1968 - voor Schiedam jaar met vee! plannen BEZINNING OP DE TOEKOMST HET WITTE JAAR EINDE StructuurplanStadhuis Cultuurnotawoningbouw CHINA FI-LONG HONG-KONG HONG KONG KAM SANG LAI-W AH Li-Ken L1N F AH „ORIËNT" TSONG SAN LAO „WAH HING" YUEN WAH CHONG KOK LOW SCHIEDAM iricic-kitic1ckicAickicki*ick*icickKïck*ic*~k*-k+rk-AThk Chinese restaurantbedrijven VERHOEFF VERMEUL 'Sneeuwwedstrijd' van Hermes-DVS vóór de Nieuw j aarsreceptie Apotheekdienst slavenburg's 'De Hoopmaakte twaalf reizen p&üTgëriijKe Stand j KERKDIENSTEN Geen krant ontvangen? in- Rotterdam, Hillegersberg en Schiedam mensen, u ■veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar - - >- s- CHINA GARDEN CHUNG HING pag. 4 - dinsdag 31 decemtww 1968 (ADVERTENTIE) (Door D. A. Buschken») In tegenstelling niet liet wat rumoerig verlopen jaar 1967, dat ge kenmerkt werd door een paar opzienbarende acties en rellen, is voor bet stedelijke levcu van Schiedam het nu weer bijna vergle den jaar 1968 aanmerkelijk rustiger geweest. Wat toch niet in houdt dat er in 1968 niets gebeurd zou zijn in Schiedam. Want het jaar overziende zou ik 1968 't kenmerk willen meegeven van bezinning op de toekomst". Enkele plannen zjjn op tafel geko men, enkele besluiten genomen die voor de toekomst van verstrek kende betekenis kunnen zijn. In do eerste plaats moet wel genoemd worden het grote Structuurplan, dat het „gezicht" van Schiedam voor vele tientallen jaren zal bepalen. In principe is het besluit geno men om te beginnen met de bouw van althans een deel van het nieu we Stadhuis, zodat een al tientallen jaren hangende zaak eindelijk eens tot uitvoering kan komen. Een Cultuurnota is verschenen, die de basis kan worden voor het toekomstige culturele beleid in onze stad. Tijdens een discussiebotsing in de gemeenteraadsvergadering is gebleken dat or con bereidheid bestaat tot bezinning op de stadsuit breiding en woningbouw, wat van invloed kan 2ijn op de plannen voor de komende nieuwe stadswi jken Woudhoek en Spaland. t^a*Cw overigens nogal ab- parkeprmrters de intrede hebben en geweest in het jaar belang zün voor de toe- «trswte, feiten 1968. die van komst van de stad, maar die de bur- ger|I, omdat ze zo weinig realiteit bie den, niet bijster zullen aanspreken. Daaronder valt dan ook het eveneens abstracte „contact tussen overheid en burgcrU" dat laorzzao aan het groeien ls, met de Instelling van een sociale contact-ambtenaar en met bijeenkomsten in de wijken. De bur gerij blijkt er voorshands niet van on dersteboven te zf)n, doch er zal best iets uit kunnen groeien. Toch een te ken dat het leven In Schiedam niet stilstaat en dat er bezinning is op nieuwe leef-vormen. Dat de uitvoe ring; «onder botsingen kan verlopen, ls niet te verwachten. Wél reëel en zelfs hoogst onaange naam waren een aantal rampen, die in Schiedam zeer de aandacht hebben gehad. Be grote brand met ontplof fingsgevaar in mei bij Kappelhof en Hovingh in het hartje van de stad, In juli de ontploffing op de tanker „Agua Clara", waarbij zes doden vielen ie. betreuren en in september de minder spectaculaire maar eveneens dodelijke brand op de drijvende kraan PM 24 bij Werf Gusto, met vier slachtoffers. Gevoegd bij de ramp by Shell-Per- nis, hebben deze rampen weer eens de aandacht gevestigd op het feit dat we hier in het industriële westen „ge vaarlijk" leven, Ook dit was aanlei ding tot bezinning. De reeds bestaande organisatie van gemeentelijke diensten ter bestrijding van. rampen kreeg vas tere vorm en deze organisatie zal dan de beschikking krijgen over het hard-nodige communicatie-materiaal. Bestuurders Wanneer ik de verschillende facet ten van het stedelijke leven ouder de loep neem, moet allereerst worden op gemerkt dat onder de stedelijke be stuurders, die Schiedam naar de toe komst moeten leiden, een belangrijke wijziging- plaatshad. Wethouder mr. P. van Bochove meende, als gevolg van een intern verschil ln opvattingen, te moeten aftreden. Daarmee is Schie dam een zeer ervaren, maar ook een zeer bekwaam bestuurder kwijtge raakt. Zjjn plaats is ingenomen door wethouder J. Scheffers. Veel grote werken of gebouwen zijn in 1068 niet gereed gekomen. Wel if in Huize Frankelahd de eind-fase in de bouw bereikt, zodat het oude ver trouwde St. Liduinsgesticht kon ver- tfwijnen. Ook de dr, Nolet-stich.ting kreeg de zoveelste fase-uitbreiding, maar mei de langverwachte inge bruikstelling van het nieuwe gemeen te-ziekenhuis moeten we nog een paar maanden wachten. Met het gerefor meerde bejaarden tehuis in Kethel is een begin gemaakt. Verder kreeg de wijk G-roenoord een forse -uitbreiding, in een vorm die niet een ieder zittt. Ook wordt ge bouwd aan twee grote kantorenflats aan de 's Gravelahdseweg, aan het complex-Van Balen aan de Broer&vest en (vrij ongemerkt) aan het gemaal aan de Spuisluis. Binnenkort start de bouw van het winkdcentrum aan de Borodinlaan in Groenoord. Verlies Daarnaast ook verlies. Het eens vermaarde Sterrcbos is deze maand definitief overleden. Een mistroostige vlakte is nu nog overgebleven. Doch er zÜn reeds tekenen dat hier een veel fraaier „bos-achtig park" zal herrij zen, waarvan althans het plan aan trekkelijk is. Verlies ook van de St. Liduinakerk, die evenals de Haven- kerk de deuren heeft gesloten en bin nenkort gesloopt zal worden. Verlies eveneens van het Volksgebomv, ver maard socialistisch centrum geduren de tientallen jaren, dat vandaag voor het laatst open is geweest. •Terug naar de toekomst en de plan ning, ln het stadscentrum, waar de. - - - -- - - ge daan, is het wachten op de uitwerking van het Structuurplan in de bestem mingsplannen, Enkele -warenhuizen hebben belangstelling getoond, zo is verklaard. Wij hopen dat hier niet al leen de economische maar ook (en vooral) de menselijke belangen aanmerking zullen worden genomen. Cultuur Want met het „leven" in het stads centrum is het in 196S niet beter ge worden. Het Monopolctheater heeft (bescheiden) rol in het vermaaksleven beëindigd en bet Passagetheater niet gewijzigd, zodat we nog steeds zonder theatertje zitten. Hoopvol is dat een aantal Schiedammers de schouders hebben willen zetten onder dit probleem met de oprichting van de Stichting Opbouw Schiedam, die streeft naar een nieuw zalencentrum. Een zegel-actie is de eerste inzet geworden om aan de nodige financiën te komen. Jammer, dat de SOSO nog zoveel onnodige tegenkanting onder vindt Een vernieuwing van het sociaal- culturele leven mag verwacht worden van de uitwerking van de Cultuurno ta. Op bescheiden schaal, want aan fi nanciële middelen is groot gebrek. Verheugend is dat de Schiedamse Mu ziekschool een betere behuizing heeft gevonden in het oude pand van het Sted. Gymnasium. Verheugend ook het ontstaan van nieuw wfjkvereni- glngen, naast Nieuwland nu ook in Groenoord en zelfs in Blijdorp, In „Zuid" büjlt men actief voor het nieu we zwembad. Sport Veloursgordijnen verven 3.75 p.m2 Mantel verven f 15.-è/ 16.- Kort suèdejasje reinigen ƒ15.- Oostsingel 2. Tel. 268024 Textiel verven en suède reinigen. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter- ctsms Parool) vraagt vaste BE- ZORiGBRS(STTERS). Aeruae5- d«n tel, 207270. "ajuvwuds ra 7 uur tea. 1W060. S028 Foto, film en porjectie Hoogstraat 1W, Schiedam. Tel. 266720. Let cp het juiste adrw. ftieo {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De tradi tionele Nieuwjaarsreceptie van Her mes DVS op 1 januari in het eigen clubgebouw in het sportpark Harga, zal om 14,30 uur worden voorafgegaan door een „sneeuw-wedstrijd" tussen een elftal „cracks" van vijftien jaar geleden en een elftal dat op dit mo ment nog een gooi doet naar het afde- lingskamploeuscbap. Bij de cracks zullen onder anderen aantreden Coek van der Tuyn, Lex Janse, Jan Schenk, Huug van. der Moer, Aad Bak, Wim van der Sloot, Daarna van 16.30 uur tot 19.30 uur de receptie van het bestuur, die een muzikale omlijsting zal krijgen. Schiedam, dinsdag Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207, tel 267674, die deze week nachtdienst waarneemt, zal ook op nieuwjaarsdag, 1 januari, geopend zijn. In spoedgevallen zijn de huisartsen te bereiken via de telefonische Bood schappendienst op nummer 206811. Ds. B. J. Blauwendraad uit Etten- Leur (N.-B.) is beroepen tot jeugd- predikant van de hervormde gemeente in de vakature ds. W. R. van der Zee Deze is in Den Haag benoemd. (ADVERTENTIE) b o uw be drijven Zo ben ik by de sport gekomen. In Schiedam een opmerkelijke lictor in bet gemeenschapsleven. Aan dc top, in do SBLO, een wijziging, doordat de beer A. de Jong de voorzittershamer overdroeg aan Hans Degreef, die reeds biyk heeft gegeven er on-ortho doxe opvattingen öp na te bouden. De opmerkelijke Instelling van een „sportsoos", was er het eerste bewijs vart. Meer succe^ea in de sport. De Ren nersclub „Schiedam", zeer volhardend is eindelijk kunnen beginnen aan. de bouw van de wielerbaan. Excelsior '20 kreeg een nieuw en fraai clubhuis en de korfbalvereniging Succes niet al leen een clubhuis, maar ook een nieuw speelveld, dat wel uitermate gunstig centraal in de stad ls gelegen. Voor de toekomst staat (eindelijk!) dc aanleg van een bescheiden maar vaste ijsbaan op het programma. Belangrijk ls ook geweest de fusie tussen de twee tafeltennisverenigingen TSF en Service, waarbij onder de naam TSP nieuwe successen worden geboekt. Ook al speelt Nico van Slob be dan niet meer voor Schiedam. Op merkelijk de entree van de jongste voetbalclub PC Nieuwland, die nota- bene nog steeds ongeslagen is. ROTTERDAM. Het hospltsal-kerkschip „De Hoop" heeft in het algelopen jaar 12 reizen ge maakt naar de visgronden van Noord- west-Europa, waarbij in totaal 21.575 mijl werd afgelegd. In totaal vroeg 568 maal een schip om hulp. In 290 gevallen kon met advies via de scheepsradio worden volstaan. Dokter, dominee of monteur kwamen bij 278 schepen langszij. SCHJSDAM. Gehuwd: P. Giavimans 22 jr. en K M. M. de Kievith 23 jr.; j, van Rosmalen 34 jr en C. Bantema 28 jr.; P. PI- llokls 28 it. en N. Zwanenburg 30 jr.; R. P. vieggeert 22 Jr. en I. D, Bikker 24 jr.: B A. Jongman 24 jr en M. Slgterman 23 jr., il. g. p. van Dijk 26 jr. ers A. Vermeulen 21 jr.; J. A. van Troost 22 Jr. en I. W Nootenbcwn 82 jr.; B. Kranenborg z5 jr. en H. G. Bakker 22 Jr.; G. F. de Zwart 27 jr. en A, H. van Kai 24 jr.: J. du Mortier 25 jr. en ti, J. Ouweneel 25 jr.; C, P. Noomen 34 jr. en A. van der t-clij 21 jr.: a. Elder- kamp 21 jr. en E. C- M. van Gelderen 51 jr.; W. Kalkhoven. 24 jr. en W. Prins 24 ji A. Nagelhout 22 jr. en A. M, Stuart 20 G. W. van Bergen Walraven 30 Jr. en P. A. Schuddebeurs 24 Jr.; D. D. van der Schoor IS jr. en M. M. Smtt 20 jr. Geboren; John z.v, j. J. Verkerk en C. H. van den Broeke; Astrjd B. P. d.V. P. van der Helde en S. J. M. C. GeneuglUk; Mwtub A. z.v. M. A. von Gelderen en A L, Hamerslag; SUtje d.v, D. A. Kalbfleiscb 3. Rom Ijo. i Bo- Overleden: P. VerspuU, 53 Jr.: O. v; chove. 64 jr.; A. D. van Houte, 80 jr. SCH1EOAM. Ned. Hervormde Gem. Oudjaarsavond 3l dec. Grote kerk: 10 uur da. J. G. Jansen. Opstandlngskerk: 19 uur ds. J. W. Zimmerman. Vredeskerk; 39 uur d6 H. J. Groenewegen. Woensdag J Jan. Grote kerk: 10.30 uur ds A. Hoffman. Arent Frans-kapel (Kohnstammsehool): 10.30 uur da. J. g, Jan.'en. Opstandings kerk: 10,30 uur ds, J. D. ^paling. Vredes kerk: 10,30 uur ds. H.J. Groenewegen. Herv.Gem.KetheL Oudejaarsavond 31 flee. Oorpskcrk: 10.30 uur de. W. Vons. St. MarUnuskerk: 19.30 uur ds. E. Verwaal en pastoor Wuyster. Woensdag 1 jan. Dorpskerk; 10.30 uur ds. W, vons. ven (Benthuizen). vür ds. A. Stelnhart, Gerei. kerk. Oudjaarsavond 30 dec. - öos- terkerk; 1930 uur ds. J. C. van Veen. Do Ark Kethel: 1030 uur ds, K, H. Schuring Magnalia Delkerk: IS.30 uur ds. C. vrh Zuylen. De goede Haven: 10,30 uur ds. JJï. Namminensma. Jullanakerk: 19.30 uur ds J, Lange Haven Woensdag 1 jan. ceptie. BEI VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.80. Abonnees buhen R'dam Schiedam kunnen zich wen- deD tot oaze plaatselijke agenten. VVvaA^VWlA<aAAn^W\/*^\A^VV^lAAAyVV.* '^.vT.Ar A5-5.7 'n "rp.j.'r. Tot slot van dit jaar maar een sprookjesachtig ge zicht op het besneeuwde Schiedam. CHINEES.IND. RESTAURANT.TEAROOM Rotterdams modernste Chinees restaurant LIJNBAAN 35-TELEFOON I I 06 62 Specialiteit Chinese gerechten en uitgebreide rijsttafel aaclusief chinees-indisch restaurant Wij wsnicn «I om» dl»nUU «an gdukMg nl«uwj**r Ooic in I95?.zull«n wij u d» «xdui!»v« dinar* tarvarart NIEUW6 81NN£N\VÊG 317 t/o GRAND/SfUDlO T»i«(o<,n 25 31 25.25 ïl IS Chinees-lndtsch Restaurant Parkwag 373 (Parkflat) Schiedam Telefoon 26 66 00 ChintM Ind. Restaurant HARTMANSSTRAATI6 ROTTERDAM TELEFOON 13 10 01 WINKELSTEDE 57 DEN HAAG TELEFOON .070-56 64 83 CHINEES IND. RESTAURANT WESTERSINGEL 15 - TELEFOON I I 09 09 Chinees-Indisch Restaurant Rubensplein 4 Schiedam Telefoon 26 50 27 CHINEES IND, CAFÉ-RESTAURANT onze Chin, gerechten kunnen ook afgehaald worden FREER1CKSPLAATS 26 - TEL. 18 92 00 - HILLEGERSBERG CHINEES INDISCH CAFE-RESTA'JRANT Volledige vergunning 'BERGWEG 225 - ROTTERDAM' TELEFOON 2B 00 82 Onze Chinese gerechten kunnen ook afgehaald werden Chinees-Indisch Restaurant West-Kruiskade 38 Telefoon 23 26 84 CHINEES INDISCH RESTAURANT Pannekoekstraat 22 Telefoon 13.57.00 CHINEES INDISCH RESTAURANT Westersingel 4 7— Rotterdam Telefoon 1107 22 Chinees-Indisch Restaurant Deliitraat 24 - Eig. T. S. Tang - Tel. 27 0 I 90-27 26 66 Chinees-Indisch Restaurant Broersveid 30-32 Schiedam Telefoon 26 62 25 Onf Chineta gnfeehtan kunnan ook afgehaald Vfprdon CHINEES-INDISCH RESTAURANT Schiedamsevest 50 Telefoon 12 13 33-12 I 2 20 Ook bezorging aan huis Chinees Restaurant oudste Chin, eethuis van Rotterdam 0EU5TRAAT l 8 TELEFOON 27.S3.46

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1