'Rustperiode heeft SVV goed gedaan' AMERIKAANSE ATLETEN OP NENIJTO-BAAN AGENDA SCHEEPSTIJDINGEN Bas de Zeeuw aan de kop ROTTERDAM RIJNMOND SPORT Ed van de Roer, meest gepasseerde doelman HET ZUIDEN BLIJ MET GELIJKSPEL Cursus voor kandidaat scheidsrechters Internationale wedstrijden in juli Snelwiek-heren kunnen naast Quintus komen Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten j Burgerlijke Stand Huizenveiling pag. 18 - donderdag 15 januari 1970 door HANS REISMANN NEERLANDS meest gepasseerde doelman in liet betaalde voetbal, Ed van de Roer, 23 jaar oud en laatste man van SVV, is van mening dat de gedwongen onderbreking van de vaderlandse competitie voor zijn (laaggenoteerde) vereniging van gunstige invloed is geweest. „Die rustperiode besehomv ik, geestelijk gezien, als een groot voor deel", meent Ed van de Roer, geboren in Batavia, maar nog voor zijn eerste verjaardag naar Schiedam verhuisd. „Je bent er gewoon even uit geweest. Je komt nu weer fris aan de start, je hebt er weer meer trek in gekregen. Je bent ook met je gedachten niet meer zo bij die nederlagen. Als de harde cijfers er niet lagen zou je kunnen zeggen dat je met een schone lei begint." Ed van de Roer lang en zwart sluik haar boven een guitig gezicht moest zich in zestien wedstrijden veertig maal gewonnen geven. Ëen gemiddelde derhalve van precies tweeënhalf. De slanke Schiedammer is er allesbehalve „kapot" van, „ïk sta er geen moment bij stil. Je doet het toch niet expres? Ik hoef het me ook niet aan te trekken. Tenslotte sta je met zijn elven in het veld. Ik leef me ge woon lekker uit in die goal. En, on danks al die tegendoelpunten, btevalt het me zo veel beter, dan dat je twee maal drie kwartier werkloos moet toekijken en af en toe een balletje krijgt. Je leert er in elk 'geval van". Eén keer is de doelman een neder laag aangerekend. Dat was het verlies van 50 tegen ADO, dat mede door minder sterk optreden van Ed van de Roer tot stand kwam. Trainer Rinus Gcsens reageerde door in het volgende treffen dat was tegen MW niet v.d. Roer, maar tweede man v.d. Vel den op te stellen. De afloop is bekend. SW verloor met 73 en dat was voor Gosens aanleiding Jan van der Velden weer door Ed van de Roer te laten vervangen. De verwijzing naar de reservebank heeft bij de betrokkene geen kwaad bloed gezet. V.d.Roer. „Ik had het al zien aankomen. Niet dat ik van slag af was of dat ik geen zelfvertrouwen meer had. Maar als het een elftal slecht gaat móet een trainer wel wat doen. Dat is logisch. Tenslotte is het zijn brood. ïk had in zijn plaats waar schijnlijk hetzelfde gedaan, ïk had een paar ongelukkige mo menten gehad. Heb je die in een elf tal, dat goed draait, dan zegt niemand er wat van. Nu komt het echter des te harder aan. Ik was niet gepikeerd dat Gosens me er naast zette. Het Is ge woon uitgepraat en ik heb het geac cepteerd. Wat ging cr in hem om toen zijn plaatsvervanger zeven keer moest „vissen"? Ed van de Roer: „Ik vond het zonde. Nee, van leedvermaak was geen sprake. Ik had erg met Jan te doen. Tenslotte gun je niemand het ergste. Toch rekende ik op dat mo ment niet op, dat ik dc volgende week al weer opgesteld zou worden. Ik wist dat ik terug zou komen, daar had ik genoeg zelfvertrouwen voor, maar zo snel, nee dat had ik toch niet ver wacht. Weet je, het feit dat ik cr in die ene wedstrijd naast heb gesiaan heeft me wel goed gedaan. In geestelijk opzicht. Je werd er weer eens op gewezen dat niemand onmisbaar is. Nu werd je ge confronteerd met de wetenschap dat je wel degelijk moet vechten voor je plaats. Concurrentiestrijd is wel dege lijk ergens goed voor". Ed van de Roer, smds juni van het vorig jaar getrouwd en van beroep slotenmaker, is van mening dat SW ondanks zijn weinig rooskleurige posi tie op de ranglijst niet te zwak is voor de eredivisie. „We hebben teveel op Koudijzer en Van Meeleren ver trouwd", licht hij toe. „Vorig seizoen hadden de tegenstanders uitsluitend oog voor deze twee en daardoor had den we het achter gemakkelijker. Nu worden Aad en Wout uitgeschakeld en worden ze onder druk gezet. Ik ben cr evenwel van overtuigd dat we er onderuit komen. Ik baseer dat op de prestaties van de laatste Ed van de Roer (23): „We komen nu weer fris aan de start." weken voor de rustperiode. Voor het zelfde geld hadden we die wedstrijden gewonnen. Vooral thuis moeten we rtu punten zien te halen. En van clubs als DOS, Telstar en GVAV mogen wo in geen geval verliezen. Daarvoor zio ik heus wel mogelijkheden. De rustpe riode heeft ons goed gedaan. Voor een ploeg als Ajax ligt het anders. Die moet zien zijn ritme terug te krijgen. SW kan er alleen maar beter van worden". Gelooft Ed van dc Roer dat zijn ploeg met de aankopen van Arie Don (Holland Sport) en Vladimir Ciric (van het Joegoslavische Novlsad.) sterker is geworden? Na even naden ken: „Dat is moeilijk te zeggen. Op papier wel, maar het moet in dc prak tijk nog blijken. Vooral wat Ciric be treft. Arie Don heeft in het verleden zijn klasse al bewezen, maar ook voor hem geldt: zal het er bij SVV uitko men? Dat zal de toekomst leren". Had SVV er niet beter aan gedaan een verdediger aan te trekken? V.d. Roer: „Ja een versterking voor de de fensie was harder nodig geweest. Ik geloof niet dat Ciric daarvoor de juis te man is. Hij is nogal klein en hij verstaat je niet. Hij is meer een speler van het type Leen War naar, iemand die ineens door kan breken". Al met al gelooft de Sehiedamso doelman dat een veertiende of vijf tiende plaats op de ranglijst voor SVV een haalbare kaart is. Wat zichzelf betreft, Ed van do Roer is er van overtuigd dal hij nog beter kan. Hij zou ook wei full-prof willen worden, hoewel dat niet zijn levensdoel is. „Er zijn belangrijke dingen. Voetbal is maar tijdelijk", aldus Ed van de Roer, die over zichzelf zegt: „Ik houd wel van een beetje franje. Je moet het zien te verkopen. Toch hecht ik meer waarde aan een keeper als Banks ccn degelijke doelman. Maar ja, die loopt dan ook al tegen de 30. Ie dere jonge doelman wil zich graag uitleven. Als je ouder wordt ga je de gevaren beter onderkennen, ga je minder x*isico's nemen". Ed van de Roer is een tevreden man, „Het is leuk in de eredivisie mee te draaien, het is leuk te kunnen zeggen dat je tegen Cruijff gespeeld hebt. Je moet echter wel de realiteit onder ogen kunnen zien, je moet de grens weten. Ik voor mij, ik weet heus wel dat ik niet de klasse van Eddy Treijtel heb." Van een medewerker LEIDEN, donderdag. De strijd tussen de Danaïden en Het Zuiden, twee ploegen die in de hoofdklasse B van dc korfbalcompetitic tegen de de gradatie vechten, is gisteravond in de Lcijlsc 5-mei sporthal onbeslist (8—8) geëindigd. Vooral de Rotterdammers waren na afloop bijzonder gelukkig met het gelijke spel. want enkele mi nuten voor tijd keken ze nog tegen een 6—8 achterstand aan. In dc eerste opstelling had Hot Zui den een uitstekend schutter in dc per soon van Henk Kerkum. Na zes minu ten had hij al twee keer gescoord. De Volgende opstelling' van dc Rotter dammers was niet zo sterk. Sander van Unen haalde tot 22 op. Mar ja Dubbel-Niei'Op miste twee strafivor- pen. Pasman bracht Dc Danaïden met een ver schot vervolgens aan de lei ding, maar dank zij Kerkum en Bob Bourgonje kwam Het Zuiden weer voor (43). Toch zouden do Lei dena ren bij de rust leiden, dii door de treffers van Ni erop en Nap. Na de hervatting scoorde Cisca de Om de Slotboomtrofee (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Voor dc vierde keer wordt een sterk be geerde wisselprijs, de Slotboomtrofee, verspeeld in het clublokaal van de biljartvereniging Het Noorden. Werd dit toernooi de vorige keren georgani seerd door een club, ditmaal nam liet district Rotterdam van de Biljartbond de zaak in handen. Er werden geen voorwedstrijdca gehouden, doch de acht deelnemers kregen een uitnodi ging en doordat ze van verschillende sterkte zijn, werd het een handicap wedstrijd. Drie clubgenoten, Jaap Scluuitt, Bas de Zeeuw en Maarten Hendriks moeten 400 caramboles ma ken. Bep Horsten moet 350 car. sco ren, terwijl Jaeq. Barzilay, Aard Muys, Van Krimpen en Onno van ÏVaardcn- burg partijen van 300 caramboles moctcu maken. Nog op geen stukken na kunnen de deelnemers het peil bereiken van vo rig© „SlotboonV-toernooien. Schmitt en De Zeeuw slaagden erin om hun tegenstanders in tien beurten te ver slaan. Zij noteerden ccn gemiddelde van veertig, zodat do hoogste serie de doorslag moest geven. Die scoorde Dc Zeeuw met 131, ienvijl Schmitt niet verder kwam dan 91. Bas de Zeeuw kwam dus aan dc kop. Hendriks begon onfortuinlijk, want hij verloor met een kleine ach terstand en belandde op de derde plaats. Evenals De Zeeuw maakte bij een seiie van 131, terwijl Horsten tot 132 kwam. Volgende week dinsdag wordt de strijd voortgezet. Horsten 350 350 15 132 Barziley 300 190 15 40 '12,66 Van Krimpen .KW 300 16 72 38,75 Hendriks 400 354 16 131 22,12 De Zeeuw 400 400 10 333 40.00 Waardenburg 300 163 10 60 36,30 Schmitt 400 400 1(1 91 40,00 Buys 300 232 10 56 23,20 ROTTERDAM, donderdag JBegin februari start dc afdeling Rotterdam van de KNVB met een nieuwe cursus voor kandidaat-scheidsrechters. Gega digden kunnen zich schriftelijk opge ven bij het bureau van de RVB aan de Witte de Withstraat 47 a. Wit uit een slrafworp de gelijkmaker (55). Nadat Nicrop en Joop Krijgs man de stand op 66 hadden ge bracht, liep de Leidse formatie naar 86 uit. Er waren nog negen minuten te spelen en in het spannende slotge vecht bracht Marja Dubbel door mid del van twee straf worpen Het Zuiden op gelijke hoogte (8—8), de Amster damse ai'bïter L. van Keulen had hot met gemakkelijk, maar hij leidde de strijd toch naar een goed einde. Van onze sportredactie ROTTERDAM, donderdag. Voor liet eerst sinds vele jaren zal deez zomer in Rotterdam een groot internationaal atletiekevenc- ment worden gehouden. In het kader van C'70 zullen op zondag 5 juli op de Nenijlo-fcaan wedstrijden worden georganiseerd, waar aan naast Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en Engelse topat leten ook vijf tot tien Amerikanen zullen deelnemen. Van een medewerker ROTTERDAM, donderdag Nu do Snelkwlekheren dc goede weg lijken te hebben ingeslagen, kan zondag in de sporthal De Enk, waar Quintus dc tegenstander zal zijn, een spannende strijd worden tcgemoefgezien. Bij een Rotterdamse zege komt Snelkwiek in puntental gelijk met de Westlanders en dat, terwijl liet een wedstrijd min der heeft gespeeld. In de distr. eerste klasse bij de heron krijgt Dynamo bezoek van Hellas 2. De twee teams hebben evenveel pun ten maar de hellenen hebben twee wedstrijden minder gespeeld. Trainer Rondbcrg is overtuigd van de kam pioenskansen van de groen-witten. Een Dynamo-overwinning ligt in hel verschiet. Meeuwen—Schutters (in de Sehiedamso Margriethal) moet een overwinning voor Schutters kunnen opleveren. Gebeurt dat inderdaad, dan zullen de zwart-groenen de leiding van hun klasse behouden. Bij de dames in de overgangsklasse is Schutters van de eerste plaats ver drongen. Om niet verder bij Swift 2 en DVO achter te raken dient van Posterholt gewonnen te worden- ïn de distr. eerste klasse ontvangt Actief Westlandia. Ook ditmaal zal Actief wel met een nederlaag genoegen moe ten nemen. Op het onlangs in Boekarest gehou den Kalendercongres van de Europese Atletiekbonden heeft de administra teur van de AAAF, de vroegere 400 meter loper Cassels, de secretaris van de KNAU, de heer J. Oskam de toe zegging gedaan, dat hij met een deel van de Amerikaanse ploeg, die van begin juli tot 3 september een tournee door Europa maakt,"naar Rotterdam komt. De Amerikanen nemen op 3 juli aan wedstrijden in Zurich deel en reuen dan. via Rotterdam naar Parijs, waar op 7 juJl een landemvedsrijd egen Frankrijk op het programma staat. De mogelijkheid bestaat dat behalve Westduitse ook Oostduitse atleten naar Rotterdam komen. Voor 5 juli waren oorspronkelijk de Oostduitse kampioenschappen vastgesteld, maar omdat op deze datum in dc DDR ook de vakanties bem- ,<-n overweegt men de wedstrijd- enkele dagen te ver vroegen. De wedstrijden op de Nenijto-baan worden georganiseerd door dc afde ling Rotterdam van de KNAU. Zij zullen gekoppeld worden aan de festi viteiten ter gelegenheid van het 75-ja- rig bestaan van FAC, de oudste atle tiekvereniging van Nederland. De heer Oskam, secretaris van de KNAU en voorzitter van PAC, hoopt dat deze internationale wedstrijden de aanloop zullen zijn voor een traditie. De toeschouwcrsaccommodatie op de Nenijto-baan zal voor deze gelegen heid uitgebreid worden tot 5000 plaat sen. ROTTERDAM Zondagmiddag worden in gebouw Palace aan dc Zcr merhofstraat dc Nederlandse tea- k won -do-kam pioensch appen geh ou den. Aanvang half twee. Drie Ko reaanse grootmeesters zullen levens demonstraties geven. Arena, dag. 2, 7. 9.30 uur, zat. en zond. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Het gouden gans mysterie, 14 jr. Calypso, dag, 2, 7, 930 uw. zond. m 2, 4. 7, 9.30 uur; Asterix en Cleopatra, a.l. Centraal, dag. 2, 7, 9JL5 uur. zat. zond. 2, 4,30, 7, fl.30 uur: In de greep van immo- ïelen, 18 Jr, Cineac NRC, ochtend en middag (ook zon dag) 9,3ö, lil.30, 1.30 ,3.30 uur: Jungle boek, aï.. elke avond 5.30, 7.30, 9.30 uur: Les biches. 18 jr. Cineac, dag. 9.30. xl.30, 130, 3.30, 5.30, 7.30. 9.30, zond. vanaf 1.30 uur: Woestfjwrat ten van Las vegas, 18 jx; zondagmor gen 11 uur: De avonturen van Pietje Bell, a.l. Cinerama, dag. 4S.45. 18.45 uur: Hello Dolly, a.l. Colosseum, elke avond 7, 9.30 uur, dond., vrijd. maand., dinsd, ook 2 uur, zond. ook 4.30 uur: Lijken plaveien, zyn weg. 18 jr. corso, dag. 2. 8 uur; My fair lady, a.l. Grand, dag. 2. 8, zond. 2, S, 8 tuur: De dolle, dwaze waaghalzen en van de scherpe bochten, a.l. Harmonie, dond. t/m zond. 2, 7, 9.15, zond. 2, 4,30, 7, 9.15 uux: De wraak van dir. Fu Man Óftu, 18 jr maand, t/m woensd. 2, 7, 9.15 uur: Meisjes op bestelling, 18 jr. Kriterion, dag. 2.30, 7, 9.30, zond. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: No way to treat a lady, 18 jr. Lumièrc, dag. 2,7, 9.30, zat. en zond. 2, 4,30, 7, 9.30 uur: Vriezen we dood. dan ■vriezen we dood,I. Metro, dag. zat vmd. 2. 7, 9.30 uur: Battle of Brite 14 jr. Passage, dag. 2, 8.J> uur, zat. 2, 7 9.30, zond. 4.15, 7, 9.30 uur: On her majesty's secret service, 14 Jr. Prinses, dond. t/m dinsd. 2, 7, 9.30 uur, zat. en zond. 9.30 uur: De man met do wassen beelden, 16 jr, woensd. 21 jan. 7, 9.30 uur: Gevangene van haar harts tocht, 18 jr. Rex, dag. 2 uur (behalve zat. en woe.) 7, 9.35 uur, zond. 2, 4,30, 7, 9.IS uur: Dc zeven gladiatoren van Sparta. 14 jr. Jr. Thalia, dag. 2, 7, 930 uur, zat. en zond. 3.30. 4, 7, .930 uur: On her majesty's secret service, 34 Jr. 't Venster, dag. 2, 7, 8.15 uur, zond. 2, 4.15, 7, 9.15 uur (maand, besloten): De oor log is voorbij. 18 Jr. Victoria, dond. 7, 0.30 uur: Mickey One, een mens in paniek,. 18 jx, vrijd. t/m woensd. 7, 9150, zond. 4.30, 7, 9.30 uur, maandag gesloten: Groene ogen in de nacht, 18 Ir. Nachtvoorstellingen: Arena, vrij. en zat. 046 uur: panter van Ratana, 18 Jr. Calypso, vrij. en zat. 0.15 uur: in de branding, 18 jx. Colosseum, zat, o,35 uur: De zondares va» Athene, 18 jr. Grand, zat, 0.15 uur: Repulsion, 38 Jr. Prinses, vrij, en zat. 12 uur: Gevangene van haar hartstocht, 18 Jr. 't Venster, vrij. en zot. 12 uur: The Fox. 18 jr. Victoria, zot. 045 uur: Wild angels, 18 jr. KLndcrmaünces: Cineac NRC, dag. ook zorid. 8.30, 11.30, 1.30, 3.30 uux: Jungle boek, a.l. Colosseum, zat., zond., iwc, 2 uur: Acne op glad tJs, a.l. Prinses, zat,, zond., woe, 2 uur: De held van de rodeo, a.l. Hex, zat. en woe. 2 uur: Het raadsel van de De zwarte i fis, a.L at., zond., v rodeo, a.l. zat. en woe. 2 spookpJaneet, r tor la, zat. 2 uu zonder vrees, a Cabaret-Café In den twijfelaar, 19.00 uur: Uit den twijfelaar. 't Winkeltje, 20.00 uur: Ansje v. Branden berg. Doelen gr.z., 20.15 mix: RFhO oJ.V. Waart. R, Schouwburg, 20,15 uur: Haagse Comcdte De bakker, de bakkersvrouwen en hat bakkersjong. Doelen kl.z., 20.15 uur: J3engt WidJund violoncel, Stanley Hoogland plano. Wil Kbx plano. Stadsgehoorzaal, 20.15 uur: Liederen-recital man.v. Rob Hol. Hls KIoos en Gert SchufL Branden- 't Winkeltje, 20.00 uur: Ansje berg. It. Schouwburg, 20.35 uur: NRT De huis bewaarder. Doelen, gr.z., 20.15 uur; Concertgebouwor kest o.l.v. mroyuki Iwaki, Moura Lym- pany piano, Rotterdams danscen trum H- dansgroep Pauline de Groot. Luxor, 20.00 uur: Casino de Parts Revue. Boymans, 20.00 uux: Klassieke muziek uit Noord-India. Doelen, gr.zaal, 00.15 uur: Soft Machine. Museum Boymans—Van BcunJhgcn; tot 48/1 portretten van kunstenaars I5Ö0 1300. „Vietra da Silva-schUderijen 1935L-39Q9", Herdenkingstentoonstelling mej. Van 't Hoff, Museum voor Land- en Volkenkunde; As- maöh, een fcoppensneUeroultuur, pracht en praal bij de Papoea's, Kinduiti- sche en Buddhistische sculpturen. Een kunstreis in de tropen, Indisch werk van Jan Poortenaar. India nu, Klassie ke muziek uit Noord-Indla. Expositiezaal de Doelen: Woody van Amen —Ice boxes, Wim Gijzen Biljartzaal Kunstzaal Zuid: Dick Bouman—Keramiek, Arie Brinkman - Assemblages. Kunstcentrum 't Venster: Louis Looyschcl- der - objekten. Rotterdamse Kunststichting: vanaf 17(1 Hans Lansaat Semsor Sculpturen Stedelijk Museum, Schiedam: tot 19/1: Schiedammers tonen hun kunstbezit Grafiek van Tsjechische kunstenaars: Ku- btcek Mialich, Mtrvold en Sykora, De- martlni tot 19/1 Wilmy Conen gewe ven kleden Historisch Museum: Keramleken, zilver, poppenhuizen, I7e eeuwse herberg Af- sdrteid van Erasmus: Maritiem Museum Prins Hendrik: „De Fie re waterleeuw" Galerie Fenna de Vries: Carel Visser Grafiek; Dc Bijenkorf: KunstkoopkoUektie - schil derijen, aquarellen, tekeningen, litho's, antiek, etsen enz, Zakkcndragcrshulsje; Tinnegieter!) in be drijf, Prenten van Ddfshaven; Galerie Dc Graaft: Permanente expositie van moderne kunst: Expositie De Schans: Handgedreven koper en kleinplastiek: RIvlèrahal-DIcrgaardc BlIJdorii: 16/1, 17/1 en 18/1 vogel ten toonstelling: Stadhuis-hal: tm. 16/1 „Kroniek 3963": Bouwcentrum: Permanente cn tijdelij ke exposities op het gebied van bou wen en wonen; Gemeente Bibliotheek: Overzichtstentoon stelling van Erasmus' werk. Kunstzaal „De Cycloop": Frans van Eek Galerie Maas: Aart van den. Ussol plas tieken, schilderijen, tekeningen Ruth Salinger wandkleden Hcebnao, Lijnbaan 9?: Demonstratie dia- mantslijpen Gemeentemuseum, Maassluis: Kleurlltho's Karei Appel; Nationaal Instituut voor scheepvaart ca scheepsbouw; Exposities op maritiem technisch gebied; Dienstencentrum Msselmondc. Grote Hagen 22: „Met kralen de wereld rond". Expositiezaal „De vlsbank", VIaardingen: tekeningen door tijdgenoten, Galerie Punt vier: vanaf 16/1: Georg Ruy- ter; Rechter Maasoever: Bljjdorpapotheek, Sta- tenweg 189, tel. 246422: 't Goudc Hert. Goudsesingel 233. tel. 13G900; Fa. Krul], Burg. Mclneszlaa» 57, tel. 230477; Ma* Wienesserapotheek, Mathenesserweg 10, tel. 370D66; Dr, A. H. C. van Semis. Av, Concordia 100. tel. 123007; Zeelt en Co., Bergweg 233. tel. 241651. Hllleccrshcrgr-Schlebrock: J. Kostense. Pep- pelweg 135, tel. 181550. Linker Maasoever: Mej. J. J. de Lange, Dorpsweg ICO, tel. 27G073; J. C. Felle, Putsebocht 12. tel. 270541; J. P. R. VIs- vher. Prlnsenpleia 23, tel. 187251 (b.g.g. 100679). Pernis Hoogvliet Spijkcnfssc: Apo theek .Pcmis", Burg. van Esstraat 2." tel. 162157. 30 jan. Hoog water te: Rotterdam le tij 11.25. 2e tij 00.20 (17jan). Dordrecht le tb 12.06, 2e tij 00.46 (17 Jan.), Hcllovoetsluis le tij 10.05, 2e tij 22.45. Hoek van Holland lo tij 09.22, 2e tif 22.05. HILLEGERSBERG. Geboren: C. J. W. Castelij ns-Verheijdc, r. ALEXANDERPOLDER. Geboren: M. W. Uiüdriks-van D(jke, z. IJSSELMONDE. Geboren: W, K, Kor- pel-Boer, d: L. W, Macaré-de Korte, d: J. E. M. Zimmurman-Bounin, d; A. Akker- man-Jetlis. d; M. J, Broekluiisen-Benard, z. HOOGVLIET. Geboren: U. ïtoter- mundt-van den Berg. d; K. J. Borneman Ouboter, d; M. E. Pietjauw-Verweüj, z: M. Wennekes-van der Poel, e; H. Dronkers- Boomert, d. ROTTERDAM. Geboren: L. M. Brcu- re-van Holten, z: M. B. Molier-Trapman, z; A. M. Scheffel-Ruigrok van der Werven, d! R, S, O. Meijer-Rusdyk, z; R. S. Vahstal- Hölstetn. z; A. I. de Klerk-Waterreus, z; S. A. van D rue nen-Brouwer, z; P. M. Kellcr- Wessel, z; C. Spork-van Bockel. d; A. Kortlever-Bakker, di C M. Blanker-Goud- man, z; J, H. Nieuwenhuize-Zijdervold. d; T, J. van der Have-Blom, d; J. M. Lutz- Dnes, d: V. C. L, A. Herlaar-Zwetheul. d; P. J. den Ouden-de Snoo, d: P. M, Com- m ij's - Rog ge ve enz/d; L. ComelSssen- Hütsman. d; W. J, Storm-van Drie], z: C. R. Baart-van oosterhout. d; M, Franse- Krijthe, z: D. Bekkcr-Deichmann. z; G. Kurvere-Kamp. d: W. Lons-Bestinan, z; A. J. van Estrik-van der List, d; G. Buur- veld-Groothedde. z Ondertrouwd: J, C. Breur en M. Kou- wenhoven, C. Dirkzwager en H. Menger. R. F. D. Eijgeisheim en H, M, van der Veeke, K. J. van Dongen en A. J. van Leeuwen, S. Joukenia en J, A. Boer, M. Konings en A. van Vliet, J. Bos en J. C. Rosenbrand. G A. H. Ie Brun en I. Hoedcfop. J. H. T, Driessen en J. A. Stulvenberg, W, Duchaln en L, M. Bijl. W. P, den Boer en D. M Daane, B, J. Boot en I. G. Broere. W. K, Dikland en I. M. Spliethoff, W, R, Hofdorn en H, G. H, Zorg. H, Burger en L. H. Hak bijl, H. Colijn en C Mooldijk. J. H, Boulo- nois en M. C. G. van don Blggelaar, H. T. Gambier en C. E. Franker. G. J. Khape en M. Vijgenboom, C. J, Appeldoorn en J. C, A. Veen, A. Kruis en M, Thelen, P. M. J. A. Hanemaaljer en B. E. A. M, Bastlaans- sen, ff. L. van Gils cn I, J. van Velzen, J L. Kriek en C. M. Verwaai, M, W. van der Pennen en A. M. van IJperen, C. J. dc Zeeuw en A. E. Hoogmoed. 3. G. Ooslerhof en W. J. Arnold. C. J. van Rijswijk en I. C, van Steensel. G, de Klepper en J. E. S. M, Bleeker, R. Braun en A. M. C. de lo Bije, J. E. Vande Ven en L, M, Leeds, G. W, Manschot en A, van Veen, J. P, Maas en E. M. van Broekhuijze, J, p. de Man en ,T. C, Reede, L, van der Hooft en A. M, van Bob beren, C. C. Nijssen en H. M. J. Pradun. J. P. J. van der Meulcn en J. M. Kalishoek, A. F. Janse en J, F, M. van Duijn, E. A. Lubbe en W. van Leeuwen, R. staal cn D, J. Stlenstra, A. L. 3. van de Ven cn A. Otte. G. J. R. Vogel en R. A. Dragtstra, P, W. H. J. Stas en C. F. A, van Dooren, C. J, F. Spronk en M, de Vries, J. Zeeman en C. A. Meijer. H. Teunissen en E. J. Schouten, G. J. van der Pijl en S, C. Versluis, I. P, Leysner en L. J. M. van West, A. van der Walle en W. de Reus, A. C. L. v. d. Steen hoven en A. A. de Haas, H. Terpstra en A J. Hongstmengel ,J. do Vreo en A. C Froser, D. J. Stulvenberg en L, C. var Bruchem, G. J. Vendcrbos en J. B C Brandenburg, J. P. v. d. Nicuwcndijk en R Dampt, G. G. Otten en M. W. C. J. Nooij- ens, M. Smits en 1U. E. M. Roest, R. M. Streefland en C. M. Lorwa. J. Verheijden cn M, A. A. Verhelj, F. Sanders en Lam- bermon, B. Bakker en B. P. Wevers. 3 Lindemans en M. Dekker, A. Suttftr cn M Griese, G. Thomissen en F, Bunt, A. Does- wijk en M. F. v. Wickcvoort Crommehn L J. Grlnghuls en J. A. v. Opstal. 3. H. v. Harmeien en S. M. Hordijk, 3. G. Kult en L. G. Hlnz, H. P, Bol cn M. Bijkerk, C. Noordam cn 3. L. de Vries, C. Schrnuwen en C. v. Duijn, J. D. Oudenaarde en W. M, v. Vuurde, W. A, Luiten on S. A. M. Don kers. Openbare Verkoping van Onroerende Goederen door de N.V. Notarishuls op 14 januari 1970 in zaal V van de Koopmans beurs te Rotterdam. Definitieve afslag: not. P. C. Kooyman en J. C. in 't Hout: Pand en erf Gordelweg 141 inzet 30.500,- afslag 31.600,-. Gordel- weg 142 ƒ31.000, 31,000,- Gordelweg 143 ƒ32.000,-, ƒ32.000,-. Nolensstraat 20 39.500,-. Nolonsstraat 22 38.00. Nolensstraat 24 f 38.000,-. Nolensstraat 26, f 38.000 gezamenlijke afslag 158.000,-, Voorlopige afslag: Not, Mr, 3. A. Mulder: Pand en erf vlcrombachtstmnt 102II. 42.500.-. Grote Vaart Achilles 15 te Matarani Acteon 15 ten anker rede Bangkok Adara n Rosario 15 op 340 mijl zzw van Bermuda Aegis 15 te Paramaribo Adrastus ti Kaapstad 14 op 750 mijl nw van Walvisbaai Alcetas 15 v Rotterdam n Malta Algorab 15 te RJo de Janeiro Alkes p 15 kaap Verdische ell. n Santos Ammon p 15 Casquets n Am sterdam Ampenan p 14 Ludorit/baal n Rotterdam Amstelhof 12 te Vancouver Amstelpark n Chtmvangtao 15 op 240 mijl zo van ra- baul Amyntas 15 te Palermo Anco Spray n Paseagoula 14 o 450 mijl no van Azoren Anne Christina 15 te Rotter dam Annenkerk 15 te Laurcnco Marques Antllla Cape n Kobe 15 op 220 mijl w van Sabong Archimedes p 14 Flores Azo ren n Cristobal Artemis 15 te Rotterdam Boreas p 15 Cartagena n Bar celona Bovenkerk p 34 Majunga n Pcnang Brit sum p 15 Agadlr n Lissa bon Capisteria p 15 nm Port Etiennc n La Spezia Caplluna n Mena 14 op 650 mijl wnw van Walvisbaai Carbo Dragon p 14 Charles ton n Texasaity Carbo Tjger 14 nm te Rotler- Ca relies ter n Manchester 14 op 610 mijl nnw van Azo ren Cai'tago n Napels 14 op 200 mijl wnw van Madeira Chevron Rotterdam 15 nm te St. John verw, Chiron 13 v Miami n Oran jestad Congokust 14 v Luanda n Freetown Coral Acropora 14 v st. Vin cent (kaap verd.eil.) n Mayaguez Dallia 14 v Dakar n Port Gentil Daphne n Mena 14 op 560 mijl zzo van Colombo Dlnteldljk 15 tc Los Angeles verw. Diogenes p 14 Puerto Rico n Europa Dorestad 15 te Helsingborg Dosina n Fredericia 14 op 300 mijl ono van Bei ra Dutch Master 16 te Teesport verw. Esso Amsterdam n Buenos Aires 14 op 340 mijl no van Bciero Esso Rotterdam n Arubn 14 op 700 mijl no van St Paul Rocks Farmsum p 14 Cuba n Phila delphia Goasterdljk 15 v Rotterdam r Gulfports Gulf llansa n Philadelphia 14 op 200 mijl wnw van Ber muda Gulf Hollander 15 te Portland (Maine) Hermes 15 v Paramaribo Delfzijl Holendrecht n Macapa 14 op 530 mijl nw van San Anto nio (Kaap Verd. Eli.) Hollands Duin 15 te Gela Houtman 16 tc Koeweit verw Isis 15 v Rotterdam n Ashdod Kaap Hoorn 33 te Western- port Kamperdijk n Cristobal 14 op 450 mijl w van Fastnet Karachi p 14 Freetown n nang Karakorum x» Acapulco 15 op 960 mijl no van Wake Eil Kanmata p 15 Mahe n Kaap stad Katelysla n Ras Tanura 14 op 290 mijl ono van Socotra EU Kenia n Singapore 15 op mijl zo van Makassar Kinderdijk 13 te New Orleans Kloosterkerk 35 te Antwer pen Krebsia n Rotterdam 35 op 850 mijl o van Bermuda Kylix p 15 Puerto Rico n Se- waren Lelykcrk p 15 Agadlr n Bus- hl re Leonldas 14 v Amsterdam j: Tripoli Leuve Lloyd 20 1c Bilbao Liberjakust 15 te Rotterdam Lyeaon pil Durban n Kaap stad Marathon 15 te Port au Prin ce Mare Silentum 15 te Tcrneu- Marian Maria p 14 Kreta n Catonte Markab-Z 14 v Aiexandrie n Dover Mediterranean Sprinter 14 v Portsmouth i; Dublin Medon n Havre 16 t.h.v. Azo ren Memnon 15 te New Orleans Mercurlus n Barbados 14 op 290 mijl no van Azoren Mijdrecht 15 Hovlc My runs, 14 nm Cadfó La Brea i Rotterdam i i 11 te San Frnn- Neder Eeins 15 nm tc Bandar Shahpour verw Neder Elbe n Kaapstad 14 op 580 m 1 z van Ascension Eil Nepluuus n Rotterdam 14 op 450 mijl zw van Azoren Nieuw Amsterdam 15 te Nor folk Nu kerk 15 le Amsterdam Ocean Sprinter 14 te Dieppe On dl na n la Spezia 14 op 220 mijl ozo van Kaapstad Onoba n Curasao 14 op 6C0 mijl nw van Puerto Rjco Ouwerkerk p 15 villa Cisne- ros n Rotterdam Pallas )4 v Napels n Piraeus Pericles 15 tc Supe PhlHdora 14 v Puerto Mii da n St. Croix Philippia p 14 Duivelse!!, n. Curacao Prins der Nederlanden 35 Trinidad Curasao Prinses Margriet 15 te Cura- gao Scherpendrceht p 14 Port Elizabeth n Vlzagapatnam Seiooskerk 15 v Amsterdam n Kaapstad Slicdrecht n Macapa 14 op 235 mijl nw von Madeira Solon 15 v Genua n Rotter dam Stad Delft p 14 Cayenne Trinidad Stad Den Haag n Joegoslavië 15 op 500 mijl w van Gi braltar Stad Utrecht p 15 Fortaleza n Santos Straat Franklin 14 nra Kobe Straat Freetown 14 v Singa pore n Hongkong Tara n Recife 14 op 460 mijl n van Kaap Verdische eil. Thrietas p 35 Oratï n Ashdod Themls 14 v Amsterdam West Indie Theron 15 v Pont o£ jpain n Georgetown (Guyana) Thuredrceht 15 terug te Wil mington TJikampek 13 te Dar es Sa laam Tjlluwnb 14 nm te Kaohsiung Thimanuk p 15 Maladiven n Mogadiscio Villarioa p 15 Oucssant sario Vitrea n Mena 14 op 300 mijl z van Saigon Vlist 14 v Callao n Matarani Wonogirl n Manilla 14 op 600 mijl ono van Hawaï ZaankerK 15 te Antwerpen Zafra p 14 port Elizabeth La Spezia Posities van. schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen, sie volgende pagina. Kustvaart Astra 15 te Londen Audacia 15 te Great Yar mouth Anne Herfurth 14 ten a nicer Mi los Atlantic Star 15 te New Or leans verw. Apolio-l 1G te Havre verw. Antwerpen Arian 15 te Antwerpen Atlantic Intrepid n Barbados 14 op 280 mljl no van Som brero Aardenburgh 14 v Norrko- pmg n Amsterdam imc 12 v Gexile n Haylo Atlantic Pearl 12 te Panama kanaal A din a 12 te Lelth Agnes Jo te Great Yarmouth verw, Ailderd-L 12 te Par Anja 12 te Blyth Apollo-ti 14 te Plymouth Balticborg 15 tc Delfzijl Barradrest tt Napels 14 op 250 mijl no van Paramaribo BatavIcr-5 15 te Brest Beyerland IS te Rotterdam verw. Bara P 15 Dungeness n Lon donderry Boekanier 13 te Temeuzcn Bontekoe 14 te Ostende Contact 14 te Rotterdam Comtesse 15 te Boston Corona 15 te Middlesborough Candidc 14 v Cristobal n Mo bile Cathanna p 15 Dover n Gijon Carebuka-4 13 v Napels n Antwerpen Catharina-F 10 te Londonder ry Cheetah 14 te Londen Coenraad-K 14 tc IJmuiden ■Canada 15 te Flixborough verw. Cresta 12 v Par n Leixocs. 15 te Leixoes verw. Drenthe 15 to VQissingen (verb.) Dita Smits 16 te Dover verw. Dickyp 15 Kaap Vlllano n Amsterdam Dublin Dubhe verw. Deborah 14 te Amsterdam Diet 17 to Dublin verw. Deo Duce 12 te Pax Deo Gloria 13 te Newhaven Eagle 17 te Rotterdam verv,'. E|s Teekman IS te IJmuiden Eddystone 15 te Newport (Mon.) Erasmus 15 te Ardrossan Elisabeth holwarda 12 te Fo- wey Equator 13 te Plymouth Fotel 15 te Havre Fairllft 36 te Monrovia verw Fivcl I4 te Eastham Forto 15 te Delfzijl verw Frema 12 te Goole Grada Westers 15 te Amster dam verw G re tin a Holwerda p IS Santo Domingo n Guadeloupe Goüna 15 te Rotterdam verw Helena 15 te Rotterdam Hasewint IS te Ipswich verw Hade 17 te Dublin verw Hatty 14 te Parijs Rarlingen 15 te Talamone Helvetla-S 12 te Hull Holchart 15 te Antwerpen Herman Bodewes 13 «e Liver pool Joianda Smlt sn Casablanca '15 In de Golf van Biscaye Jane p 1,4 Anglers n Piraeus Jell 16 tc Pax vorw Jaguar 14 tc Marseille Johanea 15 te Pasaje sverw Jutland 12 te Par Kaap Falga p 15 Kiel Halmstad Lea 15 te Groningen Lutetia 15 te Delfzijl venv Leuvehaven 15 v Malmo en Kopenhagen Louise 14 te Delfzijl Lubox 14 v Rochefort n Ma- rans Leiy 12 te Liverpool Le PreOhaun 12 te Par Lukas-M 33 te Blyth Majorca 14 te Rotterdam Marinus Smits IB te Bristol verw Marijke Irene n Kaapstad 14 op 640 mijl z van Ceylon Mutua Fides 16 te Antwerpen verw Mitropa 15 v Constnnza n £>roghed3 Madjoe 14 nm. te Gent Mathilde p 15 Texel n Ko- penliagen Mount Everest 13 te Ply mouth Markborg p 35 Kiel n Skuts- fcaer Merwehaven n Leixoes 15 in de Golf van Biscaye Meteoor 14 te Delfzijl Metro pole 12 te Gunnes Myfem 15 te Antwerpen vorw Noord borg p 15 Borkum Zweden Nieuwland 16 tc Rotterdam verw. Naerebout 15 te Bayonne Novel 15 te Bergurnerdam Oosterdlep 15 te Far Oosterburgh 33 te London Proton 15 te Rotterdam Prinsenbeek p 15 Hanstliolm n Santander Parma 15 te Pasajes Primus 15 v Lissabon n Ex- mouth Prinsenborg p 15 Kiel n Mantyluoto Patricia 14 te Santander Pial 13 te Runcom Quo Vadis p 15 Wight n Leixoes Raamgracht p 35 Borkum n Malmoe Rubicon p 35 Minorca n Bel fast Rhone 14 te Montrose Repeto 13 te Manchester Stanislas 15 te Antwerpen Spes Major 15 te Aalborg verw. Spirit 15 te Ipswich Seabreeze p 15 Texel n Ko penhagen Silva 13 v Bordeaux n Roup an Santa Maria 33 te Dublin Twee Gebroeders p 15 Cas que ts n Lissabon Twee Gezusters p 15 Malta n Dover Tide 14 te Flgueira da Foz Trio 15 v Rouaan n Par Tyro 13 te Dublin Victress 15 te IJmuiden Viola 17 te Rotterdam verw. Vllehors 15 te Tanger Vllstborg 15 te Delfzijl verw. Wolanda 15 te Zaandam Willem Fortuin |3 te Hul! Waddenzee 15 te Bandjarma- Burgwatl Dts Runhaven 3 NTB Aiglon Ncd Parkkade Ncth Agents Norwinti Ned Beneluxhaven NSF Schelpwijk Net!. Shell 33 Erh. Dekkers Emma Olclendorff Dts Botlek Boei 25 Veerhaven Sumbawa Deen Maashaven THB Cornelder Mosprince Noor Europoort Shell 31 v. Ommeren F. Werner Dts Botlek Borax OAL Helisoma Eng Shell Pernis 38 Ommeren Wagen- Viaard. HVO borg. Jupiter Ned DEKA sin Wcatmeep 14 te Sete Zanzibar lè Le Legue verw. Zeeburgh 15 te Rotterdam Aangekomen schepen L>ar Dtó Waalhaven SMH EUR Frank M Eng. le Pethaven boel Esso Tirgu Mures Roemeen Jobs- haven M. Pr, Muller Heidelberg Dts Pernis ASF Muller Gaelic Ferry Eng Beneluxha- ven ITS Hasewint Ned Parkkade Kamp Scheepvaart Vla^MarJs Ned Europoort Conception Ned. Waalhaven SMH Nigoco Sealdis Belg met Bar RDM Muller Diana v Ned XHaardincen Fl- gee Caiebeka Tairlaw Eng Spoonveghaven v. Weelde R. C. Kiekmers Dts Waalha ven Pakhoed H. Pieters Homwlnd Dtt Wilhelminaka- de ACM Oriole Eng. Dordrecht Mau~ ritz Finnmini Fin, Persnis Bole F Volgt Petra Skou Deen Bcabrixha- ven QD K. Hunlk Brandensteln Dts Schiehaven M Pr Muller. Herin Kiep Dts Dordrecht Wambersle Alba Griek Merwehaven Sw Sudamericana Reglna Noor Shell Europoort 102 van Ommeren Saint Mary Lib, Mobil Euro poort Ruys Francis Macgraw AM Lloyd- kade MSTS Thurlngla Dts Waalhaven Mui Ier Progress Cardo Noord Europoort B.V. Van Ommeren Ferdinand Retzlaff Dts Vldgn HVO Hudlg Veder Alfa Cypr. Schiedam Nwe Waterweg An.t. Veder Hans Otlman Dts 1c Kath. Citex Hanno Reaita Ned St. kade Schel len Pyllis T. Conwae Pan Bp Europoort 3 Esso Glanf inlas Eng Yseljiaven Term, Meyer Noorderhaven Ned. Rijnha ven Klapwijk Trias Alkes Dts Johan Frisohavon Hoekstra Contact Ned. Spoorhaven Furness Talamba Eng BP Europoort 2 v. Ommeren Skogaloss Ysiand Waalhaven SMH Meyer H^ithergnte Eng Waalhaven Majorca Ned Merwehaven SOM James Lien Fung China Merweha ven C. Sw. Vinke Lissabon Dts Lloydkade 3, Smith Süyer Merlin Eng Pcrpis ASF Gans Transport Nassauhoven Ned Menveha- ven SOM Van Udcn Con Brio Ncd Rijnhaven Oosterom Montaan Bilbao DTS Merwehaven M. Pr. Eurovraeht Vittu Theresa Deen Botlek Nw, Matex Manne&mann Gaiety Lib Pcmis Pakhoed 2 Von Ommeren Oria Oost-DTS Waalhaven Felslinven Pakhoed Colorado Star Eng Schieha ven M. Pr. Hu tanfelnvsky R1 p 2 Pakhoed Petr Kakhovsky Rus Waalha ven p2 Pakhoed I&ola Ned Waalhaven SMH Nlev. Goudriaan Domburgh Ned Margrietha- ven ECT Hafa Darlas Eng Waalhaven pier 7 Kruwnl Ertslijn Brittenburg!: Ned Jobshavcn M. Pr. Mulder Bat. Rio Carroni Lib. Waalhaven p5 SHV Van Ommeren Electron Ned Rijnhaven Beek Bras Noor Botlek Pakhoed GEFO Carbo Tiger Ned Botlek Nw Matex Broere Alexander DTS Dordrecht Wambcrsie Tweelo Ned Waalhaven p 6 Aegir Montaan Langwerdorsond DTS Waal haven 28 Ruys Gecstsluls Ned Maassluis Dirkzwager Inspecteur Mellema Ned Waalb, Orient Furness Geestdiep Ned Maassluis Dirkzwager Via Mares RWS Europoort CHS Oldokerk Ned Rijnhaven VNS Hein von Batgen Duits Mer wehaven SOM NBK Tsesls Rus Vlaardlngen N, Matex Pakhoed Rafael Lotito Braz. Maash. Hanno K. Hunlk. Ratzeburg Duits Botlek Fr. Sw. D.E.K.A. Sat2eburg Duits Botlek Fr. Sw. Gans Tr. Anho Duits Botlek G.E.M. V. Weelde Transltorius Ncd. R.W.S. Eu ropoort C1H.S. Helena Ned. Botlek Borax OAL. Giessenkerk Ned, Margriet- haven T.HJB. Ruys Anita Duits Beatrtxhaven QJ>. J. Smith Bowsprite Eng. Dordrecht Wambersle Artemis Ncd. Beatrlxhaven KJST.S.M. H. Veder Luke Duits Merwehaven Vijfwinkel Wambersle Else Kuhl Duits Merwehaven Ellcrt Hinde Noor Vldgn Vul- caanhaven Gans Transport Indio Duits Shell Pcmis 17 V. Ommeren Donau Duits Beatrixh. Presto Konigsfeld Winchestcrbrcok Eng. Waal haven S.H.V. Pier 5 Juv Duits Parkkade V. Uden Vernis Lib B.P. Europoort St. 1 V. Ommeren Ravarusskaya Rus Shell per- nis 34 Pakhoed Llberlakust Ned, Margriatha- ven T.H.B. Ruys Pythagore Frans Brlttanleha- ven l.C.l. Pakhoed Patriotic Coloeotronis Griek Shell Europoort 101 v. Om meren Edera Italiaan Botlek Verol- me Muller Hamilton Trader Eng. Botlek Esso Plnega Rus Waalhaven 24 Pakhoed Montevideo Zweed Beatrix- haven M. Pr. Wnmbersio Jalakendra Indiaan Waalha ven I.SJW. Furness Anita von Bargen Duits Waalhaven N.TJ3. D.L.KA. Tita Maltees Vlaaid, Vul- caanhaven Necrlandla Bananacore Isr. Beatrlxhaven M. Pr. Muller Ipswich Purpose Ned. Waalh. Orient Hoekstra Flandrla Dts Waalh, PI C. Sw, K. vd. Smeer Lina Noor Vlaardingen H.V.O, D.E.K.A. Morgen zal om 11.00 uur in het Haagse crematorium „Ockenburgh" het stoffelijk overschot van mejuf frouw H, G. M. Nennstiehl worden ge- cremeerd. Zij was lerares aan de Schonebergsdiool en is 62 jaar gewor den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1