Pauselijk pronuntius afwezig bij opening concilie Premier Suriname zoekt in Den Haag extra steun Bankkrediet voor particulieren mag duurder worden d k GEDETINEERDE WACHT OPERATIE NA SLIKKEN STUK KLEERHANGER Aangespoelde potvis verkocht aan museum voor natuur historie n ONDANKS HERHAALD AANDRINGEN ALFRINK Verdachte van verkrachting door 5 jongens overmeesterd Jongen (17) komt onder sneltrein Lan dbou w schuu rin Limburg uitgebrand tffimmÊim «,v< WIJZIGING STATUUT NIET TER SPRAKE MET 10 OPCENTEN Robert Sinclair met messteken gedood V ertegenwoordigers van nieuw bewind Bejaarde man (74) in douchecel gestikt Bomaanslag in Turijn Elke Nederlander dronk in 1969 gemiddeld 250 glazen 'fris' Stakende meisjes sigarenfabriek posten voor poort Politie vraagt tevergeefs om inlevering schiettuig Lessen hervat volgens oude lesrooster Auto-industrie in arme landen lijdt verlies rtr 'x i pagina 4 - maandag 5 januari 1970 Kardmaal Alfrink tijdens zijn openingstoespraak tot de deel nemers aan het pastoraal con cilie. <Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. V«f Jongens hebben vannacht de 28-jarige fabrieksarbeider G. T. aangehouden en overgegeven aan de politie, nadat hti In Amsterdam-Oost onder bedrei ging: met een mes een 17-jarig meisje aon hebben verkracht. Het meisje kwam omstreeks mid dernacht thuis en belde aan. Omdat haar ouders nog niet thuis waren, werd er niet opengedaan. Terwijl zij voor de woning wachtte, aldus de po litie, kwam T. tevoorschijn. Hij dwong haar onder bedreiging met een mes mee te gaan paar een .stil laantje. Nadat hij haar daar zou hebben verkracht rukte het meisje zich los toen ze een echtpaar zag aankomen, en rende er naar toe. Ongeveer tege lijkertijd naderde een bromfietser, terwijl uit een woning de vijf jongens kwamen, die T. overmeesterden. De bromfietser waarschuwde daarna de politie. (Vap. een onzer verslaggevers) NOORD WXJKERHOUT, maandag, De pauselijke pronuntius in Den Haag, mgr. A. Felici, is gisteravond weggebleven bij de opening van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout, waar de afgevaar digden van de Nederlandse katholieken de komende dagen onder meer de kwestie van het verplichte priestercelibaat 2ullen behan delen. Kardinaal B, Alfrink zei in zijn openingsrede de afwezigheid van mgr. Felici zeer te betreuren. „Ik heb herhaalde malen er op aan gedrongen, zowel bij hem als in Rome, dat hij als vertegenwoor diger van de Apostolische Stoel deze concilievergadering zou bij wonen, zoals hij dit ook bij de voorgaande zittingen heeft ge daan. Ik kan u verzekeren, dat ik de laatste dagen alle pogingen heb gedaan om de nog resterende misverstanden rond ons Pasto raal Concilie uit de weg te ruimen", aldus de kardinaal. Hij voegde hieraan toe: dat de paus zelf hem gisteren persoonlijk heeft la ten weten, dat hij het Nederlandse concilie met zijn gebed en met intens meeleven volgt De afwezigheid van mgr. Felici werd door waarnemers ouder meer in verban^ geb^cht met het telegram dat de redactie van het blad Confron tatie - de spreekbuis van de behou dende katholieken in Nederland hem op 21 december had gezonden en dat luidde: „Wij vrezen dat uw even tuele stilzwijgende aanwezigheid op het pastoraal Concilie de indruk zal wekken, dat de voorgenomen beslui ten hoewel positief in strijd met uit spraken van paus en wereldepisco paat, toch door, de katholieke gelovi gen kunnen worden aanvaard". Met de „voorgenomen besluiten" werd hierbij gedoeld op een door velen verwachte uitspraak van het concilie tegen het verplichte priestercelibaat Kardinaal Alfrink vertelde nog, dat gistermiddag boven zijn huis in Utrecht enige tijd een reclamevlieg- tulgje had gecirkeld met de tekst „Eenheid met Rome". „Als men geen humor had, zou men kunnen denken: wat kent men zijn aartsbisschop na zoveel jaren toch slecht", merkte de kardinaal op. Hij kreeg een langdurig applaus hiervoor. Hij vond, dat men het geld heter had kunnen beste den aan voedsel voor de kinderen in Biafra. De kardinaal wees er op, dat, hoe de discussies van het concilie ook uit vallen, aan hem en zijn medebis schoppen krachtens hun ambt de defi nitieve besluiten blijven voorbehou den. „Zelfs geen besluit van een meerderheid kan de bisschoppen hun eigen verantwoordelijkheid afnemen", zei hij. Hij verdedigde het recht van een nationale katholieke kerk als de Nederlandse, een beleid te voeren waarin de eigenheid in tucht en spiri tualiteit tot uiting kan komen. „Dat dit wel eens kan leiden tot spanningen met de wereldkerk en haar centrum, Rome, is duidelijk", al dus de kardinaal. „Maar een conflict mag men alleen dan riskeren, als men bij de wederpartij en vooral ook in het eigen hart zulk een sterke verbon denheid erkent, dat de gemeenschap er door niet vernield maar gelouterd wordt". UTRECHT, maandag (ANP) De 17-jarige Gerrit Wtilems uit Rijssen zaterdagavond bij Wierden onder de sneltrein naar Enschede gekomen en op slag gedood. Het ongeluk gebeurde omstreeks elf uur op een dienstover- weg bij het station in Wierden. De jongen maakte van deze overweg ge bruik omdat hij de laatste trein naar huis wilde halen. BERGEN maandag (AP) - In het Noordlimburgse Hamert is in de nacht van zaterdag op zondag een landbouwschuur door brand verwoest. Met de schuur is 60.000 kg hooi en 33.000 kg stro verbrand. Het naast de schuur gelegen woonhuis bleef ge spaard, De schade wordt geschat op ongeveer 25.000 gulden. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De 23-jarige Amsterdamse gede tineerde Johnny N. zal worden overgebracht naar het gevange nishospitaal te Vught voor een operatie. In het Amsterdamse Huis van Bewaring slikte hij dit weekeinde een stuk van een kle renhanger in, nadat vrijdag de officier van justitie bij de recht bank zes jaar gevangenisstraf te gen hem had geëist. Johnny N. wordt ervan verdacht na 'o inbraak in Wageningen opeei politie man te hebben geschoten en onder meer een aandeel te hebben gïhad in een Inbraak bij een juwelier in de Oudebrugsteeg te Amsterdam, vaarbij voor 140.000 aan sieraden wem buit gemaakt. Gisteravond is N. onder politiebe waking naar het Wilhelm ina Gasthuis gebracht. Hier zijn foto's gemaakt Dm na te gaan of een spoedoperatie was vereist. Volgens de artsen was onmid dellijk ingrijpen niet noodzaketij a zodat N. naar het Huis van BewariK? ■werd teruggebracht. Hij zegt: „Gedetineerden worden bij voorkeur behandeld in het gevange- MIDDELBURG, maandag. (ANP) Op de Spijkerplaat ln de monding van de Wcsterscheldc is zaterdag met het vallen van de eb een 16 meter lange cn naar schatting 30 ton wegende dode potvis aangespoeld. De vinder, schipper J. van der Velde van de Brcskens 23, heeft het kadaver gisteren op handslag verkocht aan prof. dr. L. D. Brongcrsma, directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Lel den. De prijs is niet bekendge maakt. Het kadaver is zaterdag door vissers naar de wal bU Bresbens gesleept en daar op de stikken gezet Het dier zal nog een paar dagen bij de dijk blijven liggen zodat belangstellenden het kun nen bomen bekijken. Gisteren was de belangstelling al enorm. Na de „kijkdagen" sullen me dewerkers van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie het ka daver komen „slopen", zodat al leen hot skelet overblijft. Dit kar wei zal naar schatting 10 dagen in beslag nemen. Het vlees en het spek van het dier hoopt men te verkopen. Volgens prof. Brongersma is het mogelijk er thnls margarine en traan van te maken. Het geraamte zal In het mu seum In Leiden worden tentoon gesteld. Waarschijnlijk zal het voor het vervoer gedemonteerd moeten worden. De potvis ligt nog een paar dagen te kijk voor de kust bij Breskens. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL, maandag. „Suriname heeft extra financiële steun nodig. Het vinden van een oplossing hiervoor staat bij mijn bezoek bovenaan." Aldus dr. Jules Sedney, de nieuwe premier van Suri name, die zaterdagmiddag op Schiphol arriveerde voor een bezoek van een week of drie aan Nederland. (Van onze economische redactie) DEN HAAG, maandag. Het lenen van geld bij een bank of an dere kredietgevende instelling zal dit jaar duurder kunnen wor den. De staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, rar. H. J, van de Poel, heeft toestemming gegeven om vanaf 1 januari de tarieven te verhogen, die maximaal mogen worden be rekend bij geldleningen die onder de bepalingen van de Geldschie- terswet vallen. J nishospitaal te Vught, zeker als de officier van justitie, mr. H, E. van Re- nesse, achtte permanente bewaking van Johnny N. nodig vanwege 2ijn vluchtgevaarlijkheid. Hij werd niet in het WG opgenomen omdat dit ziekenhuis zich op het standpunt stelt dat politiebewaking bij opname geweigerd moet worden. De mogelijkheid van een vlucht er in zit. N. werd naar het WG gebracht voor het geval een spoedoperatie nodig was. In dat geval zou hij in het WG zijn geopereerd. Medisch was er ech ter geen bezwaar tegen zijn terug brenging naar het Huis van Bewa ring." SANTA BARBARA, maandag (AFP) De film- en toneelregisseur Robert B-Sinclair is zondag door mes steken in de borst dodelijk gewond In zijn woning in Santa Barbara, Calf- fornië. In de woning is de 25-jarige Billy McCoy Hunter aangehouden, die van moord wordt verdacht. Sinclair heeft in de jaren veertig verscheidene films geregisseerd voor Metro Goldwyn Mayer. Hij werd verwelkomd door mi nister Bakker, belast met konink rijkszaken en als zodanig in Den Haag de eerste gesprekspartner. De premier was in gezelschap van mr. J. Lachmon, voorzitter van het Surinaamse parlement (de Staten). Dr. Sedney: „Dit is een toevalligheid. Het bezoek van de heer Lachmon was al lang gepland. Het mijne heb ik ver haast, met het oog op de vakantie van minister Bakker." Mr. Lachmon verduidelijkte dat hij niet door de Staten is afgevaar digd, maar op eigen initiatief is ge komen, „om op parlementair niveau te praten met vooral de fractielei ders in Nederland." De Surinaamse regering bekostigt, aldus de premier, de reis van mr. Lachmon. De financiële moeilijkheden, waarvoor Suriname staat, komen vooral voort uit het feit dat het land zoveel moet betalen aan aflossing en rente op leningen, aldus dr. Sedney. „Zij maken zeven procent van de totaaluitgaven uit". Een punt Is ook, verklaarde h(f, dat die leningen, gestoken in diverse projec ten, ook nog niet dat rendement op leveren dat er in het begin van ver wacht is. Dr. Sedney: „Ben aantal grote projecten is nu zover ontwikkeld, dat ze rijp zijn om aangepakt te worden. Alleen, daar is geld voor nodig en dat hebben wij niet". Be halve over financiën zal de pre mier overleg plegen over sociaal maatschappelijke en militaire vraag stukken (vorming van een eigen Su rinaams leger). „Ik ben hier niet", vulde hij aan, „om over wijziging van het Statuut te praten of zo'n wijziging voor te bereiden. Althans, het initiatief zal niet van mij uit gaan". Het doel van mr. Lachmon's be zoek: „De verstandhouding tussen Suriname en Nederland verbeteren. Ik kom vertellen hoe het er werke lijk voorstaat in Suriname", aldus mr. Lachmon, Hij zei dat de rege- ring-Pengel eraan heeft meegewerkt het beeld te vertroebelen, „Ik heb altijd gezegd: Pengei is Suriname niet, wel, dat is bij de verkiezingen De Surinaamse minister-presi dent, dr. J, Sedney (rechts) en Staten-voorzitter Lachmon zater dag op Schiphol, bevestigd. En nu, na die verkiezin gen, hebben wij heel wat op te rui men. Het is een Augiasstal". Er is, meent mr. Lachmon, In Ne derland te veel op gezag van de rege- ring-Pengel aangenomen, „Ik ben hier om te proberen de zaak weer recht te zetten", Al vóór premier Sedney en mr. Lachmon is drs. A. A. Biswamitre, minister van arbeid en vakbondswezen in het nieuwe Suri naamse kabinet, in Nederland aan gekomen. Gisteren arriveerde dr. D. Polanen (PN~P) op Schiphol. Hij is de nieuwe gevolmachtigde minister van Suriname in Nederland en volgt mr. Lim A Po op. BU de Surinaamse verkiezingen in oktober kwamen de Hindoe- staande partij VHP van mr. J. Lachmon en de (Creoolse) Pro gressieve Nationale Partij als de grote overwinnaars uit de bus. De VBP klom van 11 tot 19 zetels in de Staten (het parlement), dat er 39 telt, De PNP klom van 3 tot 8. Grote verliezer was dc Nationale Party Suriname van Pengei die 6 zetels moest missen en er nu nog 11 heeft. De VHP cn PNP hebben de nu aan het bewind zijnde coa litieregering gevormd (mr. Lach mon was formateur) met dr. J. Sedney van de PNP als premier). HU is ln die functie Pengei opge volgd. (Van onze correspondent) VENLO, maandag. In de douche ruimte van zijn woning te Blerick is zaterdagmiddag de 74-jarige H. Rod- deman door verstikking om het leven gekomen. Een ventilatiegat in de bad kamer was dichtgestopt in verband met de kou. Hierdoor ontstond zuur stofgebrek. TURIJN, maandag (AFP) Gister ochtend is in Turijn een bomaanslag gepleegd op een filiaal van de Banca d'America e d'ltatia. Door de bom werd alleen geringe materiële schade veroorzaakt De toegestane verhoging be draagt 10 opcenten, wat inhoudt dat de huidige rentepercentages met nog eens10 procent mogen worden verhoogd. Voorbeeld: Voor een lening die tot nu toe 15 procent kostte, mag nu worden gerekend 15 procent plus 10 pro cent van die 15 procent is l6Vè procent. Voor de leningen tot en met ƒ5.000 betekent de verhoging dat het oor spronkelijk rentepercentage nu met 25 opcenten (dus met 25 procent) mag worden verhoogd. Sinds 1953 is name lijk al een verhoging met 10 opcenten toegestaan en va paf I september 1069 mocht daar nog eens 5 opcenten by worden geteld. Tezamen met de nieu we verhoging dus 25 opcenten. Tarieven De maximum tarieven voor leningen niet langer dan 24 maanden zien er nu als volgt uit: ff» Leningen tot en met 1.500: 19 procent plus 25 opcenten, wat neer komt op 23% procent 0 Leningen vanaf ƒ1.500 tot en met ƒ2.500: 15 procent plus 25 opcenten, wat neerkomt op 18% procent. 0 Leningen vanaf 2.509 tot en met ƒ5.000: 12 procent plus 25 opcenten, wat neerkomt op 15 procent. 0 Voor leningen boven de 5.000: 5.000 van de lening mag 12 procent plus 25 opcenten (dus 15 procent) kosten en b. het bedrag dat boven d) 5 000 uitgaat mag 12 procent plus 20 opcenten kosten, wat neerkomt op 14 2/5 procent. Verder heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor leningen met een looptijd langer dan 24 maanden 12 procent plus 25 opcenten (dat is dus 15 proeent) c.q. 20 opcenten (dat is dus 14 2/5 procent) wordt herekend. De Goldschieterswet bepaalt dat de maximum-tarieven, die voor leningen door de banken mogen worden bere kend, „bij een degelijk beheer een re- deHike winst mógelijk moeten ma ken". De staatssecretaris meent-dat de huidige tarieven daar niet meer aan voldeden. (Van onze economische redactie) DEN HAAG, maandag. Het verbruik van frisdranken heeft het vorig jaar in ons land een nieuw record bereikt. ïn 1969 zyn ongeveer 650 miljoen liter „fris" gedronken, tegen 550 miljoen in 1968. Dit heeft de heer W. M. F. Wester man, directeur van Coca Cola-Ne derland vandaag gezegd m een nieuwjoarstoepsraak. Het cijfer 650 miljoen liter houdt in dat in 1969 ieders Nederlander, van baby tot grijsaard, meer dan 250 glazen frisdrank heeft geconsu meerd, tegen „maar" 215 het jaar daarvoor. De heer Westerman merkt op dat dc stijging van de frisdrankconsumptie nog niet wil zeggen dat de toekomst er voor deze bedrijfstak rooskleurig uitziet. „De merkfabrikanten onder vinden scherpe concurrentie van de eigen merken der grootwinkelbe drijven en andere arganisatles", zei hij. „Bovendien leiden concentraties in de brouwerijwereld er toe dat steeds meer horecabedrijven voor de merkfabrikant verloren gaan." Ook is volgens de heer Westerman een negatief punt, dat veel horeca- ondernemingen door de invoering van de BTW op de rand van het faillissement zijn geraakt. (Van onze correspondente) NIEUWE PEKELA, maandag. Van- voor de sigarenfabriek Champ-Cl ark van de firma Koning te Nleuwe-Pekela worden gepost. De ruim dertig meisjes die in staking gin gen en door de directie wegens con tractbreuk waren ontslagen., gaan niet met dit ontslag akkoord. De meisjes knjgen bij het posten door de fabriek steun van enkele mannen van het ac tiecomité, om te verhinderen dat werkwillige meisies het fabriekster rein kunr.en betreden. De firma Ko ning heeft de vorige week in enkele dagbladen een advertentie geplaatst om meisjes aan te trekken. In ivoonwagencentrum (Van onze correspondent) MAASTRICHT, maandag. De politie in Heerlen heeft de inwoners van het woonwagencentrum in die plaats gisteren gevraagd, voor 6 uur 'fl avonds hun vuurwapens ln te leveren bij de kampbeheerder. Deze zoo de wapens dan, zonder namen te noemen, Inleveren bij de politie. Ondanks deze belofte was gister avond nog geen enkel wapen^ ingele verd. De oproep van de politie werd gedaan naar aanleiding van recente schietpartijen in het woonwagencen trum. Daarbij vielen één dode en één zwaargewonde. De Heerlense politie kon vanoch tend nog niet meedelen, welke maat regelen nu genomen zullen worden. Vandaag zal hierover nader beraad plaats hebben. Op academie in Beverwijk: (Van een onzer verslaggevers) BEVERWIJK, maandag. Op de Katholieke Pedagogische Academie In Beverwijk, waar begin november vo rig iaar ccn conflict tussen studenten en bestuur ontstond, zfjn vanmorgen de lessen hervat volgens het oude les rooster, hoewel overeengekomen was dat volgens een nieuw lesprogramma gewerkt zou worden. „Onderwijsvernieuwing is voorlopig wettelijk een onmogelijke zaak", zei waarnemend directeur G. Merz van morgen. „De onderwijsinspectie ver langt een bepaalde verdeling van les sen. Nu kun je die lessen wel anders groeperen, maar dat komt op hetzelf de neer". De heer Merz zei wel dat „binnen de grenzen van het mogelijke alles gedaan zal worden om onder wijsvernieuwing door te voeren". Een aantal leerlingen heeft zich, al dus de heer Merz, wel tegen hervat ting van de lessen volgens het oude rooster verzet, „maar zag zelf wel in dat iets anders niet mogelijk was". Vervroegde vakantie Voor de kerstvakantie heeft men geprobeerd met een nieuw lesrooster te komen, maar „daar viel niet mee te werken", aldus een andere vertegen woordiger van de academie. De leer lingen zijn toen vervroegd met vakan tie gestuurd. Het conflict over de onderwijsver nieuwing op de Beverwijkse academie begon indertijd met een „condoom-in cident". Een leerling, die tijdens de les met een condoom speelde, werd toen van school gestuurd. Dit was voor de andere leerlingen aanleiding, een schoolstaking te beginnen. WASHINGTON, maandag (AD). Robert S. McNamara, president van de wereldbank, heeft in een redevoe ring gewezen op het feit dat de ont wikkelingslanden v-.ijwel uitslui tend in Zuid-Amerika !n 1965 naar schatting 2,1 miljard dollar binnen landse middelen hebben uitgegeven om automobielprodukten te vervaar digen waarvan de waarde op de we reldmarkt slechts 809 miljoen dollar was. „Het is leerzaam er bij stil te staan dat dit „verlies" van 1,3 miljard dol lar in één enkel jaar het totaal bena dert dat de wereldbank in haar 23 jaar van bestaan heeft geïnvesteerd ïn de industriële ontwikkeling", zei hij. Met uitzondering van de kleinere hebben vrijwel alle Zuidamerikaanse landen hun eigen autoindustrie, welke bestaat uit assemblage-fabrieken van Amerikaanse en Europese fabrieken die allerlei modellen auto's en ook vrachtwagens en bussen bouwen. Zuidamerikaanse economen hebben betoogd dat het aantrekken van au to-industrieën een goede manier was om de werkloosheid te bestrijden en de industrialisatie aan te moedigen. Er zijn echter aanwijzingen dafc facilitei ten voor de uitvoering van dit beleid van beslissende betekenis zijn geweest voor de teleurstellende economische prestaties van Zuid-Amerika in de la ren 60. JU S< is le lit dt bt Sf k< kl H. bc kl sti de Ci hc

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1