Willem Backhuys wil hard vechten voor zijn i r n iseum H 9 ROTTERDAMS DAGBOEK K.V.K.-VOORZITTER WAARSCHUWT VOOR 'SCHELDEREGIME' Van hetzelfde! 35 'Alle natuur historische verenigingen moeten morele steun geven' Spontaan spel Kopenhaags Strijkkwartet l 'MAAR MENEER.,. ROTTERDAM RIJNMOND Opheffen Aanraken Natte his Tentoonstelling over actuele zaken in het stadhuis VERSTELBARE STUURHUT I# 'TTjmr. F, Afrikaanderplein OZ en Joh. Brandstraat worden opgehoogd Distilleerderij Melchers in Engelse handen Dank, ROTEB pagina 4 - dinsdag 8 januari 1970 door JAN OTTENS „We hebben de morele steun- nodig van. alle verenigingen die zich op natuurhistorisch terrein bewegen, van de vogelwerkgroep tot en met de aquariumvereni ging. Allemaal. Dat zijn er in Rotterdam een heleboel» Vijftig zijn het er zeker". „Ons Natuurhistorisch Mu seum is in heel Zuid-Holland het enige openbare museum op dit gebied. Daar ligt een enorme taak". Drs. Willem Backhuys, 25 jaar oud, dit jaar afgestudeerd als bioloog en sedert enkele maanden behalve leraar aan het Erasmiaans gymnasium vooral conservator van het Natuurhistorisch Museum, hoopt mettertijd te promo veren. op de landslakken van de Cana- rische Eilanden. Maar hemzelf is de traagheid van slakken volkomen vreemd. Hij wil niets liever dan heel snel «en eind maken aan de slaap, die zijn museum in de loop der jaren heeft overmand. De cijfers: het Natuurhistorisch Mu seum kost diergaarde Blijdorp zo'n veertig- vijftigduizend gulden ex ploitatielasten per jaar. Want: per jaar mag het museum al blij zijn met een bezoekersaantal van 1500. Het museum is al vele jaren geves tigd aan de Kastanjesmgel m Schie- brook en daar stromen de mensen nu eenmaal niet in grote drommen op af. Vroeger werd er nog wel eens wat schoolbezoek aan het museum ge pleegd, maar de toenmalige leiding stimuleerde dat niet erg. Kenmerkend detail: in de jaarver slagen van de secretarie-afdeling on derwijs werden altijd een paar regel tjes gewijd aan het museum, maar in één van de laatste verslagen stond plotseling dat het museum was opge heven. en verband tussen alle vormen van le ven? Backhuys: „Dat wordt beter, Er wordt minder uitsluitend aan syste matiek gedaan 't Is natuurlijk nog wel belangrijk, maar het gaat erom de kinderen een motivatie mee te geven. Waarom is dit zó en waarom is dot zus? Vergeet niet, op de lagere scho len wordt vrij wel mets aan biologie gedaan en op de middelbare scholen zit het vak behoorlijk in het rooster Ingeklemd", Ook aan het hoger onderwijs wordt gedacht, Backhuys: „Als straks Rot terdam zijn universiteit krijgt, moeten we erbij zijn. We kunnen dan gewoon een heel nuttige functie vervullen". Het is duidelijk, de noodkreet van drs. Willem Backhuys is een vragen om contact met leder die geïnteres seerd is. Backhuys wenst zijn mu seumcollectie (vogels, schelpen, vlin ders zijn erg goed vertegenwoordigd; zoogdieren amfibien, rep ielen en vis sen een stuk minder) niet voor de mensen weg te bergen en af te slui ten. Drs. Willem Backhuys, 25-jarige conservator van het Natuurhistorisch Museum. Het zwaard van Damocles dreigde dit jaar plotseling alsnog te vallen. Als gevolg van de moeilUkhedf?'. in de vr«»j* diergaarde had Blijdorp ntttAW ga- Vijl jBAl* meenteiyk toezicht gekregen en toen men op het stadhuis tegen het jaar lijkse tekort van het Natuurhistorisch Museum aankeek, lag de conclusie voor de hand; opheffen. energieke steun van ir. F. Sieuwerfsz van Reesema, de oud-Blijdorpdiree- teur, die met zyn 78 jaren tijdebjk weer de leiding van de diergaarde heelt. Van Reesema bracht de heren m herinnering, dat de gemeente nog een ereschuld had in te lossen. Het mu seum was vroeger tegenover Boymans aan de Mathenesserlaan gevestigd en toen liep het goed. De gemeente had het pand nodig; het museum week uit naar Schiebroek, waar de gemeente sedertdien de huur van een pand van de spaarbank betaalde en beloofde dat het museum snel aan een nieuw en beter onderkomen zou worden gehol pen. Maar er gebeurde mets. Vrijwel niemand vond de weg naar de Kas tanjesingel. En toen Van Reesema dertien jaar geleden met pensioen ging, bestond er al een plan om in de diergaarde een aquariumgebouw neer te zetten met daar bovenop een Na tuurhistorisch Museum. Maar nog steeds is er niets gebeurd. Maar Backhuys kreeg onmiddellijk Gaat het nu wel gebeuren? Backhuys: ,Jk geloof dat de plan nen in seg maar vijf jaar gerealiseerd hunnen zijn. Het hangt natuurlijk he lemaal af van het aantal men.sen, dat er achter gaat staan". Hoe moet nu nieuwe belangstelling voor het muse *m volden gewekt" Backhuys: „Wc moeten de afdeling onderwijs meer inschakelen. Het mu seum moet geïntegreerd worden in do diergaarde mei ren gezamenlijke edu catieve dienst". Hoe gaat een museum er dan van binnen uitzien? Bnc'-hr.ys: Alle natutirhts'oriche verenigingen nweicn er unmte kun nen vmd"n vror h *n a t vite'tcn hun collecties h x*> de*wn aan een congreszaal en er moet zeker een lesiokaai nemen Want bij cons rvalcr Daekhrys blijgt het onderwijs een wezenlijke plaats innemen' „Ik heb dat gezien in Antwerpen bijvoorbeeld. Fantastisch, wat ze daar doen. Schoolkinderen wordt daar iets verteld over een be paald onderwerp, ze tonen er bijvoor beeld een paar dia's of een opgezet exemplaar bu en dan gaan ze in de diergaarde kuken naar de praktijk. Als je dat goed doet vertellen de kin deren thuis wat ze gezien hebben en in het weekend komen ze met vader en moeder naar de dierentuin om hun kennis te spuien". Het biologie-onderwijs op de scho len is nog te veel het „natte-hiswerk" van vroeger, of wordt er al wat meer gedaan aan het laten zien van functie HU wil opgezette exemplaren van meer algemeen voorkomende soorten in vijf Jaar kunnen afschrijven: „Je moet kinderen de gelegenheid geven de spullen aan te raken, dat vinden ze nu eenmaal fijn," Backhuys is van plan volgend jaar ook mee te doen aan het natuurbe schermingsjaar, „Aan het eind van het jaar willen we een expositie op zetten. We gaan dan het accent leggen op de naaste omgeving van Rotter dam, dat spreekt de mensen het meest aan. Wet er vroeger was, wat er nu nog van over is en hoe dat komt Vraagstukken van milieu, het heeft allemaal met natuurlijke historie te maken." Backhuys en zijn museum hebben eén tontoonstelhngservarmg a-hter dc rug. Een bemoedigende ervaring In het Dioramagebouw van diergaarde Blijdorp liep twee maanden lang met groot succes de expositie rond dé we reldreis van de Vlaardmgse zeezoiler Bertus Zijdenbos: 12.000 mensen heb ben de tcntoons.cIUng gezien Het sterkte Backhnvs in zijn me ning dat museum en dierentuin samen mo ten optrekken: ..Ik zal ervoor vachten om dat voor elkaar te knj- g-n- 's Avonds belt hij terug: „Voor al 's winters gaan er bijvoorbeeld nogal wat vogels dood. De men sen die ze vinden, weten niet waar ze ermee naar toe moeten. Ik wil ze graag hebben. Kunt u dat er nog even bij zetten?". Tweede noodkreet van een mu seumconservator van de nieuwe generatie. "Waarvan akte. Het adres van het Natuurhistorisch Museum: Kastanjesingel 107, en het telefoonnummer: 183324. ROTTERDAM, dinsdag „Kroniek J9C9" is de titel van een tentoon stelling in de hal van het stadhuis1 over actuele zaken in het afgelopen jaar. Het is de bedoeling dat Rotterdam mers op deze tentoonstelling ook worden geïnspireerd tot kritisch meedenken. Volgens het bureau voorlichting en publiciteit van de gemeente geven onderwijs, kunst en industrialisatie aanleiding tot vragen naar inspraak. De tentoonstelling is samengesteld uil foto's, luchtfoto's, aquarellen, kaarten, sterk vergrote spotprenten «m publicaties uit de verzameling van het gemeente-arehief. Tot en met vrijdag 16 januari is de expositie te bezichtigen gedurend" de openingsuren van het stadhuis dus ook tijdens de koopavonden (ADVERTENTIE) Heeft U met het kopen van nieuwe overgordijns tof gewacht op onze bekende Italiaan»da mast, dan wordt Uw geduld nu dubbel en dwars betoond. Deze sfeervolle overgordijnstaf verkopen wij ook nu weer voor dezelfde lage prijs. Italiaanse relief damast "Tita nic de Luxe", esn zeer zwara kwaliteit klassieke damast in 5 rijke kleuren. Reliëf damast koopt U ook nu weer per me ter, 130 cm breed, voor nog géén tientje. Italiaanse Relief Damast 130 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage de verkoop van dit rijke Italiaanse reliëf damast, een sfeervolle overgor- dijnstof, in 5 prachtige kleuren, 130 cm breed per meter Ook in 260 cm broed Ook nuMcftsmorgtn opto G44n tel, ot schrift best De stuurhut van de Franse duwboot „Sure" kan zrch aaorpassen aan de hoogte van obstakels die hij moet passeren. Moet hij bijvoorbeeld zoals op de foto, buiten de openingstijden onder de Komngshavenbrug vn Rotterdam door, dan verzinkt de stuurhut tot op de gewenste hoogte en kan de duweenheid ongehinderd passeren. De extra-kosten van de „ver stelbare" stuurhut worden wel goed gemaakt door het vermijden van wachten of omvaren. *Wr"»' Ï?X' ROTTERDAM, dinsdag „We kunnen niet stilzwijgend uitgaan van een natuurlijk belangenverband over de rijksgrenzen heon van Antwerpen langs de Schelde tot in zee en volstrekt afhankelijk van Rotterdam. Ons zicht op de delta omvat naast Dordrecht en West- Brabant» ook Zeeland." Deze waarschuwing de belangen van Antwerpen niet als een na tuurlijk gegeven in de zeehavenpolltiok voor Zuidwest-Nederland te betrekken werd vanmiddag gegeven door mr W. II. Fockema An- dreae, de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel in zijn jaarrede. Hij zei: „Wij aanvaarden het nood wendig gezag van de landsoverheid bij het vaststellen van de hoofdlijnen van regionale structuur voor het zee havencomplex in het gebied ven de Nieuwe Waterweg. Mocht evenwel he'. regeringsbeleid leiden tot een soort nieuwe constructie van geïnstitutiona liseerd beheer van havencomplexen, waarbij naast het Waterweg regime in de noordelijke delta een Schelderegs- me in de zuidelijke delta ontstaat, dan steken wij onze vinger op". „Langs de lijn RijnSchelde via het komende en urgente verbindings kanaal van Antwerpen met de Rijn en door moderne pijpbjnstelsers reiken Rotterdam en Antwerpen elkaar de r\E opgetogen reacties van de leden der Kamermuziekvereniging op het spel van het Kopenhaags Strijk kwartet, gisteravond in de welgevulde kleine Doelenzaal, hebben wij wel be grepen maar niet helemaal kunnen on derschrijven. De Deense musici die met werken van Haydn, Beethoven en van hun landgenoot Vagn Holmboo hun (misschien zelfs Nederlandse debuut maakten, namen op vele pun ten voor zich in. Hun vertolkingen werden gekenmerkt door een ontwa pende spontaniteit, die niet het minst het gevolg is van het vurige tempera ment, dat de aanvoerster, de violiste Tutter Givskov, bleek te bezitten. De techniek van het ensemblespel hebben de vier voortreffelijke spelers tot een hoog niveau ontwikkeld en begrip voor de muzikale eisen van de diverse stukken toonden zij evenzeer. Wat echter het Kopenhaags Strijk kwartet toch niet op één lijn plaatst met de befaamde ensembles, die in deze reeks veelal optreden, Ls een ge brek aan verfijning, aan detailafwer king, zodra het om de snelle tempi (de finales van Haydns F-dur kwartet en Beethoven even licht getinte opus 18 no 4) of om strenge fugatische passa ges (Beethoven) gaat. Virtuoziteit in strijkkwartetverband vereist een ijze ren discipline, die van geen der spe lers een lichte haastneiging toestaat. En de Denen zondigen nog wel eens tegen de regel. Het gaafst en klank rijk klinkt hun spel wanneer om een volle expressieve loonvorming wordt gevraagd. Vandaar, dat als geheel het best voldeed het kwartet van Holm- boe, zijn 7de opus 86, dat aan het Ko penhaags ensemble is opgedragen, Holmboe's sympathieke, postromanti- sche toonspraak, waarin de tonaliteit op originele wijze vrij wordt gehan- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De af deling bestrating van gemeentewerken gaat binnenkort beginnen met het op hogen van het Afrikaanderplein O.2. en de Joh, Brandstraat. In verband met de reconstructie van het Afrikaanderplein zal eerst hot Afrikaanderplein O.Z. worden geas falteerd. Na deze werkzaamheden, die eind april gereed zullen zijn, zal een begin worden gemaakt met de asfalte ring van de Joh. Brandstraat. Bij familiegebeurtenissen zoals hu welijken en sterfgevallen zal gemeen tewerken zoveel mogelijk proberen de betrokken woningen bereikbaar te houden. Belanghebbenden moeten daarvoor contact opnemen met de dienst via telefoon 272325 of 171498 (de heer L. J. Boogaard). SCHIEDAM, dinsdag, De directie van de N.V. distilleerderij van J. J. Melchers Wz. „De Olifant" deelt mee dat zij een overeenkomst heeft aange gaan, waarbij de N-V. ondergebracht zal worden in een Engels-Nederland se leven smiddel en groep onder leiding van de Britse maatschappij Cavenham Foods Ltd. Directie en staf blijven on gewijzigd, het bedrijf wordt op dezelf de wijze voortgezet. teerd, heeft de luisteraars zeker kun nen boeien. Het zevende kwartet is geen grootse compositie, maar het werk van een man, die iets te zeggen heeft en daarvoor een zeer aanvaard bare 20ste eeuwse vorm heeft gevon den. ELLY SALOMÉ /K bert op 'rtljn achterhoofd ge vallen. Vlote voor mijn woning. Nu niet inchen en toepasselijke grapjes makenmant u heeft er geen flauw benul van hoe beroerd ik eraan toe ben geweest. Het kwam zo. Ik sjeesde verleden week maandag morgen de straat op, zonder rekening te houden met de klimatologische om standigheden. Op zichzelf mets bijzon ders, want wie mij kent, weet, dat ik 's morgens tussen acht en tienen lijd aan een chronische onverstoorbaar heid. Terzake. Het gevolg van mijn non chalance was 'adembenemend. Net voor het stoeprandje smakte ik voor het eerst ter bodem. Ik kwam op knieen en handen terecht, zag mijn broodpakje voorwaarts glijden en be dacht pas toén, dat het glad was. Vlot, hè. Uit angst dat de mislukte pirouet stof zou zijn voor een mieterse dijen kletser achter de gordijnen in de belendende percelen, raapte ik blik semsnel mijn plastic zakje vol boter hammen op e» snelde nat verder. Stoepjes blijken, wanneer het buiten als een spiegeltje is, verdraaid lastige hindernissen. Vooral als je erop moet. Getuigen hebben my na- meljjJc ik citeer hen een salto zien makendie by gymnastische oe feningen zou zijn gehonoreerd met het predikaat: spectaculair. Ik weet er zelf niets van, Ik werd wakker naast een hoopje hard geworden sneeuw en bemerkte dat myn bril schee/ stond. Vindt u dit geen fascinerend onder werp om C'70 in te swingen? Ik wel. Ademloos. Hoort u gelijk dat ik ge durende mijn absentie plat in bed ölie geneugten heb moeten ont zeggen, die feestdagen met zich meebrengen. En dat tk tijdens een za lig «iets doen heb geteld hoeveel uit drukkingen erop iemand van toepas sing zyn wanneer hy iets doms heeft gedaan. In mijn geval zeven. Het zou te droooggortig zyn om ze hier alle op te noemen, maar één wil ik er kwijt. „Heb lak aan de mensen". (Het in dit verband normaal gebruikte zelfst. naamwoord wordt door myn supe rieuren diep verfoeid). Ik weet het: het is diep tragisch als je, ten aanschouwe van ziekelijke gluurders, over de middenstraat je pakje brood achterna glijdt, maar sta niet schieHjker op dan noodzakelijk is. Doe het met. Want paat het een twee de keer mts, dan brullen ze nog har der. De schurken. SORRY, brave broeders, ik liet m'n emoties even de nrye loop. Voor taan zal ik erop letten. Nu moet u het me maar niet kwalijk nemen alle maal naweeen van een doezelige black out. Ik merk ook nu pas dat door my is nagelaten te proosten op C'70. Nu dan maar even. In alle haast.... „Proost". ....„Van hetzelfde". II/AT u, als rhaaüinistisclie parollst, VY met weet, is, dat wijn cofegaru- briekschryuers httrt programma's voor 1970 al hebben gepubliceerd. Bn het zijn geen flodderstukken, oh nee, alle maal ambitieus opgestelde en uitge dachte plannetjes, schema's, voor nemens en wensen. Ik ben er wat ja loers op. Want ik weet helemaal niets. Goed, ik heb me voorgenomen mijn collega's niet meer van het werk te houden, in het vervolg wat omzichti ger met de natuur om te springen niet meer oper „Het Volk van Feij- enoord" te schrijven, niet meer te grommen over de ongeïnspireerde toe spraken van dc ambtenaren nan de burgerlijke stand en de eerste de beste bekeuring niet te betalenmaar daar mee is myn slecht gesneden, koek op Werkelijk. Als ik ouer mijn dagboeken m 1970 spreek, spreek ik in uiterste reserve. Want ik ben van iedereen afhankelijk Akkoord, er ontspruit uit myn geest ook wel 'ns een ideetje, maar wil het in deze hoek écht interessant worden, dan moet de grote hap van u komen. Waar of niet? Want laten we er maar rond voor uit komenu hoort en ziet, met z'n allen, op één dag meer, dan :fc in tueet niet hoeveel jaren. En als het om een probleemtje gaat, heus, dan gaat geen zee me te hoog. DAGBOEKSCHRIJVER JAN D. SWART. hand om „bedachtzaam blijvende coordmaticstelsels tot ontwikkeling te brengen, die een gemeenschappelijke dcltafunctic van wereldformaat ten dienste van handel en industrie moge lijk maken", aldus mr. Fockema An- dreac. Rotterdam zal zich echter krachtig verzetten wanneer het als cadeau pljp- lijnslraten vol eenrichtingsverkeer wordt beloofd m plaats van de mot recht gevraagde industriële ont plooiingsmogelijkheden in wijder boog rondom deze stad. De heer Fockema Andreae zei dank baar te zijn dat de landsoverheid niet verder toegeeft aan het in den lande relativeren van de economische be tekenis van Rotterdam. ..Maasvlakte Geul, Rljnpoorthaven. pljpleidingsystemen, weg- en spoor verbindingen met rmerkruisingen worden als vitale elementen voor de functiehandhavmg van Rotterdam aanvaard". Hot opnaman van brieven In dwa'ru» br.'ek betekent rtlet .«Jat do redactie Instem! met de meningen- dl* daarin tot uitdrukking komen, doch dat »J d«e ba Ta no wakke nd genoeg vindt om ra ter kennis van de lexer* te brengen. Brieven ronder volledige naam en adre*--Ur<jr<i«n l»r*)Jde gelegd. De re- daetl» baiwudt *toh het recht voor j Mnzendlnjjin te verkorten.,, M De winter heeft al op tamelijk grimmige wijze van zijn aanwezig heid doen blijken en ieder heeft al min of meer kunnen genieten van de kwistig uitgedeelde ver rassingen! Het is nl. de jeugd dio geniet van sneeuw en ijs. Maar velen, die uit hoofde van hun. werkkring de straat op moeten en toch ook graag weer „heel" thuis komen zien er ge loof ik de lol met van in! en zeker niet de groep onproductieve stadgeno ten, die ook wel eens de straat op moeten, al ls het dan met ambtshalve, nl. de groep 65+, Het verheugt my daarom, dat de „ROTEB" klaarblijke lijk aan dit probleem aandacht heeft geschonken, want het ls mij opgeval len, dat niet alleen de rijstraten, maar ook de gladde trottoirs dezer dagen gepekeld waren. Voor de bejaarden, die de soliditeit van hun skelet liever niet op de proef stellen is het een uit komst, dat zij zonder al te groot risico van de voetstraat gebruik kunnen ma ken. Daarom, „Roteb" hartelijk dank, ook namens vele anderen. J. ARÊNS 75+

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1