdag Passagetheater 6 uur Karstwij. dingsdlenst „De dief van Bagdad. Langi Haven 27: 10AO uur van Aanbidding en I' uur kerstfeest voor iedereen. Tweede kerstdag Lange Haven 27: 14 en Ifi uur kinderfeesten zondagsscholen. ANDRE VAN DUIN, een van dc solisten van de 3Ie Snip en Snap-revue, is een tevreden mens. Nu al. Hij is 21 jaar, huurder van een tweede ver dieping aan de Schevèningse boulevard en de bezitter van een appetijtelijke bankreke ning. Het financiële welvaren is het gevolg van avond aan avond op de bühne staan zonder zijn. stem te gebruiken. Spreken laat hij ander endoen. Achter zijn naam in. het telefoonboek staat „paro dist". Een activiteit die nog zo jong is, dat de dikke Van Dale er nog geen melding van maakt. In 4e praktijk komt het er op neer dat hij allerlei teksten van bekende Nederlanders (hoofdzakelijk, cabare tiers) op een grappige manier achter elkaar opneemt op de bandrecorder, de band tijdens zijn optreden af draait en het doet voorkomen alsof hij zelf ket woord heeft. Deze act gaat ge paard met enige clownerie en een stevige hoeveelheid gekke bekken. Hij heeft er succes mee. Sinds september ook in René Sleeswijks spektakel. Kort voor de pauze maakt hy zijn nummer. Men kan André van Duin zich zien uit putten om Toon Hermans onverslijt- bare kolder mimisch te begeleiden om even later via de uil van de Fa beltjeskrant en Luns gierend bij Wim Sonneveid te belanden. De grapjes van een ander vormen de oasis voor zijn succes. Na 2ij-n optreden alleen, samen met Walden en Muyselaar in traves- ti een persiflage op het zangtrio „The Supremes". Ben giller, die de oauze en het vertrek van André van Duin inleidt. Want wie mocht denken dat zijn inlijving by Snip en Snap optreden in ander verband uit fluit, heeft het mis. Andrê stapt in zyn auto en begeeft zich naar de een of andere feestzaal in het Rijnmond gebied om op te treden voor een per- soneelsvereniging, een jubilerende voetbalclub of feestvierende scholie ren. Om in het vakjargon te blijven André gaat op de sehnabbeltoer. Hij zegt er zelf over:.„Veel arties ten hebben er later spijt van gehad een jaar lang niets anders te hebben gedaan dan Snip en Snap. Ze verlo- 'en namelijk hun contacten, hun re- •aties. Rn als je iets als artiest hard nodig hebt, dan is dat het wel. Ik oak alles. Zaterdags en zondags heb ik soms wel drie schnabbels. Bij- ANDRÉ VAN DU!Ni kleedkamer. Gekke bekken trekken^ Hier voor de spiegel in de (Foto: Kees Weeda) (ADVERTENTIE) EMBUn Ve" GOED e MERKEN. B. EN O. PH.UPS. SONY. LENCO E.A. BIJ BHMff AERT V. NESSTRAAT S3 Pfflll W 1® MIDDELLANDSTR.72 bUUbfl TEL118811 -235327 «oorbeeld één voor en twee na de Snip en Snap-revue". Verdient hij veel? „Maar ik heb ook *n hoopt onkosten". Waaraan? „Mijn auto. apparatuur en daarbij moet 'ik me tegen allerlei mogelijke en onmogelijke dingen laten verze- Keren. Mijn boekhouder zegt wel eens, dat als ik honderdvyftig gulden verdien en ik wil er vijfentwintig soaren er nog maar vijfentwintig overblijven om uit te geven". ANDRÈ VAN DUIN zien optreden, doet vermoeden dat hij chro nisch trekt met de kaakspieren. André van Duin thuis is een rustige, wat ingehouden jongen, geen gek- neid verkopend. Nee, eerder een oeetje saai. In overhemd en op slof fen bij de open haard lijkt hy trou- wens veel ouder dan 21.. Zijn woonkamer is vrij onopval lend gemeubileerd. Donkerrood, (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag, Degenen die tijdens de kerstdagen en de daarop volgende laatste dagen van liet oude jaar naast culinaire lekkernijen ook cultuur willen proeven, volgt hieronder een opsom ming van voorstellingen en evenementen in Rotterdam. Keus genoeg, zowel in De Doe len, als in de Rotterdamse Schouwburg, de Grote Schouw burg aan het Zuidplein en het Luxor-theater. Het Nieuw Rotterdams Toneel speelt beide kerstdagen in de Rotter damse Schouwburg. Woensdag 25 de cember „De onbekende soldaat.en zijn vrouw" van Peter Ustinov. Medewer kenden: Mdrtine Crefeoeur, Camille de Vries, Luc Lutz, Aart Staartjes, Edmond Claassen, Bas ten Batenburg, Pieter Lutz, - Paul van Gorcum, Jan Kmyk en Dries Smits. Regie: Jules Rooyaards. Set Gaatkema Tweede kerstdag gaat de vijftigste voorstelling van Arthur Millers „The Price", geregisseerd door Karl Gut- mann. Annie de Lange, Pim Dikkers, Steye van Brandenberg en Sacco van der Made spelen het stuk. Het blijspel „Plaza Suite" van Neil Simon is op vrijdag 27 en zaterdag 28 december te zien, met Pim Dikkers en Enny Meunier in drie verschillende creaties. Enny Mols-de Leeuwe en Lily Bouwmeester zijn de Twee Onschuldi ge Engelen, maandag 23 en woensdag 25 tot en met 30 december, in de Gro te Schouwburg. Een pretentieloos blij spel, waaraan verder onder meer me dewerken: Ron Grards, Arnold Gel- .derman. en. Bert Dijkstra. Zowel dc voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg als in de Groote Schouw- burg beginnen om 20.15 uur. De beroemde pianist Stefan. Asko- nase geeft tweede kerstdag 's middags om twee uur een recital in de grote zaal van De Doelen. Op het program ma staan werken van Chopin, o.a. alle Impromptus, Ballade no. 1 en 4, Ma zurka's en een Polonaise. Eveneens in de grote zaal geven Doelenorganist Arie Keijzer en Hans Geffert uit Bonn (als gastorganist) een concert op zondagavond 29 de cember. Zij zullen werken van Boyce, Bach èn Whitlock spelen. Drie dagen later zet Arie Keijzer zich achter het Tronscptorgel van de St. Laurenskerk voor een nieuwjaarsconcert, dat om 15.15 uur begint. Medewerking ver leent de fluitist Frans Bruggen. De grote zaal.van De Doelen is op nieuw jaarsavond voor het Rotterdams Ope ra Koor en Orkest o.Lv. Piet Struyck. Als soliste is Caroline Kaart aange trokken. „ENik", zegt Seth Gaaikemo weer in de kleine zaal van De Doelen, Donderdag 28, zaterdag 28 en zondag 29 december. In zijn programma lied jes en sketches van Annemarie Ostcr en Tonny (,;Klatergoud") Huurdeman blauw en wit voeren de boventoon. Hier en daar wat kerst-ornamentjes, een klein (draagbaar) televisietoe stel, een volière waarin een aantal gevederde vriendjes frutselen en een kooitje met één vogel. De levende have wordt gecompleteerd door een •vTadurodam-hondje met de naam Shelly, dat lief aanhalig loopt te we zen. De ac die hij nu brengt i9 geen twintig jaar vol te houden. Ziet ftö liet gevaar dat men na verloop van tijd genoeg zal hebben van parodist André van Duin? Zijn antwoord komt snel: „Wat ik op de band heb staan verander ik steeds. Om actueel te blijven. Daar- nij kan ik u vertéllen dat ik volgend »aar begin met drie eigen televisie shows voor de AVRO, September d? eerste. Dat is natuurlijk erg fijn om meer bekendheid te krijgen en om misschien ook eens wat anders te gaan doen, naar de kant van de woordartiest, bedoel ik", Is dat zijn toekomst? „Mijn toekomst is gewoon lekker doorgaan. Het gaat best zo". ANDRè woonde tot voor een jaar in de Rotterdamse Watergeus straat. Toen hij zestien was begon hij, met behulp van een grammo foonplaat en een opgeplakte snor, Dorus te imiteren. Zijn moeder schonk hem voor zijn verjaardag een bandrecorder om zich verder te be kwamen. Optreden in clubhuizen, een eerste prijs tijdens een door het damesblad „Romance" uitgeschreven talenten- iacht, via Gerrit (,,Minjon") den Braber een optreden in het televisie programma „Nieuwe Oogst", de Rudi Carrel- en de Willy en Willekeshow, Sn passant nam hij tijdelijk de olaats in van Johnny Kraaykamp, die het in de Sleeswijk revue niet kon bolwerken. André: „En ik hoefde niet in dienst, want ik werd afgekeurd we gens zwakke knieën. Dat was ook mazzel hebben"". Met het contract (voor een jaar) bij Sleeswijk is hij erg blij. Hij zegt; .J)e afgelopen drie maanden in Carré Sn Amsterdam waren gewel dig, De sfeer onderling is erg goed en net is heel wat beter dan alléén maai* op de sehnabbeltoer gaan. Met Walden en. Muyselaar heb ik niet zo- ^eel te maken. Ik heb mijn eigen nummer. Maar ze zijn reuze aardig *n altijd bereid om adviezen te ge' ven. Ondanks dat ik de repetities m'et heb bijgewoond, was het .ijs met mijn collega's snel gebroken. Met Donald Jones en Louis Dusée bij voorbeeld, met wie ik in het Luxor- theater de kleedkamer deel dat is een klein hokje en het theater barst van de trappen. Je loopt je rot, trap ^p, trap af is de verstandhouding prima". en de mime van Ron van Houten yoor de pauze. Er na staat Seth alleen op het toneel en vult een uur met woord spelingen, kolder en zo nu en dan een liedje. Ansje van Brandenberg is ook tij dens de kerstdagen te vinden in haar eigen café-chantant „Het Winkeltje". Adspirant-bezoekers raden we wel aan van te voren even te bellen of er plaats is. Enny Mols de Leeüwe en Ltiy Bouwmeester: Twee Onschuldige EngeJen. Zondag 29 december is een daturo waar vele ballet-liefhebbers naar toe leven. In de Roxtevdamse Schouwburg zal dan n.ï, de beroemde Russische danser Rudolf Nurejev optreden, voor het eerst in de Maasstad, Als solist van het Nationale BalJct is hij te zien in „Monument voor een gestorven jongen" van Rudi van Dantzig en (sa men met Merle Park) in de pas-dc- deux uit Tsjaikofsky's Notenkraker suite. Luxor-theater, twee maanden lang, Snip en Snap Revue 1988—69. Met natuurlijk Willy Walden en piet Muy selaar. Verder staan de namen van André van Duin," Donald Jones, Aase Rasmussen en Lily Kok (die over werkte Trea Dobs vervangt) en de Carden Dancers vet op de program- Rudolf Nurejev ma's. Muzikale ondersteuning: het re vue-orkest o.Lv. Wim de Vries. De kinderen kunnen zondagmiddag in het Piccolotheater terecht bij het poppentheater „Kador". Entree en een glas limonade in de pauze komt bij el kaar op zegge en schrijve één giilden. ik zelf nog iets kwijt wil? ■Even denken. Ja, natuurlijk. Dat Theo Rekkers en Huug Kok „de Spelbrekers" mijn managet zijn. Ze hadden vroeger een soort icleihkunstschooltje en daar kwam ik wel eens, Zodoende zijn ze later ook mijn zaken gaan behartigen en dat doen ze n-og steeds, naar alle tevre- lenheid." is het vermoeiend, Snip en Snap èn het vele optreden elders? „Dat valt wel mee, omdat ik wat ik doe erg fijn «ind om te doen. Tus sen de laatste voorstelling in Am sterdam en de eerste ih Rotterdam ïeefl Snip en Snap drie weken stil jelegen. Ik was blij toen ik weer (cobeginnen." Begrijpelijk, want ten slotte is het sijrt grootste schnabbel. AMSTERDAM, dinsdag (ANP). De Nederiajidsche Middens tanidsba uk N.V. heeft overeenstemming bereikt over de overname van de bedrijven van de Dedemsvaartsche Coöperatieve Middeostands-Credietbank en van de Coöperatieve Spaar- en Voorschot bank „Boaz" voor Maasland en Om streken. In beide plaatsen zal de Min- denstandsbank een kantoor vestigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1