anvoer drinkwater i i uid sterk gestagneerd m f Receptie voor 't jaar C'70 MEER VERKEER VIA DE HAVEN VAN ROTTERDAM nu5i% DESHUUMNK [Rapport over ^Verolme nu bij minister Wellicht al in '71 start verbouwing museum Nieuwjaars wensconcert Antilliaanse werper voor Feijenoord 89.= 98. Addie de Jong redde kerkconcert ROTTERDAM RIJNMOND 'Produktiebedrijven hadden problemen door ijsvorming NIEUWJAARS RECEPTIE IN BURGERZAAL Muzikale tiendaagse in Noord-Brabant Eerste concert op nieuw orgel BIJNA 180 MILJOEN TON IN 1969 RENTE-VERHOGINS 6 maanden opzegging TERMIJNSPAREN TOT 7% voor al uw goldtaken ïp;.£>V* 'A - vrijdag 2 januari 1970 (Van een onzer verslaggevers) «5 ROTTERDAM, vrijdag. Op de oudejaarsavond is de drink watervoorziening van Rotterdam-Zuid enige uren lang sterk ver- fminderd door het uitvallen van liet produktiebedrijf op de Beren- t plaat De druk die normaal 35 meter .1 bedraagt, bedroeg op een gege ten .moment nog slechts twaalf j meter. Tegen tien uur, toen het t bedrijf al met honderden klach- iten was overstelpt, kon directeur ,.ir. C Lugthart meedelen dat de produktde binnen enkele uren weer normaal zou zijn. 's Nachts ^moest ook de druk in het noorde- i^lijk stadsdeel worden verminderd (Van onze economische redactie) DEN HAAG, vrijdag. Het rapport, dat de heren mr, B. W. 7. "Biesheuvel en prof. drs. H. Lang ui an op verzoek van de minister van .economische zaken en de heerVerolme hebben opgesteld Over de financiële situatie hij het concern van Verolme, is gereed. t 5» Beide rapporteurs hebben hun be- 5 vindingen tossen de kerstdagen en de jaarwisseling op het ministerie van r economische zaken gedeponeerd. Het wachten is nu op minister De Block, 7 die op vakantie is. Na diens terugkeer zaltussen de opdrachtgevers en de rapporteurs overleg worden gepleegd f over de viaag of het rapport in de openbaarheid zal worden gebracht en hoe dat dient te geschieden. Z De heer Biesheuvel kon vanmiddag nog niet meedelen o£ het rapport in j, zijn huidige vorm. aan het Parlement zal worden overhandigd. „Dat hangt van de beide opdrachtgevers af", zei hij ons. Minister De Block stelde dit najaar een overbruggingskrediet van 25 miljoen aan het Verolmeconcern ter beschikking toen dit bedrijf in grote financiële moeilijkheden bleek te ver- keren. Een van de voorwaarden voor deze lening was, dat de heer "Verolme een onderzoek van de heren Biesheu- vel en Langman binnen zijn bedrijf zou toestaan en bevorderen. nadat zich bij het bedrijf aan de Honingerdijk problemen hadden voorgedaan. Oorzaak van het uitvallen van het bedrijf op de Berenplaat was ijsvor ming in de kanalen die het water uit de grote reservoirs naar het eerste produktiegebouw ledden. In deze ka nalen bevonden zich roosters die het' water van hout en andere ongerech tigheden zuiveren. Door de strenge vorst en de harde wind ontstonden in het water ijsnaalden die zich in de roosters vastzetten toen de wind in kracht verminderde. De toevoer van water naar het produktiegebouw hep sterk terug. „De druk is daarop ver minderd", zo verklaarde adjunct-di recteur ir, P. L. Knoppert vanochtend, „om te voorkomen dat we de leveran tie geheel zouden moeten staken". In allerijl werd een duiker inge schakeld die de roosters moest verwij deren. Ir. Knoppert: „Dat was nog een moeilijk karwei omdat deze roosters zich op een diepte van vijf en zes me ter onder de wateroppervlakte bevin den en zich in het water inmiddels al ijsschotsen hadden gevormd." Nadat de roosters eruit waren gehaald w&s de toevoer van water weer normaal, „Precies op tijd", aldus ir. Knoppert „We hadden bij wijze van spreken nog maar een paar druppels over. De voorraad bedroeg nog maar 500 ku bieke mester". Dezelfde moeilijkheden deden zich 's nachts bij het produktiebedrijf aan de Honingerdijk voor, maar konden hier gemakkelijk worden opgelost Ook behoefde de druk niet zo dras tisch te worden verlaagd. Meldingen over ernstige problemen als gevolg van de vermindering van dc druk zijn niet bij het drinkwater bedrijf binnengekomen. Ir Knoppert: „Een aantal industrieën heeft wel moeilijkheden gehad, maar niet ern stige- Ook Be brandweer is niet noe menswaard gehandicapt geweest. Het zelfde geldt voor de ziekenhuizen waar men over voorzieningen beschikt over de storing die in de loop van Öe avond door radio en TV werden gege ven, namen bij veel mensen in zuid de vrees weg dat hun waterleiding was bevroren- „In vijftien jaar heb ik het slechts een keer eerder meegemaakt dat de roosters in de toevoerkanalen bevro ren, aldus ir Knoppert vanochtend. "We zullen zeker maatregelen nemen om dit in het vervolg- te voorkomen." Het verwijderen van de roosters had op nieuwjaarsdag een nieuwe sto ring op het bedrijf aan de Berenplaat tot gevolg. Een koker met een middel lijn van tweeëneenhalve meter die zes meter onder de waterspiegel ligt, was door ijs verstopt geraakt. Dit kon ge beuren omdat het water als gevolg van de eerste storing was komen stil te staan. Een van de Rotterdammers die donderdag burgemeester W. Tho massen en diens vrouw de beste wensen kwam aanbieden was ir. W. F. Schut (links), minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de ARP in het kabinet-De Jong. Hij deed het tij dens de gebruikelijke nieuwjaars receptie in Burgerzaal van het stadhuis. De van mei tot en met september te houden manifesta tie Communicatie '70 ging het meest over de tong tussen de slokjes en hapjes door. DEN BOSCH, vrijdag (ANP). Het ligt in de bedoeling en de eer ste besprekingen daartoe hebben reeds plaats gehad dat alle schouw burgen in de provincie Noord-Bra bant, in 1970 zullen deelnemen aan een groots opgezette muzikale tien daagse en wel van 18 t/m 28 septem ber. Men wil alle mensen, die belang stelling hebben voor een of andere vorm van muziek, van klassiek tot beat, aan hun trekken doen komen. Men hoopt hoogstaande pro gramma's samen te stellen die worden uitgevoerd in diverse Brabantse schouwburgen en culturele centra. Er worden zowel nationale als internatio nale ensembles en solisten aangezocht. R1EMEKMA In de Bur gerzaal van het stadhuis is Rotterdams communica tiejaar 1970 donderdag middag offi cieel begonnen met de nieuw jaarsreceptie ..van burge rmeester NV, Thomas sen en zijn £yrouw» die ge kleed was in het roze-i'ood en een modieu ze bloemrijke .sjaal ter lengte „van de jurk. Ik geef deze gebrekkige beschrijving van-wat-ze-aanhad om "vooral te laten merken dS,t ze er '"•Was; in tegenstelling tot vorig jaar toen zij wegens griep verstek moest Haten gaan. Haar man greep toen. tiaar schoolbord en onderwijzers- krijtje om haar afwezigheid uit te 'leggen, hetgeen prompt hét nieuw jaarsplaatje in de kranten opleverde. Dit jaar geen griep. Dus moesten "de studenten zorgen voor wat aflei ding temidden van de communice rende stadgenoten („op 20'n bijeen komst zie je alle mensen tegelijk, waar je anders veertien dagen ach teraan jaagt om ze te spreken te krijgen"). Klapstuk van de studenti koze activiteit was een raket (1969 was ten slotte het maanjaar en zon der raket zullen we ook in '70 dat hemellichaam nog wel niet kunnen bereiken), voorzien van een „rood kapje". De neus van de raket was rood geschilderd. In zwarte letters stond er „roodkapje" op. Als dat nu moet slaan op burgemeesters verle den als een van de oprichters van de rood geachte PvdA...? 't Is leuker om je eens te verdie pen in activiteiten van andere Rot terdamse studenten: degenen die meepraten over een beoordeling van' Medische Faculteit en Nederlandse Economische Hogeschool van de denkbeelden van minister Vertnga, die een democratischer bestuurs structuur 'oij de Nederlandse univer siteiten en hogescholen wil. Dat is des te interessanter nu 1970 het jaar schijnt te moeten worden, waarin dé Rotterdamse universiteit te noe men Erasmus-universiteit van de grond zal komen. Er wordt gedacht aan een federa- rffief samengaan van die MF, 'n rijks instelling, en de NEH, een particu liere instelling. Alleen bij de NEH wordt er werkelijk gediscussieerd over de nota-Veringa en de nieuwe universiteit tussen hoogleraren, we tenschappelijke medewerkers, stu denten, personeelsleden en curato ren. Daar is zelfs een patstelling ontstaan door eon breuk tussen het College van Overleg, waarin de zo juist genoemde categorieën NEH-ers zijn vertegenwoordigd en de senaat, d.i, de vergadering van hoogleraren. De curatoren kunnen het spel weer op gang brengen, dat overigens wei nig spectaculair is en niet gepaard gaat met studentenonrust als in Nij megen, Tilburg, Amsterdam, Gronin gen. Dit jaar zie ik Rotterdam nog geen echte universiteitsstad worden. Erasmus kan na 500 jaren er nog wel eentje wachten. Dit jaar wordt wel het jaar van C'70 hoe dan ook. Om 0 uur 3 had wethouder drs, J, G. van der Ploeg de man die een bedrag van vijf miljoen gulden als gemeentelijke bijdrage in het vijf maanden duren de feest heeft losgepraat bij de ge meenteraad C'7C-organisator A. J. Fibbe aan de telefoon In het nieuwe jaar, „Sterkte", zei hij. En Fibbe antwoordde: „Het wordt een reuze feest". Ik moet toegeven, hij, Fibbe, kan dat weten. En niemand anders, domweg omdat niemand anders een totaal-overzicht heeft van wat er gaat gebeuren. Als adviseur heeft Jac Kleiboer (Ahoy' E'55 Flo- riade) destijds de naam: Communi catie '70 en de plaats: het centrum van de stad, voor de manifestatie bepaald. Met die gegevens is Fibbe gaan werken. "Werken hield voor hem voornamelijk in: zaken doen. En zaken doen betekent in Neder land nog altijd: onderhandelen achter gesloten deuren. In het verlengde hiervan ligt de zwijgplicht die ieder een, die maar iets met C'70 te doen kreeg, in acht had te nemen. Deze Fibbiaanse werkwijze is al leen verklaarbaar als men weet dat C'70 zwaar aanleunt tegen het be drijfsleven. Dertig miljoen steekt het bedrijfsleven in (J'70 het zesvou dige van wat de gemeente bijdraagt. Over die vijf gemeentelijke mil joenen zei Fibbe mij: „Per saldo kost het de gemeente veel minder. Denk eens aan wat er via de verma kelijkheidsbelasting binnen zal ko men. En andere projecten die geld gaan opleveren Zo'n project komt er in het Wee- nabos; de zeven paviljoens met 3.000 vierkante meter nieuwe winkelruim te. Een uitwijkplaats voor door huurverhogingen geteisterde Lijn baanwinkeliers? Fibbe*. „Neen, dat niet. Maar er zijn wel Lijnbaanwinkeliers, die zich óók in het Weenabos gaan vestigen. Daar kunnen ze dingen brengen, die ze op de Lijnbaan standing hè niet durven etaleren", Geen concurrentie tussen Weena bos en winkels elders, zoals raadslid L. den Adel (PvdA) vreesde? Fibbe: „Geen sprake van, Ik houd die zaak zelf in de hand. Ik weet wat er bij de middenstand te koop is". Zo mogelijk nog zelfverzekerder dan Fibbe, voorspelt wethouder Van der Ploeg, dat C'70 een succes wordt. „Ik kan dat des te geruster doen, omdat ik zelf zo weinig met de orga nisatie te maken heb". Als je maar vertrouwen hebt in het bedrijfsle ven. Wie zei ook weer, dat het hier ging om een ontmoeting tussen de stad en zijn bewoners? Een jaar van verkiezingen is 1970 bovendien. Vandaar wellicht een stevige delegatie van D'66 onder lei ding van voorzitter W./P, J. Schuy- ten en toekomstig lijstaanvoerder mr J. Mentink ter receptie. Daar zie je nog eens mensen waar je wel eens mee wilt piraten, zoals de PvdA-kop- stukken C, M. L. Roozemond en drs A, J, Lema, of woningbouwminister ir W. F. Schut. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ver wacht wordt dat monumentenzorg spoedig haar goedkeuring geeft voor de verbouwing van het Historisch Museum. Wanneer gemeente en pro vincie meewerken kan er misschien al in 1971 met de uitvoering van de plannen worden begonnen. Het ziet er namelijk naar uit dat de gemeente aan de verbouwing van het historisch museum voorrang geeft boven restau ratie van de dependance van het mu seum in oud-Delfshaven, De bedoeling is dat het historisch museum tijdens de verbouwingswerk zaamheden geopend blijft, Etappege- wijs werken (van. grond tot dak) maakt dat mogelijk. Het plan behelst het museum acht tiende eeuwse vormen te geven. Door het aanbrengen van een tussenverche- ping kan de grondoppervlakte worden vermeerderd met zevenhonderd vier kante meter. De muur vlakteruimte van het museum wordt straks evenwel kleiner doordat er meer ramen wor den aangebracht De twee oude pakhuizen die het museum aan de "Voorhaven als opslag ruimte in gebruik heeft worden in de toekomst ook ais museum ingericht. Dit gebouw (dat achttiende eeuwse gevels moet krijgen) moet uit vijf la gen komen te bestaan, zo is de bedoe ling. Een van de plannen is de afde ling over de geschiedenis van Rotter dam hierin onder te brengen. Gezocht wordt nog naar een pand in Delfshaven waarin^ een negentiende eeuwse apotheek kan worden onder gebracht. Gehoopt wordt dat in deze apotheek „het ambacht" wordt uit geoefend net zoais in de tingieterij. Een nieuwjaarswensconcert van het Rotterdams operakoor in De Doelen is geen concert in de gewone zin van het woord. Dit bewijst de samenstelling van het programma: operakoren van Donizetti, Verdi c.a-, pianowerken van Chopin en vioolwerken van o.a. Samt-Saens. Dit bewijst de samenstel ling van het orkest met amateurs en beroepskrachten uit Den Haag en Rotterdam. Dit werd eveneens be wezen door de kleine inleidingen en toelichtingen van de tv-regisseur W. van Hemert en tenslotte door de sfeer in de zaal, waardoor de toehoorders reeds in het eerste nummer na de pauze enthousiast ritmisch begonnen mee te klappen en de avond konden besluiten met het uit volle borst zingen, van: „Waar de blanke top der duinen De animo voor operazang blijkt groot gezien het aantal leden dat in dit koor meezingt en dit ook goed doet o.l.v. hun dirigent Piet Struyk. Het begeleidde ook de solisten Caroline van Hemert en Frits van Houten, die hun rol met veel gloed en verve zon gen. Solisten waren eveneens de hoog bejaarde Betsy Dornay-Culp, piano en de zeer jeugdige Marjolein de Sterke, viool, welke laatste terecht veel bijval oogstte door haar verrassend vol wassen spel. W, WILMINK ROTTERDAM, vrijdag. Donder dag 8 januari wordt op het nieuwe Leeflang-orgel in de Immanuelkerk (Prins Alexanderpolder) voor de eer ste keer een concert gegeven. Organist Jan van Gijn zal werken van Swee- Jinck, Bach, Fachalbel, Walond en Re- ger ten gehore brengen- Aanvang 20.15 uur. Bij voldoende belangstelling zullen regelmatig orgelconcerten wor den gegeven. DAGBOEKSCHRIJVER IS ZIEK (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, vrijdag. De honk balploeg van Feijenoord heelt ver sterking gekregen van de 24-jarige Henk Daniels, een van de beste pit chers van de Antillen, Daniels, die op Curasao voor White Horse speelde en in 1967 werper was van het Curacaose team, dat met 21 van Nederland won. heeft zich in Rotterdam gevestigd en zich bij Feijenoord gemeld, omdat zijn vriend Simmons al lid is van deze vereniging. De werper van Sparta, John van West- renen, zal door het Leo van der Kar-fonds in staat worden gesteld om in Califomië een maand mee te trainen met de Stags die onder lei ding staan van de bekende coach Bill Arce. Het is de bedoeling dat Van Westrenen, die nog toestem ming moet krijgen van de militaire autoriteiten, op 21 maart vertrekt. Het staat nu ook vast dat Sparta het in het komende seizoen zonder Hudson John en Simon Arrmdall moet doen. De twee Antilkanen hebben hun verzoek tot overschrij ving naar Storks niet ingetrokken. ROTTERDAM, vrijdag In de Rotterdamse haven werd in 1969 178 miljoen ton goederen omgeslagen. Dit betekent een stij ging van 14 proeent ten opzichte van 1968. Deze goederen werden aangevoerd döor 32.040 schepen. In absolute cijfers een daling van 145 schepen veigeleken met 1968. Deze daling is een gevolg van de toenemende seheepsgrootte. Deze cijfers werden woensdagmiddag bekendgemaakt door burge meester W. Thomassen op de traditionele bijeenkomst van de Haven- vereniging in het Rotterdamse stadhuis. Verwacht werd 20 vertel de de heer Thomassen dat Rotterdam in 1969 20.000 containers behandeld zal hebben met een netto gewicht van 2,1 miljoen ton Ja- ding. Een stijging van 85 percent ten opzichte van 1968. Het stukgoedverkcer totaal groeide in het afgelopen jaar met 15 procent en de totale overslag zal rond de 28 miljoen ton zijn. Ondanks de opkomst van het containervervoer nam de over slag van. het conventionele stuk goed verkeer nog met 4 procent toe. Rotterdam profiteerde in 19G9 al duidelijk van de oliegeul in de Noordzee. Totaal werd in 1969 100 miljoen ton minerale olie aangevoerd, een stijging van 20 procent vergeleken met 19G8. Burgemeester Thomassen spre kend over de verwachting van minis ter Bakker van Verkeer en Water staat, dat tankers van een half mil joen ton tot de mogelijkheden gere kend moeten worden „Het effect van. de geul is nu nog maar in zijn be gin. De verwachting van de mmister zou een tweede „geul"~effect met zich kunnen brengen. Als gevolg van het eerste „geuT'-effect zal de raffina|e- eapaciteit van in Rotterdam gevestig de raffinaderijen weldra op 70 miljoen ton ruwe olie per jaar gebracht zijn". Ook de ertsoverslag zal met een 25 miljoen ton in 1969 een stijging van ongeveer 2 procent te zien geven. Het zelfde geldt voor de kolenoverslag, die met 4 procent steeg, tot 5,7 miljoen ton. In de sector massagoed daalde al leen weer de graanoverslag. Van 5,8 miljoen ton in 1968 naar 4,6 miljoen ton in *969 Deze daling wordt toege schreven aan het protectionistische landbouwbeleid van de EEG, waar door de produktie binnen de EEG dusdanig is gestimuleerd, dat de goedkope landen is teruggelopen. De grensoverschrijdende binnen vaart steeg roet 9 procent naar 64 mil joen ton in 1969, het internationale spoorwegvervoer met 4 procent (hoofdzakelijk containers) naar 3 mil joen ton in 1969, het internationale wegvervoer met 11 procent naar 4,6 miljoen ton in 1969 en door de pijplei ding naar Duitsland werd 18 miljoen ton ruwe olie gepompt, een stijging van 8 procent. „De transportfunctie van de haven wordt alom erkend en gewaardeerd", aldus de heer Thomassen, „maar het is juist over de industriële functie dat op het ogenblik levendige gedachten- wisselingen plaatsvinden. En daarbij wordt de samenhang tussen de trans porten en de industrie wel eens uit het oog verloren". (ADVERTENTIE) Bovendien de mogelijkheid van {ADVERTENTIE! elke vrijdagavond ...lol 9 uur open Wij zouden heus niet regel matig een aanbieding polyae ther matrassen houden als er niet zo veel vraag naar was...™ een duidelijker bewijs hoe ide aal polyaether voor matrassen ïs, kunnen wij niet gevenl 2"-Parsoons matrassen, uitge voerd in een hoogwaardige kwa liteit polyaether (licht in ge wicht, stofvrij en 'r garandeert een prima liggingmet door gestikt bovenblad en geborduur de border. Deze 2-persoons matrassen, nu in twee maten voor extra iage prijzen. 2-persoons matrassen van een hoogwaardige kwaliteit polyaether 15 cm 120 x 190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op de eerste etage de verkoop van deze prima polyaether ma trassen, 2-pursoons, 120 x 190 of 130 x 190 cm, ong. 15 cm hoog, met doorgestikt boven blad en geborduurde border, in de kleuren blauw en goud. Ook matntiegmörgen opan GMn uL of Kb/Ut betf. TYE eerste dag'van het nieuwe jaar -LJ had voor de organist Addie de Jong de verrassing in petto van een volkomen onverwacht concert in de Laurenskerk, .ter vervanging van zijn plotseling door de griep bevangen col lega Johann Lemekert. Addie de Jong, die niet meer dan vijf uren voor1 de aanvang van het goed bezochte nieuwjaarsconcert vernam, dat slechts zijn medewerking de bezoekers een vergeefse gang naar de Laurens zou kunnen besparen, heeft zich met be wonderenswaardige durf in dit avon tuur gestort- Hij heeft zelfs kans ge zien, eén werk van het oorspronkelij ke programma over te nemen, nl. Bachs Fantasie en fuga in g, waarin hij een sublieme prestatie leverde, zo wel wat betreft de knappe technische beheersing als de detailafwerking van frasering en articulatie. Dat Addie de Jong op het transeptorgel thuis is bc- wezen tevens zijn registraties. Het kostte hem niet de geringste moeite, d,e transparantie van de contrapuntiok te handhaven (tongwerken in Fanta sie!) of tot stilistisch verantwoorde keuzen te komen. Sweelincks Toccata en Capriccio profiteerden daar even eens van, alsook de feestelijke Intrada van Pepping, die, tezamen met Addie de Jongs improvisatie over „Wat de toekomst brengen moge" een inven tieve fantasie vol boeiende elementen van variatietechniek een actueel tintje aan het concert gaf. Frans Briiggen, wiens programma eveneens moest worden gewijzigd om dat hij met met de organist had kun nen repeteren, deed zich nu horen in twee door hem vrij bekend geworden stukken voor solo-blokfluit, de varia ties over een thema van John Dow- land door Jan van Eijk (voorbeelden van 17de eeuwse diminutietechniek) en „muziek voor blokfluit" uit 1961 van Rob du Bois (een dartele Spiele rei met Flatterzunge, glissandi, afge meten motiefjes etc., tezamen een re gelrecht volière-effect opleverend). Brüggens onnavolgbaar mooie toon en perfecte techniek konden de toehoor ders zeer imponeren. ELLY SALOMé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1