In 1975 nieuwe tunnel onder De laas bij Dordrecht ROTTERDAMS DAGBOEK F. J. N. Spoke koos haven om zijn positieve instelling Mfrenk mm de poets Orgelconcert Dirk J. Zwart viel tegen ROTTERDAM RIJNMOND OUDE BRUG BLIJFT LIGGEN VOOR LOKAAL VERKEER MET ZWIJNDRECHT Kapiteinsbevoegdheid na aanvaring voor zes weken ontnomen Dit jaar 300.000 telefoon aansluitingen in het distriet Rotterdam Aanvullende subsidie voor Klein Profijt Rij kskweekschool voor vroedvrouwen eind volgend jaar groter en verbouwd Stoomafblazen van elektriciteitsbedrijf verstoort nachtrust Plannen voor Capelse jeugdnatuurwackt Toon Hermans mogelijk juni al in Rotterdam Loti Thiel begint eigen produkties Van Amen en Gijzen in De Doelen T elefoonpraat meteen§tevigehanddrnk Aanpak Regionalisme pagina 4 - dinsdag 13 januari 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag - ln de loop van 1975 zal tussen Dordrecht en Zwijndrecht een nieuwe tunnel onder de Oude Maas in gebruik worden geno men. Met de bouw wordt in ja nuari 1971 begonnen. Het ontwerp voorziet in een tunnel met vier buizen, die elk ruimte bieden aan twee rijbanen met vluchtstroken. De tunnel dient ter vervanging van de be staande brug, die thans de rijks weg 16 over de rivier leidt. Behalve een tunnel is er een net van aansluitende wegen gepland. Het gehele project waarvan de minister van verkeer en waterstaat Inmiddels zijn toestemming heeft gehecht, gaat om en nabij de 150 miljoen gulden kosten. Om het plan te kunnen uitvoeren zullen in de gemeente Zwijndrecht ongeveer 250 woningen moeten wor den gesloopt In Dordrecht zullen zo'n 85 huizen tegen de grond moeten. Afgezien van de woonhuizen die er voor moeten verdwijnen heeft de ge meente Zwijndrecht bezwaren tegen het project omdat er binnen de be bouwde kom een doorgaande auto snelweg wordt gebouwd. Zwijndrecht had de weg liever buiten de bebou wing gehouden via een aftakking van de rijksweg 10 ten zuiden van Ridder kerk, die langs de Munniksteeg in Zwijndrecht naar de Hoekse Waard leidt en vandaar teruggevoerd wordt naar Rijksweg 16 het zogenaamde Munniksteegtrace. Belangrijke omweg Behalve Zwijndrecht heeft ook de gemeente 's-Gravendeel gepleit voor het Munniksteegtracé. Een vaste com missie van de Raad van de Waterstaat is na een onderzoek tot de conclusie gekomen dat het plan niet voldoet, omdat daardoor het merendeel van het verkeer, dat geen doorgaande be stemming heeft, een belangrijke om weg zou moeten maken. Gezien de prognose voor 1980 zal slechts twintig procent van het rivierkruisend ver keer een doorgaande bestemming heb ben. De brug over de-Oude Maas ter hoogte van Zwijndrecht en Dordrecht, die in 1968 per dag gemiddeld 42.000 voert ilgen liet passeren, werkt bij zonder vertragend, riet aantal rijstro ken js onvoldoende, terwijl de brug per dag vier tot vijf keer voor het scheepvaartverkeer open moet. Bo vendien belemmeren enkele onover zichtelijke bochten in het tracé van de brugverbinding de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk. De prognose voor 1980- heeft uitge maakt, dat in dat jaar zeker 90.000 voertuigen per dag van de brug ge bruik zouden willen maken, daardoor is een verbetering van de situatie op niet al te lange termijn noodzakelijk. Voordelen Verschillende voordelen hebben de keuze van een tunnel onder de rivier bepaald. Naast het tunneïplan waren er twee alternatieven: verbreding van de bestaande brug of een verbreding en verhoging van de brug over de Oude Maas. Een verbreding van de brug met op- en afritten bleek niet mogelijk. Er zou een tweede verkeers- brug naast de bestaande moeten wor den aangelegd, waarbij het bezwaar van de brugopeningen en dc bochtige toeleidingswegen nog niet verdwenen zou zijn. Om aan de brugopeningen te ontko men zou tenminste 'n doorvaarthoog- te van 45 m moeten worden bereikt. Dat zou tot gevolg hebben, dat zeer lange op- en afritten aangelegd! zou den moeten worden, waarbij alle aan sluitingen in Zwijndrecht en Dor drecht verplaatsing behoefden. De tunnel komt ongeveer 250 meter ten zuidwesten van de brug, die ove rigens niet zal verdwijnen. De brug bluft gehandhaafd voor het lokale en langzame verkeer en verder voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De brug zal een belangrijke verbin ding moeten worden tussen de beide stadsgebieden van Dordrecht en Zwijndrecht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Dc Raad voor de Scheepvaart heeft de Rotter damse kapitein H. W. A. N. (49) voor zes weken de bevoegdheid ontnomen als kapitein op zeeschepen te varen. De kapitein voer op 21 april 1968 met zijn motorschip „Geert" (352 ton) op een rots bij het eiland Skokholm bij de zuidwestpunt van Engeland. Het schip sloeg lelt maar kon zijn reis naar de Engelse haven Bridgewalcr vervolgen. Het ongeluk gebeurde tijdens dich te mist. De kapitein verliet op een gegeven moment de brug om een ma troos te assisteren bij een reparatie in de machinekamer (het schip voer zon der machinist). Hij liet een matroos op de brug achter die plotseling de rots zag_ op doemen. Hoewel deze de motor direct op achteruit zette, kon de rots niet meer ontweken worden. De kapitein die direct terug was op de brug wist het schip snel vrij te krijgen, maar in middels was de voorpiek vrij ernstig beschadigd. De Raad voor de Scheepvaart is van oordeel dat de kapitein de brug licht vaardig heeft verlaten en tekort is ge schoten in zijn navigatie. 7vhnel ondsrjde mEfws GEZIEN VANU/rZMJmfECVr De toekomstige tunnel onder de Oude Maas bij Zwijnd recht en Dordrecht. De tekenmg schetst de situatie, ge zien in de richting Dordrecht. Links de bestaande brug, die ook na de openstelling in 1975 dienst blijft doen voor het lokale en langzame verkeer en bovendien voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag In de tweede helft van dit jaar zal de 300,000ste aansluiting in het ielefoondisfrict Rotterdam gerea liseerd worden. Dé aanvraag om telefoonaansluitin gen blijft sterk toenemen. De totale nummercapaciteit zal met 54.000 num mers een belangrijke uitbreiding on derdaan omdat drie grote telefooncen- tra.es in dienst zullen worden gesteld, de wijkcentrale Dijkzigt (5000 num mers), Pendreeht (6000 nummers) en Schiedam-Groenoord (7000 num mers). In het werkplan voor dit jaar zijn tevens centrales opgenomen voor Alblasserdam, Barendreeht, Bergsehen- hoek, Dordrecht, Krimpen, Nieuwer- krk. Oud-Beljerland, Ridderkerk, Sliedrecht en Spijkenisse. In 1969 vroegen 44.100 mensen om telefoonaansluiting, ruim vierduizend meer dan in het jaar daarvoor. Er werden zo'n 44.000 aansluitingen tot stand gebracht, terw.jl er 24.800 opge ruimd werden. Een belangrijke stijging vertoonde het internationaal automatisch tele foonverkeer: het aantal gesprekken steeg met meer dan 700,000 tot ruim 4,5 miljoen. Enkele andere cijfers voor 1968: De 500ste openbare telefooncel, bijna 2 miljoen inlichtingen via 008 en 92, di stributie van bijna 750.000 telefoon gidsen en verder werd er 614 kilome ter kabel aangelegd. ROTTERDAM, dinsdag. Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland heb ben Provinciale Staten voorgesteld de stichting „Het Zuid-Hollands Land schap" een aanvullende subsidie te verlenen voor het natuurgebied „Klein Profijt" b(j dc gemeente Rhoon. In 1966 verleenden Provinciale Sta ten een subsidie van maximaal vijftig procent van de kosten, die toen ge raamd waren op 54.000 gulden. Een bedrag van ruim 25.000 gulden was daarbij ingecalculeerd voor de verbe tering van de oeververdediging. In de voordracht aan Provinciale Staten zeggen GS, dat de kwaliteit van de oeververbinding dermate is verslechterd, dat van verbetering geen sprake meer kan zijn. Er moet een. ge heel nieuwe oeververdediging worden, aangelegd, waaraan een wandelcircuit zal worden verbonden- Daardoor is ophoging van de kaden noodzakelijk geworden en zullen enkele bruggetjes moeten worden aangelegd. De uitvoe ring van het project gaat ruim 114,000 gulden kosten. Het voorstel omvat nu een subsidië ring van vijftig procent van dat be drag, verminderd met de in 1966 ver leende subsidie van 27.000 gulden. O (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De ver bouwing en uitbreiding van de rijks kweekschool voor vroedvrouwen aan de Henegouwcriaan, waarmee dezer dagen een begin is gemaakt, komen in het najaar van het volgend ja3r ge reed. De binnentuin van het gebouw is dan afgesloten van de straat me een nieuwe vleugel die op kolommen komt te s.aan. De verbouwing wordt uitgevoerd om de school vlak vóór de Eerste Wereldoorlog in gebruik genomen aan dc huidige medische eisen aan te passen. Dit komt neer op een herinde ling van de polikliniek, vergroting van het laboratorium en de inrichting van een nieuwe operatiekamer. Het nieuwe gebouw is straks veel doelmatiger in het gebruik. In de be staande U-vorm gaat met lopen veel tijd verloren. De nieuwe vleugel met een gevel van gekleurd glas krijgt de hoofd ingang van het gebouw. Op de eerste verdieping komen onder meer zes ver loskamers en een ruimte voor polikli nische behandeling. Tussen de kolom men van de vleugel komen parkeer ruimtes. Het werk wordt in fasen uitgevoerd zodat de schooi in gebruik kan blij ven. De kosten bedragen, inclusief technische installaties, ongeveer twee miljoen gulden. ROTTERDAM, dinsdag Het elek- triciteitsbedrijf aan de Galileistraat veroorzaakt volgens het raadslid G. Spruijt (PvdA) veelvuldig aanzienlij ke geluidshinder aan de in de omge ving gevestigde bewoners door stoom afblazen. In schriftelijke vragen aan b. en w. vraagt Spruijt op grond waarvan het aan dit bedrijf is toegestaan dergelij ke hinder te veroorzaken en of het mogelijk is deze'hinder té voorkomen. Als deze geluidshinder niet kan worden voorkomen wil de vragenstel- Ier, dat b. en w. in elk geval ervoor zorgen, dat de nachtrust van de om wonenden niet meer wordt verstoord, (Van eert onzer verslaggevers) CAPELLE AAN DEN ÏJSSEL. dins dag. In Cappelle aan den IJssel be slaan plannen een Comité Jeugdna- tuurwacht op te richten. Nadat be langstellenden zich hebben opgegeven in dit comité zitting te nemen (bij de secretaris van de culturele commissie B. L. van Ommen, telefoon 334455), wordt er een vergadering belegd, zo is de bedoeling, tijdens welke de direc teur van de Stichting Natuur en Jeugd een uiteenzetting geeft- A AN het doorgaans hoge niveau der orgelbespelingen en kerkeoncer- ten ln de St. Laürenskerk kwam het spel van de Rotterdamse organist Dirk Janszoon Zwart, die gisteravond hier op het transeptorgel te horen was,' niet toe. Kon men aanvankelijk hopen dat Zwart zich ditmaal het hem gegunde recital in deze kerk waardig toonde (de eenvoudige Variaties op Psalm 24 van Anth. van Noovdt slaagden vrij goed), in Bachs bekende Preludium en fuga in a liet dc organist zoveel slordigheden en mistasiingen horen dat onze scepsis ten aanzien van Zwarts capaciteiten toch weer moest prevaleren boven gedachten aan een mogelijke indispositie. Diverse regis- terkeuzen getuigden ook van te weinig artistiek inzicht, maar storender nog waren zijn tempo-instabiliteit en zijn snauwerige, te korte staeeati in Liszts breedvoerige Prelude en fuga over Bacbs naam. Die breedvoerigheid drong zich hier veel meer dan nodig is aan de luisteraar op, doordat Zwarts hoorbare moeite met de materie een Irritante traagheid en afgemetenheid in de voordracht bracht. Beter slaagden Pacheibels Partita over „Christus, der 1st mein Lebert" en een wat bleek Trio over „Wer nur den lieben Gott iMsst walten1' van Fr. Richter (1808—1879). Met Restera omvangrijke Introdution und Passaca- glia besloet Zwart dit teleurstellende concert. S. NIEBOER. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Er be staat een kans dat Toon Hermans in juni van dit jaar een aantal voorstel lingen van zijn nieuwe show in het Luxortheater zal geven. Hermans' manager, Dick Binnendijk, zei ons de voorstellingen in principe reeds gepland te hebben. Het wachten is echter op de instemming van Toon Hermans die momenteel in Zwitser land verblijft en volgende week naar Nederland zal terugkeren. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Lou Thiel, onderdirecteur bij de voormali ge N.V, Dankers aan de Coolsingei, is bij de nieuwe eigenaar van de platen zaak (Leo Nobel) niet lang in dienst gebleven. Thiel heeft besloten voorlo pig als free-lance platenproducent te gaan werken. Gisteren is hij uit Rot terdam naar Israël vertrokken, ten einde een aantal opnamen van arties ten en ensembles aldaar te bemachti gen. Voor de N.V. Dankers produceer de hij diverse langspeelplaten mei Is raëlische muziek van vroeger en nu. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag In de ex positiezaal van De Doelen is van 16 januari tot en met 28 januari werk to bezichtigen van twee Rotterdamse kunstenaars: Woody v. Amen en Wim Gij zen. Van Amen toont „Lce-boxcs", grote objecten van ijskastformaat en met ijskasteigensehappen. Koclmoto- ren in de objecten zorgen voor witte ijslaagjes. Wim Gijzen is met zijn pro ject „biljartzaal1' vertegenwoordigd. De tentoonstelling wordt geopend door de heer K. van Haaren, de 16c januari te 20.30 uur. F. J. N. SPOKE door GEERT-JAN LAAN Met kort geknipt, donker baar en een grijzend snorretje lijkt F. J. N. Spoke (50) erg op het prototype van een Britse militair. De gede cideerde manier van spreken verraadt ook de oud-officier in deze vrij kleine man, die op 1 maart van dit jaar een hoge functie gaat bekleden bij de gemeente Rotterdam. ..Ijunct-directeur van het Ge meentelijk Havenbedrijf en als opvolger van ir. H. P. Meijer, verant woordelijk voor de technische gang van zaken in de Rotterdamse ha ven met alle nog eventuele uitbreidingen. (ADVERTENTIE) Als U tientallen guldens uit geeft aan een platenkollektie, dan kan er toch zeker wol een paar gulden af voor een platen- kofferhet behoud van al die kostbare l.p.'s en singles. Luxe koffars voor singles en langspeelplaten in effen zwart en blauw, maar ook in mooie rode, groene en 'grijs/zwarte ruiten. Alle koffers zijn voorzien van een koperkleurig slot, be- schermdoppen op de bodem, fraai kunststof handvaten zach te vinyl voering. platen kotters voor 98 ±40 L.P.V voor «98 50 singles Op de tweede etage maar ook in onze discohoek souterrain verkopen wij deze luxe platen- koffers in effen zwart en blauw of rode, groene en grijs/zwarte ruiten, keurig afgewerkte kof fers voor singles en l.p.'s. DE manier waarop de AVRO zo eens in de zoueet tijd een stel landge noten 'laat afgaan zonder meer ver dienstelijk, Ze wijdt er, uitgerekend op de zaterdagavond, een heel tv-pro- gramma aan, dat, weliswaar niet ori gineel van opzet, verrukkelijk is om te zien. Men noemt het Poets. Ik heb eigenlijk nóóit direct bij die afgang stilgestaan, toen fin de tijd van Kiekeboe) met en jl. zaterdag niet. Gelijk iedereen amuseerde ik me kostelijk toen een echtpaar volledig afgebluft stond te kijken hoe een langspeelplaat mei een puntig voor werp werd verziekt en ik slikte bij kans van de lach, toen het gezinshoofd tot overmaat van ramp diezelfde ver fomfaaide elpee in een doezelige te vredenheid, onder zijn arm mee naar huis nam. Elke keer weer zo'n landgenoot dom bezig te zien in een onbekommerde atmosfeer, is een treffende ervaring. Vaak probeer je dan ook tn huiselijke kring met passende termen duidelijk te maken, dot het slachtoffer niet uit munt door schranderheid, maar juist dat is de blunder. Ikzelf zou namelijk net zo onnozel zijn. Ook ik zou voor gaas zijn ge gaan, wanneer ik in de plaats van het gezinshoofd had gestaan. Misschien dnt ik niet de plaat had gekocht, uxmt dat is wel erg stuntelig, maar ik had zeker even verbouwereerd staan kij ken als die dame en heer, over wie ik zoëven sprak. En dan die vermomde politieagent. Daar tuimelt toch iedereen in. Ik ga randeer u dat we allemaal keurig zijn bevelen hadden opgevolgd, dat we al lemaal van onze fiets op de stoep wa ren saan staan en dat we allemaal heel schlemielig hadden gezegd dat de bel het daags tevoren nog prima had gedaan. En je nu niet op de borst slaan en zeggen, dat het u niet over komen waswant je houd jezelf voor de mal. Heus, de AVRO had ook. u een poets gebakken. Ga maar eens voor de eerste keer dansen, moet je zien hoe gewillig u de verkeerde danspasjes nadoet. En moet u zien hoe dolkomisch u dan doet zen der het zelf te weten. En toch vind ik dat we geen intelli gent volk zfjn. Want ik zou, wanneer de AVRO mij had gefopt en tvie weet is het al gebeurd, nooit toestemming geven om mijn stommiteiten en onno zelheden voor de tv te laten bena drukken.. Goed, als iedereen er zo over dacht als ig, was de gein er gauw af, maar het is zaak, dat we toch een beetje op ons zelf passen. Dat «>e er een klein beetje voor waken niet te worden na gewezen. en dat we ons Jioogst voor treffelijke imago niet verkreuken. Ook al leven tve in een tijd van po larisatie der gedachten. Johannes (43) Leendert t32) DAGBOEKSCHRIJVER HOE dikwijls komt het in deze tijd van het jaar niet voor, dat men sen oud brood en andere voedselresten domweg in een vuilnisvat gooien. Ik begrijp niet hoe ze het kunnen. Tel kens als ik lanqs wakken kom, waar vogels bezig zyn een hongerdood te sterven, denk ik dat het eigenlijk strafbaar moet zijn om brood aan in nood verkerende vogels te onttrekken. Op z'n minst kunnen de mensen toch even. naar de toe ter kant (open of wan neer dat te ver is naar een naburig politiebureau. Dot is toch geen moeite. Kunt u er niet iets van in het dag boek zeiten. (bij deze, dbs) Mevr. De Potter Fortunastraat 3 TOHANNES, Jacob en Leendert Schrier hebben het bepaald niet slecht 1 getroffen in Australië. De drie broers, die vijftien Jaar terug nog een weggooi-ealarlsje yerdlenden In de Rotterdamse haven (als bemanning van de sleepboot Achilles), hebben op het ogenblik in Zuid-Australië een kip penfarm, waarbij u volgens de mededeling var» de Australische Ambassade de vingers kunt aflikken. En dèt, terwijl de familie In feite voor wat avon tuur en meer zonneschijn emigreerde. Johannes (vrijgezel), Jacob (getrouwd, twee kinderen), Leendert (ge trouwd, twee kinderen), die gezamenlijk aan de Brlelselaan hun jeugd hebben doorgebracht, voelen zich ondanks hun succesvolte maatschappelijke carrière nauw verbonden met „alles met wat scheepvaart te maken heeft". Zij brengen „the lazy weekends" door aan boord van wat plezier-Jachtjes en hebben hun farm genoemd naar hun vroegere sleepboot: „The Achilles Poultry Service", welk een waards heeft van Z50.GOO Australische dollar. Vla de Ambassade en het dagboek brengen zij een stevige handdruk over aan alle vrienden en bekenden. 9 In de „iote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam vindl zondag 25 januari (aanvang 8 Jur) de herdenking plaats van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz. Rotterdammers, die deze herdenking willen meemaken, moeten zich opge ven bij de familie Bentveld, Henegou- werlnan 18a te Rotterdam, telefoon 010—125513 O Bij een enquête in een Dc heer Spoke na een officiers- carrière bij de Genie en Ingenieurs studie en arbeid ln Canada keerde in 19G7 terug in Nederland om als adjunct-directeur van het bureau Bouwzaken van de Medische Facul teit, deze het stadsbeeld nu al over heersende gebouwengroep mede uit de grond te stampen. Dat deed hU blijk baar aardig want toen op I november vorig jaar de huidige directeur ir. O. B. Blomsma werd gepensioneerd, werd hij benoemd tot zijn opvolger. F. J. N. Spoke koos echter toch voor het havenbedrijf. En juist nu het met havenuitbreidingon toch niet meer van zo'n leien dakje gaat. "Waarom? Spoke: „In een technische carrière is een aantal mutaties normaal. Hot havenbedrijf trok me uitermate aan. Ik zie deze nieuwe baan toch weer als een aanmerkelijke positieverbetering. „Ja dan heb ik toch wel alle vertrou wen dat Nederland voor een belang rijke zaak als de havenontwlkkeÜng in het Deltagebied dc juiste beslissin gen zal nemen. Het is te vitaal voor Nederland om dat niet te doen". „Ik weet van de problematiek ei genlijk nog niet zo veel af. Ik heb die rapporten (plan 2000 plus) wel gele zen. Dat dergelijke ontwikkelingen conflicten oproepen is duidelijk. In een dichtbevolkt land krijg je dat conflict tussen de voor het op peil houden van de welvaart benodigde in dustrie en aan de andere kant welzijn met wonen en ontspannen. Maar deze problemen tref je overal ter wereld in de hooggéindustrialiseerde landen. Welvaart vult de loonzak, maar hel prettige leven heet welzijn." Dc heer Spoke heeft in Canada aan een aantal bijzonder grote projecten zoals tunnels, dammen, waterkracht- stations en grote gebouwen gewerkt. Is er verschil in aanpak met Neder land na zijn ervaring met de bouw van de Medische Faculteit? „Met overheidsprojecten heb je hier in Nederland dezelfde hoeveelheid pa pierwerk als in Canada. Bij particu liere ondernemingen ligt dat in beide landen natuurlijk wat anders. Wat mc wel is opgevallen, is dat in Nederland zovee! gepraat wordt. Maar misschien is dat wel goed en worden de zaken daardoor niet overhaast uitgevoerd. Er zijn echter projecten zoals het Del taplan. die naar mijn indruk net zo bedrijfsmatig worden aangepakt als in de Nieuwe Wereld. In 1951 na twee politionele acties in voormalig Nederlands-Indië ging Spoke naar Canada om er te studeren en tc werken. (In de oorlog nog in Nederland en na een illegale periode Engelandvaarder). Het Nederland van na de oorlog sprak hem niet zo aan. „Indonesië was toen net onafhanke lijk, de oorlog net achter de rug en er waren nogal wat pessimistische aspec ten. Toen ik in 1964 voor de eerste keer terug kwam vond ik de sfeer drastisch veranderd. Er heerste ook een veel dynamischer instelling. Het welvaartspeil benadert nu dat in de Verenigde Staten en Canada. Het land vibreert eigenlijk van de activiteit". Engels weekblad moesten kinderen zeggen welke figuren uit films volgens hen de meeste Jnf verdienden wegens hun goedheid, -.rlljkheid en vlijt. Bo venaan de lijst stonden boer en poli tieagent, daaronder ruimtevaarder en onderwijzer. De heel lage percentages waren voor zwerver, inbreker en spion Q De kinderen moesten ook zeggen naar welke figuren ze het liefst keken. Bovenaan stonden de spion en de inbreker en helemaal on deraan de onderwijzer en de boer - n »d»el ziet de heer Spoke in 'I '«el wat hij noemt het „re- e „Een tikkeltje gevaarlijk. -K "n een stadje een fa briek sluit dan moet beslist een nieu we fabriek naar dat stadje toe, ook al zijn de optimale economische voor waarden niet aanwezig. En dat terwijl vaak niet zo heel ver van dat stadje Werkgelegenheid genoeg is". Rotterdam spreekt hem hij werd geboren in Batavia, maar groeide op in Den Haag sterk aan. „Rotter dam is een vooruitstrevende stad. Een sterk sprekende stad ook, die langza merhand duidelijk een wereldnaam heeft gekregen. De invloed van dc ha ven en de mensen die met de haven te maken hebben heeft Zijn weerslag op een bepaald soort voortvarenheid ook bij mensen, die in andere sectoren werken". „Een positieve instelling", noemt de adiunet-directcur van hel Rotterdam se Havenbedrijf dat. Een werker, de heer Spoke, en dat wordt ook duide lijk wanneer hem gevraagd wordt wat hij vindt van de toestand in onze ludieke hoofdstad. Zorgvuldig formulerend zegt hij: „In Amsterdam is het geestelijk klimaat aanzienlijk vrijmoediger dan in het buitenland. Het tolerantieniveau in Amsterdam is naar mijn gevoelens verbazingwek kend en zou aanzienlijk minder kun nen. Het algemene welziin wordt on gunstig beïnvloed door de soort din gen, die zich daar afspelen". Maar wat dat betreft kan de heer Spoke dunkt me - met een gerust hort op I maart zich in het Poortgebouw mot de Rotterdamse havenuitbveidïngen bezig houden. Ludieke havens, met een sier lijk krulletje, in plaats van een rcch- toe-rechtan insteekhaven, kennen ze daar nog niet. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1